Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Izrael fiainak táborhelyei a pusztában
33 Ezek Izrael fiainak szállásai, akik
kijövének Egyiptom földjébõl az õ
seregeik szerint Mózes és Áron vezetése
alatt.
2.Megírá pedigMózes az õ kijövetelüket
az õ szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.
Ezek az õ szállásaik, az õ kijövetelük
szerint.
3. Elindulának Rameszeszbõl az elsõ hónapban,
az elsõ hónap tizenötödik napján.
A pászka után való napon jövének ki Izrael
fiai felemelt kézzel, az egész Egyiptom láttára.
2Móz. 12,37. 13,4. 14,8.
4. Az egyiptombeliek pedig temetik vala
azokat akiket megölt az Úr közöttük, minden
elsõszülöttjüket; az isteneiken is ítéletet
tartott az Úr. 2Móz. 18,11. Ésa. 19,1. Jel. 12,8.
5. És elindulának Izrael fiai Rameszeszbõl,
és tábort ütének Szukkótban.
6. És elindulának Szukkótból, és tábort
ütének Etámban, amely van a pusztának
szélén. 1Móz. 33,17. 2Móz. 13,20.
Józs. 13,27. Bír. 8,5. 16. 1Kir. 7,46. Zsolt. 60,6.
7. És elindulának Etámból, és fordulának
Pi-Hahirót felé, amely van Baál-Cefon elõtt,
és tábort üténekMigdol elõtt, 2Móz. 14,2.
8. És elindulának Pi-Hahirótból, és átmenének
a tenger közepén a pusztába; és
menének háromnapi járásnyira az Etám
pusztáján; és tábort üténekMárában.
2Móz. 14,22.
9. És elindulának Márából, és jutának
Élimbe; Élimben pedig volt tizenkét kútfõ
és hetven pálmafa; és tábort ütének ott.
10. És elindulának Élimbõl, és tábort ütének
a Vörös tenger mellett.
11. És elindulának a Vörös tengertõl, és
tábort ütének a Szin pusztájában. 2Móz. 16,1.
12. És elindulának a Szin pusztájából,
és tábort ütének Dofkában.
13. És elindulának Dofkából, és tábort
ütének Álúsban.
14. És elindulának Álúsból, és tábort ütének
Refidimben, de nem volt ott a népnek
inni való vize. 2Móz. 17,1.
15. És elindulának Refidimbõl, és tábort
ütének a Sínai pusztájában.
16. És elindulának a Sínai pusztájából, és
tábort ütének Kibrót-Taavában. 5Móz. 9,22.
MÓZES IV. KÖNYVE 32. 33. 183
17. És elindulánakKibrót-Taavából, és tábort
ütének Haserótban.
18. És elindulának Haserótból, és tábort
ütének Ritmában. rész 12,16.
19. És elindulának Ritmából, és tábort
ütének Rimmon-Pérecben.
20. És elindulának Rimmon-Pérecbõl, és
tábort ütének Libnában.
21. És elindulának Libnából, és tábort
ütének Risszában.
22. És elindulának Risszából, és tábort
ütének Kehélátban.
23. És elindulának Kehélátból, és tábort
ütének a Séfer hegyénél.
24. És elindulának a Séfer hegyétõl és
tábort ütének Haradában.
25. És elindulának Haradából, és tábort
üténekMakhélótban.
26. És elindulának Makhélótból, és tábort
ütének Táhátban.
27. És elindulának Táhátból, és tábort
ütének Tárahban.
28. És elindulának Tárahból, és tábort
üténekMitkában.
29. És elindulának Mitkából, és tábort
ütének Hasmonában.
30. És elindulának Hasmonából, és tábort
üténekMoszérótban.
31. És elindulának Moszérótból, és tábort
ütének Bené-Jaakánban.
32. És elindulának Bené-Jaakánból, és
tábort ütének Hór-Hagidgádban.
33. És elindulának Hór-Hagidgádból, és
tábort ütének Jotbatában.
34. És elindulának Jotbatából, és tábort
ütének Abronában.
35. És elindulának Abronából, és tábort
ütének Ecjon-Geberben.
36. És elindulának Ecjon-Geberbõl, és
tábort ütének Cin pusztájában; ez Kádes.
rész 20,1. 27,14.
37. És elindulának Kádesbõl, és tábort
ütének aHór hegyénél, az Edómföldjének
szélén. rész 20,22–29.
38. Felméne pedig Áron, a pap, a Hór
hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala
ott a negyvenedik esztendõben, Izrael
fiainak Egyiptom földjébõl való kijövetelük
után, az ötödik hónapban, a hónap
elsején. 5Móz. 10,6. 32,50.
39. Áron pedig száz és huszonháromesztendõs
volt, mikor meghala a Hór hegyén.
40. Hallott pedig a Kananeus, Arad királya,
ez pedig dél felõl lakozik a Kánaán
földjén, Izrael fiainak jövetele felõl.
41. És elindulának a Hór hegyétõl, és
tábort ütének Calmonában.
42. És elindulának Calmonából, és tábort
ütének Púnonban.
43. És elindulának Púnonból, és tábort
ütének Obotban.
44. És elindulánakObotból, és tábort ütének
Ijé-Abárimban, aMoáb határán.
45. És elindulának Ijé-Abárimból, és tábort
ütének Dibon-Gádban.
46. És elindulának Dibon-Gádból, és
tábort ütének Almon-Diblataimban.
Jer. 48,22.
47. És elindulának Almon-Diblataimból,
és tábort ütének az Abarim hegységnél,
Nébó ellenében. 5Móz. 32,49.
48. És elindulának az Abarim hegységétõl,
és tábort ütének a Moáb mezõségén,
a Jordán mellett, Jérikó ellenében.
49. Tábort ütének pedig a Jordánmellett,
Bet-Hajjesimóttól Abel-Hassittimig, a Moáb
mezõségén. Józs. 2,1.
50. És szóla az Úr Mózesnek a Moáb
mezõségén, a Jordánmellett, Jerikó ellenében,
mondván:
51. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a
Kánaán földjére: Józs. 3,17.
52. Ûzzétek ki akkor a földnek minden
lakosát a ti színetek elõl, és veszítsétek el
minden írott képeiket, és minden õ öntött
bálványképeiket is elpusztítsátok, és minden
magaslataikat rontsátok el!
2Móz. 23,24. Józs. 11,12. Bír. 2,2.
53. Ûzzétek ki a földnek lakóit, és lakozzatok
abban; mert néktek adtam azt a földet,
hogy bírjátok azt.
5Móz. 10,14. Jób 41,11. Zsolt. 24,1. Dán. 4,35.
54. Azt a földet pedig sorsvetés által
vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek
szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok
az õ örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd
az õ örökségét. Ahová a sors esik
valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak
törzsei szerint vegyétek át birtokotokat.
rész 26,53.
184 MÓZES IV. KÖNYVE 33.
55.Ha pedig nem ûzitek ki annak a
földnek lakosait a ti színetek elõl, akkor,
akiket meghagytok közülük, szálkákká
lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a
ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek
néktek a földön, amelyen lakoztok.
2Móz. 23,33. Józs. 23,13.
Bír. 2,3. Zsolt. 106,34. Ezék. 28,24.
56. És akkor amiképpen gondoltam,
hogy cselekszemazokkal, úgy cselekszem
majd veletek.
Az ígéret földjének határai
34 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
2. Parancsold meg Izrael fiainak, és
mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a
Kánaán földjére; ez a föld, amely örökségül
esik néktek, tudniillik a Kánaán földje az õ
határai szerint, 1Móz. 17,8. 5Móz. 1,7.
3. Akkor legyen a ti déli oldalatok a Cin
pusztájától fogva Edómhatáráig, és legyen
a ti déli határotok a Sós tenger végétõl napkelet
felé. 1Móz. 14,3. Józs. 15,1.
4. És kerüljön a határ dél felõl az Akrabbimhágójáig,
ésmenjen át Cinig, és a vége
legyen Kádes-Barneától délre; és menjen
tova Hacár-Adárig, és menjen át Acmonig.
5. Azután kerüljön a határ Acmontól
Egyiptompatakjáig, a vége pedig a tengernél
legyen. 1Móz. 15,18. 1Kir. 8,65. Ésa. 27,12.
6. A napnyugati határotok pedig legyen
néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a
napnyugati határotok.
7. Ez legyen pedig a ti északi határotok:
a nagy tengertõl fogva vonjatok határt a
Hór hegyének.
8. A Hór hegyétõl vonjatok határt a
Hamátba való bejárásig; a határnak vége
pedig Cedádnál legyen. Ezék. 47,15.
9. És tovamenjen a határ Zifronig, a vége
pedig Hacar-Enán legyen. Ez legyen néktek
az északi határotok.
10. A napkeleti határt pedig vonjátok
Hacar-Enántól Sefámig.
11. És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig,
Aintól napkeletre; és újra hajoljon le a
határ, és érje a Kinnéret tenger partját napkelet
felé. 5Móz. 3,17.
Józs. 11,2. 19,35. 2Kir. 23,33. Jer. 39,5.
12. Azután hajoljon le a határ a Jordán
felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez
legyen a ti földetek az õ határai szerint
köröskörül.
13. És parancsot ada Mózes Izrael fiainak,
mondván: Ez az a föld, amelyet sors
által vesztek birtokotokba, amely felõl
parancsot ada az Úr, hogy adjamazt kilenc
törzsnek, és fél törzsnek; Józs. 14,1.
14.Mert megkapták a rúbeniták fiainak
törzse az õ atyáiknak háza szerint, a gáditák
fiainak törzse, az õ atyáiknak háza szerint,
és aManasse fél törzse is, megkapták
az õ örökségüket.
15. Két törzs és egy fél törzs megkapta
az õ örökségét a Jordánon túl, Jérikó ellenében
napkelet felõl.
Az ígéret örökségének felosztói
16. Szóla azután az ÚrMózesnek, mondván:
17. Ezek azoknak a férfiaknak nevei, akik
örökségül fogják néktek elosztani azt a
földet: Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia.
18. És törzsenként egy-egy fejedelmet
vegyetek mellétek a földnek örökségül
való elosztására.
19. Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzsébõl
Káleb, a Jefunné fia. 1Móz. 29,35.
49,8--10. 5Móz. 1,36. 33,7. Zsolt. 60,7. 108,8.
20. A Simeon fiainak törzsébõl Sámuel,
az Ammihúd fia. Ezék. 48,24.
21. A Benjámin törzsébõl Elidád, a Kiszlon
fia. 1Móz. 49,27. Zsolt. 68,27. 80,2.
22. A Dán fiainak törzsébõl Bukki fejedelem,
a Jógli fia.
23. A József fia közül, a Manasse fiainak
törzsébõl Hanniél fejedelem, az Efódnak
fia. 1Móz. 48,8--22.
24. Az Efraim fiainak törzsébõl Kemuél
fejedelem, a Siftán fia.
25. És a Zebulon fiainak törzsébõl Elicáfán
fejedelem, a Parnák fia.
26. És az Izsakár fiainak törzsébõl Paltiél
fejedelem, az Azzán fia.
27. És az Áser fiainak törzsébõl Ahihúd
fejedelem, a Selómi fia.
28. És a Naftali fiainak törzsébõl Pédahél
fejedelem, az Ammihúd fia.
MÓZES IV. KÖNYVE 33. 34. 185
29. Ezek azok, akiknek megparancsolá
az Úr, hogy örökséget osszanak Izrael fiainak
a Kánaán földjén.
A léviták városai
35 És szóla az Úr Mózesnek a Moáb
mezõségén a Jordán mellett, Jérikó
ellenében, mondván:
2. Parancsold meg Izrael fiainak, hogy
adjanak a lévitáknak az õ örökségi birtokukból
lakásra való városokat; a városokhoz
pedig adjatok azok környékén legelõt
is a lévitáknak; Józs. 21,2. Ezék. 45,1.
3.Hogy legyenek nékik a városok lakóhelyekül,
a legelõk pedig legyenek az õ
barmaiknak, jószágaiknak és mindenféle
állatuknak.
4. És azoknak a városoknak legelõi, amelyeket
a lévitáknak adtok, a város falától és
azon kívül, ezer singnyire legyenek köröskörül.
5.Mérjetek azért a városon kívül, napkelet
felõl két ezer singet, dél felõl is kétezer
singet, napnyugat felõl kétezer singet, és
észak felõl kétezer singet; és a város legyen
középben. Ez legyen számukra a városok
legelõje.
6. A városok közül pedig, amelyeket a lévitáknak
adtok, hat legyen menedékváros,
amelyeket azért adjatok, hogy odaszaladjon
a gyilkos; és azokon kívül adjatok negyvenkét
várost. Józs. 20,2. 21,3.
7.Mind a városok, amelyeket adnotok
kell a lévitáknak, negyvennyolc város,
azoknak legelõivel egyben.
8. Amely városokat pedig Izrael fiainak
örökségébõl adtok, azokhoz attól, akinek
több van, többet vegyetek, és attól, akinek
kevesebb van, kevesebbet vegyetek;mindegyik
az õ örökségéhez képest, amelyet
örökül kapott, adjon az õ városaiból a lévitáknak.
A menedékvárosok
9. És szóla az ÚrMózesnek, mondván:
10. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg
nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a
Kánaán földjére: 5Móz. 19,2.
11. Válasszatok ki magatoknak városokat,
amelyek menedékvárosaitok legyenek,
hogy odaszaladjon a gyilkos, aki nem
szándékosan öl meg valakit.
2Móz. 21,13. Józs. 20,2–6.
12. És legyenek azok a ti városaitok menedékül
a vérbosszuló ellen, és ne haljon
meg a gyilkos,míg ítéletre nemáll a gyülekezet
elé.
13. Amely városokat pedig odaadtok,
azok közül hat legyen néktek menedékvárosul.
14.Három várost adjatok a Jordánon túl,
és három várost adjatok a Kánaán földjén;
menedékvárosok legyenek azok. 5Móz. 4,41.
15. Izrael fiainak és a jövevénynek, és a
közöttük lakozónak menedékül legyen az
a hat város, hogy odaszaladjon az, aki nem
szándékosan öl meg valakit.
16.De ha valaki vaseszközzel úgy ütmeg
valakit, hogy meghal, gyilkos az; halállal
lakoljon a gyilkos. 2Móz. 21,12. 3Móz. 24,17.
17. És ha kézben levõ kõvel, amelytõl
meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal,
gyilkos az; halállal lakoljon a gyilkos.
18. Vagy ha kézben lévõ faeszközzel,
amelytõl meghalhat, üti meg úgy, hogy
meghal, gyilkos az; halállal lakoljon a
gyilkos.
19. A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkost;
mihelyt találkozik vele, ölje meg azt.
20.Hogyha gyûlölségbõl taszítja meg õt,
vagy szántszándékkal úgy hajít valamit
reá, hogy meghal;
1Móz. 4,8. 2Sám. 3,27. 20,10. 1Kir. 2,31.
21. Vagy ellenségeskedésbõl kezével üti
meg azt úgy, hogymeghal: halállal lakoljon
az, aki ütötte; gyilkos az; a vérbosszuló
rokon öljemeg azt a gyilkost,mihelyt találkozik
vele.
22.Ha pedig hirtelenségbõl, ellenségeskedés
nélkül taszítja meg õt; vagy nem
szántszándékból hajít reá akármiféle eszközt;
23. Vagy akármiféle követ, amelytõl
meghalhat, úgy ejt valakire, akit nem látott,
hogymeghal, holott nemvolt õ annak
ellensége, sem nem kereste annak vesztét:
24. Akkor ítéljen a gyülekezet az agyonütõ
között és a vérbosszuló rokon között e
törvények szerint.

186 MÓZES IV. KÖNYVE 34. 35.
MÓZES IV. KÖNYVE 35. 36. 187
25. És mentse ki a gyülekezet a gyilkost
a vérbosszuló rokonnak kezébõl, és küldje
vissza azt a gyülekezet az õ menedékvárosába,
amelybe szaladott, és lakozzék
abban, míg meghal a fõpap, aki felkenetett
a szent olajjal. 3Móz. 4,3. 21,10. Ef. 1,7.
26.Ha pedig kimegy a gyilkos az õmenedékvárosának
határából, amelybe szaladott;
27. És találja õt a vérbosszuló rokon az õ
menedékvárosának határán kívül, és megöli
az a vérbosszuló rokon a gyilkost: nem
lesz annak vére õrajta;
28.Mert az õ menedékvárosában kell
laknia a fõpap haláláig; a fõpap halála után
pedig visszatérhet a gyilkos az õ örökségének
földjére.
29. És legyenek ezek néktek ítéletre való
rendelések a ti nemzetségeitek szerint,
minden lakhelyeteken.
30.Ha valakimegöl valakit, tanúk szavára
gyilkolják meg a gyilkost; de egy tanú nem
lehet elég tanú senki ellen, hogymeghaljon.
5Móz. 17,6.Mát. 18,16. 2Kor. 13,1. Zsid. 10,28.
31. Az olyan gyilkos életéért pedig ne vegyetek
el váltságot, aki halálra való gonosz,
hanem halállal lakoljon.
32. Attól se vegyetek váltságot, aki az õ
menedékvárosába szaladt, hogy visszamehessen
és otthon lakozzék a fõpap haláláig.
33. És meg ne fertõztessétek a földet,
amelyben lesztek; mert a vér, az beszenynyezi
a földet, és a földnek nem szerezhetõ
engesztelés a vér miatt, amely kiontatott
azon, csak annak vére által, aki kiontotta azt.
34.Ne tedd tisztátalanná azért azt a földet,
amelyben laktok, amelyben én is lakozom;
mert én, az Úr, Izrael fiai között lakozom.
Örökösödés leányágon
36 Járulának pedigMózeshez az atyák
fejei a Gileád fiainak nemzetségébõl,
akiMákirnak,Manasse fiának fia volt,
a József fiainak nemzetségébõl, és szólánakMózes
elõtt és Izrael fiai atyáinak fejedelmei
elõtt.
2. És mondának: Az én uramnak megparancsolta
az Úr, hogy sors által adja ezt
a földet örökségül Izrael fiainak; de azt is
megparancsolta az Úr az én uramnak,
hogy ami atyánkfiának, Célofhádnak örökségét
adja oda az õ leányainak.
rész 26,55. 33,54. Józs. 17,3. 6.
3. És ha Izrael fiai közül valamely más
törzs fiaihoz mennek feleségül: elszakasztatik
az õ örökségük a mi atyáink örökségétõl,
és odacsatoltatik az annak a törzsnek
örökségéhez, amelynél feleségül lesznek;
a mi örökségünk pedig megkisebbedik.
4. És mikor Izrael fiainál a kürtzengés
ünnepe lesz, az õ örökségük akkor is
annak a törzsnek örökségéhez csatoltatik,
amelynél feleségül lesznek.Ekképpen ami
atyáink törzseinek örökségébõl vétetik el
azok öröksége. 3Móz. 25,10.
5. Parancsot ada azért Mózes Izrael fiainak
az Úr rendelése szerint, mondván: A
József fiainak törzse igazat szól.
6. Ez az, amit parancsolt azÚr a Célofhád
leányai felõl,mondván: akihez jónak látják,
ahhoz menjenek feleségül, de csak az õ
atyjuk törzsének háznépébõl valóhozmenjenek
feleségül,
7.Hogy át ne szálljon Izrael fiainak öröksége
egyik törzsrõl amásik törzsre; hanem
Izrael fiai közül mindenki ragaszkodjék az
õ atyái törzsének örökségéhez. 1Kir. 21,3.
8. És minden leányzó, aki örökséget kap
Izrael fiainak törzsei közül, az õ atyja törzsebeli
háznépbõl valóhoz menjen feleségül,
hogy Izrael fiai közül mindenki megtartsa
az õ atyáinak örökségét.
9. És ne szálljon az örökség egyik törzsrõl
a másik törzsre, hanem Izrael fiainak
törzsei közül mindenki ragaszkodjék az õ
örökségéhez.
10. Amiképpen megparancsolta az Úr
Mózesnek, akképpen cselekedtek a Célofhád
leányai.
11.Mert Mahla, Tirca, Hogla, Milka és
Nóa, a Célofhád leányai, az õ nagybátyjuk
fiaihoz mentek feleségül; rész 27,1.
12. A József fiának,Manassé fiainak nemzetségébõl
valókhoz mentek feleségül; és
lõn azoknak öröksége az õ atyjuk nemzetségének
törzsénél. Neh. 9,12--14.
13. Ezek a parancsolatok és végzések,
amelyeket Mózes által parancsolt az Úr
Izrael fiainak, Moáb mezõségén a Jordán
mellett, Jérikó ellenében. 5Móz. 33,4. Ján. 1,17.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 61
Tegnapi: 184
Heti: 61
Havi: 3 905
Össz.: 872 040

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 16.Az izraeliták megszámlálásáról való könyv 33-36.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »