Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÓZSUÉ KÖNYVE

Isten parancsa és igérete Józsuénak
1 És lõn Mózesnek, az Úr szolgájának
halála után, szóla az Úr Józsuénak, a
Nún fiának,Mózes szolgájának,mondván:
2Móz. 33,11. 4Móz. 13,16.
5Móz. 1,38. 34,5. Csel. 7,45.
2.Mózes, az én szolgám meghalt; most
azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon,
te és mindez a nép arra a földre, amelyet
én adok nékik, az Izrael fiainak.
5Móz. 34,5.
3.Minden helyet, amelyet talpatok
érint, néktek adtam, amiképpen szólottamMózesnek.
2Móz. 3,8. 5Móz. 11,24.
4. A pusztától és a Libánontól fogva a
nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a
JÓZSUÉ KÖNYVE
230 JÓZSUÉ KÖNYVE 1. 2.
a hitteusoknak egész földje és a nagy tengerig
napnyugat felé lesz a ti határotok.
5.Meg nem áll senki elõtted életednek
minden idejében; amiképpen
Mózessel vele voltam, teveled is veled
leszek; el nem hagylak téged, sem el
nem maradok tõled. 5Móz. 31,6. Zsid. 13,5.
6. Légy bátor és erõs, mert te teszed
majd e népet annak a földnek örökösévé,
amely felõl megesküdtem az õ atyáiknak,
hogy nékik adom azt.
7. Csak légy bátor és igen erõs, hogy
vigyázz és mindent ama törvény szerint
cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám
szabott elõdbe; attól se jobbra, se
balra ne hajolj, hogy boldogulj mindenben,
amiben jársz! 4Móz. 27,23.
8. El ne távozzék e törvénynek könyve
a te szádtól, hanem gondolkodjál arról
éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent
úgy cselekedjél, amint írva van abban,
mert akkor teszed gyarapodóvá a te
útjaidat, és akkor leszel sikeres.
5Móz. 1,29. 7,21. 17,19.
1Sám. 30,6. Zsolt. 1,2. 3. 34,4. 5. Péld. 3,1.
9. Avagy nem parancsoltam-é meg
néked: légy bátor és erõs? Ne félj, és
ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te
Istened mindenben, amiben jársz.
1Sám. 30,6. Zsolt. 27,1. 34,5. Jer. 1,8.
Készülõdés a honfoglalásra
10. Parancsola azért Józsué a nép elõjáróinak,
mondván:
11.Menjetek által a táboron, és parancsoljátok
meg a népnek, mondván: Készítsetek
magatoknak útravalót, mert harmadnap
múlva átmentek ti ezen a Jordánon,
hogy bemenjetek és bírjátok azt a földet,
amelyet az Úr, a ti Istenetek ád néktek
birtokul.
12. A Rúben és Gád nemzetségének
pedig, és a Manassé nemzetség felének
szóla Józsué, mondván:
13. Emlékezzetek meg a dologról, amit
megparancsolt néktek Mózes, az Úrnak
szolgája, mondván: Az Úr, a ti Istenetek
megnyugtatott titeket, és néktek adta
ezt a földet. 5Móz. 3,20.
14. Feleségeitek, gyermekeitek és barmaitok
maradjanak e földön, amelyet
adott néktek Mózes a Jordánon túl; ti
pedig fegyveres kézzel menjetek át atyátokfiai
elõtt, mindnyájan, akik közületek
erõs vitézek, és segítsétek meg õket;
15. Amíg megnyugosztja az Úr a ti atyátokfiait
is,mint titeket, és bírják õk is a földet,
amelyet az Úr, a ti Istenetek ád nékik:
akkor aztán térjetek vissza a ti örökségtek
földjére és bírjátok azt, amelyetMózes, az
Úr szolgája adott néktek a Jordánon túl,
napkelet felõl. 4Móz. 32,33–37.
16. Azok pedig felelének Józsuénak,
mondván:Mindentmegcselekszünk, amit
parancsoltál nékünk, és ahová küldesz
minket, oda megyünk.
17. Amint Mózesre hallgattunk, éppen
úgy hallgatunk majd tereád, csak legyen
veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele
voltMózessel. 1Sám. 16,18. 20,13. Róm. 8,31.
18.Mindenki, aki ellene szegül a te
szódnak, és nem hallgat a te beszédedre
mindabban, amit parancsolsz néki, megölettessék.
Csak bátor légy és erõs!
Józsué kémeket küld Jérikóba
2 És Józsué, aNún fia, elkülde Sittimbõl
titkon két férfiút kémekül, mondván:
Menjetek el, tekintsétek meg azt a földet
és Jérikót. Azok pedig elmenének, és bemenének
egy parázna asszonynak házába,
akinek Ráháb volt neve, és ott hálának.
4Móz. 25,1.Mát. 1,5. Zsid. 11,31. Jak. 2,25.
2.Mikor pedigmegjelentették ezt Jérikó
királyának, mondván: Íme, férfiak jöttek
ide ez éjszaka az Izrael fiai közül e földnek
kémlelésére; Zsolt. 127,1. Péld. 21,30.
3. Akkor külde Jérikó királya Ráhábhoz,
mondván: Hozd ki a férfiakat, akik
bementek hozzád, akik házadba mentek,
mert azért jöttek, hogy kikémleljék az
egész földet.
Ráháb megmenti a kémeket
4. Az asszony pedig fogá a két férfiút, és
elrejté õket, és monda: Úgy van! Bejöttek
hozzám a férfiak, de azt sem tudom, honnan
valók voltak. 2Sám. 17,19.
5. És kimentek e férfiak kapuzáráskor a
sötétben; nem tudom, hová mentek a férfiak;
siessetek gyorsan utánuk, mert utolérhetitek
õket.
6. Pedig õ felhágatta õket a házhéjára,
és elbujtatta õket a száras len közé, amely
néki a házhéjára volt kirakva. 2Móz. 1,17.
7. És utánuk sietének a férfiak a Jordánhoz
vivõ úton a rév felé; a kaput pedig
bezárták, az után, hogy kimenének azok,
akik õket üldözik.
Ráháb szövetsége
8. Õk pedig még le sem feküvének,
amikor felméne hozzájuk az asszony a
házhéjára,
9. És monda a férfiaknak: Tudom, hogy
az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy
megszállt minket a félelem miattatok,
és hogy e földnek minden lakosa megolvad
elõttetek. 1Móz. 35,5.
2Móz. 15,13–16. 23,27. 5Móz. 2,25. 11,25.
10.Mert hallottuk, hogy megszárította
az Úr a Vörös tenger vizét elõttetek, amikor
kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit
cselekedtetek az emoreusok két királyával,
akik túl voltak a Jordánon, Szíhonnal
és Óggal, akiket megöltetek.
2Móz. 14,21. 4Móz. 21,24–35.
11. És amint hallottuk, megolvadott a
mi szívünk, és nem támadt többé bátorság
senkiben sem miattatok. Bizony
az Úr, a ti Istenetek az Isten fenn az égben
és alant a földön! 5Móz. 4,39. Ésa. 13,7.
12.Most azért esküdjetek meg kérlek,
nékem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot
cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot
cselekedtek majd az én atyámnak
házával, és igaz jelt adtok nékem, Ef. 6,1. 2.
13. Hogy életben hagyjátok az én atyámat
és anyámat, férfi és nõtestvéreimet,
és mindent, ami az övék, és megmentitek
a mi lelkünket a haláltól.
14. Ésmondának néki a férfiak: Ami lelkünket
érje helyettetek a halál, ha meg
nem jelentitek ezt a mi dolgunkat. És ha
nékünk adja az Úr ezt a földet, irgalmasságot
és igazságot cselekszünk veled.
Bír. 1,24.Mát. 5,7.
15. Alábocsátá azért õket kötélen az
ablakon, mert az õ háza a kõkerítés falán
volt, és õ a kõkerítésen lakik vala.
Csel. 9,25. Zsid. 11,31.
16. És monda nékik: A hegyre menjetek,
hogy rátok ne találjanak az üldözõk,
és ott rejtõzködjetek három napig, amíg
visszatérnek az üldözõk; azután pedig
menjetek a magatok útján.
17. A férfiak pedig mondának néki:
Ártatlanok leszünk ezen te esketésedtõl,
amellyel te megeskettél minket: 2Móz. 20,7.
18. Ha bejövünk mi erre a földre, kösd
e veres fonalú zsinórt ahhoz az ablakhoz,
amelyen alábocsátottál minket; atyádat,
anyádat és atyádfiait pedig, és atyádnak
egész háznépét gyûjtsd be magadhoz a
házba.
19. És akkor, ha akárki kijön a te házadnak
ajtain, annak vére az õ fején lesz, mi
pedig ártatlanok leszünk; mindannak
vére pedig, aki teveled lesz a házban, ami
fejünkön legyen, ha valakinek keze lenne
azon. 4Móz. 35,26. 27.Mát. 27,25.
20. Ha pedig megjelented ezt a mi dolgunkat,
akkor mi fel leszünk oldva az
eskü alól, amellyel temegeskettélminket.
21.Monda pedig amaz: amint szólottatok,
úgy legyen! Ekkor elbocsátá õket, és
elmenének; a veres zsinórt pedig reáköté
az ablakra.
22. És elmenének és eljutának a hegyre,
és ott maradának három nap, mígnem
viszszatérének az üldözõk. Keresék ugyanis
õket az üldözõk minden úton, de nem
találták.
23. Akkor a két férfiú visszatére, és
leszállának a hegyrõl, és átmenének a
Jordánon, és eljutának Józsuéhoz, a Nún
fiához, és elbeszélének néki mindent, ami
történt velük.
24. És mondának Józsuénak: Bizony
kezünkbe adta az Úr azt az egész földet;
meg is olvadt már a földnek minden
lakosa miattunk. 2Móz. 15,15. 23,31.
Tábor a Jordán partján
3 Felkele azért Józsué jó reggel, és elindulának
Sittimbõl, és eljutának a
Jordánhoz, õ és Izrael fiai mindnyájan,
és meghálának ott, mielõtt általmentek
volna. 4Móz. 25,1. 33,49.
2. Lõn pedig három nap múlva, hogy
általmenének a vezérek a táboron;
JÓZSUÉ KÖNYVE 2. 3. 231
3. És parancsolának a népnek, mondván:
Mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti
Isteneteknek frigyládáját és a Lévi nemzetségébõl
való papokat, akik hordozzák
azt, ti is induljatok meg a ti helyetekrõl
ésmenjetek utána. 4Móz. 10,33. 5Móz. 31,9.
4. Csakhogy legyen köztetek és a között
mintegy kétezer singnyi távolság; közel
ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek
az utat, amelyen mennetek kell,
mert nem jártatok ezen az úton soha
ezelõtt. 2Móz. 19,12. 1Krón. 16,30.
Zsolt. 2,11. Jóel 2,16. Zsid. 12,28.
5. Józsué pedigmonda a népnek: Tisztítsátok
meg magatokat, mert holnap az Úr
csodákat cselekszik köztetek. 1Sám. 16,5.
6. A papoknak is szóla Józsué,mondván:
Vegyétek fel a frigyládát, és menjetek
át a nép elõtt. Felvevék azért a frigyládát,
ésmennek vala a nép elõtt. 4Móz. 4,15.
7. Az Úr pedigmonda vala Józsuénak: E
napon kezdelek téged felmagasztalni az
egész Izrael szemei elõtt, hogy megtudják,
hogy amiképpen vele voltam
Mózessel, teveled is veled leszek.
1Krón. 29,25. 2Krón. 1,1.
8. Te azért parancsolj a papoknak, akik
a frigyládát hordozzák, mondván: Mikor
bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok
meg a Jordánban.
9. Ekkor monda Józsué Izrael fiainak:
Járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak,
a ti Isteneteknek szavait!
10. És monda Józsué: Ebbõl tudjátok
meg, hogy az élõ Isten van köztetek, és
hogy kétség nélkül elûzi elõletek a kananeust,
a hitteust, a hivveust, a perizeust,
a girgazeust, az emoreust és a jebuzeust:
2Móz. 33,2. 1Sám. 17,26. 2Kir. 19,4.
Zsolt. 44,2. Hós. 1,10.Mát. 16,16. 1Thess. 1,9.
11. Ímé, az egész föld Urának (Adon)
frigyládája elõttetek megy át a Jordánon!
rész 5,1. 7,5. 2Móz. 15,14. 15. Ésa. 13,7.
12.Most azért válasszatok magatoknak
tizenkét férfiút Izrael nemzetségeibõl,
egy-egy férfiút egy-egy nemzetségbõl.
13. És mihelyt megnyugosznak majd a
Jordán vizében a papok talpai, akik az Úrnak,
az egész föld Urának (Adon) ládáját
hordozzák: a Jordán vize ketté szakad, és
a felülrõl aláfolyó víz megáll egy rakásban.
Csodálatos átkelés a Jordánon
14. És lõn, hogy amint megindula a nép
az õ sátraiból, hogy általmenjen a Jordánon,
és a papok, a frigyládának hordozói,
a nép elõtt:
15. És amint a láda hordozói a Jordánhoz
jutának, és a ládahordozó papok bemárták
lábaikat a víznek szélébe, a Jordán
pedig az egész aratási idõ alatt telve volt
minden õ partja felett: Csel. 9,25. Zsid. 11,31.
16.Megálla a víz, amely felülrõl folyt
alá, és álla egy rakásban, nagy messzire
Ádám városánál, amely Sartán mellett
volt; a puszta tengere, a Sóstenger felé
aláfolyó víz pedig egészen elfuta, és általméne
a nép Jérikó elõtt.
17. A papok pedig, az Úr frigyládájának
hordozói, ott álltak a szárazon
a Jordán közepében bátorsággal, és
az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig,
míg az egész nép teljesen általment
a Jordánon. 2Móz. 20,7.Mát. 27,25.
A tizenkét emlékkõ felállítása
4 Mikor pedig az egész nép teljesen
általment a Jordánon, szóla az Úr
Józsuénak, mondván: 5Móz. 27,2.
2. Vegyetek magatokhoz a népbõl tizenkét
férfiút, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségbõl.
rész 3,12.
3. És parancsoljátok nékik, mondván:
Vegyetek fel innét a Jordán közepébõl,
arról a helyrõl, ahol bátorsággal állanak a
papok lábai, tizenkét követ, és vigyétek át
azokatmagatokkal, és tegyétek le a szálláson,
ahol megháltok ez éjszaka.
4. Elõhívá azért Józsué a tizenkét férfiút,
akiket az Izrael fiai közül rendelt, egy-egy
férfiút egy-egy nemzetségbõl;
5. És monda nékik Józsué: Menjetek át
az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládája
elõtt a Jordán közepébe, s vegyen fel
mindegyikõtök egy-egy követ az õ vállára,
Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint,
6. Hogy legyen ez jelül köztetek. Ha kérdezik
majd ez után a ti fiaitok, mondván:
Mire valók néktek ezek a kövek?
2Móz. 12,26. 5Móz. 6,20. Zsolt. 48,14. Ésa. 38,16.
7.Mondjátok meg nékik, hogy kétfelé
vált a Jordánnak vize az Úr frigyládája
232 JÓZSUÉ KÖNYVE 3. 4.
elõtt, mikor általment a Jordánon; ketté
vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek
emlékeztetõül lesznek az Izrael fiainak
mindörökre. rész 3,13. 2Móz. 12,14. 4Móz. 16,40.
8. És úgy cselekedtek Izrael fiai, amint
megparancsolta Józsué, és felvettek a
Jordán közepébõl tizenkét követ, amint
megmondta az Úr Józsuénak, az Izrael
fiai nemzetségeinek száma szerint, és
áthozták magukkal az éjjeli szállásra és
ott letették azokat.
9. Tizenkét követ állított fel Józsué a
Jordán közepén is, azon a helyen, ahol
állottak a frigyládát vivõ papok lábai; ott
is vannak mind e mai napig. 1Sám. 7,12.
10. A papok pedig, a ládának hordozói,
a Jordán közepén álltak, amíg végbe nem
ment mindaz a dolog, amit parancsolt az
Úr Józsuénak, hogy mondja meg a népnek,
egészen úgy, amintMózes parancsolta
Józsuénak. A nép pedig sietett és általment.
11. És amint véget ért az egész nép általmenetele,
általment az Úr ládája is és
a papok is, a nép elõtt.
12. Általmentek a Rúben fiai, a Gád fiai
és Manassé félnemzetsége is felfegyverkezve
az Izrael fiai elõtt, amiképpen szólt
nékikMózes. 4Móz. 32,20.
13.Mintegy negyvenezernyi fegyveres
vitéz ment át az Úr elõtt a harcra, Jérikónak
sík mezejére.
14. Azon a napon felmagasztalá az Úr
Józsuét az egész Izrael szemei elõtt, és
félték õt, amint félték Mózest, életének
minden napjaiban. 1Sám. 2,30.
15.Mert szólt az Úr Józsuénak, mondván:
16. Parancsold meg a papoknak, akik
a bizonyság ládáját hordozzák, hogy jöjjenek
fel a Jordánból. 2Móz. 25,16.
17. És parancsolt Józsué a papoknak,
mondván: Jöjjetek fel a Jordánból!
18. És lõn, hogy amint a papok, az Úr
frigyládájának hordozói, feljöttek a Jordán
közepébõl, és érintették a papok talpai
a szárazt: visszatért a Jordán vize az õ
helyére, és folyt, mint azelõtt, minden
partja felett. rész 3,15.
19. A nép pedig az elsõ hónak tizedik
napján jött fel a Jordánból, és tábort ütött
Gilgálban, Jérikónak keleti határán.
20. Azt a tizenkét követ is, amelyeket
a Jordánból hoztak, Gilgálban állította fel
Józsué.
21. És szólt Izrael fiainak, mondván: Ha
fiaitok kérdezik majd apáiktól, mondván:
Mire valók ezek a kövek?
22. Tudassátok majd a ti fiaitokkal,
mondván: Szárazon jött át Izrael ezen a
Jordánon.
23.Mert kiszárította az Úr, a ti Istenetek
a Jordán vizét tielõttetek, míg általjöttetek
rajta, amiképpen cselekedett
az Úr, a ti Istenetek a Vörös tengerrel,
amelyet megszárított elõttünk; míg általjövénk
rajta. 2Móz. 14,21.
24. Hogy a földnek minden népe megismerje
az Úrnak kezét, hogy bizony
erõs az; hogy féljétek az Urat, a ti Isteneteket
minden idõben. 5Móz. 6,2.
1Kir. 8,42. 2Kir. 19,19. Zsolt. 76,6--8. 89,13. 106,8.
Új körülmetélkedés Kánaánban
5 Lõn pedig, amint meghallák az emoreusok
minden királyai, akik a Jordánon
túl laknak napnyugat felé, és a kananeusok
minden királyai, akik a tenger
mellett laknak vala, hogy kiszáraztotta
az Úr a Jordánnak vizét az Izrael fiai elõtt,
amíg általjöttünk; megolvadt az õ szívük,
és nem volt többé bátorság bennük
Izrael fiai miatt.
2Móz. 15,14. 4Móz. 13,29. Zsolt. 48,6. Ezék. 21,7.
2. Ez idõben monda az Úr Józsuénak:
Csinálj magadnak kõkéseket, és másodszor
is metéld körül az Izrael fiait.
3. És csinála Józsué magának kõkéseket,
és körülmetélé Izrael fiait a körülmetéletlenség
halmán.
4. Az ok pedig, amiért körülmetélé õket
Józsué, ez: Mindaz a nép, amely kijött
Egyiptomból; a férfiak, a hadakozó emberek
mindnyájan meghaltak a pusztában,
útközben, amíg jöttek Egyiptomból.
5.Mert körül volt ugyan metélve mindaz
a nép, amely kijött; de azt a népet,
amely a pusztában született, útközben,
amíg jöttek Egyiptomból, nem metélték
körül;
JÓZSUÉ KÖNYVE 4. 5. 233
6.Mert negyven esztendeig jártak Izrael
fiai a pusztában, mialatt elemészteték a
hadakozó férfiaknak egész népsége, akik
Egyiptomból jöttek ki, mivel nem hallgattak
az Úr szavára; akiknek megesküdt az
Úr, hogy nem láttatja meg velük a földet,
amely felõl megesküdt az Úr az õ atyáiknak,
hogy nékünk adja azt a tejjel és mézzel
folyó földet. Zsolt. 95,10. Zsid. 3,10.
7. Fiaikat állította azért helyükbe, ezeket
metélé körül Józsué,mert körülmetéletlenek
voltak, mivelhogy nem metélék körül
õket az útban. 4Móz. 14,31.
8.Miután pedigmind az egész nép körülmetéltetett,
veszteg lõnek az õ helyükön a
táborban, míglen meggyógyulának.
9. És monda az Úr Józsuénak: Ma
fordítottam el rólatok Egyiptom gyalázatát;
ezért hívják e hely nevét Gilgálnak
mind amai napig.
10. És Gilgálban táborozának Izrael fiai,
és megkészíték a pászkát a hónapnak
tizennegyedik napján, estve, Jérikónak
mezején. 2Móz. 12,6. 4Móz. 9,5.
11. És ettek a föld termésébõl a pászkának
másodnapján kovásztalan kenyeret
és pörkölt gabonát, ugyanezen a napon.
12. És másnaptól kezdve, hogy ettek a
föld termésébõl, megszûnék a manna, és
nemvolt többémannájuk az Izrael fiainak;
hanem Kánaán földjének gyümölcsébõl
ettek abban az esztendõben.
13. Lõn pedig, amikor Józsué Jérikónál
volt, felemelé az õ szemeit, és látá, hogy
ímé egy férfiú áll vala elõtte meztelen
karddal kezében. És hozzá méne Józsué,
és monda néki: Közülünk való vagy-é te,
vagy ellenségeink közül? Csel. 1,10.
14. Az pedig monda: Nem, mert én az
Úr seregének fejedelme vagyok, most jöttem.
És leborula Józsué a földre arccal, és
meghajtá magát, és monda néki: Mit szól
az én Uram (Adonaj) az õ szolgájának?
2Móz. 14,19.
15. Ésmonda azÚr seregének fejedelme
Józsuénak: Oldd le a te saruidat lábaidról,
mert szent a hely, amelyen állasz. És úgy
cselekedék Józsué. 2Móz. 3,5. 1Sám. 2,2.
Zsolt. 22,3. 39,7. 96,4. 9. Ésa. 6,3. Csel. 7,33. Jel. 4,8.
Jérikó bevétele
6 Jérikó pedig be- és elzárkózott vala
az Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett,
se be nem mehetett senki.
2. És monda az Úr Józsuénak: Lásd!
Kezedbe adtamJérikót és királyát a sereg
vitézeivel együtt. rész 2,9.
3. Azért járjátok körül a várost mind ti
hadakozó emberek, megkerülvén egyszer
a várost. Így cselekedjél hat napon át.
4. És hét pap hordozzon hét kos szarvból
való kürtöt a láda elõtt; a hetedik
napon azonban hétszer kerüljétek meg
a várost, a papok pedig kürtöljenek a
kürtökkel. 4Móz. 10,8. Bír. 7,16.
5. És ha majd belefújnak a kos szarvba,
mihelyt meghalljátok a kürtnek
szavát, kiáltson fel az egész nép nagy
kiáltással, és leszakad a város kõfala
magától, és felmegy arra a nép, mindenki
az elõtte való helyen.
6. Elõhívta azért Józsué, a Nún fia, a
papokat és monda nékik: Vegyétek fel a
frigyládát, hét pap pedig vigyen hét kos
szarvból való kürtöt az Úr ládája elõtt.
7. A népnek pedig monda: Menjetek el,
és kerüljétek meg a várost, a fegyveresek
pedig menjenek az Úr ládája elõtt.
8. És úgy lõn, amint mondotta Józsué
a népnek. A hét pap ugyanis, akik a kos
szarvból való hét kürtöt vitték, az Úr elõtt
megy vala, és kürtölt a kürtökkel, az Úrnak
frigyládája pedig utánuk megy vala.
9. A fegyveresek pedig elõttük mennek
vala a kürtölõ papoknak, és a köznép
követi vala a ládát, menvén és kürtölvén
kürtökkel. 4Móz. 10,25.
10. A népnek pedig parancsolt Józsué,
mondván: Ne kiáltsatok, hangotokat se
hallassátok, és szó se jöjjön ki szátokból
addig a napig, amíg azt mondom néktek:
Kiáltsatok; és akkor kiáltsatok.
11. Körüljárták azért az Úrnak ládájával
a várost, egyszer megkerülvén; azután
visszatértek a táborba, és az éjszakát a
táborban töltötték.
12. Józsué pedig felkelt jó reggel, és
felvették a papok az Úrnak ládáját.
13. És a hét pap, akik a kos szarvból való
hét kürtöt vitték, az Úr ládája elõtt megy
234 JÓZSUÉ KÖNYVE 5. 6.
vala folyton, és kürtöl vala a kürtökkel,
a fegyveresek pedig elõttük mennek vala,
és a köznép követi az Úrnak ládáját, menvén
és kürtökkel kürtölvén.
14. A második napon is egyszer kerülék
meg a várost, azután visszatértek a táborba.
Így cselekedtek hat napon át.
15. És lõn a hetedik napon, hogy felkeltek,
mihelyt a hajnal feljött, és megkerülték
a várost a szokott módon hétszer;
csak ezen a napon kerülték meg a
várost hétszer.
16. És lõn, hogy a hetedik forduláskor
kürtölnek vala a papok a kürtökkel, Józsué
pedig monda a népnek: Kiáltsatok, mert
néktek adta az Úr a várost! Bír. 7,2.
17. És legyen a város maga, és minden,
ami benne van, azÚrnak szentelve elpusztításra;
csak a parázna Ráháb maradjon
életben, õ és mindazok, akik vele vannak
a házban, mert elrejtette a követeket, akiket
küldöttünk. Mát. 10,41. Zsid. 11,31.
18.Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat
a kiirtandó dolgoktól, hogymiután néki
szentelitek, el ne vegyetek a kiirtandó
dolgokból, és így Izrael táborát átkozottá
ne tegyétek, és bajba ne keverjétek.
5Móz. 13,15-17. Ésa. 52,11.
Jón. 1,12. Róm. 12,9. 2Kor. 6,17. Ef. 5,11.
19. De minden ezüst- és arany-, meg
réz- és vasedény megszentelt az Úrnak,
az Úr kincse közé jusson.
20. Kiáltott azért a nép, mihelyt kürtöltek
a kürtökkel. Lõn ugyanis, amint
meghallá a nép a kürtnek szavát, kiálta
a nép nagy kiáltással, és leszakadt a kõfal
magától, és felment a nép a városba,
mindenki az elõtte való helyen, és bevették
a várost. Zsolt. 47,1. 5. Zsid. 11,30.
21. És teljesen kipusztítottak mindent,
ami csak volt a városban, a férfitól az aszszonyig,
a gyermektõl az öregig, sõt az
ökörig, juhig és a szamárig, fegyver élével.
Ráhábot és háznépét megkímélik
22. A két férfiúnak pedig, akikmegkémlelték
a földet, monda Józsué: Menjetek
be a parázna asszonynak házába és hozzátok
ki onnét az asszonyt ésmindazt, amije
van, amiképpen megesküdtetek néki.
23. Bementek azért a kémlõ ifjak, és
kihozták Ráhábot, és az õ atyját, anyját
és az õ atyjafiait, és mindazt, amije volt, és
minden cselédjét is kihozták, és helyezték
õket Izrael táborán kívül.
24. A várost pedig megégették tûzzel,
és mindazt, ami benne volt; csakis az
ezüstöt és aranyat és a réz- és vasedényeket
rakták az Úr házának kincsei közé.
25. A parázna Ráhábot pedig, és az õ
atyjának háznépét és mindenét, amije
volt, élni hagyta Józsué, és ott lakik az
Izrael közöttmind emai napig;mert elrejtette
a követeket, akiket küldött Józsué,
hogy kikémleljék Jérikót. Mát. 1,5.
26. És átkot szólt Józsué azon a napon,
mondván: Átkozott legyen az Úr elõtt az a
férfiú, aki felkél, hogymegépítse e várost,
Jérikót! Az õ elsõszülöttjére rakja le annak
alapját s legifjabb fiára állítsa fel annak
kapuit! 1Kir. 16,34.Mal. 1,4.
27. És az Úr Józsuéval volt, és híre lett
az egész földön. 1Móz. 39,2. 5Móz. 31,8.
Bír. 1,19. 1Sám. 2,30. 2Sám. 7,9. Róm. 8,31.
Izrael veresége Ainál
7 De az Izrael fiai hûtlenül bántak a
teljesen Istennek szentelt dolgokkal,
mert elvett a teljesen Istennek szentelt
dolgokból Ákán, Kárminak fia, ki a Zabdi
fia, ki a Zéra fia a Júda nemzetségébõl;
felgerjedt azért az Úrnak haragja Izrael
fiai ellen.
2. Külde ugyanis Józsué férfiakat Jérikóból
Aiba, amely Bét-Aven mellett van,
Bételtõl napkelet felé, és szóla nékik,
mondván: Menjetek fel és kémleljétek
ki azt a földet. És felmentek a férfiak
és kikémlelték Ait.
3.Majd visszatértek Józsuéhoz, ésmondának
néki: Ne menjen fel az egész nép;
mintegy kétezer férfi, vagy mintegy háromezer
férfi menjen fel, és megverik Ait.
Ne fáraszd oda az egész népet, hiszen kevesen
vannak azok!
4. Felméne azért oda a népbõl mintegy
háromezer férfi; de elfutottak Ai férfiai
elõl. 3Móz. 26,17. 5Móz. 28,25.
5. És megöltek közülük Ai férfiai mintegy
harminchat férfit, és üldözték õket a
JÓZSUÉ KÖNYVE 6. 7. 235
kaputól kezdve egész Sébarimig, és levágták
õket a lejtõn. Azért megolvadt a
népnek szíve, és olyanná lett, mint a víz.
6. Józsué pedig megszaggatá az õ ruháit,
és földre borult arccal az Úrnak ládája
elõttmind estéig, õ és Izrael vénei, és port
hintének a fejükre. 1Móz. 37,29. Neh. 9,1.
7. És monda Józsué: Oh, Uram, Istenem!
Miért is hoztad által ezt a népet a
Jordánon, hogyha az emoreus kezébe
adsz minket, hogy elveszítsen? Vajha úgy
akartuk volna, hogy maradtunk volna túl
a Jordánon!
8. Oh, Uram! mit mondjak, miután meghátrált
Izrael az õ ellenségei elõtt!
9. Ha meghallják a kananeusok és e
földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak,
és kiirtják nevünket e földrõl: mit
cselekszel majd a Te nagy nevedért?
A vereség oka Ákán bûne
10. És monda az Úr Józsuénak: Kelj fel!
Miért is borulsz te arcra?
11. Vétkezett Izrael, és áthágták szövetségemet
is, amelyet rendeltem nékik,
mert elvettek a teljesen nékem szentelt
dolgokból is, és loptak is és hazudtak is,
és edényeik közé is dugdostak.
12. Ezért nem bírtak megállni Izrael fiai
az õ ellenségeik elõtt, hátat fordítottak
ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek.
Nem leszek többé veletek, ha ki nem
vesztitek magatok közül azt a nékem
szentelt dolgot. 4Móz. 14,45. Bír. 2,14.
13. Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és
mondjad: Tisztítsátokmegmagatokat holnapra,
mert ezt mondja az Úr, Izraelnek
Istene: Istennek szentelt dolog van közötted,
Izrael! Nem állhatsz meg a te ellenségeid
elõtt, míg el nem távolítjátok közületek
az Istennek szentelt dolgot. rész 3,5.
14. Azért jöjjetek elõ reggel nemzetségeitek
szerint; a nemzetség pedig, amelyet
bûnösnek jelent az Úr, jöjjön elõ családonként;
a család pedig, amelyet bûnösnek
jelent az Úr, jöjjön elõ házanként, a
ház pedig, amelyet bûnösnek jelent az Úr,
jöjjön elõ férfianként. Péld. 16,33. Jón. 1,7.
15. És lészen, hogy aki az Istennek szentelt
dologban bûnösnek találtatik, tûzzel
égettessék meg, õ és mindene, amije van,
mivelhogy megszegte az Úrnak szövetségét,
és mivel alávaló dolgot cselekedett
Izraelben. 1Móz. 34,7. Bír. 20,6.
16. Felkelt azért Józsué és jó reggel elõállítá
Izraelt az õ nemzetségei szerint, és
bûnösnek jelenteték a Júda nemzetsége.
17. Ekkor elõállítá a Júda családjait, és
bûnösnek jelenteték a Zéra családja; azután
elõállítá a Zéra családját férfianként,
és bûnösnek jelenteték a Zabdi háza.
18. És elõállítá az õ házát férfianként, és
bûnösnek találtaték Ákán, Kárminak fia,
aki Zabdi fia, aki a Júda nemzetségébõl
való Zérának fia. 1Móz. 4,7. Csel. 5,1--10.
19.Monda azért Józsué Ákánnak: Fiam,
adj dicsõséget, kérlek, az Úrnak, Izrael
Istenének, és tégy néki vallást, és add
tudtomra, kérlek, nékem,mit cselekedtél,
és el ne titkold tõlem! 4Móz. 5,6. 7. 1Sám. 6,5.
2Krón. 30,22. Zsolt. 51,3. Dán. 9,4. Ján. 9,24.
20. Ákán pedig felele Józsuénak, és
monda: Bizony én vétkeztem az Úr ellen,
Izrael Istene ellen, és ezt s ezt cselekedtem!
21. Láték ugyanis a zsákmány közt egy
jó babiloni köntöst, kétszáz siklus ezüstöt
és egy arany vesszõt, amelynek súlya
ötven siklus volt, és megkívántam ezeket,
és elvettemezeket, és ímé elrejtve vannak
a földben, a sátoromnak közepében, az
ezüst pedig alatta van. Péld. 15,27. Ef. 5,5.
22. Ekkor követeket küldött Józsué s
ezek a sátorba futottak, és ímé, el volt
rejtve az az õ sátorában, és az ezüst is
alatta volt.
23. Kivitték azért azokat a sátor közepébõl,
és vitték Józsuéhoz és Izraelnek minden
fiához, és lerakták azokat az Úr elõtt.
Ákán és házanépe büntetése
24. Józsué pedig fogá Ákánt, a Zéra fiát,
az ezüstöt, a köntöst és az aranyvesszõt,
az õ fiait és leányait, az õ ökreit, szamarait
és juhait, sátorát ésmindent, amije volt, és
vele lévén az egész Izrael is, vitték azokat
Akor völgyébe. rész 15,7.
25. És monda Józsué: Miért rontottál
meg minket? Rontson meg téged e napon
az Úr! És elborítá õt egész Izrael kövek-
236 JÓZSUÉ KÖNYVE 7.
kel, és megégeték õket tûzzel, miután
megkövezték õket. 1Krón. 2,7. Gal. 5,12.
26. És nagy kõhalmot raktak fölé; megvan
mind e napig. És megszûnt az Úr
haragjának gerjedezése. Ezért nevezik
ezt a helyet Akor völgyénekmind e napig.
2Sám. 18,17. Ésa. 65,10. JerSir. 3,53. Hós. 2,15.
Haditerv Ai elfoglalására
8 És monda az Úr Józsuénak: Ne félj
és ne rettegj! Veddmagadhozmind a
fegyverfogható népet, és kelj fel és menj
fel Aiba, meglásd: kezedbe adom Ainak
királyát és az õ népét, városát és földjét.
5Móz. 1,21. 7,18. 31,8. Zsolt. 44,3.
2. Úgy cselekedjél Aival és az õ királyával,
amint cselekedtél Jérikóval és az õ
királyával; de zsákmányolni valóját és barmait
magatoknak zsákmányolhatjátok!
Vess lest a városnak, annak háta megett!
3. Felkelt azért Józsué és az egész fegyverfogható
nép, hogy felmenjenek Aiba,
és kiválasztott Józsué harmincezer erõs
férfiút és elküldte õket éjjel.
4. És parancsola nékik,mondván: Vigyázzatok!
Ti lest vettek a városnak, a város
háta megett; igen messzire ne menjetek
a várostól, ésmindnyájan készen legyetek!
5. Én pedig és az egész nép, amely
velem van, megközelítjük a várost. És ha
kijönnek ellenünk, mint elõször, akkor
megfutamodunk elõttük.
6. És utánunk jönnek, mígnem elszakasztjuk
õket a várostól, mert azt fogják
mondani: Futnak elõlünk, mint elõször.
7. És amíg futunk elõttük, ti támadjatok
elõ a leshelybõl, és foglaljátok el a várost,
mert az Úr, a ti Istenetek adja azt a ti kezetekbe.
8. És ha majd beveszitek a várost, gyújtsátok
fel a várost tûzzel. Az Úrnak szava
szerint cselekedjetek, vigyázzatok, megparancsoltam
néktek! 2Sám. 13,28.
9. Elküldte azért õket Józsué, és elmentek
a leshelyre, ésmegszálltak Bétel és Ai
között, Aitól napnyugat felé; Józsué pedig
ez éjszakán a nép között hált.
10. És felkelt Józsué jó reggel, és megszemlélte
a népet, és felment õ és Izraelnek
vénei a nép elõtt Aiba.
Zsolt. 101,8. 119,60. Préd. 9,10. Jer. 21,12.
11. És felment a fegyverfogható nép is
mind, amely vele volt, és elközelítettek
és jutának a város elé, és táborba szálltak
Aitól északra, a völgy pedig köztük és Ai
közt volt.
12. És vett mintegy ötezer férfiút, és lesbe
állítá õket Bétel és Ai között a városnak
nyugati részén. 1Móz. 12,8. 28,19. Bír. 1,22.
13. Így állíták fel a népet, az egész tábort,
amely Aitól észak felé, utócsapata pedig a
várostól napnyugat felé volt. Józsué pedig
bement ez éjszakán a völgynek közepébe.
14. És lõn, hogy mikor meglátta Ainak
királya, sietve felkeltek, és kijöttek a város
férfiai Izrael ellen a harcra; õ és egész
népe a megszabott helyre, a síkság elejére,
mert nem tudta, hogy lest vetettek
néki a város háta mögött.
15. Józsué pedig és az egész Izraelmintha
megverettek volna, elõttük futnak a
puszta felé vivõ úton. Bír. 20,36.
16. És felriasztaték az egész nép, amely
a városban volt, hogy üldözze õket. Üldözék
Józsuét, és elszakadtak a várostól.
17. És nem maradt ember Aiban, sem
Bételben, aki nem jött volna Izrael után,
és ott hagyták a várost kinyitva, és üldözték
Izraelt. 2Móz. 14,3. 4. Bír. 20,31. Zsolt. 9,16.
18. Az Úr pedig monda Józsuénak:
Emeld fel a kopját, amely kezedben van,
Ai felé, mert kezedbe adom azt. És felemelé
Józsué a kopját, amely kezében volt,
a város felé. 5Móz. 7,23. 9,3. 31,5. Jer. 49,3.
19. A lesben levõk pedig nagy hamarsággal
felkeltek helyükrõl, és amint
felemelte kezét, futásnak eredtek, és
bementek a városba, és bevették azt,
és nagy hamarsággal tûzbe borították a
várost.
20. Ai férfiai pedig hátratekintének, és
láták, hogy ímé a városnak füstje felszállt
az ég felé, és hogy nincsen módjukban
imide vagy amoda elfutni, mert a nép,
amely fut vala a pusztának, visszafordul
vala az üldözõ felé.
21. Józsué ugyanis és az egész Izrael
látták, hogy a lesben levõk bevették a
várost, és hogy a városnak füstje felszállott:
visszafordultak azért és vágták Ainak
férfiait.
JÓZSUÉ KÖNYVE 7. 8. 237
22. Amazok pedig a városból jöttek ki
ellenük, és így közben valának Izraelnek:
ezek innen, azokmeg amonnan, és vágták
õket mindaddig, amíg egy sem maradt
közülük élve, vagy aki elszaladt volna.
3Móz. 27,29. 5Móz. 7,2.
23. Ainak királyát is elfogták élve, és
elvitték õt Józsué elé.
24.Mikor pedig leöldösé Izrael Ainak
minden lakosát a mezõn, a pusztában,
ahol üldözték õket, és mikor mindnyájan
elhullottak az utolsóig fegyver éle alatt:
visszafordult az egész Izrael Ai ellen, és
vágta azt fegyver élével.
25.Mindazok pedig, akik e napon elhullottak,
férfiak és asszonyok együtt, tizenkétezren
voltak; Ainak minden embere.
26. Józsué ugyanis nem vonta vissza a
kezét, amelyet a kopjával együtt felemelt,
míglen megölték Ainak minden lakosát.
27. A barmot azonban és ami zsákmányolnivalója
volt ennek a városnak, magának
zsákmányolta el Izrael az Úr rendelete
szerint, amint utasította Józsuét.
28. Ait pedig felgyújtatá Józsué és tette
örökkévaló kõhalommá, pusztasággá
mind e napig. 5Móz. 13,16.
29. Ainak királyát pedig felakasztá fára
és ott volt estéig; de naplementekor
parancsolt Józsué, és levették annak holttestét
a fáról, és veték a város kapujának
bejáratához, és nagy rakás követ hordtak
fölébe, mind e napig.
5Móz. 21,23. 2Sám. 18,17. Zsolt. 107,40. 110,5.
Oltár az Ebál hegyen
30.Majd oltárt épített Józsué az Úrnak,
Izrael Istenének Ebál hegyén, 5Móz. 27,4.
31.Miképpen megparancsolta Mózes,
az Úrnak szolgája Izrael fiainak, amint
meg van írva Mózes törvényének könyvében;
oltárt ép kövekbõl, melyeket vas
nem érintett és vittek arra egészenégõ
áldozatot az Úrnak, és áldoztak hálaáldozatokat.
2Móz. 20,25.
32. És felírta ott kövekre aMózes törvényének
mását, amelyet az írt Izrael fiai
elé. 5Móz. 27,2. 8.
33. Az egész Izrael pedig és az õ vénei,
vezérei és bírái ott álltak kétfelõl a láda
mellett, a lévita papok elõtt, akik az Úrnak
frigyládáját hordozták, úgy a jövevény,
mint a bennszülött, fele a Garizim hegye
felé, fele pedig Ebál hegye felé, amint
megparancsolta Mózes az Úr szolgája,
hogy megáldaná az Izrael népét elõször.
5Móz. 11,29. 31,12.
34. Azután pedig felolvasta a törvénynek
minden Igéjét, az áldást és az átkot,
mind úgy, amint meg van írva a törvény
könyvében. 5Móz. 29,20. 30,19. 31,11. Neh. 8,3.
35. Nem volt egy Ige sem azok közül,
amelyeket Mózes parancsolt, amelyet fel
nem olvasott volna Józsué az Izraelnek
egész gyülekezete elõtt, még az asszonyok,
gyermekek, jövevények elõtt is,
akik járnak vala közöttük. 2Móz. 12,38.
Izrael és a gibeoniak csele
9 Lõn pedig, hogy mikor ezt meghallották
mind ama királyok, akik a Jordánon
túl a hegyeken és síkon és a nagy
tengernek egész partja mentén voltak a
Libánon ellenében: a hitteus, az emoreus,
a kananeus, a perizeus, a hivveus és a
jebuzeus: 2Móz. 3,17. 4Móz. 34,6.
2. Egybegyülekeztek, hogy megvívjanak
Józsuéval és Izraellel egy akarattal.
3. De meghallották Gibeon lakosai is,
amit Józsué Jérikóval és Aival cselekedett.
rész 6,27. 10,2. 2Sám. 21,1. 2.
4. És õk is ravaszul cselekedtek. Elmentek
ugyanis és követekül adták ki
magukat. Szerzének azért szamaraikra
ócska zsákokat, és ócska, megrepedezett
és összekötözött borostömlõket;
5. És ócska,megfoltozott sarukat lábaikra,
és ócska ruhákatmagukra; az útravaló
kenyerük is mind száraz és penészes volt.
Jób 32,19.Mát. 9,17.
6. Így mentek el Józsuéhoz a táborba
Gilgálba, és mondták néki, és Izrael férfiainak:
Messze földrõl jöttünk, most azért
kössetek szövetséget velünk.
7. Izrael férfiai pedig mondának a hivveusnak:
Hátha közöttemlakol te; hogyan
kössek azért szövetséget veled?
2Móz. 23,32. 5Móz. 7,2. Bír. 2,2.
8. Azok pedig mondának Józsuénak:
Szolgáid vagyunk mi! És monda nékik
Józsué: Kik vagytok, és honnan jöttetek?
238 JÓZSUÉ KÖNYVE 8. 9.
9. És mondának néki: Igen messze földrõl
jöttek a te szolgáid, az Úrnak (Jehova),
a te Istenednek (Elohim) nevéért, mert
hallottuk az Õ hírét és mindazt, amit
Egyiptomban cselekedett;
10.Mindazt is, amit cselekedett az emoreusok
két királyával, akik valának túl
a Jordánon, Szíhonnal, Hesbon királyával
ésÓggal, Básán királyával, aki Astarótban
volt. 2Móz. 15,14. 4Móz. 21,24. 33.
11. Ezért szóltak nékünk a mi véneink
és földünk lakosai is mind, mondván:
szerezzetek magatoknak eledelt az útra,
és menjetek eléjük, és mondjátok nékik:
Szolgáitok vagyunk mi, most azért kössetek
szövetséget velünk!
12. Ez a mi kenyerünk meleg volt, amikor
eleségül elhoztuk a mi házainkból
elindulván, hogy hozzátok jöjjünk; most
ímé, száraz és penészes lett.
13. Ezek a borostömlõk is, amelyeket új
korukban töltöttünk meg, íme, de megszakadoztak;
e mi ruháink és saruink
pedig megavultak az útnak igen hosszú
volta miatt!
14. És vettek a férfiak azoknak eledelébõl,
az Úr tanácsát pedig nem kérték.
15. És békességesen bánt velük Józsué,
és szövetséget kötött velük, hogy életben
hagyja õket, a gyülekezet fejedelmei
pedig megesküdtek nékik. 2Sám. 21,2.
A gibeoniakat szolgálatra rendelik
16. De harmadnap múlva az után, hogy
szövetséget kötöttek velük, meghallják,
hogy közel valók azok hozzájuk, sõt
közöttük lakoznak azok.
17. Elindultak azért Izrael fiai, és eljutottak
azoknak városaihoz harmadnapon.
Városaik pedig valának: Gibeon, Kefira,
Beérót és Kirját-Jeárim. Ezsdr. 2,25.
18. De nem bántották õket Izrael fiai,
mivelhogymegesküdtek nékik a gyülekezet
fõemberei az Úrra, Izrael Istenére, és
zúgolódék az egész gyülekezet a fõemberek
ellen. Zsolt. 15,4.
19.Mondának azért mind a fõemberek
az egész gyülekezetnek: Mi megesküdtünk
nékik az Úrra, Izrael Istenére, most
hát nem bánthatjuk õket.
20. Ezt cselekedjük velük, hogy életben
hagyjuk õket, és így nem lesz harag ellenünk
az esküvésért, amellyel megesküdtünk
nékik. 2Sám. 21,1. Ezék. 17,13. Zak. 5,3. 4.
21.Mondának azért a fõemberek nékik:
Ám éljenek! És lõnek favágóivá és vízhordozóivá
az egész gyülekezetnek, amint
szólottak nékik a fõemberek. 5Móz. 29,11.
22. Hívatá ugyanis õket Józsué, és szóla
nékik, mondván: Miért csaltatok meg
minket, ezt mondván: Igen messzirõl
valók vagyunk mi tõletek, holott ti közöttünk
laktok?
23.Most azért átkozottak legyetek, és
ne fogyjon ki közületek a szolga, a favágó
és vízhordó az én Istenemnek házába.
24. Azok pedig felelének Józsuénak, és
mondának: Mivelhogy nyilván tudtukra
esett a te szolgáidnak az, amit az Úr, a ti
Istenetek parancsoltMózesnek, azÕszolgájának,
hogy néktek adja ezt az egész
földet, és hogy kiirtja elõletek a földnek
minden lakosát: igen féltettük tõletek ami
életünket, ezért cselekedtük ezt a dolgot.
2Móz. 15,14. 23,32. 5Móz. 7,2.
25. És most ímé, a te kezedben vagyunk,
amint cselekedni jónak és igaznak
tetszik elõtted, úgy cselekedjél mivelünk!
26. És úgy cselekedék velük, és kiszabadítá
õket Izrael fiainak kezébõl, és nem
ölték meg õket. 1Móz. 16,6.
27. És tette õket Józsué azon a napon
favágókká és vízhordókká a gyülekezethez
és az Úr oltárához,mind e napig, azon
a helyen, amelyet választott.
5Móz. 12,5. Zsolt. 78,68.
A kánaániak megtámadják Gibeont
10 Lõn pedig, hogy amikor meghallá
Adonisédek, Jeruzsálemnek királya,
hogy bevette Józsué Ait, és elpusztította
azt, és hogy amint cselekedett Jérikóval
és annak királyával, úgy cselekedett
Aival és annak királyával, és hogy békességre
léptek Gibeon lakói Izraellel, és
közöttük vannak: rész 6,21. 8,22. 9,15.
2. Igen megijedtek, mivelhogy nagy
város volt Gibeon, olyanmint egy a királyi
városok közül, sõt nagyobb volt az Ainál,
férfiai pedig mind vitézek voltak.
JÓZSUÉ KÖNYVE 9. 10. 239
3. Külde azért Adonisédek, Jeruzsálemnek
királya Hohámhoz, Hebronnak királyához
és Pireámhoz Jármutnak királyához
és Jáfiához, Lákisnak királyához és
Debirhez, Eglonnak királyához,mondván:
4. Jöjjetek fel hozzám, és segítsetekmeg
engem, és verjük meg Gibeont, mert békességre
lépett Józsuéval és Izrael fiaival!
5. Összegyûltek azért, és felment az
emoreusoknak öt királya: Jeruzsálemnek
királya, Hebronnak királya, Jármutnak királya,
Lákisnak királya, Eglonnak királya,
õk maguk és minden seregük, és tábort
ütöttek Gibeonnál, és hadakoztak ellene.
6. Küldének azért Gibeon férfiai Józsuéhoz
a táborba, Gilgálba, mondván: Ne
vondmeg kezeidet a te szolgáidtól! Jöjj fel
hozzánk hamar és ments meg minket,
és segíts rajtunk, mert mind felgyûltek
ellenünk az emoreusok királyai, akik a
hegyen lakoznak.
7. Felment azért Józsué Gilgálból, õ
maga és az egész hadakozó nép vele, és
a seregnek minden vitéze.
8.Monda pedig azÚr Józsuénak:Ne félj
tõlük, mert kezedbe adtam õket; senki
sem áll meg közülük elõtted.
rész 11,6. 5Móz. 7,24. 11,25. Bír. 4,14.
9. És rájuk tört Józsué nagy hirtelen,
miután egész éjszaka ment Gilgálból.
10. És megrettenté õket az Úr Izrael
elõtt, és megverte õket Gibeonnál nagy
vereséggel, és ûzte õket a Bet-Horonba
vivõ úton, és vágta õket egészen Azekáig
ésMakkedáig. Bír. 4,15. 1Sám. 7,10.
2Krón. 14,12. Zsolt. 18,14. Ésa. 28,21.
11.Mikor pedig futnak vala õk Izrael
elõtt a bet-horoni lejtõn, az Úr nagy köveket
hullata rájuk az égbõl egész Azekáig,
és meghaltak. Többen voltak, akik a
jégesõ kövei miatt haltak meg, mint azok,
akiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai.
Zsolt. 18,14. 77,17. Ésa. 28,2. 30,30. Jel. 16,21.
Az égi csoda
12. Akkor szólt Józsué az Úrnak azon
a napon, amelyen odavetette az Úr az
emoreust Izrael fiai elé; ezt mondotta
pedig Izrael szemei elõtt: Állj meg nap,
Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében!
Zsid. 1,3.
13. És megállt a nap, és vesztegle a
hold is, amíg bosszút állt a nép az õ ellenségein.
Avagy nincsen-é ez megírva a
Jásár könyvében? És megállt a nap az
égnek közepén és nem sietett lenyugodni
majdnem teljes egy napig.
2Sám. 1,18. Ésa. 28,21. Hab. 3,11.
14. És nem volt olyan nap, mint ez,
sem annak elõtte, sem annak utána,
hogy ember szavának engedett volna
az Úr, mert az Úr hadakozik Izraelért.
Ésa. 38,8.
15. Ezután visszatért Józsué és vele az
egész Izrael a táborba, Gilgálba. Zsolt. 33,8.
Az öt emoreus királyt megölik
16. Ez az öt király pedig elfutott, és elrejtõzöttMakkedában
a barlangban.
17. Ésmegüzenték ezt Józsuénak,mondván:
Megtaláltatott az öt király, elrejtõzve
a makkedai barlangban.
18. És monda Józsué: Hengergessetek
nagy köveket a barlang szájához és rendeljetek
mellé férfiakat, hogy õrizzék
õket.
19. Ti pedig meg ne álljatok, nyomuljatok
ellenségeitek után és vágjátok utócsapataikat,
és ne engedjétek õket bejutni
az õ városaikba,mert kezetekbe adta õket
az Úr, a ti Istenetek.
20.Minekutána pedig elvégezték Józsué
és Izraelnek fiai azoknak igen nagy vereséggel
való verését, egészen azok megsemmisítéséig,
és az élve maradtak a
megerõsített városokba vonultak:
21. Visszatért az egész nép Józsuéhoz
a táborba, Makkedába békességgel; nyelvét
se mozdította senki Izrael fiai ellen.
22. És monda Józsué: Nyissátok fel a
barlang száját, és hozzátok ki hozzám ezt
az öt királyt a barlangból! 2Móz. 11,7.
23. És akképpen cselekedtek, és kihozták
hozzá a barlangból ezt az öt királyt:
Jeruzsálem királyát, Hebron királyát, Jármut
királyát, Lákis királyát, Eglon királyát.
24.Mikor pedig kihozták ezt az öt királyt
Józsuéhoz, elõhívatá Józsué Izraelnek
minden férfiát, és monda a hadakozó
240 JÓZSUÉ KÖNYVE 10.
nép vezéreinek, akik vele mentek: Jöjjetek
elõ, tegyétek lábaitokat e királyoknak
nyakára. Eljövének azért és tették
lábaikat azoknak nyakára.
Zsolt. 91,13. 107,40. Ésa. 26,5.
25. Ésmonda nékik Józsué: Ne féljetek,
és meg ne rettenjetek; legyetek bátrak
és erõsek, mert ekképpen cselekszik
az Úr minden ellenségetekkel, akik
ellen ti hadakoztok. 5Móz. 3,21. 7,19. 31,6.
26. Azután pedig megverte õket Józsué,
és megölte õket, és felakasztatá õket öt
fára, és felakasztva maradtak a fákon
mind estéig. Zsolt. 149,7. 9.
27. Lõn pedig a nap lementének idején,
parancsola Józsué, és levették õket a fákról,
és behányták õket a barlangba, amelyben
elbújtak, és nagy köveket raktak a
barlang szája elé, mind e napig. rész 8,29.
28.Makkedát is bevette Józsué ugyanazon
a napon, és fegyver élére hányta azt
és annak királyát, és megölte õket és egy
lelket sem engedett menekülni azokból,
amelyek benne voltak. Úgy cselekedék
Makkedának királyával, amint cselekedett
Jérikónak királyával. rész 6,21.
29. Általment annak utána Józsué és
vele az egész IzraelMakkedából Libnába,
és hadakozék Libnával. 2Kir. 8,22. 19,8.
30. És kezébe adta az Úr azt is Izraelnek,
és annak királyát; és fegyver élére
hányta azt, és egy lelket semengedettmenekülni
azokból, amelyek benne voltak.
Úgy cselekedett annak királyával, amint
cselekedett Jérikónak királyával.
31. Libnából pedig általment Józsué és
vele az egész Izrael Lákisba, és táborba
szállt mellette, és hadakozott ellene.
32. És kezébe adta az Úr Izraelnek Lákist
és bevette azt másodnapon, és fegyver
élére hányta azt, és minden lelket,
amely benne volt, egészen úgy, amint cselekedett
Libnával. 1Kir. 9,16. 1Krón. 20,4.
33. Akkor feljött Hórám, Gézernek királya,
hogy megsegítse Lákist, de megverte
Józsué õt és az õ népét annyira, hogy egy
menekülõt sem hagyott meg néki.
34. Lákisból pedig általment Józsué és
vele az egész Izrael Eglonba, és táborba
szálltak ellene, és hadakoztak ellene.
35. És bevették azt ugyanazon a napon,
és fegyver élére hányták azt; és megölt
minden lelket, amely benne volt, ugyanazon
a napon, egészen úgy, amint cselekedett
Lákissal.
36. Felment azután Józsué Eglonból és
õvele az egész Izrael Hebronba, és hadakozott
az ellen. Bír. 1,10. 2Sám. 5,1.
37. És bevették azt, és fegyver élére
hányták azt, és annak királyát és minden
városát, és egy lelket semengedettmenekülni
azokból, amelyek benne voltak,
egészen úgy, amint cselekedett Eglonnal,
elvesztvén azt és minden lelket, amely
benne volt.
38. Fordult azután Józsué, és vele az
egész Izrael Debirnek, és hadakozott
az ellen. rész 15,15.
39. És bevette azt és annak királyát és
minden városát, és fegyver élére hányta
õket, és megöltek minden lelket, amely
benne volt, nem hagyott menekülni valót.
Amiképpen cselekedett Hebronnal, úgy
cselekedék Debirrel és annak királyával,
avagy amiképpen Libnával és annak királyával
cselekedett.
40.Megverte azért Józsué az egész földet;
a hegységet és a déli vidéket, a síkságot
és a lejtõket ésmindazoknak királyait,
menekülni valót sem hagyott; és megölt
minden élõt, amint megparancsolta az Úr,
az Izraelnek Istene. 5Móz. 20,16. 17.
41.Megverte pedig õket Józsué Kádes
Barneától fogva egész Gázáig, a Gósennek
is minden földjét, egész Gibeonig.
42. Ésmindezeket a királyokat és azoknak
földjét egy útban hódítá meg Józsué,
mivelhogy az Úr, Izraelnek Istene hadakozott
Izraelért. Zsolt. 44,2. 80,8. Ésa. 43,4.
43. Azután visszatért Józsué és vele az
egész Izrael a táborba, Gilgálba.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 21.Józsué könyve 1-10.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »