Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Bálák hívatja
Bálámot Izrael ellen
22 És tovább menének Izrael fiai, és
tábort ütének Moáb mezõségén a
Jordánon túl, Jérikó ellenében. Józs. 2,9.
2. Ésmikor láttaBálák, aCippór fiamindazokat,
amelyeket cselekedett Izrael az
emoreussal:
3. IgenmegrémüleMoáb a néptõl,mivelhogy
sok volt az, és búsulaMoáb Izrael fiai
miatt.
4.Monda azért Moáb Midián véneinek:
Most elnyalja e sokaság minden mi környékünket,
amiképpen elnyalja az ökör a
mezõnek pázsitját. Bálák pedig, Cippórnak
fiaMoáb királya volt abban az idõben.
5. Külde azért követeketBálámhoz, aBeór
fiához Pétorba, amely a folyóvíz mellett
volt, az õ népe fiainak földjére, hogy hívják
õt,mondván: Ímé, nép jött ki Egyiptomból,
és ímé, ellepte e földnek színét, és megtelepszik
ellenemben. Józs. 13,22.Mik. 6,5.
6.Most azért kérlek jöjj el, átkozd meg
érettem e népet, mert erõsebb nálamnál;
talán erõt vehetek rajta, megverjük õt, és
kiûzhetem õt e földbõl; mert jól tudom,
MÓZES IV. KÖNYVE 21. 22. 169
hogy akit megáldasz, meg lesz áldva, és
akit megátkozol, átkozott lesz.
7. Elmenének azért Moábnak vénei és
Midiánnak vénei, és a jövendõmondásnak
jutalma kezeikben volt, és jutának Bálámhoz,
és megmondták néki Bálák üzenetét.
2Móz. 23,8. 1Sám. 9,7. Péld. 17,23.
8.Õ pedig monda nékik: Háljatok itt ez
éjjel, és feleletet adok néktek, amiképpen
szól nékem az Úr. ÉsMoábnak fejedelmei
ott maradának Bálámnál.
9. Eljöve pedig az Isten Bálámhoz, és
monda: Kicsodák ezek a férfiak nálad?
10. És monda Bálám az Istennek: Bálák,
Cippór fia, Moáb királya küldött hozzám,
ezt mondván: 1Móz. 20,3.
11. Ímé e nép, amely kijött Egyiptomból,
ellepte a földnek színét; most azért jöjj el,
átkozd meg azt érettem, talán megharcolhatok
vele, és kiûzhetem õt.
12. És monda Isten Bálámnak: Ne menj
el õvelük, ne átkozd meg azt a népet,
mert áldott az. 1Móz. 12,2. 22,17. Róm. 11,29.
13. Felkele azért Bálám reggel, és monda
a Bálák fejedelmeinek: Menjetek el a ti
földetekre; mert nem akarja az Úr megengedni
nékem, hogy elmenjek veletek.
14. És felkelének Moáb fejedelmei, és
jutának Bálákhoz, és mondának: Nem
akart Bálám eljönni velünk.
15. Elkülde azért ismét Bálák több fejedelmet,
amazoknál elõkelõbbeket.
16. És eljutának Bálámhoz, ésmondának
néki: Ezt mondja Bálák, Cippórnak fia:
Kérlek, ne vonakodjál eljönni hozzám!
17.Mert igen-igen megtisztellek téged,
és akármit mondasz nékem, megcselekszem.
Jöjj el azért kérlek, és átkozd meg
értem e népet! Zsolt. 49,17.Mát. 16,26.
18. Bálám pedig felele és monda a Bálák
szolgáinak: Ha Bálák az õ házát arannyal
és ezüsttel tele adná is nékem, nem hághatom
át az Úrnak, az én Istenemnek
szavát, hogy valamit mûveljek; kicsinyt
vagy nagyot. 1Kir. 22,14.
19.Most mindazonáltal maradjatok itt
kérlek ti is ez éjjel, hadd tudjam meg, mit
szól ismét az Úr nékem?
20. És eljöve Isten Bálámhoz éjjel, és
monda néki:Ha azért jöttek e férfiak, hogy
elhívjanak téged: kelj fel, menj el velük; de
mindazáltal azt cselekedjed, amit mondok
majd néked. Zsolt. 33,10. Ésa. 37,29. 46,10.
21. Felkele azért Bálám reggel, és megnyergelé
az õ szamarát, és elméne aMoáb
fejedelmeivel. Péld. 15,27.
1Tim. 6,9. 2Pét. 2,15. Júd. 11.
22.Demegharaguvék Isten, hogy elmegy
vala õ. És megálla az Úrnak angyala az útban,
hogy ellenkezzék vele; õ pedig üget
vala az õ szamarán, és két szolgája volt vele.
23. Ésmeglátá a szamár az Úrnak angyalát,
amint áll az úton, ésmezítelen fegyvere
a kezében; letére azért a szamár az útról,
ésméne a mezõre; Bálám pedig veré az õ
szamarát, hogy visszatérítse azt az útra.
24. Azután megálla az Úrnak angyala
a szõlõk ösvényén, holott innen is garád,
onnan is garád volt. 2Kir. 6,17.
25. Amint meglátá a szamár az Úrnak
angyalát, a falhoz szorula, és a Bálámlábát
is odaszorítá a falhoz; ezért ismétmegveré
azt. Ésa. 47,12. 1Kor. 3,19.
26. Az Úr angyala pedig ismét továbbméne,
és megálla szoros helyen, hol nem
volt út a kitérésre, sem jobbra, sem balra.
27. Amint meglátá a szamár az Úrnak
angyalát, lefeküvék Bálámalatt, azértmegharaguvék
Bálám, és megveré a szamarat
bottal. Péld. 14,16. 27,3. 4. Jak. 1,19.
28. És megnyitá az Úr a szamárnak
száját, és monda a szamár Bálámnak: Mit
vétettem néked, hogy immár háromszor
vertél meg engem? Mát. 19,26. 1Kor. 1,19.
29. Bálám pedig monda a szamárnak:
Mert megcsúfoltál engem! Vajha volna
fegyver a kezemben, nyilván megölnélek
most téged. Péld. 12,10. Jer. 17,9.Mát. 15,19.
30. Ésmonda a szamárBálámnak: Avagy
nem a te szamarad vagyok-é, amelyen járni
szoktál, amióta vagyok, mind e napig?
Avagy szoktam-é veled ekképpen cselekedni?
Az pedig felele: Nem. 1Kor. 1,27.
31. És megnyitá az Úr a Bálám szemeit,
és látá az Úr angyalát, amint áll vala az útban,
és mezítelen fegyverét az õ kezében;
akkor meghajtá magát és arcra borula.
32. Az Úrnak angyala pedig monda néki:
Miért verted meg a te szamaradat immár
háromízben? Ímé, én jöttemki, hogy ellen-
170 MÓZES IV. KÖNYVE 22.
kezzem veled, mert veszedelmes ez az út
énelõttem. Péld. 11,2. 2Pét. 2,14. 15.
33. És meglátott engem a szamár, és
kitért énelõttemimmár háromízben; ha ki
nemtért volna elõlem,mostmeg is öltelek
volna téged, õt pedig életben hagytam volna.
34.Monda azért Bálám az Úr angyalának:
Vétkeztem,mert nemtudtam, hogy te
állasz elõttemaz útban.Most azért, ha nem
tetszik ez néked, visszatérek. 2Sám. 12,13.
35. Az Úrnak angyala pedig monda Bálámnak:
Menj el e férfiakkal; mindazáltal
amit énmondokmajd néked, aztmondjad.
Elméne azért Bálám a Bálák fejedelmeivel.
1Sám. 26,21.
36.Mikor pedig meghallá Bálák, hogy
jön Bálám, kiméne elébe Moábnak egyik
városába, amely az Arnon vidékén, a határ
szélén volt. 1Móz. 14,17.
37. És monda Bálák Bálámnak: Avagy
nem küldözgettem-é hozzád, hogy hívjanak
téged? Miért nem jössz hozzám?
Avagy valóban nem tisztelhetnélek meg
téged?
38. Bálám pedig monda Báláknak: Ímé,
eljöttem hozzád. Most pedig szólhatok-é
magamtól valamit? Ami mondanivalót Isten
ád az én számba, azt mondom.
1Kir. 22,14. 1Krón. 18,13.
39. És elméne Bálám Bálákkal, és eljutának
Kirjat-Husótba.
40. És vágata Bálák ökröket és juhokat,
és küldé Bálámnak és a fejedelmeknek,
akik vele voltak.
41. Reggel pedig magához vevé Bálák
Bálámot és felvitte õt a Baál magas hegyére,
hogy meglássa onnét a népnek valami
részét. 5Móz. 12,2.
Bálám elsõ áldása
23 És monda Bálám Báláknak: Építs
itt nékemhét oltárt, és készíts el ide
nékem hét tulkot és hét kost.
2. És úgy cselekedék Bálák amiképpen
mondotta Bálám. És áldozék Bálák és
Bálám mindegyik oltáron egy-egy tulkot
és egy-egy kost.
3. És monda Bálám Báláknak: Állj meg
a te égõáldozatod mellett, én pedig elmegyek;
talán elõmbe jön az Úr nékem, és
amit mutat majd nékem, megjelentem
néked. Elméne azért onnan egy kopasz
oromra.
4. És elébe méne Isten Bálámnak, és
monda néki Bálám: A hét oltárt elrendeztem,
és áldoztam mindegyik oltáron egyegy
tulkot és egy-egy kost.
5. Az Úr pedig Igét ada Bálámnak szájába,
ésmonda néki: Térj visszaBálákhoz, és
így szólj. 5Móz. 18,18. Jer. 1,9.
6. És visszatére õhozzá, és ímé áll vala az
õ égõáldozatamellett; õmaga ésMoábnak
minden fejedelme.
7. És elkezdé az õ példázó beszédét, és
monda: Szíriából hozatott engem Bálák,
Moábnak királya kelet hegyeirõl, mondván:
Jöjj, átkozd meg nékem Jákóbot, és
jöjj, szidalmazd meg Izraelt;
1Móz. 10,22. 1Sám. 17,10. Zsolt. 78,2. Ezék. 17,2.
8.Mit átkozzam azt, akit Isten nem
átkoz, és mit szidalmazzam azt, akit az
Úr nem szidalmaz? Péld. 21,30. Ésa. 47,12.
9.Mert sziklák tetejérõl nézem õt, és
halmokról tekintem õt; ímé oly nép,
amely maga fog lakni, és nem számláltatik
a nemzetek közé. 5Móz. 33,28. Ef. 2,14.
10. Ki számlálhatja meg a Jákób porát,
és Izrael negyedrészének számát? Haljak
meg az igazak halálával, és legyen az én
utolsó napom, mint az övé!
1Móz. 22,17. Zsolt. 116,15. Ésa. 57,1. 2.
11. És monda Bálák Bálámnak: Mit cselekeszel
énvelem? Hogy megátkozzad ellenségeimet,
azért hoztalak téged, és ímé
igen megáldád õket.
12. Ez pedig felele ésmonda: Avagy nem
arra kell-é vigyáznom, hogy azt szóljam,
amit az Úr adott az én számba?
Bálám másodszorra is áldást mond
13.Monda azután néki Bálák: Kérlek,
jöjj velem más helyre, honnét meglássad
õt, de csak valamely részét látod annak, és
õt mindenestõl nem látod, és átkozd meg
õt onnét nékem. Ezék. 3,27. 44,5.
14. És vitte õt az õrállók helyére, a Piszga
tetejére, és építe hét oltárt, és áldozék
egy-egy tulkot és egy-egy kost mindegyik
oltáron. Ésa. 1,10. 11. Hós. 12,11.
MÓZES IV. KÖNYVE 22. 23. 171
15. És monda Báláknak: Állj meg itt a te
égõáldozatod mellett, én pedig elébe megyek
amoda.
16. Elébeméne azért azÚr Bálámnak, és
Igét ada az õ szájába, ésmonda: Térj vissza
Bálákhoz, és így szólj.
17.Méne azért õhozzá, és ímé õ áll vala
az õ égõáldozata mellett, és Moáb fejedelmei
is õvele. És monda néki Bálák:Mit
szóla az Úr?
18. Akkor elkezdé az õ példázó beszédét,
és monda: Kelj fel Bálák, és halljad; figyelj
reám Cippórnak fia! Bír. 3,20.
19.Nem ember az Isten, hogy hazudjék,
és nem embernek fia, hogy megváltozzék.
Mond-é Õ valamit, hogy meg ne
tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?
1Sám. 15,29. Zsolt. 102,26. 27.
Mal. 3,6. Róm. 11,29. Tit. 1,2. Jak. 1,17.
20. Ímé parancsolatot vettem, hogy áldjak;
ha Õ áld, én azt meg nem fordíthatom.
1Móz. 12,2. 22,17.
21.Nem vett észre Jákóbban hamisságot,
és nem látott gonoszságot Izraelben.
Az Úr, az Õ Istene van õvele; és királynak
szóló rivalgás hangzik õbenne.
2Móz. 13,22. 29,45. 33,14. Zsolt. 98,6. Róm. 4,7.
22. Isten hozta ki õket Egyiptomból,
az Õ ereje mint a vad bivalyé. 5Móz. 33,17.
23.Mert nem fog varázslás Jákóbon,
sem jövendõmondás Izraelen. Idején
adatik tudtára Jákóbnak és Izraelnek: mit
mûvelt Isten! Zsolt. 31,19.
24. Ímé, e nép felkél mint nõstény oroszlán,
és feltámad mint hím oroszlán; nem
nyugszik, míg prédát nem eszik, és elejtettek
vérét nem issza.
25. Akkormonda Bálák Bálámnak: Se ne
átkozzad, se ne áldjad õt.
26. Felele pedig Bálám, és monda Báláknak:
Avagy nem szólottam-é néked,
mondván: Valamit mond nékem az Úr,
azt mûvelem?
Bálák újabb kísérlete
Izrael megátkozására
27. És monda Bálák Bálámnak: Jöjj, kérlek,
elviszlek téged más helyre: talán tetszeni
fog az Istennek, hogy megátkozzad
onnét e népet énérettem.
28. Elvitte azért Bálák Bálámot a Peór
tetejére, amely a puszta felé néz.
29. És monda Bálám Báláknak: Építtess
itt nékem hét oltárt, és készíts el ide nékem
hét tulkot és hét kost. 2Pét. 2,16.
30. Úgy cselekedék azért Bálák, amint
mondotta Bálám, és áldozék minden oltáron
egy-egy tulkot és egy-egy kost.
Bálám harmadik áldása:
Jákób csillagáról jövendöl
24 Mikor pedig látta Bálám, hogy tetszik
azÚrnak,hogymegáldja Izraelt,
nem indula, mint az elõtt, varázslatok után,
hanemfordítá az õ orcáját a puszta felé.
2. És mikor felemelte Bálám az õ szemeit,
látá Izraelt, amint letelepedett az õ nemzetségei
szerint; és Istennek Szelleme volt
õrajta. 1Sám. 19,20.Mát. 7,21--23. 1Kor. 12,8. 10.
3. Akkor elkezdé az õ példázó beszédét
és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata,
a megnyílt szemû embernek szózata.
4. Annak szózata, aki hallja Istennek beszédét,
aki látja a Mindenhatónak látását,
leborulva, de nyitott szemmel: Jel. 1,10. 17.
5.Mily szépek a te sátoraid, óh Jákób!
A te hajlékaid, óh Izrael! Dán. 8,18. 10,15.
6.Mint kiterjesztett völgyek,mint kertek
a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék,
mint cédrusfák a vizek mellett!
7. Víz ömledez az õ vedreibõl, vetését
bõ víz öntözi; királya nagyobb Agágnál, és
felmagasztaltatik az õ királysága. 2Sám. 5,12.
8. Isten hozta ki Egyiptomból, az Õ ereje
mint a vad bivalyé:megemészti a pogányokat,
az Õ ellenségeit; csontjaikat megtöri,
és nyilaival általveri. 1Krón. 14,2.
9. Lehever, nyugszik mint hím oroszlán,
ésmint nõstény oroszlán; ki serkenti fel õt?
Aki áld téged, áldott lészen, és ki átkoz
téged, átkozott lészen. 1Móz. 12,3. 27,29.
Bálám próféciája Báláknak
10. És felgerjede Báláknak haragja Bálám
ellen, és egybeüté kezeit, és monda
Bálák Bálámnak: Azért hívtalak téged,
hogy átkozd meg ellenségeimet; és ímé
igen megáldottad immár három ízben.
11.Most azért fuss a te helyedre. Mondottam,
hogy igen megtisztellek téged;
172 MÓZES IV. KÖNYVE 23. 24.
de ímé, megfosztott téged az Úr a tisztességtõl.
12. És monda Bálám Báláknak: A te követeidnek
is, akiket küldöttél hozzám, nem
így szólottam-é, mondván:
13.Ha Bálák az õ házát ezüsttel és aranynyal
tele adná is nékem, az Úrnak beszédét
által nem hághatom, hogy magamtól
jót, vagy rosszat cselekedjem. Amit az Úr
szól, azt szólom.
14.Most pedig én elmegyek ímé az én
népemhez; jöjj, hadd jelentsem ki néked,
mit fog cselekedni e nép a te népeddel,
a következõ idõben.
15. És elkezdé az õ példázó beszédét, és
monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a
megnyilt szemû ember szózata,
16. Annak szózata, aki hallja Istennek
beszédét, és aki tudja a Magasságosnak
tudományát, és aki látja a Mindenhatónak
látását, leborulva, de nyitott szemekkel.
17. Látom õt, de nem most; nézem õt, de
nem közel. Csillag származik Jákóbból,
és királyi pálca támad Izraelbõl; és általveriMoábnak
oldalait, és összetöri Sétnek
minden fiait. 1Móz. 49,10. Zsolt. 110,2. Jer. 23,5.
Dán. 2,44. Luk. 1,32. Zsid. 1,8. Jel. 1,7. 22,16.
18. És Edóm más birtoka lesz, Szeir az õ
ellensége is másnak birtoka lesz; de hatalmasan
cselekszik Izrael.
19. És uralkodik a Jákóbtól való, és elveszti
a városból amegmaradtat. 2Sám. 8,1–14.
20. Ésmikor látja vala Amáleket, elkezdé
az õ példázó beszédét, és monda: Amálek
elsõ a nemzetek között, de végezetre mindenestõl
elvész. 1Sám. 15,3.
21. Ésmikor látja vala aKeneust, elkezdé
példázó beszédét, és monda: Erõs a te lakhelyed,
és sziklára raktad fészkedet;
22.Mégis el fog pusztulni Kain; amíg
Assur téged fogva viszen.
23. Újra kezdé az õ példázó beszédét,
és monda: Oh, ki fog élni még, amikor
véghezviszi ezt az Isten?
24. És Kittim partjairól hajók jönnek, és
nyomorgatják Assúrt, nyomorgatják Ébert
is, és ez is mindenestõl elvész. Mát. 23,37.
25. Felkele azért Bálám, és elméne, hogy
visszatérjen az õ helyére. És Bálák is elméne
az õ útján. 3Móz. 26,28. 5Móz. 28,36.
Izrael paráznasága és bûnhõdése
25 Mikor pedig Sittimben lakozik vala
Izrael, kezde a nép paráználkodni
Moáb leányaival. Mik. 6,5. Jel. 2,14.
2.Mert hívogaták a népet az õ isteneik
áldozataira; és evett a nép, és imádá azoknak
isteneit. 2Móz. 34,15. Józs. 22,17. Hós. 9,10.
3. És odaszegõdék Izrael Bál-Peórhoz; az
Úr haragja pedig felgerjede Izrael ellen.
Zsolt. 106,29.
4. Ésmonda az ÚrMózesnek: Vedd elõ e
népnek minden fõemberét, és akasztasd
fel a paráznákat az Úrnak fényes nappal;
hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése
Izraeltõl. 5Móz. 13,17.
5.Monda azért Mózes Izrael bíráinak:
Mindenki ölje meg a saját embereit, akik
odaszegõdtek Bál-Peórhoz. 2Móz. 32,27.
6. És ímé eljöve valaki Izrael fiai közül, és
hoza az õ atyjafiai felé egy midiánbeli aszszonyt,
Mózes szemeláttára, és Izrael fiai
egész gyülekezetének láttára; õk pedig sírnak
vala a gyülekezet sátorának nyílásánál.
Jóel 2,17.
7. Ésmikor látta Fineás, Eleázár fia, Áron
papnak unokája, felkele a gyülekezet közül,
és dárdáját vevé kezébe. 2Móz. 6,25.
8. És beméne az izraelita férfi után a
sátorba, és általdöfé mindkettõjüket, mind
az izraelita férfit, mind az asszonyt hason.
És megszûnék a csapás Izrael fiai között.
9.De meghaltak a csapás miatt huszonnégyezren.
1Kor. 10,8.
10. Akkor szóla az Úr Mózesnek, mondván:
11. Fineás, Eleázár fia, Áron pap unokája,
elfordította az én haragomat Izrael fiaitól,
mivelhogy az én bosszúmat megállotta
õközöttük; ezért nem pusztítom ki boszszúmban
Izrael fiait. Zsolt. 106,30.
12.Mondd azért: Ímé én az én szövetségemet,
a békesség szövetségét adom
õnéki. Mal. 3,1.
13. És lészen õnála és az õ magvánál
õutána az örökkévaló papságnak szövetsége;
mivelhogy bosszút állott az õ
Istenéért, és engesztelést végzett Izrael
fiaiért. 2Móz. 40,15. 1Krón. 6,4. Csel. 22,3.
14. A megöletett izraelita férfinak neve
pedig, aki a midiánbeli asszonnyal együtt
MÓZES IV. KÖNYVE 24. 25. 173
öletett meg, Zimri, a Szálu fia volt, a Simeon
nemzetség háznépének fejedelme.
15. A megöletett midiánbeli asszony neve
pedig Kozbi, Cúr leánya, aki a midiániták
között az õ atyja háza nemzetségeinek
fejedelme volt.
16. És szóla az ÚrMózesnek, mondván:
17. Támadjátok meg a midiánitákat, és
verjétek meg õket,
18.Mert õk megtámadtak titeket az õ
cselszövéseikkel, amelyeket Peórért és az
õ húgukért, Kozbiért, a midián fejedelem
leányáért szõttek ellenetek, aki megöletett
a Peór miatt való csapásnak napján.
Népszámlálás Moáb síkságán
26 És lõn a csapás után, szóla az Úr
Mózesnek és Eleázárnak, az Áron
pap fiának, mondván:
2. Vegyétek számba Izrael fiainak egész
gyülekezetét, húszesztendõstõl fogva és
feljebb, az õ atyáiknak háznépe szerint;
mindenkit, aki hadba mehet Izraelben.
rész 1,2. 2Móz. 30,12.
3. Szóla azért velük Mózes és Eleázár,
a pap, aMoábmezõségében a Jordánmellett,
Jérikó ellenében, mondván:
4. Vegyétek számba a népet, húszesztendõstõl
fogva és feljebb, amiképpen parancsolta
az Úr Mózesnek és Izrael fiainak,
akik kijöttek Egyiptom földjébõl.
5. Rúben elsõszülötte Izraelnek. Rúben
fiai ezek: Hánoktól a hánokiták, Pallutól a
palluiták nemzetsége. 1Móz. 46,8. 2Móz. 6,14.
6.Hecrontól a hecroniták nemzetsége,
Kármitól a kármiták nemzetsége.
7. Ezek a rúbeniták nemzetségei. És lõn
az õ számuk negyvenháromezer-hétszáz
és harminc.
8. És a Pallu fiai voltak: Eliáb.
9. Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dátán és Abirám.
Ez a Dátán és Abirám a gyülekezet
elõjárói voltak, akik feltámadtak Mózes
ellen és Áron ellen. Zsolt. 106,17. Ésa. 65,16.
10. És megnyitá a föld az õ száját, és
elnyelé õket és Kórét, meghalván az a
gyülekezet, mivelhogy megemészte a tûz
kétszáz és ötven férfiút, akik intõ például
lettek. Zsolt. 145,20. Péld. 2,22.
11. Kóré fiai pedig nem halának meg.
12. Simeon fiai az õ nemzetségeik szerint
ezek: Nemuéltõl a nemuéliták nemzetsége,
Jámintól a jáminiták nemzetsége, Jákintól
a jákiniták nemzetsége. 2Móz. 6,15.
13. Zeráhtól a zeráhiták nemzetsége.
Saultól a sauliták nemzetsége.
14. Ezek a simeoniták nemzetségei: huszonkétezer
és kétszáz.
15. Gád fiai az õ nemzetségeik szerint
ezek: Sefontól a sefoniták nemzetsége,
Haggitól a haggiták nemzetsége, Súnitól
a súniták nemzetsége. 1Móz. 46,16.
16.Oznitól az ozniták nemzetsége, Éritõl
az ériták nemzetsége.
17. Arodtól az aroditák nemzetsége, Arélitõl
az aréliták nemzetsége.
18. Ezek Gád fiainak nemzetségei; az õ
számuk szerint negyvenezer és ötszáz.
19. Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér
és Onán a Kánaán földjén. 1Móz. 38,2.
20. Júda fiai pedig az õ nemzetségeik
szerint ezek voltak: Sélától a séláiták nemzetsége,
Pérectõl a péreciták nemzetsége,
Zeráhtól a zeráhiták nemzetsége.
21. Pérec fiai valának pedig: Hecrontól a
hecroniták nemzetsége; Hámultól a hámuliták
nemzetsége.
22. Ezek Júda nemzetségei az õ számuk
szerint: hetvenhatezer-ötszáz.
23. Izsakár fiai az õ nemzetségeik szerint
ezek: Tólától a tóláiták nemzetsége; Puvától
a puviták nemzetsége; 1Krón. 7,1.
24. Jásubtól a jásubiták nemzetsége; Simrontól
a simroniták nemzetsége.
25. Ezek Izsakár nemzetségei az õ számuk
szerint: hatvannégyezer-háromszáz.
26. Zebulon fiai az õ nemzetségeik szerint
ezek: Szeredtõl a szerediták nemzetsége,
Élontól az éloniták nemzetsége,
Jahleéltõl a jahleéliták nemzetsége.
27. Ezek a zebuloniták nemzetségei az
õ számuk szerint: hatvanezer-ötszáz.
28. József fiai az õ nemzetségeik szerint
ezek:Manasse és Efraim. 5Móz. 33,17.
29.Manasse fiai: Mákirtól a mákiriták
nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól
a gileáditák nemzetsége. Józs. 17,1.
30. Ezek Gileád fiai: Jezertõl a jezeriták
nemzetsége, Hélektõl a hélekiták nemzetsége.
Bír. 6,11. 24. 34.
174 MÓZES IV. KÖNYVE 25. 26.
31. És Aszriéltõl az aszriéliták nemzetsége;
Sekemtõl a sekemiták nemzetsége.
32. És Semidától a semidáták nemzetsége
és Héfertõl a héferiták nemzetsége.
33. Célofhádnak pedig, a Héfer fiának
nem voltak fiai, hanem leányai; és a Célofhád
leányainak nevei ezek:Mahla, Nóa,
Hogla,Milka és Tirca.
34. Ezek Manasse nemzetségei, és az õ
számuk ötvenkétezer és hétszáz.
35. Ezek Efraim fiai az õ nemzetségeik
szerint: Suteláhtól a suteláhiták nemzetsége,
Békertõl a békeriták nemzetsége,
Tahántól a tahániták nemzetsége.
36. Ezek pedig a Suteláh fiai: Érántól az
érániták nemzetsége.
37. Ezek Efraimfiainak nemzetségei az õ
számuk szerint: harminckétezer és ötszáz.
Ezek József fiai az õ nemzetségeik szerint.
38. Benjámin fiai az õ nemzetségeik
szerint ezek: Belától a belaiták nemzetsége;
Asbéltõl az asbéliták nemzetsége;
Ahirámtól az ahirámiták nemzetsége.
39. Sefufámtól a sefufámiták nemzetsége;
Hufámtól a hufámiták nemzetsége.
40. Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán:
Ardtól az arditák nemzetsége;
Naamántól a naamániták nemzetsége.
41. EzekBenjámin fiai az õ nemzetségeik
szerint, és számuk: negyvenötezer és hatszáz.
1Móz. 46,23.
42. Ezek Dán fiai az õ nemzetségeik szerint:
Suhámtól a suhámiták nemzetsége.
EzekDán nemzetségei, az õ nemzetségeik
szerint.
43. A suhamiták minden nemzetsége az
õ számuk szerint: hatvannégyezer és négyszáz.
44. Áser fiai az õ nemzetségeik szerint
ezek: Jimnától a jimnaiták nemzetsége;
Jisvitõl a jisviták nemzetsége; Bériától a
bérihiták nemzetsége. 1Krón. 7,13.
45. A Béria fiaitól: Hébertõl a héberiták
nemzetsége,Malkiéltõl a malkiéliták nemzetsége.
46. Áser leányának a neve pedig Szérah
volt.
47. Ezek Áser fiainak nemzetségei az õ
számuk szerint: ötvenháromezer és négyszáz.
48.Naftali fiai az õ nemzetségeik szerint
ezek: Jahceéltõl a jahceéliták nemzetsége,
Gúnitól a gúniták nemzetsége.
49. Jécertõl a jéceriták nemzetsége; Sillémtõl
a sillémiták nemzetsége.
50. Ezek Naftali nemzetségei az õ nemzetségeik
szerint: az õ számuk pedig negyvenötezer
és négyszáz.
51. Ezek Izrael fiainak megszámláltjai:
hatszázegyezer-hétszázharminc. rész 1,46.
52. Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván:
53. Ezeknek osztassék el az a föld örökségül,
az õ neveiknek száma szerint.
54. A nagyobb számúnak adj nagyobb
örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd
kisebbé az õ örökségét;mindegyiknek az õ
száma szerint adattassék az õ öröksége.
55.De sorssal osztassék el a föld; az õ atyjuk
törzseinek nevei szerint örököljenek.
rész 34,13. Józs. 11,23. 14,2.
56. A sors szerint osztassék el az örökség,
mind a sok és mind a kevés között.
57. Ezek pedig Lévi megszámláltjai az õ
nemzetségeik szerint: Gérsontól a gérsoniták
nemzetsége; Kéháttól a kéhátiták
nemzetsége; Méráritól a méráriták nemzetsége.
2Móz. 6,16.
58. Ezek Lévi nemzetségei: a libniták
nemzetsége, a hébroniták nemzetsége, a
mahliták nemzetsége, amúsiták nemzetsége,
a kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig
nemzé Amrámot.
59. Amrámfeleségének neve pedig Jókebed,
a Lévi leánya, aki Egyiptomban született
Lévinek; és õ szülte Amrámnak Áront,
Mózest, és Miriámot, az õ leánytestvérüket.
2Móz. 6,20.
60. És születének Áronnak: Nádáb és
Abihu, Eleázár és Itamár.
61. És meghalának Nádáb és Abihu,
mikor idegen tûzzel áldozának az Úr elõtt.
rész 3,39.
62. És azoknak száma: huszonháromezer
volt,mind férfiak, egy hónapostól fogva
és feljebb;mert nemvoltak beszámlálva
az Izrael fiai közé,mivel nemadatott nékik
örökség Izrael fiai között. rész 1,49.
5Móz. 10,9. Józs. 13,14. 14,3.
63. Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a
papnak megszámláltjai, akik megszámlá-
MÓZES IV. KÖNYVE 26. 175
lák Izrael fiait aMoábmezõségében, Jérikó
átellenében a Jordán mellett.
64. Ezek között pedig nem volt senki a
Mózestõl és Áron paptólmegszámláltattak
közül, mikor megszámlálták Izrael fiait a
Sínai pusztájában.
65.Mert az Úr mondotta nékik: Bizonnyal
meghalnak a pusztában; és senki
nem maradt meg azok közül, hanem csak
Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.
Zsolt. 90,3--8. Róm. 11,22. 1Kor. 10,5.
Örökösödés leányágon Izraelben
27 Elõállának pedig a Célofhád leányai,
aki Héfer fia volt, aki Gileád
fia, aki Mákir fia, aki Manasse fia volt,
József fiának, Manassénak nemzetségei
közül. Ezek pedig az õ leányainak neveik:
Mahla, Nóa, Hogla,Milka és Tirca.
2. ÉsmegállánakMózes elõtt, és Eleázár
pap elõtt, és a fejedelmek elõtt, és az egész
gyülekezet elõtt a gyülekezet sátorának
nyílásánál, mondván:
3. Ami atyánkmeghalt a pusztában, de õ
nem volt azoknak seregében, akik összeseregeltek
az Úr ellen a Kóré seregében;
hanem az õ bûnéért holt meg, és fiai nem
voltak néki. Róm. 5,12. 6,23.
4.Miért töröltetnék el a mi atyánknak
neve az õ nemzetsége közül, azért, hogy
nincsen õnéki fia? Adj örökséget nékünk
ami atyánknak atyjafiai között.
5.Mózes pedig ezeknek ügyét az Úr elé
vitte. 2Móz. 18,15.
6. És szóla az ÚrMózesnek, mondván:
7. Igazat szólnak a Célofhád leányai: Adj
nékik örökségi birtokot az õ atyjuknak
atyjafiai között, és szállítsd rájuk az õ atyjuknak
örökségét. rész 36,2.
8. Izrael fiainak pedig szólj, mondván:
Mikor valaki meghal, és fia nem leend
annak, akkor adjátok annak örökségét az
õ leányának.
9.Ha pedig nemleend néki leánya, akkor
adjátok az õ örökségét az õ testvéreinek.
10.Ha pedig nem leendenek néki testvérei,
akkor adjátok az õ örökségét az õ atyja
testvéreinek.
11.Ha pedig nem leendenek az õ atyjának
testvérei, akkor adjátok az õ örökségét
annak, aki legközelebbi atyjafia az õ nemzetségébõl,
és bírja azt. Legyen pedig az
Izrael fiainak végezett törvényük, amiképpen
megparancsolta az ÚrMózesnek.
Józsué Mózes utóda
12.Monda azután azÚrMózesnek:Menj
fel azAbarimhegyére, és lásdmeg a földet,
amelyet Izrael fiainak adtam.
5Móz. 3,27. 32,49. 34,1.
13.Miután pedig megláttad azt, temettetel
te is a te népedhez, amiképpen oda
temettetett Áron, a te testvéred;
14.Mivelhogy nem engedétek az én beszédemnek
a Cin pusztájában, a gyülekezet
versengésének idején, hogy megdicsõítettetek
volna engem ama vizeknél az õ
szemeik elõtt. Ezek a versengésnek vizei
Kádesnél a Cin pusztájában. Zsolt. 106,32.
15. Szóla azértMózes azÚrnak,mondván:
16. Az Úr, a minden test szellemének
Istene, rendeljen férfiút a gyülekezet fölé.
rész 16,22. Zak. 12,1. Zsid. 12,9.
17. Aki kimenjen elõttük, és aki bemenjen
elõttük; aki kivigye õket, és aki bevigye
õket, hogy ne legyen az Úr gyülekezete
olyan, mint a juhok, amelyeknek nincsen
pásztoruk. 5Móz. 31,2. 1Sám. 8,20.Mát. 9,36.
18. Az Úr pedig mondaMózesnek: Vedd
melléd Józsuét, a Nún fiát, a férfiút, akiben
Szellem van, és tedd õreá a te kezedet.
1Móz. 41,38. 5Móz. 34,9. Bír. 3,10. 1Tim. 4,14.
19. És állasd õt Eleázár pap elé és az
egész gyülekezet elé, és adj néki parancsolatokat
az õ szemeik elõtt. 5Móz. 31,7.
20. És a te dicsõségedet közöld õvele,
hogy hallgassa õt Izrael fiainak egész
gyülekezete. Józs. 1,16. 1Sám. 10,6. 2Kir. 2,15.
21. Azután pedig álljon Eleázár pap elé,
és kérdjemeg õt azUrimnak ítélete felõl az
Úr elõtt. Az õ szava szerintmenjenek ki, és
az õ szava szerint menjenek be, õ és Izrael
minden fia õvele, és az egész gyülekezet.
2Móz. 28,30. Józs. 9,14. 1Sám. 22,10. 23,9. 30,7.
22. Úgy cselekedék azért Mózes, amiképpen
parancsolta az Úr néki; mert vevé
Józsuét, és állatá õt Eleázár pap elé, és az
egész gyülekezet elé.
23. És tevé az õ kezét õreá, és ada néki
parancsolatokat, amiképpen szólott az Úr
Mózes által. 5Móz. 3,28. Ésa. 55,4.
176 MÓZES IV. KÖNYVE 26. 27.
A mindennapi égõáldozat
28 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. Parancsold meg Izrael fiainak, és
mondd meg nékik: Ügyeljetek, hogy az
én áldozatomat, kenyeremet kedves illatú
tûzáldozatul a maga idejében áldozzátok
nékem. 3Móz. 3,11.Mal. 1,7. 12.
3. És mondd meg nékik: Ez a tûzáldozat,
amelyet áldozzatok az Úrnak: egyesztendõs,
ép bárányokat, naponként kettõt,
szüntelen való egészenégõ áldozatul.
4. Egyik bárányt reggel készítsd el, a
másik bárányt pedig estennen készítsd el.
5. És egy efa lánglisztnek tizedrészét ételáldozatul,
megelegyítve egy hin sajtolt olajnak
negyedrészével. 2Móz. 29,40.
6. Ez a szüntelen való egészenégõ áldozat,
amely Sínai hegyen szereztetett kedves
illatú tûzáldozatul az Úrnak.
7. Annak italáldozata pedig egy hinnek
negyedrésze egy-egy bárányhoz. A szenthelyen
adj italáldozatot, jó borból azÚrnak.
8. A másik bárányt készítsd el estennen,
a reggeli ételáldozat és annak italáldozata
szerint készítsd el azt, jó illatú tûzáldozatul
az Úrnak.
9. Szombatnapon pedig áldozz két ép
bárányt, esztendõsöket, és két tized efa
lisztlángot olajjal elegyített ételáldozatul,
annak italáldozatával egybe.
10. Ez a szombati egészenégõ áldozat
szombatonként, a szüntelen való egészenégõ
áldozaton és annak italáldozatán kívül.
11. A ti hónapjaitok kezdetén is áldozzatok
az Úrnak egészenégõ áldozatul két fiatal
tulkot, egy kost, és hét egyesztendõs,
ép bárányt. 1Sám. 20,5. 1Krón. 23,31. Ezsdr. 3,5.
Ésa. 1,13. 14. Ezék. 45,17. Hós. 2,11. Kol. 2,16.
12. És egy-egy tulok mellé olajjal elegyített
három tized efa lánglisztet ételáldozatul,
egy-egy kos mellé pedig olajjal elegyített
két tized efa lánglisztet ételáldozatul.
13. És egy-egy bárány mellé egy-egy tized
efa lisztlángot olajjal elegyítve ételáldozatul;
égõáldozat ez, kedves illatú tûzáldozat
ez az Úrnak.
14. Az azokhoz való italáldozat pedig legyen
fél hin bor egy tulok mellé, egy harmad
hin egy kos mellé, és egy negyed hin
egy bárány mellé. Ez a hónapos egészenégõ
áldozat minden hónap kezdetén, az
esztendõnek hónapjai szerint.
15. És egy kecskebakot is készítsetek el
bûnért való áldozatul azÚrnak, a szüntelen
való egészenégõ áldozaton kívül, annak
italáldozatával egyben.
A pászkaáldozat
16. Az elsõ hónapban pedig, a hónapnak
tizennegyedik napján az Úrnak pászkája
van. 2Móz. 12,6. 5Móz. 16,1. Ezék. 45,21.
17. És e hónapnak tizenötödik napján is
ünnep van; hét napon át kovásztalan kenyeret
egyetek. 3Móz. 23,6.
18. Elsõ napon legyen szent gyülekezés;
semmi szolgamunkát ne végezzetek,
19.Hanem tûzáldozatul egészenégõ áldozatot
vigyetek az Úrnak: két fiatal tulkot,
egy kost, egyesztendõs bárányt hetet,
amelyek épek legyenek. 5Móz. 15,21.
20. És azoknak ételáldozata olajjal elegyített
lisztláng legyen; három tizedrész efát
tegyetek egy tulok mellé, és két tizedrészt
egy kos mellé.
21. Egy-egy bárány mellé egy-egy tizedrészt
tegyetek, a hét bárány szerint.
22. És bûnért való áldozatul egy bakot,
hogy engesztelés legyen értetek.
3Móz. 16,18. Róm. 8,3. Gal. 4,4. Zsid. 9,12.
23. A reggeli egészenégõ áldozaton
kívül, amely szüntelen való égõáldozat,
készítsétek el ezeket.
24. Ezek szerint készítsetek naponként
hét napon át kenyeret, kedves illatú tûzáldozatul
az Úrnak; a szüntelen való egészenégõ
áldozaton kívül készíttessék az,
annak italáldozatával egyben. 2Kor. 2,15.
25. A hetedik napon is legyen néktek
szent gyülekezésetek; semmi szolgamunkát
ne végezzetek. 2Móz. 12,16.
Áldozatok a hetek ünnepén
26. A zsengék napján is, amikor új ételáldozatot
visztek az Úrnak a ti hetes ünnepeteken:
szent gyülekezésetek legyen néktek;
semmi szolgamunkát ne végezzetek.
27.Hanem vigyetek kedves illatul egészenégõ
áldozatot az Úrnak: két fiatal tulkot,
egy kost, és esztendõs bárányt hetet.
MÓZES IV. KÖNYVE 28. 177
28. És azokhoz való ételáldozatul olajjal
elegyített három tized efa lisztlángot egy
tulok mellé, két tizedet egy kos mellé.
5Móz. 16,10. Péld. 3,9. Csel. 2,1.
29. Egy-egy bárány mellé egy-egy tizedrészt,
a hét bárány szerint.
30. Egy kecskebakot is, hogy engesztelés
legyen értetek.
31. A szüntelen való egészenégõ áldozaton
és annak ételáldozatán kívül készítsétek
ezeket: épek legyenek, azoknak italáldozatukkal
egyben.
Áldozat a kürtzengés ünnepén
29 A hetedik hónapban pedig a hónapnak
elsõ napján szent gyülekezésetek
legyen néktek. Semmi szolgamunkát
ne végezzetek; kürt zengésének napja legyen
az néktek.
2. És készítsetek el kedves illatul egészenégõ
áldozatot az Úrnak, egy fiatal tulkot,
egy kost, esztendõs ép bárányt hetet.
3. És azokhoz ételáldozatul olajjal elegyített
három tized efa lisztlángot a tulok
mellé, két tizedrészt a kos mellé;
4. És egy-egy tizedrészt egy-egy bárány
mellé, a hét bárány szerint;
5. És egy kecskebakot bûnért való áldozatul,
hogy engesztelés legyen értetek,
6. Az újhold egészenégõ áldozatán és
annak ételáldozatán kívül, és a szüntelen
való egészenégõ áldozaton és annak ételáldozatán,
és azoknak italáldozatukon
kívül, az õ rendjük szerint, kedves illatú
tûzáldozatul az Úrnak. 2Móz. 29,38. Dán. 12,11.
Áldozatok az engesztelés napján
7. E hetedik hónapnak tizedik napján is
szent gyülekezésetek legyen néktek; és
sanyargassátok meg magatokat, semmi
munkát ne végezzetek; 3Móz. 16,29.
8. És vigyetek az Úrnak kedves illatú
egészenégõ áldozatul: egy fiatal tulkot, egy
kost, esztendõs bárányt hetet, épek legyenek;
Zsolt. 35,13. Ésa. 58,5.
9. És azoknak ételáldozatául olajjal elegyített
három tized efa lisztlángot a tulok
mellé; két tizedrészt az egy kos mellé;
10. Egy-egy tizedrészt egy-egy bárány
mellé, a hét bárány szerint.
11. Egy kecskebakot bûnért való áldozatul,
az engesztelésre való bûnáldozaton
kívül, és a szüntelen való egészenégõ áldozaton,
annak ételáldozatán és azoknak italáldozatukon
kívül.
Áldozatok a sátoros ünnepen
12. A hetedik hónapnak tizenötödik napján
is szent gyülekezésetek legyen néktek;
semmi szolgamunkát ne végezzetek, és az
Úrnak ünnepét hét napon ünnepeljétek.
13. És vigyetek az Úrnak egészenégõ
áldozatot, kedves illatú tûzáldozatul: tizenhárom
fiatal tulkot, két kost, esztendõs bárányt
tizennégyet, épek legyenek. Ezsdr. 3,4.
Ezék. 45,25. Zsid. 7,18. 19. 8,13. 10,1--18.
14. És azoknak ételáldozatául olajjal elegyített
lisztlángból három tizedrész efát
egy-egy tulok mellé, a tizenhárom tulok
szerint, két tizedrészt egy-egy kos mellé,
a két kos szerint.
15. És egy-egy tizedrészt minden bárány
mellé, a tizennégy bárány szerint.
16. És egy kecskebakot bûnért való áldozatul,
a szüntelen való egészenégõ áldozaton,
annak étel- és italáldozatán kívül.
17.Másodnapon pedig tizenkét fiatal tulkot,
két kost, tizennégy ép bárányt, esztendõsöket.
18. És azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat,
a tulkok mellé, a kosok mellé,
a bárányok mellé, az õ számuk szerint,
a szokás szerint.
19. És egy kecskebakot bûnért való áldozatul,
a szüntelen való egészenégõ áldozaton,
annak ételáldozatán és azoknak italáldozatukon
kívül.
20.Harmadnap pedig tizenegy fiatal tulkot,
két kost, tizennégy ép bárányt, esztendõsöket.
21. És azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat,
a tulkok mellé, a kosok mellé
és a bárányok mellé az õ számuk szerint,
a szokás szerint;
22. És egy kecskebakot bûnért való áldozatul,
a szüntelen való egészenégõ áldozaton
és annak ételáldozatán és italáldozatán
kívül.
23.Negyednapon pedig tíz fiatal tulkot,
két kost, tizennégy ép, esztendõs bárányt.
178 MÓZES IV. KÖNYVE 28. 29.
24. Azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat
a tulkok mellé, a kosok mellé és
a bárányok mellé, az õ számuk szerint, a
szokás szerint;
25. És egy kecskebakot bûnért való áldozatul,
a szüntelen való egészenégõ áldozaton,
annak ételáldozatán és italáldozatán
kívül.
26. És ötödnapon kilenc fiatal tulkot,
két kost, tizennégy ép bárányt, esztendõsöket:
Zsid. 7,26. 1Pét. 1,19. Jel. 5,6--14.
27. És azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat,
a tulkok mellé, a kosok mellé
és a bárányok mellé, azoknak számuk
szerint, a szokás szerint.
28. És egy bakot bûnért való áldozatul,
a szüntelen való egészenégõ áldozaton,
annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.
29. És hatodnapon nyolc tulkot, két kost,
tizennégy ép bárányt, esztendõsöket.
30. És azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat
a tulkok mellé, a kosok mellé
és a bárányok mellé az õ számuk szerint,
a szokás szerint;
31. És egy bakot bûnért való áldozatul, a
szüntelen való egészenégõ áldozaton kívül,
annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.
32. És hetedik napon hét tulkot, két kost,
tizennégy ép bárányt, esztendõsöket;
33. És azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat
a tulkok mellé, a kosok mellé
és a bárányok mellé az õ számuk szerint,
a szokás szerint;
34. És egy bakot bûnért való áldozatul, a
szüntelen való egészenégõ áldozaton kívül,
annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.
35. Nyolcadnapon bezáró ünnepetek
legyen néktek, semmi szolgamunkát ne
végezzetek; Zsolt. 47,5. 6. Ésa. 11,10.Mát. 28,1.
36.Hanem vigyetek az Úrnak egészenégõ
áldozatot, kedves illatú tûzáldozatul:
egy tulkot, egy kost, hét ép bárányt, esztendõsöket;
Ján. 7,37. Zsid. 1,3. 4,9. Jel. 7,9--17. 11,15.
37. Azoknak ételáldozatukat és italáldozatukat,
a tulok mellé, a kos mellé, és a
bárányok mellé, az õ számuk szerint, a
szokás szerint;
38. És egy bakot bûnért való áldozatul,
a szüntelen való egészenégõ áldozaton,
annak ételáldozatán és italáldozatán kívül.
39. Ezeket áldozzátok azÚrnak a ti ünnepeiteken,
azokon kívül, amiket fogadásból,
és szabad akaratból áldoztok, a ti egészenégõ
áldozataitokul, ételáldozataitokul, italáldozataitokul
és hálaáldozataitokul.
40. És megmondá Mózes Izrael fiainak
mindazokat, amelyeket az Úr parancsolt
Mózesnek. Ján. 1,17. 7,19. Csel. 7,37. 38.
A fogadalmak megtartásáról
30 És szóla Mózes az Izrael fiai közt
lévõ törzsek fejeinek, mondván: Ez
az a beszéd, amelyet parancsolt az Úr:
2.Ha valamely férfi fogadást fogad az
Úrnak, vagy esküt tesz, hogy lekötelezze
magát valami kötésre: meg ne szegje az õ
szavát; amint az õ szájából kijött, egészen
úgy cselekedjék. Mát. 14,9. Csel. 23,14.
3.Ha pedig asszony fogad fogadást az
Úrnak, és kötésre kötelezi le magát az õ
atyjának házában az õ fiatalságában;
4. És hallja az õ atyja az õ fogadását, vagy
kötelezését, amellyel lekötelezte magát,
és nem szól arra az õ atyja: akkor megáll
minden õ fogadása, ésminden kötelezés is,
amellyel lekötelezte magát, megálljon.
5.Ha pedigmegtiltja azt az õ atyja azon a
napon, amelyen hallotta: nemállmeg semmi
fogadása és kötelezése, amellyel lekötelezte
magát, és az Úr is megbocsát néki,
mert az õ atyja tiltotta meg azt.
6.Ha pedig férjhez megy, és így terhelik
õt az õ fogadásai vagy ajkán kiszalasztott
szava, amellyel lekötelezte magát;
7. És hallja az õ férje, és nem szól néki
azon a napon, amelyen hallotta azt: akkor
megállanak az õ fogadásai, és az õ kötelezései
is, amelyekkel lekötelezte magát,
megálljanak. Ef. 5,22--24. Kol. 3,18.
8.Ha pedig azon a napon, amelyen hallja
a férje, megtiltja azt: akkor erõtlenné teszi
annak fogadását, amelyet magára vett, és
az õ ajkainak kiszalasztott szavát, amellyel
leköteleztemagát; azÚr ismegbocsát néki.
9. Az özvegyasszonynak pedig és az elváltnak
minden fogadása, amellyel lekötelezi
magát, megáll.
10.Ha pedig az õ férjének házában tesz
fogadást, vagy esküvéssel kötelezi magát
valami kötésre:
MÓZES IV. KÖNYVE 29. 30. 179
11.Ha hallotta az õ férje, és nem szólt arra,
nem tiltotta meg azt: akkor annak minden
fogadása megáll, és minden kötelezése,
amellyel lekötelezte magát, megálljon.
12.De ha a férje teljesen erõtlenné teszi
azokat azon a napon, amelyen hallotta: nem
áll meg semmi, ami az õ ajkain kijött, sem
fogadása, sem az õ maga lekötelezése; az
õ férje erõtlenné tette azokat, és azÚrmegbocsát
néki.
13.Minden fogadását, és minden esküvéssel
való kötelezését amagamegsanyargattatására,
a férje teszi erõssé, és a férje
teszi azt erõtlenné.
14.Hogyha nem szólván nem szól néki
a férje egy naptól fogva más napig, akkor
megerõsítiminden fogadását, vagyminden
kötelezését, amelyeket magára vett; megerõsíti
azokat, mert nem szól néki azon a
napon, amelyen hallotta azt.
15.Ha pedig az után teszi erõtlenekké
azokat, minekutána hallotta: õ hordozza az
õ bûnének terhét.
16. Ezek azok a rendelések, amelyeket
parancsolt az Úr Mózesnek, a férj és az õ
felesége között, az atya és leánya között,
mikor még fiatalságában az õ atyjának
házában van.
Izrael bosszút áll Midiánon
31 És szóla azÚrMózesnek,mondván:
2. Állj bosszút Izrael fiaiért a midiánitákon,
az után a te népeidhez temettetel.
1Móz. 15,15. 49,33. Zsolt. 94,1. Csel. 13,36.
3. Szóla azértMózes a népnek,mondván:
Készítsétek fel magatok közül a viadalra
való embereket, és induljanakMidián ellen,
hogy bosszút álljanak az ÚrértMidiánon.
4. Ezret-ezret egy-egy törzsbõl, Izraelnek
minden törzsébõl küldjetek a hadba.
5. Kiválogatának azért Izrael ezreibõl
ezret törzsenként, tizenkétezret, viadalra
készet. 5Móz. 32,33. Róm. 12,19.
6. És elküldé õketMózes, törzsenként ezret-
ezret a hadba, és velük Fineást, Eleázár
papnak fiát is a hadba; és a szent edények
és a riadó kürtök voltak az õ keze alatt.
7. És harcolának Midián ellen, amiképpen
megparancsolta az Úr Mózesnek, és
minden férfiút megölének. 5Móz. 20,13.
8. AMidián királyait ismegölék, azoknak
levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet,
Cúrt,Húrt és Rebát,Midiánnak öt királyát;
és Bálámot, a Beór fiát ismegölék fegyverrel.
Józs. 13,22. Zsolt. 9,12. Péld. 16,5. 26,27.
Mát. 7,22. 23. 1Tim. 6,9. 2Pét. 2,15. Júd. 11. Jel. 2,14.
9. És fogságba vitték Izrael fiai a midiániták
feleségeit és azoknak kisdedeit, és
azoknakminden barmát ésminden nyáját,
és minden vagyonát prédára veték.
10.Minden városukat pedig az õ lakhelyeik
szerint, és minden falvaikat tûzzel
megégeték.
A had zsákmánnyal tér meg
11. És elvittek minden ragadományt és
minden prédát mind emberekbõl, mind
barmokból. 5Móz. 20,14.
12. És vitték Mózeshez és Eleázár paphoz,
és Izrael fiainak gyülekezetéhez a
foglyokat, a prédát és a ragadományokat
a táborba, amely aMoábmezõségén volt a
Jordán mellett, Jérikó átellenében.
13. Kimenének azért Mózes és Eleázár
pap, és a gyülekezetnekminden fejedelme
õeléjük a táboron kívül.
14. És megharaguvék Mózes a hadnak
vezetõire, az ezredesekre és századosokra,
akik megjöttek a harcról.
15. Ésmonda nékikMózes:Megtartottátok-
é életben mind az asszonyokat?
16. Ímé õk voltak, akik Izrael fiait Bálám
tanácsából hûtlenségre bírták azÚr ellen a
Peór dolgában; és lõn csapás azÚr gyülekezetén.
Józs. 22,17. 1Sám. 15,3. Zsolt. 106,28. 29.
17.Most azért öljetek meg a kisdedek
közül minden finemût; és minden aszszonyt
is, aki férfit ismert azzal való hálás
végett, megöljetek. Bír. 21,11.
18.Minden leányt pedig, akik nemháltak
férfiúval, tartsatok életben magatoknak.
19. Ti pedig maradjatok a táboron kívül
hét napig; aki megölt valakit, és aki hullát
érintett, mind tisztítsátok meg magatokat
harmad és hetednapon, magatokat és foglyaitokat.
rész 5,2. 19,11.
20.Minden ruhát, minden bõrbõl való
eszközt,minden kecskeszõrbõl való készítményt
ésminden faedényt; tisztítsátokmeg
magatokat.
180 MÓZES IV. KÖNYVE 30. 31.
21. És monda Eleázár pap a vitézeknek,
akik elmentek a hadba: Ez a törvény rendelése,
amelyet parancsolt az ÚrMózesnek:
22. Az aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, az
ónt és ólmot bizonyára;
23.Minden egyebet is, ami állja a tüzet,
vigyetek át a tûzön, és megtisztíttatik, de a
tisztító vízzel is tisztíttassék meg; mindazt
pedig, ami nemállja a tûzet, vízen vigyétek
át. 3Móz. 11,25. Ef. 5,26. Zsid. 9,9. 10. 10,22.
24. Ruháitokat pedigmossátokmeg a hetedik
napon, és tiszták lesztek: és az után
bemehettek a táborba. Zak. 13,1. 1Ján. 1,7.
25. Újra szóla azÚrMózesnek,mondván:
26. Vedd számba az elfoglalt prédát,mind
emberben, mind baromban, te és Eleázár,
a pap, és a gyülekezet atyáinak fejei.
27. És osszad a prédát két részre: a hadakozók
között, akik hadba mentek, és az
egész gyülekezet között. 1Sám. 30,24.
28. És végy részt az Úrnak a hadakozó
férfiaktól, akik hadba mentek: ötszázból
egy lelket, az emberek közül, az ökrök
közül, a szamarak közül, és a juhok közül.
29. Azoknak fele részébõl vegyétek, és
adjad Eleázárnak, a papnak felemelt áldozatul
az Úrnak. Ésa. 18,7. 23,18.
30. Az Izrael fiainak járó fele részbõl pedig
egy elfogottat végy ötvenbõl: emberekbõl,
ökrökbõl, szamarakból, juhokból, és minden
baromból; és adjad azokat a lévitáknak,
akik ügyelnek az Úr hajlékának ügyére.
31. És úgy cselekedékMózes és Eleázár,
a pap, amiképpen parancsolta az Úr Mózesnek.
A zsákmány számbavétele és elosztása
32. És az a préda, azaz annak a zsákmánynak
maradéka, amit a hadakozó nép
zsákmányolt: hatszázhetvenötezer juh.
33. És hetvenhétezer ökör.
34. És hatvanegyezer szamár.
35. Emberi lélek pedig: a leányok közül,
akik nemismertek férfival való egyesülést,
ilyen összesen harminckétezer.
36. Vala pedig az egyik fele, azoknak része,
akik hadba mentek: számszerint háromszázharminchétezer
és ötszáz juh.
37. Vala pedig azÚrnak része a juhokból:
hatszáz és hetvenöt.
38. Az ökör pedig: harminchatezer; és
azokból az Úrnak része: hetvenkettõ.
Zsolt. 24,1. Péld. 3,9.Mát. 22,21.Márk 12,17.
39. És a szamár: harmincezer és ötszáz;
azokból az Úrnak része: hatvanegy.
40. Ember pedig tizenhatezer; és azokból
az Úrnak része: harminckettõ.
41. És adá Mózes az Úrnak részét felemelt
áldozatul Eleázárnak, a papnak, amiképpen
parancsolta az ÚrMózesnek.
42. Az Izrael fiainak esõ másik fele részbõl
pedig, amelyet elválasztott Mózes a
hadakozó férfiakétól;
43. Vala pedig a gyülekezetre esõ felerész
juhokból: háromszázharminchétezer
és ötszáz;
44.Ökör: harminchatezer;
45. Szamár: harmincezer és ötszáz:
46. Ember pedig: tizenhatezer.
47. Az Izrael fiainak esõ fele részbõl
pedig egy elfogottat vett Mózes ötvenbõl,
az emberekbõl és a barmokból; és adá
azokat a lévitáknak, akik ügyelnek az Úr
hajlékának ügyére, amiképpen parancsolta
az ÚrMózesnek.
A hadakozók önkéntes
adománya az Úrnak
48. És járulának Mózeshez a had ezreinek
vezetõi, az ezredesek és századosok.
49. És mondának Mózesnek: Szolgáid
megszámlálták a hadakozó férfiakat, akik a
mi kezünk alatt voltak, és senki közülünk
el nem veszett. 2Móz. 23,7. Zsolt. 72,14. 116,15.
50.Hoztunk azért az Úrnak való áldozatul
ki-ki amit talált: aranyeszközöket, karláncokat,
karpereceket, gyûrûket, fülönfüggõket,
nyakláncokat, hogy engesztelést
végezzünk magunkért az Úr elõtt.
51. És elvevé Mózes és Eleázár, a pap az
aranyat tõlük, és a megkészített eszközöket
is mind. 2Móz. 30,12.
52. És mindaz az arany, amelyet felemelt
áldozatul vittek az Úrnak, tizenhatezerhétszáz
és ötven siklus volt az ezredesektõl
és századosoktól.
53. A hadakozó férfiak közül mindenki
magának zsákmányolt. 5Móz. 20,14.
54.Miután elvette Mózes és Eleázár, a
pap az aranyat az ezredesektõl és százado-
MÓZES IV. KÖNYVE 31. 181
soktól, bevitték azt a gyülekezetnek sátorába,
Izrael fiaira való emlékeztetõül azÚr elé.
Rúben és Gád törzsének örökrésze
32 Rúben fiainak pedig és Gád fiainak
igen sok barmuk volt.Mikor látták
a Jázér földjét és a Gileád földjét, hogy ímé
az a hely marhatartani való hely:
Józs. 13,25. 2Sám. 24,5.
2. EljövénekGád fiai ésRúben fiai, és szólának
Mózesnek és Eleázárnak, a papnak,
és a gyülekezet fejedelmeinek, mondván:
3. Atárót, Díbon, Jázér, Nimra, Hesbon,
Elealé, Sebám, Nébó és Béon:
4. A föld, amelyet megvert az Úr az Izrael
fiainak gyülekezete elõtt, baromtartó
föld az; a te szolgáidnak pedig sok marhájuk
van.
5. És mondának: Hogyha kedvet találtunk
a te szemeid elõtt, adassék ez a föld a
te szolgáidnak örökségül, ne vígy minket
át a Jordánon.
6.Mózes pedig monda a Gád fiainak és
Rúben fiainak: Avagy a ti atyátokfiai hadakozni
menjenek, ti pedig itt maradjatok?
7. És miért idegenítitek el Izrael fiainak
szívét, hogy által ne menjenek a földre,
amelyet adott nékik az Úr?
8. A ti atyáitok cselekedtek így, mikor elbocsátámõketKádes-
Bárneából, hogy nézzékmeg
azt a földet; rész 13,3. 5Móz. 1,22--24.
9.Mert felmentek az Eskól völgyéig, és
megnézék a földet, és elidegeníték Izrael
fiainak szívét, hogy be ne menjenek arra
a földre, amelyet adott nékik az Úr.
10. Azért megharaguvék az Úr azon a
napon, és megesküvék, mondván:
11.Nem látják meg azok az emberek,
akik feljöttek Egyiptomból, húszesztendõstõl
fogva és feljebb, azt a földet, amely
felõl megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak
és Jákóbnak, mivelhogy nem tökéletesen
jártak énutánam; rész 14,24.
12. Kivéve a kenizeus Kálebet, a Jefunné
fiát és Józsuét, a Nún fiát, mivelhogy
tökéletesen jártak az Úr után. rész 13,6. 26.
5Móz. 1,36. Józs. 14,7--9. Zsolt. 37,29. Péld. 11,31.
13. És megharaguvék az Úr Izraelre, és
bujdostatá õket a pusztában negyven esztendeig;
míg megemészteték az egész
nemzetség, amely gonoszt cselekedett
az Úr szemei elõtt. rész 14,6. 33. 26,64.
14. És ímé feltámadtatok a ti atyáitok
helyett, bûnös emberek maradékai, hogy
az Úr haragjának tüzét még öregbítsétek
Izrael ellen. 5Móz. 1,34.
15.Hogyha elfordultok azÕútjaitól,még
tovább is otthagyja õt a pusztában, és elvesztitek
mind az egész népet.
16. És járulának közelebb Õhozzá, és
mondának: Barmainknak juhaklokat építünk
itt, és a mi kicsinyeinknek városokat;
17.Magunk pedig felfegyverkezve, készséggel
megyünk Izrael fiai elõtt, míg bevisszük
õket az õ helyükre; gyermekeink
pedig a kerített városokban maradnak e
földnek lakosai miatt. Józs. 4,12.
18. Vissza nem térünk addig a mi házainkhoz,
amíg Izrael fiai közül meg nem
kapja mindenki az õ örökségét. Józs. 22,4.
19.Mert nem veszünk mi részt az örökségben
õvelük a Jordánon túl és tovább,
mivelhogy meg van nékünk a mi örökségünk
a Jordánon innen napkelet felõl.
20. És monda nékik Mózes: Ha azt
cselekszitek, amit szóltok; ha az Úr elõtt
készültök fel a hadra; 5Móz. 3,20.
21. És átmegy közületek minden fegyveres
a Jordánon az Úr elõtt, míg kiûzi az Õ
ellenségeit maga elõtt;
22. És csak az után tértek vissza, ha az a
földmeghódol azÚr elõtt: akkor ártatlanok
lesztek az Úr elõtt, és Izrael elõtt, és az a
föld birtokotokká lesz néktek az Úr elõtt.
23.Ha nem így cselekedtek, ímé vétkeztek
az Úr ellen; és gondoljátokmeg, hogy a
ti bûnötöknek büntetése utolér benneteket!
24. Építsetek magatoknak városokat a ti
kicsinyeitek számára, és a ti juhaitoknak
aklokat; de amit fogadtatok, azt megcselekedjétek.
25. És szólánakGád fiai ésRúben fiaiMózesnek,
mondván:Ate szolgáid úgy cselekszenek,
amint az én uram parancsolja.
26. A mi kicsinyeink, feleségeink, juhaink
és mindenféle barmaink ott lesznek
Gileád városaiban;
27. A te szolgáid pedig átmennek mindnyájan
hadra felkészülve, harcolni az Úr
elõtt, amiképpen az én uram szól.
182 MÓZES IV. KÖNYVE 31. 32.
28. Parancsot ada azért õ felõlük Mózes
Eleázárnak, a papnak, és Józsuénak, aNún
fiának és az Izrael fiai törzseibõl való atyák
fejeinek, Józs. 1,1.
29. És monda nékik Mózes: Ha átmennek
a Gád fiai és a Rúben fiai veletek a
Jordánon, mindnyájan hadakozni készen
az Úr elõtt, és meghódol a föld elõttetek:
akkor adjátok nékik a Gileád földjét birtokul.
30.Ha pedig nem mennek át fegyveresen
veletek, akkor veletek kapjanak birtokot
a Kánaán földjén.
31. És felelének aGád fiai és a Rúben fiai,
mondván: amit mondott az Úr a te szolgáidnak,
akképpen cselekszünk.
32.Mi átmegyünk fegyveresen az Úr
elõtt a Kánaán földjére, de miénk legyen
a mi örökségünknek birtoka a Jordánon
innen.
33.Nékik adá azért Mózes, tudniillik a
Gád fiainak, a Rúben fiainak és a József
fiának, Manasse féltörzsének, Szihonnak,
az emoreusok királyának királyságát, és
Ógnak, Básán királyának királyságát; azt a
földet az õ városaival, határaival, annak a
földnek városait köröskörül.
5Móz. 3,12. Józs. 12,6. 13,8. 22,4.
34. És megépíték a Gád fiai Dibont, Atarótot,
Aroért,
35. Atrót-Sofánt, Jázért, Jogbehát,
36. Bet-Nimrát, és Bet-Haránt, kerített
városokat juhaklokkal egyben.
37. A Rúben fiai pedig megépíték Hesbont,
Elealét, Kirjátaimot,
38.Nébót, Baál-Meont változtatott néven
nevezve és Sibmát. És új neveket adának
a városoknak, amelyeket építének.
39.Mákirnak, a Manasse fiának fiai
pedig Gileádba vonulának, és bevevék azt,
és kiûzék az emoreust, aki ott volt.
40. Adá azértMózes GileádotMákirnak,
aManasse fiának, és lakozék abban.
5Móz. 3,12. Józs. 17,1.
41. Jáir pedig, a Manasse fia elméne, és
bevevé azoknak falvait, és hívá azokat Jáir
falvainak. 1Kir. 4,13. 1Krón. 2,21.
42.Nóbah is elméne, és bevevé Kenátot
és annak városait, és hívá azt Nóbáhnak,
a maga nevérõl. Zsolt. 49,11.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 57
Tegnapi: 177
Heti: 854
Havi: 5 256
Össz.: 861 267

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 15.Az izraeliták megszámlálásáról való könyv 22-32.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »