Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Ütközet Méromnál
11 Mikor pedig meghallotta ezt Jábin,
Hásornak királya, külde Jobábhoz,
Mádonnak királyához, és Simronnak királyához,
és Aksáfnak királyához, Zsolt. 2,1. 2.
2. És azokhoz a királyokhoz, akik laknak
vala észak felé a hegységben, és a
pusztában Kinneróttól délre, és a síkságon,
és Dór magaslatain a tenger felé;
JÓZSUÉ KÖNYVE 10. 11. 241
3. A kananeushoz napkelet és napnyugat
felé, és az emoreushoz, a hitteushoz,
a perizeushoz, a jebuzeushoz a hegyek
közé, és a hivveushoz a Hermon alá,
Mispának földjére. 1Móz. 31,49. Bír. 3,3.
4. És kijöttek õk és velük az õ egész táboruk,
sok nép, olyan sok, mint a fövény,
amely a tenger partján van, és igen sok ló
és szekér. Bír. 7,12. 1Sám. 13,5.
5. És összegyültekmindezek a királyok,
ésmegindultak, és táborba szálltak együttesen
Méromnak vizeinél, hogy hadakozzanak
Izrael ellen.
6. Ekkor monda az Úr (Jehova) Józsuénak:
Ne félj tõlük,mert holnap ilyenkorra
mindnyájukat átdöfötten vetem az Izrael
elé; lovaikat bénítsd meg, szekereiket
pedig égesd meg tûzzel.
2Móz. 14,14. 2Sám. 8,4. Zsolt. 46,9.
7. Elment azért Józsué és vele az egész
hadakozó nép azok ellen a Mérom vizeihez
nagy hirtelen, és rájuk rohantak.
8. És adta õket az Úr Izraelnek kezébe,
és verték õket és ûzték õket egészen a
nagy Szidónig és Miszrefót-Majimig, és
Mispának völgyéig napkelet felé, és leverték
õket annyira, hogy senki sem maradt
közülük életben.
9. És úgy cselekedett velük Józsué,
amint megmondotta néki az Úr: az õ lovaikat
megbénította, szekereiket pedig tûzzel
égette el.
10.Majd visszafordult Józsué ugyanazon
idõben és bevette Hásort, királyát
pedig fegyverrel megölte, Hásor ugyanis
mindezeknek az országoknak feje volt
azelõtt;
11. És levágtak minden lelket, amely
benne volt, megölvén õket fegyver élével;
nem maradt meg egy élõ sem; Hásort
pedig tûzzel égette meg.
12. És e királyoknak minden városát és
minden királyukat ismeghódoltatá Józsué,
és megölte õket fegyver élével, kipusztítván
õket, amint megparancsolta Mózes,
az Úrnak szolgája. 4Móz. 33,52. 5Móz. 20,16.
13. Csak éppen azokat a városokat nem
égette meg Izrael, amelyek halmokon álltak,
kivéve Hásort, egyedül ezt égette
meg Józsué.
14. És e városoknak minden zsákmányolni
valóját, és a barmokat ismaguknak
zsákmányolák el Izrael fiai; csak az embereket
hányták mind fegyver élére, míglen
kipusztíták õket. Nem hagytak meg egy
élõt sem.
15. Amint parancsolt az Úr Mózesnek,
az Õ szolgájának, úgy parancsolt Mózes
Józsuénak, és úgy cselekedék Józsué,
semmit el nem hagyott mindabból, amit
az Úr parancsoltMózesnek.
2Móz. 34,11. 5Móz. 7,12.
16. És elfoglalá Józsué mindazt a földet,
a hegységet, az egész déli vidéket, az
egész Gósen földjét, úgy a síkságot, mint
a pusztát, és Izrael hegyét és annak síkságát.
rész 10,41. 12,8.
17. A kopasz hegytõl fogva, amely Szeír
felé emelkedik, egészen Baál-Gádig, a Libanon
völgyében, a Hermon hegye alatt;
királyaikat pedig mind elfogá és megveré
és megölé õket.
18. Sok napon át viselt hadat Józsué
mindezekkel a királyokkal.
19. Nem volt város, amely békességre
lépett volna Izrael fiaival, kivéve a Gibeonban
lakó hivveusokat; haddal vették azt
meg mind.
20.Mert az Úrtól volt az, hogy megkeményítvén
szíveiket, haddal menjenek
Izrael ellen, hogy eltörölje õket; hogy ne
legyen nékik irgalom, hanem hogy elpusztítsa
õket, amint megparancsolta az
ÚrMózesnek. 5Móz. 2,30. 20,16.
1Sám. 2,25. Róm. 9,18. Jak. 1,13--17.
21.Majd elméne Józsué ez idõben, és
kiirtá az anákokat a hegyek közül Hebronból,
Debirbõl, Anábból és Júdának
minden hegyébõl, és Izraelnek minden
hegyébõl; városaikkal együtt törlé el õket
Józsué. 4Móz. 13,22. 5Móz. 1,28.
22. Nem maradtak anákok Izrael fiainak
földjén, csak Gázában, Gátban és Asdódban
hagyattak meg. 1Sám. 17,4.
23. Elfoglalá azért Józsué az egész földet
egészen úgy, amint az Úr mondta Mózesnek,
és adá azt Józsué örökségül Izraelnek,
osztályrészeikhez képest, nemzetségeik
szerint. A föld pedig megnyugovék a
harctól. rész 14,15. 4Móz. 26,53. 34,2.
242 JÓZSUÉ KÖNYVE 11.
A legyõzött királyok felsorolása
12 Ezek pedig ama földnek királyai,
akiket levertek Izraelnek fiai, és
akiknek földjét birtokba vették a Jordánon
túl, napkelet felé, az Arnon pataktól
fogva a Hermon hegyéig, és az egész mezõséget
kelet felõl: 4Móz. 21,24. 5Móz. 3,8. 9.
2. Szíhon, az emoreusok királya, aki
lakik vala Hesbonban, aki uralkodik vala
Aróertõl fogva, amely van az Arnon patak
partján, és a patak közepétõl és a Gileád
felétõl a Jabbok patakig, az Ammon fiainak
határáig.
3. És a mezõségtõl a Kinneret tengerig
napkelet felé, és a puszta tengeréig, a Sóstengerig
napkelet felé, a bét-jesimoti útig,
és dél felé a Piszga hegyoldalainak aljáig.
5Móz. 3,17.
4. És Ógnak, a Básán királyának tartománya,
aki Refaim maradékai közül való,
aki Astarotban és Edreiben lakozik vala.
4Móz. 21,35. 5Móz. 3,11.
5. És uralkodik vala Hermon hegyén,
Szalkában és az egész Básánban, a Gesurnak
ésMaakátnak határáig, és a fél Gileádon,
Szíhonnak, Hesbon királyának határáig.
6.Mózes, az Úrnak szolgája és Izraelnek
fiai verték le õket, és odaadta azt a
földet Mózes, az Úrnak szolgája örökségül
a Rúben és Gád nemzetségeknek és
aManassé nemzetség felének.
4Móz. 21,23–26. 33–35. 32,33.
7. Ezek pedig ama földnek királyai, akiket
levertek Józsué és az Izraelnek fiai
a Jordán másik oldalán napnyugat felé,
Baál-Gádtól fogva, amely van a Libánon
völgyében, egészen a kopasz hegyig,mely
Szeír felé emelkedik. Odaadta azt Józsué
örökségül az Izrael nemzetségeinek, az õ
osztályrészeik szerint: 1Móz. 14,6.
8. A hegységben és a síkságon, a mezõségen
és a hegyoldalakon, a pusztán és a
déli vidéken, a hitteus, emoreus, kananeus,
perizeus, hivveus és jebuzeusok földjét.
rész 10,40. 2Móz. 3,8.
9. Jérikónak királya egy; Ainak, amely
oldalra volt Bétel felé, királya egy;
rész 6,2. 8,29.
10. Jeruzsálemnek királya egy, Hebronnak
királya egy; rész 10,23.
11. Jármutnak királya egy, Lákisnak
királya egy;
12. Eglonnak királya egy, Gézernek
királya egy;
13. Debirnek királya egy, Gédernek
királya egy;
14. Hormának királya egy, Aradnak
királya egy;
15. Libnának királya egy; Adullámnak
királya egy;
16.Makkedának királya egy, Bételnek
királya egy;
17. Tappuáhnak királya egy, Héfernek
királya egy; 1Kir. 4,10.
18. Afeknek királya egy, Lassáronnak
királya egy;
19.Mádonnak királya egy, Hásornak
királya egy;
20. Simron Meronnak királya egy,
Aksáfnak királya egy; rész 11,1. 19,15.
21. Taanáknak királya egy,Megiddónak
királya egy;
22. Kedesnek királya egy, a Kármelen
levõ Jokneámnak királya egy; rész 19,37.
23. A Dór magaslatán levõ Dórnak királya
egy, a Gilgál népeinek királya egy;
1Móz. 14,1. 2. Ésa. 9,1.
24. Tircának királya egy; összesen harmincegy
király.
Az el nem foglalt területek
13 Mikor Józsué megvénhedett és
igen megidõsödött, monda az Úr
néki: Te megvénhedtél, igen megidõsödtél,
pedig még igen sok föld maradt elfoglalni
való. rész 14,10. 23,1.
2. Ez az a föld, ami fennmaradt: A filiszteusoknak
minden tartománya és az
egész Gesur. 1Móz. 26,1. Bír. 3,1.
3. A Sihórtól fogva, amely Egyiptom
felett foly, egészen Ekronnak határáig
északra, mely a kananeushoz számíttatik;
a filiszteusok öt fejedelemsége: a Gázáé,
Asdódé, Askelóné, Gáté, Ekroné és az
avveusoké. 1Sám. 6,4. 16. Jer. 2,18. Sof. 2,5.
4. Délrõl a kananeusnak egész földje és
Meára, amely a szídonbelieké, Afékáig,
az emoreusok határáig.
5. Továbbá a Gibli földje és az egész
Libanon napkelet felé, Baál-Gádtól fogva,
JÓZSUÉ KÖNYVE 12. 13. 243
amely a Hermon hegy alatt van, egészen
addig, ahol Hamátba mennek. Ezék. 27,9.
6. A hegységnek minden lakosát a Libanontól
Miszrefót-Majimig, a szidóniakat
mind, magam ûzöm ki õket Izrael fiai
elõl, csak sorsold ki Izraelnek örökségül,
amint megparancsoltam néked. Bír. 2,21.
7.Mostan azért oszd el ezt a földet örökségül
kilenc nemzetségnek, és aManassé
nemzetség felének.
A Jordánon túli terület felosztása
8. Õvele együtt a Rúben és Gád nemzetségek
elvették örökségüket, amelyet
adott nékik Mózes, túl a Jordánon, napkelet
felé, amiképpen adta nékik Mózes,
az Úrnak szolgája. 4Móz. 32,33. 5Móz. 3,12.
9. Aróertõl fogva, amely az Arnon patak
partján van, úgy a várost, amely a völgynek
közepette van, mintMedebának minden
sík földjét Dibonig. 4Móz. 21,30.
10. És minden városát Szíhonnak, az
emoreusok királyának, aki uralkodik vala
Hesbonban, az Ammon fiainak határáig.
11. És Gileádot és Gesurnak ésMaakátnak
határát, az egész Hermon hegyet és
az egész Básánt Szalkáig. rész 12,5.
12. BásánbanÓgnak egész országát, aki
uralkodik vala Astarótban és Edreiben. Ez
maradt meg a Refaim maradékai közül,
de leveré és kiûzé õketMózes. 5Móz. 3,11.
13. De Izrael fiai nem ûzék ki a gesurit
és a maakátit, és ott is lakik a gesuri és
maakáti az Izrael közöttmind emai napig.
14. Csak Lévi nemzetségének nem
adott örökséget; az Úrnak, Izrael Istenének
tüzes áldozatai az õ öröksége, amint
szólott néki. 4Móz. 18,20. 5Móz. 10,9.
Rúben öröksége
15. Adott pedig Mózes örökséget a
Rúben fiai nemzetségének az õ családjaik
szerint.
16. És lõn az õ határuk Aróertõl fogva,
amely az Arnon folyó partján van, úgy a
város, amely a völgy közepette van, mint
az egész sík földMedeba mellett;
17. Hesbon és annak minden városa,
amelyek a sík földön vannak; Dibon,
Bámot-Baal és Bét-Baál-Meon; 4Móz. 21,28.
18. És Jahca, Kedemót ésMéfaát;
19. És Kirjátaim, Szibma és Ceret-Sáhár
a völgy mellett való hegyen: 4Móz. 32,37.
20. És Bét-Peór, a Piszga hegyoldalai, és
Bét-Jesimót.
21. És a sík föld minden városa és Szíhonnak,
az emoreusok királyának egész
országa, aki uralkodik vala Hesbonban,
akit megvert Mózes, õt és a Midiánnak
fejedelmeit: Evit és Rékemet, Cúrt és
Húrt és Rébát, Szíhonnak fejedelmeit,
akik e földön laktak. 4Móz. 21,24. 5Móz. 3,10.
22. A jövendõmondó Bálámot is, Beórnak
fiát, megölék Izrael fiai fegyverrel,
azokkal együtt, akiket levágtak.
23. Vala tehát a Rúben fiainak határa
a Jordán és melléke. Ez a Rúben fiainak
öröksége az õ családjaik szerint, a városok
és azoknak falui. 4Móz. 22,5. 31,8.
Gád öröksége
24. AGád nemzetségének, aGád fiainak
is adott örökséget Mózes, az õ családjaik
szerint.
25. És lõn az õ határuk Jaázer és Gileádnak
minden városa és az Ammon fiai földjének
fele Aróerig, amely Rabba felett van.
4Móz. 21,26. Bír. 11,13. 2Sám. 11,1. 12,26.
26. És Hesbontól fogva Ramat-Micpéig
és Betónimig, meg Mahanáimtól Debir
határáig.
27. A völgyben pedig Bét-Harám, Bét-
Nimra, Szukkót és Cáfon, Szíhonnak,Hesbon
királyának maradék országa, a Jordán
és melléke, a Kinneret tenger széléig
a Jordánon túl napkelet felé. Mát. 14,34.
28. EzGád fiainak öröksége, az õ családjaik
szerint, a városok és azoknak falui.
Manassé öröksége
29. A Manassé nemzetség felének is
adottMózes örökséget. És lõn aManassé
fiainak félágáé, az õ családjaik szerint;
30. És lõn az õ határuk: Mahanáimtól
fogva az egész Básán, Ógnak, Básán királyának
egész országa és Jairnak minden
faluja, amelyek Básánban vannak, hatvan
város. 4Móz. 32,41. 1Krón. 2,23.
31. És pedig Gileádnak fele és Astarót
és Edrei, Óg országának városai Básán-
244 JÓZSUÉ KÖNYVE 13.
ban, a Manassé fiának, Mákirnak fiaié,
Mákir feléé, az õ családjaik szerint.
32. Ezek azok, amiket örökségül adott
Mózes aMoábmezõségén, a Jordánon túl
Jérikótól napkelet felé.
33. A Lévi nemzetségének pedig nem
adott Mózes örökséget. Az Úr, Izraelnek
Istene az õ örökségük, amint szólott nékik.
4Móz. 18,20. 5Móz. 10,9. Ezék. 44,28.
A Jordánon inneni terület felosztása
14 Ezek pedig azok, amiket örökségül
vettek el Izrael fiai a Kánaán földjén,
amiket örökségül adtak nékik Eleázár,
a pap, Józsué, a Nún fia és az atyai
fejedelmek, akik valának Izrael fiainak
nemzetségei felett; 4Móz. 34,17.
2. Sorsvetés által való örökségükül,
amint megparancsolta az Úr Mózes által,
a kilenc nemzetségnek és a félnemzetségnek:
Zsolt. 16,5. Péld. 16,33. 18,18.
3.Mert két nemzetségnek és fél nemzetségnek
a Jordánon túl adott Mózes
örökséget, a lévitáknak pedig nem adott
örökséget közöttük.
4.Mert a József fiai két nemzetség voltak:
Manassé és Efraim; a lévitáknak
pedig nem adtak osztályrészt a földbõl,
hanem csak városokat lakásul és az azokhoz
való legelõket barmaik és marháik
számára.
5. Amint megparancsolta az Úr Mózesnek,
úgy cselekedének az Izrael fiai, és
úgy oszták fel a földet. 4Móz. 35,2.
Káleb öröksége
6. Hozzámenének pedig Józsuéhoz
Júdának fiai Gilgálba és monda néki a
kenizeus Káleb, Jefunné fia: Te tudod azt
a dolgot, amelyet beszélt az ÚrMózesnek,
az Isten emberének felõlem és felõled
Kádes-Barneában. 4Móz. 14,24. 5Móz. 1,36.
7. Negyvenesztendõs valék én, mikor
elküldött engem Mózes az Úrnak szolgája
Kádes-Barneából, hogy kikémleljem
a földet, és úgy hoztam néki hírt, amint
az én szívemben volt. 4Móz. 14,6--10.
8. Atyámfiai pedig, akik feljöttek velem,
elrémítették a népnek szívét, de én tökéletesen
követtem az Urat, az én Istenemet.
9. És megesküvékMózes azon a napon,
mondván: Bizony a föld, amelyet megtapodott
a te lábad, tiéd lesz örökségül,
és a te fiaidé mind örökké, mivelhogy
tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet.
4Móz. 13,22. 13,27–30. 14,24. 5Móz. 1,36.
10.Most pedig, ímé megtartott engem
az Úr életben, amint megmondta; most
negyvenöt esztendeje, amióta szólott az
Úr e dologról Mózesnek, ami alatt Izrael
a pusztában bolyongott; és most ímé,
nyolcvanöt esztendõs vagyok!
11.Még ma is olyan erõs vagyok, amilyen
azon a napon voltam, amikor elküldött
engem Mózes; amilyen akkor volt az
én erõm, most is olyan az én erõm a harcoláshoz
és járásra-kelésre. 5Móz. 34,7.
12.Most azért add nékem ezt a hegyet,
amelyrõl szólt az Úr azon a napon; mert
magad is hallottad azon a napon, hogy
anákok vannak ott, és nagy, erõsített városok;
hátha velem lesz az Úr, és kiûzöm
õket, amint megmondotta az Úr. Róm. 8,31.
13. És megáldá õt Józsué, és odaadá
Hebront Kálebnek, a Jefunné fiának örökségül.
Bír. 1,10. Zsolt. 18,32. 60,12.
14. Azért lett Hebron a kenizeus
Kálebé, a Jefunné fiáé, örökségül mind
e mai napig, amiért hogy tökéletesen
követte az Urat, Izraelnek Istenét.
15. A Hebron neve pedig annak elõtte
Kirját-Arba volt; aki a legnagyobb ember
volt az anákok között. A föld pedig megnyugodott
a harctól. rész 11,23. 1Móz. 23,2.
Júda határai
15 A Júda fiai nemzetségének sors
által való része pedig az õ családjaik
szerint ez volt: Edómnak határa felé a
Cin pusztája délre, a déli határnak végén.
2. Vala pedig az õ déli határuk a Sóstengernek
szélétõl, a tengernyelvtõl fogva,
amely dél felé fordul. 4Móz. 33,36. 34,3.
3. És halad délre az Akrabbim hágónak,
majd átmegy Cin felé, és felmegy délrõl
Kádes-Barneának, átmegy Hesronnak,
felmegy Adárnak és kerül Karka felé;
4.Majd átmegy Asmonnak és halad
Egyiptompatakjának. A határ szélei pedig
a tengernél vannak. Ez a ti határotok délre.
JÓZSUÉ KÖNYVE 13. 14. 15. 245
5. Napkelet felé pedig a Sóstenger a
határ a Jordán végéig; az északi rész határa
pedig a tengernyelvtõl, a Jordán végétõl
kezdõdik.
6. És felmegy ez a határ Bét-Hoglának,
és átmegy északra Bét-Arabán majd felmegy
ez a határ Rúben fiának, Bohánnak
kövéhez.
7. És felmegy ez a határ Debirbe is az
Akor völgyébõl, és északnak fordul Gilgál
felé, amely átellenében van az Adummim
hágójának, amely a pataktól dél felé
esik. És átmegy a határ az Én-Semes vizeire
és tova halad a Rógel forrása felé.
rész 18,16.
8. Azután felmegy a határ a Hinnom
fiának völgyén, a Jebuzeusnak, azaz
Jeruzsálemnek déli oldala felé; felmegy
továbbá e határ a hegynek tetejére, amely
átellenben van a Hinnom völgyével napnyugat
felé, amely északra van a Refaim
völgyének szélén. Bír. 1,21. 2Kir. 23,10. Jer. 19,6.
9. És hajlik e határ a hegynek tetejétõl
a Neftoáh víznek kútfejéhez és kimegy az
Efron hegyének városai felé;majd hajlik e
határ Baalának, azaz Kirját-Jeárimnak.
Bír. 18,12.
10. Baalától pedig fordul e határ napnyugatnak
a Szeír-hegy felé, és átmegy
északnak a Jeárim-hegy oldala felé, azaz
Kesalon felé és alámegy Bét-Semesnek
és átmegy Timnának.
11.Majd tova megy e határ Ekron északi
oldala felé, és hajlik e határ Sikkeronnak,
és átmegy a Baala hegynek, és tova
megy Jabnéel felé. A határ szélei pedig a
tengernél vannak.
12. A napnyugati határ pedig a nagy
tenger és melléke. Ez Júda fiainak határa
köröskörül az õ házuknépe szerint.
Káleb öröksége
13. Kálebnek, a Jefunné fiának pedig a
Júda fiai között ada részt, az Úrnak Józsuéhoz
való szavai szerint; Kirját-Arbának,
Anák atyjának városát, azaz Hebront.
rész 14,13.
14. És kiûzé onnan Káleb Anáknak
három fiát: Sésait, Ahimánt és Tálmait,
Anák gyermekeit. Bír. 1,10.
15. És felméne innét Debir lakói ellen,
Debirnek neve pedig azelõtt Kirját-Széfer
volt. rész 10,38.
16. És monda Káleb: aki megveri Kirját-
Széfert és elfoglalja azt, néki adom Akszát,
az én leányomat feleségül.
17. Elfoglala pedig aztOtniél, Kénáznak,
a Káleb testvérének fia; és néki adá Akszát,
az õ leányát feleségül. Bír. 1,13.
18. És lõn, hogy amikor eljöve az, bíztatá
õt, hogy kérjen az õ atyjától mezõt.
Leszálla azért a szamárról; Káleb pedig
monda néki:Mi bajod? Bír. 1,14. 1Sám. 25,23.
19. Õ pedig monda: Adj áldást nékem!
Mivelhogy száraz földre helyeztél engem,
adj azért nékem vízforrásokat is. És néki
adá a felsõ forrást és az alsó forrást.
Júda városai
20. Ez a Júda fiai nemzetségének öröksége
az õ családjaik szerint. 1Móz. 49,8--12.
21. A Júda fiai nemzetségének városai
pedig a déli végtõl kezdve Edóm határa
felé voltak: Kabseél, Éder és Jágur;
22. Kína, Dimóna és Adada;
23. Kedes, Hásor és Itnán;
24. Zif, Télem és Bealót;
25. Hásor-Hadata és Keriot-Hesron, azaz
Hásor;
26. Amam, Séma ésMóláda;
27. Hasar-Gadda, Hesmón és Bét-Pelet;
28. Hasar-Suál, Beer-Seba és Bizjóteja;
29. Baála, Ijjim és Ecem;
30. Eltólád, Keszil és Horma;
31. Siklág,Madmanna és Szanszanna;
32. Lebaót, Silhim, Ain és Rimmon. Öszszesen
huszonkilenc város és ezek falui.
33. A síkságon: Estaól, Córa és Asná;
34. Zanoah, Én-Gannim, Tappuáh és
Énám;
35. Jármut, Adullám, Szókó és Azéka;
36. Saáraim, Aditaim, Gedéra és Gederótaim.
Tizennégy város és azok falui.
37. Senán, Hadása ésMigdal-Gad;
38. Dilán,Micpe és Jokteél;
39. Lákis, Bockát és Eglon;
40. Kabbon, Lahmász és Kitlis;
41. Gedérót, Bét-Dágon, Naama ésMakkéda.
Tizenhat város és ezeknek falui.
42. Libna, Eter és Asán;
246 JÓZSUÉ KÖNYVE 15.
43. Jifta, Asná és Necib;
44. Keila, Akzib ésMarésa. Kilenc város
és ezeknek falui.
45. Ekron, ennek mezõvárosai és falui.
46. Ekrontól fogva egész a tengerig
mindazok, amelyek Asdód mellett vannak,
és azoknak falui. 1Sám. 5,1. 6.
47. Asdód, ennek mezõvárosai és falui;
Gáza, ennek mezõvárosai és falui; Egyiptom
patakjáig, és a nagy tenger és melléke.
1Móz. 15,18. 4Móz. 34,6.
48. A hegységen pedig: Sámír, Jatír és
Szókó;
49. Danna, Kirját-Szanna, azaz Debir;
50. Anáb, Estemót és Anim;
51. Gósen, Hólon és Giló. Tizenegy város
és ezeknek falui.
52. Aráb, Dúma és Esán;
53. Janum, Bét-Tappuah és Aféka;
54. Humta, Kirját-Arba, azaz Hebron és
Cihor. Kilenc város és ezeknek falui.
55.Maón, Karmel, Zif és Júta;
56. Jezréel, Jokdeám és Zánoah;
57. Kajin, Gibea és Timna. Tíz város és
ezeknek falui.
58. Halhul, Bét-Cúr és Gedor;
59.Maarát, Bét-Anót és Eltekon. Hat
város és ezeknek falui.
60. Kirját-Baál, azaz Kirját-Jeárim, és
Rabba. Két város és ezeknek falui.
61. A pusztában: Bét-Arábá, Middin és
Szekáka;
62. Nibsán, Ir-Melah és Én-Gedi. Hat
város és ezeknek falui.
63. De a jebuzeusokat, Jeruzsálemnek
lakóit, Júda fiai nem bírták kiûzni, azért
laknak ott a jebuzeusok Júda fiaival együtt
Jeruzsálemben, mind e mai napig.
4Móz. 13,29. Bír. 1,21. 2Sám. 24,16. 18. Zak. 9,7.
József fiainak öröksége
16 A József fiainak sors által való része
pedig juta a jérikói Jordántól
fogva, Jérikó vizei felé napkeletnek a
pusztára, amely felmegy Jérikótól a Bétel
hegyének.
2. És tovamegy Bételbõl Lúzba, és átmegy
az arkiták határára, Atarótra.
3.Majd lemegy a tenger felé a jafleteus
határának, az alsó Bet-Horonnak határáig
és Gézerig, a szélei pedig a tengernél
vannak. 1Kir. 9,15. 1Krón. 7,28. 2Krón. 8,5.
Efraim öröksége
4. Elvevék azért az õ örökségüket Józsefnek
fiai:Manassé és Efraim.
5. Efraim fiainak határa is az õ családjaik
szerint volt, és pedig az õ örökségüknek
határa napkelet felé, Atrót-Adártól
felsõ Bet-Horonig volt. 2Krón. 8,5.
6. És kimegy a határ a tengerre;Mikmetattól
észak felé, és fordul a határ kelet
felé Taanat-Silónak és átmegy azon napkelet
felé Janoáhnak.
7. Janoáhtól pedig lemegy Atarótba és
Naarótba, és éri Jérikót, és kimegy a
Jordánnak. 1Krón. 7,28.
8. Tappuahtól tovamegy a határ a tenger
felé a Kána patakjának, a szélei pedig a
tengernél vannak. Ez az Efraimfiai nemzetségének
öröksége az õ családjaik szerint.
9. És a városok, amelyek kiválasztattak
Efraimfiai számára aManassé fiai örökségének
közepette, mind e városok és ezeknek
falui.
10. De ki nem ûzék a kananeust, aki
lakik valaGézerben; azért ott lakik a kananeus
az Efraimközöttmind e napig, és lett
robotos szolgává. Bír. 1,29.
Manassé öröksége
17 Lõn sors által való része Manassé
nemzetségének is,mert õ volt elsõszülötte
Józsefnek, Mákirnak, a Manassé
elsõszülöttének, Gileád atyjának, mivelhogy
hadakozó férfiú volt, juta néki Gileád
és Básán. 1Móz. 41,51. 46,20. 4Móz. 26,29.
2.Manassé többi fiainak is juta az õ családjaik
szerint: Abiézer fiainak, Hélek fiainak,
Aszriél fiainak, Sekem fiainak, Héfer
fiainak és Sémida fiainak. Ezek Manassénak
a József fiának fiúgyermekei, az õ
családjaik szerint.
3. De Célofhádnak, Héfer fiának, ez Gileád
fia, ezMákir fia, ezManassé fia, nem
voltak fiai, hanem csak leányai. Ezek voltak
pedig leányainak nevei: Mahla, Nóa,
Hogla,Milka és Tirca. 4Móz. 27,1. 36,2.
4. Ezek odajárulának Eleázár pap elé,
Józsuénak, a Nún fiának eleibe és a feje-
JÓZSUÉ KÖNYVE 15. 16. 17. 247
delmek elé, mondván: Az Úr megparancsolta
Mózesnek, hogy örökséget adjon
nékünk ami atyánkfiai között. Adott azért
nékik örökséget az Úr beszéde szerint, az
õ atyjuknak bátyjai között. rész 14,1.
5. Tíz rész esék azértManassénak, Gileád
és Básán földjén kívül, amelyek túl vannak
a Jordánon.
6.Mert a Manassé leányai örökséget
kaptak az õ fiai között; Gileád földje pedig
aManassé többi fiaié lett. 4Móz. 26,29.
7. AManassé határa pedig ÁsertõlMikmetát
felé volt, amely Sikem elõtt van. És
méne a határ jobb kéz felé, Én-Tappuahnak
lakói felé.
8.Manasséé volt Tappuah földe, de Tappuah
aManassé határa felé az Efraimfiaié
volt. rész 16,8.
9. És alámegy a határ a Kána patakjára,
a pataknak déli részére. Ezek a városok
Efraiméi a Manassé városai között. Manassé
határa pedig a pataktól észak felé
és a széle a tengernél volt. rész 16,9.
10. Délrõl Efraimé, északról pedig Manasséé,
és ennek határa a tenger volt.
De észak felõl Áserbe ütköznek, napkelet
felõl pedig Issakárba.
11. És a Manasséé volt Issakárban és
Áserben: Bét-Seán és mezõvárosai, Jibleám
és mezõvárosai, Dórnak lakosai és
mezõvárosai, Én-Dórnak lakosai ésmezõvárosai,
Taanaknak lakosai és mezõvárosai,
és Megiddó lakosai és mezõvárosai,
három hegyi tartomány. 1Sám. 31,10.
12. De nem bírták elfoglalni Manassénak
fiai ezeket a városokat, és sikerült a
kananeusnak ott maradni azon a földön.
13. Demihelytmegerõsödtek Izrael fiai,
robot alá veték a kananeust, de teljességgel
nem ûzék ki õket. rész 16,10.
14. József fiai pedig szóltak Józsuéval,
mondván: Miért adtál nékem egy sors
szerint való örökséget és egy osztályrészt,
holott én sok nép vagyok, mivelhogy ez
ideig megáldott engem az Úr?! 1Móz. 48,22.
15. Józsué pedig monda nékik: Ha sok
nép vagy te, menj fel az erdõre, és irts ott
magadnak a perizzeusoknak és Refaimnak
földjén, ha szoros néked az Efraim
hegye.
16. És mondának a József fiai: Nem elegendõ
nékünk ez a hegy, a kananeusoknak
pedig, akik a völgyi síkon laknak,
mindnek vas szekerük van; úgy azoknak,
akik Bét-Seanban és mezõvárosaiban,
mint azoknak, akik a Jezréel völgyében
vannak. Bír. 1,18. 19. 1Kir. 4,12.
17. Szóla pedig Józsué a József házának,
Efraimnak és Manassénak, mondván:
Sok nép vagy te és nagy erõd van néked,
nemlesz néked csak egy sors szerint való
részed;
18.Mert hegyed lesz néked.Ha erdõ az,
úgy irtsd ki azt, és annak szélei is a tieid
lésznek; mert kiûzöd a kananeust, noha
vas szekere van néki, s noha erõs az.
5Móz. 20,1.
Az ország többi részének összeírása
18 Izrael fiainak egész gyülekezete
pedig összegyülekezék Silóban
és odahelyezteték a gyülekezet sátorát,
miután meghódola elõttük a föld.
Bír. 21,19. 1Sám. 4,3. 4. 14,3. Zsolt. 78,58--60.
2. De maradtak még Izrael fiai között,
akiknek nem osztották ki az õ örökségüket:
hét nemzetség.
3.Monda azért Józsué Izrael fiainak:
Meddig vonakodtok még elmenni, hogy
elfoglaljátok a földet, amelyet néktek
adott azÚr, a ti atyáitoknak Istene? Bír. 18,9.
4. Hozzatok elõ három-három férfiút
nemzetségenként, és elküldöm õket,
hogy keljenek fel és járják el a földet, és
írják fel azt az õ örökségük szerint, és
térjenek vissza hozzám;
5. Azután osszák fel azt maguk közt hét
részre. Júda maradjon meg a maga határaiban
dél felõl, József háza pedig maradjon
meg a maga határaiban észak felõl.
6. És ti írjátok le a földet hét részre, és
hozzátok ide hozzám, hogy sorsot vessek
itt néktek az Úr elõtt, a mi Istenünk elõtt.
7.Mert a lévitáknak nincs részük közöttetek;
mivelhogy az Úrnak papsága az õ
örökségük; Gád pedig és Rúben és Manassé
fél nemzetsége megkapták az õ
örökségüket a Jordánon túl napkelet felé,
amit Mózes, az Úrnak szolgája adott nékik.
4Móz. 18,20. 5Móz. 10,9. Ezék. 44,28.
248 JÓZSUÉ KÖNYVE 17. 18.
8. És felkelének azok a férfiak, és elmenének.
Parancsola pedig Józsué azoknak,
akik elmenének, hogy leírják a földet,
mondván: Menjetek el és járjátok el a földet,
és írjátok le azt, azután térjetek vissza
hozzám, és itt vetek néktek sorsot Silóban,
az Úr elõtt.
9. Elmenének azért a férfiak, és által
menének a földön, és leírák azt városonként
hét részre, könyvben, azután visszatérének
Józsuéhoz a táborba, Silóba.
10. És sorsot vete nékik Józsué Silóban
az Úr elõtt, és elosztá ott Józsué a földet
Izrael fiai között az õ osztályrészeik szerint.
Péld. 16,33.
Benjámin öröksége
11. És kijöve a Benjámin fiai nemzetségének
sors szerint való része az õ családjaik
szerint; és pedig esék az õ sors szerint
való részüknek határa a Júda fiai és a
József fiai közé.
12. Vala pedig az õ határuk az északi
oldalon a Jordántól fogva, és felméne a
határ Jérikó háta mögé észak felé, azután
felméne a hegyre napnyugat felé, a szélei
pedig Bét-Aven pusztájánál voltak.
13. Onnan pedig átmegy a határ Lúz
felé, Lúznak, azaz Bételnek hátamögé dél
felõl; azután alámegy a határ Atarot-Adárnak
a hegyen, amely dél felõl van alsó Bét-
Horontól. 1Móz. 28,19. Bír. 1,23.
14.Majd tovább megy a határ, és kerül
a nyugati oldalnak dél felé, attól a hegytõl,
amely átellenben van Bét-Horonnal délrõl;
a szélei pedig Kirját-Baál, azaz Kirját-
Jeárim felé, a Júda fiainak városa felé vannak.
Ez a napnyugati határ. 1Krón. 13,6.
15. A déli oldala pedig van Kirját-Jeárim
szélétõl kezdve, ésmegy a határ napnyugat
felé, megy a Neftoah vizének kútfejéhez.
16. Azután alámegy a határ a hegynek
széléhez, amely átellenben van a Hinnom
fiának völgyével, amely észak felé van a
Refaimvölgyében; alámegy aHinnomvölgyébe
is a Jebuzeusmellett dél felé, és alámegy
a Rógel forrásához. 2Kir. 23,10.
17. És kerül észak felõl, és megy Én-Semesnek,
azután megy Gelilotnak, amely
átellenben van az Adummimba felvivõ
úttal; majd alámegy Bohánnak, a Rúben
fiának kövéhez. rész 15,6.
18. És átmegy az Arabával átellenben
levõ oldalra észak felé, és alámegy Arabába
is.
19. Átmegy a határ azután Bét-Hogla
oldalára észak felé; a határ szélei pedig
északnak a Sóstenger csúcsánál, délnek
a Jordán végénél vannak. Ez a dél felé való
határ.
20. A Jordán pedig határolja azt a napkelet
felõl való oldalról. Ez a Benjámin
fiainak öröksége az õ határaik szerint
köröskörül, az õ családjaik szerint.
21. A Benjámin fiai nemzetségének
városai pedig az õ családjaik szerint ezek:
Jérikó, Bét-Hogla, és Emek-Kecic;
22. Bét-Arábá, Cemaraim és Bétel;
23. Avvim, Pára és Ofra;
24. Kefár-Amóni,Ofni ésGába. Tizenkét
város és azoknak falui.
25. Gibeon, Ráma és Beérot;
26.Micpe, Kefira ésMóca;
27. Rekem, Jirpeél és Tareala;
28. Céla, Elef és Jebuzeus, azaz Jeruzsálem,
Gibeat, Kirját. Tizennégy város és
ezeknek falui. Ez a Benjámin fiainak öröksége
az õ családjaik szerint. Csel. 17,26.
Simeon öröksége
19 A sors által való második rész juta
Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének
az õ családjaik szerint, és lõn az õ
örökségük a Júda fiainak öröksége között.
2. És lõn az övék az õ örökségükül:
Beer-Seba, Seba ésMóláda; 1Krón. 4,28.
3. Hacar-Sual, Bála és Ecem;
4. Eltolád, Betul és Horma;
5. Ciklág, Bét-Markabot és Hacar-Szusza;
1Krón. 4,30. 31.
6. Bét-Lebaot és Sarúhen. Tizenhárom
város és ezeknek falui.
7. Ain, Rimmon, Eter és Asán. Négy
város és ezeknek falui;
8. És mindazok a faluk, amelyek e városok
körül voltak Baalat-Beérig, délen
Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének
öröksége az õ családjaik szerint.
9. A Júda fiainak osztályrészébõl lett a
Simeon fiainak örökségük, mert a Júda
JÓZSUÉ KÖNYVE 18. 19. 249
fiainak osztályrésze nagyobb volt mint
illett volna nékik; ezért öröklének Simeon
fiai azoknak öröksége között.
Zebulon öröksége
10. A sors által való harmadik rész juta
a Zebulon fiainak az õ családjaik szerint,
és lõn az õ örökségüknek határa Száridig.
11. És felmegy az õ határuk nyugatnak,
Mareala felé, és éri Dabbasetet, és éri a
folyóvizet is, amely átellenben van Jokneámmal.
1Móz. 49,13. 2Móz. 23,31.
12. Száridtól pedig napkelet felé fordul
Kiszlot-Tábor határára, és tova megy
Daberátnak, és felmegy Jafiának.
13. Innen pedig átmegy kelet felé Gitta-
Héfernek és Itta-Kacinnak, és tova megy
Rimmonnak, kerülvén Néa felé:
14. És ennél kerül a határ északról Hannatonnak;
a széle pedig a Jiftah-Él völgye.
15. Továbbá Kattát, Nahalál, Simron,
Jidealá és Betlehem. Tizenkét város és
azoknak falui.
16. Ez a Zebulon fiainak öröksége az õ
családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek
falui. Csel. 17,26.
Issakár öröksége
17. A sors által való negyedik rész Issakárnak,
az Issakár fiainak juta, az õ családjaik
szerint.
18. És lõn az õ határuk: Jezréel, Keszulot
és Súnem: Bír. 6,33. 1Kir. 21,23.
19. Hafaráim, Sion és Anaharat;
20. Rabbit, Kisjon és Ébec;
21. Remet, Én-Gannim, Én-Hadda és
Bét-Paccéc. rész 21,29.
22. És éri a határ Tábort, Sahacimát és
Bét-Semest, a határuknak széle pedig a
Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.
23. Ez az Izsakár fiai nemzetségének
öröksége, az õ családjaik szerint: a városok
és ezeknek falui.
Áser öröksége
24. A sors által való ötödik rész pedig
juta az Áser fiai nemzetségének az õ családjaik
szerint.
25. És lõn az õ határuk: Helkat, Háli,
Beten és Aksáf; 1Krón. 6,75.
26. Alammelek, Ameád és Misál, és éri
Karmelt nyugat felé és Sihór-Libnátot.
27. Azután visszafordul napkelet felé
Bét-Dágonnak, és éri Zebulont és a JiftahÉl
völgyét észak felõl, Bét-Émeket és Neiélt,
és tovamegy Kabulnak balkéz felõl;
1Kir. 9,13.
28. És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak
és Kánának a nagy Cidonig.
Bír. 1,31. 10,12. Csel. 27,3.
29. Azután visszafordul a határ Rámának,
Tírusznak erõs városáig; és újra
fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a
tengernél vannak Akzib oldala felõl;
30. És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét
város és ezeknek falui.
31. Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége
az õ családjaik szerint: ezek a városok
és ezeknek falui.
Naftali öröksége
32. A sors által való hatodik rész juta a
Naftali fiainak, aNaftali fiainak az õ családjaik
szerint. 5Móz. 33,23.
33. Lõn pedig a határuk: Heleftõl, Elontól
fogva Caanannimnál Adámi-Nekebig
és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán
volt.
34. Azután fordul a határ nyugat felé
Aznot-Tábornak; innen pedig tovamegy
Hukkóknak, és éri Zebulont dél felõl,
Ásert pedig éri nyugat felõl, és a Júdát is;
a Jordán napkelet felé volt.
35. Erõsített városok ezek: Ciddim, Cér,
Hammat, Rakkat és Kinneret; Márk 6,35.
36. Adáma, Ráma és Hásor;
37. Kedes, Edrei és Én-Hásor;
38. Jireon, Migdal-Él, Horem, Bét-Anat
és Bét-Semes. Tizenkilenc város és ezeknek
falui.
39. Ez a Naftali fiai nemzetségének
öröksége az õ családjaik szerint: a városok
és ezeknek falui.
Dán öröksége
40. A sors által való hetedik rész juta
a Dán fiai nemzetségének az õ családjaik
szerint.
41. És lõn az õ örökségüknek határa:
Córa, Estáol és Ir-Semes; Bír. 13,2.
250 JÓZSUÉ KÖNYVE 19.
42. Saalabbin, Ajjálon és Jitla;
43. Élon, Timnata és Ekrón;
44. Elteké, Gibbeton és Baalát;
45. Jehud, Bené-Bárak és Gat-Rimmon;
46.Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében
levõ határral. Jón. 1,3.
47. De tovább méne ezeknél a Dán fiainak
határa. Felmenének ugyanis a Dán
fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is
foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és
birtokbavették azt, és lakozának benne,
és nevezék Lesemet Dánnak, az õ atyjuknak,
Dánnak nevére. 1Móz. 49,17. Bír. 18,1. 29.
48. Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége
az õ családjaik szerint: ezek a városok
és ezeknek falui. 4Móz. 26,54. Csel. 17,26.
Józsué öröksége
49.Mikor pedig elvégezték a földnek
örökbe vételét annak határai szerint,
akkor adának Izrael fiai örökséget Józsuénak,
a Nún fiának õközöttük.
50. Az Úr rendelése szerint adák néki
azt a várost, amelyet kért: Timnat-Szerát
az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost,
és abban lakozék.rész 24,30. 1Krón. 7,24.
51. Ezek azok az örökségek, amelyeket
örökül adának Eleázár, a pap és Józsué,
a Nún fia és az atyáknak fejei az Izrael fiai
nemzetségeinek sors szerint, Silóban,
az Úr elõtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál.
Így végezék el a földnek felosztását.
4Móz. 34,17. Bír. 21,19. Jer. 7,12. 26,6.
A menedékvárosok
20 Majd szóla az Úr Józsuénak,mondván:
2. Szólj az Izrael fiainak, mondván:
Válasszatok magatoknak menekülésre
való városokat, a melyekrõl szóltam néktekMózes
által,
2Móz. 21,13. 4Móz. 35,6. 11. 14. 5Móz. 19,2. 9.
3. Hogy odaszaladjon a gyilkos, aki
megöl valakit tévedésbõl, nem szándékosan,
és legyenek azok menedékül nékik
a vérbosszuló elõl.
4. Aki pedig beszalad valamelyikbe e
városok közül, álljon az a város kapujába,
és beszélje el az õ dolgait a város véneinek
hallatára, és vegyék be õt maguk közé
a városba, és adjanak néki helyet, hogy
velük lakozzék.
5. Hogyha pedig kergeti azt a vérboszszuló,
ki ne adják a gyilkost annak kezébe,
mert nemszándékosan öltemeg az õ felebarátját,
és nemgyûlölte õ azt annak elõtte.
6. És lakozzék abban a városban mindaddig,
amíg ítéletre állhat a gyülekezet
elé, amíg meghal a fõpap, aki abban az
idõben lesz, az után térjen vissza a gyilkos,
és menjen haza az õ városába és az õ
házába, abba a városba, amelybõl elfutott.
4Móz. 35,12. Zsolt. 26,9.
7. És kiválaszták Kedest Galileában a
Naftali hegyén, Sikemet az Efraimhegyén
és Kirját-Arbát, azaz Hebront a Júda hegyén.
1Krón. 6,76. Luk. 1,39.
8. Túl a Jordánon pedig Jérikótól napkelet
felé választák Becert a pusztában, a sík
földön Rúben nemzetségébõl; Rámotot
Gileádban, a Gád nemzetségébõl, és Gólánt
Básánban aManassé nemzetségébõl.
5Móz. 4,43. 1Kir. 22,3. 1Krón. 6,78.
9. Ezek voltak a meghatározott városok
mind az Izrael fiainak, mind a jövevénynek,
aki közöttük tartózkodik vala, hogy
odaszaladjon mindaz, aki megöl valakit
tévedésbõl, ésmeg ne haljon a vérbosszulónak
keze által, míg oda nem áll a gyülekezet
elé. 4Móz. 35,15.
A léviták városai
21 És hozzámenének a Léviták atyai
fejedelmei Eleázárhoz, a paphoz,
és Józsuéhoz, aNún fiához és az atyai fejedelmekhez,
akik valának Izrael fiainak
nemzetségei felett, rész 17,4. 4Móz. 34,17.
2. És szólának nékik Silóban, a Kánaán
földjén, mondván: Az Úr megparancsolta
Mózes által, hogy adjatok nékünk városokat
lakóhelyül, és azokhoz való legelõket
barmaink részére. 4Móz. 35,2.
3. Adák azért Izrael fiai a lévitáknak az
õ örökségükbõl, az Úrnak rendelése szerint,
ezeket a városokat és azok legelõit.
4. Esék pedig a sors a kehátiták családjaira,
és juta a léviták közül való Áron pap
fiainak a Júda nemzetségétõl, a Simeon
nemzetségétõl és a Benjámin nemzetségétõl
sors szerint tizenhárom város;
JÓZSUÉ KÖNYVE 19. 20. 21. 251
5. Kehát többi fiainak pedig az Efraim
nemzetségének családjaitól, Dán nemzetségétõl
és Manassé fél nemzetségétõl
sors szerint tíz város.
6. A Gerson fiainak pedig az Issakár
nemzetségének családjaitól, az Áser nemzetségétõl,
a Naftali nemzetségétõl és
Manassénak Básánban levõ fél nemzetségétõl
sors szerint tizenhárom város;
7.Mérári fiainak az õ családjaik szerint
a Rúben nemzetségétõl, Gád nemzetségétõl
és Zebulon nemzetségétõl tizenkét
város.
8. Adák azért Izrael fiai e városokat és
ezeknek legelõit a lévitáknak, amiképpen
megparancsolta az Úr Mózes által, sors
szerint. 1Móz. 49,7. Péld. 16,33.
9. Adák pedig a Júda fiainak nemzetségébõl
és Simeon fiainak nemzetségébõl
ezeket a városokat, amelyek név szerint
olvashatók.
10. És lõn, hogy esék a sors elõször a
Lévi fiai közül való Kehátnak családjaiból
az Áron fiaira. 1Krón. 6,54.
11. És adák nékik az Anák atyjának
városát, Kirját-Arbát, azaz Hebront a Júda
hegyén, és annak körülötte levõ legelõit;
12. A városnak szántóföldjét és faluit
pedig Kálebnek, a Jefunné fiának adák
birtokául.
13. Az Áron pap fiainak pedig adák a
gyilkosok menekülésének városát, Hebront
és annak legelõjét, Libnát és annak
legelõjét.
14. Jattirt és annak legelõjét; Estemoát
és annak legelõjét;
15. Holont és annak legelõjét, és Debirt
és annak legelõjét; 1Krón. 6,58.
16. Aint és annak legelõjét, Juttát és
annak legelõjét, Bét-Semest és annak
legelõjét. Kilenc várost e két nemzetségbõl.
17. A Benjámin nemzetségébõl pedig
Gibeont és annak legelõjét, Gébát és
annak legelõjét;
18. Anatótot és annak legelõjét, Almont
és annak legelõjét: négy várost.
19. Az Áron fiainak, a papoknak városai
összesen tizenhárom város és azoknak
legelõi.
A többi kehátiták városai
20. A Kehát fiai családjainak pedig, s a
Kehát fiai közül való többi lévitáknak városai,
az õ sorsuk szerint, az Efraimnemzetségébõl
voltak. 1Krón. 6,66.
21. Nékik adák ugyanis a gyilkosok
menekülésének városát, Sikemet és annak
legelõjét az Efraimhegyén, és Gezert
és annak legelõjét; rész 20,7.
22. Kibcaimot és annak legelõjét, Bét-
Horont és annak legelõjét: négy várost.
23. A Dán nemzetségébõl pedig Eltekét
és annak legelõjét, Gibbetont és legelõjét;
24. Ajjálont és annak legelõjét; Gat-Rimmont
és annak legelõjét; négy várost.
25. AManassé fél nemzetségébõl pedig:
Taanákot és annak legelõjét, Gat-Rimmont
és annak legelõjét: két várost.
26. Összesen tíz várost és azoknak legelõit
a Kehát fiai többi családjainak.
A gersonita léviták városai
27. A Gerson fiainak pedig, akik a léviták
családjaiból voltak, adák aManassé fél
nemzetségébõl a gyilkosok menekülésének
városát, Gólánt Básánban és annak
legelõjét, és Beesterát és annak legelõjét:
két várost. 5Móz. 4,43. 1Krón. 6,71.
28. Az Issakár nemzetségébõl pedig:
Kisjont és annak legelõjét, Dobrátot, és
annak legelõjét,
29. Jármutot és annak legelõjét, és Én-
Gannimot és annak legelõjét: négy várost.
30. Az Áser nemzetségébõl pedig: Misált
és annak legelõjét, Abdont és annak
legelõjét,
31. Helkatot és annak legelõjét, és Rehobot
és annak legelõjét: négy várost.
32. A Naftali nemzetségébõl pedig: a
gyilkosok menekülésének városát, Kedest
Galileában és annak legelõjét, Hammot-
Dórt és annak legelõjét, és Kartant
és annak legelõjét: három várost. rész 20,7.
33. A gersoniták összes városai, az õ
családjaik szerint, tizenhárom város és
azoknak legelõi.
A mérárita léviták városai
34. A Mérári fiai családjainak pedig, e
még hátralevõ lévitáknak, adák a Zebu-
252 JÓZSUÉ KÖNYVE 21.
lon nemzetségébõl: Jokneámot és annak
legelõjét, Kartát és annak legelõjét,
1Krón. 6,77.
35. Dimnát és annak legelõjét, Nahalált
és annak legelõjét; négy várost.
36. A Rúben nemzetségébõl pedig: Bécert
és annak legelõjét, Jahcát és annak
legelõjét,
37. Kedémotot és annak legelõjét, és
Méfaatot és annak legelõjét: négy várost.
38. A Gád nemzetségébõl pedig: a gyilkosok
menekülésének városát, Rámotot
Gileádban és annak legelõjét, Mahanaimot
és annak legelõjét, 5Móz. 4,43. 1Kir. 4,13.
39. Hesbont és annak legelõjét; Jaézert
és annak legelõjét: összesen négy várost.
40. A Mérári fiainak városai az õ családjaik
szerint, akik a léviták családjai közül
maradtak fel, valának az õ sorsuk szerint
összesen tizenkét város.
41. A lévitáknak összes városai az Izrael
fiainak birtoka között: negyvennyolc város
azoknak legelõivel. 1Móz. 49,7.
42. Valának ezek a városok a tulajdonképpeni
város és körülöttük azoknak
legelõi. Így volt ez mind e városoknál.
Az ígéret beteljesedett
43. Megadá azért az Úr Izraelnek
mindazt a földet, amely felõl megesküdött,
hogy odaadja azt az õ atyáiknak.
És bírák azt, és lakozának abban.
1Móz. 13,15. 15,18. 26,3. 28,4. 13.
44. Nyugodalmat is ada nékik az Úr
mindenfelõl, szintén úgy amint megesküdött
az õ atyáiknak. És senki nem
állott meg ellenükben valamennyi ellenségeik
közül; minden ellenségüket kezükbe
adá az Úr. 5Móz. 7,24.
45. Nem esett el csak egy szó is mindama
jó szóból, amelyet szólott az Úr az
Izrael házának. Mindaz betelt. rész 23,14.
2Móz. 3,7. 1Kir. 8,56. Ésa. 49,7. 8.Mát. 24,35.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 84
Tegnapi: 184
Heti: 84
Havi: 3 928
Össz.: 872 063

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 22.Józsué könyve 11-21.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »