Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A KIRÁLYOKRÓL ÍROTT ELSÕ KÖNYV

Adónia a királyságra tör
1 Mikor pedig megvénhedt és megöregedett
Dávid király, bár leplekkel takargatták
be, mégsem bírt felmelegedni.
2. És mondának néki az õ szolgái: Keressenek
az én uramnak, a királynak egy
szûz leányt, aki a király körül legyen, és õt
ápolja, aludjék karjai között, és melegítse
fel az én uramat, a királyt. 1Sám. 16,21.
3. Keresének annakokáért egy szép
leányt Izraelnek minden határiban; és
találák a Súnem városából való Abiságot,
akit el is hozának a királyhoz. Józs. 19,18.
4. És a leány igen szép volt, és a királyt
ápolta és szolgált néki. De a király nem
ismeré õt.
5. Adónia pedig, Haggitnak fia, felfuvalkodék,
ezt mondván: Én fogok uralkodni!
És szerzemagának szekereket, lovagokat
és ötven elõtte járó férfiakat. 2Sám. 3,4.
6. Kit az õ atyja soha meg nem szomoríta,
eztmondván:Miért cselekszel így?! Ez
is pedig igen szép férfi volt, és õt Haggit
szülte Dávidnak Absolon után.
2Sám. 3,3. Péld. 29,15.
7. És tanácskozék Joábbal, Séruja fiával
és Abjátár pappal, kik az Adónia pártján
voltak. 2Sám. 20,25.
8. De Sádók pap, meg Benája, a Jójada
fia, és Nátán próféta, és Sémei, és Réhi, és
a Dávid erõs vitézei nem állottak Adónia
mellé. 2Sám. 23,8.
9.Mikor pedig Adónia áldozatot mutatott
be juhokból, ökrökbõl és egyéb kövér
barmokból a Zohélet kõsziklánál, amely a
Rógel forrása mellett volt: meghívá egész
rokonságát, a király fiait, Júdaminden férfiait,
a király szolgáit;
10. De Nátán prófétát és Benáját és
amaz erõs vitézeket és Salamont, az õ
atyjafiát nem hívá el.
Dávid Salamont teszi királlyá
11. Szóla akkor Nátán Betsábénak, a
Salamon anyjának, mondván: Nem hallottad-
é, hogy Adónia, a Haggit fia uralkodik,
és a mi urunk Dávid nem tud róla semmit?
2Sám. 3,4.
12. Jövel azért, hadd adjak néked tanácsot,
hogy megmentsd a te életedet, és a
te fiadnak, Salamonnak életét. Péld. 15,22.
13. Eredj, menj be Dávid királyhoz, és
mondd ezt néki: Uram király, nemde nem
esküdtél-é meg a te szolgálóleányodnak
ilyenképen: Salamon, a te fiad uralkodik
énutánam, és õ ül az én királyiszékembe?
Miért uralkodik hát Adónia? 1Krón. 22,9.
14. És ímé, mialatt még te ott a királlyal
beszélsz, én is bemegyek utánad, és kiegészítem
a te beszédedet.
15. És beméne Betsábé a királyhoz a
kamarába. És a király igenmegvénhedett,
és a Súnembõl való Abiság szolgál vala a
királynak.
356 II. SÁMUEL 24. — I. KIRÁLYOK 1.
A KIRÁLYOKRÓL ÍROTT ELSÕ KÖNYV
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 1. 357
16. És fejet hajta Betsábé, és meghajtá
magát a királynak. Ésmonda a király:Mit
kívánsz?
17. Felele néki Betsábé: Édes uram, te
megesküdtél az Úrra, a te Istenedre a
te szolgálóleányodnak ilyenképpen: Salamon,
a te fiad uralkodik énutánam, és õ ül
az én királyiszékembe. 1Krón. 23,1.
18. És ímé mégis Adónia lett királlyá;
és ímé, uram király, te nem tudsz errõl
semmit.
19.Mert áldozott ökrökkel és nagy sok
kövér barmokkal bõségesen, és vendégekké
hívta a királynak minden fiait, és
Abjátár papot és Joábot, a seregnek hadnagyát,
csak Salamont, a te szolgádat
nem hívta meg.
20.Még most te vagy, uram, a király;
az egész Izrael népének szemei reád néznek,
hogy megjelentsed nékik, kicsoda
fog ülni az én uramnak, a királynak székében,
õutána.
21. De ha az én uram, a király, az õ atyáival
elaluszik: akkor én és az én fiam,
Salamon leszünk bûnösök.
22. És ímé, mikor még a királlyal szólana,
Nátán próféta megérkezék.
23. És bejelenték a királynak,mondván:
Itt van Nátán próféta. És bemenvén a
király eleibe, meghajtá magát a király
elõtt, arccal a földre leborulván.
24. És monda Nátán: Uram király, te
mondottad-é: Adónia legyen utánam a
király, és õ üljön az én királyiszékembe?
25.Mertma aláment, és áldozott ökrökkel
és kövér barmokkal bõségesen, és
vendégekké hívta a királynak minden fiait
és a sereg hadnagyait és Abjátár papot:
és ímé õk esznek és isznak õelõtte, és immár
azt kiáltották: Éljen Adónia király!
26. Engempedig, aki a te szolgád vagyok,
és Sádók papot és Benáját, a Jójada fiát, és
Salamont, a te szolgádat nem hívta meg.
27. Avagy az én uramtól, a királytól lett-é
ez a dolog, hogy nem adtad tudtára a te
szolgádnak, ki fog ülni az én uramnak,
a királynak székében az õ holta után.
28. Felelvén Dávid király, monda: Hívjátok
hozzámBetsábét, aki beméne a király
eleibe, és megálla a király elõtt.
29. És megesküvék a király, mondván:
Él az Úr, aki megszabadította az én lelkemet
minden nyomorúságból,
1Móz. 48,16. 2Sám. 4,9. Zsolt. 34,19.
30. Hogy amiképpen megesküdtem néked
az Úrra, Izrael Istenére, ezt mondván:
A te fiad, Salamon uralkodik énutánam,
és õ ül az én királyiszékembe helyettem:
ezt ma így meg is teszem.
31. És fejet hajta Betsábé, arccal a földre
leborulván, és magát meghajtván a király
elõtt,monda: Éljen az én uram,Dávid
király, mindörökké! Neh. 2,3. Dán. 2,4.
32. Azután monda Dávid király: Hívjátok
hozzám Sádók papot és Nátán prófétát
és Benáját, Jójadának fiát. És ezek
bemenének a király eleibe.
33. És monda nékik a király: Vegyétek
mellétek a ti uratoknak szolgáit, és ültessétek
Salamont, az én fiamat az én öszvéremre,
és vigyétek õt Gihonba; 2Sám. 20,6.
34. És kenje õt ott Sádók pap és Nátán
próféta Izraelnek királyává; és fújjátok
meg a harsonákat, és kiáltsátok: Éljen
Salamon király! 1Sám. 10,1. 16,3.
2Sám. 2,4. 5,3. 15,10. 2Kir. 9,3. 13,11. 12.
35. És jöjjetek fel onnét õutána; és
eljövén, üljön az én királyiszékembe, és
õ uralkodjék énhelyettem; mert immár
meghagytam néki, hogy õ legyen fejedelme
mind Izraelnek, mind Júdának.
36. Felele akkor Benája, a Jójada fia a
királynak, és monda: Ámen! Így szóljon
az Úr, az én uramnak, a királynak Istene
is. Jer. 11,5.
37. Amiképpen vele volt az Úr az én
urammal, a királlyal: azonképpen legyen
vele Salamonnal is, és magasztalja feljebb
az õ királyiszékét az én uramnak, Dávid
királynak királyiszékénél.
5Móz. 2,7. Józs. 1,5. 17. 1Sám. 20,13.
38. Aláméne azért Sádók pap és Nátán
próféta és Benája, a Jójada fia, a kereteusok
is és a peleteusok, és felülteték Salamont
a Dávid király öszvérére, és alávitték
õt Gihonba. 2Sám. 8,18.
39. És vevé Sádók pap az olajos szarut
az Úr sátorából, és megkené Salamont;
azután kürtölének, és az egész nép ezt
kiáltá: Éljen Salamon király!
2Móz. 30,23. 32. 1Sám. 10,24. 1Krón. 29,22.
40. És felvonult utána az egész nép, és
a nép sípolt és felette ujjongott, úgyhogy
a föld is megrepedne kiáltásuk zajától.
41. És Adónia is meghallotta és vendégei
is mind, akik nála voltak, miután a
lakomát már elvégezték; és meghallá
Joáb is a kürtölés szavát, és monda:
Miért e zaj és mozgás a városban?
42. És amikor õ még szólana, ímé
megérkezék Jonatán, az Abjátár pap
fia. És monda Adónia: Jöjj be, mert megbízható
férfiú vagy, és jó hírt mondasz.
2Sám. 18,27. 28.
43. Jonatán pedig felelvén, monda Adóniának:
Igen, a mi urunk, Dávid király,
Salamont tette királlyá.
44. És elküldötte õvele Sádók papot a
király és Nátán prófétát, és Benáját, a Jójada
fiát, a kereteusokat is és peleteusokat,
és õt a király öszvérére ülteték,
45. És Sádók pap Nátán prófétával
együtt királlyá kente fel õt Gihonnál, és
onnét vonulnak fel örömmel; ettõl zendült
meg a város. Ez az a zaj, amelyet hallottatok.
1Krón. 29,23.
46. És immár el is foglalta Salamon a
királyságnak trónját;
47. És a király szolgái is bemenének,
hogy áldják a mi urunkat, Dávid királyt,
mondván: Tegye az Isten a Salamon nevét
híresebbé a te nevednél, és magasztalja
feljebb az õ székét a te székednél. És
meghajtá magát a király az õ ágyán.
1Móz. 47,31.
48. És ekképpen is szóla a király: Áldott
az Úr, Izrael Istene, aki adott e mai napon
olyat, aki szemeim láttára helyettem üljön
az én királyiszékemben.
1Kir. 3,6. 2Sám. 7,12. Zsolt. 132,11.
49. Akkormegrettenének, és felkelének
mindnyájan a hivatalosok, akik Adóniával
voltak, és ki-ki mind dolgára méne.
50. De Adónia félt Salamontól, és felkészülve
elfutott, és megragadta az oltárnak
szarvait. 2Móz. 21,14. 38,2.
51. Hírül adák pedig Salamonnak ilyen
szókkal: Ímé, Adónia Salamon királytól
való féltében megfogá az oltárnak szarvait,
eztmondván: Esküdjékmegma nékem
Salamon király, hogy meg nem öli az õ
szolgáját fegyverrel.
52. És monda Salamon: Ha jámbor
lészen, egy hajszál fejérõl le nem esik a
földre; de ha gonoszság találtatik õbenne,
meg kell halnia. 5Móz. 1,17.
1Sám. 14,45. 2Sám. 14,11. Csel. 27,34.
53. Elkülde azért Salamon király, és elhozák
õt az oltártól; és eljövén meghajtá
magát Salamon király elõtt; és monda
Salamon király:Menj el a te házadhoz.
Dávid intelme Salamonhoz és halála
2 Mikor pedig elközelgett Dávidnak
ideje, hogy meghaljon, parancsot ada
Salamonnak az õ fiának, ezt mondván:
5Móz. 31,14. 2Sám. 14,14.
2. Én elmegyek az egész földnek útján;
erõsítsd meg magad és légy férfiú.
Józs. 23,14. Zsid. 9,27.
3. És õrizd meg az Úrnak a te Istenednek
félelmét, hogy az Õ útjain járj, és
megõrizzed az Õ rendeléseit, parancsolatait
és ítéleteit, és bizonyságtételeit,
amintmeg van írva aMózes törvényében:
hogy elõmeneteled legyen mindenekben,
amelyeket cselekszel, és mindenütt,
valamerre fordulsz; Józs. 1,7. 22,5.
4. Hogy beteljesítse az Úr az Õ beszédét,
amelyet szólott nékem, mondván:
Ha megõrzik a te fiaid az õ útjukat,
járván énelõttem tökéletességgel, teljes
szívük és teljes lelkük szerint; soha el
nem fogy a férfiú teközüled az Izraelnek
királyiszékébõl.
2Sám. 7,12. 25. 2Kir. 20,3. Zsolt. 132,12.
5. Azt is jól tudod, mit cselekedett énvelem
Joáb, a Séruja fia, mit cselekedett
az Izrael seregeinek két fõvezérével,
Abnerrel, a Nér fiával, és Amasával, a
Jéter fiával, akiket megölt, harci vért ontván
békességnek idején, és hintett harci
vért az õ derekának övére és az õ lábának
saruira. 2Sám. 3,27. 18,5. 19,5. 20,10.
6. Cselekedjél a te bölcsességed szerint,
és ne engedd, hogy megõszülvén, békességgel
menjen a koporsóba. Péld. 20,26.
7. De a gileádbeli Barzillainak fiaival
cselekedjél irgalmasságot, és legyenek a
te asztalod vendégei, mert így közeledtek
õk is hozzám, mikor Absolon, a te testvéred
elõl menekültem. 2Sám. 9,7. 17,27. 19,31.
358 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 1. 2.
8. És ímé veled van Sémei, Gérának fia,
a bahurimbeli benjáminita, aki gyalázatosan
szidalmazott akkor,mikorMahanáimba
mentem; de aztán, mikor elém alájött
a Jordánhoz, megesküdtem néki az Úrra,
és mondék: Nem öllek meg téged fegyverrel;
2Sám. 16,5. Zsolt. 109,17. 18. 28.
9. Te azonban ne hagyd õt büntetés
nélkül, és mivel eszes férfiú vagy, tudod,
mit kelljen cselekedned vele, hogy az õ
vénségét vérrel bocsássad a koporsóba.
2Móz. 20,7.
10. Azután elaludt Dávid az õ atyáival,
és eltemetteték a Dávid városában.
Csel. 2,29. 13,36.
11. Az idõ pedig, amelyben uralkodék
Dávid Izraelen, negyven esztendõ. Hebronban
uralkodék hét esztendeig, Jeruzsálemben
pedig uralkodék harminchárom
esztendeig. 2Sám. 5,4. 5. 1Krón. 29,26. 27.
12. Azután Salamon ült Dávidnak, az õ
atyjának királyiszékébe, és megerõsödék
az õ királysága felette igen.
1Krón. 29,23. 2Krón. 1,1.
13. De Adónia, a Haggit fia beméne
Betsábéhoz, a Salamon anyjához, és az
monda: Békességes-é a te jöveteled? Ki
felele: Békességes. 1Sám. 16,4.
14. És monda: Beszédem volna veled.
Monda az: Szólj.
15. Akkor monda Adónia: Te tudod,
hogy a királyság az enyém volt, és az
egész Izrael reám néz vala, hogy én uralkodjam;
de elvéteték a királyság tõlem, és
az én atyámfiáé lett, mert az Úrtól adattaték
néki. 1Krón. 22,9. 28,5--7. 2Krón. 20,6.
Jób 9,12. Zsolt. 33,10.11. 115,3.
Ésa. 14,7. 46,9. 10. Dán. 2,21. 4,25. 35. Csel. 5,39.
16.Most egy kérést kérek tõled, ne
szégyenítsd meg orcámat. Az pedig monda:
Beszélj!
17. És monda: Beszélj, kérlek Salamon
királlyal; mert õ a te kérésedet meg nem
veti, hogy adja nékem a Súnembõl való
Abiságot feleségül.
18. Felele Betsábé: Jól van, majd szólok
melletted a királynak.
19. Beméne Betsábé Salamon királyhoz,
hogy beszéljen vele Adónia érdekében; és
felkele a király, és elébe menvén meghajtámagát
elõtte, és leüle királyiszékébe; és
széket tétete a király anyjának, hogy üljön
az õ jobb keze felõl. Zsolt. 45,9.
20. És monda Betsábé: Egy kis kérést
kérek tõled, ne szégyenítsdmeg orcámat.
És monda néki a király: Kérj édes anyám;
mert nem szégyenítem meg orcádat.
21.Monda õ: Adassék a Súnembõl való
Abiság Adóniának, a te testvérednek feleségül.
22. Akkor felele Salamon király, és
monda az õ anyjának: Demiért kéred te a
súnembeli Abiságot Adóniának? Kérjed
néki a királyságot is;mert õ az én bátyám,
és vele egyetért Abjátár pap, és Joáb, a
Séruja fia. Ruth 1,17.
23. És megesküvék Salamon király az
Úrra, mondván: Úgy cselekedjék velem
az Isten, és úgy segítsen, hogy Adónia a
saját élete ellen szólotta ezt a beszédet!
24.Most azért él az Úr, aki megerõsített
engem és ültetett engem az én atyámnak,
Dávidnak királyiszékébe, és aki házat
szerzett nékem, amint megmondotta: ma
Adóniának meg kell halnia! 2Sám. 7,11.
25. Elküldé azért Salamon király Benáját,
a Jójada fiát, aki levágá õt, és meghala.
Abjátárt számûzik, Joáb megöletik
26. Abjátár papnak pedig monda a király:
Menj el Anatótba, a te jószágodba,
mert halálnak fia vagy; de ma meg nem
öletlek,mivel te hordoztad az Úr Istennek
ládáját Dávid, az én atyám elõtt, és mivel
az én atyámnak minden nyomorúságaiban
részes voltál.
Józs. 21,18. 1Sám. 22,20. 23,6. 2Sám. 15,24.
27. És kiûzé Salamon Abjátárt, hogy ne
legyen azÚrnak papja, hogy beteljesedjék
az Úrnak beszéde, amelyet szólott az Éli
háza felõl Silóban. 1Sám. 2,31.
28. Eljutott ez a hír Joábhoz, mert Joáb
Adóniához hajlott, noha azelõtt nemhajlott
Absolonhoz, és elfuta Joáb az Úrnak
sátorába, ésmegfogá az oltárnak szarvait.
29. Hírül adák pedig Salamon királynak,
hogy Joáb az Úrnak sátorához futott, és
ímé az oltár mellett áll. Ekkor elküldé
Salamon Benáját, a Jójada fiát, mondván:
Menj el, vágd le õt. 2Móz. 21,14.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 2. 359
30.Mikor pedig Benája azÚrnak sátorához
ért, monda néki: Ezt mondja a király:
Jöjj ki. Kinek felele Joáb: Nem, itt akarok
meghalni. És megvitte Benája a királynak
e dolgot, mondván: Így szólott Joáb és így
felelt nékem.
31. És monda néki a király: Cselekedjél
úgy, amint szólott; vágd le õt és temesd
el, hogy elvedd az ártatlan vért, amelyet
kiontott Joáb, rólam és az én atyámnak
házáról. 4Móz. 35,33.
32. És fordítsa az Úr az õ fejére az õ vérét,
amiért nálánál igazabb és jobb két férfira
támadott, és megölé õket fegyverrel
az én atyámnak, Dávidnak tudta nélkül,
tudniillik Abnert, Nérnek fiát, az Izrael
seregének fõvezérét és Amasát, Jéternek
fiát, Júda vitézeinek fõvezérét. Bír. 9,24.
2Sám. 3,27. 20,10. 2Krón. 21,13. Zsolt. 7,16.
33. Ezeknek a vére térjen Joáb fejére és
az õ magvának fejére mindörökké: Dávidnak
pedig és az õ magvának és az õ házának
és királyiszékének békessége legyen
az Úrtól mindörökké.
Ésa. 1,18. 43,25. Jer. 31,33. 34. Ezék. 18,19--22.
34. És elméne Benája, Jójada fia, és reá
rohanván megölé õt; és eltemetteték az õ
házában, a pusztában.
35. Rendelé pedig a király a Jójada fiát
õhelyette a sereg fölé, és Sádók papot rendelé
a király Abjátár helyett.
4Móz. 25,11--13. 1Sám. 2,35. 1Krón. 24,3.
36. És elkülde a király, és magához
hívatá Sémeit, és monda néki: Építs házat
magadnak Jeruzsálemben és lakjál ott; és
onnét ne menj ki se ide, se tova. Péld. 21,3.
37.Mert valamely nap kimész, és általkelsz
a Kidron patakján, tudd meg, hogy
meg kell halnod, a te véred lészen tennen
fejeden. 2Kir. 23,6. Ján. 18,1.
38. Ésmonda Sémei a királynak: Tetszik
nékem e beszéd; amiképpen szólott az én
uram, a király, akképpen cselekszik a te
szolgád; és sok ideig lakék Sémei Jeruzsálemben.
39. Lõn azonban háromesztendõmúlva,
hogy Sémeinek két szolgája elszökött
Ákishoz, Maáka fiához, a gátbeli királyhoz;
és hírül adák Sémeinek, mondván:
Ímé a te szolgáid Gátban vannak. 1Sám. 27,2.
40. Ekkor felkelt Sémei, és megnyergelé
szamarát, és elméne Gátba Ákishoz,
hogymegkeresse az õ szolgáit. Odaérvén
Sémei, meghozá szolgáit Gátból.Péld. 15,27.
41. Hírül adák pedig Salamonnak, hogy
elment Sémei Jeruzsálembõl Gátba, és
hazajött.
42. Akkor elkülde a király, és magához
hívatá Sémeit, és monda néki: Nemde
esküvéssel kényszerítettelek-é téged az
Úrra, és bizonyságot tettem néked, ezt
mondván: Valamely napon kimész, s ide
s tova mész, bizonnyal tudjad, hogy meghalsz;
és azt mondád nékem: Tetszik e
beszéd, megértettem. Zsolt. 15,4.
43.Miért nem tartottad hát meg az Úr
elõtt való esküvést, és a parancsolatot,
amelyet néked parancsoltam? Ezék. 17,19.
44.Monda annakfelette a király Sémeinek:
Te tudod mindazt a gonoszságot,
amelyrõl a te szíved bizonyság, és amelyet
atyámmal Dáviddal cselekedtél: az Úr
most mindazt a gonoszságot a saját fejedre
fordította. Zsolt. 7,16.
45. Salamon király pedig áldott lészen,
és Dávidnak királyiszéke lészen állandó
az Úr elõtt mindörökké. Péld. 25,5.
46. És parancsola a király Benájának,
a Jójada fiának, aki elméne, és levágá
Sémeit, és meghala. És az ország megerõsödék
Salamon kezében.
Salamon bölcsességet kér az Úrtól
3 Sógorságot szerze azután Salamon a
fáraóval, az egyiptombeli királlyal; és
elvevé a fáraó leányát, és hozá Dávidnak
városába, míg elvégezé az õ házának és
az Úr házának építését és Jeruzsálemnek
kõfalát köröskörül.
2. De a nép áldozik vala a magas helyeken;
mert nem építtetett ház az Úr nevének
mind ezideig. 3Móz. 17,3. 5Móz. 12,2.
3. Szereté pedig Salamon azUrat, járván
Dávidnak, az õ atyjának parancsolatiban,
kivéve, hogy a magas helyeken áldozott,
és ott tömjénezett. 5Móz. 6,5. 10,12. 30,16.
Zsolt. 31,23. 145,20. Róm. 8,28. 1Kor. 8,3. 1Ján. 5,3.
4.Mikor Gibeonba ment a király, hogy
ott áldozzék, mert ott volt a nagy magas-
360 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 2. 3.
lat, és Salamon azon az oltáron áldozott
égõáldozatul ezer barmot: 1Krón. 16,39.
5.Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak
azon éjjel álmában, és monda
az Isten: Kérj, amit akarsz, hogy adjak
néked. 4Móz. 12,6.Mát. 1,20. 2,13. Ján. 15,7.
6. És monda Salamon: Te a Te szolgáddal,
az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot
cselekedtél, amiképpen õ
is járt elõtted híven, igazán és hozzád
egyenes szívvel, és megtartottad néki
ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat
adtál, aki az õ királyiszékében ül, amint e
mai napon megtetszik. 2Krón. 1,8.
7. És most, oh én Uram Istenem, Te tetted
a Te szolgádat királlyá, Dávid, az én
atyám helyett. Én pedig kicsiny gyermek
vagyok, nem tudok kimenni és bejönni.
4Móz. 27,17. 1Krón. 29,1.
8. És a Te szolgád a Te néped között
van, amelyet Te magadnak választottál,
nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik,
meg sem írattathatik a sokaság
miatt. 1Móz. 13,16. 15,5. 5Móz. 7,6.
9. Adj azért a Te szolgádnak értelmes
szívet, hogy tudja ítélni a Te népedet, és
tudjon választást tenni a jó és gonosz
között; mert kicsoda kormányozhatja
ezt a Te nagy népedet?2Krón. 1,10. Zsolt. 72,1.
Péld. 2,3. Ezék. 44,23. Zsid. 5,14. Jak. 1,5.
10. És tetszék e beszéd az Úrnak, hogy
Salamon ilyen dolgot kért.
11.Monda azért az Isten néki: Mivelhogy
ezt kérted tõlem, és nem kértél
magadnak hosszú életet, sem nem kértél
gazdagságot, sem pedig nem kérted a te
ellenségeid életét; hanem bölcsességet
kértél az ítélettételre: Jak. 4,3.
12. Ímé, a te beszéded szerint cselekszem,
ímé adok néked bölcs és értelmes
szívet, úgyhogy hozzád hasonló
nem volt elõtted, és utánad sem támad
olyan, mint te.
Péld. 3,13--18. Préd. 1,16. 1Ján. 5,14.
13. Sõt, még amit nem kértél, azt is
megadom néked, gazdagságot és dicsõséget:
úgyhogy a királyok között nem
lesz hozzád hasonló senki minden te
idõdben. Péld. 3,16.Mát. 6,33. Ef. 3,20.
14. És ha az én útjaimon jársz, megõrizvén
az én végzéseimet és parancsolataimat,
amiképpen járt a te atyád,
Dávid, meghosszabbítom életed idejét.
Józs. 22,5. Zsolt. 91,16. Péld. 3,2.
15. És mikor felserkent Salamon, ímé
álom volt. És méne Jeruzsálembe, és álla
azÚr szövetségének ládája elé, és áldozék
egészenégõ áldozatokat, és készíte hálaáldozatokat,
és szerze nagy lakomát minden
szolgáinak. 1Móz. 40,20. 41,7.
Eszt. 1,3. Dán. 5,1.Márk 6,21.
16. Abban az idõben jött a királyhoz két
parázna asszony, és megálla õelõtte.
4Móz. 27,2. Józs. 2,1.
17. És monda az egyik asszony: Kérlek
uram, én és ez az asszony egy házban laktunk,
és szültem õnála abban a házban.
18. És harmadnappal az én szülésem
után, ez az asszony is szült, és együtt voltunk,
senki idegen nem volt velünk a házban,
hanemcsakmi ketten voltunk abban
a házban.
19. És ennek az asszonynak éjszaka
meghalt a fia: mert ráfeküdt.
20. És felkelt éjfélkor, és elvitte az én fiamat
mellõlem, mert a te szolgálóleányod
aludt, és azt maga mellé fekteté, míg az õ
meghalt fiát mellém fektette.
21.Mikor pedig hajnalban felkeltem,
hogy megszoptassam az én fiamat: ímé,
megholt; de reggel jól megnézegetvén,
látám, hogy az nem az én fiam, akit én
szültem.
22.Monda pedig a másik asszony: Nem
úgy van, az én fiam az, aki él, a te fiad
pedig az, aki meghalt. Amaz viszont
monda: Nem, hanema te fiad az, akimeghalt,
és az én fiam az, aki él. És ekképpen
versengettek a király elõtt.
23. Akkor monda a király: Ez azt mondja:
Ez az én fiam, aki él, és a te fiad az, aki
meghalt; amaz meg ezt mondja: Semmiképpen
nem, hanem a te fiad az, aki meghalt,
és az én fiam az, aki él.
24. És monda a király: Hozzatok nékem
kardot! És mikor odahozták a kardot a
király elé,
25.Monda a király: Vágjátok két részre
az eleven gyermeket, és adjátok az egyik
részt egyiknek, a másikat a másiknak.
26. Ekkor monda az az asszony, akié az
élõ gyermek volt, a királynak, mert meg-
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 3. 361
indult szíve gyermekén: Kérlek, uram, adjátok
néki az élõ gyermeket, és ne öljétek
meg õt. A másik pedig azt mondja vala:
Se enyim, se tied ne legyen; vágjátok ketté.
Ésa. 49,15. Jer. 31,20.
27. Akkor felele a király, és monda:
Adjátok amannak az élõ gyermeket, és
meg ne öljétek azt, mert az az õ anyja.
28. És mikor hallotta az egész Izrael ezt
az ítéletet, amelyet tett a király, félék a
királynak orcáját, mert látták, hogy Isten
bölcsessége van az õ szívében az ítélettételre.
Ésa. 11,3. Dán. 5,11. Kol. 2,2. 3.
Salamon tisztviselõi
4 És lõn Salamon király az egész Izrael
felett királlyá.
2. Ezek voltak pedig az õ fõemberei:
Azária, Sádók papnak fia.
3. Elihóref és Ahija, Sisának fiai íródeákok,
Jósafát, az Ahilud fia emlékíró volt.
4. És Benája, a Jójada fia, a sereg hadnagya;
Sádók pedig és Abjátár papok.
5. És Azáriás, a Nátán fia, a tiszttartók
elöljárója; és Zábud, a Nátán fia, fõtanácsos
és a király barátja.
2Sám. 8,18. 15,37. 1Krón. 27,33.
6. És Ahisár udvarbíró; Adónirámpedig,
az Abda fia, kincstartó.
7. Volt pedig Salamonnak tizenkét tiszttartója
az egész Izraelen, akik ellátták a
királyt és az õ háznépét: esztendõnként
mindegyiknek egy hónapig kellett az ellátásról
gondot viselnie.
8. És ezek azoknak neveik: Húrnak fia
az Efraim hegyén.
9. Dékernek fia Mákásban, Sahálbimban,
Bét-Semesben és Elonban és Bét-Hanánban.
10. Hésednek fia Arúbotban, õhozzá tartozott
Szókó és Héfer egész földe.
11. Abinádáb fiaié volt Dór egész határa.
A Salamon leánya, Táfát volt néki
felesége.
12. Bahana, az Ahilud fia, bírja vala Taanákot
és Megiddót és egész Bét-Seánt,
mely Sartána mellett volt Jezréel alatt,
Bét-Seántól fogva mind Abela-Méholáig
és mind Jokméámon túl.
13. Gébernek fia, Rámót-Gileádban: övéi
voltak Jáirnak, a Manasse fiának falui,
melyek Gileádban valának; az övé volt az
Argób tartománya, mely Básánban volt,
hatvan nagy város kõfallal és érc zárakkal
megerõsítve. 4Móz. 32,41. 5Móz. 3,4.
14. Ahinádáb, Iddó fiaMahanáimban.
15. Ahimaás Naftaliban; õ is Salamonnak
egy leányát, Boszmátát vevé magának
feleségül.
16. Bahana, Húsai fia, Áserben és Alótban.
17. Jósafát, Paruáh fia, Issakárban.
18. Simei, Éla fia, Benjáminban.
19. Géber, Uri fia, a Gileád földjén, Sihonnak,
az emoreus királyának földjén,
és Ógnak, a básánbeli királynak földjén;
és ez egy tiszttartó bírja vala azt a földet.
5Móz. 3,8.
20. És Júda és Izrael megsokasodott,
olyan sok volt, mint a tenger mellett való
föveny, és ettek, ittak és vigadtak.
1Móz. 22,17. Jer. 33,22.
21. Salamon pedig uralkodék minden
országokon a folyóvíztõl fogva egész a
filiszteusok földjéig és Egyiptomnak határáig,
és ajándékokat hoznak vala, és
szolgálnak Salamonnak, életének minden
idejében. 1Móz. 15,18. Józs. 1,4.
22. És Salamon eledele naponként ez
volt: harminc véka zsemlyeliszt és hatvan
véka közönséges liszt;
23. Tíz hízlalt ökör, húsz füvön járt ökör
és száz juh; a szarvasokon, õzeken, bivalyokon
és hízlalt madarakon kívül.
24.Mert õ uralkodék minden helyeken
a folyóvízen túl Tifsáhtól fogva egész Gázáig;
minden királyokon, akik a folyóvízen
túl voltak; és békessége volt néki minden
alattvalóitól köröskörül. 1Móz. 10,19.
25. Lakozék Júda és Izrael bátorsággal,
mindenki mind az õ szõlõtõje és fügefája
alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak
minden idejében. 5Móz. 33,28. 29.
Zsolt. 33,12. Jer. 23,6.Mik. 4,4. Zak. 3,10.
26. És Salamonnak volt negyvenezer
szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer
lovagja.
27. És ezek a tiszttartók ellátták Salamon
királyt és mindazokat, akik a Sala-
362 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 3. 4.
mon király asztalánál valának, mindenki
az õ hónapján,minden fogyatkozás nélkül.
28. Árpát és szalmát is hoztak a lovaknak
és a paripáknak arra a helyre, ahol a
király volt, ki-ki az õ rendelete szerint.
Salamon bölcsessége
29. És az Isten adott bölcsességet
Salamonnak és igen nagy értelmet és
mély szívet, mint a föveny, mely a tenger
partján van.
30. Úgyhogy a Salamon bölcsessége
nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak
bölcsessége és Egyiptomnak egész
bölcsessége. 1Móz. 25,6.Mát. 2,1. Csel. 7,22.
31. Sõt bölcsebb volt minden embereknél,
még az ezráhita Etánnál is és Hémánnál,
Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál;
és híre neve volt minden nemzetségek
között köröskörül. 1Krón. 6,33. 15,19.
32. És szerze háromezer példabeszédet,
és az õ énekeinek száma ezer és öt volt.
Péld. 1,1. Préd. 12,9. Én. 1,1.
33. Szólott a fákról is, a Libánon cédrusfájától
az izsópig, amely a falból növekedik
ki; és szólott a barmokról, a madarakról,
a csúszómászó állatokról és a halakról is.
34. És jöttek minden népek közül, hogy
hallgassák a Salamon bölcsességét; a földnekminden
királyaitól, akik hallották az õ
bölcsességét.
Salamon szövetsége
Hírámmal a templomépítésre
5 És Hírám, Tírusz királya elküldé az õ
szolgáit Salamonhoz, mikor meghallotta,
hogy õt kenték királlyá az õ atyja
helyett; mert Hírám szerette Dávidot teljes
életében. 2Sám. 5,11. 2Krón. 2,3. Ámós 1,9.
2. És külde Salamon Hírámhoz, ezt
üzenvén néki:
3. Te tudod, hogy Dávid, az én atyám
nem építhete házat az Úrnak, az õ Istene
nevének a háborúk miatt, amelyekkel õt
körülvették, mígnem az Úr az õ lábainak
talpa alá vetette azokat; 2Sám. 7,5.
4. De most az Úr, az én Istenem
nékem nyugodalmat adott mindenfelõl,
úgyhogy semmi ellenségem és senkitõl
semmi bántásom nincs. 1Krón. 22,9.
5. Ímé azt gondoltam magamban, hogy
házat építek az Úrnak, az én Istenemnek
nevének, amiképpen szólott az Úr Dávidnak,
az én atyámnak, ezt mondván: A te
fiad, akit helyetted ültetek a te királyiszékedbe,
õ építi meg azt a házat az én
nevemnek. 2Sám. 7,13.
6.Most azért parancsold meg, hogy
vágjanak nékem cédrusfákat a Libánonon.
Az én szolgáim is együtt lesznek a te
szolgáiddal; a te szolgáidnak pedig jutalmát
megadom néked mind aszerint, amit
mondasz; mert tudod, hogy nincsen miközöttünk
olyan ember, aki a favágáshoz
úgy értene, mint a szidónbeliek. Ezék. 27,5.
7.Mikor azért meghallotta Hírám a Salamon
üzenetét, igenmegörült, ésmonda:
Áldott legyen e mai napon az Úr, aki
Dávidnak bölcs fiat adott e nagy népen.
8. És elkülde Hírám Salamonhoz, ezt
üzenvén: Megértettem, ami felõl küldöttél
hozzám; én megteszem minden
kívánságodat mind a cédrusfákra, mind
a fenyõfákra nézve.
9. Az én szolgáim a Libánonról aláviszik
a tengerre a fákat: én pedig azokat tutajokra
rakatván, a tengeren addig a helyig
vitetem, amelyet temegüzensz nékem, és
azokat ott kihányatom, és te vitesd el. Te
pedig abban teljesítsd kívánságomat,
hogy adj eledelt az én háznépemnek.
2Krón. 2,16. Ezsdr. 3,7. Ezék. 27,17.
10. Ada azért Hírám Salamonnak cédrusfákat
és fenyõfákat, minden kívánsága
szerint.
11. Salamon pedig ada Hírámnak húszezer
véka búzát az õ háznépének táplálására,
és húszezer kórus sajtolt olajat. Ezt
adja vala Salamon Hírámnak esztendõrõl
esztendõre.
12. Az Úr azért bölcsességet ada Salamonnak,
amint megmondotta néki; és
békesség lett Hírám és Salamon között,
és õk szövetséget kötöttek egymással.
rész 3,12.
13. Salamon király pedig robotosokat
szedete az egész Izraelbõl; és harmincezer
ember lett robotossá.
14. Akiket aztán elkülde a Libánonra,
minden hónapra tíz-tízezer ember egymás
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 4. 5. 363
után. Egy hónapig a Libánon hegyén valának,
két hónapig az õ házuknál. Adónirám
volt pedig a robotosok feje.
15. Ezenkívül Salamonnak hetvenezer
teherhordója, és nyolcvanezer kõvágója
volt a hegyen.
16. A pallérok fejedelmein kívül, akikre
Salamon a munkának igazgatását bízta,
akik háromezren és háromszázan voltak,
akik a munkálkodó népet szorgalmaztatták.
17. És megparancsolá a király, hogy
nagy és drága köveket vágjanak ki, nevezetesen
faragott köveket a ház fundamentumául;
18.Melyeket kifaragának a Salamon
kõmívesei és a Hírám ácsai és a gibleusok;
és elkészíték a fákat és a köveket a
ház építéséhez.
A templom építése
6 És megépítteték az Úrnak háza az
Izrael fiainak Egyiptom földjébõl való
kijövetele után a négyszáznyolcvanadik
esztendõben, Salamon Izrael felett való
uralkodásának negyedik esztendejében,
a Zif hónapban, mely a második hónap.
2Krón. 3,1. Csel. 7,47.
2. És a ház, amelyet Salamon király
az Úrnak építe, hatvan sing hosszú, húsz
sing széles és harminc sing magas volt.
Ezék. 41,1. 2.
3. És egy tornác volt a ház temploma
elõtt, amelynek a hossza húsz sing volt,
a háznak szélessége szerint; a szélessége
pedig tíz sing volt a ház hosszában.
4. És építe a házon ablakokat is lezárt
rostélyzattal.
5. És építe a ház falaira emeleteket köröskörül,
a ház falai körül a szent helyen
és a szentek szentjén, és készíte helyiségeket
körül.
6. Az alsó emelet belsõ szélessége öt
sing, a középsõ szélessége hat sing és a
harmadik szélessége hét sing volt, és
bemélyedéseket építe a ház körül kívülrõl,
hogy az emeletek gerendái ne nyúljanak
be a ház falaiba.
7.Mikor pedig a ház építteték, a kõbányának
egészen kifaragott köveibõl építtetett,
úgyhogy sem kalapácsnak, sem fejszének,
sem valami egyéb vasszerszámnak
pengése nemhallattatott a háznak felépítésénél.
8. Az alsó emelet középsõ mellékhelyiségéhez
egy ajtó vezetett a ház jobb oldalán,
és egy csigalépcsõ vitt fel a középsõ
emeletbe, és a középsõbõl a harmadikba.
9.Megépíté ekként azt a házat és elvégezé,
és befedé a házat gerendákkal és
cédrusfadeszkákkal.
10. És megépíté az emeleteket az egész
ház körül, amelyeknek magasságuk öt-öt
sing volt, és a házhoz cédrusfagerendákkal
ragasztattak.
11. És lõn az Úrnak beszéde Salamonhoz,
ezt mondván:
12. Ez ama ház, amelyet te építesz: Ha
az én rendeléseimben jársz, és az én
ítéleteim szerint cselekszel, és megtartod
minden én parancsolataimat azokban
járván, én is bizonyára megerõsítem
veled az én beszédemet, amelyet
szólottam Dávidnak, a te atyádnak;
13. És az Izrael fiai között lakozom,
és nem hagyom el az én népemet, az
Izraelt. 2Móz. 25,8. 29,45. 3Móz. 26,11.
5Móz. 31,6. 2Kor. 6,16. Zsid. 12,5. Jel. 21,3.
14.Megépíté azért Salamon azt a házat,
és elvégezé azt.
15. És megbéllelé a ház falait belül cédrusfával,
a ház padlózatától egészen a padlásig
beborítá belül fával; a ház padlózatát
pedig beborítá fenyõdeszkákkal.
16. És építe a ház hátulján egy húsz sing
hosszú cédrusfa falat a padlózattól egész a
padlásig, és építé azt a ház hátulsó részének:
szentek szentjének. Zsid. 9,3.
17. Az elõtte való szenthely hossza negyven
sing volt. 2Móz. 26,33. 3Móz. 16,2.
18. Belülrõl az egész ház merõ cédrus
volt, kivésett sártökökkel és kinyílt virágbimbókkal,
úgyhogy semmi kõ ki nem
látszott.
19. És a szentek szentjét építé a ház belsõ
részében, hogy abba helyeztesse az Úr
szövetségének ládáját. 2Móz. 40,21.
20. A szentek szentje belsõ részének a
hossza húsz sing volt, a szélessége is húsz
sing, a magassága is húsz sing, és beborí-
364 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 5. 6.
tá azt finom arannyal; az oltárt is beborítá
cédrusdeszkákkal.
21. És Salamon beborította a házat belül
finom arannyal, és arany láncot vont
a belsõ rész elõtt, amelyet szintén bevont
arannyal.
22. Úgy, hogy az egész ház be volt vonva
merõ arannyal, sõt az oltárt is, amely a
szentek szentje elõtt volt, egészen beborítá
arannyal. 2Móz. 37,7--9. 2Krón. 3,10--12.
23. És csinált a szentek szentjébe két tíz
sing magas kérubot olajfából.
24. És öt sing volt az egyik kérub szárnya,
és öt sing a másik kérub szárnya is,
úgy, hogy az egyik szárnya végétõl a
másik szárnya végéig tíz sing volt.
25. A másik kérub is tíz sing volt; és
mind a két kérubnak mind a mértéke,
mind a faragása egy volt;
26. Úgy, hogy az egyik kérubmagassága
tíz sing, és ugyanannyi a másik kérubé is.
27. És helyezteté a kérubokat a ház belsejébe,
és amint a kérubok kiterjeszték
szárnyukat, az egyiknek szárnya a ház
egyik falát, amásik kérub szárnya pedig a
másik falát érte; de a ház közepén összeért
egyik szárny a másikkal.
28. És beborítá a kérubokat arannyal.
29. És a ház összes falain köröskörül
kívül és belül kérubokat, pálmafákat és
kinyílt virágokat metszetett ki.
30. És beborítá még a ház padlóját is
arannyal kívül és belül.
31. És a szentek szentjének bemenetelén
csinála ajtót olajfából, az ajtófélfák kiszögellése
egy ötödrész volt; Ján. 10,7.
32. És két ajtószárnyat olajfából, és
metszete reájuk kérubokat, pálmafákat
és kinyílt virágokat, és beborítá azokat
arannyal; a kérubokat is és a pálmafákat
is megaranyoztatá.
33. Ekképpen a templom szenthelyénél
is négyszegletû ajtófélfákat olajfából.
34. És csinált két ajtót ciprusfából, és
az egyik ajtón is két forgó ajtószárny volt,
amásik ajtón is két forgó ajtószárny.
35. És metszete azokra kérubokat és
pálmafákat és kinyílt virágokat, és beborítá
arannyal, rá alkalmaztatva azt a metszésre.
36. Azután felépíté a belsõ pitvart három
rend faragott kõbõl és egy rend cédrusgerendából.
37. Az õ uralkodásának negyedik esztendejében
fundáltaték az Úrnak háza Zif
hónapban.
38. És a tizenegyedik esztendõben, Búl
havában, mely a nyolcadik hónap, végezteték
el a ház, minden dolga és rendje
szerint. És így építé azt hét esztendeig.
Salamon palotájának építése
7 Azután a maga házát építé Salamon
tizenhárom esztendeig, amely alatt
elvégezé az õ házát egészen. rész 9,10.
2.Megépíté a Libánon erdõ házát is,
melynek hossza száz sing volt, szélessége
ötven sing, magassága harminc sing; építé
azt négy rend cédrusoszlopon és az
oszlopokon cédrusgerendák valának.
3. És befedte cédrusdeszkákkal felül a
gerendák felett, melyek valának negyvenöt
oszlopon, mindegyik renden tizenöt.
4. És három rend ablak rajta egymással
átellenben, három három ellenében.
5. És mind az ajtók és azoknak oldalfái
négyszögûek valának az ablakokkal
együtt, és egyik ablak a másiknak átellenébe
volt mind a három renden.
6. És építé az oszlopcsarnokot, amelynek
hossza ötven sing és szélessége harminc
sing volt; és egy tornácot ez elé, és
oszlopokat és vastag gerendákat ezek elé.
7. És építé a tróntermet, ahol ítélt, a törvényházat,
amelyet cédrusfával bélelt meg
a padlózattól fogva fel a padlásig.
8. Azután a saját házát építé, amelyben
õmaga lakott, a másik udvarba befelé a
teremtõl, hasonlóan a másikhoz, és építe
egy házat a fáraó leányának is, akit feleségül
vett Salamon, hasonlót e teremhez.
9. Mindezek drágakövekbõl voltak,
mérték szerint kifaragva, fûrésszel metszve
minden oldalról, a fundamentumtól a
tetõzetig, kívül is mind a nagy pitvarig.
10.Még a fundamentum is drága és
nagy kövekbõl volt: tíz singnyi kövekbõl
és nyolc singnyi kövekbõl.
11. És ezeken felül voltak a mérték szerint
faragott drágakövek és cédrusfák.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 6. 7. 365
12. És a nagy pitvarban köröskörül
három sor faragott kõ és egy sor faragott
cédrusgerenda volt, éppen mint az Úr
házának belsõ pitvara és a ház tornáca.
Ján. 10,23. Csel. 3,11.
13. És elkülde Salamon király, és elhozatá
Hírámot Tíruszból. 2Krón. 4,11.
14. Ez egy özvegyasszonynak volt a fia
a Naftali nemzetségébõl; az õ atyja pedig
tíruszbeli rézmûves ember volt; és ez
teljes volt bölcsességgel, értelemmel és
tudománnyal, hogy tudna csinálni mindenféle
mûvet rézbõl. Ki mikor Salamon
királyhoz jött, minden mívet megcsinála
néki. 2Móz. 28,3. 31,3. 36,1.
2Krón. 2,14. 4,16. Ésa. 28,26.
15. És formála két rézoszlopot, az egyik
oszlop magassága tizennyolc sing volt,
és tizenkét sing zsinór éri vala át mind a
két oszlopot. 2Kir. 25,17. Jer. 52,21.
16. És készíte két gömböt ércbõl öntve,
hogy azokat az oszlopok tetejére tegye,
és öt sing magas volt az egyik gömb és öt
sing magas volt a másik gömb.
17. Recés mívû hálók, láncmívû zsinórok
voltak a gömbökön, amelyek az oszlopok
tetején valának; hét volt az egyik gömbön,
és hét volt a másik gömbön is.
18. És megkészíté az oszlopokat, és két
sor díszítést tett köröskörül az egyik hálón,
hogy befedje a gömböket, amelyek az
oszlopfõkön voltak; és így csinálá a másik
gömböt is.
19. És a gömbök, amelyek a tornácban
levõ oszlopok tetején voltak, liliom formájúak
voltak, négy singnyiek.
20. Gömbök voltak a két oszlopon, felül,
közel a kidomborodáshoz, amely a háló
mellett volt. És kétszáz gránátalma volt
sorban köröskörül a második gömbön.
2Krón. 3,16. Jer. 52,23.
21. És felállítá az oszlopokat a templom
tornácában; és felállítá a jobb oszlopot, és
nevezé annak nevét Jákinnak, és felállítá a
bal oszlopot, és nevezé annak nevét Boáznak.
2Sám. 7,12. 13.
Zsolt. 87,5. 89,2--4. 90,16. 17. Ésa. 62,7. Jer. 30,20.
22. És az oszlopok tetején liliomok formáltattak.
És ilyen módon végezteték el
az oszlopok míve.
A templom felszerelése
23. És csinála egy öntött tengert, mely
egyik szélétõl fogva a másik széléig tíz
sing volt, köröskörül kerek, és öt sing
magas, és a kerületét harminc sing zsinór
érte körül. 2Kir. 25,13. Jer. 52,17.
24. Valának pedig a peremén alól köröskörül
formáltatva apró sártökök; tíz-tíz
mindegyik singben az egész tenger körül,
az ilyen sártököcskék két renddel voltak
öntve köröskörül a maga öntésében.
2Krón. 4,3.
25. És tizenkét ökrön állott, három
északra fordulva, három nyugatra, három
délre és három naptámadatra, és a tenger
fölül rajtuk, hátuk pedig mind befelé.
2Krón. 4,5. Jer. 52,20.
26. És vastagsága egy tenyérnyi volt, és
a pereme olyan, mint a pohár ajaka, vagy
a liliom virága, és kétezer bát fért bele.
27. És készíte tíz érctalpat, mindegyik
talpat négy sing hosszúra, és négy sing
szélesre, és három sing magasra.
28. És e talpak így voltak csinálva: oldalaik
voltak, és az oldalak a szélpártázatok
között voltak.
29. És az oldalakon, amelyek a pártázatok
között voltak, oroszlánok, ökrök és
kérubok voltak, és a pártázatokon felül is
ekként; az oroszlánok és ökrök alatt pedig
cifrázatok voltak bevésett munkával.
1Móz. 3,24. Zsolt. 18,10. Jel. 4,6--8.
30. És mindegyik talpnak négy-négy réz
kereke és réz tengelye volt, és a négy
szegleten támaszok voltak; a mosdómedencén
alul voltak e támaszok öntve,
és mindegyiknek oldalán cifrázatok.
31. És a szája az õ kerekded fészkének
belsõ részétõl fogva oda felfelé egy singnyi
volt, és a fészeknek szája kerekded
volt, oszlopformára csinálva, másfél singnyi
széles, és szájánál is szép metszések
voltak, és azoknak pártázatai négyszögûek
voltak, nem gömbölyûek.
32. És négy kerék volt a pártázatok alatt,
és a kerekek tengelyei a talphoz voltak
erõsítve, és mindegyik keréknek magassága
másfél sing volt.
33. És e kerekek hasonlóak voltak a
szekérnek kerekeihez, csakhogy a tenge-
366 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 7.
lyeik, kerékagyaik, küllõik, talpaik mind
öntve voltak.
34. És négy vállacskát csináltmindegyik
talp négy szegletén; magából a talpból
jöttek ki a vállacskák.
35. És e talp tetején fél singnyi kerekded
magasság volt köröskörül, és a talp tetején
voltak annak tartókezei és pártázatai
amaga öntésébõl.
36.Metsze pedig annak tábláira, tartókezeire,
pártázataira kérubokat, oroszlánokat
és pálmafákat: mindegyiknek az üres
helye szerint, és koszorút köröskörül.
37. Így készítette a tíz talpat egy öntésbõl,
egy mérték és forma szerint.
38. Csinála tíz mosdómedencét is rézbõl,
mindegyik mosdómedencébe negyven
bát fért; és mindegyik mosdómedence
négy singnyi volt, és a tíz talp mindegyikén
egy-egy mosdómedence volt.
2Móz. 30,18. 2Krón. 4,6. Tit. 3,5.
39. És helyezteté a talpak ötét a ház
jobbfelõl való részére, és ötét a ház balfelõl
való részére; a tengert pedig helyezteté
a ház jobbrésze felõl naptámadatra
dél ellenébe.
40. És készített Hírám még üstöket,
lapátokat és medencéket, és elvégezé az
egész munkát, amelyet Salamon királynak
csinált az Úr házához;
41. Tudniillik a két oszlopot és a kerek
gömböket, amelyek a két oszlop tetejére
tétettek, és a két hálót a két kerek gömb
befedezésére, amelyek az oszlopok tetejére
tétettek.
42. És a négyszáz gránátalmát a két
hálóra; két rend gránátalmátminden hálóba,
a két kerekded gömb befejezésére,
amelyek valának az oszlopok tetején;
43. A tíz talpat és a talpakra való tíz mosdómedencét;
44. Az egy tengert és a tizenkét ökröt
a tenger alá;
45. Fazekakat, lapátokat és medencéket.
És mindezek az edények, amelyeket
Hírám Salamon királynak az Úr háza
számára készített, csiszolt rézbõl voltak.
46. A Jordán völgyében önteté ezeket
a király az agyagos földben, Szukkót és
Sártán között. 2Móz. 27,3. Zak. 14,20. 21.
47. És mindezeket az edényeket Salamon
méretlen hagyá, a réznek felettébb
való sokasága miatt.
48. És megcsináltata Salamon minden
egyéb felszerelést is, mely az Úr házához
szükséges volt: az arany oltárt, az arany
asztalt, melyen a szent kenyerek állottak.
2Móz. 25,30. 37,10. 25. 3Móz. 24,5.
49. És a gyertyatartókat színaranyból,
ötöt jobbfelõl és ötöt balfelõl a szentek
szentje elé, és arany virágokat, lámpákat,
és hamvvevõket.
50. Azután csészéket, késeket, medencéket,
tömjénezõket és serpenyõket színaranyból,
sõt a belsõ ház, a szentek szentje
és a szenthely ajtainak sarkait is mind
aranyból.
51. És ilyenképen elvégezteték az egész
mû, amelyet Salamon király csinála az
Úrnak házához. És bevitte Salamon az õ
atyjától, Dávidtól az Istennek szenteltetett
jószágot, az ezüstöt, aranyat és az edényeket
és azokat is az Úr házának kincsei
közé tevé. 2Sám. 8,11.
A szövetség ládája a templomban
8 Akkor összegyûjté Salamon az Izrael
véneit és a nemzetségeknek minden
fejeit, az Izrael fiai atyjaiknak fejedelmeit
Salamon királyhoz Jeruzsálembe, hogy
az Úr szövetségének ládáját felvigyék
a Dávid városából, mely a Sion.
2Sám. 5,7. 6,17. 2Krón. 5,2--14.
2. És felgyûlének Salamon királyhoz az
Izrael minden férfiai az Etánim havában,
az ünnepen; ez a hetedik hónap.
3Móz. 23,34. 5Móz. 16,13. 2Krón. 7,8.
3.Mikor pedig eljöttek mindnyájan az
Izrael vénei: felvevék a papok a ládát,
5Móz. 31,9. Józs. 3,3. 6. 1Krón. 15,14.
4. És felvitték az Úr ládáját, a gyülekezetnek
sátorát, ésmind a szent edényeket,
melyek voltak a sátorban, és felvitték azokat
a papok és a léviták. 4Móz. 4,15. 2Krón. 1,3.
5. És Salamon király és az Izrael egész
gyülekezete, amely õhozzá gyûlt,megyen
vala õvele a láda elõtt, áldozván juhokkal
és ökrökkel, melyek meg sem számláltathatnának,
sem pedig meg nem irattathatnának
a sokaság miatt.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 7. 8. 367
6. És bevitték a papok az Úr szövetségének
ládáját az õ helyére a ház belsõ
részébe, a szentek szentjébe, a kérubok
szárnyai alá.
7.Mert a kérubok kiterjesztik vala szárnyaikat
a láda helye felett, és befedik a
kérubok a ládát és annak rúdjait felülrõl.
2Móz. 26,33.
8. És a rudak olyan hosszúak voltak,
hogy azok vége látható volt a szenthelyen
a szentek szentjének elsõ része felõl;
azonban kívül nem voltak láthatók; és
ott vannak mind e mai napig.
2Móz. 25,13--15. 2Krón. 5,8. 9.
9. És nem volt egyéb a ládában, mint
csak a két kõtábla, amelyeket Mózes a
Hórebnél helyezett bele, mikor az Úr
szövetséget kötött az Izrael fiaival, mikor
kijövének Egyiptom földjébõl.
2Móz. 25,21. 40,20. 5Móz. 10,2. 5. Zsid. 9,4.
10.Mikor pedig kijöttek a papok a
szenthelybõl, köd tölté be az Úrnak
házát, 2Móz. 40,34. 35.
11. Úgy, hogy meg sem állhattak a
papok az õ szolgálatukban a köd miatt,
mert az Úr dicsõsége töltötte be az
Úrnak házát. 2Krón. 5,13. 14.
Salamon megáldja a gyülekezetet
12. Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta,
hogy Õ lakoznék ködben.
3Móz. 16,2. Zsolt. 18,11. 97,2.
13. Építve építettem házat néked lakásul;
helyet, ahol örökké lakjál. Zsolt. 132,14.
14. Azután megfordult a király, és megáldá
Izrael egész gyülekezetét és az Izrael
egész gyülekezete felállott.
Józs. 22,6. 2Sám. 6,18.
15. És monda: Áldott legyen az Úr,
Izraelnek Istene, aki szólott az Õ szája
által Dávidnak, az én atyámnak; és azt
az Õ hatalmasságával beteljesítette,
mondván: 2Krón. 6,4. Luk. 1,68.
16. Attól a naptól fogva, amelyen kihoztam
az én népemet, az Izraelt Egyiptomból,
soha nem választottam egyetlen várost
sem az Izrael minden nemzetségei
közül, hogy ott nékem házat építenének,
amelyben lenne az én nevem; hanemcsak
Dávidot választottam, hogy õ legyen az én
népem, Izrael felett. 5Móz. 12,11. 2Sám. 7,8.
17. És ámbár az én atyám, Dávid már
elvégezte, hogy õ épít házat az Úrnak,
Izrael Istene nevének;
18. De az Úr azt mondá Dávidnak, az én
atyámnak: Azt, hogy arra gondoltál, hogy
az én nevemnek házat építs, jól cselekedted,
hogy szívedben ezt végezted;
19.Mégis nem te építesz házat nékem,
hanem a te fiad, aki a te ágyékodból származik,
õ épít házat az én nevemnek.
2Sám. 7,13.
20. És beteljesíté az Úr az Õ beszédét,
amelyet szólott; mert felkelék az én
atyám, Dávid helyett, és ülék az Izrael
királyiszékébe, amiképpen megmondotta
az Úr, és megépítém a házat az Úr, Izrael
Istene nevének.
21. És helyet szerzettem ott a ládának,
amelyben az Úrnak szövetsége vagyon,
amelyet szerzett a mi atyáinkkal, mikor
kihozta õket Egyiptom földjébõl.
5Móz. 31,26. 2Kir. 22,8.
22. És odaállott Salamon az Úr oltára
elé, az Izrael egész gyülekezetével szembe,
és felemelé kezeit az ég felé,
2Móz. 9,33. 2Krón. 6,12. 13. Ezsdr. 9,5.
23. És monda: Uram, Izrael Istene!
Nincsen hozzád hasonló Isten, sem az
égben ott fenn, sem a földön itt alant,
aki megtartod a szövetséget és az
irgalmasságot a Te szolgáidnak, akik
elõtted teljes szívvel járnak;
1Móz. 17,1. 2Móz. 15,11.
5Móz. 7,9. Neh. 1,5. 2Kir. 20,3. Dán. 9,4.
24. Aki megtartottad azt, amit a Te
szolgádnak, Dávidnak, az én atyámnak
szólottál; mert magad szólottál néki, és
a Te hatalmaddal beteljesítetted, amint
e mai napon megtetszik.
25.Most azért Uram, Izrael Istene,
tartsd meg, amit a Te szolgádnak,
Dávidnak, az én atyámnak ígértél, ezt
mondván: A te magodból való férfiú el
nem fogy énelõttem, aki az Izrael királyiszékébe
üljön; csakhogy a te fiaid õrizzék
meg az õ útjukat, hogy énelõttem
járjanak, amint te énelõttem jártál.
26.Most teljesítsd be, Izrael Istene,
a Te szavaidat, amelyeket szólottál a
Te szolgádnak, Dávidnak, az én atyámnak.
2Sám. 7,25.
368 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 8.
27. Vajon gondolható-é, hogy lakozhatnék
az Isten a földön? Ímé az ég, és az
egeknek egei be nem foghatnak téged;
mennyivel kevésbé e ház, amelyet én építettem.
Jer. 23,24. Csel. 7,49. 17,24. 2Kor. 12,2.
28. De tekints a te szolgád imádságára
és könyörgésére, oh Uram, én Istenem,
hogy meghalld a dicséretet és az imádságot,
amellyel a Te szolgád könyörög
elõtted e mai napon; 5Móz. 24,16. Fil. 4,6.
29. Hogy a Te szemeid e házra nézzenek
éjjel és nappal, e helyre, amely felõl
azt mondottad: Ott lészen az én nevem;
hallgasd meg ez imádságot, amellyel
könyörög a Te szolgád e helyen.
30. És hallgasd meg a Te szolgádnak
és a Te népednek, az Izraelnek könyörgését,
akik imádkoznak e helyen; hallgasd
meg lakhelyedbõl, a mennyekbõl,
és meghallgatván légy kegyelmes!
Zsolt. 103,2. 3. 12. Ésa. 1,18. 43,25.
Ezék. 18,21--23. Csel. 5,31. 26,18. 1Ján. 1,7. 9.
31. Mikor vétkezik valaki felebarátja
ellen, és esküre köteleztetik, hogymegesküdjék
és õ idejön, megesküszik az oltár
elõtt ebben a házban:
32. Te hallgasd meg a mennyekbõl, és
vidd véghez, és tégy igazat a Te szolgáid
között, kárhoztatván az istentelent, hogy
fején teljék, amit keresett; és megigazítván
az igazat, megfizetvén néki az õ igazsága
szerint. 5Móz. 25,1.
33.Mikor megverettetik a Te néped,
az Izrael, az õ ellenségeitõl, mivel ellened
vétkeztek, és hozzád megtérnek, és
vallást tesznek a te nevedrõl, és néked
imádkoznak és könyörögnek e házban:
34. Te hallgasd meg a mennyekbõl, és
bocsásd meg az Izraelnek, a Te népednek
vétkét; és hozd vissza õket arra a
földre, amelyet adtál az õ atyáiknak.
35.Mikor berekesztetik az ég, és nem
lészen esõ, mert ellened vétkeztek; és
imádkoznak e helyen, és vallást tesznek
a te nevedrõl, és megtérnek az õ bûnükbõl,
mert Te szorongatod õket:
36. Te hallgasd meg õket a mennyekbõl,
és légy kegyelmes a Te szolgáidnak
és az Izraelnek, a Te népednek vétke
iránt, tanítsd meg õket a jó útra, amelyen
járjanak; és adj esõt a Te földedre,
amelyet örökségül adtál a Te népednek.
Zsolt. 119,133. Ésa. 35,8. Jer. 6,16.Mik. 7,19.
37. Éhség ha lesz e földön, ha döghalál,
aszály, ragya, sáska, cserebogár; ha ellenség
szállja meg kapuit; vagy más csapás
és nyavalya jön reájuk, Ésa. 37,14–29.Mát. 5,45.
38. Aki akkor könyörög és imádkozik,
legyen az bárki; vagy a Te egész néped,
az Izrael, ha elismeri az õ szívére mért
csapást, és kiterjeszti kezeit e ház felé:
39. Te hallgasd meg a mennyekbõl,
a Te lakhelyedbõl és légy kegyelmes, és
cselekedd azt, hogy kinek-kinek fizess
az õ útjai szerint, amint megismerted az
õ szívét, mert egyedül csak Te ismered
minden embernek szívét. Csel. 1,24.
40. Hogy féljenek téged mind éltig,
míg e földnek színén lakoznak, amelyet
adtál a mi atyáinknak.
41. Sõt még az idegen is, aki nem a
Te néped, az Izrael közül való, ha eljön
messze földrõl a Te nevedért;
42.Mert meghallják a Te nagyságos
nevedet és a Te hatalmas kezedet és
kinyújtott karodat, és eljövén imádkozik
e házban: 5Móz. 3,24. Jer. 6,16.
43. Te hallgasd meg a mennyekbõl, a
te lakhelyedbõl, és add meg az idegennek
mindazt, amiért könyörög néked,
hogy mind az egész földön való népek
megismerjék a Te nevedet, és féljenek
úgy téged, miképpen a Te néped, az Izrael;
és ismerjékmeg, hogy a Te nevedrõl
neveztetik ez a ház, amelyet én építettem.
Zsolt. 67,2. 102,15. Ésa. 43,25. 26. 1Ján. 5,14. 15.
44. Ha a Te néped hadba megy ki az õ
ellensége ellen, az úton, amelyen Te küldöd
el, és imádkozik az Úrhoz, fordulván
az úton e város felé, amelyet Te magadnak
választottál és e ház felé, amelyet építettem
a Te nevednek:
45. Hallgasd meg a mennyekbõl az
õ imádságukat és könyörgésüket, és
szerezz nékik igazságot.
46. Ha ellened vétkeznek, mert nincsen
ember, aki ne vétkeznék, és megharagudván
reájuk, ellenség kezébe adod, és fogva
elviszik õket azok, akiktõlmegfogattak,
az ellenségnek földjére, messze vagy közel;
Péld. 20,9. Róm. 3,23. Jak. 3,2. 1Ján. 1,8. 10.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 8. 369
47. És eszükre térnek a földön, melyre
fogva vitettek, és megtérvén könyörögnek
néked azoknak földjén, akiktõl fogva
elvitettek, mondván: Vétkeztünk, hamisan
és istentelenül cselekedtünk! Mik. 7,19.
48. És megtérnek hozzád teljes szívükbõl
és lelkükbõl, az õ ellenségüknek
földjén, akik õket fogva elvitték, és
imádkoznak hozzád az õ földjüknek útja
felé fordulva, amelyet adtál az õ atyáiknak,
és e város felé, amelyet magadnak választottál,
és e ház felé, amelyet a Te nevednek
építettem:
Jer. 31,33. 34. Csel. 5,31. 26,18. 1Pét. 3,12.
49. Hallgasd meg a mennyekbõl, a Te
lakhelyedbõl az õ imádságukat és könyörgésüket,
és szerezz nékik igazságot;
50. És légy kegyelmes a Te néped
iránt, akik ellened vétkeznek, ésminden
bûneik iránt, amelyekkel ellened vétkeztek;
és szerezz kedvességet nékik azok
elõtt, akik õket fogva tartják, hogy könyörüljenek
rajtuk; Ésa. 1,18.Mik. 7,19.
51.Mert õk a Te néped és örökséged,
akiket kihoztál Egyiptomból, a vaskemence
közepébõl, Róm. 11,28. 29.
52. Hogy a Te szemeid nézzenek a Te
szolgádnak imádságára és a Te népednek,
az Izraelnek könyörgésére; meghallgatván
õket mindenkor, mikor téged
segítségül hívnak.
53.Mert Te különválasztottad õket magadnak
örökségül a földnekminden népei
közül; amiképpen megmondottadMózes,
a Te szolgád által, mikor kihoztad a mi
atyáinkat Egyiptomból, Uram Isten!
54. És mikor elvégezte Salamon az Úr
elõtt való minden imádságát és könyörgését,
felkele az Úr oltára elõl, és megszûnék
az õ térdein való állástól, és kezeinek
az égbe felemelésétõl.
55. És felállván megáldá az Izrael egész
gyülekezetét, felszóval ezt mondván:
2Sám. 6,18.
56. Áldott legyen az Úr, aki nyugodalmat
adott az Õ népének, az Izraelnek,
minden Õ beszéde szerint, csak egy
beszéde is hiábavaló nem volt minden
jó beszédei közül, amelyeket szólott
Mózes, az Õ szolgája által.
5Móz. 12,10. Józs. 21,45. 23,14. Jer. 1,12.
57. Az Úr, a mi Istenünk legyen velünk,
amiképpen volt a mi atyáinkkal,
ne hagyjon el minket, se el ne távozzék
tõlünk, Zsid. 13,5.
58. Hanem hajtsa magához a mi szívünket,
hogy járjunk minden Õ útjaiban,
és õrizzük meg az Õ parancsolatait,
rendeléseit és végzéseit, amelyeket
a mi atyáinknak parancsolt.
Józs. 22,15. Zsolt. 119,36. Jer. 10,23. 2Kor. 3,5.
59. És ezek a szavak, amelyekkel
imádkoztam az Úr elõtt, legyenek jelen
az Úr elõtt a mi Istenünk elõtt éjjel és
nappal, hogy ítéletet tegyen az Õ szolgájának
és az Õ népének, az Izraelnek,
minden idõben,
60. Hogy megismerjék a földön minden
népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy
rajta kívül nincsen más.
5Móz. 4,35. Józs. 4,24. 1Sám. 17,46. 2Kir. 19,19.
61. És a ti szívetek legyen tökéletes az
Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy járjatok
az Õ rendeléseiben, és õrizzétek meg az
Õ parancsolatait, miképpen e mai napon.
2Kir. 20,3. Róm. 2,29.
1Kor. 15,20. 23. Gal. 6,15. 1Ján. 1,7. Jel. 1,5.
62. És a király és az egész Izrael õvele,
áldozatokat áldozának az Úr elõtt.
63. És Salamon áldozék hálaadó áldozatul,
amelyet áldozék az Úrnak: huszonkétezer
ökröt, százhúszezer juhot. És ekképpen
szentelék fel az Úr házát a király és az
Izrael minden fiai. 2Krón. 7,5.
64. Ugyanazon napon szentelé fel a
király a középsõ pitvart, mely az Úrnak
háza elõtt volt; mert ott szerze egészenégõ
áldozatokat, ételáldozatokat és hálaáldozatok
kövéreit. Mert a rézoltár, mely
azÚr elõtt állott, kisebb volt,mintsemreáfért
volna az égõáldozat, az ételáldozat és
a hálaáldozatok kövére.
65. És Salamon ünnepet szerzett ebben
az idõben, és vele együtt az egész Izrael;
egy nagy gyûlést Hámát határától fogva
Egyiptom határáig, az Úr elõtt, a mi Istenünk
elõtt, hét napig és újra hét napig, azaz
tizennégy napig. 1Móz. 15,18. 3Móz. 23,34.
4Móz. 34,5. 8. Józs. 13,5. Bír. 3,3. 2Kir. 14,25.
66. És a nyolcadik napon elbocsátá a
népet. És áldák a királyt, és elmenének
az õ hajlékaikba örömmel és víg szívvel,
370 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 8.
mindama jók felett, amelyeket cselekedett
az Úr az Õ szolgájával, Dáviddal, és
az Izraellel, az Õ népével.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 33.A királyokról írott I.könyv 1-8.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »