Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

RUTH KÖNYVE

Naomi családjának
sorsa Moáb országában
1 És lõn azon napokban, amikor a bírák
bíráskodának, éhség lett a földön. És
elméne egy férfi a Júda Betlehemébõl,
hogyMoábmezején tartózkodjék; õmeg a
felesége, és a két fia. Bír. 2,16.
2. A férfi neve Elimélek és felesége neve
Naómi; két fiuk neve pedigMahlon és Kiljon;
efrataiak, a Júda Betlehemébõl valók.
És eljutának Moáb mezejére, és ott tartózkodtak.
1Móz. 35,19. Bír. 3,30.
3.Meghala pedigElimélek aNaómi férje,
és marada õ és az õ két fia.
RUTH KÖNYVE 1. 2. 285
4. Akik moábita leányokat vettek feleségül;
az egyiknek neveOrpa, és amásiknak
neve Ruth. És ott lakozának közel tíz esztendeig.
5.Meghalának õk ismind a ketten,Mahlon
is, Kiljon is, és marada az asszony az õ
két fia és férje nélkül.
Naomi hazatér,
Ruth vele tart Betlehembe
6. Felkele azért õ és az õ menyei, és õ
viszszatéreMoáb mezejérõl; mert hallotta
Moáb mezején, hogy meglátogatta az Úr
az Õ népét, hogy adjon nékik kenyeret.
7. És kiméne arról a helyrõl, ahol volt, és
vele a két menye. És menének az úton,
hogy visszatérjenek Júda földjére,
8. És monda Naómi az õ két menyének:
Menjetek, térjetek vissza, ki-ki az õ anyjának
házához.Cselekedjék az Úr irgalmasságot
veletek, amiképpen ti cselekedtetek
a megholtakkal és énvelem!
9. Adja az Úr tinéktek, hogy találjatok
nyugodalmat, ki-ki az õ férje házában. És
megcsókolá õket; és õk nagy felszóval sírának.
Józs. 24,15. 2Tim. 1,16.
10. És aztmondták néki:Bizonymi veled
együtt térünk a te népedhez!
11.Naómi pedig mondá: Térjetek vissza
leányaim! Miért jönnétek énvelem? Hát
ugyan vannak-é még fiak az én méhemben,
akik férjeitek lehetnének?
12. Térjetek vissza leányaim! menjetek,
mert én már vénebb vagyok, semhogy
férjhez mehetnék.Még ha azt mondanám
is, hogy van reménységem; még ha ez éjjel
férjhez mennék is és szülnék is fiakat:
13. Ugyan megvárhatnátok-é õket, amíg
felnõnek? Ugyan megtartóztatnátok-é
magatokatmiattuk, hogy férjhez nemenjetek?
Ne, édes leányaim! Mert nagyobb az
én keserûségem, mint a tietek, mert engem
talált az Úrnak keze. Zsolt. 32,4. 38,2.
14. Azok pedig nagy felszóval tovább sírának.
És Orpa megcsókolá az õ napát;
Ruth azonban ragaszkodék hozzá.
15.Õ pedigmonda: Ímé a te sógorasszonyod
visszatért az õ népéhez, és az õ isteneihez,
térj vissza te is a te sógorasszonyod
után. Józs. 24,15.
16. Ruth pedig monda: Ne unszolj, hogy
elhagyjalak, hogy visszaforduljak tõled.
Mert ahova temégy, odamegyek, és ahol
te megszállsz, ott szállok meg; néped az
én népem, és Istened az én Istenem.
17. Ahol temeghalsz, ott halokmeg, ott
temessenek el engem is. Úgy tegyen velem
az Úr akármit, hogy csak a halál választ
el engem tõled. 1Sám. 3,17. 2Kir. 6,31.
18.Mikor pedig látá, hogy erõsködik vele
menni, nem szóla néki többet. Csel. 21,14.
19. És menének mind a ketten, míglen
Betlehembe érkezének. És lõn, hogy mikor
Betlehembe érkezének, megmozdult
az egész város miattuk, és azt mondták:
Nemde nem Naómi ez? Ésa. 23,7.Mát. 21,10.
20. És õ monda nékik: Ne hívjatok engemNaóminak,
hívjatok inkábbMárának,
mert nagy keserûséggel illetett engem a
Mindenható.
21. Többedmagammalmentemel, és elárvultan
hozott vissza engem az Úr; miért
hívnátok hát engem Naóminak, holott az
Úr ellenem fordult, és a Mindenható nyomorúsággal
illetett engem?
22. Így tért vissza Naómi, és vele a moábita
Ruth, az õ menye, aki hazatért Moáb
mezejérõl. Megérkezének pedig Betlehembe
az árpaaratás kezdetén. 2Sám. 21,9.
Ruth kalászt szed Boáz szántóföldjén
2 Vala pedig Naóminak egy rokona az õ
férje után, elõkelõ derék ember Elimélek
nemzetségébõl; neve Boáz.
2. És monda a moábita Ruth Naóminak:
Hadd menjek, kérlek, a mezõre, hogy kalászokat
szedegessek az után, akinek szemei
elõtt kedvességet találok. És az monda:
Menj édes leányom. 5Móz. 24,19.
3. Elméne azért és odaérkezék, szedegete
amezõn az aratók után, és történetesen
odatalált a Boáz szántóföldjére, aki Elimélek
nemzetségébõl való volt.
Boáz gyámolítja Ruthot
4. És ímé Boáz kijöve Betlehembõl, és
monda az aratóknak: Az Úr legyen veletek!
És õk mondának néki: Áldjon meg téged
az Úr!
Bír. 6,12. Zsolt. 129,7. 8. Luk. 1,28. 2Thess. 3,16.
5. ÉsmondaBoáz az õ szolgájának, aki az
aratók felügyelõje volt: Kié ez a leányzó?
6. És felele a szolga, az aratók felügyelõje,
és monda: Az a moábita leányzó ez, aki
Naómival jött aMoáb mezejérõl.
7. Aki mondá: Hadd szedegessek, kérlek,
és hadd tarlózgassak a kévék közt az
aratók után. És idejöve, és itt marada reggeltõl
fogva mind mostanig: és csak éppen
most pihent egy keveset a házban.
8. És mondá Boáz Ruthnak: Ugyan hallod-
é édes leányom! Ne menj szedegetni
más mezõre és el ne menj innen; hanem
menj mindenütt szolgálóim után.
9. Szemeid legyenek a mezõn, amelyet
aratnak, és járj utánuk. Ímémeghagytama
szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és
ha megszomjúhozol, menj az edényekhez
és igyál abból, amit a szolgák merítenek.
10. Akkor ez arcra borula és meghajtá
magát a földig, és monda néki: Hogy-hogy
találtam ilyen kedvességet a te szemeid
elõtt, hogy rámtekintettél, holott én idegen
vagyok? 1Sám. 1,18. 25,23.
11. Boáz pedig felele, és monda néki: Bizony
elmondtak nékemmindent, amit cselekedtél
a te napaddal, férjed halála után,
hogy elhagytad a te atyádat és a te anyádat
és a te születésednek földjét, és jöttél ahhoz
a néphez, amelyet nem ismertél azelõtt.
rész 1,14. Péld. 31,31. Luk. 18,28–30.
12. Fizessenmeg az Úr a te cselekedetedért,
és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól,
Izraelnek Istenétõl, akinek szárnyai
alatt oltalmat keresni jöttél. 1Sám. 24,19.
2Krón. 15,7. Zsolt. 17,8. 36,7. 57,1. 58,11. 63,7. 91,4.
13. Ez pedig monda: Találjak kedvességet
a te szemeid elõtt uram, mert megvigasztaltál
engem, és mert a te szolgálódnak
szívéhez szóltál, holott én nemvagyok
a te szolgálóleányaid közül. 1Sám. 25,41.
14. És az evésnek idejekor szóla néki
Boáz: Jer ide, és egyél a kenyérbõl, és
mártsd be a te falatodat az ecetes lébe. És
õ leüle az aratókmellé. És pergelt gabonát
nyújtott néki, és evett, s jóllakott, sõt még
hagyott is.
15. Azután felállott, hogy szedegessen és
Boáz megparancsolta az õ szolgáinak,
mondván: A kévék között is hadd szedegessen,
és meg ne pirongassátok õt.
16. Sõt húzogassatok ki néki a kévékbõl
is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel, és
meg ne dorgáljátok õt.
17. És õ szedegete a mezõn mind estiglen,
és kicsépelé, amit szedegetett, és lett
abból szinte egy efa árpa.
18. És felvevé és beméne a városba, és
napaasszonya látá, amit õ szedegetett. Aztán
elõvevé és odaadá néki, amit meghagyott,
minekutána jóllakott.
19. És monda néki az õ napaasszonya:
Hol szedegettél ma, és hol munkálkodtál?
Áldott legyen, aki rád tekintett. És elbeszélte
az õ napaasszonyának, hogy kinél
munkálkodott, és monda: Annak a férfiúnak
a neve, akinél ma munkálkodtam:
Boáz. Zsolt. 41,1.
20. És monda Naómi az õ menyének: Áldott
legyen õ az Úrtól, aki nem vonta meg
irgalmasságát az élõktõl és amegholtaktól!
És Naómi monda néki: Közel valónk nékünk
az a férfiú; legközelebbi rokonaink
közül való õ. 2Sám. 2,5. Péld. 17,17. 2Tim. 1,16.
21. És szóla a moábita Ruth: Még azt is
mondta õ nékem: Menj mindenütt az én
munkásaimután, amíg csak el nemvégzik
az én egész aratásomat.
22. És monda Naómi Ruthnak, az õ menyének:
Jó, édes leányom, hogy az õ szolgálóival
jársz, ne is találjanak téged más
mezõn.
23. Így járt õ mindenütt a Boáz szolgálói
után, szedegetve, míg az árpaaratás és búzaaratás
bevégzõdött; és az õ napaasszonyával
lakott.
Naómi tanácsa
3 Ésmonda nékiNaómi, az õ napaasszonya:
Édes leányom! ne keressek-é néked
nyugalmat, hogy jól legyen dolgod?
2. Avagy nem rokonunk-é Boáz, akinek
szolgálóival voltál? Ímé õ az éjjel árpát szór
a szérûn.
3. Annak okáért fürödjél meg, és kend
meg magadat, és vedd magadra ruháidat,
ésmenj le a szérûre; észre ne vétesdmagadat
a férfiúval, amíg el nemvégezi ételét és
italát. 2Sám. 14,2.
4. És majd ha lefekszik, jegyezd meg a
helyet, ahol fekszik, és menj oda, és hajtsd
286 RUTH KÖNYVE 2. 3.
fel a leplet lábánál, és feküdjél oda. Õmajd
megmondja néked, mit cselekedjél.
5. És õ monda néki: Mindazt, amit mondasz,
megcselekszem. Ef. 6,1. Kol. 3,20.
6. És lement a szérûre, és mindent úgy
cselekedett, amint napaasszonya parancsolta.
7. És Boáz evett és ivott, és felvidámult az
õ szíve. És elment, hogy lefeküdjék a garmada
szélén; és az eljött titkon, és felhajtá
lába felõl a leplet, és lefeküvék.
Bír. 19,6. 2Sám. 13,28. Eszt. 1,10.
Ruth beszélgetése Boázzal
8. Történt pedig éjfél tájon, hogy felrettent
a férfiú, és odafordult. És ímé: asszony
fekszik az õ lábainál.
9. És monda: Kicsoda vagy te? És az
monda:Én Ruth vagyok, a te szolgálód; terjesszed
ki hát takaródat a te szolgálódra,
mert te vagy a legközelebbi rokon.
10. És õ monda: Az Úrnak áldotta vagy
te, édes leányom!Utóbbi szereteteddel jobbat
cselekedtél, mint az elsõvel: hogy nem
jártál az ifjak után, sem szegény, sem gazdag
után. Ezék. 16,8.
11.Most hát, édes leányom, ne félj!Mindent,
amit mondasz, megteszek néked;
mert tudja az én népemnek egész kapuja,
hogy derék asszony vagy. Péld. 12,4.
12. És most: bizony igaz, hogy közel rokon
vagyok: de van nálamnálmég közelebbi
rokon is. rész 4,1.
13. Ez éjszakán hálj itt; s majd reggel, ha
azmegvált téged, jó: váltsonmeg; ha pedig
nemakar tégedmegváltani, akkor én váltalak
meg. Él az Úr! Feküdj itt reggelig.
5Móz. 25,5. Bír. 8,19. Jer. 4,2.Mát. 22,24.
14. És feküvék az õ lábainál reggelig, és
felkele,mielõtt valaki az õ felebarátjátmegismerheté,
mertmondá:Meg ne tudja senki,
hogy ez az asszony a szérûre jött.
Róm. 12,17. 14,16. 2Kor. 8,21. 1Thess. 5,22.
15. És monda: Add ide a nagy kendõdet,
amely rajtad van, és tartsd. És õ odatartotta
azt. Boáz pedig mért hat mérték árpát, és
feladta néki,maga pedig bement a városba.
16. És elméne az õ napaasszonyához, és
az monda: Hogy vagy édes leányom? És õ
elbeszélt néki mindent, amit cselekedett
vele az a férfi.
17. Ésmonda: Ezt a hatmérték árpát adá
nékem, mert monda: Ne menj üresen a te
napadhoz.
18. És monda Naómi: Légy veszteg leányom,
míg megtudod, hova dõl el a dolog;
mert nemnyugszik az a férfiú,míg véghez
nem viszi a dolgot még ma. Zsolt. 37,3. 5.
Boáz tárgyal Naómi rokonával
4 Boáz pedig felment a kapuba, és ott
leült. És ímé arra ment az a legközelebbi
rokon, akirõl Boáz beszélt, ésmonda
néki: Jer csak, ülj ide atyafi. És az odament
és leüle.
2. Ekkor õ maga mellé vett tíz férfiút a
város vénei közül és monda: Üljetek ide!
És azok leülének. 5Móz. 16,18. 1Kir. 21,8.
3. És õ monda a legközelebbi rokonnak:
Azt a darab szántóföldet,mely ami atyánkfiáé,
Eliméleké volt, eladja Naómi, aki haza
jött aMoáb mezejérõl.
4. Én pedig gondoltam, hogy füledbe juttatom,
mondván: Veddmeg az itt ülõk elõtt
és az én népemnek vénei elõtt. Hamegváltod:
váltsd meg; és ha nem váltod meg: jelentsd
ki elõttem, hogy tudjam;mert rajtad
kívül nincs, aki megváltaná, és én vagyok
utánad. És az monda: Én megváltom.
Jer. 32,7. 8.
5. És monda Boáz: amely napon megveszed
a szántóföldetNaómi kezébõl, akkor a
moábita Ruthtól, a megholtnak feleségétõl
veszed meg, hogy nevet támassz a megholtnak,
az õ örökségében.
1Móz. 38,8. 5Móz. 25,5.Mát. 22,24.
6. A legközelebbi rokon pedig monda:
Nem válthatom meg magamnak, hogy el
ne veszítsem a magam örökségét; váltsd
meg te magadnak az én rokoni részemet,
mert én nem válthatom meg.
7. Ez volt pedig a szokás régen Izraelben,
a megváltás és cserélés alkalmával, minden
dolognak megerõsítésére: A férfi lehúzta
az õ saruját és odaadta felebarátjának,
és ez volt a bizonyság Izraelben.
8.Monda annak okáért a legközelebbi
rokon Boáznak: Vedd meg magadnak! És
lehúzta a saruját.
9. ÉsmondaBoáz a véneknek és az egész
népnek: Ti vagytok tanúima, hogymegvet-
RUTH KÖNYVE 3. 4. 287
288 RUTH KÖNYVE 4. — SÁMUEL I. KÖNYVE 1.
tem mindent, ami Eliméleké volt, és mindent,
ami Kiljoné és Mahloné volt, Naómi
kezébõl;
10. Sõt a moábita Ruthot is, Mahlonnak
feleségét feleségül vettem, hogy nevet támasszak
a megholtnak az õ örökségében,
és ki ne vesszen a megholtnak neve az õ
atyjafiai közül és az õ helységének kapujából.
Tanúk vagytok ma. 5Móz. 25,6.
11. Ésmonda az egész nép,mely a kapuban
volt és a vének: Tanuk vagyunk! Tegye
az Úr az asszonyt, aki a te házadba megy,
olyanná,mint Ráhel és Lea, akik ketten építették
fel Izrael házát, és gyûjts vagyont
Efratában és szerezz nevet Betlehemben.
1Móz. 29,32. 35,16. Zsolt. 127,3. 128,3.Mik. 5,2.
12. És a te házad legyen, miként a Pérec
háza, akit Támár szült Júdának, abból a
magzatból, amelyet azÚr ad néked ettõl az
asszonytól. 1Móz. 38,29. 1Sám. 2,20.Mát. 1,3.
Boáz feleségül veszi Ruthot,
aki fiút szül neki
13. Elvevé annak okáért Boáz Ruthot, és
lõn az néki felesége, és beméne hozzá, és
megadá az Úr, hogy az fogana az õ méhében,
és szült fiút. 1Móz. 29,31. 33,5.
14. Ésmondták az asszonyokNaóminak:
Áldott az Úr, aki ma nem engedte meg,
hogy rokon nélkül maradj; emlegessék
az Õ nevét Izraelben! Luk. 1,58. Róm. 12,15.
15. És legyen õ a te életed megújítója,
és vénségednek istápolója, mert menyed
szülte õt, az, aki téged szeret, és aki
többet ér néked hét fiúnál. 1Sám. 1,8.
16. Ekkor megfogá Naómi a gyermeket,
és ölébe vevé, és dajkája lett annak.
17. A szomszédasszonyok pedig nevet
adának néki, mondván: Fia született Naóminak,
és nevezték az õ nevét Obednek.
Ez az apja Isainak, a Dávid atyjának.
Luk. 1,58.
Dávid õsei
18. És a Pérec nemzetségei ezek: Pérec
nemzé Hesront; 1Krón. 2,5.Mát. 1,3--7.
19.Hesron pedig nemzé Rámot, és Rám
nemzé Amminádábot;
20. Amminádáb pedig nemzé Naássont,
és Naásson nemzé Sálmónt; 4Móz. 1,7.
21. Sálmón pedig nemzé Boázt, és Boáz
nemzé Obedet;
22. És Obed nemzé Isait, Isai pedig
nemzé Dávidot. 1Krón. 2,15.Mát. 1,6.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 105
Tegnapi: 184
Heti: 105
Havi: 3 949
Össz.: 872 084

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 26.Ruth könyve 1-4.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »