Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Jeftét választják vezérré
11 A Gileádból való Jefte pedig nagy
hõs volt, és egy parázna asszonynak
volt a fia, s Jeftét Gileád nemzette.
Józs. 2,1. Zsid. 11,32. 33.
2.De mikor Gileádnak a felesége is szült
néki fiakat, és megnõttek az õ feleségének
fiai: akkor elûzték Jeftét és azt mondták
néki: Nem fogsz örökösödni atyánknak
házában, mert más asszonynak vagy a fia.
3. És elfutott Jefte az õ atyjafiai elõl, és
Tób földjén telepedettmeg, és henyélõ emberek
gyûltek össze Jefte körül, és együtt
portyáztak. 1Sám. 22,2.
4. És történt napok múlva, hogy az Ammon
fiai harcba keveredtek Izraellel.
5. És lõn, hogy amint harcolni kezdtek az
Ammon fiai Izraellel, Gileád vénei elmentek,
hogy visszahozzák Jeftét Tób földjérõl.
6. És mondának Jeftének: Jer el, és légy
nékünk fejedelmünk, és harcoljunk az Ammon
fiai ellen.
7. Jefte pedig monda Gileád véneinek:
Avagy nem ti vagytok-é, akik engem meggyûlöltetek,
és kiûztetek atyámnak házából?
És miért jöttetek most hozzám a ti
nyomorúságtoknak idején? 1Móz. 26,27.
8. És mondának Gileád vénei Jeftének:
Azért fordultunk most hozzád, hogy jöjj el
velünk, és hadakozzál az Ammon fiai ellen,
és légy mi nékünk fejünk, és Gileád minden
lakosinak. Luk. 17,4.
9. És monda Jefte Gileád véneinek: Ha
visszavisztek engem, hogy hadakozzamaz
Ammon fiai ellen, és kezembe adja õket az
Úr: igazán fejetekké leszek?
10. Akkor mondának Gileád vénei Jeftének:
Az Úr a tanúnk, ha a te beszéded szerint
nem cselekszünk! 1Móz. 31,50.
Jer. 29,23. 42,5.Mik. 1,2. Róm. 1,9. 1Thess. 2,5.
11. És elment Jefte Gileád véneivel, és a
nép a maga fejévé és fejedelmévé tette õt.
És megmondá Jefte minden beszédét az
Úr elõttMispában. 1Sám. 10,17. Péld. 16,3.
Jefte tárgyal az ellenséggel
12. És követeket küldött Jefte az Ammon
fiainak királyához, ezt üzenvén:Mi dolgom
van nékemveled, hogy hozzámjöttél, hogy
hadakozzál az én földem ellen?
13. És monda az Ammon fiainak királya
Jefte követeinek: Mert elvette Izrael az én
földemet, mikor Egyiptomból feljött, az
Arnontól fogva Jabbókig és a Jordánig,
most te add azokat vissza békességgel.
1Móz. 32,22. 4Móz. 21,24.
14. Ismét külde pedig Jefte követeket az
Ammon fiainak királyához;
BÍRÁK KÖNYVE 10. 11. 271
15. És monda néki: Ezt üzeni Jefte: Nem
vette el Izrael sem a Moáb földjét, sem az
Ammon fiainak földjét; 5Móz. 2,9. 19.
16.Mertmikor kijöttEgyiptomból, a pusztában
bolyongott Izrael egész a Vörös tengerig,
és mikor Kádesbe ért, Józs. 5,6.
17. Követeket küldött Izrael Edóm királyához,
mondván: Hadd menjek át, kérlek,
országodon; de Edóm királya nem hallgatta
meg.Majd Moáb királyához is küldött;
de ez sem engedé, és így Izrael ott maradt
Kádesben. 4Móz. 20,1. 14.
18. És mikor tovább vándorolt a pusztában,
megkerülte Edóm földjét és Moáb
földjét, és napkelet felõl érkezett a Moáb
földjéhez, és ott táborozott túl az Arnonon;
de Moáb határába nem ment be, mert az
ArnonMoáb határa. 4Móz. 21,4. 11.
19. Ekkor követeket küldött Izrael Szihonhoz,
az emoreusok királyához,Hesbon
királyához, és monda néki Izrael: Hadd
menjek át, kérlek, országodon az én helyemre.
5Móz. 2,26.
20.De Szihon nem hitt Izraelnek, hogy
átvonul az õ határán, hanemösszegyûjtötte
Szihon az õ egész népét, és táborba szállott
Jahásban, és harcolt az Izrael ellen.
21. Az Úr, az Izrael Istene pedig Szihont
és egész népét Izrael kezébe adta, és megverték
õket, és elfoglalta Izrael az emoreusoknak,
ama föld lakóinak, egész országát.
22. És birtokába vette az emoreusok
egész határát, az Arnontól fogva Jabbókig,
és a pusztától a Jordánig.
23. Ésmikor az Úr, az Izrael Istenemaga
ûzte ki az emoreusokat az Õ népe, az Izrael
elõl, most te akarnád ezt elfoglalni?
24.Hát nemúgy van-é, hogy amit bírnod
adott néked Kámos, a te istened, azt bírod?
Mi meg mindazoknak örökségét bírjuk,
akiket az Úr, a mi Istenünk ûzött ki mi elõlünk.
2Móz. 34,11. 4Móz. 21,29. Csel. 13,19.
25. És most vajon mennyivel vagy te különb
Báláknál, Cippor fiánál,Moáb királyánál?
Avagy versengett-é ez az Izraellel, és
hadakozott-é valaha ellenük? 4Móz. 22,2.
26.Míg Izrael Hesbonban és annak mezõvárosaiban,
Aroerben és ennek mezõvárosaiban
és az Arnon mellett való összes
városokban háromszáz esztendõn át lakott:
miért nemfoglaltátok el abban az idõben?
5Móz. 2,36.
27. Én nem vétettem ellened, hanem te
cselekszel velem gonoszt, hogy harcolsz
ellenem. Az Úr, a Bíró, tegyen ma ítéletet
az Izrael és az Ammon fiai között.
28.De az Ammon fiainak királya nem
hallgatott Jefte szavaira, amelyeket üzent
néki. 1Móz. 18,25.
Jefte fogadalma és gyõzelme
29. Jeftén pedig lõn az Úrnak Szelleme,
és általméne Gileádon és Manassén, és
általméneGileádMispén, ésGileádMispébõl
felvonult az Ammon fiai ellen.
30. És fogadást tett Jefte az Úrnak, és
monda: Ha mindenestõl kezembe adod az
Ammon fiait: 1Móz. 28,20. 1Sám. 1,11.
31. Akkor valami kijön az én házamnak ajtaján
elõmbe, mikor békével visszatérek az
Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozomazt
egészenégõ áldozatul. 3Móz. 27,2.
32. És kivonult Jefte az Ammon fiai ellen,
hogy hadakozzék velük, és kezébe adá
néki azokat az Úr.
33. És veré õket Aroertõl fogva mindaddig,
míg mennél Minnitbe, húsz városon
át, és egész Abel-Keraminig nagy vérontással,
és az Ammon fiaimegaláztattak az Izrael
fiai elõtt. Ezék. 27,17.
34.Mikor pedigméne JefteMispába az õ
házához: ímé az õ leánya jött ki eleibe dobokkal
és táncoló sereggel; ez volt az õ
egyetlenegye,mert nemvolt néki kívülötte
sem fia, sem leánya. 1Sám. 18,6. Zsolt. 68,25.
35. És mikor meglátta õt, megszaggatá
ruháit, és monda: Óh, leányom, de megszomorítottál
és megháborítottál engem!
Mert én fogadást tettemaz Úrnak, és nem
vonhatom vissza. 1Móz. 37,29. 3Móz. 27,28.
36. Az pedigmonda néki:Atyám, ha fogadást
tettél az Úrnak, úgy cselekedjél velem,
amint fogadtad, miután az Úr megadta
az ellenségiden: az Ammon fiain való
bosszút. 4Móz. 30,2.
37. És monda az õ atyjának: Csak azt az
egyet tedd meg nékem; eressz el engem
két hónapra, hadd menjek el és vonulhassak
félre a hegyekre, hogy sírjak szüzességemen
leánybarátaimmal. Luk. 1,25.
272 BÍRÁK KÖNYVE 11.
38. És õ monda:Menj el. És elbocsátá õt
két hónapra. Az pedig elment és az õ leánybarátai,
és siratta az õ szüzességét a hegyeken.
1Sám. 1,22.
39. És a két hónap elteltével visszatért
atyjához, és betöltötte az õfelõle való fogadást,
amelyet tett, és õ soha nem ismert
férfiút. És szokássá lett Izraelben,
40. Hogy esztendõnként elmentek az
Izrael leányai, hogy dicsõítsék a gileádbeli
Jefte leányát esztendõnként négy napon
át.
Jefte és az efraimiak viszálya
12 Összegyûlének pedig az Efraim
férfiai, és általmenének északra, és
mondának Jeftének: Miért szállottál harcba
az Ammon fiaival, és miért nem hívtál
minket is, hogymenjünk veled?Most azért
a te házadatmegégetjük teveled együtt tûzzel.
2. Ésmonda Jefte nékik: Nagy háborúságunk
volt, nékem és az én népemnek, az
Ammon fiaival: és hívtalak titeket; de ti
nem szabadítottatok meg engem az õ kezükbõl.
3. És amikor láttam, hogy ti nemakartok
segíteni, kockára vetém saját életemet, és
általmenék az Ammon fiai ellen, az Úr
pedig kezembe adta õket. És most miért
jöttetek fel hozzám, hogy hadakozzatok
ellenem? 1Sám. 19,5. 28,21. Zsolt. 119,109.
4. És ekkor egybegyûjté Jefte Gileádnak
minden férfiait, és megtámadta Efraimot,
ésmegverték Gileád férfiai Efraimot,mert
azt mondották: Efraim szökevényei vagytok
ti, kik Gileádban, Efraim és Manassé
között laktok. 1Sám. 25,10. Zsolt. 78,9.
5. És elfoglalák a gileádbeliek Efraim
elõtt a Jordán réveit, és lõn, hogy mikor az
Efraim közül való menekülõk azt mondják
vala: Hadd menjek által: azt kérdezték tõlük
a gileádbeli férfiak: Efraimbeli vagy-é?
És ha az azt mondotta: Nem! Józs. 22,11.
6. Akkor azt mondták néki: Mondd: Sibbolet!
És ha Szibboletet mondott, mert
nem tudta úgy kimondani, akkor megfogták
õt és megölték a Jordán réveinél, és elesett
ott abban az idõben az efraimbeliek
közül negyvenkétezer. Mát. 26,73.
7. Ítélé pedig Jefte Izraelt hat esztendeig,
ésmeghalt Jefte, a gileádbeli, és eltemetteték
Gileád egyik városában.
Ibsán, Élon és Abdon
bíráskodása Izraelben
8. És ítélé õutána az Izraelt Ibsán, ki
Betlehembõl való volt.
9. Ennek harminc fia volt és harminc leányt
házasított ki, és harminc leányt hozott
be kívül az õ fiainak, és ítélé Izraelt hét esztendeig.
10. És meghala Ibsán, és eltemetteték
Betlehemben.
11. És bíráskodék õutána Élon Izraelben,
ki a Zebulon nemzetségébõl való volt, és
ítélé Izraelt tíz esztendeig.
12. Ésmeghalt Élon, a zebulonbeli, és eltemetteték
Ajalonban, Zebulon földjén.
13.Õutána pedig Abdon bíráskodott Izraelben,
a pireatonita Hillel fia.
14. Ennek negyven fia és harminc unokája
volt, kik hetven szamárcsikón nyargaltak,
és ítélte Izraelt nyolc esztendeig.
15. És meghalt Abdon, a pireatonita Hillel
fia, és eltemetteték Pireatonban, Efraim
földjén, az amálekiták hegységén.
Angyal jelenti
Sámson születését anyjának
13 Az Izrael fiai pedig újra gonoszul
cselekedtek az Úrnak szemei elõtt,
azért az Úr õket a filiszteusoknak kezébe
adá negyven esztendeig. 1Sám. 12,9.
2. És élt ebben az idõben egy férfiú Córából,
a Dán nemzetségébõl való, név szerint
Manoah, kinek felesége meddõ vala, és
nem szült. Józs. 19,41.
3. És megjelent az Úrnak angyala az aszszonynak,
és monda néki: Ímé most meddõ
vagy, és nemszültél; de terhes leszel, és
fiat szülsz. 1Móz. 17,17. 19. 25,21.
1Sám. 1,2–5. 19. Luk. 1,11. 13. 28. 31.
4. Azért most megóvjad magad, és ne
igyál se bort, se más részegítõ italt, és ne
egyél semmi tisztátalant.
3Móz. 11,43. 4Móz. 6,2. 3. Luk. 1,15.
5.Mert íme terhes leszel, és fiat szülsz,
és beretva ne érintse annak fejét, mert
Istennek szenteltetett lesz az a gyermek
BÍRÁK KÖNYVE 11. 12. 13. 273
anyjának méhétõl fogva, és õ kezdi majd
megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezébõl.
4Móz. 6,5. 1Sám. 1,11. 7,13. 2Sám. 8,1.
6. És elment az asszony, és elbeszélte ezt
férjének, mondván: Istennek egy embere
jöve hozzám, kinek tekintete olyan volt,
mint az Isten angyalának tekintete, igen
rettenetes, úgyhogymeg semmertemkérdezni,
hogy honnan való, és õ semmondotta
meg nékem a nevét. 1Kir. 17,24.
7. És monda nékem: Íme terhes leszel,
és fiat fogsz szülni; azért most se bort, se
más részegítõ italt ne igyál, és semmi tisztátalant
ne egyél, mert Istennek szentelt
lesz az a gyermek, anyja méhétõl fogva
halála napjáig. Mát. 28,3. Luk. 9,29. Csel. 6,15.
8.Manoah pedig az Úrhoz könyörgött,
és monda: Kérlek, Uram! Az Istennek
amaz embere, akit küldöttél, hadd jöjjön el
ismét hozzánk, és tanítson meg minket,
hogy mit cselekedjünk a születendõ gyermekkel.
9. Ésmeghallgatá az IstenManoah kérését,
mert az Istennek angyalamegint eljött
az asszonyhoz,mikor az amezõn ült, és az
õ férje,Manoah nem volt vele.
10. Akkor az asszony elsietett, és elfutott,
és elbeszélé férjének, és monda néki: Ímé
megjelent nékem az a férfiú, aki a múltkor
hozzám jött.
11. És felkelt, és elment Manoah az õ felesége
után, és mikor odaért ahhoz a férfiúhoz,
monda néki: Te vagy-é az a férfiú, aki
ez asszonnyal beszéltél? És monda: Én
vagyok.
12. És monda Manoah: Ha beteljesedik
ígéreted,miként bánjunk a gyermekkel, és
mit cselekedjék õ?
13. Az Úrnak angyala pedig monda Manoáhnak:
Mindentõl, amit csak mondottam
az asszonynak, õrizkedjék.
14.Mindabból, ami csak a bortermõ szõlõbõl
származik, ne egyék, és bort és más
részegítõ italt ne igyék, és semmi tisztátalant
ne egyék.Mindazt, amit parancsoltam
néki, tartsa meg.
15. ÉsmondaManoah azÚr angyalának:
Kérlek, hadd tartóztassunk meg téged,
hogy készítsünk néked egy kecskegödölyét.
1Móz. 18,5.
16.De az Úrnak angyala így szóltManoáhhoz:
Ha megmarasztasz is, nem eszem
kenyeredbõl, és ha áldozatot készítesz, az
Úrnak áldozd azt. Mert Manoah nem tudta,
hogy az Úrnak angyala volt.
17. ÉsmondaManoah azÚr angyalának:
Kicsoda a te neved, hogy ha majd beteljesedik
a te beszéded, tisztességgel illethessünk
téged.
18. És monda néki az Úrnak angyala:
Miért kérdezõsködöl nevem után, amely
olyan csodálatos? 1Móz. 32,29.
19.Mikor aztán Manoah a kecskegödölyét
és ételáldozatot vette, ésmegáldozá azt
egy sziklán azÚrnak: csodadolgot cselekedékManoahnak
és feleségének szeme láttára:
20. Tudniillik, mikor a láng felcsapott az
oltárról az ég felé, az oltár lángjában felszállott
azÚrnak angyala.Mikor pedig eztmeglátták
Manoah és az õ felesége, arccal a
földre borultak. Ezék. 1,28.Mát. 17,6.
21. És többé nem jelent meg az Úrnak
angyala Manoáhnak és feleségének.
Ekkor tudta megManoah, hogy az Úrnak
angyala volt az.
22. És monda Manoah az õ feleségének:
Meghalván meghalunk, mert az Istent
láttuk. 1Móz. 32,30. 2Móz. 33,20. 5Móz. 5,26.
23. Akkor monda néki az õ felesége: Ha
meg akart volna ölni az Úr minket, nem
fogadta volna el kezünkbõl az egészenégõ
áldozatot és az ételáldozatot, és nemmutatta
volna nékünk mindezeket, sem pedig
nem hallatott volna velünk ilyeneket.
24. És szült az asszony fiat, és nevezé annak
nevét Sámsonnak, és felnevekedék a
gyermek, és megáldá õt az Úr. Zsid. 11,32.
25. És kezdé azÚrnak Szelleme õt indítani
a Dán táborában, Córa és Estáol között.
Sámson házassága
14 És lement Sámson Timnátba, és
meglátott egy nõt Timnátban a
filiszteusok lányai közül. Józs. 15,10.
2. És mikor hazament, elbeszélte ezt
atyjának és anyjának, és monda: Egy nõt
láttam Timnátban a filiszteusok leányai
között, most azért vegyétek õt nékem feleségül.
1Móz. 21,21.
274 BÍRÁK KÖNYVE 13. 14.
3. És monda néki az õ atyja és anyja: Hát
nincsen a te atyádfiainak és az én egész
népemnek leányai között nõ, hogy te elmégy,
hogy feleséget végy a körülmetéletlen
filiszteusok közül? És monda Sámson
az õ atyjának:Õt vegyed nékem,mert csak
õ kedves az én szemeim elõtt. 1Móz. 24,3.
4. Az õ atyja és anyja pedig nem tudják
vala, hogy ez az Úrtól van, hogy õ alkalmatosságot
keres a filiszteusok ellen, mert
abban az idõben a filiszteusok uralkodtak
Izrael felett. Józs. 11,20. 2Krón. 10,15.
Sámson megöl egy oroszlánt
5. És lement Sámson az õ atyjával és anyjával
Timnátba, ésmikor Timnátnak szõlõhegyéhez
értek, íme egy oroszlánkölyök
jött ordítva elébe.
6. És felindítá õt az Úrnak Szelleme, és
úgy kettészakasztá azt, mint ahogyan kettészakasztatik
a gödölye; pedig semmi sem
volt kezében.De atyjának és anyjának nem
mondta el, amit cselekedett. 1Sám. 10,16.
7. És mikor leérkezett, beszélt a nõvel,
aki kedves volt Sámson szemei elõtt.
8.Mikor pedig egynéhány nappal az után
visszatért, hogy õt hazavigye, lekerült,
hogy megnézze az oroszlánnak holttestét:
hát íme egy raj méh volt az oroszlánnak
tetemében, és méz.
9. És kiszedte azt markaiba, és amint
ment-mendegélt, eszegetett belõle, és mikor
hazaért atyjához és anyjához, adott
abból nékik is, és azok is ettek; de nem
mondta meg nékik, hogy az oroszlán holttetemébõl
vette ki a mézet.
Sámson lakodalma
és a találós kérdés az oroszlánról
10. És az után lement az õ atyja ahhoz a
nõhöz, és Sámson lakodalmat tartott ott,
mert úgy szoktak cselekedni az ifjak.
11.Mikor pedig meglátták õt a filiszteusok,
harminc társat adtak mellé, hogy legyenek
õvele.
12. És monda nékik Sámson: Hadd vessek
elõtökbe egy találósmesét, ha aztmegfejtitek
nékem a lakodalom hét napja alatt
és kitaláljátok; adok néktek harminc inget
és harminc öltözõ ruhát; Ezék. 17,2. Luk. 14,7.
13.De ha nem tudjátok megfejteni, ti
adtok nékem harminc inget és harminc
öltözõ ruhát. Azok pedig mondának néki:
Add elõ találós mesédet, hadd halljuk.
14.Õpedigmonda nékik: Az evõbõl étek
jött ki, s az erõsbõl édes jött ki.De nemtudták
a találósmesétmegfejteni háromegész
napon át.
15. Lõn annak okáért hetednapon, mondának
Sámson feleségének: Vedd reá férjedet,
hogy fejtse meg nékünk a találós mesét,
hogy valamiképpen meg ne égessünk
téged és a te atyádnak házát tûzzel; vagy
azért hívtatok ide minket, hogy koldussá
tegyetek bennünket, vagy nem?
16. És sírt a Sámson felesége õelõtte, és
monda: Bizony te gyûlölsz engem, és nem
szeretsz. Egy találós mesét vetettél az én
népemfiai elé és nékemsemfejtettedmeg.
Õ pedig monda néki: Íme még atyámnak
és anyámnak sem mondtam meg, hát néked
mondanám meg?
17. Az pedig hét napon át sírdogált elõtte,
ameddig a lakodalomtartott. Végre a hetedik
napon megmondá néki, mert folyvást
zaklatta õt.Õpedig aztánmegfejté a találós
mesét népe fiainak.
18. Ésmondának néki a város férfiai a hetedik
napon,mielõttmég a nap lement volna:
Mi édesebb, mint a méz, És mi erõsebb,
mint az oroszlán? Ki monda nékik:
Ha nemaz én üszõmön szántottatok volna,
mesém soha ki nem találtátok volna.
19. Ekkor felindítá õt azÚrnak Szelleme,
és elment Askelonba, és megölt közülük
harminc férfiút, és elvette ruhájukat és
azoknak adta ez öltözõ ruhákat, akik a találós
mesét megoldották. És felgerjedett
haragjában elment az õ atyjának házához.
20. ASámson felesége pedig férjhezment
az õ egyik társához, akit társaságába vett.
Sámson a filiszteusoknak
nagy kárt szerez felesége miatt
15 Lõn pedig néhány nap múlva, a búzaaratásnak
idejében,meglátogatta
Sámson az õ feleségét, egy kecskegödölyét
vitt néki, és monda: Bemegyek az én
feleségemhez a hálóházba.De nem hagyá
õt bemenni az õ atyja. Luk. 15,29.
BÍRÁK KÖNYVE 14. 15. 275
2. És monda annak atyja: Azt gondoltam,
hogy gyûlölve gyûlölöd õt, azért odaadtam
õt a te társadnak; de hát vajon húga nem
szebb-é nálánál? Legyen helyettemost az a
tied.
3. És monda néki Sámson: Teljesen igazam
lesz most a filiszteusokkal szemben,
ha kárt okozok nékik.
4. És elment Sámson, és összefogdosott
háromszáz rókát, és csóvákat vévén, a rókák
farkait egymáshoz kötözé, és egy-egy
csóvát tettminden két rókának farka közé.
5. És meggyújtá tûzzel a csóvákat, és
beeresztette azokat a filiszteusok gabonájába,
és felgyújtá a gabonakalangyákat, az álló
vetéseket, a szõlõket és az olajfaerdõket.
6. Akkormondának a filiszteusok:Ki cselekedte
ezt? És aztmondták: Sámson, Timneus
veje, mert elvette tõle az õ feleségét,
és adta azt az õ társának. Felmenének
annak okáért a filiszteusok, és megégeték
az asszonyt és annak atyját tûzzel.
7. Sámson pedig monda nékik: Bátor ezt
cselekedtétek, mégis addig nem nyugszom
meg, míg bosszúmat ki nem töltöm
rajtatok.
8. És megverte õket keményen válluktól
tomporukig, és lement és lakott Etamban,
a sziklabarlangban. 1Krón. 4,3. 2Krón. 11,6.
Sámson hõstette Lehiben
9. A filiszteusok pedig felmentek, és megszállották
Júdát, és Lehiben telepedtek le.
10. Akkormondának a Júda férfiai:Miért
jöttetek fel ellenünk? Azok pedig mondának:
Sámsontmegkötözni jöttünk fel, hogy
úgy cselekedjünk vele, mint õ cselekedett
mivelünk.
11. Ekkor háromezer ember ment le Júdából
Etamba, a sziklabarlanghoz, ésmonda
Sámsonnak: Nem tudod-é, hogy a filiszteusok
uralkodnak rajtunk? Miért cselekedted
ezt velünk? Õ pedig monda nékik:
amiképpen cselekedtek õk velem, én is
úgy cselekedtem velük. Zsolt. 106,40--42.
12. És mondának néki: Azért jöttünk le,
hogymegkötözzünk, és hogy a filiszteusok
kezébe adjunk téged. Sámson pedig monda
nékik: Esküdjetek meg nékem, hogy ti
nem rohantok reám. JerSir. 1,5.
13. És azok felelének néki, mondván:
Nem! csakmegkötözvénmegkötözünk, és
kezükbe adunk; de nem ölünk meg téged.
Azután megkötözték õt két új kötéllel, és
felvezették õt a kõszikláról.
14. És mikor Lehi felé közeledett, és a
filiszteusok már ujjongtak elébe: felindítá
õt az Úrnak Szelleme, és olyanok lettek a
karján levõ kötelek, mint a lenszálak, melyeket
megperzsel a tûz és lemállottak a
kötések kezeirõl.
15. És egy nyers szamárállcsontot talála,
és kinyújtván kezét, felvevé azt, és agyonvert
vele ezer embert. 3Móz. 26,8. Józs. 23,10.
16. Ésmonda Sámson: Szamár állcsontjával
seregeket seregre, szamár állcsontjával
ezer férfit vertem le.
17. Ésmikor ezt elmondotta, elvetette kezébõl
az állcsontot, és elnevezé azt a helyet
Ramat-Lehinek.
18. Azután megszomjúhozék felette igen
és felkiáltott az Úrhoz, ésmonda: Te adtad
szolgád kezébe ezt a nagy gyõzelmet, és
most szomjan kell meghalnom, és a körülmetéletlenek
kezébe jutnom. Zsolt. 3,7.
19. Akkor meghasítá Isten a zápfogat,
mely az állcsontban volt, és víz fakadt ki
abból.Õ pedig ivott, ereje visszatért, és
megéledett. Azért neveztetik a segítségül
hívás forrásának e hely Lehiben mind e
mai napig, Ésa. 40,29.
20. És ítélé Sámson Izraelt a filiszteusok
idejében húsz esztendeig.
Sámson Gázában
16 És elment SámsonGázába, ésmeglátott
ott egy parázna asszonyt, és
bement hozzá.
2. A gázabelieknek pedig mikor megmondották,
mondván: Idejött Sámson! Körülvették
õt, és leselkedének õutána egész
éjszakán át a város kapujában, és hallgatóztak
egész éjjel, és azt mondták: Reggel, ha
világos lesz, megöljük õt. Csel. 9,24.
3. És aluvék Sámson éjfélig. Éjfélkor
pedig felkelt, ésmegfogván a város kapujának
szárnyait, a kapufélfákkal és a závárokkal
együtt kiszakította azokat, és vállaira
vette, és felvitte a hegy tetejére, mely Hebronnal
szemben fekszik.
276 BÍRÁK KÖNYVE 15. 16.
Sámson és Delila
4. És történt az után, hogy megszeretett
egy asszonyt a Sórek völgyében, akinek
neve Delila volt.
5. És felmenének õhozzá a filiszteusok
fejedelmei, és mondának néki: Kérdezd ki
õt és tudd meg, miben áll az õ nagy ereje,
és miképpen vehetünk rajta erõt, hogy
megkötözzük és megkínozzuk õt, és mi
mindegyikünk adunk néked ezerszáz
ezüstsiklust. Péld. 2,16--19. 5,3--11.
6. És monda Delila Sámsonnak: Mondd
meg nékem, miben van a te nagy erõd és
mivel kellene téged megkötni, hogy megkínozhassanak
téged.
7. És felele néki Sámson: Ha megkötöznek
hét nyers gúzzsal, melyek még meg
nemszáradtak, akkor elgyengülök és olyan
leszek,mintmás ember.
8. Akkor hoztak néki a filiszteusok fejedelmei
hét nyers gúzst, amely még nem
volt száraz, és megkötözé õt azzal.
9. A lesben állók pedig ott vártak annál a
hálókamarában. És monda néki: Rajtad a
filiszteusok, Sámson! És elszakasztá a gúzsokat,
miképpen elszakad a csepûfonal,
ha tûz éri, és ki nemtudódék,miben volt az
õ ereje.
10. És monda Delila Sámsonnak: Ímé rászedtél,
és hazugságot szóltál nékem,most
monddmeg igazán, hogymivel lehet téged
megkötözni?
11.Õpedigmonda néki:Ha erõsenmegkötöznek
új kötelekkel, melyekkel még
semmi dolgot nem végeztek, akkor elgyengülök
és olyan leszek, mint más ember.
12. És vett Delila új köteleket, és megkötözte
õt velük, és monda néki: Rajtad a
filiszteusok, Sámson! Mert ott leselkedtek
utána a hálókamarában. De õ letépte azokat
karjairól, mint a fonalat. Péld. 7,22.
13. És monda Delila Sámsonnak: Meddig
fogsz még rászedni engem és hazudni
nékem? Mondd meg egyszer már, mivel
kötöztethetel meg? Õ pedig monda néki:
Ha összeszövöd az én fejemnek hét fonatékját
a nyüstfonállal.
14. És szeggel megerõsítvén a zugolyt,
monda: Rajtad a filiszteusok, Sámson! Az
pedig felébredvén álmából, kitépte a zugolyszeget
és a nyüstfonalat.
15. Ekkor monda néki Delila: Miképpen
mondhatod: Szeretlek téged, ha szíved nincsen
énvelem? Immár háromízben szedtél
rá engem, és nemmondtadmeg, hogymiben
van a te nagy erõd?
16.Mikor aztán õt minden nap zaklatta
szavaival, és gyötörte õt: halálosan belefáradt,
17. És kitárta elõtte egész szívét, és monda
néki: Borotva nem volt soha az én fejemen,
mert Istennek szentelt vagyok anyám
méhétõl fogva; ha megnyírattatom, eltávozik
tõlem az én erõm, és megerõtlenedem,
és olyan leszek,mint akármely ember.
18. Ésmikor láttaDelila, hogy kitárta volna
elõtte egész szívét, elküldött, és elhívatá
a filiszteusok fejedelmeit, és ezt üzené: Jöjjetek
fel ez egyszer, mert õ kitárta nékem
egész szívét. És felmentek õhozzá a filiszteusok
fejedelmei, és a pénzt is felvitték kezükben.
19. És elaltatta õt az õ térdein, és elõhívott
egy férfiút, és lenyíratta az õ fejének
hét fonatékát, és kezdé õt kínozni. És eltávozott
tõle az õ ereje. Péld. 5,3. 4. Préd. 7,25.
20. És monda: Rajtad a filiszteusok, Sámson!
Mikor pedig az az õ álmából felserkent,
monda: Kimegyek most is, mint egyébkor,
és lerázom a kötelékeket; mert még nem
tudta, hogy az Úr eltávozott tõle. Józs. 7,12.
1Sám. 18,12. Zsolt. 33,16. Péld. 22,14. Jer. 9,23. 24.
21.De a filiszteusokmegfogták õt, és kiszúrták
szemeit, és levezették õt Gázába,
és ottmegkötözték két vaslánccal, és õrölnie
kellett a fogházban.
Sámson utolsó hõstette
22.De az õ fejének haja újra kezdett nõni,
miután megnyíretett.
23. És mikor a filiszteusok fejedelmei
összegyûltek, hogy az õ istenüknek, Dágonnak
nagy áldozatot áldozzanak, és
hogy örvendezzenek, mondának: Kezünkbe
adta a mi istenünk Sámsont, a mi ellenségünket.
24. Ésmikor látta õt a nép, dicsérték az õ
istenüket:mert,mondának, kezünkbe adta
a mi istenünk a mi ellenségünket, földünk
BÍRÁK KÖNYVE 16. 277
pusztítóját, és aki sokakat megölt miközülünk.
1Sám. 31,9. 1Kor. 8,4. 10,19. 20.
25. Lõn pedig, hogy mikor megvidámult
az õ szívük, mondának: Hívjátok Sámsont,
hadd játsszék elõttünk. És elõhívák Sámsont
a fogházból, és játsszék õelõttük, és az
oszlopok közé állították õt.
26. Sámson pedig monda a fiúnak, aki õt
kézenfogva vezette: Eressz el, hadd fogjam
meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik,
és hadd támaszkodjam hozzájuk.
27. A ház pedig tele volt férfiakkal és aszszonyokkal,
és ott voltak a filiszteusok
összes fejedelmei, és a tetõzeten közel
három-ezren, férfiak és asszonyok, a Sámson
játékának nézõi. 5Móz. 22,8.
28. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és
monda: Uram, Isten, emlékezzélmeg, kérlek,
én rólam, és erõsíts meg engem, csak
még ez egyszer, óh Isten! Hadd álljak egyszer
bosszút a filiszteusokon két szemem
világáért! Jer. 15,15.
29. És átfogta Sámson a két középsõ
oszlopot, melyeken a ház nyugodott, az
egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével,
és hozzájuk támaszkodott.
30. És monda Sámson: Hadd vesszek el
én is a filiszteusokkal! És nagy erõvelmegrándította
az oszlopokat, és rászakadt a ház
a fejedelmekre és az egész népre,mely abban
volt, úgyhogy többet megölt halálával,
mint amennyit megölt életében.
31. És lementek az õ testvérei és atyjának
egész háza, és elvitték õt, és hazatérvén,
eltemették Córa és Estáol között, atyjának,
Manoahnak sírjába, minekutána húsz
esztendeig ítélte az Izraelt.
Mika bálványozása
17 Vala pedig egy férfiú Efraimnak hegyérõl
való, kinek neveMika volt;
2. És monda az õ anyjának: Az az ezerszáz
ezüst, mely tõled elvétetett, és amely
miatt te átkozódál, és füleimbe ismondtad,
ímé az az ezüst én nálam van, én vettem el
azt. És monda az õ anyja: Légy megáldva,
fiam, az Úrtól! Ruth 2,20. 3,10.
3. És visszaadta az ezerszáz ezüstpénzt az
õ anyjának. Ésmonda az õ anyja: Szentelve
szentelem e pénzt az Úrnak az én kezeimbõl
fiaimért, hogy egy faragott és öntött
bálvány készíttessék abból, azért most
visszaadom azt tenéked.
4.De õ megint visszaadá a pénzt anyjának,
és vett az õ anyja kétszáz ezüstpénzt,
és odaadá azt az ötvösnek, és az készített
abból egy faragott és öntött bálványt. Ez az
után aMika házában volt. Ésa. 46,6.
5. És a férfiúnak, Míkának volt egy
temploma, és készített efódot és terafimot,
és felszentele az õ fiai közül egyet, és ez lett
néki papja. 1Móz. 31,19. Hós. 3,4.
6. Ebben az idõben nemvolt király Izraelben,
hanem mindenki azt cselekedte, amit
jónak látott. 5Móz. 12,8.
7. Vala pedig egy ifjú, JúdánakBetlehemébõl,
a Júda nemzetségébõl való, ki lévita
volt, és ott tartózkodott. Ruth 1,1. 2.Mik. 5,2.
8. És elméne ez a férfiú Júdának Betlehemvárosából,
hogy ott tartózkodjék, ahol
helyet talál. Így jött az Efraim hegyére,
Mika házához, vándorlása közben.
9. És monda néki Mika: Honnan jössz?
És monda: Lévita vagyok Júdának Betlehemébõl,
és járok s kelek, hogy hol találnék
helyet.
10. És monda néki Mika: Maradj nálam,
és légy nékematyámés papom, és én adok
néked esztendõnként tíz ezüstpénzt és egy
öltözõ ruhát és eledelt. És a lévita beszegõdött.
1Móz. 45,8. Jób 29,16.
11. És tetszék a lévitának, hogy megmaradjon
annál a férfiúnál; és olyan lett néki
az az ifjú, mint egyik az õ fiai közül.
12. És felszentelte Mika a lévitát; így lett
papjává az ifjú, és maradtMika házánál.
13. És monda Mika: Most tudom, hogy
jól fog velem tenni az Úr, mert e lévita lett
papom.
Dán törzse új lakóhelyet keres
18 Ebben az idõben nem volt király
Izraelben, és ezekben a napokban
keresett a Dán nemzetsége magának örökséget,
ahol lakjék,mertnemjutottnékimindez
ideig az Izrael törzsei között osztályrész.
2. És elküldöttek aDán fiai az õ házuknépe
közül öt férfiút, vitéz férfiakat a maguk
határaikból, Córából és Estáolból, hogy
kémleljék ki és nézzék meg jól a földet, és
278 BÍRÁK KÖNYVE 16. 17. 18.
mondának nékik:Menjetek el, kémleljétek
ki a földet. És elérkeztek az Efraim hegyéhez,
aMika házához, és ott megháltak.
4Móz. 13,17. Józs. 2,1.
3.Mikor a Mika házánál voltak, megismerték
az ifjú lévitának hangját, és hozzá
mentek, és mondának néki: Ki hozott téged
ide? Mit csinálsz itt, és mi járatban
vagy?
4.Õ pedig monda nékik: Ezt meg ezt
cselekedte velem Mika, és megfogadott
engem, és papjává lettem.
5. És mondának néki: Kérdezd meg
Istentõl, hogy hadd tudjukmeg, ha szerencsés
lesz-é a mi utunk, amelyen járunk?
6. És monda nékik a pap: Menjetek el
békességgel; a ti utatok, amelyen jártok, az
Úr elõtt van. 1Kir. 22,6.
7. És elment az öt férfiú, és Laisba jutott,
és látták a népet, amely benne volt, hogy
minden félelem nélkül lakik, a szidónbeliek
szokása szerint él csendesen és bátorságosan,
és nincs senki, aki õket bántaná az
országban, vagy úr volna felettük, és távol
vannak a szidóniaktól, és nincs senkivel
semmi dolguk. Józs. 19,47.
8. És mikor visszatértek atyjukfiaihoz
Córába és Estáolba, és kérdezték tõlük az
õ atyjukfiai:Mi jóval jártatok?
9.Mondának: Keljetek fel, és menjünk
fel ellenük, mert láttuk a földet, hogy ímé
igen jó, és ti veszteg ültök? Ne legyetek
restek amenetelre, hogy elmenjetek elfoglalni
azt a földet. 4Móz. 13,30. Józs. 2,23.
10.Ha elmentek, biztonságban élõ néphez
mentek, és a tartomány tágas; mert
Isten kezetekbe adta azt a helyet, ahol semmiben
sincs hiány, ami csak a földön van.
Dán törzse elrabolja
Mika bálványszobrait
11. És elment onnét a Dán nemzetségébõl,
Córából és Estáolból, hatszáz férfiú
hadiszerszámokkal felkészülten.
12. És felvonultak, és táborba szállottak
Kirját-Jeárimban, Júdában. Ezért hívják azt
a helyet Dán táborának mind e mai napig.
És ez Kirját-Jeárim mögött fekszik.
13. És onnan felvonultak az Efraim hegyére,
ésMika házába mentek.
14. És szólott az az öt férfiú, aki elment kikémlelni
Lais földjét ésmonda atyjafiainak:
Tudjátok-é, hogy ebben a házban efód és
teráf, faragott és öntött bálvány van? Hát
elgondolhatjátok, hogy mit cselekedjetek.
15. És betértek oda, és az ifjú lévitához
mentek aMika házába, és köszöntötték õt:
Békességgel!
16. A hadiszerszámokkal felkészült hatszáz
férfiú pedig, kik a Dán fiai közül valók
voltak, a kapu elõtt állott.
17. És az az öt férfiú, aki a föld kikémlelésére
ment el, mikor felment és megérkezett
oda, elvette a faragott képet, az efódot,
a teráfot és az öntött bálványt; a pap pedig
ott állott a kapu elõtt a hadiszerszámokkal
felkészült hatszáz férfiúval.
18.Mikor pedig ezek a Mika házához
bementek és elvették a faragott képet, az
efódot, a teráfot és az öntött bálványt,monda
nékik a pap:Mit mûveltek?
19. Azok pedigmondának néki:Hallgass,
tedd kezed ajakadra, és jöjj el velünk, és
légy nékünk atyánk és papunk. Melyik
jobb, hogy egy ember házának légy papja,
vagy hogy Izraelben egy nemzetségnek és
háznépnek légy papja? Péld. 30,32.Mik. 7,16.
20. És örvendett ezen a papnak szíve, és
elvitte az efódot és a teráfot és a faragott
képet, és velük a nép közé ment.
21. És megfordulván elvonultak, maguk
elõtt küldve a gyermekeket, a barmokat és
drágaságaikat.
22.Mikor pedig már messze jártak a
Mika házától, a férfiak, akik a Mika házának
szomszédságában laktak, összegyûltek,
és utána mentek a Dán fiainak.
23. És utánuk kiáltoztak a Dán fiainak.
Azok pedig visszafordulván mondának
Míkának:Mi bajod van, hogy így felsereglettél?
24. És monda: Isteneimet vettétek el,
amelyeket készíttettem, és papomat, és
elmentetek, hát mim van még egyebem?
És mégis azt mondjátok nékem: mi bajom
van?
25. És mondának néki a Dán fiai: Ne hallasd
többé hangodat, hogy rátok ne rontsanak
e felbõszített emberek, és te a magad
életét és házadnépe életét el ne veszítsd!
BÍRÁK KÖNYVE 18. 279
26. És elmentek aDán fiai amaguk útján,
és mikorMika látta, hogy azok erõsebbek
nála, megfordult, és visszatért házához.
Dán fiai elfoglalják Laist
27.Õk pedig elvitték, amitMika készíttetett,
és a papot, aki nála volt, és Lais ellen
mentek, a nyugodtan és biztonságban élõ
nép ellen, és leölték õket fegyvernek élivel,
és a várost megégették tûzzel.
28. És nem volt senki, aki õket megszabadította
volna, mert messze volt Szidóntól,
és semmi dolguk nem volt senkivel.
Lais pedig a Bét-Rehob völgyében feküdt
és itt építették meg a várost, és telepedtek
meg benne. Józs. 11,8. 2Sám. 10,6.
29. És elnevezték a város nevét Dánnak,
atyjuknak, Dánnak nevérõl, aki Izraelnek
született.Bár elõször Lais volt a város neve.
1Móz. 14,14. Józs. 19,47. 1Kir. 12,29. 15,20.
30. És felállították maguknak a Dán fiai a
faragott képet, és Jonatán, a Manasse fiánakGersomnak
fia és az õ fiai voltak papok
a Dán nemzetségében egészen a föld fogságának
idejéig. 1Sám. 4,2. Zsolt. 78,61.
31. És felállítva tarták a Mika faragott
képét, amelyet az készíttetett, mindaddig,
míg az Isten háza Silóban volt. Józs. 18,1.
Gibea lakóinak szörnyû tette
19 Ugyanebben az idõben, amikor
nem volt király Izraelben, mint
jövevény tartózkodott az Efraim hegység
oldalán egy lévita, aki ágyas nõt szerzett
magának Júda Betlehemébõl.
2. Paráználkodék pedig nála az õ ágyasa
és elméne tõle atyjának házához, Júdának
Betlehemébe, és ott maradt négy hónapig.
3. Ekkor felkelvén az õ férje, utánament,
hogy lelkére beszéljen, és hogy visszavigye
õt. Szolgája és egy pár szamár volt
vele. Az pedig bevezette õt az õ atyjának
házába, és mikor meglátta õt a leánynak
atyja, örvendve eléje ment.
4. És ott tartóztatá õt ipa, a leánynak
atyja, és õ ott maradt nála három napig, és
ettek, ittak, és ott is háltak.
5. És mikor a negyedik napon reggel
korán felkeltek, és õ felkészült, hogy
elmenjen,monda a leánynak atyja az õ vejének:
Erõsítsd meg szívedet egy falat kenyérrel,
az után menjetek el.
6. És leültek, és mindketten együtt ettek
és ittak, ésmonda a leány atyja a férfiúnak:
Gondoldmeg és hálj itt az éjjel és gyönyörködjék
a te szíved.
7.Mikor pedig felkelt az a férfiú, hogy elmenjen,
addig marasztá õt az ipa, hogy ott
maradt megint éjszakára.
8. És felkelt az után az ötödik napon jókor
reggel, hogy elmenjen, és monda a leánynak
atyja: Erõsítsd meg, kérlek, a te szívedet.
És mulatozának, míg elhanyatlék a
nap, és együtt ettek mindketten.
9. Ekkor felkele az a férfiú, hogy elmenjen
ágyasával és szolgájával; de ipa, a leánynak
atyja, így szólt hozzá: Ímé a napmár lehanyatlik,
hogy beesteledjék, azért háljatok
meg itt; ímé nyugalomra hajlik a nap,
hálj itt, és gyönyörködjék a te szíved; holnap
aztán készüljetek fel jókor reggel a ti
utatokra, és menj el sátorodba.
10.De a férfiú nemakart ottmeghálni, és
felkelt és elment, és egész Jebusig jutott, ez
Jeruzsálem. Egy pármegterhelt szamár és
ágyasa volt vele. Józs. 18,28.
11.Mikor pedig Jebus mellett voltak, a
napmár igen alászállott, ésmonda a szolga
az õ urának: Jerünk és térjünk be a Jebuzeusok
e városába, és háljunk ott.
12. És monda néki az õ ura: Ne térjünk
be az idegenek városába, ahol senki sincs
az Izrael fiai közül, inkább menjünk el
Gibeáig. 4Móz. 13,29.
13. És monda az õ szolgájának: Siess, és
menjünk e két hely valamelyikébe, és
háljunk vagy Gibeában, vagy Rámában.
14. És tovább vonultak, és elmenének, és
a nap Gibeamellettment le felettük, amely
Benjáminé.
15. És odatértek, hogy bemenjenek és
megháljanak Gibeában. Mikor pedig oda
bement, leült a város piacán,mert nemvolt
senki, aki õket házába behívná éjszakára.
16. És ímé egy öreg ember jöve amunkából
a mezõrõl késõ estve. Ez a férfiú az
Efraim hegységérõl való volt, és csak jövevény
Gibeában, míg a helynek lakói benjáminiták
voltak. Zsolt. 104,23.
280 BÍRÁK KÖNYVE 18. 19.
17. És mikor felemelte szemeit, és meglátta
azt az utas embert a város piacán,
monda az öreg ember néki: Hovámégy és
honnan jössz?
18. Ez pedigmonda néki:Megyünk Júda
Betlehemébõl az Efraim hegység oldaláig,
ahonnan való vagyok. Júda Betlehemében
voltam és most az Úr házához megyek, és
nincsen senki, aki házába fogadna engem.
19. Pedig szalmánk és abrakunk is van
szamaraink számára, és kenyerem és borom
is van a magam és a te szolgálód és
emez ifjú számára, ki szolgáddal van, úgyhogy
semmiben sem szûkölködünk.
20. Ekkormonda a vén ember:Békesség
néked! Mindarra, ami nélkül csak szûkölködöl,
nékem lesz gondom. Csak nem
hálsz itt az utcán?! 1Móz. 19,2. 43,23.
21. És elvezette õt az õ házához és abrakot
adott az õ szamarainak. Azután megmosták
lábaikat, és ettek és ittak.
22. Ésmikor vígan laknának, ímé a város
férfiai, aBéliál fiainak emberei, körülvették
a házat, és az ajtót döngetve, mondának az
öreg embernek, a ház urának, mondván:
Hozd ki azt a férfiút, aki házadhoz jött,
hogy ismerjük meg õtet. 1Móz. 19,5.
23. És kiment hozzájuk az a férfiú, a háznak
ura és monda nékik: Ne, atyámfiai, ne
cselekedjetek ilyen gonoszt, minekutána
az a férfiú az én házamhoz jött, ne tegyétek
vele azt az alávaló dolgot. 2Sám. 13,12.
24. Ímé itt van hajadon leányom és az õ
ágyasa, ezeket hozomki néktek, és ezeket
nyomorgassátok, és tegyétek velük azt,
amit csak tetszik, csak e férfiúval ne cselekedjétek
azt az alávaló dolgot. 1Móz. 19,8.
25. A férfiak azonban nemakartak reá se
hallgatni. Ekkor kézen fogta az a férfiú az õ
ágyasát, és kivitte nékik az utcára. Ezek pedig
megszeplõsíték õt, és gonoszul élének
vele egész éjszaka reggelig, és csak mikor
feltetszett a hajnal, akkor bocsátották el.
26. És elment az asszony virradat elõtt és
reggel ott rogyott össze annak a férfiúnak
háza ajtajánál, amelyben az õ ura volt reggelig.
27.Mikor pedig felkelt az õ ura reggel, és
kinyitotta a ház ajtaját, és kiment, hogy
útnak induljon, ímé az asszony, az õ ágyasa,
ott feküdt elterülve a ház ajtaja elõtt, és
kezei a küszöbön.
28. És monda néki: Kelj fel és menjünk
el.De az nemfelelt néki. Ekkor feltette õt a
szamárra, és felkelt a férfiú, és elment
hazájába.
29. És mikor hazaért, kést vett elõ, és
megfogta ágyasát, és tagról-tagra szétvagdalta
õt tizenkét darabba, és szétküldözte
Izrael minden határába. 1Sám. 11,7.
30. Lõn pedig, hogy mindenki, aki ezt
látta, azt mondotta: Nem történt és nem
láttatott ehhez hasonló dolog, mióta csak
feljöttek az Izrael fiai Egyiptomnak földjébõl
mind e mai napig. Gondolkodjatok e
dolog felõl, tartsatok tanácsot és beszéljétek
meg. Péld. 13,10.
Izrael hadjárata Benjámin ellen
20 Erre kivonultak az Izrael minden
fiai és összegyülekezett a nép,mint
egy ember, Dántól fogva Bersebáig és a
Gileád földjéig, az ÚrhozMispába.
2. És megjelentek az egész népnek fõfõ
emberei, az Izraelnekminden nemzetségei
az Isten népének gyülekezetében, négyszázezer
gyalogos, fegyverfogható férfiú.
3.De meghallották a Benjámin fiai is,
hogy felmentek az Izrael fiai Mispába. Az
Izrael fiai pedig mondának: Mondjátok
meg, hogy mint történt ez a gonoszság?
4. És felele a lévita, a megöletett aszszonynak
férje, és monda: Gibeába, mely
Benjáminé, mentem én és az én ágyasom,
hogy ott megháljak.
5. És ellenem támadtak Gibeának férfiai,
és körülvettékmiattama házat éjjel, engem
akartak megölni, de az én ágyasomat nyomorgatták
meg annyira, hogy meghalt.
6. Ekkor fogtam ágyasomat, és szétvagdaltamõt,
és szétküldöztemaz Izrael örökségének
minden tartományaiba, mert utálatosságot
és aljasságot követtek el Izraelben.
1Móz. 34,7. Józs. 7,15.
7. Ímé mindnyájan, kik itt vagytok Izrael
fiai, szóljatok errõl és tanácskozzatok felõle.
2Móz. 19,5. 6.
8. Ekkor felállott az egész nép, mint egy
ember,mondván: Senki közülünk sátorába
ne menjen, és senki házához ne térjen,
BÍRÁK KÖNYVE 19. 20. 281
9.Mert most Gibea ellen ezt cselekedjük:
sorsot vetünk rá.
10. És választunk tíz férfiút száz közül, és
százat ezer közül, és ezret tízezer közül,
Izraelnek minden nemzetségébõl, hogy
hordjanak élelmet a népnek, hogy ez elmenvén,
cselekedjék Benjámin Gibeájával
annak minden gonoszsága szerint, melyet
elkövetett Izraelben.
11. És összegyülekezett Izrael minden
férfia a város ellen, mint egy ember, egyesülten.
12. És követeket küldöttek az Izrael
nemzetségei Benjáminminden törzseihez,
mondván:Micsoda aljasság az, ami tiközöttetek
történt? 5Móz. 13,14. Józs. 22,13.
13.Most adjátok ki azokat a férfiakat, a
Béliál fiait, akik Gibeában vannak, hogy
megöljük õket, és kitisztítsuk a gonoszt
Izraelbõl. De a Benjámin fiai nem akartak
hallgatni testvéreiknek, az Izrael fiainak
szavára, Róm. 1,32. 1Kor. 5,13. 2Kor. 6,15.
14.Hanem egybegyûltek a Benjámin fiai
a városokból Gibeába, hogy kimenjenek
harcolni az Izrael fiaival.
15. És azon a napon a Benjámin fiai, akik
a városokból jöttek fel, huszonhatezer
fegyverfogható férfiút számlálának, Gibea
lakóin kívül, kik szám szerint hétszázan
voltak, mind válogatott férfiú.
16. Ebbõl az egész népbõl volt hétszáz
válogatott férfiú, akik balkezesek voltak.
Ezek mindnyájan a parittyával hajszálnyira
biztosan találtak és nem hibázták el.
17. Az Izrael fiai pedig szám szerint, a
Benjámin fiain kívül, négyszázezren voltak,
fegyverfogható emberek, ésmind hadakozó
férfiak.
Izrael kétízben vereséget szenved
18. Ekkor felkeltek, és felmentek Bételbe,
és megkérdék az Istent, és mondának
az Izrael fiai: Ki menjen fel elõször közülünk
a Benjámin fiai ellen hadakozni? És
monda az Úr: Júda elõször. Józs. 9,14.
19. Felkeltek azért az Izrael fiai reggel, és
táborba szállottak Gibea elõtt.
20. És kimentek Izrael emberei harcolni
Benjámin ellen, és csatarendbe állottak fel
ellenük az Izrael emberei Gibeánál.
21. És kivonultak a Benjámin fiai is Gibeából,
és levertek az Izrael fiai közül aznap
huszonkétezret a földre. 1Móz. 49,27.
22.De a nép, Izrael férfiai, megbátoríták
magukat, és újra csatarendbe állottak
ugyanazon a helyen, amelyen elõtte való
nap sorakoztak.
23. És felmenének az Izrael fiai, és ott sírtak,
az Úr elõtt egész estig, és megkérdezték
az Urat, mondván: Vajon elmenjek-é
még harcolni az én atyámfiának,Benjáminnak
fiai ellen? Az Úr pedig monda: Menjetek
fel ellene! Hós. 5,15.
24. És mikor az Izrael fiai másnap a
Benjámin fiai ellen felvonultak,
25. Kijött elébük Benjámin Gibeából
másnap, és levert az Izrael fiai közül még
tizennyolcezer embert a földre, kik mindannyian
fegyverfoghatók voltak.
26. Ekkor felment Izraelminden fia és az
egész nép, és elmenvén Bételbe, sírtak, és
ott maradtak az Úr elõtt és böjtöltek aznap
egész estvéig, és égõáldozattal és hálaadó
áldozattal áldoztak az Úr elõtt.
27. Ésmegkérdezék az Izrael fiai azUrat,
mert ott volt abban az idõben az Isten frigyládája.
1Sám. 4,3. Zsolt. 50,15. 91,15. Péld. 3,6.
28. És Fineás, az Áron fiának, Eleázárnak
fia szolgált körülötte abban az idõben,
mondván: Vajon még egyszer felmenjek-é
harcolni az én atyámfiának Benjáminnak
fiaival, vagy pedig abbanhagyjam? És
monda az Úr: Menj, mert holnap kezedbe
adom õket. 5Móz. 10,8. 18,5. Zsolt. 106,30.
Benjámin törzsét leveri Izrael
29. És leseket vetett Izrael Gibea ellen
köröskörül. Józs. 8,4.
30. És felvonultak az Izrael fiai a Benjámin
fiai ellen harmadnapon, és felállottak
Gibea ellen úgy, mint annak elõtte.
31. Ekkor kijöttek a Benjámin fiai a nép
ellen, elszakasztatának a várostól, és elkezdették
a népet verni, és ölni, mint annak
elõtte, amezõn, a két úton,melynek egyike
Bételbe, másika Gibea felé vezet, és már
megöltek mintegy harminc férfiút Izraelbõl.
32. És mondának a Benjámin fiai: Megverettetnek
ezek elõttünkmegint,mint elõ-
282 BÍRÁK KÖNYVE 20.
ször. Az Izrael fiai pedig mondának: Fussunk
el és szakasszuk el õket a várostól, ki
az országútra.
33. És az Izrael minden fia elhagyta helyét
és Baál-Támárnál állott fel. Izrael lesei
pedig elõtörtek rejtekhelyeikbõl Maareh-
Gabából.
34. Ekkor az egész Izraelbõl tízezer válogatott
férfiú tört Gibea ellen, és néki búsulának
a harcnak, és amazok észre semvették,
hogy veszedelemben forognak.
35. Így verte le az Úr Izrael elõtt Benjámint,
és elpusztítottak az Izrael fiai azon a
napon a Benjámin fiai közül huszonötezerszáz
férfiút, kik mind fegyverfoghatók
voltak. Ésa. 47,11. Luk. 21,34.
36. Benjámin fiai tehát látták, hogy megveretnek,
mivel Izrael férfiai csak azért adtak
helyet Benjáminnak, mert õk a lesekben
bíztak, amelyeket Gibeánál helyeztek
el. Józs. 8,15.
37. És a les elõsietett és elõtört Gibea
ellen, és a les bevonult, és leölte az egész
várost fegyvernek élivel.
38. És abban egyeztek meg Izrael férfiai
a lescsapatokkal, hogy erõs füstfelleget
bocsátanak fel a városból.
39.Mikor aztán az Izrael férfiai visszafordultak
a harc közben, és Benjáminmegkezdte
az öldöklést és leölt mintegy harminc
férfiút Izraelbõl, és azt gondolta magában:
Bizony megverettetnek elõttünk,
mint az elsõ ütközetben:
40. Éppen akkor kezdett a felhõ felemelkedni
a városból, mint egy füstoszlop. És
mikor aztán Benjámin hátratekintett, látta,
hogy íme a város lángja már feléri az
eget. Péld. 5,22. 11,5. 6. 29,6.
41. És az Izrael fiai megfordultak, és
megijedének a Benjámin fiai, akik most
látták csak, hogy rajtuk a veszedelem.
42. És elfutottak az Izrael férfiai elõl a
pusztába vivõ útra; de a harc ott is utolérte
õket, és az út közepén ölték le a városból
jövõket.
43. Körülvették Benjámint, üldözték õt,
letiporták a pihenõ helyen, egészen a Gibea
elõtt keletre esõ vidékig. Hós. 10,9.
44. És elesett Benjámin közül tizennyolcezer
ember, mindnyájan vitéz férfiak.
45. Ekkor megfordultak, és a pusztába
menekültek, a Rimmon sziklájához; de az
utakon még megöltek közülük ötezer embert,
és azután egész Gideomig mentek
utánuk, és megöltek közülük kétezer embert.
Józs. 15,32.
46. Azok tehát, akik elestek Benjámin
közül, összesen huszonötezren voltak, kik
mindannyian fegyvert fogtak azon a napon,
és mindnyájan vitéz férfiak voltak.
47.De hatszáz férfiú megfordult, és elmenekült
a pusztába a Rimmon kõsziklájára,
és ott is maradt a Rimmon szikláján
négy hónapig. rész 21,13. Ésa. 1,9.
48. Az Izrael férfiai pedig visszatértek a
Benjámin fiaira, és megölték õket fegyvernek
élével a városokban az emberektõl a
barmokig, és ami csak található volt; az
összes városokat pedig, miket találtak, tûzzel
égették meg.
Benjámin törzsének helyreállítása
21 És az Izrael fiai megesküdtek
Mispában, mondván: Senki miközülünk
nem adja leányát Benjáminnak
feleségül.
2. És a nép elment Bételbe, és ott volt
egész estvéig az Isten elõtt, és felemelve
szavát, nagy sírással sírt.
3. És mondának: Oh Uram! Izraelnek
Istene!Miért történt ez Izraelben, hogyma
Izraelbõl egy nemzetség hiányzik?
4. És lõn másnap reggel, felkele a nép és
ott oltárt épített, és egészenégõ áldozatot
és hálaadó áldozatot áldozott. 2Sám. 24,25.
5. Ésmondának az Izrael fiai: Kicsoda az,
aki nemjött fel a gyülekezetbe az Izraelnek
minden nemzetségei közül az Úrhoz?
Mert nagy esküt tettek egyszer afelõl, aki
fel nem jött az Úrhoz Mispába, mondván:
Meghalván meghaljon az!
6. Ésmegszánák az Izrael fiai Benjámint,
az õ atyjukfiát, és mondának: Kivágattatott
ma egy nemzetség Izraelbõl.
7.Mit cselekedjünk azokkal, akik megmaradtak,
hogy feleséget kaphassanak?
Mertmimegesküdtünk azÚrra, hogy nem
adjuk nékik feleségül ami leányainkat.
8. És mondának: Van-é valaki az Izrael
nemzetségei közül, aki nem jött fel az
BÍRÁK KÖNYVE 20. 21. 283
Úrhoz Mispába? És íme Jábes-Gileádból
nem jött fel senki a gyülekezet táborába.
1Sám. 11,1. 31,11.
9.Mert megszámlálá magát a nép, és
ímé nem volt ott senki a Jábes-Gileád lakosai
közül.
10. Ekkor elküldött a gyülekezet oda
tizenkétezer harcban edzett férfiút, és
megparancsolták nékik, mondván: Menjetek
el, és vágjátok le Jábes-Gileád lakóit
fegyvernek élivel, még az asszonyokat és
a gyermekeket is.
11. És ezt kell cselekednetek, hogy
minden férfiút és minden asszonyt, aki
már férfiúval hált, öljetekmeg. 4Móz. 31,17.
12. Találának pedig a Jábes-Gileád lakói
között négyszáz szûz leányt, akik még
nemismertek férfiút férfival való hálással,
és elvitték õket a táborba Silóba, amely
a Kánaán földjén volt. Józs. 22,9. Zsolt. 78,59. 60.
13. És elküldött az egész gyülekezet, és
üzent a Benjámin fiainak, kik a Rimmon
szikláján voltak, és békességet ígérének
nékik.
14. Így tért vissza abban az idõben Benjámin,
és nékik adták azokat feleségül,
akiket meghagytak Jábes-Gileád asszony
népei közül; de így sem lett elég nékik.
15. És bánkódék a nép Benjámin miatt,
hogy az Úr ilyen rést csinált az Izrael törzsein.
16.Mondának azért a gyülekezet vénei:
Mit tegyünk, hogy a többiek is feleséget
kapjanak, mert Benjáminból kipusztíttattak
az asszonyok?
17. És mondának: A benjáminiták birtoka
örökség szerint ezeké, akik megmaradtak,
mert nem szabad Izraelben egy nemzetségnek
sem eltöröltetni.
18.De mi nem adhatunk nékik feleségeket
leányaink közül,mertmegesküdtek az
Izrael fiai,mondván: Átkozott, aki feleséget
ad Benjáminnak!
19. És mondának: Ímé az Úrnak esztendõnként
való ünnepnapja lesz most Silóban,
amely északra fekszik Bételtõl, napkelet
felé az országút mellett, amely Bételtõl
Sikem felé visz, és délre Lebonától.
20. Ezt parancsolák azért a Benjámin
fiainak: Menjetek el, és leselkedjetek a
szõlõkben.
21. És ha látjátok, hogy jönnek Siló leányai
a körtáncban táncolni, akkor jöjjetek
elõ a szõlõkbõl, és vegyetek magatoknak
ki-ki feleséget a Siló leányai közül, és menjetek
el a Benjámin földjére.
22.Ha aztán atyjaik vagy testvéreik hozzánk
jönnek perlõdni, akkor azt mondjuk
nékik: Könyörüljetek rajtuk miérettünk,
mert nem hozhattunk mindegyiknek feleséget
ama hadból, és minthogy nem ti adtátok
nékik, most nem vagytok vétkesek.
23. És ekképpen cselekedtek a Benjámin
fiai, és vettek feleségeket az õ számuk szerint
a táncolók közül, akiket elraboltak. És
elmentek, és hazatértek örökségükbe, és
felépítették a városokat, és azokban laktak.
24. Az Izrael fiai pedig eltávoztak onnét
abban az idõben, mindegyik a maga nemzetségéhez
és háznépéhez, és elmentek
onnét mindenki a maga örökségébe.
25. Ebben az idõben nemvolt király Izraelben;
azért mindenki azt cselekedte, ami
jónak látszott az õ szemei elõtt. Róm. 13,3--5.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 83
Tegnapi: 184
Heti: 83
Havi: 3 927
Össz.: 872 062

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 25.Bírák könyve 11-21.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »