Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE
AZ IZRAELITÁK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL VALÓ KÖNYV

Izrael számbavétele
1 Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sínai
pusztájában, a gyülekezet sátorában,
amásodik hónapnak elsején, az Egyiptom
földjébõl való kijövetelük után a második
esztendõben, mondván: 2Móz. 19,1.
2. Vegyétek számba Izrael fiainak egész
gyülekezetét, az õ nemzetségeik szerint, az
õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek
száma szerint, minden férfiút fõrõl fõre,
2Móz. 30,12. 2Sám. 24,2.
3. Húszesztendõstõl fogva és feljebb,
mindent, aki hadbamehet Izraelben; számláljátok
meg õket az õ seregük szerint, te
és Áron. Bír. 5,6.
4. És legyen veletek egy-egy férfiú mindegyik
törzsbõl, mindegyik feje legyen az õ
atyái házának. 1Krón. 27,1.
A törzsek vezetõi atyáik szerint
5. Ezek pedig a férfiak nevei, akik veletek
legyenek: Rúbenbõl Elisúr, Sedeúrnak fia.
6. Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.
7. Júdából Naasson, Amminádábnak fia.
8. Izsakárból Nétánéel, Suárnak fia.
9. Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.
10. József fiai közül: Efraimból Elisama,
Ammihudnak fia;Manasséból Gámliel, Pédasurnak
fia.
11. Benjáminból Abidán, Gideóni fia.
12.Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.
13. Áserbõl Págiel, Okránnak fia.
14. Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.
15.Naftaliból Ahira, Enánnak fia.
16. Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az
õ atyjuk törzseinek fejei, Izrael ezreinek is
fejei õk. 2Móz. 18,21. Bír. 6,15.Mik. 5,2.
A hadrafoghatók száma törzsenként
17.Magamellé vevé azértMózes ésÁron
e férfiakat, akik név szerint is elõszámláltattak.
18. És összegyûjték az egész gyülekezetet
amásodik hónapnak elsõ napján; és vallást
tettek az õ születésükrõl, az õ nemzetségeik
szerint, az õ atyáiknak háznépe
szerint, a neveknek száma szerint, húszesztendõstõl
fogva és feljebb fõrõl fõre.
19. Amiképpen megparancsolta az Úr
Mózesnek, úgy számlálá meg õket a Sínai
pusztájában.
20. Valának pedig Rúbennek, Izrael elsõszülöttének
fiai, azoknak szülöttei az õ
nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe
szerint, a nevek száma szerint, fõrõl
fõre, minden férfiú, húszesztendõstõl fogva
és feljebb, minden hadba mehetõ;
21. Akik megszámláltattak a Rúben törzsébõl:
negyvenhatezer és ötszáz.
22. Simeon fiai közül azoknak szülöttei az
õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe
szerint, az õ megszámláltjai, a neveknek
száma szerint, fõrõl fõre, minden férfiú,
húszesztendõstõl fogva és feljebb,minden
hadba mehetõ; 1Kor. 16,3. 2Kor. 3,5.
23. Akik megszámláltattak Simeon törzsébõl:
ötvenkilencezer és háromszáz.
24. Gád fiai közül azoknak szülöttei az õ
nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe
szerint, a neveknek száma húszesztendõstõl
fogva és feljebb, minden hadba
mehetõ; Jer. 49,1. Ezék. 48,27. 34.
25. Akik megszámláltattak Gád törzsébõl:
negyvenötezer és hatszázötven.
26. Júda fiai közül azoknak szülöttei az õ
nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe
szerint, a nevek száma szerint, húszesztendõstõl
fogva és feljebb, minden hadba
mehetõ; 1Móz. 29,35. Mát. 1,2. Zsid. 7,14.
27. Akik megszámláltattak Júda törzsébõl:
hetvennégyezer és hatszáz.
28. Izsakár fiai közül azoknak szülöttei az
õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe
szerint, a nevek száma szerint, húszesztendõstõl
fogva és feljebb, minden hadba
mehetõ;
29. Akik megszámláltattak Izsakár törzsébõl:
ötvennégyezer és négyszáz.
30. Zebulon fiai közül azoknak szülöttei
az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak
háznépe szerint, a nevek száma szerint,
MÓZES NEGYEDIK KÖNYVE
AZ IZRAELITÁK MEGSZÁMLÁLÁSÁRÓL VALÓ KÖNYV
húszesztendõstõl fogva és feljebb, minden
hadba mehetõ;
31. Akik megszámláltattak Zebulon törzsébõl:
ötvenhétezer és négyszáz.
32. József fiaiból Efraim fiai közül azoknak
szülöttei az õ nemzetségeik szerint, az
õ atyáiknak háznépe szerint, a neveknek
száma szerint, húszesztendõstõl fogva és
feljebb, minden hadba mehetõ;
33. Akik megszámláltattak Efraim törzsébõl:
negyvenezer és ötszáz. Abd. 19.
34.Manasse fiai közül azoknak szülöttei
az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak
háznépe szerint, a nevek száma szerint,
húszesztendõstõl fogva és feljebb, minden
hadba mehetõ;
35. Akik megszámláltattak Manasse törzsébõl:
harminckétezer és kétszáz.
36. Benjámin fiai közül azoknak szülöttei
az õ nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak
háznépe szerint, a nevek száma szerint,
húszesztendõstõl fogva és feljebb, minden
hadba mehetõ; 2Krón. 17,17. Zsolt. 68,27.
37. Akik megszámláltattak Benjámin törzsébõl:
harmincötezer és négyszáz.
38.Dán fiai közül azoknak szülöttei az õ
nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe
szerint, a nevek száma szerint, húszesztendõstõl
fogva és feljebb, minden hadba
mehetõ; 1Móz. 30,5. 6. 46,23.
39. Akik megszámláltattak Dán törzsébõl:
hatvankétezer és hétszáz.
40. Áser fiai közül azoknak szülöttei az õ
nemzetségeik szerint, az õ atyáiknak háznépe
szerint, a neveknek száma szerint,
húszesztendõstõl fogva és feljebb, minden
hadba mehetõ;
41. Akik megszámláltattak Áser törzsébõl:
negyvenegyezer és ötszáz.
42. ANaftali fiainak szülöttei az õ nemzetségeik
szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint,
a neveknek száma szerint, húszesztendõstõl
fogva és feljebb, minden hadba
mehetõ;
43. Akik megszámláltattak a Naftali törzsébõl:
ötvenháromezer és négyszáz.
44. Ezek azok amegszámláltattak, akiket
megszámláltakMózes és Áron és Izrael fejedelmei,
tizenkét férfiú; egy-egy férfiú volt
az õ atyáiknak házanépébõl. Ezsdr. 1,8.
45. Valának azért mindnyájan, akik megszámláltattak
az Izrael fiai közül az õ atyáiknak
háznépe szerint, húszesztendõstõl
fogva és feljebb, minden hadba mehetõ az
Izraelben;
46. Valánakmindnyájan amegszámláltattak:
hatszázháromezer és ötszázötven.
2Móz. 12,37. 38,26.
47.De a léviták az õ atyáiknak háznépe
szerint nem számláltattak közéjük.
1Krón. 6,1. 21,6.
A léviták feladata
a sátor körüli szolgálat
48.Mert szólott az ÚrMózesnek, mondván:
49. Csak a Lévi törzsét ne vedd számba,
és azokat ne számláld Izrael fiai közé;
rész 26,62.
50.Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság
hajlékához, és minden edényéhez, és
minden ahhoz valókhoz; õk hordozzák a
hajlékot, és annak minden edényét, és
õk szolgáljanak mellette, és a hajlék körül
táborozzanak. 2Móz. 38,21.
51. Ésmikor a hajléknak elébb kell indulni,
a léviták szedjék azt szét, mikor pedig
megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel,
az idegen pedig, aki odajárul, meghaljon.
rész 3,38. 10,17.
52. És tábort járjanak Izrael fiaimindenki
az õ táborában, és ki-ki az õ zászlója alatt,
az õ seregeik szerint.
53. A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság
hajléka körül, hogy ne legyen
harag Izrael fiainak gyülekezetén; és megtartsák
a léviták a bizonyság hajlékának
õrizetét. 3Móz. 10,6. 1Sám. 6,19.
54. Cselekedének azért az Izrael fiai
mind aszerint, amint megparancsolta az
ÚrMózesnek, úgy cselekedének.
A törzsek táborozásának
és menetelésének rendje
2 És szóla az ÚrMózesnek és Áronnak,
mondván:
2. Az Izrael fiai, mindenki az õ zászlója
alatt, az õ atyáik háznépének jeleivel járjon
tábort, a gyülekezet sátora körül járjon
tábort annak oldalai felõl. Józs. 3,4.
142 MÓZES IV. KÖNYVE 1. 2.
3. Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat
felõl Júda táborának zászlója az õ
seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson,
Amminádáb fia. Ruth 4,20.
4. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
hetvennégyezer és hatszáz.
5.Mellette pedig tábort járjon Izsakár
törzse, és Izsakár fiainak fejedelme Nétánéel,
Suárnak fia.
6. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
ötvennégyezer és négyszáz.
7. Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme
Eliáb, Hélon fia. 5Móz. 33,18.
8. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
ötvenhétezer és négyszáz.
9.Mindnyájan, akikmegszámlálva voltak
Júda táborában: száznyolcvanhatezer és
négyszáz, az õ seregeik szerint.Ezek induljanak
elõre.
10. Rúben táborának zászlója legyen dél
felõl az õ seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme
Elisúr, Sedeúr fia. 1Krón. 5,1.
11. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
negyvenhatezer és ötszáz.
12.Mellette pedig tábort járjon Simeon
törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel,
Surisaddai fia.
13. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
ötvenkilencezer és háromszáz.
14. Azután Gád törzse, és Gád fiainak
fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia.
15. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
negyvenötezer éshatszázötven.
16.Mindnyájan, akik megszámlálva voltak
Rúben táborában: százötvenegyezer és
négyszázötven az õ seregeik szerint. Ezek
másodszorra induljanak.
17. Azután induljon a gyülekezet sátora,
a léviták táborával, a táboroknak közepette:
amiképpen tábort járnak, akképpen
induljanak, mindenki az õ helyén, az õ
zászlója mellett. Csel. 7,44. 1Kor. 14,40. Zsid. 8,2.
18. Efraim táborának zászlója az õ seregeivel
nyugat felé legyen, és Efraimfiainak
fejedelme: Elisáma, Ammihud fia.
19. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
negyvenezer és ötszáz.
20. És õmellette legyen Manasse törzse,
és Manasse fiainak fejedelme Gámliel,
Pédasur fia.
21. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik,
harminckétezer és hétszáz.
22. Azután legyen Benjámin törzse és
Benjámin fiainak fejedelme: Abidám, Gideóni
fia. Zsolt. 68,27. Jel. 7,8.
23. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
harmincötezer és négyszáz.
24.Mindnyájan, akik megszámlálva voltak
Efraim táborában, száznyolcezer és
száz az õ seregeik szerint. Ezek harmadszorra
induljanak.
25.Dán táborának zászlója legyen észak
felõl az õ seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme:
Ahiézer, Ammisaddai fia.
26. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
hatvankétezer és hétszáz.
27.Mellette pedig tábort járjon Áser törzse,
és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az
Okrán fia.
28. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
negyvenegyezer és ötszáz.
29. Azután legyen Naftali törzse, és Naftali
fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia.
30. Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik:
ötvenháromezer és négyszáz.
31.Mindnyájan, akik megszámlálva voltak
Dán táborában, százötvenhétezer és
hatszáz; utoljára induljanak az õ zászlóik
szerint.
32. Ezek Izrael fiainak megszámláltjai az
õ atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan,
akik megszámlálva voltak táboronként,
az õ seregeik szerint: hatszázháromezerötszáz
és ötven. rész 1,46. 2Móz. 38,26.
33.De a léviták nem voltak számba véve
Izrael fiai között, amint megparancsolta az
ÚrMózesnek.
34. És cselekedének Izrael fiaimind aszerint,
amint parancsolta azÚrMózesnek: akképpen
járának tábort, az õ zászlóik szerint,
és úgy indulának,mindenki az õ nemzetsége
szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint.
Áron és családja
3 Ezek pedig Áronnak és Mózesnek
szülöttei azon a napon, amelyen szólott
az ÚrMózesnek a Sínai hegyen;
2. Ezek az Áron fiainak nevei: Az elsõszülött
Nádáb, azután Abihú, Eleázár és
Itamár. 2Móz. 6,23.
MÓZES IV. KÖNYVE 2. 3. 143
3. Ezek Áron fiainak, a felkenetett papoknak
nevei, akiket papi szolgálatra avattak
fel. 2Móz. 28,41. 3Móz. 8,1.
4.De Nádáb és Abihú meghala az Úr
elõtt, mikor idegen tûzzel áldozának az
Úr elõtt a Sínai pusztájában, fiaik pedig
nem voltak nékik. Eleázár és Itamár viselék
azért a papságot, Áronnak, az õ atyjuk
színe elõtt. Ésa. 66,15. 2Thess. 1,8. Zsid. 12,29.
A léviták nemzetségei
5. Szóla pedig azÚrMózesnek,mondván:
6.Hozd elõ Lévi törzsét, és állítsd Áron
pap elé, hogy szolgáljanak néki. rész 8,6.
7. És ügyeljenek az õ ügyére, és az egész
gyülekezet ügyére a gyülekezet sátora
elõtt, hogy végezhessék a hajlék körül való
szolgálatot. rész 1,50.
8. Ügyeljenek pedig a gyülekezet sátorának
minden eszközére is, és Izrael fiainak
ügyeire is, hogy végezhessék a hajlék körül
való szolgálatot.
9. És adjad a lévitákat Áronnak és az õ
fiainak; mert valóban néki adattak Izrael
fiaitól.
10. Áront pedig és az õ fiait rendeld föléjük,
hogy õrizzék az õ papságukat; és ha
idegen járulna oda, haljon meg.
11. Szóla azután az ÚrMózesnek, mondván:
12. Ímé én kiválasztottama lévitákat Izrael
fiai közül, minden elsõszülött helyett,
amely az õ anyjánakméhétmegnyitja Izrael
fiai között: azért legyenek a léviták enyéim.
13.Mert enyémminden elsõszülött; amikormegöltemminden
elsõszülöttet Egyiptom
földjén, magamnak szenteltem minden
elsõszülöttet Izraelben; akár ember,
akár barom, enyéim legyenek: Én vagyok
az Úr. 2Móz. 13,2.Neh. 10,36. Luk. 2,23.
14. Szóla azután az Úr Mózesnek a Sínai
pusztájában, mondván:
15. Számláldmeg Lévi fiait az õ atyáiknak
háznépe szerint, az õ nemzetségeik szerint;
egy hónapostól fogva, és azon felül
minden finemût számlálj meg.
16.Megszámlálá azért Mózes õket az
Úr szava szerint, amiképpenmeghagyatott
néki.
17. És ezek voltak a Lévi fiai az õ neveik
szerint: Gerson, Kéhát ésMérári.
1Móz. 46,11. 2Móz. 6,16.
18. Ezek pedig a Gerson fiainak nevei az
õ nemzetségük szerint: Libni és Simhi.
19. Továbbá a Kéhát fiai az õ nemzetségük
szerint: Amrám és Ichár, Hebron és
Uzziél.
20. AMérári fiai pedig az õ nemzetségük
szerint: Mahli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei,
az õ atyáiknak háznépe szerint.
21. Gersontól valók a Libni nemzetsége
és a Simhi nemzetsége; ezek a gersoniták
nemzetségei.
22. Az õmegszámláltjaik, az egy hónapostól
fogva és feljebb minden finemûnek
száma szerint, az õ megszámláltjaik: hétezer
és ötszáz.
23. A gersoniták nemzetségei a hajlék
megett járjanak tábort nyugat felõl.
24. És a gersoniták atyái háznépének
fejedelme legyen Eliásáf, a Láél fia.
25. A Gerson fiainak tiszte pedig: ügyelni
a gyülekezet sátorában a hajlékra, a sátorra,
annak takarójára, és a gyülekezet sátora
nyílásának leplére. 2Móz. 25,9. 26,7. 14. 36.
26. Továbbá a pitvarnak szõnyegeire, és
a pitvar nyílásának leplére, amely van a hajlékon
és az oltáron köröskörül, és annak
köteleire, és minden azzal járó szolgálatra.
27. Kéháttól való pedig az Amrám nemzetsége,
az Ichár nemzetsége, a Hebron
nemzetsége és az Uzziél nemzetsége:
Ezek Kéhátnak nemzetségei.
28.Minden finemûnek száma szerint,
egy hónapostól fogva és feljebb, nyolcezren
és hatszázan voltak a szenthelynek õrizõi.
29. A Kéhát fiainak nemzetségei a hajlék
oldala mellett dél felõl járjanak tábort.
30. És a kéhátiták nemzetségének, az õ
atyái háznépének fejedelme legyen Elisáfán,
Uzziélnek fia.
31. Az õ tisztük pedig, ügyelni a ládára, az
asztalra, a gyertyatartóra, az oltárokra és a
szenthelynek edényeire, amelyekkel szolgálnak,
és a takaróra, és minden azzal járó
szolgálatra. 2Móz. 23,31. 25,10. 26,32.
32. Továbbá a léviták fejedelmeinek fejedelme
legyenEleázár,Áron pap fia: a szenthelyre
ügyelõknek elöljárója.
144 MÓZES IV. KÖNYVE 3.
33.Méráritól való a Mahli és Músi nemzetségei;
ezek aMérári nemzetségei.
34. Az õ megszámláltjaik pedig minden
finemûnek száma szerint, egy hónapostól
fogva és feljebb: hatezer és kétszáz.
35. És a Mérári nemzetségének, az õ
atyái háznépének fejedelme legyen Suriel,
az Abihail fia; a hajléknak észak felõl való
oldala mellett járjanak tábort.
36. AMérári fiainak pedig tisztük legyen
felügyelni: a hajlék deszkáira, annak reteszrudaira,
oszlopaira és annak talpaira, minden
edényeire ésminden azzal járó szolgálatra;
37. Továbbá a pitvar körül való oszlopokra
és azoknak talpaira, szegeire és
köteleire.
38. A hajlék elõtt keletre, a gyülekezet
sátora elõtt naptámadat felõl,Mózes, Áron
és az õ fiai járjanak tábort, akik felügyelnek
a szenthely szolgálatára, és Izrael fiainak
ügyeire; ha pedig idegen járulna oda, haljon
meg.
39. A léviták minden megszámláltja, akiketMózes
és Áron az Úr rendeletére nemzetségenként
számláltak meg, minden fiúnemû,
az egy hónapostól fogva és feljebb:
huszonkétezer. rész 26,62.
Izrael elsõszülötteinek száma
40. Ésmonda az ÚrMózesnek: Számláld
meg Izrael fiainak minden finemû elsõszülöttét,
egy hónapostól fogva és feljebb, és
pedig név szerint számláld meg õket.
rész 18,15. 16.
41. És válaszd a lévitákat nékem, én
vagyok az Úr, az Izrael fiai közül való
minden elsõszülött helyett; és a léviták
barmait, Izrael fiai barmainak minden elsõ
fajzása helyett.
42.Megszámlálá azért Mózes, amint
parancsolta néki az Úr, Izrael fiainak minden
elsõszülöttét.
43. És lõn minden finemû elsõszülött a
nevek száma szerint, egy hónapostól fogva
és feljebb, az õ megszámláltjaik: huszonkétezer-
kétszáz és hetvenhárom.
44. És szóla az ÚrMózesnek, mondván:
45. Válaszd a lévitákat az Izrael fiai közül
valóminden elsõszülött helyett; és a léviták
barmait az õ barmaik helyett, és legyenek
enyéim a léviták. Én vagyok az Úr.
46. Ami pedig a kétszáz és hetvenháromnak
megváltását illeti, akik felül vannak
a lévitákon Izrael fiainak elsõszülöttei
közül:
47. Végy öt-öt siklust fejenként; a szent
siklus szerint vedd azt, húsz géra egy siklus.
2Móz. 30,13. 3Móz. 27,6. Ezék. 45,12.
48. És add azt a pénzt Áronnak és az õ
fiainak, váltságul a köztük lévõ számfelettiekért.
49. Bevevé azért Mózes a váltságpénzt
azoktól, akik felül voltak a lévitáktól megváltottakon.
Gal. 4,4. 5. 1Tim. 2,6.
Tit. 2,14. Zsid. 9,12. 1Pét. 1,18.
50. Izrael fiainak elsõszülöttitõl vevé be
e pénzt: ezerháromszáz és hatvanöt siklust,
a szent siklus szerint.
51. És adá Mózes a megváltottaknak
pénzét Áronnak és az õ fiainak, az Úr rendelete
szerint, amiképpen parancsolta az
ÚrMózesnek.
A kéhátita léviták tiszte
4 És szóla az ÚrMózesnek és Áronnak,
mondván:
2. Vedd számba a Kéhát fiait Lévi fiai
közül nemzetségenként, az õ atyjuknak
háznépe szerint.
3. Harmincesztendõstõl és azon felül
az ötvenesztendõsökig mindenkit, aki
szolgálatra való, hogy munkálkodjék a
gyülekezet sátorában. Ezsdr. 3,8.
4. Ez a tisztük Kéhát fiainak a gyülekezet
sátorában: a legszentségesebbekrõl való
gondviselés.
5. Áron és az õ fiai pedig, mikor indulni
akar a tábor, menjenek be, és vegyék le
a takaró függönyt, és takarják be azzal a
bizonyság ládáját. Mát. 27,51. Zsid. 9,3.
6. És tegyenek arra borzbõrbõl csinált
takarót, és borítsák azt be egészen, kékszínû
ruhával felülrõl, és dugják belé a
rúdjait is. 2Móz. 25,13.
7. A szent kenyerek asztalát is borítsák
be kékszínû ruhával, azon felül tegyék rá
a tálakat, a csészéket, a kelyheket, és az
italáldozathoz való kancsókat, és ama
szüntelen való kenyér is rajta legyen.
MÓZES IV. KÖNYVE 3. 4. 145
8. Azután borítsanak azokra karmazsinszínû
ruhát, és takarják be azt borzbõrbõl
való takaróval, és dugják belé a rúdjait is.
9. Vegyenek azután kékszínû ruhát, és
takarják be a világításra való gyertyatartót
és annak mécseit, hamvvevõit, hamutartóit
és minden olajos edényét, amelyekkel
szolgálnak körülötte. 2Móz. 25,31.
10. És tegyék azt és minden edényét
borzbõrbõl csinált takaróba, és tegyék
saroglyára.
11. Az arany oltárt is borítsák be kékszínû
ruhával, és takarják be borzbõrbõl
csinált takaróval, és dugják belé a rúdjait
is. 2Móz. 30,1.
12. Vegyék elõ azután a szolgálatnakminden
eszközét, amelyekkel szolgálni fognak
a szenthelyen, és tegyék kékszínû ruhába,
és takarják be azokat borzbõrbõl csinált
takaróval, és tegyék a saroglyára.
13. Azután takarítsák el a hamvat az oltárról,
és borítsanak arra bíborpiros színû
ruhát.
14. És tegyék rá arra minden õ eszközét,
amelyekkel szolgálnak azon: a szenes serpenyõket,
a villákat, a lapátokat és a medencéket,
az oltárnak minden eszközét; és
borítsanak arra borzbõrbõl csinált takarót,
és dugják belé a rúdjait is.
15.Ha pedig elvégezi Áron és az õ fiai a
szenthelynek és a szenthely minden edényének
betakarását,mikor el akar indulni a
tábor: akkor jöjjenek el Kéhát fiai, hogy elvigyék
azokat; de ne illessék a szenthelynek
semmi edényét, hogy meg ne haljanak.
Ezek Kéhát fiainak terhei a gyülekezet
sátorában. 2Sám. 6,6. 13.
16. Eleázárnak pedig, az Áron pap fiának
tiszte: a világító olajra, a füstölõszerekre, a
szüntelen való ételáldozatra és a kenetnek
olajára; az egész hajlékra ésmindenre, ami
abban van, mind a szenthelyre, mind annak
edényeire való gondviselés.
17. Szóla azután azÚrMózesnek ésÁronnak
mondván:
18. A Kéhátiták nemzetségének törzsét
ne engedjétek kiirtani a léviták közül;
19.Hanem ezt mûveljétek õvelük, hogy
éljenek ésmeg ne haljanak,mikor járulnak
a szentségek szentségéhez: Áron és az õ
fiai jöjjenek el, és rendeljék el õket, kit-kit
az õ szolgálatára és az õ terhére.
20. Egy pillanatra se menjenek be, hogy
meglássák a szenthelyet, hogymeg ne haljanak.
2Móz. 19,21. 1Sám. 6,19.
Gerson fiainak feladata
21. Szóla ezután az ÚrMózesnek, mondván:
22. Vedd számba a Gerson fiait is az õ
atyjuknak háznépe szerint, az õ nemzetségük
szerint.
23. A harmincesztendõstõl és azon felül
az ötvenesztendõsig számláld meg õket;
mindenkit, aki szolgálatot teljesíteni való,
hogy szolgáljon a gyülekezet sátorában.
24. Ez legyen munkájuk a gersoniták
nemzetségeinek a szolgálatban és a teherhordozásban:
25.Hordozzák a hajlék kárpitjait és a gyülekezet
sátorát, annak takaróját és a borzbõrbõl
csinált takarót, amely rajta van felül,
és a gyülekezet sátora nyílásának leplét.
26. És a pitvar szõnyegeit, és a pitvar
kapunyílásának leplét, amelyek a hajlékon
és az oltáron köröskörül vannak, azoknak
köteleit, és az õ szolgálatukhoz való minden
edényt; és mindazt, ami tennivaló
azokkal, õk teljesítsék.
27. Áronnak és az õ fiainak beszéde szerint
legyen a Gersoniták fiainak minden
szolgálatuk, minden terhükre és minden
szolgálatukra nézve; minden terhüket pedig
az õ õrizetükre bízzátok.
28. Ez a gersoniták fiai nemzetségének
szolgálata a gyülekezet sátorában; az õ
szolgálatuk pedig legyen az Áron pap fiának,
Itamárnak keze alatt.
Mérári fiai
29. A Mérári fiait is az õ nemzetségeik
szerint, az õ atyjuknak háznépei szerint
számláld meg.
30. A harmincesztendõstõl és annál feljebb
az ötvenesztendõsig számláld meg
õket; mindenkit, aki szolgálatra való, hogy
szolgálatot végezzen a gyülekezet sátorában.
1Móz. 41,46.
31. Ezek pedig, amikre ügyelniük kell a
továbbvitelnél és a gyülekezet sátorában
146 MÓZES IV. KÖNYVE 4.
való minden szolgálatuknál: a hajlék deszkái,
annak reteszrúdjai, oszlopai és talpai.
2Móz. 26,15. 27,9--19. 39,3.
32. A pitvarnak is köröskörül való oszlopai
és azok talpai, szegei és kötelei, azoknakminden
szerszámai, ésminden szolgálatukhoz
való.Név szerint ismegszámláljátok
az edényeket, amikre a továbbvitelnél
ügyelniük kell.
33. Ez legyen szolgálatuk a Mérári fiai
nemzetségeinek, amellyel szolgáljanak a
gyülekezet sátorában, Itamárnak, az Áron
pap fiának vezetése alatt.
A szolgálatra beosztott
léviták száma nemzetségenként
34. És megszámlálá Mózes és Áron és
a gyülekezet fejedelmei a kéhátiták fiait,
az õ nemzetségük szerint és az õ atyjuknak
háznépe szerint,
35. A harmincesztendõstõl és annál feljebb,
az ötvenesztendõsig mindenkit, aki
szolgálatra való, hogy szolgáljon a gyülekezet
sátorában. 1Krón. 23,24. Luk. 3,23.
36. Vala pedig azoknak száma az õ nemzetségeik
szerint: kétezer-hétszáz és ötven.
37. Ezek a kéhátiták nemzetségeinek
megszámláltjai,mindazok, akik szolgálnak
vala a gyülekezet sátorában, akiket megszámlált
Mózes és Áron az Úrnak parancsolatja
szerint, aMózes keze által.
38. A Gerson fiainak száma az õ nemzetségeik
szerint, és az õ atyáiknak háznépe
szerint.
39. A harmincesztendõstõl és azon felül
az ötvenesztendõsig mindazok, akik szolgálatra
valók, hogy szolgáljanak a gyülekezet
sátorában.
40. Azoknak száma az õ nemzetségük
szerint, az õ atyjuknak háznépe szerint: kétezer-
hatszáz és harminc.
41. Ezek a Gerson fiai nemzetségeinek
megszámláltjai, akik mindnyájan szolgálnak
a gyülekezet sátorában, akiket megszámláltMózes
és Áron az Úrnak beszéde
szerint. vers 1.
42. A Mérári fiai nemzetségeinek száma
az õ nemzetségei szerint, az õ atyjuknak
háznépe szerint;
43. A harmincesztendõstõl és azon felül
az ötvenesztendõsig mindazok, akik szolgálatra
valók, hogy szolgáljanak a gyülekezet
sátorában;
44. Ezeknek száma az õ nemzetségeik
szerint: háromezer és kétszáz.
45. Ezek a Mérári fiai nemzetségeinek
megszámláltjai, akiketmegszámláltMózes
ésÁron azÚrnak beszéde szerint, aMózes
keze által.
46.Mindnyájan a megszámláltatott léviták,
akiket megszámlált Mózes és Áron,
és Izrael fejedelmei az õ nemzetségeik és
atyjuknak háznépe szerint;
47. A harmincesztendõstõl és azon felül
az ötvenesztendõsig, akik csak alkalmatosak
a szolgálatra, a szolgálatnak gyakorlására,
és a továbbvitelnél való szolgálatra a
gyülekezetnek sátorában; Róm. 12,6--8.
48. Ezeknek száma lõn nyolcezer-ötszáz
és nyolcvan.
49. Az Úrnak beszéde szerint számlálták
meg õket a Mózes keze által kit-kit az õ
szolgálata szerint, és az õ vinni való terhe
szerint. Ez az a számlálás, amelyet az Úr
parancsoltMózesnek. 1Kor. 12,4--28.
A tisztátalanok elkülönítése
5 És szóla az ÚrMózesnek, mondván:
2. Parancsoldmeg Izrael fiainak, hogy
ûzzenek ki a táborból minden poklost, és
mindenmagfolyóst, ésmindenkit, aki holttest
miatt lett tisztátalanná. 3Móz. 13,3.
3. Ûzzétek azt ki akár férfi, akár aszszony;
a táboron kívül ûzzétek õket, hogy
tisztátalanná ne tegyék az õ táborukat, mivelhogy
én közöttük lakozom. Zsolt. 76,2.
Zak. 2,10. Ján. 14,17. 23. 2Kor. 6,16. Jel. 21,3.
4. És úgy cselekedének Izrael fiai, és
kiûzék azokat a táboron kívül; amiképpen
meghagyta az Úr Mózesnek, úgy cselekedtek
Izrael fiai. 5Móz. 32,19.
A kár jóvátétele
5. Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
6. Szólj Izrael fiainak: Ha akár férfi, akár
asszony, akármi emberi bûnt követ el,
amely által hûtlenné válik az Úrhoz; az a
személy vétkessé lesz. 3Móz. 6,2. 3.
MÓZES IV. KÖNYVE 4. 5. 147
7. Valljameg azért az õ bûnét, amelyet elkövetett,
és fizesse meg a kárt, amit okozott,
teljes értékében, azután toldja ahhoz
annak ötödrészét, és adja annak, akinek
kárt tett. 3Móz. 6,5. 26,40. Józs. 7,19.
8.Ha pedig nincs az embernek atyjafia,
akinekmegfizetné a kárt: amegtérített kár
az Úré legyen a pap számára, az engesztelésre
való koson kívül, amellyel engesztelés
tétetik érte.
9. Izrael fiainak minden szent dolgaiból
minden felmutatott áldozat azé a papé legyen,
akihez viszik azt. 2Móz. 29,28.
10. És kinek-kinek az õ szenteltje a magáé
legyen; amit pedig valaki a papnak ád,
azé legyen. 3Móz. 10,13.
A féltékenységi törvény
11. Szóla azután az ÚrMózesnek, mondván:
Hós. 4,19.
12. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nékik: Ha elhajol valakinek a felesége, és
hûtlenné válik iránta; Péld. 2,16. 7,10--27.
13. És hál valaki õvele közösülve, és az õ
férje elõtt titok marad, és elrejtetik, hogy
õ megfertõztetett; bizonyság pedig nincs
ellene, sem a bûnön nem kapták;
14.De felgerjed õbenne a féltékenység
szelleme, és féltékenykedik a feleségére,
mivelhogy az megfertõztetett; vagy felgerjed
õbenne a féltékenység szelleme, és féltékenykedik
a feleségére, jóllehet az meg
nem fertõztetett. Péld. 6,34. Ésa. 19,14.
15. Akkor vigye a férfiú az õ feleségét a
paphoz; és vigye el azzal együtt az érette
való áldozatot; egy efa árpalisztnek tizedrészét;
de ne öntsön arra olajt, és ne tegyen
arra tömjént, mert féltékenységi ételáldozat
ez, emlékeztetõ ételáldozat ez, amely
hamisságra emlékeztet. Ésa. 53,2. Ezék. 24,16.
16. A pap pedig léptesse elõ az asszonyt,
és állítsa õt az Úr elé. Mal. 3,5. Zsid. 13,4.
17. És vegyen a pap szent vizet cserépedénybe;
a hajlék pádimentomán levõ porból
is vegyen a pap, és tegye azt a vízbe.
18. És állítsa a pap az asszonyt azÚr elé és
fejétmeztelenítsemeg az asszonynak, és tegye
annak kezére az emlékeztetõ ételáldozatot,
féltékenységi ételáldozat az; és a papnak
kezében legyen átokhozó keserû víz.
19. És eskessemeg õt a pap, és eztmondja
az asszonynak: Ha nemhált veled senki,
és ha el nem hajoltál tisztátalanságra a te
férjed mellett, ne ártson néked ez az átokhozó,
keserû víz.
20.Ha pedig elhajoltál a te férjed mellõl,
és megfertõztetted magadat, és valaki közösült
veled a te férjeden kívül,
21.Miután megeskette a pap az aszszonyt
az átoknak esküjével, eztmondja az
asszonynak: Tegyen tégedet az Úr átokká,
és esküpéldává a te néped között, megszárasztván
az Úr a te tomporodat, és a teméhedet
dagadttá tévén. 1Sám. 14,24.
22. És menjen be az átokhozó víz a te
belsõ részeidbe, hogy megdagadjon a te
méhed, és megszáradjon a te tomporod.
Az asszony pedig mondja: Ámen! Ámen!
23. És írja fel a pap ez átkokat levélre, azután
törölje le a keserû vízzel.
24. És itassa meg az asszonnyal az átokhozó
keserû vizet, hogy bemenjen õbelé az
átokhozó víz az õ keserûségére.
25. Azután vegye el a pap az asszony
kezébõl a féltékenységi ételáldozatot, és
lóbálja meg azt az ételáldozatot az Úr elõtt,
és áldozzék azzal az oltáron.
26. És vegyen egymarokkal a pap az ételáldozatból
emlékeztetõül, és füstölögtesse
el az oltáron, és az után itassa meg az aszszonnyal
a vizet. 3Móz. 2,2. 9.
27. És ha megitatta vele a vizet, akkor lészen,
hogy, hamegfertõztettemagát, és hûtlenné
lett azõférjéhez,bemegy az az átokhozóvízõbeléazõkeserûségére,
ésmegdagad
az õ méhe, és megszárad az õ tompora, és
az az asszony átokká lesz az õ népe között.
28.Ha pedig nem fertõztette meg magát
az asszony, hanemtiszta: akkor ártatlan, és
termékeny lészen. Zsolt. 37,5. 6. Róm. 5,3--5.
29. Ez a féltékenységi törvény, mikor elhajol
az asszony az õ férje mellõl, és megfertõzteti
magát;
30. Vagy mikor valaki, akiben felgerjed a
féltékenység szelleme annyira, hogy féltékenykedik
a feleségére; az õ feleségét állatja
azÚr elé. És cselekedjék vele a papmind
e törvény szerint.
31. És ártatlan lesz a férfi a bûntõl, az
asszony pedig viseli az õ bûnének terhét.
148 MÓZES IV. KÖNYVE 5.
A nazírfogadalom
6 És szóla az ÚrMózesnek, mondván:
2. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nékik:Mikor férfi vagy asszony külön fogadást
tesz, nazireusi fogadást, hogy így az
Úrnak szentelje magát: Csel. 21,23.
3. Bortól és részegítõ italtól szakassza el
magát; borecetet és részegítõ italból való
ecetet ne igyék, és semmi szõlõbõl csinált
italt se igyék, se új, se aszú szõlõt ne
egyék. Ámós 2,12. Luk. 1,15. Róm. 1,1.
4. Az õ nazireusságának egész idején át
semmit afélét ne igyék, ami a szõlõtõrõl
kerül, a szõlõ magvától fogva a szõlõ héjáig.
5. Az õ nazireusi fogadásának egész idején,
beretva az õ fejét ne járja; míg be nem
teljesednek a napok, amelyekre az Úrnak
szenteltemagát, szent legyen, hagyja növekedni
az õ fejének hajfürtjeit.
Bír. 13,5. 1Sám. 1,11.
6. Az egész idõn át, amelyre az Úrnak
szentelte magát, megholtnak testéhez be
ne menjen.
7. Se atyjának, se anyjának, se fiú- se
leánytestvéreinek holttestével meg ne fertõztessemagát,
mikormeghalnak,mert az
õ Istenének nazireussága van az õ fején.
8. Az õ nazireusságának egész idejében
szent legyen az Úrnak.
9.Ha pedigmeghal valaki õnála hirtelenséggel,
ésmegfertõzteti az õ nazireus fejét:
nyírjameg a fejét az õ tisztulásának napján,
a hetedik napon nyírja meg azt. Csel. 18,18.
10. A nyolcadik napon pedig vigyen két
gerlicét vagy két galambfiat a papnak a
gyülekezet sátorának nyílásához. 3Móz. 5,7.
11. És készítse el a pap egyiket bûnért
való áldozatul, amásikat pedig egészenégõ
áldozatul, és szerezzen néki engesztelést,
amiért vétkezett a holttest miatt; és szentelje
meg annak fejét azon napon.
12. És az õ nazireusságának napjait szentelje
újra az Úrnak, és vigyen az õ vétkéért
való áldozatul egy esztendõs bárányt; az
elébbi napok pedig essenek el, mert megfertõztette
az õ nazireusságát.
13. Ez pedig a nazireus törvénye: amely
napon betelik az õ nazireusságának ideje,
vigyék õt a gyülekezet sátora nyílásához.
14.Õ pedig vigye fel az õ áldozatát az
Úrnak: egy esztendõs, ép hím bárányt
egészenégõ áldozatul, és egy esztendõs,
ép nõstény bárányt bûnért való áldozatul,
és egy ép kost hálaáldozatul.
15. Továbbá egy kosár kovásztalan
kenyeret, olajjal elegyített lánglisztbõl
való lepényeket, és olajjal megkent
kovásztalan pogácsákat, a hozzájuk való
étel- és italáldozatokkal.
16. És vigye azokat a pap az Úr elé, és
készítse el annak bûnéért való áldozatát
és egészenégõ áldozatát.
17. A kost is készítse el hálaadó áldozatul
az Úrnak, a kosárban lévõ kovásztalan
kenyerekkel egybe, és készítse el a pap az
ahhoz való étel- és italáldozatot is.
18. A nazireus pedig nyírja meg az õ
nazireus fejét a gyülekezet sátorának
nyílásánál, és vegye az õ nazireus fejének
haját, és tegye azt a tûzre, amely van a
hálaadó áldozat alatt.
Csel. 21,24. Róm. 6,6. Gal. 5,24. Ef. 4,23.
19. Vegye azután a pap a kosnak megfõtt
lapockáját, és egy kovásztalan lepényt a
kosárból, és egy kovásztalan pogácsát, és
tegye a nazireus tenyerére, minekutána
megnyírta az õ nazireus fejét. Kol. 3,9.
20. És lóbálja meg a pap azokat áldozatul
az Úr elõtt; a papnak szenteltetett ez, a
meglóbált szegyen és a felemelt lapockán
felül. Azután igyék bort a nazireus.
21. Ez a nazireus törvénye, aki fogadást
tett, és az õ áldozata az õ nazireusságáért
az Úrnak, azonkívül, amihez módja van.
Az õ fogadása szerint, amelyet fogadott,
akképpen cselekedjék, az õ nazireusságának
törvénye szerint.
22. És szóla az ÚrMózesnek, mondván:
23. Szólj Áronnak és az õ fiainak, mondván:
Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván
nékik:
24. Áldjon meg tégedet az Úr, és õrizzen
meg tégedet. Zsolt. 134,3.
25. Világosítsa meg az Úr az Õ orcáját
terajtad, és könyörüljön terajtad.
26. Fordítsa az Úr az Õ orcáját tereád,
és adjon békességet néked. Csel. 2,28.
27. Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira,
hogy én megáldjam õket. Zsolt. 115,12.
MÓZES IV. KÖNYVE 6. 149
A fejedelmek ajándéka
7 És lõn, hogy amely napon elvégezé
Mózes a sátor felállítását, és felkené
azt, és megszentelé azt minden edényével
egybe, és az oltárt és annak minden edényét;
és felkené és megszentelé azokat:
1Kir. 8,64. Mát. 23,19.
2. Akkor elõjövének az Izrael fejedelmei,
az õ atyjuk házának fejei; ezek a törzsek
fejedelmei, és ezek a megszámláltattak
felügyelõi:
3. És vitték az õ áldozatukat azÚr elé: hat
borított szekeret, és tizenkét ökröt; egyegy
szekeret két-két fejedelemért, ésmindegyikért
egy-egy ökröt; és odavitték azokat
a sátor elébe.
4. És szóla az ÚrMózesnek, mondván:
5. Vedd el tõlük, és legyenek azok felhasználva
a gyülekezet sátorának szolgálatában;
és add azokat a lévitáknak, mindegyiknek
az õ szolgálata szerint.
6. Elvevé azért Mózes a szekereket és
ökröket, és adá azokat a lévitáknak.
7. Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson
fiainak, az õ szolgálatuk szerint.
8.Négy szekeret pedig és nyolc ökröt
ada a Mérári fiainak, az õ szolgálatuk szerint,
Itamárnak, Áron pap fiának keze alá.
9. A Kéhát fiainak pedig semmit nem
ada;mert a szentség szolgálata illette õket,
amelyet vállon hordoznak vala. 2Sám. 6,13.
10. Vittek pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére
valókat azon napon, amelyen
az felkenetett, és vitték a fejedelmek az õ
áldozatukat az oltár elébe. 5Móz. 20,5. Ef. 6,16.
11. Ésmonda azÚrMózesnek: Egyik napon
egyik fejedelem, másik napon másik
fejedelem vigye az õ áldozatát az oltár felszentelésére.
1Kor. 14,40.
12. És vitte elsõ napon az õ áldozatát
Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségébõl.
13. Vala pedig az õ áldozata egy ezüst tál,
száz és harminc siklus súlyú, egy ezüstmedence,
hetven siklus súlyú, a szent siklus
szerint, ésmind a kettõ telve volt olajjal elegyített
lisztlánggal ételáldozatul.
14. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölõ
szerekkel telve. Zsolt. 141,2. Ésa. 60,6.
Jer. 6,20. Ezék. 16,18.Mal. 1,11. Jel. 5,8. 8,3. 4.
15. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány egészenégõ áldozatul.
16. Egy kecskebak bûnért való áldozatul.
3Móz. 4,23.
17.Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt
kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendõsök.
Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata.
Luk. 3,32.
18.Másodnapon vitte Nétanéel, Suárnak
fia, Izsakár nemzetségének fejedelme.
19. Vive az õ áldozatául egy ezüst tálat,
száz és harminc siklus súlyút, egy ezüst
medencét, hetven siklus súlyút, a szent siklus
szerint, mind a kettõ telve volt olajjal
elegyített lisztlánggal, ételáldozatul.
20. Egy arany csészét, tíz siklus súlyút,
füstölõszerekkel telve.
21. Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendõs
bárányt egészenégõ áldozatul.
22. Egy kecskebakot bûnért való áldozatul.
Zsolt. 66,13. 15. Ezék. 46,4. Ef. 5,2. Zsid. 9,13.
23.Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt
kost, öt bakot, öt bárányt, esztendõsöket.
Ez Nétanéelnek, a Suár fiának áldozata.
24.Harmadik napon a Zebulon fiainak
fejedelme: Eliáb, Hélon fia.
25. Az õ áldozata volt egy ezüst tál,
százharminc siklus súlyú, egy ezüst medence,
hetven siklus súlyú, a szent siklus
szerint,mind a kettõ telve volt olajjal elegyített
lisztlánggal, ételáldozatul.
26. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú füstölõszerekkel
telve.
27. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány, egészenégõ áldozatul.
Ésa. 53,7. Ján. 1,29. Csel. 8,32. Gal. 1,4.
28. Egy kecskebak, bûnért való áldozatul.
1Pét. 1,19. 2,24. Jel. 5,6--14. 13,8.
29.Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt
kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Eliábnak,
Hélon fiának áldozata.
30.Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme:
Elisúr, Sedeúrnak fia.
31. Az õ áldozata volt egy ezüst tál,
százharminc siklus súlyú, egy ezüst medence,
hetven siklus súlyú, a szent siklus
szerint,mind a kettõ telve volt olajjal elegyített
lisztlánggal, ételáldozatul.
32. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú,
füstölõszerekkel telve.
150 MÓZES IV. KÖNYVE 7.
33. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány, egészenégõ áldozatul.
34. Egy kecskebak bûnért való áldozatul.
35.Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt
kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Elisúrnak,
Sedeúr fiának áldozata.
36.Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme:
Selúmiel, Surisaddai fia.
37. Az õ áldozata volt egy ezüst tál, százharminc
siklus súlyú, egy ezüst medence,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint,
mind a kettõ telve volt olajjal elegyített lisztlánggal,
ételáldozatul.
38. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölõszerekkel
telve. Zsid. 9,28. 1Pét. 3,18.
39. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány, egészenégõ áldozatul.
40. Egy kecskebak, bûnért való áldozatul.
41.Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt
kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez
Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata.
42.Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme:
Éliásáf, a Deuél fia.
43. Az õ áldozata volt egy ezüst tál, százharminc
siklus súlyú, egy ezüst medence,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint,
mind a kettõ telve volt olajjal elegyített lisztlánggal,
ételáldozatul. Zsid. 1,9. 1Ján. 2,27.
44. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölõszerekkel
telve. Ésa. 1,11. Ámós 5,22.
45. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány, egészenégõ áldozatul.
46. Egy kecskebak bûnért való áldozatul.
47. Hálaadó áldozatul pedig két ökör,
öt kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez
Eliásáfnak, Deuél fiának áldozata.
48.Hetednapon az Efraimfiainak fejedelme:
Elisáma, az Ammihúd fia.
49. Az õ áldozata volt egy ezüst tál, százharminc
siklus súlyú, egy ezüst medence,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint,
mind a kettõ telve volt olajjal elegyített lisztlánggal,
ételáldozatul.
50. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölõszerekkel
telve. 5Móz. 33,10.
51. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány, egészenégõ áldozatul.
52. Egy kecskebak bûnért való áldozatul.
Mik. 6,6--8.
53.Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt
kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Elisámának,
Ammihúd fiának áldozata.
54.Nyolcadnapon aManasse fiainak fejedelme:
Gamliél, Pédasúr fia.
55. Az õ áldozata volt egy ezüst tál, százharminc
siklus súlyú, egy ezüst medence,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint,
mind a kettõ telve volt olajjal elegyített lisztlánggal,
ételáldozatul. 1Pét. 1,19. Jel. 5,6.
56. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölõszerekkel
telve. Ján. 1,29. Csel. 8,32.
57. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány egészenégõ áldozatul.
58. Egy kecskebak bûnért való áldozatul.
59.Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt
kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez
Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata.
60. Kilencednapon a Benjámin fiainak fejedelme:
Abidán, a Gideóni fia.
61. Az õ áldozata volt egy ezüst tál, százharminc
siklus súlyú, egy ezüst medence
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint,
mind a kettõ telve volt olajjal elegyített lisztlánggal,
ételáldozatul. Jel. 5,8. 8,3. 4.
62. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölõszerekkel
telve. Ésa. 53,4. 2Kor. 5,21.
63. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány egészenégõ áldozatul.
64. Egy kecskebak bûnért való áldozatul.
65.Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt
kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. EzAbidánnak,
Gideóni fiának áldozata.
66. Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme:
Ahiézer, az Ammisaddai fia.
67. Az õ áldozata volt egy ezüst tál, százharminc
siklus súlyú, egy ezüst medence
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint,
mind a kettõ telve volt olajjal elegyített lisztlánggal,
ételáldozatul. Dán. 9,27.
68. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölõszerekkel
telve. Róm. 15,16. Zsid. 13,15.
69. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány egészenégõ áldozatul. Fil. 4,18.
70. Egy kecskebak bûnért való áldozatul.
71.Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt
kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. EzAhiézernek,
az Ammisaddai fiának áldozata.
72. Tizenegyedik napon az Áser fiainak
fejedelme: Págiel, Okrán fia.
MÓZES IV. KÖNYVE 7. 151
73. Az õ áldozata volt egy ezüst tál, százharminc
siklus súlyú, egy ezüst medence,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint,
mind a kettõ telve volt olajjal elegyített lisztlánggal,
ételáldozatul.
74. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölõszerekkel
telve.
75. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány egészenégõ áldozatul.
76. Egy kecskebak bûnért való áldozatul.
77.Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt
kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. Ez Págielnek,
Okrán fiának áldozata.
78. Tizenkettedik napon a Naftali fiainak
fejedelme: Ahira, Enán fia.
79. Az õ áldozata volt egy ezüst tál, százharminc
siklus súlyú, egy ezüst medence,
hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint,
mind a kettõ telve volt olajjal elegyített lisztlánggal,
ételáldozatul. Zak. 14,20.Mát. 14,8.
80. Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölõszerekkel
telve. Jer. 52,19. Dán. 5,2.
81. Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendõs
bárány egészenégõ áldozatul.
82. Egy kecskebak bûnért való áldozatul.
83.Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt
kos, öt bak, öt bárány, esztendõsök. EzAhirának,
az Enán fiának áldozata.
84. Ez volt az áldozat az oltár felszentelésére,
a napon, amelyen felkenetett, az Izraelnek
fejedelmeitõl. Tizenkét ezüst tál, tizenkét
ezüst medence, tizenkét arany csésze.
Ezsdr. 2,68. Neh. 7,70. Ésa. 60,6. 10. Zsid. 13,10.
85. Száz és harminc siklus súlyú volt egy
ezüst tál, egy ezüst medence pedig hetven
siklus súlyú; az edények minden ezüstje:
kétezer-négyszáz siklus, a szent siklus szerint;
Józs. 22,13. Péld. 17,7. 28,2. Hós. 13,10.
86. Tizenkét arany csésze, füstölõ szerekkel,
tíz-tíz siklus súlyú volt egy-egy csésze,
a szent siklus szerint. A csészéknek minden
aranya: százhúsz siklus.
87. Az egészenégõ áldozatra valóminden
barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendõs
bárány tizenkettõ, a hozzájuk való ételáldozatokkal,
és tizenkét kecskebak bûnért
való áldozatul. Róm. 12,1.
88. A hálaadó áldozatra való minden barom
pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos,
hatvan bak, esztendõs bárány hatvan. Ez
volt az oltár felszentelésére való áldozat,
minekutána felkenetett. 2Móz. 25,22.
89.Mikor pedig bemegy vala Mózes a
gyülekezet sátorába, hogy szóljon Õvele,
hallja vala annak szavát, aki szól vele a
fedél felõl, amely van a bizonyság ládáján,
a két kerub között; és szól vala vele.
1Móz. 3,24. 1Kir. 6,23.
Zsolt. 18,10. 99,1. Zsid. 1,14. 9,5.
Az arany lámpatartó
8 És szóla az ÚrMózesnek,mondván:
2. Szólj Áronnak és mondd meg néki:
Mikor felrakod a mécseket, a gyertyatartó
elé világítson a hét mécs. Ján. 8,12.
3. És úgy cselekedék Áron, és úgy raká
felmécseit, hogy a gyertyatartónak ellenébe
tegyenek világosságot, amiképpen parancsolta
az ÚrMózesnek.
4. A gyertyatartó pedig ilyen alkotású:
vert aranyból volt mind a szára, mind a
virága; vertmû az; ama forma szerint, amelyet
mutatott az Úr Mózesnek, úgy készíték
a gyertyatartót. 2Móz. 25,18. Zsid. 9,2.
A léviták szolgálatba állítása
5. Szóla továbbá az ÚrMózesnek, mondván:
Zsolt. 26,6. Ésa. 52,11.
6. Vedd a lévitákat Izrael fiai közül, és tisztítsd
meg õket. Zsid. 7,26. 10,22.
7. Így cselekedjél pedig velük, hogymegtisztítsad
õket: hintsd reájuk a tisztulás
vizét, és az egész testüket beretváljákmeg,
és mossák meg ruháikat, hogy tiszták legyenek.
3Móz. 14,8. 9.
8. Azután vegyenek egy fiatal tulkot és
hozzávaló ételáldozatul olajjal elegyített
lisztlángot; egy másik fiatal tulkot pedig
vegyenek bûnért való áldozatul.
9. Akkor vidd a lévitákat a gyülekezet
sátora elé, és gyûjtsd egybe Izrael fiainak
egész gyülekezetét. 2Móz. 29,4. 40,12.
10. Ezután vidd a lévitákat az Úr elé, és
Izrael fiai tegyék kezeiket a lévitákra.
11. Áron pedig mutassa be a lévitákat,
áldozatul az Úr elõtt, Izrael fiai részérõl,
hogy szolgáljanak az Úr szolgálatában.
12. A léviták pedig tegyék kezeiket a
tulkok fejére; azután készítsd el az egyiket
bûnért való áldozatul, amásikat pedig egé-
152 MÓZES IV. KÖNYVE 7. 8.
szenégõ áldozatul az Úrnak, a lévitákért
engesztelésül. 2Móz. 29,10.
13. És állítsd a lévitákat Áron elé, és az õ
fiai elé, és mutasd be õket áldozatul az
Úrnak.
14. És válaszd külön a lévitákat Izrael fiai
közül, hogy a léviták legyenek az enyéim.
15. És az után menjenek el a léviták a
gyülekezet sátorában való szolgálatra. Így
tisztítsdmeg õket, ésmutasd be õket áldozatul.
2Móz. 29,24.
16.Mert bizony nékem adattak õk Izrael
fiai közül; mindazok helyett, akik az õ anyjuk
méhét megnyitják; Izraelnek elsõszülöttei
helyett vettem õket magamnak.
rész 3,1. 2.
17.Mert enyém minden elsõszülött Izrael
fiai között, emberbõl és baromból; a naptól
fogva, hogy megöltem minden elsõszülöttet
Egyiptom földjén, magamnak szenteltem
azokat. 2Móz. 13,2. Luk. 2,23.
18. A lévitákat pedig minden elsõszülött
helyett vettemmagamnak Izrael fiai között.
19. És odaadtam a lévitákat adományul
Áronnak és az õ fiainak Izrael fiai közül,
hogy Izrael fiainak tisztében járjanak a
gyülekezet sátorában, és hogy engesztelést
végezzenek Izrael fiaiért, és ne legyen
Izrael fiai között csapás, ha a szenthelyhez
közelednek Izrael fiai.
20. Úgy cselekedék azért Mózes és
Áron, és Izrael fiainak egész gyülekezete a
lévitákkal; amint parancsolt az Úr Mózesnek
a léviták felõl,mindazt úgy cselekedék
õvelük Izrael fiai.
21. És megtisztíták magukat a léviták,
ésmegmosák ruháikat, és meglóbálá õket
Áron áldozatul az Úr elõtt, és engesztelést
szerze nékik Áron, hogy tisztákká tegye
õket. Róm. 15,16.
22. Azután pedig bemenének a léviták,
hogy végezzék az õ szolgálatukat a gyülekezetnek
sátorában Áron elõtt és az õ fiai
elõtt; amiképpen parancsolt az Úr Mózesnek
a léviták felõl, akképpen cselekedének
velük. 2Krón. 30,15. 31,2.
23. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
24. Ez is a lévitákra tartozik: Huszonöt
esztendõs korától fogva és azon felül,menjen
be, hogy szolgálatot teljesítsen a gyülekezet
sátorának szolgálatában.
25.Ötvenesztendõs korától pedig lépjen
ki e szolgálatnak sorából, és ne szolgáljon
többé.
26.Hanem segítse az õ atyafiait a gyülekezet
sátorában, hogy azok az õ tisztükben
eljárjanak; de szolgálatot ne teljesítsen.
Ekképpen cselekedjél a lévitákkal az õ
szolgálatukban.
A pászka elsõ megünneplése
9 Szóla pedig az Úr Mózesnek, a Sínai
pusztájában, az Egyiptom földjébõl
való kijövetelüknek második esztendejében,
az elsõ hónapban, mondván:
2. Izrael fiai pedig készítsék el a pászkát
amaga idejében. 2Móz. 12,1.
3. E hónapnak tizennegyedik napján, estennen
készítsék el azt a maga idejében.
Minden õ rendtartása szerint, ésminden õ
szertartása szerint készítsétek el azt.
4. Szóla azért Mózes Izrael fiainak, hogy
készítsék el a pászkát.
5. És elkészíték a pászkát az elsõ hónapban,
a hónapnak tizennegyedik napján
estennen, a Sínai pusztájában;mindent úgy
cselekedének Izrael fiai, amint azÚr parancsoltaMózesnek.
Józs. 5,10.
6. Valának pedig némelyek, akik tisztátalanok
voltak holtember illetése miatt, és
nem készítheték meg a pászkát azon a
napon: járulának azért Mózes elé és Áron
elé azon a napon. 2Móz. 18,15.
7. És mondának azok az emberek néki:
Mi tisztátalanok vagyunk holtember illetése
miatt; miért tiltatunk meg, hogy ne
vigyünk áldozatot az Úrnak a maga idejében
Izrael fiai között? 1Kor. 5,7. 8.
8. Ésmonda nékikMózes: Legyetek veszteg,
míglen megértem: mit parancsol az Úr
ti felõletek. 2Móz. 14,13. 14. 2Krón. 20,15. 17.
Zsolt. 85,8. Péld. 3,5. Ján. 7,17. Ef. 1,9. 18. Zsid. 3,5.
9. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
10. Szólj Izrael fiainak,mondván:Ha valaki
holtember illetésemiatt tisztátalan, vagy
messze úton leend közületek, vagy a ti utódaitok
közül,mindazáltal készítsen pászkát
az Úrnak.
MÓZES IV. KÖNYVE 8. 9. 153
11. A második hónapnak tizennegyedik
napján, estennen, készítsék el azt; kovásztalan
kenyérrel és keserû füvekkel egyék
meg azt. 2Móz. 12,8.
12. Ne hagyjanak meg abból semmit
reggelig, és annak csontját meg ne törjék;
a pászkának minden rendtartása szerint
készítsék el azt. Ján. 19,36.
13. Amely ember pedig tiszta, vagy nincs
úton, és elmulasztja a pászkát elkészíteni:
irtassék ki az ilyen az õ népe közül;mert az
Úrnak áldozatát nem vitte fel annak idejében;
viselje az ilyen ember az õ bûnének
terhét. 1Móz. 7,14. Gal. 3,10. Zsid. 10,26.
14.Hogyha pedig jövevény tartózkodik
köztetek, és pászkát készít az Úrnak, a
pászkának rendtartása szerint és annak
szertartásai szerint készítse azt; egy rendtartástok
legyen néktek, mind a jövevénynek,
mind a föld lakosának. 2Móz. 12,49.
A felhõ- és tûzoszlop
15. A hajlék felállításának napján pedig
befedezé a felhõ a hajlékot, a bizonyság
sátorát; és estve a hajlék felett volt, tûznek
ábrázatjában reggelig. 2Móz. 13,21.
16. Úgy volt szüntelen: A felhõ borítja
vala azt; és tûznek ábrázatja éjjel.
17.Mihelyt pedig felszáll vala a felhõ a
sátorról, azonnal elindulnak Izrael fiai; és
azon a helyen, ahol a felhõ megáll vala, ott
ütnek tábort Izrael fiai. Ésa. 49,10.
18. Az Úr szava szerint mennek vala
Izrael fiai, és az Úr szava szerint táboroznak
vala; mindaddig, amíg a felhõ áll
vala a hajlékon, táborban maradnak vala.
19.Még ha a felhõ sok napig nyugszik
vala a hajlékon, akkor ismegtartják vala Izrael
fiai azÚr rendelését, és nemindulának.
20.Megesék, hogy a felhõ kevés napon
át lõn a hajlékon: akkor is az Úr szava szerint
maradnak vala táborban, és az Úr szava
szerint indulnak vala. Zsolt. 48,14. Péld. 3,4.
21.Megesék, hogy a felhõ estvétõl fogva
ott lõn reggelig;mikor azért reggel a felhõ
felszáll vala, akkor indulnak vala el; vagy
egy nap és egy éjjel lõn ott; mikor azért a
felhõ felszáll vala, õk is indulának.
22. Vagy két napig, vagy egy hónapig,
vagy hosszabb ideig lõn ott; ameddig késik
vala a felhõ a hajlékon, vesztegelvén azon,
táborban maradnak vala Izrael fiai is, és
nem indulnak vala tovább; mikor pedig az
felszáll vala, õk is indulának. 2Móz. 40,37.
23. AzÚr szava szerint járnak vala tábort,
és az Úr szava szerint indulának. Az Úrnak
rendelését megtartják vala, az Úrnak Mózes
által való szava szerint. Zsolt. 73,24. 107,7.
Az ezüstharsonák
10 Ismét szóla az ÚrMózesnek,mondván:
2. Csináltass magadnak két kürtöt, vert
ezüstbõl csináltasd azokat, és legyenek
azok néked a gyülekezet összegyûjtésére,
és a táborok megindítására. Ésa. 1,13.
3. És mikor megfújják azokat, gyûljön
hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet
sátorának nyílása elé. Jer. 4,5. Jóel 2,15.
4.Ha csak egyet fújnakmeg, akkor gyûljenek
hozzád a fejedelmek, Izrael ezreinek
fejei. Zsolt. 22,22. 35,18. Ésa. 55,1--4. Jel. 22,17.
5.Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon
azok tábora, akik napkelet felõl táboroznak.
6.Mikor pedig másodszor fújtok riadót,
akkor induljon azok tábora, akik dél felõl táboroznak.
Riadót fújjanak azok indulására.
7.Mikor pedig összegyûjtitek a gyülekezetet,
egyszerûen kürtöljetek, és ne fújjatok
riadót. Jóel 2,1.
8. A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják;
és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás
a ti nemzetségeitek között.
9. Ésmikor viadalramentek a ti földetekben,
a titeket háborító ellenségetek ellen,
akkor is azokkal a kürtökkel fújjatok riadót,
és emlékezetben lesztek az Úr elõtt, a
ti Istenetek elõtt, és megszabadultok a ti
ellenségeitektõl. 1Kir. 8,44. Zsolt. 106,4. 42.
10. A ti vigasságotoknak napján, és a ti
ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén
is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészenégõ
áldozataitokra, és a ti hálaáldozataitokra:
és lesznek néktek emlékeztetõül a ti Istenetek
elõtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
Józs. 4,7. Ezsdr. 3,1. Neh. 12,35. Zsolt. 81,3.
Elindulás a Sínai hegytõl
11. Vala pedig a második esztendõben a
második hónapban, a hónapnak huszadik
154 MÓZES IV. KÖNYVE 9. 10.
napján, felszálla a felhõ a bizonyság hajlékáról.
12. És elindulának Izrael fiai az õ menésüknek
rendje szerint a Sínai pusztájából;
és megállapodék a felhõ Párán pusztájában.
1Móz. 21,21. 2Móz. 19,1. 40,36.
13. Elindulának azért elõször az Úrnak
Mózes által való parancsolatja szerint.
14. Elindula pedig elõször a Júda fiai táborának
zászlója az õ seregei szerint; és az
õ seregének feje voltNaasson, az Amminádáb
fia.
15. Az Izsakár fiai törzsébõl való seregnek
feje pedig Nétanéel volt, Suárnak fia.
16. És a Zebulon fiai törzsébõl való seregnek
feje volt Eliáb, Hélonnak fia.
17. És elbontatván a hajlék, elindulának
Gersonnak ésMérárinak fiai, a hajlék hordozói.
18. Azután indula a Rúben táborának
zászlója az õ seregeik szerint, és az õ seregének
feje volt Elisur, Sedeúrnak fia.
19. A Simeon fiai törzsébõl való seregnek
pedig feje volt Selúmiel, Surisaddainak fia.
20. És a Gád fiai törzsébõl való seregnek
feje volt Eliásáf, Deuélnek fia.
21. Elindulának a kéhátiták is, a szentség
hordozói, és amazok felállíták a hajlékot,
míg ezek odajutnak vala.
22. Azután elindula az Efraim fiai táborának
zászlója az õ seregei szerint, és az õ
seregének feje volt Elisáma, Ammihúdnak
fia. 23. A Manasse fiai törzsébõl való seregnek
feje volt Gámliél, Pédasúrnak fia.
rész 2,20.
24. A Benjámin fiai törzsébõl való seregnek
feje volt Abidán, Gideóninak fia.
25. Utolszor indula el a Dán fiai táborának
zászlója, mint az egész tábornak utócsapata
az õ seregei szerint; és az õ seregének
feje volt Ahiézer, az Ammisaddai fia.
Józs. 6,9.
26. Az Áser fiai törzsébõl való seregnek
pedig feje volt Págiel, Okránnak fia.
27. És a Naftali fiai törzsébõl való seregnek
feje volt Ahira, az Enán fia.
28. Ilyen volt Izrael fiainak menetele az õ
seregeik szerint: ekképpen mentek.
Zsolt. 80,1. Én. 6,10.
29.Monda pedig Mózes Hóbábnak, aki
fia volt aMidiánból valóReuélnek, aMózes
ipának: Arra a helyre indulunk mi, amely
felõl aztmondta azÚr:Néktek adom. Jer el
velünk, és jól teszünk veled,mert az Úr jót
ígért Izraelnek. 2Móz. 2,18.
30. Az pedig felele néki: Nem megyek,
hanem az én földemre és az én rokonaim
közé megyek.
31. ÉsmondaMózes: Kérlek, ne hagyj el
minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk
e pusztában, és légy nékünk szemünk
gyanánt. Jób 29,15.
32. És ha eljösz velünk, ami jót cselekszik
velünk az Úr, közöljük azt veled.
33. Elmenének azért az Úr hegyétõl háromnapi
járásnyira, és az Úr szövetségének
ládája megyen vala õelõttük háromnapi
járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol
kelljen megszállaniuk. 2Móz. 3,1.
34. És az Úr felhõje volt õrajtuk nappal,
mikor elindulának a táborból. 2Móz. 13,21.
35.Mikor pedig el akarták indítani a
ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel
Uram, és széledjenek el a Te ellenségeid,
és fussanak el elõled a Te gyûlölõid.
Zsolt. 68,2. 132,8.
36.Mikor pedig megáll vala, ezt mondja
vala: Fordulj vissza Uram Izraelnek tízezerszer
való ezreihez. Zsolt. 90,14--17.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 13.Mózes IV.könyve Az izraeliták megszámlálásáról való könyv 1-10.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »