Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Emlékeztetés az Úr csodáira
11 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet,
tartsd meg az Õ megtartani
valóit: rendeléseit, végzéseit és
parancsolatait minden idõben. Zak. 3,7.
2. És tudjátokmegma,mert nema ti fiaitokkal
szólok, akik nem tudják és nem lát-
MÓZES V. KÖNYVE 10. 11. 201
ták, az Úrnak, a ti Isteneteknek fenyítését,
nagyságát, erõs kezét és kinyújtott karját,
3. Jeleit és cselekedeteit, amelyeket
Egyiptomban cselekedett a fáraóval, az
egyiptombeliek királyával, és az õ egész
földjével;
4. És amelyeket cselekedett az egyiptombeliek
seregével, lovaival és szekereivel,
mivelhogy reájuk árasztá a Vörös
tenger vizeit, mikor üldöztek titeket, és
elveszté õket az Úr mind e mai napig;
5. És amelyeket cselekedett veletek a
pusztában, amíg e helyre jutottatok;
6. És amelyeket cselekedettDátánnal és
Abirámmal, Eliábnak a Rúben fiának fiaival,
mikor a föld megnyitotta az õ száját,
és elnyelte õket háznépeikkel, sátoraikkal,
ésmindenmarhájukkal együtt, amely
az övék volt, az egész Izrael között.
4Móz. 16,1. Zsolt. 106,17.
7.Mert saját szemeitekkel láttátok az
Úrnak minden nagy cselekedetét, amelyeket
cselekedett.
Az engedelmesség áldása
és az engedetlenség átka
8. Tartsátok meg azért mind a parancsolatokat,
amelyeket én ma parancsolok
néked, hogy megerõsödjetek, bemenjetek
és bírjátok a földet, amelyre
átmentek, hogy bírjátok azt.
9. És hogy sok ideig élhessetek a földön,
amely felõlmegesküdt azÚr a ti atyáitoknak,
hogy nékik és az õ magvuknak
adja azt a tejjel és mézzel folyó földet.
10.Mert a föld, amelyre te bemégy,
hogy bírjad azt, nemolyan az,mint Egyiptomnak
földje, ahonnan kijöttetek; amelyben
elveted a te magodat és a te lábaddal
kell megöntöznöd, mint egy veteményes
kertet; Zak. 14,18.
11. Hanem az a föld, amelyre átmentek,
hogy bírjátok azt, hegyes-völgyes föld,
az égnek esõjébõl iszik vizet. rész 8,7.
12. Oly föld az, melyre az Úr, a te Istened
visel gondot; mindenkor rajta függenek
az Úrnak, a te Istenednek szemei az
esztendõ kezdetétõl az esztendõ végéig.
13. Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek
az én parancsolataimnak,
amelyeket én ma parancsolok néktek,
úgy, hogy az Urat, a ti Isteneteket
szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekbõl
és teljes lelketekbõl: 2Thess. 3,5.
14. Esõt adok a ti földetekre alkalmatos
idõben: korai és kései esõt, hogy betakaríthasd
a te gabonádat, borodat és olajodat;
3Móz. 26,4. Jóel 2,23. Jak. 5,7.
15. Füvet is adok a te mezõdre a te barmaidnak;
te pedig eszel és megelégszel.
16. Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek
meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és
ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne boruljatok
le elõttük. Zsolt. 104,14. Jóel 2,19.
17. Különben az Úrnak haragja felgerjed
reátok, és bezárja az eget, hogy esõ ne
legyen, és a föld az õ gyümölcsét meg
ne teremje; és hamarsággal elvesztek a jó
földrõl, amelyet az Úr ád néktek.
18. Vegyétek azért szívetekre és lelketekre
e szavaimat, és kössétek azokat
jegyül a ti kezetekre, és homlokkötõkül
legyenek a ti szemeitek között;
19. És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat,
szólván azokról, mikor házadban
ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és
mikor felkelsz. Péld. 22,6.
20. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire
és a te kapuidra; Zsid. 2,12.
21. Hogy megsokasodjanak a ti napjaitok
és fiaitoknak napjai azon a földön,
amely felõl megesküdt az Úr a ti atyáitoknak,
hogy nékik adja mindaddig, amíg az
ég a föld felett lészen.
Zsolt. 72,5. 89,29. Péld. 3,2. 4,10.
22. Mert ha szorosan megtartjátok
mind e parancsolatot, amelyet én parancsolok
néktek, hogy aszerint cselekedjetek;
ha szeretitek az Urat, a ti Isteneteket,
ha minden Õ útjain jártok, és Õhozzá ragaszkodtok:
Péld. 9,11.
23. Akkor kiûzi az Úr mindazokat a
nemzeteket elõletek, és úrrá lesztek nálatoknál
nagyobb és erõsebb nemzeteken.
24.Minden hely, amelyet lábatok talpa
érint, tiétek lesz, a pusztától a Libanonig,
és a folyóvíztõl, az Eufrátesz folyóvizétõl a
nyugati tengerig lesz a ti határotok.
1Móz. 15,18. 4Móz. 34,3. Józs. 1,3. 14,9.
25. Nem állhat meg senki elõttetek;
azt mûveli az Úr, a ti Istenetek, hogy fél-
202 MÓZES V. KÖNYVE 11.
jenek és rettegjenek titeket az egész föld
színén, amelyre rátapostok, amint megmondotta
néktek. 2Móz. 23,27. 31.
26. Lásd, én elõtökbe adom ma az áldást
és átkot! rész 23,5. 4Móz. 23,8. 20. Gal. 3,13.
27. Az áldást, ha engedelmeskedtek az
Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak,
amelyeket én e mai napon parancsolok
néktek;
28. Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek
az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak,
és letértek az útról, amelyet én
ma parancsolok néktek, és idegen istenek
után jártok, akiket nem ismertetek.
29. És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened
arra a földre, amelyre te bemégy,
hogy bírjad azt: akkor mondd el az áldást
a Garizim hegyén, az átkot pedig az Ebál
hegyén. rész 27,12. Józs. 8,33.
30. Nemde azok túl vannak a Jordánon,
a napnyugati út mögött, a kananeusok
földjén, akik a síkságon laknak Gilgálnak
átellenében, aMóré tölgyei mellett?!
31.Mert ti átmentek a Jordánon, hogy
bemenvén bírhassátok a földet, amelyet
az Úr, a ti Istenetek ád néktek. Ha bírni
fogjátok azt, és lakni fogtok abban:
32. Vigyázzatok, hogy mind e rendelések
és végzések szerint cselekedjetek,
amelyeket én ma elõtökbe adok.
Igaz és szent istentisztelet
12 Ezek a rendelések és a végzések,
amelyeket meg kell tartanotok,
azok szerint cselekedvén azon a földön,
amelyet az Úr, a te atyáidnak Istene ád
néked, hogy bírjad azt minden idõben
amíg éltek a földön: 1Kir. 8,40. Gal. 6,9.
2. Pusztára pusztítsátok el mindazokat a
helyeket, ahol azok a nemzetek, akiknek
ti urai lesztek, szolgáltak az õ isteneiknek
a magas hegyeken, a halmokon, és minden
zöldellõ fa alatt. 2Móz. 34,13. 2Kir. 17,18.
3. És rontsátok el azok oltárait, törjétek
össze oszlopait, tûzzel égessétekmeg berkeit,
és vagdaljátok szét az õ isteneiknek
faragott képeit, a nevüket is pusztítsátok
ki arról a helyrõl. Bír. 2,2. Zsolt. 16,4.
4. Ne cselekedjetek így az Úrral, a ti
Istenetekkel; 4Móz. 33,52. Zak. 13,2.
5. Hanem azt a helyet, amelyet kiválaszt
az Úr, a ti Istenetek minden ti törzsetek
közül, hogy az Õ nevét odahelyezze és ott
lakozzék, azt gyakoroljátok és oda menjetek.
2Krón. 7,12.
6. És oda vigyétek egészenégõ áldozataitokat,
véresáldozataitokat, tizedeiteket,
kezeiteknek felemelt áldozatát,mind fogadásból,
mind szabad akaratból való adományaitokat,
és a ti barmaitoknak és juhaitoknak
elsõ fajzását. 3Móz. 17,3. 4.
7. És ott egyetek az Úrnak, a ti Isteneteknek
színe elõtt, és örvendezzetek ti és
a ti házatok minden népe, kezetek minden
keresményének, amelyekkel megáld
téged az Úr, a te Istened. 1Sám. 1,3. 9.
8. Ne cselekedjetek ott mind aszerint,
amintmi cselekszünk ittmost,mindegyik
azt, ami jónak látszik néki.
9.Mert még ez ideig nem mentetek be
a nyugodalmas helyre, és az örökségbe,
amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
2Móz. 3,8.
10.Mikor pedig átmentek a Jordánon,
és lakozni fogtok azon a földön, amelyet
az Úr, a ti Istenetek ád néktek örökségül,
és megnyugtat titeket minden ellenségetektõl,
akik körületek vannak, és bátorsággal
fogtok lakozni:
11. Akkor arra a helyre, amelyet kiválaszt
az Úr, a ti Istenetek, hogy ott lakozzék
azÕneve, oda vigyetekmindent, amit
én parancsolok néktek: egészenégõ áldozataitokat,
véresáldozataitokat, tizedeiteket
és kezeiteknek felemelt áldozatát, és
minden megkülönböztetett fogadástokat,
amelyeket fogadtok az Úrnak. 1Kir. 9,2. 3.
12. És örvendezzetek az Úrnak, a ti
Isteneteknek színe elõtt, mind ti, mind a
ti fiaitok, és leányaitok, mind a ti szolgáitok
és szolgálóleányaitok, mind a lévita,
aki a ti kapuitokon belül lészen; mert
nincs néki része vagy öröksége tiveletek.
Az Úr színe elõtt való áldozat
13. Vigyázz, hogy a te egészenégõ áldozataidat
ne áldozzad minden helyen, amelyet
meglátsz; 3Móz. 17,4.
14. Hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt
az Úr a te törzseid közül valamelyik-
MÓZES V. KÖNYVE 11. 12. 203
ben: ott áldozzad a te egészenégõ áldozatodat,
és ott cselekedjél mindent, amit én
parancsolok néked.
15.Mindazáltal a te lelkednek teljes kívánsága
szerint vághatsz barmot és ehetsz
húst,minden te kapuidon belül, az Úrnak,
a te Istenednek áldásához képest, amelyet
ád néked; mind a tisztátalan, mind a tiszta
eheti azt, éppúgy mint az õzet és a szarvast.
rész 14,5. 15,22. 1Móz. 9,3.
16. Csakhogy a vért meg ne egyétek;
a földre öntsd azt, mint a vizet. 1Móz. 9,4.
3Móz. 7,26. 1Sám. 14,33. Csel. 15,20. 29.
17. Nemehetedmeg a te kapuidon belül
sem gabonádnak, sem mustodnak, sem
olajodnak tizedét, sem barmaidnak és juhaidnak
elsõ fajzását; sem semmi fogadási
áldozatodat, amelyet fogadsz, sem szabad
akarat szerint való adományaidat,
sem a te kezednek felemelt áldozatát;
18. Hanem az Úrnak, a te Istenednek
színe elõtt egyed azokat azon a helyen,
amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened: te
és a te fiad, leányod, szolgád, szolgálóleányod
és a lévita, aki a te kapuidon belül
van; és örvendezzél az Úrnak, a te Istenednek
színe elõtt mindenben, amire
kezedet veted. rész 14,3.
19. Vigyázz, hogy el ne hagyjad a lévitát
valameddig élsz a te földeden.
Préd. 3,12. 5,18--20.
A vérben levõ élet szentsége
20.Mikor az Úr, a te Istened kiszélesíti
a te határodat, amiképpen ígérte néked,
és eztmondod: Húst ehetném!mivelhogy
a te lelked húst kíván enni: egyél húst a te
lelkednek teljes kívánsága szerint.
1Móz. 15,18. 28,14.
21. Ha messze van tõled a hely, amelyet
az Úr, a te Istened választ, hogy odahelyezze
az Õ nevét, és leölsz, amint parancsoltam
néked, a te barmaidból és juhaidból,
amelyeket az Úr ád majd néked:
akkor egyél azokból a te kapuidban a
te lelkednek teljes kívánsága szerint.
22. De, amint az õzet és a szarvast eszik,
úgy egyed azokat; a tisztátalan és a tiszta
egyaránt ehetik abból.
23. Csakhogy abban állhatatos légy,
hogy a vért meg ne egyed; mert a vér,
az az élet, azért az életet a hússal együtt
meg ne egyed! 1Móz. 9,4. 3Móz. 17,11.
24.Meg ne egyed azt, a földre öntsd azt,
mint a vizet.
25.Meg ne egyed azt, hogy jól legyen
dolgod néked és a te gyermekeidnek is
utánad, mivelhogy azt cselekszed, ami
igaz az Úr szemei elõtt. 1Kir. 11,28. Ésa. 3,10.
26. De ha valamit megszentelsz a tiéidbõl,
vagy fogadást teszel: vedd fel, és vidd
azt arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr.
4Móz. 5,9. 18,19. 1Sám. 21,2. 4.
27. És az Úrnak, a te Istenednek oltárán
áldozd meg a te egészenégõ áldozataidat,
azoknak húsát és vérét; egyéb áldozataidnak
vérét azonban öntsd az Úrnak, a te
Istenednek oltárára, a húsát pedig megeheted.
Az egyedül igaz Isten
tisztelete semmihez nem fogható
28. Vigyázz és hallgasd meg mindezeket
az Igéket, amelyeket én parancsolok
néked, hogy jól legyen dolgod, néked és
a te gyermekeidnek utánad mind örökké;
mivelhogy azt cselekszed, ami jó és
igaz az Úrnak, a te Istenednek szemei
elõtt. rész 26,17–19. Zsolt. 25,12. 13.
Péld. 1,33. 3,1--4. Préd. 8,12. 1Pét. 2,21.
29.Mikor kiirtja elõled az Úr, a te Istened
a nemzeteket, akikhez bemégy, hogy
bírjad õket, és bírni fogod õket, és lakozol
majd az õ földjükön: Ján. 3,4.
30. Vigyázz magadra, hogy õket követvén
tõrbe ne essél, miután már, kivesztek
elõled; és ne tudakozzál az õ isteneik felõl,
mondván: Miképpen tisztelik e nemzetek
az õ isteneiket? Én is akképpen cselekszem.
31. Ne cselekedjél így az Úrral, a te Isteneddel,
mert mindazt az utálatosságot,
amit gyûlöl az Úr,megcselekedték az õ isteneikkel;
mert még fiaikat és leányaikat
is megégették tûzzel az õ isteneiknek.
Ne tégy ahhoz, el se vegyél abból
32.Mindazt, amit én parancsolok néktek,
megtartsátok, és aszerint cselekedjetek:
semmit ne tégy ahhoz, és el se
vegyél abból! Péld. 30,6. Ján. 1,7. Jel. 22,18.
204 MÓZES V. KÖNYVE 12.
A szövetség megtörõi
13 Mikor teközötted jövendõmondó,
vagy álomlátó támad és jelt vagy
csodát ád néked; 2Thess. 2,9.
2. Ha bekövetkezik is az a jel vagy a
csoda, amelyrõl szólott néked, mondván:
Kövessünk idegen isteneket, akiket te
nemismersz, és tiszteljük azokat: Mát. 7,22.
3. Ne hallgass efféle jövendõmondónak
beszédeire, vagy az efféle álomlátóra;
mert az Úr, a ti Istenetek kísért titeket,
hogy megtudja, ha szeretitek-é az Urat, a
ti Isteneteket teljes szívetekbõl, és teljes
lelketekbõl? Mát. 24,24. 1Kor. 11,19. 2Thess. 2,11.
4. Az Urat, a ti Isteneteket kövessétek,
és Õt féljétek, és az Õ parancsolatait
tartsátok meg, és az Õ szavára hallgassatok,
Õt tiszteljétek, és Õhozzá ragaszkodjatok.
1Ján. 1,7. 2Ján. 6.
5. Az a jövendõmondó pedig vagy álomlátó
ölettessék meg; mert pártütést hirdetett
az Úr ellen, a ti Istenetek ellen, aki kihozott
titeket Egyiptom földjébõl, és megszabadított
téged a szolgaságnak házából;
hogy elfordítson téged arról az útról, amelyet
parancsolt néked az Úr, a te Istened,
hogy azon járj. Gyomláld ki azért a gonoszt
magad közül. 1Kir. 18,40. 2Kir. 10,18--28.
Jer. 14,15. Zak. 13,3. 1Kor. 5,13.
6. Ha testvéred, a te anyádnak fia, vagy a
te fiad vagy leányod, vagy a kebleden lévõ
feleség, vagy lelki-testi barátod titkon csalogat,
mondván:Noszamenjünk és tiszteljünk
idegen isteneket, akiket nem ismertetek
sem te, sem atyáid. Mik. 7,5.
7. Ama népek istenei közül, akik körülöttetek
vannak, közel hozzád vagy távol
tõled, a földnek egyik végétõl a másik
végéig:
8. Ne engedj néki, és ne hallgass reá,
ne nézz reá szánalommal, ne kíméld és ne
rejtegesd õt; Péld. 1,10.
9. Hanem megölvén megöljed õt; a te
kezed legyen elõször rajta az õ megölésére,
azután pedig az egész népnek keze.
10. Kövekkel kövezdmeg õt, hogymeghaljon;
mert azon igyekezett, hogy elfordítson
téged az Úrtól, a te Istenedtõl, aki
kihozott téged Egyiptomnak földjébõl,
a szolgaságnak házából;
11. És hallja meg az egész Izrael, és féljenek
és ne cselekedjenek többé ahhoz
hasonló gonoszt közötted. rész 19,20.
12. Ha valamelyikben a te városaid közül,
amelyeket az Úr, a te Istened ád néked,
hogy ott lakjál, ezt hallod mondani:
13. Emberek jöttek ki közüled, istentelenségnek
fiai, és elfordítják városuk lakosait,
mondván: Nosza, menjünk és tiszteljünk
idegen isteneket, akiket nem ismertetek:
2Kir. 17,21. 1Ján. 2,19. Júd. 19.
14. Akkor keress, kutass és szorgalmatosan
tudakozódjál, és ha igaz, és bizonyos
a dolog, és megtörtént az efféle utálatosság
közötted:
15. Hányd kard élére annak a városnak
lakosait; áldozd fel azt mindenestõl, ami
benne van; a barmát is kard élére hányd.
16. És ami préda van benne, hordd
mind együvé az õ piacának közepére, és
égesd meg a várost tûzzel és annak minden
prédáját is teljes áldozatul az Úrnak, a
te Istenednek, és legyen rommind örökké,
és soha többé fel ne építtessék.Ésa. 17,1. 25,2.
17. Ne ragadjon semmi a te kezedhez
abból az átokra valóból, hogy szûnjék
meg azÚr haragjának búsulása, és könyörületes
legyen hozzád, és könyörüljön rajtad,
és megszaporítson téged, amiképpen
megesküdt a te atyáidnak,
1Móz. 22,17. Józs. 6,18. 26. 7,1.
18. Ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek
szavára,megtartvánminden Õ parancsolatát,
amelyeket én ma parancsolok
néked, hogy azt cselekedjed, ami igaz az
Úrnak, a te Istenednek szemei elõtt.
Ján. 14,21. 23. 24.
Isten fiai ne ünnepeljék a halált
14 Ti az Úrnak, a ti Isteneteknek
fiai vagytok; ne vagdaljátok meg
magatokat, se szemeitek között ne csináljatok
kopaszságot, a halottért,
Róm. 8,16. 9,8. 26.
Gal. 3,26. 1Thess. 4,13. 1Ján. 3,1.
2.Mert szent népe vagy te az Úrnak, a
te Istenednek, és az Úr választott téged,
hogy légy néki tulajdon népe minden
nép közül, amelyek a föld színén vannak.
3Móz. 20,26. Róm. 12,1.
MÓZES V. KÖNYVE 13. 14. 205
A tiszta és tisztátalan állatok
3. Semmi utálatosságot meg ne egyél.
4. Ezek azok az állatok, melyeket megehettek:
az ökör, juh, kecske, Csel. 10,13.
5. Szarvas, õz, bivaly, vadkecske, zerge,
vadbika és jávor.
6. És mindazt az állatot, amelynek hasadt
a körme és egészen ketté hasadt
körme van, és kérõdzõ az állatok között,
megehetitek.
7. De a kérõdzõk és hasadt körmûek
közül ne egyétek meg ezeket: a tevét,
a nyulat és hörcsögöt, mert kérõdznek
ugyan, de körmük nem hasadt; tisztátalanok
legyenek ezek néktek.
8. És a disznót, mert hasadt ugyan a
körme, de nem kérõdzik; tisztátalan legyen
ez néktek. Ezeknek húsából ne
egyetek, holttestüket se illessétek.
9. Ezeket ehetitek meg mindazokból,
amelyek vízben élnek: aminek úszó szárnya
és pikkelye van, mind megegyétek;
10. Valaminek pedig nincsen úszó szárnya
és pikkelye, meg ne egyétek; tisztátalan
az néktek.
11.Minden tiszta madarat megehettek.
12. Ezek pedig, amelyeketmeg ne egyetek
közülük: a sas, a saskeselyû és a halászó
sas. 3Móz. 11,13.
13. A keselyû, a héja és a sólyom az õ
nemével.
14.Minden holló az õ nemével.
15. A strucc, a bagoly, a kakukk és a
karvaly az õ nemével.
16. A kuvik, a fülesbagoly és a bölömbika.
17. A pelikán, a gém és a hattyú.
18. Az eszterág és a szarka az õ nemével;
a büdösbanka és a denevér.
19.Minden szárnyas féreg is tisztátalan
legyen néktek; meg ne egyétek.
20.Minden tiszta szárnyast megehettek.
21. Semmi holttestet meg ne egyetek; a
jövevénynek, aki a te kapuidon belül van,
adjad azt, hogy egye meg azt, vagy add el
az idegennek,mert szent népe vagy te az
Úrnak, a te Istenednek. Ne fõzd a gödölyét
az õ anyja tejében.
2Móz. 23,19. Ezék. 4,14. 44,31.
A tizedrész
22. Esztendõrõl esztendõre tizedet végy
a temagodnakminden termésébõl, amely
a te mezõdön terem. 3Móz. 27,30. Neh. 10,37.
23. És egyed az Úrnak, a te Istenednek
színe elõtt azon a helyen, amelyet kiválaszt,
hogy ott lakozzék az Õ neve, gabonádnak,
mustodnak, olajodnak tizedét, a
te barmaidnak és juhaidnak elsõ fajzását;
hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet
minden idõben. Zsolt. 2,11. 5,7. 111,10. 147,11.
Péld. 3,13. Ésa. 8,13. Jer. 32,38--41. Zsid. 12,28.
24. Ha pedig hosszabb néked az út,
hogysem odavihetnéd azokat, mivelhogy
távol esik tõled az a hely, amelyet az Úr,
a te Istened választ, hogy odahelyezze az
Õ nevét, téged pedig megáldott az Úr, a
te Istened:
25. Akkor add el pénzen, és kösd a kezedbe
a pénzt, és menj el arra a helyre,
amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened;
26. És adjad a pénzt mindazért, amit kíván
a te lelked: ökrökért, juhokért, borért
és vidámító italért és mindenért, amit
megáhít néked a te lelked, és egyél ott
az Úrnak, a te Istenednek színe elõtt, és
örvendezzél te és a te házadnak népe.
27. A lévitát pedig, aki a te kapuidon
belül van, ne hagyd el, mert nincsen néki
része, sem öröksége veled.
Róm. 13,4. 15,27. 1Kor. 9,1--14.
28. A harmadik esztendõ végén vidd ki
annak az esztendõ termésének minden
tizedét, és rakd le a te kapuidba. Ámós 4,4.
29. És eljön a lévita, akinek nincsen része
és öröksége teveled, és a jövevény,
árva és özvegy, akik a te kapuidon belül
vannak, és esznek és megelégszenek,
hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened
a te kezednek minden munkájában, amelyet
végzel. Ésa. 1,17. Luk. 14,12. Zsid. 13,2.
Az elengedés esztendeje
15 A hetedik esztendõ végén elengedést
mûvelj. 2Móz. 23,10.
2. Ez pedig az elengedésnek módja:
Minden kölcsönadó ember engedje el,
amit kölcsönadott az õ felebarátjának; ne
hajtsa be az õ felebarátján és atyjafián;
mert elengedés hirdettetett az Úrért.
206 MÓZES V. KÖNYVE 14. 15.
3. Az idegenen hajtsd be; de amid a te
atyádfiánál lesz, engedje el néki a te kezed.
4. De nem is lesz közötted szegény,
mert igen megáld téged az Úr azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened ád néked
örökségül, hogy bírjad azt. rész 28,8.
5. De csak úgy lesz ez, ha hallgatsz az
Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván
és teljesítvénmindazt a parancsolatot,
amelyet én ma parancsolok néked.
6.Mert az Úr, a te Istened megáld téged,
amiképpen megmondotta néked;
és sok népnek adsz zálogos kölcsönt,
te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen
fogsz uralkodni, és rajtad nem uralkodnak.
Péld. 22,7.
7. Ha mégis szegénnyé lesz valaki a te
atyádfiai közül valamelyikben a te kapuid
közül a te földeden, amelyet az Úr, a te
Istened ád néked: ne keményítsd meg a
te szívedet, be se zárjad kezedet a te szegény
atyádfia elõtt; 1Ján. 3,17.
8. Hanem örömest nyisd meg a te kezedet
néki, és örömest adj kölcsön néki,
amennyi elég az õ szükségére, ami nélkül
szûkölködik. Mát. 5,42. Luk. 6,34. Gal. 2,10.
9. Vigyázz magadra, hogy ne legyen a
te szívedben valami istentelenség, mondván:
Közelget a hetedik esztendõ, az elengedésnek
esztendeje; és elfordítsd szemedet
a te szegény atyádfiától, hogy ne adj
néki;mert õ ellened kiált azÚrhoz, és bûn
lesz benned. Zsolt. 12,5.
Péld. 23,6. Ámós 5,11.Mát. 20,15. Jak. 5,4.
10. Bizonyára adj néki, és meg ne háborodjék
azon a te szíved, mikor adsz néki;
mert az ilyen dologért áld meg téged az
Úr, a te Istened minden munkádban, és
mindenben, amire kezedet veted.
Zsolt. 41,1. Péld. 14,21. 31. 22,9. 29,7. 2Kor. 9,5.
11.Mert a szegény nemfogy ki a földrõl,
azért én parancsolom néked, mondván:
Örömest nyisdmeg kezedet a te szûkölködõ
és szegény atyádfiának a te földeden.
A héber rabszolgák szabadon bocsátása
12. Hogyha eladja magát néked a te
atyádfia, a zsidó férfi és zsidó asszony,
és szolgál téged hat esztendeig: a hetedik
esztendõben bocsássad õt szabadon mellõled.
2Móz. 21,2. Jer. 34,14.
13. És mikor szabadon bocsátod õt mellõled,
ne bocsásd el õt üresen;
14. Hanem terheld meg õt bõven a te
juhaidból, a te szérûdrõl, és a te sajtódból;
amivel megáldott téged az Úr, a te Istened,
adj néki abból. Péld. 10,22.
15. És emlékezzél meg róla, hogy te is
szolga voltál Egyiptom földjén, és megszabadított
téged az Úr, a te Istened;
azért parancsolom én ma ezt néked.
16. Ha pedig ezt mondja néked: Nem
megyek el tõled, mert szeret téged és a
te házadat, mivelhogy jól van néki tenálad
dolga: 2Móz. 21,5. 6.
17. Akkor vedd az árat, és fúrd a fülébe
és az ajtóba; és legyen szolgáddá mindvégig;
így cselekedjél szolgálóleányoddal is.
18. Ne essék nehezedre, hogy szabadon
bocsátod õt mellõled; hiszen kétannyi
bérre valót szolgált néked hat éven át,
mint a béresmunkás, és megáld téged az
Úr, a te Istened mindenben, amit cselekszel.
Ésa. 16,14. 21,16.
Az állatok elsõszülöttjét fel kell áldozni
19. Barmaid és juhaid elsõ fajzásának
minden hímjét az Úrnak, a te Istenednek
szenteljed. Ne munkálkodjál a te tehenednek
elsõ fajzásán, ésmeg ne nyírjad
a te juhaidnak elsõ fajzását. 2Móz. 13,2.
20. Az Úrnak, a te Istenednek színe elõtt
edd meg azt esztendõrõl esztendõre, te
és a te házad népe, azon a helyen, amelyet
kiválaszt az Úr. rész 12,5. 14,23.
Fogyatkozás az Úr
áldozatában nem lehet
21. Hogyha valami fogyatkozás lesz
benne; sánta vagy vak lesz, vagy akármely
fogyatkozásban szenvedõ: meg ne áldozd
azt az Úrnak, a te Istenednek. 3Móz. 22,20.
22. A te kapuidon belül edd meg azt;
a tisztátalan és a tiszta egyaránt, mintha
õz volna az vagy szarvas. rész 12,15.
23. Csakhogy a vérét meg ne edd, hanem
a földre öntsd azt, mint a vizet.
rész 12,16. 1Móz. 9,4. 3Móz. 17,10.
MÓZES V. KÖNYVE 15. 207
A három fõünnep
16 Ügyelj az Abib hónapra, és készíts
az Úrnak, a te Istenednek pászkát;
mert az Abib hónapban hozott ki téged az
Úr, a te Istened Egyiptomból éjjel.
2Móz. 12,2. Ján. 18,28. 1Kor. 5,8. Zsid. 11,28.
2. Pászka gyanánt pedig ölj az Úrnak,
a te Istenednek juhot és ökröt azon a helyen,
amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened,
hogy odahelyezze az Õ nevét. 4Móz. 28,19.
3. Ne egyél azzal semmi kovászost, hanem
hét napon át egyél azzal kovásztalan
lepényeket, nyomorúságnak kenyerét,
mert sietséggel jöttél ki Egyiptom földjérõl,
hogy megemlékezzél arról a napról
életednek minden idejében, amelyen kijöttél
Egyiptom földjérõl. 2Móz. 12,19. 34,18.
4. És ne lásson senki kovászt hét napon
át sehol a te határodban; és a húsból, amelyet
az elsõ napon este megáldozol, semmi
ne maradjon reggelig. 2Móz. 12,10.
5. Nem ölheted le a pászkát akármelyikben
a te városaid közül, amelyeket az Úr,
a te Istened ád néked;
6. Hanem azon a helyen, amelyet kiválaszt
az Úr, a te Istened, hogy az Õ nevét
odahelyezze: ott öld le a pászkát este, napnyugtakor,
abban az idõben, amikor kijöttél
Egyiptomból. Mát. 27,46.
7. Azon a helyen süsd és edd is meg,
amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened; reggel
pedig fordulj vissza és menj haza a
te hajlékodba. 2Kir. 23,23. Ján. 2,13.
8. Hat napon át egyél kovásztalant;
hetednapon pedig az Úrnak, a te Istenednek
berekesztõ ünnepe lévén, ne munkálkodjál
azon. 2Móz. 12,15. 3Móz. 23,8.
9. Számlálj az után magadnak hét hetet;
attól fogva kezdjed számlálni a hét hetet,
hogy sarlódat a vetésbe bocsátod.
3Móz. 23,15. Csel. 2,1.
10. És tarts hetek ünnepét az Úrnak, a
te Istenednek, a te kezednek szabad akarat
szerint való adományával, amelyet
ahhoz képest adj, amint megáldott téged
az Úr, a te Istened. 1Kor. 16,2.
11. És örvendezz az Úrnak, a te Istenednek
színe elõtt, te és a te fiad, és leányod,
szolgád, szolgálóleányod, és a lévita,
aki a te kapuidon belül van, és a jövevény,
az árva és az özvegy, akik közötted
vannak, azon a helyen, amelyet kiválasztott
az Úr, a te Istened, hogy odahelyezze
az Õ nevét.
12. És emlékezzél meg róla, hogy te is
szolga voltál Egyiptomban; és tartsdmeg,
és teljesítsd e rendeléseket.
1Móz. 15,13. 2Móz. 1,14. Zsolt. 105,23. 25.
13. A sátorok ünnepét hét napig tartsd,
mikor begyûjtöd a termést a te szérûdrõl
és sajtódról. 2Móz. 23,16. 4Móz. 29,12.
14. És örvendezz a te ünnepeden, te
és a te fiad, a te leányod, szolgád és szolgálóleányod,
a lévita, a jövevény, az árva
és az özvegy, akik belül vannak a te kapuidon.
15. Hét napig ünnepelj az Úrnak, a te
Istenednek azon a helyen, amelyet kiválaszt
az Úr; mert megáld téged az Úr, a
te Istened minden termésedben, és
kezeidnek minden munkájában; azért
örvendezz igen! Neh. 8,9.
16. Minden esztendõben háromszor
jelenjen meg közüled minden férfiú az
Úrnak, a te Istenednek színe elõtt azon
a helyen, amelyet kiválaszt; a kovásztalan
kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén, és
a sátorok ünnepén. De üres kézzel senki
se jelenjen meg az Úr elõtt!
17.Mindenki az õ képessége szerint
adjon, az Úrnak, a te Istenednek áldása
szerint, amelyet ád néked.
Igazságos ítélkezés
18. Bírákat és felügyelõket állíts minden
kapudba, amelyeket az Úr, a te Istened
ád néked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék
a népet igaz ítélettel. 2Kor. 8,12.
19. El ne fordítsd az ítéletet; személyt
se válogass; ajándékot se végy; mert az
ajándék megvakítja a bölcsek szemeit,
és elfordítja az igazak beszédét.
2Móz. 23,8. 3Móz. 19,15. Péld. 17,23. 24,23. Préd. 7,7.
20. Igazságot, igazságot kövess, hogy
élhess, és örökségül bírhasd azt a földet,
amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
A bálványimádást át ne vegyétek
21. Ne plántáljmagadnak berket semmiféle
fából az Úrnak, a te Istenednek oltára
mellé, amelyet készítesz magadnak.
208 MÓZES V. KÖNYVE 16.
22. Oszlopot se emelj magadnak, amit
gyûlöl az Úr, a te Istened.
Az áldozati állatok szentsége
17 Ne áldozz az Úrnak, a te Istenednek
olyan ökröt és juhot, amelyen
valami fogyatkozás van, akármi hiba;
mert utálatosság az az Úrnak, a te Istenednek.
A szövetségszegõk sorsa
2. Hogyha találtatik közötted valamelyikben
a te kapuid közül, amelyeket az
Úr, a te Istened ád néked, vagy férfiú vagy
asszony, aki gonoszt cselekszik az Úrnak,
a te Istenednek szemei elõtt, megszegvén
az Õ szövetségét;
3. És elmegy és szolgál idegen isteneket,
és imádja azokat, akár a napot, akár a
holdat, vagy akármelyet az égnek seregei
közül, amelyet nem parancsoltam;
4. És megjelentetik néked, és meghallod:
jól megtudakozd; és hogyha igaz, és
bizonyos a dolog, és megtörtént ez az
utálatosság Izraelben:
5. Akkor vidd ki azt a férfiút vagy azt az
asszonyt, aki azt a gonoszságot mûvelte,
a te kapuidba, a férfiút vagy az asszonyt,
és kövezd agyon õket, hogymeghaljanak.
6. Két tanú vagy három tanú szavára
halállal lakoljon a halálra való; de egy tanú
szavára meg ne haljon. Mát. 18,16.
Ján. 8,17. 2Kor. 13,1. 1Tim. 5,19. Zsid. 10,28.
7. A tanúk keze legyen elsõ rajta, hogy
megölettessék, és azután mind az egész
nép keze. Így tisztítsd ki magad közül a
gonoszt.
A törvény letéteményesei
8. Ha megfoghatatlan valami elõtted,
amikor ítélned kell vér és vér között, ügy
és ügy között, sérelem és sérelem között,
vagy egyéb versengések között a te kapuidban:
akkor kelj fel, ésmenj el arra a helyre,
amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened.
9. És menj be a lévita-papokhoz és a
bíróhoz, aki lesz majd abban az idõben;
és kérdezd meg õket, és õk tudtul adják
néked az ítéletmondást.
10. És annak a mondásnak értelme
szerint cselekedjél, amelyet tudtul adnak
néked azon a helyen, amelyet kiválaszt
az Úr; és vigyázz, hogy mind aszerint cselekedjél,
amint tanítanak téged.
11. A törvény szerint cselekedjél, amelyre
tanítanak téged, és az ítélet szerint,
amelyet mondanak néked; el ne hajolj
attól a mondástól, amelyet tudtul adnak
néked, se jobbra, se balra.
12. Ha pedig elbizakodottságból azt cselekszi
valaki, hogy nem hallgat a papra,
aki ott áll, szolgálván az Urat, a te Istenedet,
vagy a bíróra: haljonmeg az ilyen ember.
Így tisztítsd ki a gonoszt Izraelbõl.
4Móz. 15,30. Ezék. 10,8. Hós. 4,4.
13. És mind az egész nép hallja, és féljen,
hogy elbizakodottan senki ne cselekedjék
többé.
A királytörvény
14.Mikor bemégy arra a földre, amelyet
az Úr, a te Istened ád néked, és bírod azt,
és lakozol abban, és ezt mondod: Királyt
teszek magam fölé, miképpen egyéb népek,
amelyek körülöttem vannak:
1Sám. 8,5. 10,19. Hós. 13,9.
15. Azt emeld magad fölé királyul, akit
az Úr, a te Istened választ. A te atyádfiai
közül emelj magad fölé királyt; nem tehetsz
magad fölé idegent, aki nem atyádfia.
16. Csak sok lovat ne tartson, és a népet
vissza ne vigye Egyiptomba, hogy lovat
sokasítson, mivelhogy az Úr megmondta
néktek: Ne térjetek többé vissza azon az
úton! 2Móz. 13,17. 4Móz. 14,3.
1Kir. 4,26. 10,26. Zsolt. 20,7. Ésa. 31,1. Hós. 11,5.
17. Sok feleséget se tartson, hogy a
szíve el ne hajoljon; se ezüstjét, se aranyát
felettébb meg ne sokasítsa. 1Kir. 10,21. 11,3.
18. És mikor az õ országának királyi
székére ül, írja le magának könyvbe e
törvénynek mását a lévita-papokéból.
19. És legyen az nála, és olvassa azt életének
minden idejében, hogy tanulja félni
az Urat, a te Istenedet, hogy megtartsa e
törvénynekminden Igéjét, és e rendeléseket,
hogy azokat cselekedje. 2Kir. 22,8.
20. Fel ne fuvalkodjék az õ szíve az õ atyjafiai
ellen, se el ne hajoljon a parancsolattól
jobbra vagy balra, hogy hosszú ideig éljen
az õ országában, õ és az õ fiai Izraelben.
MÓZES V. KÖNYVE 16. 17. 209
A lévita-papok javadalma
18 A lévita-papoknak, a Lévi egész
nemzetségének ne legyen se része,
se öröksége Izraellel, hanem éljenek az
Úrnak tüzes áldozataiból és örökségébõl.
4Móz. 18,8. 9.
2. Annak okáért ne legyen néki öröksége
az õ atyjafiai között: Az Úr az õ
öröksége, amint megmondotta néki.
3. És ez legyen a papoknak törvényes
része a néptõl, azoktól, akik áldoznak akár
ökörrel, akár juhval, hogy a papnak adják
a lapockát, a két állat és a gyomrot.
3Móz. 7,30.
4. A te gabonád, mustod és olajod zsengéjét
és a te juhaid gyapjának zsengéjét
néki adjad; 2Móz. 22,29. 4Móz. 18,12.
5.Mert õt választotta ki az Úr, a te Istened
minden te nemzetséged közül, hogy
álljon szolgálatra az Úrnak nevében, õ és
az õ fiai minden idõben.
6.Mikor pedig eljön a lévita valamelyikbõl
a te egész Izraelben lévõ kapuid közül,
ahol õ lakik, és bemegy az õ lelkének teljes
kívánsága szerint arra a helyre, amelyet
kiválaszt az Úr: 4Móz. 35,2. 3.
7. Szolgáljon az Úrnak, az õ Istenének
nevében, mint az õ többi atyjafiai, a léviták,
akik ott állnak az Úr elõtt.
8. Az eledelekben egyenlõképen részesedjenek,
kivéve azt, amit eladott valaki
az õ atyai örökségébõl. 2Krón. 31,4.
A varázslás utálatossága
9.Mikor te bemégy arra a földre, amelyet
az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj
cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai
szerint. rész 12,29.
10. Ne találtassék közötted, aki az õ fiát
vagy leányát átvigye a tûzön, se jövendõmondó,
se igézõ, se jegymagyarázó, se
varázsló; 3Móz. 19,26.
11. Se bûbájos, se ördöngösöktõl tudakozó,
se titokfejtõ, se halottidézõ;
1Sám. 28,8. 11. Ésa. 8,19.
12.Mert mind utálja az Úr, aki ezeket
mûveli, és ez ilyen utálatosságokért ûzi
ki õket az Úr, a te Istened elõled.
13. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel.
1Móz. 17,1.
14.Mert ezek a nemzetek, akiket te
elûzöl, igézõkre és jövendõmondókra
hallgatnak; de tenéked nem engedett
ilyet az Úr, a te Istened. 2Kir. 21,6.
Igaz próféta ígérete
15. Prófétát támaszt néked az Úr, a te
Istened közüled, a te atyádfiai közül,
olyat mint én: Õt hallgassátok!
4Móz. 24,17. Ésa. 11,1. 61,1.
Mát. 11,3. 21,11. Luk. 2,25--34. 4,16. 7,16. 24,19.
Ján. 1,45. 4,19. 6,14. 7,40. Csel. 3,22. 7,37.
16.Mind aszerint, amint kérted az Úrtól,
a te Istenedtõl a Hóreben a gyülekezésnek
napján, mondván: Ne halljam többé
az Úrnak, az én Istenemnek szavát,
és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy
meg ne haljak!
17. Az Úr pedig monda nékem: Jól
mondták, amit mondtak.
18. Prófétát támasztok nékik az õ atyjukfiai
közül, olyat mint te, és az én Igéimet
adom annak szájába, és megmond
nékik mindent, amit parancsolok néki.
Ésa. 51,16. Ján. 1,45. 4,25. 8,28. 12,49. 15,22. 17,8.
19. És ha valaki nemhallgat az én Igéimre,
amelyeket az én nevemben szól, én
megkeresem azon! Csel. 3,23.
20. De az a próféta, aki olyatmer szólani
az én nevemben, amit én nem parancsoltamnéki
szólani, és aki idegen istenek nevében
szól: haljon meg az a próféta.
rész 13,5. Jer. 14,14. Zak. 13,3.
21. Ha pedig aztmondod a te szívedben:
miképpen ismerhetjük meg az Igét, amelyet
nem mondott az Úr?
22. Ha a próféta az Úr nevében szól, és
nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog:
ez az a szó, amelyet nemazÚr szólott;
elbizakodottságból mondta azt a próféta;
ne félj attól!
Menedékvárosok
19 Mikor kiirtja az Úr, a te Istened a
nemzeteket, akiknek földjét néked
adja az Úr, a te Istened, és bírni fogod
õket, és lakozol az õ városaikban és az õ
házaikban:
2. Válassz ki magadnak három várost
a te földeden, amelyet az Úr, a te Istened
ád néked, hogy örököljed azt. Józs. 20,2.
210 MÓZES V. KÖNYVE 18. 19.
3. Készítsd meg magadnak az utat azokhoz,
és osszad háromrészre a te országod
határát, amelyet az Úr, a te Istened ád néked
örökségül; azok arra valók legyenek,
hogy minden gyilkos odameneküljön.
4Móz. 35,10–15.
4. Ez pedig a gyilkos törvénye, aki
odamenekül, hogy élve maradjon: aki
nem szándékosan öli meg az õ felebarátját,
és nem gyûlölte azt azelõtt;
5. Aki például elmegy az õ felebarátjával
az erdõre fát vágni, és meglódul a keze a
fejszével, hogy levágja a fát, és leesik a vas
a nyelérõl, és úgy találja az õ felebarátját,
hogy az meghal: az ilyen meneküljön e
városok egyikébe, hogy élve maradjon.
6. Különben a vérbosszuló rokon ûzõbe
veszi az õ szívének búsulásában, és eléri,
ha az út hosszú leend, és agyonüti õt, holott
nem méltó a halálra, mivel azelõtt
nem gyûlölte azt.
7. Azért én parancsolom néked, mondván:
Három várost válassz magadnak.
8. Ha pedig az Úr, a te Istened kiterjeszti
a te határodat, amint megesküdt
a te atyáidnak, és néked adja mind az
egész földet, amelynek megadását megígérte
a te atyáidnak; 1Móz. 15,18.
9. Hogyha megtartod mind e parancsolatot,
megtévén azt, amit én ma parancsolok
néked, tudniillik, hogy szeressed az
Urat, a te Istenedet, és járj az Õ útjain
minden idõben: akkor e háromhoz szerezz
még három várost. Józs. 20,7.
10. Hogy ártatlan vér ne ontassék ki a
te földeden, amelyet az Úr, a te Istened ád
néked örökségül, és hogy a vér ne legyen
rajtad.
11. De hogyha lesz valaki, aki gyûlöli az
õ felebarátját, ésmeglesi azt, és reá támad
és úgy üti meg, hogy meghal, és bemenekül
valamelyikbe e városok közül:
2Móz. 21,12. 4Móz. 35,16. Péld. 28,17.
12. Akkor az õ városának vénei küldjenek
embereket, és vonják ki azt onnét,
és adják azt a vérbosszuló rokon kezébe,
hogy meghaljon.
13. Ne nézz reá szánalommal, hanem
tisztítsd ki az ártatlan vér ontását Izraelbõl,
hogy jól legyen dolgod. 1Kir. 2,31.
A hamis tanúzás büntetése
14. A te felebarátodnak határát el ne
told, amely határt az õsök vetettek a te
örökségedben,melyet örökölni fogsz azon
a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked,
hogy bírjad azt. rész 27,17. Péld. 22,28.
15. Ne álljon elõ egy tanú senki ellen
semmiféle hamisság és semmiféle bûn
miatt; akármilyen bûnben bûnös valaki,
két tanú szavára vagy három tanú szavára
álljon a dolog. Mát. 18,16.
Ján. 8,17. 2Kor. 13,1. 1Tim. 5,19. Zsid. 10,28.
16. Ha valaki ellen gonosz tanú áll elõ,
hogy pártütéssel vádolja õt:
17. Akkor álljon az a két ember, akiknek
ilyen perük van, az Úr elé, a papok és a
bírák elé, akik abban az idõben lesznek;
18. És a bírák vizsgálják meg jól a
dolgot, és ha hazug tanú lesz a tanú, aki
hazugságot szólott az õ atyjafia ellen:
19. Úgy cselekedjetek azzal, amint õ
szándékozott cselekedni az õ atyjafiával.
Így tisztítsd ki közüled a gonoszt;
20. Hogy akik megmaradnak, hallják
meg, és féljenek, és többször ne cselekedjenek
közötted ilyen gonosz dolgot.
21. Ne nézz reá szánalommal; életet életért,
szemet szemért, fogat fogért, kezet
kézért, lábat lábért.
A hadviselés szabályai
20 Mikor hadba mégy ellenséged ellen,
és látsz lovakat, szekereket,
náladnál nagyobb számú népet: ne félj
tõlük,mert veled van az Úr, a te Istened,
aki felhozott téged Egyiptom földjérõl.
4Móz. 23,21. 2Krón. 13,12. 32,7.
Zsolt. 20,7. 23,4. Ésa. 31,1. 41,10.
2. És mikor az ütközethez készültök,
álljon elõ a pap, és szóljon a népnek;
3. És ezt mondja nékik: Hallgasd meg
Izrael! Ti ma készültök megütközni ellenségeitekkel:
A ti szívetek meg ne lágyuljon,
ne féljetek, és meg ne rettenjetek,
se meg ne rémüljetek elõttük;
4.Mert az Úr, a ti Istenetek veletek
megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel,
hogy megtartson titeket.
5. Az elõjárók pedig szóljanak a népnek,
mondván: Kicsoda az olyan férfi, aki új
MÓZES V. KÖNYVE 19. 20. 211
házat épített, de még fel nem avatta azt?
Menjen el, és térjen vissza az õ házába,
hogy meg ne haljon a harcban, és másvalaki
avassa fel azt.
6. És kicsoda olyan férfi, aki szõlõt ültetett
és nem vette el annak hasznát?
Menjen el, és térjen vissza az õ házába,
hogy meg ne haljon a harcban, és másvalaki
vegye el annak hasznát.
7. És kicsoda olyan férfi, aki feleséget
jegyzett elmagának, demég el nemvette?
Menjen el, és térjen vissza házába, hogy
meg ne haljon a harcban, és másvalaki
vegye azt el. rész 24,5.
8.Még tovább is szóljanak az elõjárók
a néphez, és ezt mondják: Kicsoda olyan
férfi, aki félénk és lágyszívû? Menjen el,
és térjen vissza az õ házába, hogy az õ
atyjafiainak szíve úgy meg ne olvadjon,
mint az õ szíve. Bír. 7,3.
9. És mikor elvégzik az elõjárók beszédüket
a néphez, állítsanak seregvezéreket
a nép élére.
10. Mikor valamely város alá mégy,
hogy azt megostromold, békességgel
kínáld meg azt. 2Sám. 20,18. 20.
11. És ha békességgel felel néked, és
kaput nyit, akkor az egész nép, amely
találtatik abban, adófizetõd legyen, és
szolgáljon néked. 1Kir. 9,21.
12. Ha pedig nem köt békességet veled,
hanem harcra kél veled, akkor zárd azt
körül;
13. És ha az Úr, a te Istened kezedbe
adja azt: vágj le abban minden finemût
fegyver élével; 4Móz. 31,7.
14. De az asszonyokat, a kisgyermekeket,
a barmokat és mindazt, ami lesz a
városban, az egész zsákmányolni valót
magadnak prédáljad; és fogyaszd el a
te ellenségeidtõl való zsákmányt, akiket
kezedbe ad néked az Úr, a te Istened.
15. Így cselekedjél mindazokkal a városokkal,
amelyek igenmessze esnek tõled,
amelyek nem e nemzetek városai közül
valók. Józs. 8,2.
16. De e népek városaiban, amelyeket
örökségül ad néked az Úr, a te Istened,
ne hagyj élni csak egy lelket is;
4Móz. 21,2. 33,52. Józs. 11,14.
17. Hanemmindenestõl veszítsd el õket:
a hitteust, az emoreust, a kananeust, a
perizeust, a hivveust és a jebuzeust, amint
megparancsolta néked az Úr, a te Istened;
18. Azért, hogy meg ne tanítsanak titeket
az õ mindenféle utálatosságaik szerint
cselekedni, amelyeket õk cselekszenek az
õ isteneiknek, és hogy ne vétkezzetek az
Úr ellen, a ti Istenetek ellen. rész 18,9.
2Móz. 34,12. Józs. 23,12. 13. 2Kir. 21,3--15.
Zsolt. 106,34--41. Hós. 8,11. 1Kor. 15,33.
19. Mikor valamely várost hosszabb
ideig tartasz körülzárva, hadakozván az
ellen, hogy bevegyed azt: ki ne veszítsd
annak egy élõfáját sem, fejszével vágván
azt; hanem egyél arról, és azt magát ki
ne írtsad; mert ember-é a mezõnek fája,
hogy ostrom alá jusson miattad?
20. Csak amely fáról tudod, hogy nem
gyümölcstermõ, azt veszítsd el és írtsd ki,
és abból építs erõsséget az ellen a város
ellen, amely ellened hadakozik, mindaddig,
amíg leomlik az.
Engesztelés meggyilkoltakért,
ha ismeretlen a tettes
21 Hogyha agyonütöttet találnak azon
a földön, amelyet az Úr, a te Istened
ád néked birtokul, és az a mezõn
fekszik, és nem tudható: ki ölte meg azt;
2. Akkor a te véneid és a te bíráid menjenek
ki, és mérjék meg a földet a városokig,
amelyek az agyonütött körül vannak;
3. És amely város legközelebb esik az
agyonütötthöz, annak a városnak vénei vegyenek
egy üszõtinót, amellyel még nem
dolgoztattak, és nem vont még jármot;
4. És annak a városnak vénei vigyék az
üszõt valamely folyóvíz völgyébe, amelyet
nem szántanak és nem vetnek, és szegjék
nyakát az üszõnek ott a völgyben.
5. És járuljanak oda a papok, Lévi fiai;
mert õket választotta az Úr, a te Istened,
hogy szolgáljanak néki, és hogy áldjanak
az Úr nevében, és az õ ítéletük szerint
legyen minden per és minden sérelem.
6. És mindnyájan annak a városnak vénei,
akik legközelebb esnek az agyonütötthöz,
mossák meg kezeiket a nyakaszegett
üszõ felett a völgyben; Mát. 27,24.
212 MÓZES V. KÖNYVE 20. 21.
7. És szóljanak és mondják: A mi kezeink
nem ontották ki ezt a vért, sem a mi
szemeink nem látták. 2Sám. 3,28.
8. Bocsáss meg a Te népednek, Izraelnek,
amelyet megváltottál, Uram, és ne
engedd, hogy ártatlan vér ontása legyen
Izrael között, a Te néped között! És bocsánatot
nyernek a vérért. Jón. 1,14.
9. Te azért tisztítsd ki közüled az ártatlan
vérnek kiontását, mert így cselekszed
azt, ami igaz az Úr elõtt.
Foglyul ejtett nõvel kötött házasság
10.Mikor hadbamégy ellenségeid ellen,
és kezedbe adja õket az Úr, a te Istened,
és azok közül foglyokat ejtesz; Józs. 21,44.
11. És meglátsz a foglyok között egy
szép ábrázatú asszonyt, és megszereted
azt, úgyhogy elvennéd feleségül:
12. Vidd be õt a te házadba, hogy nyírja
meg a fejét, és messe le körmeit.
13. És az õ fogoly ruháját vesse lemagáról,
ésmaradjon a te házadban, hogy sirassa
az õ atyját és anyját egész hónapig; és
csak az után menj be hozzá, és légy az õ
férje, és legyen õ a te feleséged. Zsolt. 45,10.
14. Hogyha pedig nem tetszik néked,
bocsásd el õt az õ kívánsága szerint; de
pénzért semmiképpen el ne add õt; nehatalmaskodjál
rajta, miután megrontottad õt.
Az elsõszülöttségi jog
15. Ha valakinek két felesége van, az
egyik szeretett, a másik gyûlölt, és szülnek
néki fiakat, mind a szeretett, mind a
gyûlölt, és a gyûlöltnek fia lesz az elsõszülött:
1Móz. 29,33.
16. Azon a napon, amelyen az õ fiait örökösökké
teszi a maga jószágában, nem teheti
elsõszülötté a szeretettnek fiát a gyûlöltnek
fia felett, aki elsõszülött;
17. Hanemaz elsõszülöttet, a gyûlöltnek
fiát ismerje el, két részt adván néki mindenbõl,
amije van; mert az az õ erejének
zsengéje, övé az elsõszülöttség joga.
1Móz. 25,31. 49,3. 1Krón. 5,1.
Az engedetlen fiú büntetése
18. Ha valakinek pártütõ és makacs fia
van, aki az õ atyja szavára és anyja szavára
nemhallgat, és hamegfenyítik, semengedelmeskedik
nékik: Ef. 6,1.
19. Az ilyet fogjameg az õ atyja és anyja,
és vigyék azt az õ városának véneihez és
az õ helységének kapujába,
20. És ezt mondják a város véneinek: Ez
ami fiúnk pártütõ ésmakacs, nemhallgat
a mi szónkra, tobzódó és részeges:
21. Akkor az õ városánakminden embere
kövekkel kövezze meg azt, hogy meghaljon.
Így tisztítsd ki közüled a gonoszt,
és az egész Izrael hallja meg, és féljen!
Az akasztott ember eltemetése
22. Ha valakiben halálos ítéletre való bûn
van, és megölik, és felakasztatod azt fára:
23. Ne maradjon éjjel az õ holtteste a
fán, hanem temesd el azt még azon a
napon;mert átkozott az Isten elõtt, aki fán
függ; és be ne szennyezd azt a földet, amelyet
az Úr, a te Istened ád néked örökségül.
4Móz. 35,24. Józs. 8,29. Ján. 19,31. Gal. 3,13.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 18.A törvény summája 11-21.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »