Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Dávid kiengeszteli a gibeoniakat
21 Lõn pedig nagy éhség Dávidnak
idejében három egész esztendeig
egymás után, és megkeresé emiatt Dávid
350 SÁMUEL II. KÖNYVE 20. 21.
az Urat, és monda az Úr: Saulért és az
õ vérszopó háznépéért van ez: mivelhogy
megölte a gibeonitákat.
4Móz. 35,33. Jer. 52,6. Csel. 11,28.
2. Hívatá azért a király gibeonitákat és
szóla nékik: A gibeoniták pedig nem az
Izrael fiai közül valók voltak, hanem az
emoreusok maradékából, akiknek az
Izrael fiai megesküdtek; Saul mindazáltal
alkalmat keresett, hogy azokat levágassa
az Izrael és Júda nemzetsége iránti buzgalmából.
Józs. 9,3.
3. Ésmonda Dávid a gibeonitáknak:Mit
cselekedjem veletek, és mivel szerezzek
engesztelést, hogy áldjátok az Úrnak
örökségét?
4. Felelének néki a gibeoniták: Nincsen
nékünk sem ezüstünk, sem aranyunk
Saulnál és az õ házánál, és nem kell minékünk,
hogy valaki megölettessék Izraelben.
És monda: Valamit mondotok, megcselekszem
veletek.
5. Akkor mondának a királynak: Annak
az embernek a házából, akimegemésztett
minket, és aki ellenünk gonoszt gondola,
hogy megsemmisíttessünk, és meg ne
maradhassunk Izrael egész határában;
6. Adj nékünk hét embert az õ maradékai
közül, akiket felakasszunk az Úr elõtt,
Saulnak, az Úr választottjának Gibeájában.
És monda a király: Én átadom.
Bír. 20,4. 1Sám. 10,26. 11,4.
7. És kedveze a király Méfibósetnek,
Jonatán fiának, ki Saul fia volt, az Úr nevére
tett esküvésért, mely közöttük tétetett,
Dávid és Jonatán között, a Saul fia között.
1Sám. 11,4. 18,3. 20.
8. De elvevé a király Aja leányának,
Rispának két fiát, kiket Saulnak szült,
Armónit és Méfibósetet, és a Saul leányának,
Mikálnak öt fiát, kiket szült Barzillai
fiának, Adrielnek, aMéholátból valónak.
9. És adá azokat a gibeoniták kezébe,
akik felakaszták õket a hegyen az Úr elõtt.
Ezek tehát egyszerre heten pusztulának
el, és az aratás elsõ napjaiban, az árpaaratás
kezdetén ölettek meg.
10. Vett pedig Rispa, Ajának leánya egy
zsákruhát, és kiteríté azt magának a kõsziklán
az aratás kezdetétõl fogva,míg esõ
lõn reájuk az égbõl: és nem engedé az égi
madarakat azokra szállani nappal, sem
pedig a mezei vadakat éjszaka. 5Móz. 21,23.
11. És megmondták Dávidnak, amit
Rispa, Ajának leánya, Saulnak ágyasa
cselekedett.
12. Akkor elméne Dávid, és elhozá a
Saul és Jonatán csontjait a jábes-gileádbeliektõl,
kik ellopták azokat a Betsánnak
utcájáról, ahol õket a filiszteusok felakasztották,
mikor a filiszteusok megverték
Sault a Gilboa hegyén. 1Sám. 31,10–13.
13. Elhozták onnét Saulnak és az õ fiának,
Jonatánnak csontjait, és összeszedték
azoknak tetemeit is, akik felakasztattak.
14. És eltemeték Saulnak és az õ fiának,
Jonatánnak csontjait a Benjámin földjén,
Sélában, az õ atyjának, Kisnek sírboltjában;
és megtették mindazt, amit a király
parancsolt. És kiengesztelõdött ezáltal
Isten az ország iránt.
rész 24,25. Józs. 7,26. 18,28.
Kiújul a harc a filiszteusokkal
15. Ezután ismét háborút kezdtek a filiszteusok
Izrael ellen; és elméneDávid az
õ szolgáival együtt, és harcoltak a filiszteusok
ellen, annyira, hogy Dávid elfárada.
16. Akkor Jisbi Bénób, ki az óriások
maradékából való volt, kinek kopjavasa
háromszáz rézsiklust nyomott, és új hadi
szerszámmal volt felövezve, elhatározta
magában, hogy megöli Dávidot;
17. De Abisai, Sérujának fia segített néki
és általüté a filiszteust és megölé. Akkor
esküvéssel fogadák néki a Dávid szolgái,
ezt mondván: Soha többé velünk hadba
nem jössz, hogy az Izraelnek szövétnekét
el ne oltsad.
1Móz. 15,17. 1Kir. 15,4. Péld. 13,9. Zsid. 4,9.
18. Lõn azután is harcuk a filiszteusokkal
Gób városánál, és Sibbékai, Husát
városból való, akkor megölé Sáfot, aki az
óriások maradékai közül való volt.
1Krón. 11,29.
19. Azután újra lõn háború a filiszteusokkal
Góbnál, hol Elhanán, a Betlehembõl
való Jaharé-Oregimnek fia megölé a gitteus
Góliátot, kinek kopjanyele olyan volt,
mint a szövõknek zugolyfája.
20. Gátban is volt háború, hol egy óriás
férfi volt, kinek kezein és lábain hat-hat uj-
SÁMUEL II. KÖNYVE 21. 351
jai voltak, azaz mindenestõl huszonnégy,
és ez is óriástól származott. 1Krón. 20,6.
21. És szidalmazá Izraelt, de megölé
Jonatán, Dávid bátyjának, Simeának fia.
22. Ezek négyen származtak Gátban az
óriástól, kik mind Dávid keze által és az õ
szolgáinak kezeik által estek el.
Dávid éneke
22 Dávid pedig ezt az éneket mondta
az Úrnak azon a napon, amikor
az Úr megszabadítá õt minden ellenségeinek
kezébõl, és a Saul kezébõl. 2Móz. 15,1.
2. És monda: Az Úr az én kõsziklám
és kõváram, és szabadítóm nékem.
3. Az Isten az én erõsségem, Õbenne
bízom én. Pajzsom nékem Õ s üdvösségemnek
szarva, erõsségemés oltalmam.
Az én üdvözítõm, aki megszabadít az
erõszakosságtól. 1Móz. 15,1. 5Móz. 32,4.
Zsolt. 59,16. Péld. 18,10. Luk. 1,69. Zsid. 2,13.
4. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretreméltó;
és megszabadulok ellenségeimtõl.
5.Mert halál hullámai vettek engem
körül, az istentelenség árjai rettentettek
engem;
6. A pokol kötelei vettek körül, s a halál
tõrei estek reám.
7. Szükségemben az Urat hívtam, s az
én Istenemhez kiáltottam: és meghallá
lakóhelyérõl szavamat, s kiáltásom eljutott
füleibe. 2Móz. 3,7. Zsolt. 116,4. Jón. 2,2.
8. Akkor rengett és remegett a föld, az
égnek fundamentumai inogtak, és megrendülének,
mert haragudott Õ.
Bír. 5,4. Zsolt. 77,18.
9. Füst szállt fel orrából, és emésztõ tûz
szájából, izzószén gerjedt belõle. Zsid. 12,29.
10. Lehajtá az eget és leszállt, és homály
volt lábai alatt. Ésa. 64,1.
11. A kerubon ment és röpült, és a
szelek szárnyain tûnt fel. Zsolt. 104,3.
12. Sötétségbõl maga körül sátrakat
emelt, esõhullást, sûrû felhõket.
13. Az elõtte lévõ fényességbõl izzó szenek
gerjedének.
14. És dörgött az égbõl az Úr, és a Magasságos
(Elion) hangot adott. Ésa. 30,30.
15. Ellövé nyilait és szétszórta azokat,
villámait, és összekeverte azokat.
Zsolt. 77,17.
16. És meglátszottak a tenger örvényei,
s a világ fundamentumai felszínre kerültek,
azÚrnak feddésétõl, orra leheletének
fúvásától.
17. Lenyúlt a magasságból és felvett
engem, s a mélységes vizekbõl kihúzott
engem. Zsolt. 18,16.
18. Hatalmas ellenségimtõlmegszabadított
engem; gyûlölõimtõl, kik hatalmasabbak
voltak nálam.
19. Reámtörtek nyomorúságomnapján,
de az Úr gyámolom volt nékem.
20. Tágas helyre vitt ki engem, kiragadott,
mert jóakaróm nékem. Zsolt. 31,8.
21. Az Úr megfizetett nékem igazságom
szerint, kezeimnek tisztasága szerint fizetett
meg nékem.
22.Mert megõriztem az Úrnak útjait, s
gonoszul nem szakadtam el Istenemtõl.
23.Mert ítéletei mind elõttem vannak,
s rendeléseitõl nem távoztam el. 5Móz. 7,12.
24. Tökéletes voltam elõtte, s õrizkedtem
rosszaságomtól. 1Móz. 6,9. Jób 1,1.
25. Ezért megfizet nékem az Úr igazságomszerint,
szemei elõtt való tisztaságom
szerint.
26. Az irgalmashoz irgalmas vagy, a
tökéletes vitézhez tökéletes vagy. Mát. 5,7.
27. A tisztához tiszta vagy, a visszáshoz
visszás vagy. 3Móz. 26,24.
28. Segítesz a nyomorult népen, szemeiddel
pedig megalázod a felfuvalkodottakat.
29.Mert Te vagy az én szövétnekem,
Uram, s az én sötétségemet Te megvilágosítod
Uram.
30.Mert veled harci seregen is átfutok,
az én Istenemmel kõfalon is átugrom.
Zsolt. 12,6.
31. Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak
beszéde tiszta; pajzsa Õ mindeneknek,
akik Õbenne bíznak. 5Móz. 32,4.
32.Mert kicsoda volna Isten az Úron
kívül? S kicsoda kõszikla a mi Istenünkön
kívül? 1Sám. 2,2. Ésa. 45,5. 6. Péld. 30,5.
33. Isten az én erõs kõváram, ki vezérli
az igaznak útját. Zsolt. 27,1. Fil. 4,13.
34. Lábait olyanná teszi,mint a szarvasé,
s magas helyekre állít engem.
35. Kezeimet harcra tanítja, hogy az
ércív karjaim által törik el.
352 SÁMUEL II. KÖNYVE 21. 22.
36. Üdvösségednek pajzsát adtad nékem,
s kegyelmed naggyá tett engem.
37. Lépéseimet kiszélesítetted alattam.
És bokáim meg nem tántorodtak.
38. Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom
õket, nem térek vissza, míg meg
nem semmisítem õket.
39.Megsemmisítem, eltipromõket, hogy
fel nemkelhetnek, lábaimalatt hullanak el.
40.Mert Te erõvel öveztél fel engem
a harcra, lenyomtad azokat, akik ellenem
támadtak.
41.Megadtad, hogy ellenségeim hátat
fordítottak nékem, gyûlölõim, akiket elpusztítottam,
42. Felnéztek, de nemvolt, kimegszabadítsa,
az Úrhoz, de nem felelt nékik.
43. Szétmorzsolom õket, mint a föld
porát, összezúzom, mint az utca sarát,
széttaposom õket.
44.Megmentettél népemnek pártoskodásaitól,
népeknek fejéül tartasz fenn
engem, oly nép szolgál nékem, melyet
nem ismertem. 5Móz. 28,13. Ésa. 55,5.
45. Idegen fiak hízelkednek nékem, s
egy hallásra engedelmeskednek,
46. Idegen fiak elcsüggednek, s váraikból
reszketve elõjönnek. Mik. 7,17.
47. Él az Úr és áldott az én kõsziklám.
Magasztaltassék az Isten, üdvösségem
kõsziklája. Zsolt. 89,26.
48. Isten az, aki bosszút áll értem, s
alám hajtja a népeket. Zsolt. 144,2. 2Thess. 1,6.
49. Ki megment engem ellenségeimtõl,
te magasztalsz fel engem az ellenem
támadók fölött, s az erõszakos embertõl
megszabadítasz engem. Zsolt. 105,15.
50. Dicsérlek azért téged, Uram, a pogányok
között, s nevednek dicséretet
éneklek. Zsolt. 23,5. Róm. 15,9.
51. Nagy gyõzelmet ád az Õ királyának,
irgalmasságot cselekszik felkentjével,
Dáviddal és az õ magvával mindörökké!
Zsolt. 18,50.
Dávid utolsó szavai
23 Ezek Dávidnak utolsó beszédei.
Dávidnak, Isai fiának szózata, annak
a férfiúnak szózata, aki igen felmagasztaltaték,
Jákób Istenének felkentje és
Izrael dalainak kedvence. Zsolt. 89,20. 24.
2. Az Úrnak Szelleme szólott énbennem,
és az Õ beszéde az én nyelvem
által. 2Pét. 1,21.
3. Izraelnek Istene szólott, Izraelnek
kõsziklája mondá nékem: Aki igazságosan
uralkodik az emberek felett, aki
Isten félelmével uralkodik:
2Móz. 18,21. 5Móz. 32,4.
4. Olyan az, mint a reggeli világosság,
mikor a nap feljön, mint a felhõtlen reggel;
napsugártól, esõtõl sarjadzik a fû a
földbõl. Péld. 4,18.
5. Avagy nem ilyen-é az én házam
Isten elõtt? Mert örökkévaló szövetséget
kötött velem, mindennel ellátva és
állandót. Mert az én teljes üdvösségemet
és minden kívánságomat nem sarjadoztatja-
é? 1Kir. 9,4--6.
Ésa. 11,1–16.Mik. 5,2–9. Luk. 1,26–33.
6. De az istentelenek mindnyájan olyanok,
mint a kitépett tövis, melyhez kézzel
nem nyúlnak;
7. Hanem aki hozzá akar nyúlni is, fejszét
és rudat vesz hozzá, hogy ugyanazon
helyen tûzzel égettessék meg.
Dávid hõsei,
a három vitéz: Joseb-Bassebet
8. Ezek pedig a Dávid erõs vitézeinek
nevei: Joseb-Bassebet, a tahkemonita, aki
a testõrök vezére; õ dárdáját forgatván,
egy ízben nyolcszázat sebesített meg.
Józs. 23,10. 1Krón. 11,10–13. 12,1.
Eleázár
9. Õutána volt Eleázár, Dódónak fia, aki
Ahóhi fia volt; õ egyike a három hõsnek,
akik Dáviddal voltak, amikor a filiszteusok
által kigúnyoltatának, összegyülekezvén
ott a harcra, és az izraeliták megfutamodtak.
10. Õ megállván, vágta a filiszteusokat
mindaddig, amíg a keze elfáradt, és a
keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulást
szerzett az Úr azon a napon, a nép
pedig visszatére õutána, de csak a fosztogatásra.
Samma
11. Õutána volt Samma, a Harárból való
Agénak fia. És összegyûlének a filiszteu-
SÁMUEL II. KÖNYVE 22. 23. 353
sok egy seregbe ott, ahol egy darab
szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig
elfutott a filiszteusok elõl: 1Krón. 11,12.
12. Akkor õ megálla annak a darab
földnek közepén, és megoltalmazá azt,
ésmegveré a filiszteusokat, és az Úr nagy
szabadítást szerze.
A három hõs vezér
13. A harminc vezér közül is hárman
lementek, és elérkezének aratáskor
Dávidhoz az Adullám barlangjába, mikor
a filiszteusok táborban voltak a Réfaim
völgyében.5Móz. 33,29. 1Sám. 22,1. 1Krón. 29,11.
Zsolt. 3,8. 46,1. 98,1. Péld. 21,30. 31. Róm. 8,31.
14. Dávid akkor a sziklavárban volt, a
filiszteusok õrsége pedig Betlehemnél.
1Sám. 22,4.
15. Vizet kívánt pedig Dávid, és monda:
Kicsoda hozna nékem vizet innom a betlehemi
kútból, mely a kapu elõtt van?
16. Akkor a három vitéz keresztültört a
filiszteusok táborán, és merítének vizet a
betlehemi kútból, mely a kapu elõtt van,
és elhozván, vitték Dávidnak. Õ azonban
nem akará meginni, hanem kiönté azt az
Úrnak.
17. És monda: Távol legyen tõlem,
Uram, hogy én ezt mûveljem: avagy azoknak
az embereknek vérét igyam-é meg,
kik életüket halálra adva mentek el a
vízért? És nem akará azt meginni. Ezt
mûvelte a három hõs. 3Móz. 17,10.
18. Továbbá Abisai, Joábnak atyjafia,
Sérujának fia, aki e háromnak feje volt,
aki háromszáz ellen felemelvén dárdáját,
megölé azokat; és néki nagy híre volt a
három között.
19. A három között bizonyára híres volt
és azoknak vezére volt, mindazáltal ama
hárommal nem ért fel. 1Krón. 11,20.
20. Benája is, Jójadának fia, vitéz ember,
nagytehetségû, aki Kabséelbõl való volt;
ez ölé meg a moábitáknak két fõvitézét.
Ugyanõ elmenvén, az oroszlánt is megölé
a veremben, télen. 2Móz. 15,15. Józs. 15,21.
21. Ugyanõ ölt meg egy Egyiptomból
való tekintélyes embert. Az egyiptomi
kezében dárda volt, és õ csak egy pálcával
méne reá; és kivevé az egyiptomi kezébõl
a dárdát, és megölé õt a maga dárdájával.
22. Ezeket cselekedé Benája, Jójadának
fia, és néki is jó híre volt a három erõs
vitéz között.
23. Híres volt õ a harminc között, mindazáltal
ama hárommal nem ért fel. És elõjáróvá
tevé õt Dávid a tanácsosok között.
A harminc vezér
24. Asáel is, Joáb atyjafia, e harminc
közül való, kik ezek: Elhanán, a betlehemi
Dódónak fia.
25. Haród városbeli Samma; azon Haródból
való Elika. 1Krón. 11,27.
26. Héles, Páltiból való;Híra, a Tékoából
való Ikkes fia.
27. Abiézer, Anatótból; Mébunnai, Húsátból
való.
28. Sálmon, Ahóhitból való; Maharai,
Nétofátból.
29. Héleb, Bahanának fia, Nétofátból
való; Ittai, Ribainak fia, Gibeából való,
mely Benjámin fiaié.
30. Benája, Pirátonból való; Hiddai, a
patak mellett való gáhasbeli.
5Móz. 1,24. Bír. 2,9. 12,15.
31. Abiálbon, Árbátból való; Azmávet,
Bárhumból való.
32. Eljáhba, Sahalbomból való; Jásen fia,
Jonatán.
33. Samma, Harárból való; Ahiám, Arárból
való Sarárnak fia.
34. Elifélet, Ahásbainak fia, Maakátból
való; Eliám, gilóbeli Ahitófelnek fia.
35. Hesrai, Kármelbõl való; Paharai,
Arbiból való.
36. Jigeál, sobabeli Nátánnak fia; Báni,
Gádból való.
37. Sélek, ammonita; Naharai, Beerótból
való, Joábnak, a Séruja fiának fegyverhordozója.
38. Ira, Jitribõl való; Gáreb, Jitribõl való.
39. Hitteus Úriás. Mindösszesen harmincheten.
Dávid számba veszi Izraelt
24 Ismét felgerjede az Úrnak haragja
Izrael ellen, és felingerlé Dávidot
ellenük, ezt mondván: Eredj el, számláld
meg Izraelt és Júdát. 1Krón. 27,23.
354 SÁMUEL II. KÖNYVE 23. 24.
2.Monda azért Dávid Joábnak, az õ serege
fõvezérének: Menj el, járd be Izraelnek
minden nemzetségeit, Dántól fogva
Beersebáig, és számláljátok meg a népet,
hogy tudjam a népnek számát. 1Móz. 26,4.
3. És monda Joáb a királynak: Sokasítsa
meg az Úr, a te Istened a népet, s adjon
még százannyit, mint amennyi most van,
és lássák azt az én uramnak, a királynak
szemei: de miért akarja ezt az én uram,
a király? Csel. 5,29. 31.
4. Azonban hatalmasabb volt a királynak
szava a Joábénál és a többi fõemberekénél.
Kiméne azért Joáb és a többi vezérek
a király elõl, hogy megszámlálják a népet,
az Izraelt.
5. És általkelének a Jordánon és tábort
járának Aroer város mellett jobb kéz felõl,
Gád völgyében, és Jáser mellett.
5Móz. 2,36. 32,1. 2. Bír. 18,28. 29.
6. Azután menének Gileádba, és a Hodsi
alföldére. Innét menének a Dán Jáán
mellé, és Szidón környékére. Józs. 19,28. 47.
7. Ezután menének a Tírusz erõs városához,
és a hivveusoknak és kananeusoknak
minden városaiba. Innét menének a
Júdának dél felõl való részére,Beersebába.
8. És mikor bejárták az egész országot,
hazamenének Jeruzsálembe, kilenc hónap
és húsz nap múlva.
9. És beadá Joáb a megszámlált népnek
számát a királynak; és Izraelben nyolcszázezer
erõs fegyverfogható férfi, és Júda
nemzetségében ötszázezer férfiú volt.
1Krón. 21,5.
10.Minekutána pedig Dávid a népet
megszámlálta, megsebhedék az õ szíve,
és monda Dávid az Úrnak: Igen vétkeztem
abban, amit cselekedtem. Azért
most, oh Uram, vedd el, kérlek, a te szolgádnak
álnokságát; mert felette esztelenül
cselekedtem! rész 12,13. 1Sám. 13,13. 24,6.
Három utat tár az Úr Dávid elé
11. És mikor felkelt reggel Dávid, szóla
az Úr Gád prófétának, aki Dávidnak látnoka
volt, ezt mondván:
1Sám. 9,9. 22,5. 1Krón. 21,12.
12. Menj el, és szólj Dávidnak: Ezt
mondja az Úr:Háromdolgot adok elõdbe,
válaszd egyiket magadnak ezek közül,
hogy aszerint cselekedjem veled.
13. Elméne azért Gád Dávidhoz, és tudtára
adá néki, és monda néki: Akarod-é,
hogy hét esztendeig való éhség szálljon
földedre? Vagy hogy három hónapig ellenségeid
elõtt bujdossál és ellenséged
kergessen téged? Vagy hogy háromnapig
döghalál legyen országodban? Most gondold
meg és lásd meg, micsoda választ
vigyek annak, aki engem elküldött.
14. És monda Dávid Gádnak: Felette
igen szorongattatom; de mégis, hadd
essünk inkább az Úr kezébe, mert nagy
az Õ irgalmassága, és ne essem ember
kezébe. Zsolt. 103,8. 119,156. Ésa. 47,6. Zak. 1,15.
15. Bocsáta annak okáért az Úr döghalált
Izraelre, reggeltõl fogva az elrendelt
ideig, és meghalának a nép közül Dántól
fogva Beersebáig, hetvenezer férfiak.
1Krón. 21,14. 27,24.
16. És mikor felemelte kezét az angyal
Jeruzsálem ellen is, hogy azt is elpusztítsa,
megelégelé az Úr a veszedelmet, és
monda az angyalnak, aki a népet öli vala:
Elég immár, hagyd el. Az Úrnak angyala
pedig a jebuzeus Arauna szérûje mellett
volt. 1Móz. 6,6. 2Móz. 12,23. 1Sám. 15,11.
Zsolt. 78,38. 104,4. Jer. 18,5--10. Jóel. 2,13. Jón. 3,10.
17. És szóla Dávid az Úrnak, mikor látta
az angyalt, aki a népet vágja, és monda:
Ímé, én vétkeztem és én cselekedtem hamisságot,
de ezek a juhok ugyan mit cselekedtek?
Kérlek, inkább forduljon a Te
kezed ellenem és az én atyámnak háznépe
ellen. 1Krón. 21,17.
Dávid oltárt épít Arauna szérûjén
18.Méne azért Gád Dávidhoz azon a
napon, és monda néki: Eredj, menj el, és
rakass oltárt az Úrnak a jebuzeus Araunának
szérûjén.
19. És elméne Dávid Gádnak beszéde
szerint, amint az Úr megparancsolta.
20. És feltekintvén Arauna, látá, hogy a
király az õ szolgáival õhozzá megy; és
Arauna kimenvén, meghajtá magát a király
elõtt, arccal a föld felé.
21.MondaArauna:Mi az oka, hogy az én
uram, a király az õ szolgájához jön? Felele
SÁMUEL II. KÖNYVE 24. 355
Dávid: Azért, hogy megvegyem tõled e
szérût, és oltárt építsek ezen az Úrnak,
hogy megszûnjék a csapás a nép között.
22.Monda Arauna Dávidnak: Vegye el
hát az én uram, a király, és áldozza fel, ami
néki tetszik. Ímhol vannak az ökrök az
áldozathoz; a boronák és az ökrök szerszámai
pedig fa helyett; 4Móz. 16,48.
23. Arauna mindezt, oh király, a királynak
adja. És monda Arauna a királynak:
A te Urad Istened engeszteltessék meg
általad. Zsolt. 119,108. Ezék. 20,40. 1Pét. 2,5.
24.Monda pedig a király Araunának:
Nem, hanem pénzen veszem meg tõled,
mert nem akarok az Úrnak, az én Istenemnek
ingyen való áldozatot áldozni.
Megvevé azért Dávid azt a szérût és az
ökröket ötven ezüstsikluson.
25. És oltárt építe ott Dávid az Úrnak,
és áldozék egészenégõ és hálaáldozattal;
és megkegyelmezett az Úr a földnek, és
megszûnék a csapás Izraelben.
1Krón. 21,24. 28. 2Krón. 33,13.
Zsolt. 26,6. 51,19. 84,4. Ésa. 19,22.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 32.Sámuel II.könyve 21-24.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »