Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Mózes áldásai
Izrael tizenkét törzsének
33 Ez pedig az áldás, amellyel megáldá
Mózes, az Istennek embere,
Izrael fiait az õ halála elõtt. 1Móz. 49,28.
2.Monda ugyanis: Az Úr a Sínai hegyrõl
jött, és Szeirbõl támadt fel nékik; Párán
hegyérõl ragyogott elõ, tízezer szent
közül jelent meg, jobbja felõl tüzes törvény
volt számukra. 2Móz. 19,18. Bír. 5,5.
Dán. 7,10. Hab. 3,3. Gal. 3,19. Zsid. 2,2.
3. Bizony szereti Õ a népeket! Mind
kezednél vannak az Õ szentjei, odaszegõdnek
a Te lábaidhoz, és hallgatják
a Te beszédeidet. 1Sám. 2,9. Zsolt. 50,5.
Hós. 11,1.Mal. 1,2. Luk. 10,39. Csel. 22,3.
4. Törvényt parancsolt nékünk Mózes,
örökségül Jákób községének. Ján. 7,19.
5. És király lõn Jesurunban, mikor öszszegyûltek
a népnek fejei, és együtt voltak
Izrael törzsei.
6. Éljen Rúben és meg ne haljon; és
száma legyen embereinek.
7. Ez pedig a Júda áldása; és monda:
Hallgasd meg Uram a Júda szavát, és
vidd be õt az õ népéhez. Az õ keze elégséges
legyen néki, de légy segítsége az
õ szorongatói ellen. 1Móz. 49,8.
8. Lévirõl pedig monda: A Te Tummimod
és Urimod a Te kegyes férfiadé, akit
megkísértél Masszában, akivel perbe
szálltálMériba vizeinél. 2Móz. 28,30.
9. Aki azt mondta az õ atyjáról és anyjáról:
Nem láttam õt; és az õ atyjafiait nem
ismerte, fiaival sem gondolt; mert megtartották
a Te beszédedet, és ragaszkodtak
szövetségedhez. rész 13,6.
2Móz. 32,26–29.Mát. 10,37.Márk 10,29.
10. Tanítják a Te végzéseidre Jákóbot,
és a Te törvényedre Izraelt; füstölõt tesznek
a Te orcád elé, és égõáldozatot a Te
oltárodra. Zsolt. 51,19.
11. Áldd meg Uram az õ erejét, és az
õ kezének munkája legyen kedves elõtted!
Törd meg derekukat a reá támadóknak
és az õ gyûlölõinek, hogy fel ne
kelhessenek! Zsolt. 20,3.
12. Benjáminról monda: Az Úrnak
kedveltje! Bátorságban lakozik mellette,
fedezi õt minden idõben, és az Õ vállai
között lakik. Péld. 3,23--26. 18,10.
13. Józsefrõl pedig monda: Áldott az
Úrtól az õ földje az égnek kincseivel,
a harmattal és az alant elterülõ mélységes
vizekkel; 1Móz. 27,28. 49,25.
14. A nap érlelte drága terméssel, és
a hold sarjasztotta drágaságokkal;
15. És az õs hegyek javaival és az örök
halmok drágaságaival; Hab. 3,6.
16. A földnek drágaságaival és bõségével.
A csipkebokorban lakozónak jó
kedve szálljon Józsefnek fejére, az õ atyjafiai
közül kiválasztottnak koponyájára!
2Móz. 3,2–4. Csel. 7,30.
17. Tehenének elsõ fajzása dicsõségére
van; szarvai bivalyszarvak; népeket öklel
azokkal mindenfelé a földnek széléig. És
ezek Efraim tízezrei ésManassé ezrei.
1Kir. 22,11. Zsolt. 44,5.
18. És Zebulonról monda: Örvendj Zebulon
a te kimentedben, és te Izsakár a
te sátraidban.
19. Népeket hívogatnak a hegyre, igaz
áldozattal áldoznak ott; mert a tengerek
bõségét szopják, és a fövénynek rejtett
kincseit. Zsolt. 4,5. Ésa. 2,3.
20. És Gádról monda: Áldott az, aki
kiterjeszti Gádot! Mint nõstény oroszlán,
úgy lakik, és szétszaggat kart és koponyát.
21. Az elejét nézte ki magának, mert ott
volt elrejtve a törvényadó osztályrésze.
De elméne a népnek fejedelmeivel, az Úrnak
igazságát cselekedte, és az õ végzését
Izraellel együtt. 4Móz. 32,6. Józs. 4,12.
22. És Dánról monda: Dán oroszlánnak
kölyke, amely Básánból szökik ki.
23. És Naftaliról monda: Oh, Naftali,
aki az Úrnak jókedvével bõvölködöl
és áldásával vagy teljes! Vedd birtokba
a tengert és a délt. Józs. 19,32.
228 MÓZES V. KÖNYVE 32. 33.
24. És Áserrõl monda: Áldott a többi
fiak felett Áser! Legyen az õ atyjafiai
elõtt kedves, és áztassa lábát olajban.
25. Vas és réz legyenek a te záraid;
és élteden át tartson a te erõd.
Neh. 8,10. Ésa. 29,5. Zak. 10,12. Fil. 4,13.
26. Nincs olyan, mint a Jesurun Istene!
Az egeken száguld segítségedre, és
fenségében a felhõkön.
rész 4,35. Zsolt. 68,4. 86,8. 104,3.
27. Hajlék az örökkévaló Isten, alant
vannak örökkévaló karjai; elûzi elõled
az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!
Zsolt. 91,2. 9. Ésa. 41,9. 10. 63,8. 9.
28. És bátorságban lakozik Izrael,
egymaga lesz Jákób forrása a gabona
és a bor földjén, és az õ egei harmatot
csepegnek. 4Móz. 23,9. Zsolt. 90,1. Jer. 23,6.
29. Boldog vagy Izrael! Kicsoda olyan
mint te? Nép, akit az Úr véd, a te segítségednek
pajzsa, és aki a te dicsõségednek
fegyvere! Hízelegnek majd néked
a te ellenségeid, és te azoknak magaslatait
taposod. 2Sám. 7,23. Zsolt. 144,15.
Mózes halála
34 És felméne Mózes a Moáb mezõségérõl
a Nébó hegyére, a Piszga
tetejére, amely átellenben van Jérikóval;
ésmegmutatá néki az Úr az egész földet,
a Gileádot Dánig; Józs. 19,40--48.
2. És az egészNaftalit, EfraimésManassé
földjét, az egész Júda földjét a túlsó
tengerig;
3. És a déli tartományt, és Jérikónak,
a pálmafák városa völgyének környékét,
Coárig. Bír. 1,16.
4. És monda néki az Úr: Ez a föld az,
mely felõl megesküdtem Ábrahámnak,
Izsáknak, Jákóbnak, mondván: a te magodnak
adom azt. Megengedtem néked,
hogy szemeiddel lásd, de oda nemmész át.
5. És meghalt ott Mózes, az Úrnak szolgája
aMoáb földjén, az Úr szava szerint.
6. És eltemették õt a völgyben, a Moáb
földjén, Bét-Peórral átellenben; és senki
sem tudja az õ temetésének helyét e mai
napig. Júd. 9.
7.Mózes pedig száz és húszesztendõs
volt, mikor meghalt; nem homályosodott
meg az õ szeme, sem el nem fogyatkozott
az õ ereje. Józs. 14,10. Péld. 20,12. Ésa. 32,3.
8. És siraták Izrael fiai Mózest a Moáb
mezõségén harminc napig; és eltelének
a Mózes siratásának, azaz gyászolásának
napjai. 1Móz. 50,3.
9. Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék
bölcsességnek szellemével; mert
Mózes tette õreá kezeit; és hallgatának
reá Izrael fiai, és úgy cselekedének, amint
parancsolta az ÚrMózesnek. Ésa. 11,2.
Dán. 6,3. Csel. 6,6. 1Tim. 4,14. 2Tim. 1,6.
10. És nem támadott többé Izraelben
olyan próféta, mint Mózes, akit ismert
volna az Úr színrõl színre: 4Móz. 12,8.
11.Mindazokban a jelekben és csodákban,
amelyekért küldötte õt az Úr, hogy
véghez vigye azokat Egyiptom földjén, a
fáraón, minden õ szolgáján, és az õ egész
földjén; 2Móz. 33,11.
12. És mindama hatalmas erõben, és
mindama nagy rettenetességben, amelyeket
véghez vitt Mózes az egész Izrael
szemei elõtt.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 160
Tegnapi: 255
Heti: 1 423
Havi: 4 159
Össz.: 860 170

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 20.A törvény summája 33-34.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »