Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Az elveszett jószág megõrzése
22 Ne nézd el, ha a te atyádfiának ökre
vagy juha tévelyeg, és ne fordulj el
azoktól, hanembizony tereld vissza azokat a
te atyádfiához. Péld. 27,10. Zak. 7,9.
Róm. 12,10. 2Pét. 1,7. 1Ján. 3,15. 4,21.
2. Hogyha pedig nincs közel hozzád a te
atyádfia, vagy nem is ismered õt: hajtsd a
barmot a magad házához, és legyen nálad,
míg keresi azt a te atyádfia, és akkor
add vissza néki.
3. És ekképpen cselekedjél szamarával,
ekképpen cselekedjél ruhájával, és ekképpen
cselekedjél a te atyádfiának minden
elveszett holmijával, ami elveszett tõle és
te megtaláltad; nem szabad félrevonulnod.
4. Ha látod, hogy a te atyádfiának szamara
vagy ökre az úton eldûlve fekszik, ne
fordulj el azoktól, hanem vele együtt
emeld fel azokat.
Különbözõ intelmek
5. Asszony ne viseljen férfiruházatot,
se férfi ne öltözzék asszonyruhába; mert
mind utálatos az Úr elõtt, a te Istened
elõtt, aki ezt mûveli. 1Kor. 14,40.
MÓZES V. KÖNYVE 21. 22. 213
6. Ha madárfészek akad elédbe az úton
valamely fán vagy a földön, madárfiakkal
vagy tojásokkal, és az anya rajta ül a
fiakon vagy a tojásokon: meg ne fogd az
anyát a fiakkal egyben; Neh. 9,6. Zsolt. 36,6.
Péld. 12,10.Mát. 10,29. Luk. 12,6.
7. Hanem bizony bocsásd el az anyát, és
a fiakat fogd elmagadnak, hogy jól legyen
dolgod, és hosszú ideig élj. Zsolt. 145,9.
8. Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot
csinálj, hogy vérrel ne terheld a te
házadat, ha valaki leesik arról.
9. Ne vess a te szõlõdbe kétféle magot,
hogy fertõzötté ne legyen az egész: amag,
amelyet elvetsz és a szõlõnek termése.
10. Ne szánts ökrön és szamáron együtt.
2Kor. 6,14–16.
11. Ne öltözzél vegyes szövésû azaz
gyapjúból és lenbõl szõtt ruhába.
12. A te felsõruhádnak négy szegletére,
amelyet felülre öltesz, bojtokat csinálj magadnak.
4Móz. 15,38.Mát. 23,5.
A házasság tisztaságára
vonatkozó törvények
13. Ha valaki feleséget vesz, és bemegy
hozzá, és meggyûlöli azt,
14. És szégyenletes dolgokkal vádolja,
és rossz hírbe keveri azt, mert ezt mondja:
E feleséget vettem magamnak, és
hozzá mentem, de nem találtam õbenne
szüzességet:
15. Akkor vegye azt a leánynak atyja és
anyja, és vigyék a leány szüzességének
jeleit a város vénei elé a kapuba;
16. És mondja a leánynak atyja a véneknek:
Leányomat feleségül adtam e férfiúnak,
de gyûlöli õt;
17. És íme szégyenletes dolgokkal vádolja,
mondván: Nem találtam a te leányodban
szüzességet; pedig ímhol vannak
az én leányom szüzességének jelei!
És terítsék ki a ruhát a város vénei elé.
18. Akkor a város vénei fogják meg azt
a férfit, és ostorozzák meg õt; Róm. 13,4.
19. És bírságolják meg száz ezüstsiklusra,
és adják ezt a leány atyjának; mert
rossz hírbe kevert egy izraelita szüzet; és
legyen annak felesége, és el nem bocsáthatja
azt teljes életében.
20. Ha pedig igaz lesz a vádolás, és nem
találtatik szüzesség a leányban:
21. Akkor vigyék ki a leányt az õ atyjának
háza elé, és az õ városának emberei
kövezzék meg kõvel, hogy meghaljon;
mert gyalázatosságot cselekedett Izraelben,
paráználkodván az az õ atyjának házánál.
Így tisztítsd ki közüled a gonoszt.
22. Ha rajtakapnak valamely férfit, hogy
férjes asszonnyal hál, õk mindketten is
meghaljanak: a férfi, aki az asszonnyal
hált, és az asszony is. Így tisztítsd ki a
gonoszt Izraelbõl. Ján. 8,5. Zsid. 13,4.
23. Ha szûz leány van jegyben egy férfiúval,
és megtalálja azt valaki a városban,
és vele hál: Mát. 1,18. 19.
24. Vigyétek ki mindkettõjüket annak
a városnak kapuja elé, és kövezzétek meg
õket kõvel, hogy meghaljanak. A leányt
azért, hogy nem kiáltott a városban, a férfit
pedig azért, hogy meggyalázta az õ
felebarátjának feleségét. Így tisztítsd ki
a gonoszt Izraelbõl.
25. De hogyha mezõn találja a férfi a
jegyben járó leányt, és erõszakoskodik
rajta a férfi és vele hál: csak maga a férfi
haljon meg, aki azzal hált;
26. A leányt pedig ne bántsd, mert a
leánynak nincsen halálos bûne, mivel
olyan ez a dolog, mint amikor valaki felebarátjára
támad és azt agyonüti.
27.Mert a mezõn találta õt; kiálthatott
a jegyben járó leány, de nem volt aki megoltalmazza
õt.
28. Ha valaki el nem jegyzett szûz leánynyal
találkozik, és megragadja azt, és vele
hál, és rajtakapják õket: 2Móz. 22,16. 17.
29. Akkor a férfi, aki vele hált, adjon a
leány atyjának ötven ezüstsiklust, a leány
pedig legyen feleségévé.Mivelhogy meggyalázta
azt, nem bocsáthatja el azt teljes
életében.
30. Ne vegye el senki az õ atyjának feleségét,
és az õ atyjának takaróját fel ne
takarja! 3Móz. 18,8. 20,11. Ezék. 16,8. 1Kor. 5,1.
Ki tartozhat az Úr gyülekezetéhez?
23 Akinek szeméremteste zúzott vagy
megcsonkított, ne menjen be az
Úrnak községébe. Ésa. 56,3--5.
214 MÓZES V. KÖNYVE 22. 23.
2. A fattyú se menjen be az Úrnak községébe;
még tizedízig se menjen be az
Úrnak községébe.
3. Az ammoniták és moábiták se menjenek
be az Úrnak községébe; még tizedízig
se menjenek be az Úrnak községébe,
soha örökké: Neh. 13,1. 2.
4. Azért, mert nem jöttek elõtökbe kenyérrel
és vízzel az úton, mikor kijöttetek
Egyiptomból; és mivelhogy felbérlette ellened
Bálámot, a Beór fiát, a mezopotámiabeli
Pétorból valót, hogy megátkozzon
téged. 1Móz. 14,18. 4Móz. 22,5. Józs. 24,9.
5. De az Úr, a te Istened nem akarta
meghallgatni Bálámot; hanem fordította
az Úr, a te Istened az átkot néked áldásodra,
mivelhogy szeretett téged az
Úr, a te Istened. Péld. 26,2. Gal. 3,13.
6. Ne keresd az õ békességüket és az
õ javukat teljes életedben, soha.
7. Ne utáld az edomitát; mert atyádfia
az; ne utáld az egyiptombelit, mert jövevény
voltál az õ földjén. Ezsdr. 9,12.
8. Az olyan fiak, akik harmadízen születnek
nékik, bemehetnek az Úrnak községébe.
9. Ha táborba szállsz a te ellenséged
ellen: õrizkedjél minden gonosztól.
Hab. 3,13. Luk. 6,27. 28. 1Thess. 5,15.
Az Úr táborában lakozók tisztasága
10. Ha volna valaki közötted, aki nem
volna tiszta valami éjszakai véletlenség
miatt: menjen ki a táborból, és ne menjen
vissza a táborba; 3Móz. 15,16.
11. És mikor eljön az estve, mossa meg
magát vízzel, és a nap lementével menjen
be a táborba.
12. A táboron kívül valami helyed is
legyen, hogy kimehess oda.
13. És legyen ásócskád a fegyveredmellett,
hogy mikor leülsz kívül, gödröt áss
azzal, és ha felkelsz, betakarhassad azt,
ami elment tõled;
14.Mert az Úr, a te Istened, a te táborodban
jár, hogy megszabadítson téged,
és elõdbe vesse a te ellenségeidet: legyen
azért a te táborod szent, hogy ne lásson
közted valami rútságot, és el ne forduljon
tõled. 2Móz. 3,5. 3Móz. 26,12.
Egyéb intelmek Izraelnek
15. Ne add ki a szolgát az õ urának, aki
az õ urától hozzád menekült. 1Sám. 30,15.
16. Veled lakjék, közötted, azon a helyen,
amelyet választ valamelyikben a te
városaid közül, ahol néki tetszik; ne nyomorgasd
õt. 2Móz. 22,21. Péld. 22,22.
17. Ne legyen felavatott paráznanõ Izrael
leányai közül; se felavatott paráznaférfi
ne legyen Izrael fiai közül.
1Móz. 19,5. 2Kir. 23,7. Péld. 2,16.
18. Ne vidd be a paráznanõ bérét és az
ebbért az Úrnak, a te Istenednek házába
akárminémû fogadás fejében; mert mind
a kettõt utálja az Úr, a te Istened.
19. A te atyádfiától ne végy kamatot: se
pénznek kamatját, se eleségnek kamatját,
se semmi egyébnek kamatját, amit kamatra
szokás adni. 3Móz. 25,36.
Neh. 5,2. 7. Zsolt. 15,5. Luk. 6,34.
20. Az idegentõl vehetsz kamatot, de a
te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon
téged az Úr, a te Istened mindenben,
amire kinyújtod kezedet, azon a földön,
amelyre bemégy, hogy bírjad azt.
21. Ha fogadással ígérsz valamit az
Úrnak, a te Istenednek: ne halogasd
annak megadását; mert bizony megkeresi
azt rajtad az Úr, a te Istened, és
bûnül tulajdoníttatik az néked.
Zsolt. 61,8. Préd. 5,4. 5.
22. Ha pedig nem teszel fogadást, bûn
sem tulajdoníttatik néked.
23. Ügyelj arra, ami ajkaidon kijön, és
úgy teljesítsd, amit száddal ígérsz, mint
mikor szabad akaratból teszel fogadást
az Úrnak, a te Istenednek. Zsolt. 66,13.
24. Ha bemégy a te felebarátodnak
szõlõjébe, egyél szõlõt kívánságod szerint
jóllakásodig, de edényedbe ne rakj.
25. Ha bemégy a te felebarátod vetésébe,
kezeddel szaggass kalászokat, de sarlóval
ne vágj be a te felebarátod vetésébe.
Mát. 12,1. Luk. 12,15. 1Kor. 6,10. Kol. 3,5.
A házassági elválás
24 Ha valaki asszonyt vesz magához,
és feleségévé teszi azt, és ha az
után nem találja azt kedvére valónak, mivelhogy
valami illetlenséget talál benne, és
MÓZES V. KÖNYVE 23. 24. 215
ír néki váló levelet, és kezébe adja azt annak,
és elküldi õt házától;Mát. 5,31.Márk 10,4.
2. És kimegy az õ házából, és elmegy és
más férfiúé lesz;
3. És a második férfiú is meggyûlöli õt,
és ír néki váló levelet, és kezébe adja azt,
és elküldi õt házától; vagy ha meghal az
a második férfi, aki elvette azt magának
feleségül;
4. Az elsõ férje, aki elküldte õt, nem veheti
õt másodszor is magához, hogy feleségévé
legyen, minekutána megfertõztetett;
mert utálatosság ez az Úr elõtt; te pedig
ne tedd bûnössé a földet, amelyet azÚr,
a te Istened ád néked örökségül. Jer. 3,1.
5. Hogyha valaki újonnan vesz feleséget,
ne menjen hadba, és ne vessenek rá semmiféle
terhet; egy esztendeig szabad legyen
az õ házában, és vidámítsa a feleségét,
akit elvett. Péld. 5,18.
6. Zálogba senki ne vegyen kézimalmot
vagy malomkövet, mert életet venne zálogba.
Ésa. 47,2.
7. Hogyha rajtakapnak valakit, aki embert
lop az õ atyjafiai közül, Izrael fiai
közül, és hatalmaskodik rajta, vagy eladja
azt: haljon meg az a tolvaj. Így tisztítsd ki
a gonoszt közüled. 2Móz. 21,16.
8. A poklosság csapásában vigyázz,
hogy szorgalmatosanmegtartsad ésmegcselekedjed
mindazt, amire a lévita-papok
tanítanak titeket; vigyázzatok, hogy amiképpen
megparancsoltam nékik, akképpen
cselekedjetek. 3Móz. 13,2. 14,2.
9. Emlékezzél meg arról, amit cselekedett
az Úr, a te IstenedMiriámmal az úton,
mikor kijöttetek Egyiptomból. 4Móz. 12,10.
10. Ha kölcsön adsz valamit a te felebarátodnak:
ne menj be az õ házába, hogy
magad végy zálogot tõle;
11. Kívül állj meg, és az ember, akinek
kölcsönt adsz, maga vigye ki hozzád az õ
zálogát.
12. Hogyha szegény ember az, ne feküdjél
le az õ zálogával;
13. Bizony add vissza néki azt a zálogot
napnyugtakor, hogy az õ ruhájában feküdjék
le, és áldjon téged. És igazságul lesz ez
néked az Úr elõtt, a te Istened elõtt.
2Móz. 22,26. Zsolt. 112,9. 2Kor. 9,13. 2Tim. 1,18.
14. A szegény és szûkölködõ napszámoson
ne erõszakoskodjál, akár atyádfiai,
akár a te jövevényeid azok, akik a te földeden
a te kapuid között vannak. Péld. 14,31.
15. Azon a napon addmeg az õ bérét, és
le semenjen felette a nap;mert szegény õ,
és kívánkozik az után az õ lelke, hogy ellened
ne kiáltson az Úrhoz, és bûn ne legyen
rajtad. 3Móz. 19,13. Jer. 22,13. Jak. 5,4.
16.Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért,
se a fiak meg ne ölettessenek az
atyákért; mindenki a saját bûnéért haljon
meg. 2Kir. 14,6. Jer. 31,30. Ezék. 18,20.
17. A jövevénynek és az árvának igazságát
el ne csavard; és az özvegynek ruháját
ne vedd zálogba. 2Móz. 22,26.
Péld. 22,22. Ésa. 1,23. Jer. 5,28. Zak. 7,10.Mal. 3,5.
18. Hanem emlékezz vissza, hogy szolga
voltál Egyiptomban, és megváltott téged
az Úr, a te Istened onnét. Azért parancsolom
én néked, hogy így cselekedjél.
19.Mikor learatod aratnivalódat a temezõdön,
és kévét felejtesz a mezõn, ne térj
vissza annak felvételére; a jövevényé, az
árváé és az özvegyé legyen az, hogymegáldjon
téged azÚr, a te Istened, kezeidnek
minden munkájában. 3Móz. 23,22.
20. Ha olajfád termését lerázod, ne
szedd le, ami még utánad marad; a jövevényé,
árváé és az özvegyé legyen az.
21. Ha szõlõdet megszeded, ne mezgeréld
le, ami utánad marad; a jövevényé,
árváé és az özvegyé legyen az.
22. És emlékezzél vissza, hogy szolga
voltál Egyiptomnak földjén. Azért parancsolom
néked, hogy így cselekedjél.
Péld. 19,17.
A botbüntetés
25 Ha per támad férfiak között, és
törvény elé mennek, és megítélik
õket, és igazat adnak az igaznak és bûnösnek
mondják a bûnöst:
2. Akkor, ha a bûnös ütleget érdemel,
vonassa le azt a bíró, és üttessen arra
maga elõtt annak bûnössége szerint való
számban. Péld. 19,29.Mát. 10,17. Luk. 12,48.
3. Negyvenet üttessen rá, ne többet,
hogy netalán, ha ennél több ütést üttet
reá, alávalóvá legyen elõtted a te atyádfia.
2Kor. 11,24.
216 MÓZES V. KÖNYVE 24. 25.
4. Ne kösd be az ökörnek száját, mikor
nyomtat! Péld. 12,10. 1Kor. 9,9. 1Tim. 5,18.
A sógorházasság
5. Ha testvérek laknak együtt, és meghal
egy közülük, és nincs annak fia: a
megholtnak felesége ne menjen ki a háztól
idegen férfiúhoz; hanem a sógora
menjen be hozzá, és vegye el õt magának
feleségül, és éljen vele sógorsági házasságban.
Mát. 22,24.Márk 12,19. Luk. 20,28.
6. És majd az elsõszülött, akit szülni fog,
amegholt testvér nevét kapja, hogy annak
neve ki ne töröltessék Izraelbõl.
7. Hogyha a férfinak nincs kedve elvenni
az õ ángyát, menjen el az õ ángya a kapuba
a vénekhez, ésmondja: Sógoromvonakodik
fenntartani az õ testvérének nevét
Izraelben, nem akar velem sógorsági
házasságban élni.
8. Akkor hívják azt az õ városának vénei,
és beszéljenek vele; és ha megáll és ezt
mondja: nincs kedvem õt elvenni:
9. Akkor járuljon hozzá az õ ángya a vének
szemei elõtt, és húzza le saruját annak
lábáról, és köpjön az orcájába, és szóljon,
és ezt mondja: Így kell cselekedni
azzal a férfival, aki nem építi az õ testvérének
házát.
10. És lehúzott sarujú háznépnek nevezzék
az õ nevét Izraelben. Ruth 4,7.
11. Ha két férfi összevesz egymással, és
az egyiknek felesége odajárul, hogy megszabadítsa
az õ férjét annak kezébõl, aki
veri azt, és kinyújtja kezét, és megfogja
annak szeméremtestét:
12. Vágd el annak kezét, meg ne szánja
szemed.
Hamis mértékkel mérni
13.Ne legyen a te zsákodban kétféle font:
nagyobb és kisebb. 3Móz. 19,35.Mik. 6,11.
14. Ne legyen a te házadban kétféle éfa:
nagyobb és kisebb. Péld. 11,1. 20,23.
15. Teljes és igaz fontod legyen néked;
teljes és igaz éfád legyen néked; hogy
hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az
Úr, a te Istened ád néked. Péld. 2,7.
16.Mert az Úr elõtt, a te Istened elõtt
utálni valómindaz, aki ezeket cselekszi; és
mindaz, aki hamisságot mûvel. Péld. 11,1.
Emlékeztetés Amálek bûnére
17.Megemlékezzél arról, amit Amálek
cselekedett rajtad az úton, amikor Egyiptomból
kijöttetek: 2Móz. 17,8.
18. Hogy reád támadt az úton, és megverte
a seregnek utolsó részét, mind az
erõtleneket, akik hátul voltak, amikor
magad is fáradt és lankadt voltál, és nem
félte az Istent. Zsolt. 36,1. Péld. 16,6. Róm. 3,18.
19.Mikor azért megnyugtat majd téged
az Úr, a te Istened, minden te köröskörül
lévõ ellenségedtõl azon a földön, amelyet
az Úr, a te Istened ád néked örökségül,
hogy bírjad azt: töröld el amálek emlékezetét
az ég alól; el ne felejtsd! 1Sám. 15,3.
Az új termés bemutatása
26 Mikor pedig bemégy arra a földre,
amelyet az Úr, a te Istened ád
néked örökségül, és bírni fogod azt, és
lakozol abban:
2. Akkor végy a föld minden gyümölcsének
zsengéjébõl, amelyet nyersz a te
földedbõl, amelyet az Úr, a te Istened ád
néked; és tedd kosárba és menj oda a
helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened,
hogy ott lakozzék az Õ neve;
2Móz. 23,19. 4Móz. 18,13. Péld. 3,9.
3. Ésmenj be a paphoz, aki abban az idõben
lesz, és mondjad néki: Vallást teszek
ma az Úr elõtt, a te Istened elõtt, hogy bejöttem
a földre, amely felõl megesküdt az
Úr a mi atyáinknak, hogy nékünk adja.
4. És a pap vegye el a kosarat kezedbõl,
és tegye azt az Úrnak, a te Istenednek oltára
elé.
5. És szólj, és mondjad az Úr elõtt, a te
Istened elõtt: Veszendõmezopotámiai volt
az atyám, és aláment Egyiptomba, és jövevény
volt ott kevesed magával; nagy, erõs
és temérdek néppé lõn ott. 1Móz. 46,27.
6. Bosszúsággal illetének pedig minket
az egyiptombeliek, és nyomorgattak minket,
és vetének reánk kemény szolgálatot.
2Móz. 1,11. Hós. 12,12.
7. Kiáltánk azért az Úrhoz, a mi atyáink
Istenéhez, és meghallgatta az Úr a mi
szónkat, és megtekintette a mi nyomorúságunkat,
kínunkat és szorongattatásunkat;
2Móz. 2,25. 3,9. 4,31.
MÓZES V. KÖNYVE 25. 26. 217
8. És kihozott minket az Úr Egyiptomból
erõs kézzel, kinyújtott karral, nagy
rettentéssel, jelekkel és csodákkal;
9. És behozott minket e helyre, és
adta nékünk ezt a földet, a tejjel és
mézzel folyó földet. 2Móz. 3,8.
10.Most azért ímé elhoztam ama föld
gyümölcsének zsengéjét, amelyet nékem
adtál Uram. És rakd le azt az Úr
elõtt, a te Istened elõtt, és imádkozzál
az Úr elõtt, a te Istened elõtt;
11. És örömet találj mindabban a jóban,
amelyet ád néked az Úr, a te Istened,
és a te házadnépének; te és a lévita,
és a jövevény, aki közötted van. Préd. 3,12.
12. Ha a harmadik esztendõben, a tizednek
esztendejében minden termésedbõl
egészenmegadod a tizedet, és adod a lévitának,
a jövevénynek, az árvának és özvegynek,
hogy egyenek a te kapuid között,
és jól lakjanak: 3Móz. 27,30. 4Móz. 18,24.
13. Akkor ezt mondjad az Úr elõtt, a te
Istened elõtt: Kitakarítottam a szent részt
a házból, és odaadtam azt a lévitának, a
jövevénynek, az árvának és az özvegynek
minden te parancsolatod szerint, amelyet
parancsoltál nékem; nemhágtamát egyet
sem a te parancsolataidból, sem el nem
felejtettem! Zsolt. 119,141. 153. 176.
14. Nemettembelõle gyászomban, nem
pusztítottam belõle tisztátalanul, és halottra
sem adtam belõle. Hallgattam az Úrnak,
az én Istenemnek szavára; aszerint
cselekedtem, amint parancsoltad nékem.
15. Tekints alá a Te szentségednek lakóhelyébõl
a mennyekbõl, és áldd meg
Izraelt, a Te népedet, és a földet, amelyet
nékünk adtál, amint megesküdtél a
mi atyáinknak, a tejjel ésmézzel folyó földet.
2Krón. 6,26. Zsolt. 80,14. Ésa. 63,15. Zak. 2,13.
16. E mai napon az Úr, a te Istened
parancsolja néked, hogy e rendelések és
végzések szerint cselekedjél: tartsd meg
azért és cselekedjed azokat teljes szívedbõl
és teljes lelkedbõl!
17. Azt kívántadma kimondatni az Úrral,
hogy Isteneddé lesz néked, hogy
járhass az Õ útjain, megtudhassad az Õ
rendeléseit, parancsolatait és végzéseit,
és engedhess az Õ szavának; Zsolt. 48,14.
18. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni
veled, hogy az Õ tulajdon népévé
leszel, amiképpen szólott néked, és
minden Õ parancsolatát megtartod,
2Móz. 6,7. 19,5. 2Sám. 7,23.
19. Hogy feljebbvalóvá tegyen téged
minden nemzetnél, amelyeket teremtett,
dicséretben, névben és dicsõségben,
és hogy szent népévé lehess az Úrnak,
a te Istenednek, amint megmondta.
2Móz. 19,6. Zsolt. 50,5. 148,14. Ésa. 62,12.
1Kor. 3,17. 6,19. Ef. 1,3. 1Thess. 5,24. 1Pét. 2,9.
Az emlékkövek felállítása
27 Mózes pedig és Izrael vénei parancsot
adának a népnek, mondván:
Tartsátok meg mind e parancsolatot,
amelyet én parancsolok ma néktek.
2. És amely napon átmentek a Jordánon
arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened
ád néktek: nagy köveket állíts fel, és meszeld
be azokat mésszel. Józs. 4,1.
3. És mihelyt általmégy, írd fel azokra
e törvénynek minden Igéjét, hogy bemehess
arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened
ád néked, a tejjel ésmézzel folyó földre,
amiképpen megígérte néked az Úr,
a te atyáidnak Istene. Józs. 8,30.
4.Mihelyt azért átmentek a Jordánon,
állítsátok fel azokat a köveket,melyeket én
e mai napon parancsolok néktek, az Ebál
hegyén; és meszeld be azokat mésszel.
5. És építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek;
olyan kövekbõl való oltárt, amelyeket
vassal meg ne faragj. 2Móz. 20,25.
6. Ép kövekbõl építsd az Úrnak, a te Istenednek
oltárát; és áldozz azon egészenégõ
áldozatokat azÚrnak, a te Istenednek.
7. Áldozzál hálaáldozatokat is, és egyél
ott, és vigadozzál az Úr elõtt, a te Istened
elõtt.
8. És írd fel a kövekre e törvénynekminden
Igéjét igen világosan! Hab. 2,2.
Az áldás és az átok elmondása
9. És szólaMózes és a Lévi nemzetségébõl
való papok az egész Izraelnek, mondván:
Figyelj és hallgass Izrael! E mai
napon lettél az Úrnak, a te Istenednek
népévé.
218 MÓZES V. KÖNYVE 26. 27.
10. Hallgass azért az Úrnak, a te Istenednek
szavára, és cselekedjél az Õ
parancsolatai és rendelései szerint,
amelyeket én parancsolok ma néked.
11. És parancsola Mózes azon a napon
a népnek, mondván:
12. Ezek álljanak fel a népnek megáldására
a Garizimhegyén,mikor általmentek
a Jordánon: Simeon, Lévi, Júda, Izsakár,
József és Benjámin. rész 11,29. Bír. 9,7.
13. Ezek pedig az átkozásra álljanak fel
az Ebál hegyén: Rúben, Gád, Áser, Zebulon,
Dán és Naftali.
A tizenkét átokmondás
14. Szóljanak pedig a léviták, és ezt
mondják az egész Izrael népének felszóval:
Dán. 9,11.
15. Átkozott az ember, aki faragott és
öntött képet csinál, utálatára az Úrnak,
mesterember kezénekmunkáját, és rejtve
tartja azt! És feleljen az egész nép és
mondja: Ámen!
16. Átkozott aki kevésre becsüli az õ
atyját vagy anyját! És mondja az egész
nép: Ámen! 3Móz. 19,3.
17. Átkozott, aki elmozdítja az õ felebarátjának
határát! És mondja az egész
nép: Ámen!
18. Átkozott, aki félrevezeti a vakot az
úton! És mondja az egész nép: Ámen!
19. Átkozott, aki elfordítja a jövevénynek,
árvának és özvegynek igazságát!
És mondja az egész nép: Ámen! 2Móz. 22,21.
20. Átkozott, aki az õ atyjának feleségével
hál, mert feltakarja az õ atyjának takaróját!
És mondja az egész nép: Ámen!
21. Átkozott, aki közösül valamely barommal!
És mondja az egész nép: Ámen!
22. Átkozott, aki az õ leánytestvérével
hál, az õ atyjának leányával vagy az õ anyjának
leányával! És mondja az egész nép:
Ámen! 3Móz. 18,9.
23. Átkozott, aki az õ napával hál! És
mondja az egész nép: Ámen!
24. Átkozott, aki megöli az õ felebarátját
titkon! És mondja az egész nép: Ámen!
25. Átkozott, aki ajándékot fogad el,
hogy ártatlan ember vérét ontsa! És
mondja az egész nép: Ámen!
26. Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek
Igéit, hogy cselekedje azokat!
És mondja az egész nép: Ámen!
Zsolt. 119,21. Jer. 11,3. Gal. 3,10.
Áldások ígérete
28 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz
az Úrnak, a te Istenednek
szavára, és megtartod és teljesíted minden
Õ parancsolatát, amelyeket én parancsolok
ma néked: akkor e földnek
minden népénél feljebbvalóvá tesz téged
az Úr, a te Istened;
2Móz. 15,26. 3Móz. 26,3. Ésa. 55,2. Róm. 2,10.
2. És reád szállanak mindez áldások,
és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az
Úrnak, a te Istenednek szavára. Zak. 1,6.
3. Áldott leszel a városban, és áldott
leszel a mezõben. 1Móz. 39,5. Zsolt. 128,1. 4.
4. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse
és a te földednek gyümölcse és a te
barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek
fajzása és a te juhaidnak ellése.
1Móz. 22,17. 49,25. 1Tim. 4,8.
5. Áldott lesz a te kosarad és a te sütõteknõd.
2Móz. 23,25. 3Móz. 25,21.
6. Áldott leszel bejöttödben, és áldott
leszel kimentedben. Zsolt. 121,8.
7. Az Úr megszalasztja elõtted a te ellenségeidet,
akik reád támadnak; egy
úton jönnek ki reád, és hét úton futnak
elõled. rész 32,30. 2Móz. 14,13. 14. 2Sám. 22,28.
2Krón. 20,15. Neh. 13,2. Eszt. 7,10. Zsolt. 9,13--15.
8. Áldást parancsol melléd az Úr a te
csûreidben ésmindenben, amire ráteszed
kezedet; és megáld téged azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened ád néked.
2Sám. 7,29. Péld. 3,10. 10,22.
9. Az Úr felkészít téged magának szent
néppé, amiképpen megesküdt néked, ha
megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait,
és az Õ útjain jársz. 2Móz. 19,5.
10. És megérti majd a földnek minden
népe, hogy az Úrnak nevérõl neveztetel,
és félnek tõled.
4Móz. 6,27. 2Krón. 7,14. Ésa. 63,19. Dán. 9,18.
11. És bõvölködõvé tesz téged az Úr
minden jóban: a te méhednek gyümölcsében,
a te barmodnak gyümölcsében és
a te földednek gyümölcsében, azon a földön,
amely felõl megesküdt az Úr a te
atyáidnak, hogy néked adja azt. Péld. 10,22.
MÓZES V. KÖNYVE 27. 28. 219
12.Megnyitja néked az Úr az Õ drága
kincsesházát, az eget, hogy esõt adjon a
te földednek alkalmas idõben, és megáldja
kezednek minden munkáját, és kölcsönt
adsz sok népnek, te pedig nem veszel
kölcsönt. rész 11,14. 14,29. 15,6.
3Móz. 26,4. Jer. 5,24. 25. Jak. 1,18.
13. És fejjé tesz téged az Úr és nem
farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel
és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak,
a te Istenednek parancsolataira, amelyeket
én parancsolokma néked, hogy tartsd
meg és teljesítsd azokat; Ésa. 9,14. 15.
14. És ha el nem térsz egyetlen Igétõl
sem, amelyeket én parancsolok néktek,
se jobbra, se balra, járván idegen istenek
után, hogy azokat tiszteljétek. rész 5,32.
Józs. 1,7. Zsolt. 81,9. Péld. 4,27. Jer. 1,16.
A törvényszegés minden átka
15. Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak,
a te Istenednek szavára, hogy megtartsad
és teljesítsed minden parancsolatát és
rendelését, amelyeket én parancsolok
ma néked: reád jönnek mindez átkok,
és megteljesednek rajtad:
3Móz. 26,14. JerSir. 2,17. Dán. 9,11.
16. Átkozott leszel a városban, és átkozott
a mezõn.
17. Átkozott lesz a te kosarad és a te
sütõteknõd.
18. Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse
és a te földednek gyümölcse, a
te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak
ellése.
19. Átkozott leszel bejöttödben, és átkozott
leszel kimentedben.
20. Bocsát az Úr tereád átkot, bomlást
és romlástmindenben, amit kezdesz vagy
cselekszel; mígnem eltöröltetsz és mígnemgyorsasággal
elveszel a te cselekedeteidnek
gonoszsága miatt, amelyekkel elhagytál
engem.
21. Hozzád ragasztja az Úr a döghalált,
mígnem elemészt téged arról a földrõl,
amelyre bemész, hogy bírjad azt.
22.Megver téged az Úr szárazbetegséggel,
hidegleléssel, gyullasztó és izzasztó
betegséggel, aszállyal, szárazsággal és
ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszel.
23. Eged, amely fejed felett van, rézzé,
a föld pedig, amely lábad alatt van, vassá
válik.
24. Az Úr esõ helyett port és hamut ád
a te földedre; az égbõl száll reád, mígnem
elpusztulsz.
25. AzÚrmegszalaszt téged a te ellenségeid
elõtt; egy úton mész ki õreá, és hét
úton futsz elõtte, és a föld minden országának
rettentésére leszel.
Ésa. 30,17. Jer. 15,4.
26. És eledelévé lesz a te holttested az
ég minden madarának és a föld vadainak,
és nem lesz, aki elûzze azokat.
Préd. 6,3. Ésa. 14,19. 20.
27.Megver téged az Isten Egyiptomnak
fekélyével, és süllyel, varral és viszketegséggel,
melyekbõl ki nemgyógyíttathatsz.
28.Megver téged az Úr tébolyodással,
vaksággal és elmezavarodással;
1Sám. 2,6. 7.
29. És tapogatni fogsz délben, amint tapogat
a vak a sötétségben; és szerencsétlen
leszel a te útjaidban, sõt elnyomott és
kifosztott leszel minden idõben, és nem
lesz, aki megszabadítson.
30. Feleséget jegyzelmagadnak, demás
férfi hál azzal; házat építesz, de nem laksz
benne; szõlõt ültetsz, de nem veszed annak
hasznát.
31. A te ökröd szemed elõtt vágatik le,
és nem eszel abból; a te szamarad elragadtatik
elõled, és nem tér vissza hozzád;
a te juhaid ellenségeidnek adatnak, és
nem lesz, aki megszabadítson.
32. A te fiaid és leányaid más népnek
adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek
utánuk egész napon, és nem lesz
erõ a te kezedben.
33. A te földednek gyümölcsét, és minden
fáradságos szerzeményedet oly nép
emészti fel, amelyet nem ismertél, sõt elnyomott
és megnyomorított leszel minden
idõben.
34. És megtébolyodol a látványtól, amelyet
látni fognak a te szemeid.
35.Megver téged az Úr gonosz kelésekkel
a te térdeiden és combjaidon, amelyekbõl
ki nem gyógyíttathatsz, talpadtól
fogva a koponyádig.
220 MÓZES V. KÖNYVE 28.
36. Az Úr elvisz téged és a te királyodat,
akit magad fölé emelsz, oly nép közé,
amelyet nem ismertél sem te, sem a te
atyáid; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket:
fát és követ.
37. És iszonyattá, példabeszéddé és
gúnnyá leszel minden népnél, amelyek
közé elûz téged az Úr.
38. Sok magot viszel ki a mezõre, de
keveset takarsz be, mert felemészti azt
a sáska.
39. Szõlõket ültetsz és mûveled azokat,
de bort nem iszol, meg sem szeded, mert
elemészti azokat a féreg.
40. Olajfáid lesznekminden határodban,
de nem kened magadat olajjal, mert olajfádnak
gyümölcse lehull.
41. Fiakat és leányokat nemzel, de nem
lesznek tiéid; mert fogságra jutnak.
42.Minden fádat és földednek minden
gyümölcsét megemészti a sáska.
43. A jövevény, aki közötted van, feljebbfeljebb
emelkedik feletted, te pedig alábbalább
szállasz.
44. Õfog néked kölcsönt adni, és nemte
kölcsönzöl néki; õ fej lesz, te pedig fark
leszel.
45. És ez átkok mind reád szállanak, és
üldöznek téged és megteljesednek rajtad,
míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál
az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy
megtartottad volna az Õ parancsolatait és
rendeléseit, amelyeket parancsolt néked;
46. És rajtad lesznek jelül és csodául, és
a te magodon mind örökké.
47. Amiatt, hogy nem szolgáltad az
Urat, a te Istenedet örömmel és jó szívvel,
mindennel bõvölködvén:
48. Szolgálod majd a te ellenségeidet,
akiket reád bocsát az Úr, éhen és szomjan,
mezítelen és mindennek szûkiben; és
vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít
téged.
49. Hoz az Úr ellened népet messzünnen,
a földnek szélérõl, nem különben,
amint repül a sas; oly népet, amelynek
nyelvét nem érted;
50. Vad tekintetû népet, amely nem tiszteli
a vén embert, és a gyermeknek nem
kedvez:
51. És felemészti a te barmodnak tenyészését
és a te földednek gyümölcsét, mígnem
kipusztulsz; amely nem hágy néked
a te gabonádból, borodból, olajodból, és a
te teheneidnek fajzásából, juhaidnak ellésébõl,
mígnem kiveszít téged.
52. És megszáll téged minden városodban,
míglen leomolnak a temagas és erõs
kõfalaid, amelyekben bízol, minden te földeden:
megszáll téged minden városodban,
minden te földeden, amelyet az Úr,
a te Istened ád néked.
53. És megeszed a te méhednek gyümölcsét,
a te fiaidnak és leányaidnak húsát,
akiket ád néked az Úr, a te Istened a
megszállás és szorongattatás alatt, amelylyel
megszorongat téged a te ellenséged.
2Kir. 6,28. 29.
54. A közötted való finnyás és igen kedvére
növekedett férfi is irigy szemmel tekint
az õ atyjafiára, az õ szeretett feleségére
és fiainak maradékrészére, akik megmaradtak
még.
55. Hogy ne kelljen adnia azok közül
senkinek az õ fiainak húsából, amit eszik,
mivelhogy semmi egyebe nem marad a
megszállás és szorongattatás alatt, amelylyel
megszorongat téged a te ellenséged
minden városodban.
56. A közötted való finnyás és kedvére
növekedett asszony, aki meg se próbálta
talpát a földre bocsátani az elkényesedés
és finnyásság miatt, irigy szemmel tekint
az õ szeretett férjére, fiára, leányára.
57. Az õ méhlepénye miatt, amely elmegy
tõle és gyermekei miatt, akiket
megszül; mert megeszi ezeket titkon, mikor
mindenbõl kifogy, a megszállás és
szorongattatás alatt, amellyel megszorongat
téged a te ellenséged a te városaidban.
58. Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted
e törvény minden Igéjét, amelyek
meg vannak írva e könyvben, hogy féljed
e dicsõséges és rettenetes nevet, az Úrét,
a te Istenedét: 2Móz. 6,3.
Zsolt. 20,1. 83,18. 99,3. 113,3.
Ésa. 29,23. 42,8. 57,15.Mal. 1,14. 2,3. 4,2. Fil. 2,10.
59. Csodálatosakká teszi az Úr a te
csapásaidat, és a te magodnak csapásait:
nagy és maradandó csapásokká, gonosz
és maradandó betegségekké. 3Móz. 26,25.
MÓZES V. KÖNYVE 28. 221
60. És reád fordítja Egyiptomnak minden
nyavalyáját, amelyektõl irtóztál, és
hozzád ragadnak azok.
61.Mindazt a betegséget és mindazt a
csapást is, amelyek nincsenek megírva e
törvénynek könyvében, reád rakja az Úr,
míglen kipusztulsz. 2Móz. 9,14.
62. És kevesen maradtok meg, akik
annak elõtte oly sokan voltatok, mint az
égnek csillagai; mivelhogy nem hallgattál
az Úrnak, a te Istenednek szavára.
Neh. 1,8.
63. És amiképpen örvendezett az Úr rajtatok,
hogy jót tett veletek és megsokasított
titeket: akképpen fog örvendezni az
Úr rajtatok, hogy kiveszt és kipusztít titeket;
és ki fogtok gyomláltatni arról a földrõl,
amelyre te bemégy, hogy bírjad azt.
Péld. 1,26. Ésa. 1,24. Jer. 32,41.
64. És szétszór téged az Úr minden nép
közé, a földnek egyik végétõl a földnek
másik végéig; és szolgálni fogsz ott idegen
isteneket, akiket sem te nem ismertél,
sem a te atyáid: fát és követ.
65. De e nemzetek között sem pihensz
meg, és nemlesz a te talpadnak nyugodalma;
mert rettegõ szívet, epedõ szemeket
és sóvárgó lelket ád ott néked az Úr.
66. És a te életed kétséges lesz majd
elõtted: és rettegni fogsz éjjel és nappal,
és nem bízol életedben.
67. Reggel azt mondod: Bárcsak este
volna! Este pedig azt mondod: Bárcsak
reggel volna! A te szívednek rettegései
miatt, amellyel rettegsz, és a te szemeidnek
látása miatt, amelyet látsz.
68. És visszavisz téged az Úr Egyiptomba
hajókon, azon az úton, amelyrõl azt
mondtamnéked, hogy nemfogod azt többé
meglátni! És áruljátok ott magatokat a
ti ellenségeiteknek szolgákul és szolgálóleányokul,
de nem lesz, aki megvegyen.
Jer. 44,7. Hós. 8,13. 9,3.
Intés a szövetség megtartására
29 Ezek annak a szövetségnek igéi,
amely felõl megparancsolta az Úr
Mózesnek, hogy kösse meg azt Izrael fiaival
Moábnak földjén, azon a szövetségen
kívül, amelyet kötött velük a Hóreben.
2. És elõhívatá Mózes az egész Izraelt,
és monda nékik: Ti láttátok mindazt, amit
szemeitek elõtt cselekedett az Úr Egyiptom
földjén a fáraóval és minden õ szolgájával,
és egész földjével:
3. A nagy kísértéseket, amelyeket láttak
a te szemeid, a jeleket és ama nagy csodákat.
rész 4,34. 7,19.
4. De nem adott az Úr néktek szívet,
hogy jól értsetek, szemeket, hogy lássatok,
és füleket, hogy halljatok, mind e mai
napig. Zsolt. 13,3. 19,8. 146,8. Ésa. 6,9. 63,17.
Ezék. 12,2.Mát. 13,4. Ján. 8,43. Csel. 28,26.
Róm. 11,8. Ef. 1,18. 2Thess. 2,11.
5.Mindamellett is vezettelek titeket a
pusztában negyven esztendeig; nem koptak
le a ti ruháitok rólatok, és a te sarud
sem kopott le lábadról.
6. Kenyeret nem ettetek, sem bort, sem
részegítõ italt nemittatok, hogymegtudjátok,
hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
7. És eljutottatok e helyre, és kijött
elõnkbe Szíhon, Hesbonnak királya, és
Óg, Básánnak királya, hogy megütközzenek
velünk, de megvertük õket.
8. És elvettük az õ földjüket, és odaadtuk
örökségül a rubenitáknak, gáditáknak
és aManassé-törzs felének. 4Móz. 21,23.
9. Tartsátok meg azért e szövetségnek
igéit, és aszerint cselekedjetek, hogy
szerencsések legyetekmindenben, amit
cselekedtek. Józs. 1,7. 1Kir. 2,3.
10. Ti e napon mindnyájan az Úr elõtt, a
ti Istenetek elõtt álltok: a ti fõembereitek,
törzseitek, véneitek és a ti tiszttartóitok,
Izraelnek minden férfia;
11. A ti kicsinyeitek, feleségeitek és a te
jövevényed, aki a te táborodban van, sõt
favágóid és vízmerítõid is; Józs. 9,21.
12. Hogy szövetségre lépjetek az Úrral,
a ti Istenetekkel, és pedig az Õ
esküjével erõsített kötésre, amelyet ma
köt meg veled az Úr, a te Istened;
13. Hogy az Õ népévé emeljen ma téged,
Õ pedig legyen néked Istened, amiképpen
szólott néked, és amiképpen
megesküdt a te atyáidnak, Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákóbnak. 1Móz. 17,6. 7.
14. És nem csak tiveletek kötöm én
e szövetséges, és ez esküvéses kötést,
Jer. 31,31. Zsid. 8,7. 8.
222 MÓZES V. KÖNYVE 28. 29.
15. Hanem azzal, aki itt van velünk, és
itt áll e mai napon az Úr elõtt, a mi Istenünk
elõtt, és azzal is, aki nincsen e
mai napon itt velünk. Csel. 2,39. 1Kor. 7,14.
16.Mert ti tudjátok, miképpen laktunk
Egyiptomnak földjén, és miképpen jöttünk
által a nemzetek között, akiken általjöttetek.
17. És láttátok az õ undokságaikat és
bálványaikat: fát és követ, ezüstöt és aranyat,
amelyek náluk vannak.
18. Vajha ne lenne közöttetek férfi vagy
asszony, nemzetség vagy törzs, akinek
szíve elforduljon e napon az Úrtól, a mi
Istenünktõl, hogy elmenjen és szolgáljon
e nemzetek isteneinek; vajha ne lenne
köztetek méreg- és ürömtermõ gyökér!
Csel. 8,23. Zsid. 12,15.
19. És ha lesz, aki hallja ez esküvéses
kötésnek Igéit, és boldognak állítja magát
az õ szívében, ezt mondván: Békességem
lesz nékem, ha a szívemgondolata szerint
járok is, hogy a részeg és a szomjas együtt
vesszenek: Zsolt. 14,1. Ésa. 30,1.
20. Nem akar majd az Úr annak megbocsátani,
sõt felgerjed akkor az Úrnak
haragja és búsulása az ilyen ember ellen,
és rászáll arra minden átok, amely meg
van írva e könyvben, és eltörli az Úr annak
nevét az ég alól. Zsolt. 74,1. 79,5.
21. És kiválasztja azt az Úr veszedelemre,
Izraelnek minden törzse közül, a szövetségnek
minden átka szerint, amelyek
meg vannak írva e törvénykönyvben.
22. És ezt fogja mondani a következõ
nemzedék, a ti fiaitok, akik utánatok támadnak,
és az idegen, aki messze földrõl
jön el, ha látni fogják e földnek csapásait
és nyomorúságait, amelyekkel megnyomorította
azt az Úr:
23. Kénkõ és só égette ki egész földjét,
be sem vethetõ, semmit nem terem, és
semmi fû sem növekedik rajta; olyan,
mint Szodomának, Gomorának, Ádmának
és Ceboimnak elsüllyesztett helye,
amelyeket elsüllyesztett az Úr haragjában
és búsulásában. Jer. 17,6. Sof. 2,9.
24. Azt fogják majd kérdezni mind a
nemzetek: Miért cselekedett az Úr így
ezzel a földdel? Micsoda nagy felgerjedése
ez a haragnak? 1Kir. 9,8. 9. Jer. 22,8.
25. És eztmondjákmajd: Azért,mert elhagyták
az Úrnak, az õ atyáik Istenének
szövetségét, amelyet akkor kötött velük,
amikor kihozta õket Egyiptom földjérõl;
26. És elmentek, és szolgáltak idegen
isteneket, és imádták azokat; olyan isteneket,
akiket nem ismertek és nem adott
nékik az Isten.
27. És felgerjedett az Úrnak haragja e
föld ellen, hogy reáhozza mindazt az átkot,
amely meg van írva e könyvben.
28. És kigyomlálta õket az Úr az õ földjükrõl
haragjában, búsulásában és nagy
indulatjában; és vetette õket más földre,
amint mai nap is van.
29. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi;
a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk
és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek
minden Igéjét beteljesítsük.
Zsolt. 25,14. Péld. 3,32. Ámós 3,6. 7.
Luk. 16,29. Ján. 5,39. Csel. 1,7. 17,11. 2Tim. 3,16.
Elõdbe adtam az áldást és az átkot
30 És ha majd elkövetkeznek reád
mindezek: az áldás és az átok,
amelyet elõdbe adtam néked; és szívedre
veszed azt ama nemzetek között, akik közé
odataszított téged az Úr, a te Istened;
2. És megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez,
és hallgatsz az Õ szavára mind
aszerint, amint én parancsolom néked e
napon, te és a te fiaid teljes szívedbõl
és teljes lelkedbõl:
3. Akkor visszahozza az Úr, a te Istened
a te foglyaidat, és könyörül rajtad, és
visszahozván, összegyûjt majd téged minden
nép közül, akik közé odaszórt téged
az Úr, a te Istened. Zsolt. 106,45. 126,1. 4. 147,2.
Jer. 29,14. 32,37. JerSir. 3,22. Ezék. 34,13.
4. Ha az ég szélére volnál is taszítva,
onnét is összegyûjt téged az Úr, a te Istened,
és onnét is felvesz téged; Neh. 1,9.
5. És elhoz téged az Úr, a te Istened a
földre, amelyet bírtak a te atyáid, és bírni
fogod azt; és jól tesz veled, és inkábbmegsokasít
téged, mint a te atyáidat.
6. És körülmetéli az Úr, a te Istened
a te szívedet, és a te magodnak szívét,
hogy szeressed az Urat, a te Istenedet
teljes szívedbõl és teljes lelkedbõl, hogy
élj. Jer. 31,33. Ezék. 36,25. Róm. 2,29. 2Kor. 5,17.
MÓZES V. KÖNYVE 29. 30. 223
7.Mindez átkokat pedig rábocsátja az
Úr, a te Istened a te ellenségeidre és
gyûlölõidre, akik üldöztek téged.
8. Te azért térj meg, és hallgass az Úr
szavára, és teljesítsd minden parancsolatát,
amelyeket én e mai napon parancsolok
néked.
9. És bõvölködõvé tesz téged az Úr,
a te Istened kezeidnek minden munkájában,
a te méhednek gyümölcsében, a te
barmodnak gyümölcsében és a te földednek
gyümölcsében, a te javadra. Mert
hozzád fordul az Úr és öröme lesz benned
a te javadra, amiképpen öröme volt
a te atyáidban. Jer. 32,41. Ezék. 34,27.
10. Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek
szavára, megtartván az Õ parancsolatait
és rendeléseit, amelyekmeg vannak
írva e törvénykönyvben, és ha teljes
szívedbõl és teljes lelkedbõl megtérsz az
Úrhoz, a te Istenedhez. 2Móz. 23,25.
11.Mert e parancsolat, amelyet én e
mai napon parancsolok néked, nem
megfoghatatlan elõtted; sem távol nincs
tõled. Ésa. 45,19.
12. Nem a mennyben van, hogy azt
mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a
mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és
hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
Róm. 10,6.
13. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy
azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk
a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és
hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?
14. Sõt felette közel van hozzád ez Ige:
a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed
azt. Józs. 1,8. Róm. 10,8. 9.
15. Lám, elõdbe adtam ma néked az
életet és a jót: a halált és a gonoszt.
rész 11,26–28.
16.Mikor én azt parancsolom néked
ma, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet,
hogy járj az Õ útjain, és tartsdmeg az
Õ parancsolatait, rendeléseit és végzéseit,
hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged
az Úr, a te Istened a földön, amelyre
bemész, hogy bírjad azt. rész 6,5.
2Móz. 20,6. Zsolt. 27,1. 66,9. 1Ján. 4,8.
17. Ha pedig elfordul a te szíved, és nem
hallgatszmeg, sõt elhajolsz és idegen isteneket
imádsz, és azoknak szolgálsz;
18. Tudtotokra adom ma néktek, hogy
bizony elvesztek: nem éltek sok ideig
azon a földön, amelyre a Jordánon általkelvén,
bemész, hogy bírjad azt.
19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a
mennyet és a földet, hogy az életet és a halált
adtam elõtökbe, az áldást és az átkot:
válaszd azért az életet, hogy élhess
mind te, mind a te magod; rész 4,26. 8,19.
Ján. 14,6. Csel. 4,12. Gal. 3,13.
20. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet,
és hogy hallgass az Õ szavára, és
ragaszkodjál hozzá; mert Õ a te életed
és a te életednek hosszúsága; hogy
lakozzál azon a földön, amely felõl megesküdt
az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak,
Izsáknak és Jákóbnak, hogy nékik adja
azt. 1Móz. 12,7. Ján. 11,25. Csel. 7,5. 17,25. 28.
Mózes próféciája Józsué
és a honfoglalás elõtt álló nép fölött
31 ÉsméneMózes, és ez igéketmondotta
az egész Izraelnek;
2.Monda pedig nékik: Száz és húszesztendõs
vagyok ma, nem járhatok többé ki
és be: az Úr pedig azt mondá nékem:
Nem mégy át ezen a Jordánon. rész 3,27.
2Móz. 7,7. 4Móz. 27,12–14. 17. 1Kir. 3,7.
3. Az Úr, a te Istened maga megy át
elõtted, Õ pusztítja el e nemzeteket elõtted,
hogy bírjad õket; Józsué az, aki átmegy
elõtted, amint megmondotta az Úr.
4. És akképpen cselekszik azokkal az
Úr, amiképpen cselekedett Szíhonnal és
Óggal, az emoreusok királyaival, és azoknak
földjükkel, amelyeket elpusztított.
4Móz. 21,24.
5. Ha azért elõtökbe adja õket az Úr,
egészen aszerint a parancsolat szerint
cselekedjetek velük, amint parancsoltam
néktek. rész 7,2.
6. Legyetek erõsek és bátrak, ne féljetek
és ne rettegjetek tõlük, mert az Úr,
a te Istened maga megy veled; nem marad
el tõled, sem el nem hágy téged.
rész 7,18. Józs. 1,5. 10,25.
1Krón. 22,13. Zsolt. 118,6. Zsid. 13,6.
7. Szólítá azért Mózes Józsuét, és monda
néki az egész Izrael szemei elõtt: Légy
erõs és bátor, mert te mégy be e néppel
a földre, amely felõlmegesküdt az Úr az õ
224 MÓZES V. KÖNYVE 30. 31.
atyáiknak, hogy nékik adja, és te osztod el
azt nékik örökségül. rész 3,28. Józs. 1,6. 14,1.
8. Az Úr az, aki elõttedmegy, Õ lesz teveled;
el nem marad tõled, sem el nem
hágy téged: ne félj és ne rettegj!
Józs. 1,6. 9. 1Krón. 28,20. Zsolt. 37,3. Róm. 8,31.
Mózes a törvény szövegét
a lévita-papoknak adja tanításra
9. És megírá Mózes e törvényt, és adá
azt a papoknak, a Lévi fiainak, akik hordozzák
az Úr szövetségének ládáját, és
Izrael minden vénjének. 4Móz. 4,15. Józs. 3,3.
10. És megparancsolá nékik Mózes,
mondván: A hetedik esztendõ végén,
az elengedés esztendejének idejében, a
sátorok ünnepén; rész 15,1. 3Móz. 23,34.
11.Mikor eljön az egész Izrael, hogy
megjelenjék az Úr elõtt, a te Istened elõtt
azon a helyen, amelyet kiválaszt: olvasd
fel e törvényt az egész Izrael elõtt fülük
hallására. Józs. 8,34. 2Kir. 23,2. Neh. 8,1.
12. Gyûjtsd egybe a népet, a férfiakat, az
asszonyokat, a kicsinyeket és a te jövevényedet,
aki a te kapuidon belül van, hogy
hallják és tanuljanak, és féljék az Urat, a ti
Isteneteket, és tartsák meg és teljesítsék
e törvénynek minden igéjét.
13. És az õ fiaik is, akik nem tudják
még, hallják és tanulják meg, hogy az
Urat, a ti Isteneteket kell félni mindaddig,
amíg éltek azon a földön, amelyre
általkeltek a Jordánon, hogy bírjátok azt.
Az Úr szavai Izraelhez
az ígéret földjének kapujában
14.Monda azután az ÚrMózesnek: Ímé,
elközelgettek a te napjaid, hogy meghalj;
hívd elõ Józsuét, és álljatok fel a gyülekezetnek
sátorában, hogy parancsolatokat
adjak néki. Elméne azért Mózes és Józsué,
és felálltak a gyülekezet sátorában.
4Móz. 27,13. 2Pét. 1,14.
15. Ésmegjelent az Úr a sátorban, felhõoszlopban,
és megállt a felhõoszlop a
sátor nyílása felett, 2Móz. 33,9.
16. És monda az Úr Mózesnek: Ímé, te
elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél,
és idegen istenek után jár és paráználkodik
azon a földön, amelyre bemegy, hogy
lakozzék azon; és elhagy engem, és felbontja
az én szövetségemet, amelyet én
õvele kötöttem. 2Móz. 34,15. Ésa. 1,4. Jer. 2,13.
17. De felgerjed az én haragom ellene
azon a napon, és elhagyom õt, és elrejtem
az én orcámat elõle, hogy megemésztessék.
És mikor utoléri a sok baj és nyomorúság,
mondani fogja azon a napon: Avagy
nem azért értek-é engem ezek a bajok,
hogy nincsen az én Istenem közöttem?
4Móz. 14,42. 2Krón. 15,2. 24,20.
Zsolt. 104,29. Ésa. 8,17. 59,2. 64,7. Ezék. 39,23.
18. Én pedig valóban elrejtem az én orcámat
azon a napon az õ minden gonoszsága
miatt, amelyet cselekedett, mivelhogy
más istenekhez fordult.
19.Most pedig írjátok fel magatoknak
ez éneket, és tanítsd meg arra Izrael fiait;
adjad azt szájukba, hogy legyen nékemez
ének bizonyságul Izrael fiai ellen.
20.Mert beviszem õt arra a földre,
amely felõl megesküdtem az õ atyáinak,
a tejjel és mézzel folyó földre; és eszik,
jóllakik és meghízik, azután pedig más
istenekhez fordul, és azoknak szolgál,
és meggyaláz engem, és felbontja az én
szövetségemet. Neh. 9,26. Hós. 13,6.
21.Mikor pedig utoléri õt a sok baj és
nyomorúság: akkor szóljon ez az ének
elõtte bizonyságképen, mert nem megy
feledésbe az õ maradékának szájából,
mert tudom az õ gondolatát, amely szerint
cselekszik már most is, minekelõtte
bevinném õt arra a földre, amely felõl
megesküdtem. 1Krón. 28,9.
Hós. 5,3. 13,5. Ján. 2,24. Jel. 2,23.
22.Megírta azért Mózes ezt az éneket
azon a napon, ésmegtanítá arra Izrael fiait.
23. Azután parancsolt az Úr Józsuénak,
a Nún fiának, ésmonda: Légy erõs és bátor,
mert te viszed be Izrael fiait arra a
földre, amely felõl megesküdtem nékik;
és én veled leszek. Józs. 1,1. 6.
A törvény igéit
a szövetség ládájába teszik
24.Mikor pedig teljesen és mind végig
beírtaMózes e törvény igéit könyvbe:
25. Parancsola Mózes a lévitáknak, akik
hordozzák az Úr szövetségének ládáját,
mondván:
MÓZES V. KÖNYVE 31. 225
226 MÓZES V. KÖNYVE 31. 32.
26. Vegyétek e törvénykönyvet, és tegyétek
ezt az Úrnak, a ti Isteneteknek
szövetségládája oldalához, és legyen ott
ellened bizonyságul; 2Kir. 22,8.
27.Mert én ismerem a te pártos voltodat,
és kemény nyakadat. Ímémost is, holottmég
köztetek élek, pártot ütöttetek az
Úr ellen;mennyivel inkább halálomután?
rész 9,24. 2Móz. 32,9.
28. Gyûjtsétek hozzám a ti törzseiteknek
minden vénjét és a ti elõjáróitokat,
haddmondjamel ez igéket az õ füleik hallására,
és hadd hívjam bizonyságul ellenük
a mennyet és földet. rész 30,19. 32,1.
29.Mert tudom, hogy halálom után
mind inkább-inkább megromoltok és
eltértek az útról, amelyet parancsoltam
néktek; és utólér majd titeket a veszedelema
késõbbi idõben,mivelhogy gonoszt
cselekedtek az Úrnak szemei elõtt, boszszantván
Õt kezeiteknek csinálmányával.
30. Azután elmondáMózes Izrael egész
gyülekezetének füle hallására ez éneknek
igéit, mind végig.
Mózes éneke Izrael
egész gyülekezetének hallására
32 Figyeljetek egek, hadd szóljak!
Hallgassa a föld is számnak beszédeit!
Zsolt. 50,4. Ésa. 1,2.
2. Csepegjen tanításom, mint esõ; hulljon
mint harmat a beszédem; mint langyos
zápor a gyenge fûre, s mint permetezés
a pázsitra! Zsolt. 72,6. Ésa. 55,10.
3.Mert az Úr nevét hirdetem: magasztaljátok
Istenünket!
4. Kõszikla! Cselekedete tökéletes,
mert minden Õ útja igazság! Hûséges
Isten és nemcsalárd; igaz és egyenes Õ!
2Sám. 22,31. Zsolt. 145,17. Préd. 3,14. Dán. 4,37.
5. Gonoszak voltak hozzá, nem fiai, a
maguk gyalázatja; romlott és elvetemült
nemzedék.
6. Így fizettek-é azÚrnak: balga és értelmetlen
nép?! Nem Atyád-é Õ, aki teremtett?
Õ alkotott és erõsített meg.
2Sám. 7,23. Zsolt. 74,2. 116,12. Ésa. 63,16.
7. Emlékezzél meg az õs idõkrõl; gondoljátok
el annyi nemzedék éveit! Kérdezd
meg atyádat és megjelenti néked,
a te véneidet és megmondják néked!
8.Mikor a Felséges örökséget osztott a
népeknek; mikor szétválasztá az ember
fiait: megszabta a népek határait, Izrael
fiainak száma szerint, Zak. 9,2. Csel. 17,26.
9.Mert az Úrnak része az Õ népe,
Jákób néki sorssal jutott öröksége.
10. Puszta földön találta õt, zordon, sivatag
vadonban; körülvette õt, gondja volt
reá, õrizte, mint a szeme fényét;
11.Mint a fészkén felrebbenõ sas, fiai
felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait,
felveszi õket, és tollain emeli õket:
12. Egymaga vezette õt az Úr; idegen
isten nem volt vele.
13. A föld magaslatain járatta õt, mezõk
terméseivel étette, kõsziklából is mézet
szopatott vele, kovaszirtbõl is olajat;
14. Tehenek vaját és juhok tejét bárányok
kövérjével, básáni kosokat és bakkecskéket
a búza java kövérjével; és szõlõ
vérét, bort ittál. Ésa. 58,14.
15. És meghízott Jesurun, és rúgódozott.
Meghíztál, megkövéredtél, elhájasodtál.
És elhagyá Istent, Teremtõjét, és
megveté az Õ üdvösségének Kõszikláját.
Zsolt. 89,26. 147,14.
16. Idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal
bosszantották.
17. Ördögöknek áldoztak, nem Istennek;
isteneknek, akiket nem ismertek;
újaknak, akik csak most támadtak, akiket
nem rettegtek a ti atyáitok.
18. A Kõsziklát, aki szült téged, elfeledted;
megfelejtkeztél Istenrõl, aki nemzett
téged.
19. Látta ezt az Úr, ésmegutálta bosszúságában
az Õ fiait és leányait.
20. És monda: Elrejtem orcámat elõlük,
hadd látom, mi lesz a végük? Mert elzüllött
nemzetség ez, fiak, akikben nincs hûség!
21. Azzal ingereltek õk, ami nem isten;
hiábavalóságaikkal bosszantottak engem;
én pedig azzal ingerlem õket, ami nem
népem: bolond nemzettel bosszantom
õket. 1Sám. 12,21. Róm. 10,19.
22.Mert tûz lobban fel haragomban, és
leég a Seol fenekéig; megemészti a földet
és gyümölcsét, és felgyújtja a hegyek
alapjait. JerSir. 4,11.
23. Veszedelmeket halmozok reájuk,
nyilaimat mind rájuk fogyasztom.
24. Éhségtõl aszottan, láztól emésztetten
és keserû dögvésztõl, a vadak fogait is
rájuk bocsátom, a porban csúszók mérgével
együtt.
25. Kívül fegyver pusztít, az ágyasházakban
rettegés: ifjat és szüzet, csecsszopót
a vén emberrel együtt. JerSir. 1,20.
26.Mondom: Elfúvom õket, eltörlöm
emlékezetüket az emberek közül.
27. Ha nem tartanék az ellenség boszszantásától,
hogy szorongatóik a dolgot
félremagyarázzák, és hogy ezt mondják:
A mi kezünk a hatalmas, és nem az Úr
cselekedte mindezt! Zsolt. 140,8.
28.Mert tanácsvesztett nép ez, és nincs
bennük értelem.
29. Vajha eszesek volnának, megértenék
ezt, meggondolnák, hogy mi lesz a
végük! Zsolt. 81,13.
30.Miképpen kergethetne egy ezret,
és kettõ hogyan ûzhetne tízezret, ha
az õ Kõsziklájuk el nem adja õket, és
ha az Úr kézbe nem adja õket?! Józs. 23,10.
Zsolt. 44,12. Préd. 4,9. Ámós 3,3.Mát. 18,19.
31.Mert a mi Kõsziklánk nem olyan,
mint az õ kõsziklájuk; ellenségeink is
megítélhetik! 1Sám. 4,8.
32.Mert az õ szõlõjük Szodoma szõlõje
és Gomorra mezõsége; bogyóik mérges
bogyók, keserûek a gerézdjeik.
33. Sárkányok mérge az õ boruk, áspiskígyóknak
kegyetlen epéje.
34. Nincsen-é ez elrejtve nálam, lepecsételve
az én kincseim között? Jób 14,17.
35. Enyém a bosszúállás és megfizetés,
amikor lábuk megtántorodik; mert közel
van az õ veszedelmük napja, és siet, ami
rájuk vár! Róm. 12,19. Zsid. 10,30. 2Pét. 2,3.
36.Mert megítéli az Úr az Õ népét,
és megkönyörül az Õ szolgáin, ha látja,
hogy elfogyott az erõ, s védett és védtelen
odavan. Bír. 2,18. Jer. 31,20.
37. És ezt mondja: Hol az õ istenük?
A kõszikla, amelyben bizakodtak?
38. Akik megették az õ véresáldozataik
kövérjét, megitták az õ italáldozatuk borát:
keljenek fel és segítsenekmeg titeket,
és oltalmazzanak meg titeket! Bír. 10,14.
39.Most lássátok meg, hogy én vagyok,
és nincs Isten kívülem! Én ölök és
elevenítek, én sebesítek, és én gyógyítok,
és nincs, aki kezembõl megszabadítson.
Zsolt. 68,20. Ésa. 45,5.
40.Mert felemelem kezemet az égre,
és ezt mondom: Örökké élek én! 2Móz. 6,8.
41. Hamegélesítemfényes kardomat és
ítélethez fog kezem: bosszút állok ellenségeimen
és megfizetek gyûlölõimnek.
Zsolt. 105,15. 2Thess. 1,6.
42. Megrészegítem nyilaimat vérrel,
és kardom jól lakik hússal: a legyilkoltak
és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek
fejébõl!
43. Ujjongjatok ti nemzetek, Õ népe!
Mert megtorolja Õ az Õ szolgáinak vérét,
bosszút áll az Õ ellenségein, földjének
és népének megbocsát!
Zsolt. 85,1. Hab. 3,13. Róm. 15,10. Jel. 6,10.
Ez Ige a ti életetek
44. Elment azért Mózes és elmondta ez
éneknek minden igéjét a nép füle hallására,
õ és Józsué, a Nún fia. Józs. 1,1. 2.
45. És mikor végig elmondta Mózes
mindez Igéket az egész Izraelnek,
Zsolt. 119,133. 147,15.Mik. 2,7.
46.Monda nékik: Vegyétek szívetekre
mindezeket az Igéket, amelyekkel én
bizonyságot teszek ellenetek e mai napon;
és parancsoljátok meg fiaitoknak,
hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek
minden Igéjét;
47.Mert nem hiábavaló Ige ez néktek;
hanem ez a ti életetek, és ez Ige által
hosszabbítjátok meg napjaitokat azon
a földön, amelyre általmentek a Jordánon,
hogy bírjátok azt. Péld. 3,2. Róm. 10,5.
Mózest az Úr felkészíti a halálára
48. És ugyanezen a napon szóla az Úr
Mózesnek, mondván: 4Móz. 27,12.
49.Menj fel ebbe az Abarimhegységbe,
a Nébó hegyére, amely Moáb földjén van
és pedig Jérikóval átellenben; és nézd
meg a Kánaán földjét, amelyet én Izrael
fiainak adok örökségül.
50. És halj meg a hegyen, amelyre felmégy,
és temettessél a te népedhez, ami-
MÓZES V. KÖNYVE 32. 227
képpen meghalt Áron, a te testvéred a
Hór hegyén, és temettetett az õ népeihez;
51.Mivelhogy vétkeztetek ellenem Izrael
fiai között a versengésnek vizénél, a Cin
pusztájában Kádesnél: mert nem szenteltetek
meg engem Izrael fiai között.
4Móz. 20,10.
52.Mert szemközt látod a földet; de arra
a földre, amelyet én adok Izrael fiainak,
oda nem mész be.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 177
Heti: 865
Havi: 5 267
Össz.: 861 278

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 19.A törvény summája 22-32.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »