Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Józsué elbocsátja
a Jordánon túli törzseket
22 Akkor hívatá Józsué a rúbenitákat,
a gáditákat és a Manassé fél nemzetségét,
2. És monda nékik: Ti megtartottátok
mindazt, amit Mózes, az Úrnak szolgája
parancsolt néktek, és hallgattatok az én
szómra mindenben, amit parancsoltam
néktek; rész 1,16. 4Móz. 32,20. 5Móz. 3,18.
3. Nem hagytátok el a ti atyátokfiait
immár sok nap óta mind e mai napig,
és megtartottátok a megtartandókat, az
Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatját.
4.Most pedig nyugodalmat adott az
Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiainak,
amint megmondta nékik; most azért térjetek
vissza, és menjetek a ti sátraitokba,
a ti örökségeteknek földjére, amelyet
Mózes, az Úrnak szolgája adott néktek túl
a Jordánon. 4Móz. 32,33. 5Móz. 29,8.
5. Csak igen vigyázzatok, hogy teljesítsétek
a parancsolatot és a törvényt,
amelyet parancsolt néktek Mózes, az
Úrnak szolgája, hogy szeressétek az
Urat, a ti Isteneteket, és járjatok minden
Õ útján, és tartsátok meg az Õ parancsolatait,
és ragaszkodjatok hozzá,
és szolgáljatok néki teljes szívetekbõl
és teljes lelketekbõl. Róm. 13,10. 1Tim. 1,5.
6. És megáldá õket Józsué, azután elbocsátá
õket, és elmenének az õ sátraikba.
7.Mert a Manassé nemzetsége felének
Mózes adott örökséget Básánban; a másik
felének pedig Józsué adott az õ atyjafiaival
a Jordánon innen napnyugat felõl.
És amikor elbocsátá is õket Józsué az õ
sátraikba, akkor is megáldá õket,
8. És szóla nékik, mondván: Nagy
gazdagsággal térjetek vissza sátraitokba,
és igen sok barommal, ezüsttel, arannyal,
rézzel, vassal és igen sok ruhával. Az
ellenségeitektõl vett zsákmányt osszátok
meg a ti atyátokfiaival. 1Sám. 30,24.
Oltárépítés a Jordán partján
9. Visszatérének azért, és elmenének a
Rúben fiai, a Gád fiai és a Manassé fél
nemzetsége Izrael fiaitól, Silóból, amely
Kánaán földjén van, hogy menjenek Gileád
földjére, az õ örökségüknek földjébe,
amelyben örökséget vettek az Úr rendelése
szerintMózes által. 4Móz. 32,26.
10.Mikor a Jordán mellékére értek,
amely még Kánaán földjén van, építének
a Rúben fiai, Gád fiai ésManassé fél nemzetsége
ott a Jordán mellett oltárt, nagy,
láttatós oltárt.
JÓZSUÉ KÖNYVE 21. 22. 253
11.Meghallák pedig Izrael fiai, hogy ezt
mondják vala: Ímé a Rúben fiai,Gád fiai és
Manassé fél nemzetsége oltárt építettek
átellenben a Kánaán földjével, a Jordán
mellékén, Izrael fiainak oldala felõl.
12. Amint meghallák Izrael fiai, egybegyûle
Izrael fiainak egész gyülekezete
Silóban, hogy hadakozni induljanak fel
ellenük. Bír. 20,1.
13. Küldék pedig Izrael fiai a Rúben fiaihoz,
Gád fiaihoz és aManassé fél nemzetségéhez
Gileád földjére Fineást, Eleázárnak,
a papnak fiát;
2Móz. 6,25. 4Móz. 25,7. Bír. 20,12.
14. Tíz fejedelmet is vele, egy-egy fejedelmet
az õsök háza szerint Izraelnek
minden nemzetségébõl. Ezek mind fejedelmei
voltak az õ õseik házának, Izraelnek
ezrei között. 4Móz. 1,4.
15. És eljutának a Rúben fiaihoz, a Gád
fiaihoz és a Manassé fél nemzetségéhez
a Gileád földjére, és szólának õvelük,
mondván:
16. Így szól az Úrnak egész gyülekezete:
Micsoda vétek ez, amellyel vétkeztetek
Izraelnek Istene ellen, hogy immár elfordultatok
az Úrtól, építvén magatoknak
oltárt, hogy pártot üssetek immár az Úr
ellen?! 3Móz. 17,8. 9. 1Sám. 15,23.
17. Avagy kevés-é nékünk a Peór miatt
való hamisságunk, amibõl ki sem tisztultunk
még mind e napig, és amiért csapás
lett az Úrnak gyülekezetén? 5Móz. 4,3.
18. És ti elfordultatok immár az Úrtól;
pedig ha ti pártot üttök ma az Úr ellen:
holnap majd Izraelnek egész gyülekezetére
haragszik meg. 4Móz. 16,22.
19. Ha pedig tisztátalannak tetszik elõttetek
a ti örökségeteknek földje: úgy jöjjetek
át az Úr örökségének földjére, ahol ott
áll az Úrnak sátora, és legyetek örökösökké
közöttünk; de az Úr ellen ne üssetek
pártot, és ellenünk se üssetek pártot, építvén
magatoknak oltárt, az Úrnak, a mi
Istenünknek oltárán kívül.
20. Avagy nem Ákán, a Zéra fia vétkezék-
é nagy vétekkel az Istennek szentelt
dolog ellen; mégis az Izraelnek egész
gyülekezete ellen lõn a harag! És az a férfiú
nem egymaga halt meg az õ bûnéért!
21. Felelének pedig a Rúben fiai, a Gád
fiai és aManassé fél nemzetsége, és szólának
az Izrael ezreinek fejeihez: Péld. 18,13.
22. Az Istenek Istene az Úr, az Istenek
Istene az Úr (El Elohim Jehova): Õ tudja,
és az Izrael is megtudja. Ha pártütésbõl
és ha az Úr ellen való vétekbõl van ez: ne
tartson meg minket e napon!
2Móz. 15,11. Zsolt. 44,21. 82,1. 136,2.
139,1. 2. Jer. 12,3. Dán. 2,47. 2Kor. 11,11. 31.
23. Ha azért építettünk magunknak
oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, vagy
pedig hogy áldozzunk azon egészenégõ
áldozatot és ételáldozatot; vagy hogy tegyünk
arra hálaadásnak áldozatát: lássa
meg ezt Õ maga, az Úr!
5Móz. 18,19. Zsolt. 7,4. 5. 10,13. 14.
24. Hát nem inkább amiatt való féltünkben
cselekedtük-é ezt, hogy így gondolkoztunk:
Maholnap így szólhatnak a ti fiaitok
a mi fiainkhoz, mondván: Mi közötök
van néktek az Úrhoz, Izrael Istenéhez?
25. Hiszen határt vetett az Úr közöttünk
és közöttetek Rúben fiai és Gád fiai: a Jordánt;
nincsen néktek részetek az Úrban!
És elidegeníthetnék a ti fiaitok a mi fiainkat,
hogy ne féljék az Urat!
26. Mondottuk azért: Nosza fogjunk
hozzá, hogy építsünk oltárt, se nem egészenégõ
áldozatra, se nemvéresáldozatra;
27. Hanem hogy bizonyság legyen az
közöttünk és közöttetek, és a mi utánunk
való nemzetségeink között, hogy szolgálni
akarjuk az Urat Õelõtte a mi egészenégõ
áldozatainkkal, véresáldozatainkkal
és hálaáldozatainkkal, és hogy ne mondhassák
a ti fiaitok maholnap a mi fiainknak:
Nincs néktek részetek az Úrban.
28.Mondottuk azért: Ha így szólanának
maholnap nékünk vagy a mi nemzetségeinknek,
eztmondjukmajd: Lássátok az Úr
oltárának mását, amelyet a mi atyáink készítettek,
nem egészenégõ áldozatra, sem
nem véresáldozatra, hanem hogy bizonyság
legyen miközöttünk és tiközöttetek!
29. Távol legyen tõlünk, hogy pártot
üssünk az Úr ellen, és elforduljunk immár
az Úrtól, építvén oltárt égõáldozatra, ételáldozatra
és véresáldozatra az Úrnak, a
mi Istenünknek oltárán kívül, amely az
Õ sátora elõtt van! 5Móz. 12,13. 14.
254 JÓZSUÉ KÖNYVE 22.
30. Hallván pedig Fineás, a pap és a gyülekezetnek
fejedelmei és Izrael ezreinek
fejei, akik vele voltak, a beszédeket, amelyeket
szólottak a Rúben fiai, a Gád fiai és
aManassé fiai; tetszésre találtak elõttük.
31. És monda Fineás, az Eleázár pap fia
a Rúben fiainak, Gád fiainak és aManassé
fiainak: Ma tudtuk meg, hogy köztünk
van az Úr, mivelhogy nem vétkeztetek e
vétekkel az Úr ellen.Mostmegszabadítottátok
Izrael fiait az Úr kezébõl.
1Kor. 14,25. Jel. 21,3.
32. Visszatére azért Fineás, az Eleázár
pap fia és a fejedelmek a Rúben fiaitól,
a Gád fiaitól a Gileád földjérõl a Kánaán
földjére Izraelnek fiaihoz, és elbeszélék
nékik e dolgot.1Krón. 29,20.Dán. 2,19. Luk. 2,28.
33. És tetszésre talált e dolog Izrael fiai
elõtt is, és áldák az Istent Izrael fiai, és
nem mondták, hogy hadakozni menjenek
fel ellenük, hogy elveszítsék a földet,
amelyben lakoznak a Rúben fiai és a Gád
fiai.
34. Az oltárt pedig így nevezték Rúben
fiai és a Gád fiai: Bizonyság ez közöttünk,
hogy az Úr az Isten.
Józsué intelmei
23 Lõn pedig sok nappal az után, hogy
nyugodalmat adott az Úr Izraelnek
minden körülötte lévõ ellenségeitõl: megvénhedék
Józsué és megidõsödék.
2. Elõhívá ekkor Józsué az egész Izraelt,
annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelõit,
és monda nékik: Én megvénhedtem és
megidõsödtem. 5Móz. 31,28.
3.Magatok is láttatok mindent, amit az
Úr, a ti Istenetek mind eme népekkel
cselekedett tielõttetek; mivelhogy maga
az Úr, a ti Istenetek harcolt érettetek.
4. Ímé elosztám néktek sors által a fennmaradt
népeket örökségül a ti nemzetségeitek
szerint, a Jordántól kezdve, és
mindazokat a népeket, amelyeket kipusztítottam,
és a nagy tengert is nyugat felõl.
5. Az Úr pedig, a ti Istenetek kiûzi
õket a ti orcátok elõl, és kiûzi õket elõletek,
hogy örököseivé legyetek az õ földüknek,
amint megmondotta néktek az
Úr, a ti Istenetek. 4Móz. 33,53. 5Móz. 11,23.
6. Legyetek azért igen erõsek, hogy
megtartsátok és megcselekedjétek
mindazt, ami meg van írva a Mózes törvényének
könyvében; hogy el ne távozzatok
attól se jobbkézre, se balkézre;
5Móz. 5,32. 28,14.
7. Hogy össze ne elegyedjetek ezekkel
a népekkel, azokkal, amelyek fennmaradtak
közöttetek; isteneiknek nevét ki
se ejtsétek, azokra ne esküdjetek, se ne
szolgáljatok nékik, se elõttük meg ne
hajoljatok; 2Móz. 23,13. 33. 5Móz. 7,2.
Zsolt. 16,4. Péld. 4,14. Jer. 5,7. Sof. 1,5. Ef. 5,11.
8. Hanem ragaszkodjatok az Úrhoz,
a ti Istenetekhez, amiképpen emai napig
cselekedtetek!
9. Ezért ûzött ki az Úr elõletek nagy
és erõs népeket: ami pedig titeket illet,
senki meg nem állhatott ellenetekben
mind e napig. rész 1,5.
10. Egy férfiú közületek elûz ezret,
mert az Úr, a ti Istenetek az, aki harcol
érettetek, amiképpenmegmondta néktek.
Bír. 3,31. 2Sám. 23,8.
11. Azért igen vigyázzatok magatokra,
hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket!
12.Mert ha elfordulván elfordultok
tõle és ragaszkodtok e népek maradékaihoz,
amelyek itt maradtak közöttetek; és
sógorságot köttök velük és összeelegyedtek
velük és õk veletek: Zsid. 10,38. 2Pét. 2,20.
13. Bizonnyal megtudjátok majd, hogy
az Úr, a ti Istenetek ki nem ûzi többé e
népeket elõletek; sõt inkább lésznek
tinéktek tõrré és hurokká, oldalaitokban
ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké,
míglen kivesztek errõl a jó földrõl,
amelyet az Úr, a ti Istenetek adott
tinéktek. 2Móz. 34,12–16. 4Móz. 33,55.
Bír. 2,3. 1Kir. 11,14. 2Kor. 12,7.
14. Én pedig ímémegyekmár aminden
földinek útján: Tudjátok meg azért teljes
szívetek és teljes lelketek szerint, hogy
egy szó sem esett el mindama jó szóból,
amelyeket az Úr, a ti Istenetek szólott
felõletek. Minden betelt rajtatok, egy szó
sem esett el azokból! rész 21,45. 1Kir. 8,56.
Préd. 12,3. Luk. 21,33. 2Kor. 5,6--8. Zsid. 9,27. 11,13.
15. De amiképpen betelt rajtatok mindaz
a jó szó, amelyeket az Úr, a ti Istenetek
szólott felõletek: akképpen teljesíti majd
JÓZSUÉ KÖNYVE 22. 23. 255
rajtatok mind a gonosz szót is az Úr, míglen
kipusztít titeket e jó földrõl, amelyet az
Úr, a ti Istenetek adott tinéktek.
16. Ha általhágjátok az Úrnak, a ti Isteneteknek
szövetségét, amelyet parancsolt
néktek, és elmentek és szolgáltok idegen
isteneknek, és meghajoltok azok elõtt:
akkor felgerjed ellenetek az Úrnak haragja,
és hamar kivesztek e jó földrõl, amelyet
Õ adott néktek. 5Móz. 28,1. 2. 15.
Józsué beszéde a síkemi országgyûlésen
24 Józsué pedig összegyûjté Izraelnek
minden nemzetségét Síkembe,
és elõhívatá Izraelnek véneit, fejeit,
bíráit és felügyelõit, és odaállának az Úr
elébe, rész 23,2. 1Móz. 35,4. 1Sám. 10,19.
2. És monda Józsué az egész népnek:
Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene: A
folyóvízen túl lakoztak régenten a ti atyáitok:
Táré, Ábrahámnak atyja ésNáhórnak
atyja, és idegen isteneknek szolgáltak.
1Móz. 11,26.
3. De áthozáma ti atyátokat, Ábrahámot
a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordozám
õt az egész Kánaán földjén, és megsokasítám
az õ magvát; és adám néki Izsákot.
Zsolt. 127,3. Csel. 7,2. 3. Zsid. 11,8.
4. Izsáknak pedig adám Jákóbot és
Ézsaút. És Ézsaúnak a Szeír hegyét adám
birtokul, Jákób pedig és az õ fiai alámenének
Egyiptomba.
1Móz. 38,6. 5Móz. 2,5. Csel. 17,26.
5.Majd elküldém Mózest és Áront, és
megverém Egyiptomot úgy, ahogy cselekedtemközöttük;
azután pedig kihoztalak
titeket. 2Móz. 3,10.
6. És kihoztam a ti atyáitokat Egyiptomból,
és jutátok a tengerhez, és ûzék az
egyiptomiak a ti atyáitokat szekerekkel és
lovasokkal a Vörös tengerig. 2Móz. 14,1. 2.
7. Akkor az Úrhoz kiáltának, és homályt
vete tiközétek és az egyiptomiak közé,
és rájuk vitte a tengert és elborítá õket.
Szemeitek is látták azt, amit cselekedtem
az egyiptomiakkal; ti pedig sok ideig lakoztatok
a pusztában.
8.Majd elhoztalak titeket az emoreusok
földjére, akik túl laktak a Jordánon, és
hadakozának ellenetek; de kezetekbe
adtamõket, és bírjátok az õ földjüket, õket
pedig eltörlém elõletek. 4Móz. 21,21. 33.
9. Majd felkele Bálák, a Cippor fia,
Moábnak királya, és hadakozék Izraellel,
és elkülde és hívatá Bálámot, a Beór fiát,
hogy átkozzon meg titeket. Bír. 11,25.
10. De nem akarám meghallgatni Bálámot,
ezért áldva áldott titeket, és megszabadítottalak
titeket az õ kezébõl.
4Móz. 22,5. 23,11. 5Móz. 23,5.
11.Majd általjövétek a Jordánon, és
jutátok Jérikóba, és hadakozának veletek
Jérikónak urai: az emoreus, perizeus,
kananeus, hitteus, girgazeus, hivveus és
jebuzeus; de kezetekbe adám õket.
12.Mert elbocsátám elõttetek a darázsokat,
és ûzék azokat elõletek: az emoreusok
két királyát, de nem a te fegyvered
által, de nem a te kézíved által!
2Móz. 23,28. 5Móz. 7,20. Zsolt. 44,3. 6.
13. És adék néktek földet, amelyben
nem munkálkodtál, és városokat, amelyeket
nem építettetek, mégis bennük laktok;
szõlõket és olajfákat, amelyeket nem
ti ültettetek, de esztek azokról. 5Móz. 6,10.
14. Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok
néki tökéletességgel és hûséggel;
és hányjátok el az isteneket, akiknek
szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen
és Egyiptomban, szolgáljatok az
Úrnak. 1Móz. 17,1. 3Móz. 17,7. 5Móz. 10,12.
Zsolt. 119,1. Ezék. 20,7. 2Kor. 1,12. Ef. 6,24.
15. Hogyha pedig rossznak látjátok azt,
hogy szolgáljatok az Úrnak: válasszatok
magatoknak még ma, akit szolgáljatok;
akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok
szolgáltak, amíg túl voltak a folyóvizen,
akár az emoreusok isteneit, akiknek
földjén lakoztok: én azonban és az
én házamnépe az Urat szolgáljuk.
1Móz. 18,19. 1Kir. 18,21. Zsolt. 86,11.
A gyülekezet fogadalma
16. A nép pedig felele, és monda: Távol
legyen tõlünk, hogy elhagyjuk az Urat,
szolgálván idegen isteneknek!
17. Sõt inkább az Úr, a mi Istenünk az,
aki felhozott minket és atyáinkat Egyiptom
földjébõl, a szolgák házából, és aki
ezeket a nagy jeleket tette a mi szeme-
256 JÓZSUÉ KÖNYVE 23. 24.
ink elõtt, és megtartott minket minden
utunkban, amelyen jártunk, és mindama
népek között, amelyek között általjöttünk;
18. És kiûzött az Úr minden népet, az
emoreust is, e földnek lakóját, ami orcánk
elõl: Mi is szolgálunk az Úrnak, mert Õ
ami Istenünk!
A nép erõs döntése az Úr mellett
19. Józsué pedig monda a népnek: Nem
szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten
Õ, féltõn szeretõ Isten Õ; nem bocsátja
meg a ti vétkeiteket és bûneiteket;
Zsolt. 99,5. 9. Ésa. 5,16. 63,10. Csel. 7,42.
20. Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok
idegen isteneknek: akkor elfordul
és rosszal illet benneteket, ésmegemészt
titeket, minekutána jól cselekedett veletek.
21. Akkor monda a nép Józsuénak:
Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk!
22. Józsué pedig monda a népnek:
Bizonyságok vagytok magatok ellen,
hogy ti választottátok magatoknak az
Urat, hogy néki szolgáljatok. És mondának:
Bizonyságok! Zsolt. 119,173.
23.Most azért hányjátok el az idegen
isteneket, akik köztetek vannak, és hajtsátok
szíveteket az Úrhoz, Izraelnek Istenéhez.
1Móz. 35,2. 1Sám. 7,3.
24. És monda a nép Józsuénak: Az
Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk,
és az Õ szavára hallgatunk.
25. Szerze azért Józsué szövetséget a
néppel e napon, és ada eleibe rendelést
és végzést Síkemben. 2Móz. 15,25.
26. És beírá Józsué e dolgokat az Isten
törvényének könyvébe, és vett egy nagy
követ, és odahelyezteté azt a cserfa alá,
amely az Úrnak szent házában volt.
1Móz. 28,18. 31,48. 5Móz. 31,24. Bír. 9,6.
27. És monda Józsué az egész népnek:
Ímé ez a kõ lesz ellenünk bizonyságul;
mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét,
amelyet szólott nékünk; és lesz ellenetek
bizonyságul, hogy ne hazudjatok a
ti Istenetek ellen. 1Móz. 31,48. 5Móz. 32,1.
28. És elbocsátá Józsué a népet, kit-kit
amaga örökségébe.
Józsué és Eleázár halála
29. És lõn e dolgok után, hogy meghala
Józsué, a Nún fia, az Úrnak szolgája, száztíz
esztendõs korában,
30. És eltemeték õt az õ örökségének
határában Timnat-Szerában, mely az Efraim
hegyén van, a Gaas hegytõl észak felé.
31. Izrael pedig az Urat szolgálta Józsuénak
minden idejében, és a véneknek is
minden idejükben, akik hosszú ideig éltek
Józsué után, és akik tudják vala minden
cselekedetét az Úrnak, amelyet cselekedett
Izraellel. Bír. 2,7.
32. A József csontjait pedig, amelyeket
felhoztak Izrael fiai Egyiptomból, eltemették
Síkemben, a mezõnek abban a részében,
amelyet szerzett Jákób Hámornak,
a Síkem atyjának fiaitól száz pénzén; és
lett a József fiainak örökségévé. Csel. 7,16.
33. Meghala Eleázár is, Áron fia, és eltemeték
õt Gibeatban, az õ fiának, Fineásnak
városában, amely néki adatott az Efraim
hegyén.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 177
Heti: 863
Havi: 5 265
Össz.: 861 276

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 23.Józsué könyve 22-24.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »