Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Isten szava Salamonhoz
9 És lõn, mikor elvégezte Salamon az
Úr házának és a király házának építését,
és mindent amit kívánt és amit akart
építeni Salamon: 2Krón. 7,11. 8,6.
2.Megjelenék az Úr Salamonnak másodszor
is, amiként megjelent néki Gibeonban.
rész 3,5.
3. És monda néki az Úr:Meghallgattam
a te imádságodat és könyörgésedet,
amellyel könyörögtél elõttem. Megszenteltem
e házat, amelyet építettél, abba
helyeztetvén az én nevemet mindörökké,
és ott lesznek az én szemeim, és az
én szívem mindenkor. rész 8,29.
5Móz. 11,12. 2Kir. 20,5. Zsolt. 10,17. 34,17.
4. És ha te elõttem jársz, amint járt
Dávid, a te atyád, egyenes és tökéletes
szívvel, úgy cselekedvén mindenekben,
amint néked megparancsoltam, az én
rendeléseimet és végzéseimet megtartod;
rész 2,4. 3,6. 1Móz. 5,22. 6,9. 17,1.
2Kir. 20,3. Zsolt. 16,8. 128,1.Mik. 6,8.Mal. 2,6.
5.Megerõsítem a te birodalmadnak
trónját az Izraelen mindörökké, amint
megígértem Dávidnak, a te atyádnak,
mondván: Nem fogy el a te nemzetségedbõl
való férfiú az Izrael királyiszékébõl.
rész 6,12. 2Sám. 7,12.
6. De hogyha elszakadtok ti és a ti
fiaitok tõlem, és meg nem õrzitek az én
parancsolataimat és végzéseimet, melyeket
elõtökbe adtam; hanem elmentek,
és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok
azok elõtt:
Józs. 23,16. 2Sám. 7,14. Zsolt. 89,30.
7. Kigyomlálom az Izraelt e föld színérõl,
amelyet nékik adtam; e házat, melyet
az én nevemnek szenteltem, elvetem
szemeim elõl, és az Izrael példabeszédül
és meséül lészen minden nép elõtt.
5Móz. 4,26. 37. 2Kir. 17,23. Zsolt. 44,14. Jer. 7,14.
8. És bár e ház felséges, mégis akik elmennek
mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak,
és azt mondják: Miért cselekedett
így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal?
5Móz. 29,24. 2Krón. 7,21.
9. És azt felelik: Azért, mert elhagyták
az Urat, az õ Istenüket, aki az õ atyáikat
kihozta Egyiptom földjébõl, és idegen
istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták,
és azoknak szolgáltak: ezért bocsátá
õreájuk az Úr mindezt a nyomorúságot.
Salamon egyéb építkezései
10. És lõn a húsz esztendõ végén, mialatt
Salamon a két házat, az Úr házát és
a király házát megépíté,
11. Amelyekhez Hírám, Tírusz királya
adott ajándékba Salamonnak cédrusfákat,
fenyõfákat, aranyat egész kívánsága szerint,
ada Salamon király Hírámnak húsz
várost Galileának földjén.
12. Kiméne HírámTíruszból, hogymegnézze
azokat a városokat, amiket Salamon
néki ada, de nem tetszettek azok néki.
13.Monda:Miféle városok ezek, atyámfia,
amelyeket nékem adtál? És Kábul
földnek nevezé azokat mind e mai napig.
14. Küldött pedig Hírám a királynak
százhúsz tálentum aranyat.
15. És ez az összege annak az adónak is,
amelyet kivetett Salamon király, hogy
megépíthesse az Úr házát, és a maga
házát, és Millót, és Jeruzsálem kõfalait,
és Hácort,Megiddót és Gézert.
Józs. 17,11. 19,36. Bír. 1,29. 2Sám. 5,9.
16.Mert a fáraó, Egyiptom királya, feljött,
ésmeghódítá Gézert, és felégette tûzzel,
és a kananeusokat, akik a városban
laktak, megölte, és adta azt ajándékba az
õ leányának, a Salamon feleségének.
Józs. 16,10.
17. És megépíté Salamon Gézert és az
alsó Bét-Hóront; Józs. 16,3. 21,22. 2Krón. 8,5.
18. Bahalátot és Tadmort a pusztában,
azon a földön; Józs. 19,44.
19. És a tárházak minden városait,
amelyek a Salamonéi valának, a szekerek
városait, és a lovagok városait, és mindeneket,
amelyeknek építéséhez Salamonnak
kedve volt Jeruzsálemben és a
Libánonon, és az õ birodalmának egész
földjén.
20. Ésmindazt a népet, amelymegmaradott
az emoreusoktól, hitteusoktól, perize-
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 8. 9. 371
usoktól, hivveusoktól, jebuzeusoktól, akik
nem az Izrael fiai közül voltak.
21. Azoknak fiait, akik õutánuk azon
a földön maradtak, akiket az izraeliták ki
nemirthattak, Salamon jobbágyokká tette
mind e mai napig.
1Móz. 9,5. Bír. 1,21. 3,1. Ezsdr. 2,55. Neh. 7,57.
22. De az Izrael fiai közül senkit nem
vetett Salamon szolgálat alá, hanem ezek
hadakozó férfiak voltak és õ szolgái és
fõemberei és hadnagyai és az õ szekereinek
és lovagjainak fejei.
3Móz. 25,39. Jer. 34,14.
23. És a hivatalnokoknak, akik Salamon
munkáinak élén állottak, száma ötszázötven
volt, akik igazgatták a népet, amely
dolgozott a munkán.
24. És a fáraó leánya felméne a Dávid
városából a maga házába, amelyet Salamon
épített néki. Akkor építé meg Millót
is. 2Sám. 5,9. 2Krón. 8,11.
25. És áldozék Salamon minden esztendõben
háromszor, égõ és hálaáldozatot
azon az oltáron, amelyet épített az Úrnak,
és áldozik vala jó illattal azon, amely az Úr
elõtt volt. És elvégezé a házat.
2Móz. 23,14--17. 5Móz. 16,16.
26. És hajókat is csináltata Salamon király
Esiongáberben, amely Elót mellett
van a Vörös tenger partján, az Edóm földjén.
2Krón. 1,17.
27. És elküldé Hírám az õ szolgáit a
hajókon, akik jó hajósok és a tengeren
jártasak valának, a Salamon szolgáival.
28. És egész Ofirig menének, és hozának
onnét négyszázhúsz tálentum aranyat,
és vitték azt Salamon királyhoz.
Jób 22,24. 2Krón. 8,18.
A sábai királynõ látogatása
10 A Sába királyasszonya pedig
hallván Salamonnak hírét és az
Úr nevét, eljött, hogy megkísértgesse õt
nehéz kérdésekkel. Bír. 14,12.
2Krón. 9,1.Mát. 12,42. Luk. 11,31.
2. És bejöve Jeruzsálembe igen nagy
sereggel és tevékkel, amelyek hoznak vala
fûszereket, igen sok aranyat és drágaköveket,
és Salamonhoz méne, és szóla
vele mindenekrõl, amelyek szívén voltak.
Zsolt. 49,4. Péld. 1,6.
3. És Salamon megfelelt néki mindenre,
semmi semvolt a király elõtt elrejtve, amire
ne tudott volna néki felelni. Péld. 1,5.
4. És amikor látta Sába királyasszonya
Salamonnak minden bölcsességét, és a
házat, amelyet épített;
5. És az õ asztalának étkeit, és szolgáinak
lakásait, és szolgáinak hódolatát, és
azok öltözeteit, és pohárszékeit, és az õ
áldozatát, amellyel az Úrnak házában
áldozott: a lélegzete is elállott;
6. És monda a királynak: Mind igaz,
amit az én földemben hallottam a te dolgaid
felõl és a te bölcsességedrõl,
7. De én nem akartam hinni azokat a
beszédeket, míg én magam el nem jöttem,
és szemeimmel nem láttam. És ímé
nékem a felét sem beszélték el: bölcsességed
és gazdagságod felülmúlja a hírt,
amelyet hallottam felõled.
8. Boldogok a te embereid, boldogok
ezek a te szolgáid, akik hódolnak néked
mindenkor, és hallhatják a te bölcsességedet:
Péld. 8,34.
9. Legyen az Úr, a te Istened áldott, aki
kedvelt téged, hogy az Izrael királyiszékébe
ültetett, mert szerette az Úr az Izraelt
mindörökké, és királlyá tett téged, hogy
ítéletet és igazságot szolgáltass. rész 5,7.
2Sám. 8,15. Zsolt. 72,2. Péld. 8,15. Dán. 2,21.
10. És ada a királynak száz és húsz tálentum
aranyat, és igen sok fûszert és drágakövet.
Nem hoztak azután ilyen és ennyi
sokaságú fûszert, amennyit Sába királyasszonya
ada Salamon királynak.
11. És a Hírám hajója is, mely aranyat
hozott Ofirból, ébenfát is hozott Ofirból
nagy bõséggel és drágaköveket.
12. És csinála a király az ébenfából
oszlopokat az Úr házába és a király házába,
és az éneklõknek hegedûket és lantokat;
nem hoztak soha többé olyan ébenfákat,
és nem is láttak olyanokat mind e
mai napig.
13. És Salamon király ada a Sába királyasszonyánakmindent,
amit csak kívánt és
kért tõle, azokon kívül, amelyeket gazdagságához
képest ada Salamon király néki.
Annakutána megtére, és méne az õ földjére
szolgáival egyetemben.
372 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 9. 10.
Salamon gazdagsága és dicsõsége
14. Vala pedig mértéke az aranynak,
amely kezéhez jön Salamonnak minden
esztendõben, hatszáz és hatvanhat tálentum
arany.
15. Azon kívül, ami jön vala az árus
emberektõl és a fûszerekkel kereskedõ
kalmároktól, és mind az arábiabeli királyoktól,
és annak a földnek tiszttartóitól.
2Krón. 1,16. Zsolt. 72,10.
16. És csináltata Salamon király kétszáz
pajzsot tiszta vert aranyból; mindegyik
pajzsra hatszáz aranyat adott.
17. És háromszáz kerek pajzsot vert
aranyból, három font aranyat ada mindegyik
pajzsra: és azokat a király helyezteté
a Libánon erdõ házába.
18. És készíte a király elefántcsontból
egy nagy királyiszéket és beborítá azt
finom arannyal. 2Krón. 9,17.
19. Hat grádicsa volt e királyiszéknek és
e szék teteje kerekded volt hátul, és karjai
valának mindkétfelõl az ülés mellett, és
két oroszlán álla ott a karoknál.
20. És tizenkét oroszlán álla ott kétfelõl
a lépcsõ hat lépésén. Senki soha olyant
nem csinált egyetlen országban sem.
21. És Salamon királynak összes ivóedényei
is aranyból voltak, és a Libánon erdõ
házának összes edényei tiszta aranyból;
nem volt azok között semmi ezüst, mert
annak semmi becse nem volt Salamon
idejében.
22.Mert a király Társis-hajója, amely a
tengeren Hírám hajójával járt, minden
három esztendõben egyszer fordult meg,
s hozott a Társis-hajó aranyat, ezüstöt,
elefántcsontokat, majmokat és pávákat.
1Móz. 10,4. 2Krón. 20,36.
23. És feljebb magasztaltaték Salamon
király gazdagsággal és bölcsességgel a
földön való minden királyoknál.
2Krón. 1,12.
24. És mind az egész föld kívánja látni
Salamont, hogy hallhatnák az õ bölcsességét,
melyet Isten az õ szívébe adott.
25. És azok néki ajándékot hoznak vala,
ezüst- és aranyedényeket, öltözeteket,
hadi szerszámokat, fûszereket, lovakat,
öszvéreket, esztendõnként. Zsolt. 68,29.
26. És gyûjte Salamon szekereket és
lovagokat, úgyhogy ezer és négyszáz
szekere, és tizenkétezer lovagja volt néki,
akiket helyeztete a szekerek városaiba,
és a király mellé Jeruzsálemben.
5Móz. 17,16. 2Krón. 1,14. 9,25.
27. És felhalmozá a király Jeruzsálemben
az ezüstöt, mint a követ, és a cédrust,
mint a vad fügefákat, amelyek nagy tömegben
vannak a mezõn.
28. És Salamonnak Egyiptomból hozának
lovakat, és a király kereskedõi sereggel
vették a lovakat megszabott áron.
29. És egy-egy szekér hatszáz ezüstsiklusért
és egy-egy ló százötven siklusért
ment fel és jött ki Egyiptomból, és ugyancsak
õk szállították ezeket a hitteusok
királyainak és Szíria királyainak.
Józs. 1,4. 2Kir. 7,6.
Salamon bálványozása
11 Salamon király pedig megszerete
sok idegen asszonyt, mégpedig a
fáraó leányán kívül a moábiták, ammoniták,
edomiták, szidónbeliek és hitteusok
leányait, 1Móz. 6,2. Ezsdr. 9,12.
2. Olyan népek közül, akik felõl aztmondotta
az Úr az Izrael fiainak: Ne menjetek
hozzájuk, és õket se engedjétek magatokhoz
jönni, bizonyára az õ isteneik után
hajtják a ti szíveteket. Ezekhez ragaszkodék
Salamon szeretettel.
2Móz. 34,16. 5Móz. 7,3.
3. Voltak néki feleségei, hétszáz királynéasszony
és háromszáz ágyas; és az õ
feleségei elhajták az õ szívét.
4. És mikor megvénült Salamon, az õ
feleségei elhajták az õ szívét az idegen
istenek után, úgyhogy nem volt már az
õ szíve tökéletes az Úrhoz, az õ Istenéhez,
amint az õ atyjának, Dávidnak
szíve. 5Móz. 17,17. Neh. 13,26.
5.Mert Salamon követi vala Astóretet,
a szidónbeliek istenét, és Milkómot, az
ammoniták utálatos bálványát. Bír. 2,13.
6. És gonosz dolgot cselekedék Salamon
az Úr szemei elõtt, és nem követé
olyan tökéletességgel az Urat, mint Dávid,
az õ atyja.
7. Akkor építe Salamon templomot Kámosnak,
a moábiták utálatos bálványának
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 10. 11. 373
a hegyen, amely Jeruzsálem átellenében
van, ésMoloknak, az Ammon fiai utálatos
bálványának.
4Móz. 21,29. 33,52. Bír. 11,24. 2Kir. 23,13.
8. És ekképpen cselekedék Salamon
mind az õ idegen feleségeivel, akik az õ
isteneiknek tömjéneztek és áldoztak.
9.Megharaguvék azért az Úr Salamonra,
hogy elhajlott az õ szíve az Úrtól, Izrael
Istenétõl, aki megjelent néki kétszer is,
rész 3,5. 9,2. 5Móz. 7,4. Zsolt. 90,7.
10. És azt parancsolta néki, hogy ne
kövessen idegen isteneket, és mégsem
õrizte meg az Úr parancsolatját.
11.Monda azért az Úr Salamonnak:
Miután ez történt veled, és nem õrizted
meg az én szövetségemet és az én rendeléseimet,
amelyeket parancsoltam néked:
elszakasztván elszakasztom tõled
az országot, és adom a te szolgádnak.
2Kir. 17,15. 21.
12.Mindazáltal míg élsz, nem cselekszem
ezt Dávidért, a te atyádért; hanem
a te fiadnak kezétõl szakasztom el azt.
13. De nemszakasztomel az egész birodalmat;
hanem egy nemzetséget adok a
te fiadnak Dávidért, az én szolgámért és
Jeruzsálemért, amelyetmagamnak választottam.
2Móz. 32,13. 5Móz. 12,11.
2Sám. 7,15. 2Kir. 13,23. Zsolt. 89,33.
14. És ellenséget támaszta az Úr Salamonra,
az edómbeli Hadádot, aki az
edómbeli királyi ágból való volt.
5Móz. 31,16. Ésa. 10,5. 26. 13,17. Náh. 1,2.
15.Mert mikor Dávid az edomiták ellen
ment, és Joáb, a sereg fõvezére elment
amegöletteknek temetésére, és levágott
minden férfiút Edómban,
4Móz. 24,19. 2Sám. 8,14.
16.Mert hat hónapig volt ott Joáb az
egész Izraellel,mígminden férfiút ki nem
vesztett Edómban.
17. Akkor szaladott el Hadád és vele
együtt valami edomiták az õ atyjának szolgái
közül õvele, bemenvén Egyiptomba.
Hadád pedig akkor még kis gyermek
volt.
18. Kik felkelvén Midiánból, menének
Páránba, és melléjük vévén a páránbeli
férfiak közül, bemenének Egyiptomba
a fáraóhoz, az egyiptombeli királyhoz, aki
házat ada néki, és ételt, italt szolgáltata
néki, és jószágot is ada néki.
19. Igen kedvében lõn azért Hadád a
fáraónak, úgyannyira, hogy feleségül
adá néki az õ feleségének húgát, Táfnes
királyasszonynak húgát.
20. És a Táfnes húga szülé néki Génubátot,
az õ fiát, és elválasztá azt Táfnes a
fáraó házában, és Génubát ott volt a fáraó
házában, a fáraó fiai között.
21. Mikor pedig Hadád meghallotta
Egyiptomban, hogy Dávid elaludt az õ
atyáival, és hogy Joáb is, a seregnek fõvezére,
meghalt, monda Hadád a fáraónak:
Bocsáss el engem, hadd menjek el az én
földembe.
22. És felele néki a fáraó: Mi nélkül
szûkölködöl énnálam, hogy a te földedbe
igyekezelmenni? Felele az: Semmi nélkül
nem szûkölködöm, de kérlek bocsáss el
engem.
23. És támaszta az Isten néki más ellenséget
is, Rézont, az Eljada fiát, aki elfutott
Hadadézertõl, a sóbabeli királytól, az õ
urától. 2Sám. 8,3.
24. És hadakozó férfiakat gyûjtött maga
mellé, és õ volt a sereg hadnagya, mikor
megölé õket Dávid; azután Damaszkuszba
menvén ott lakának, és uralkodának
Damaszkuszban.
25. És ellensége volt Izraelnek Salamonnak
egész életében, a nyomorúságon
kívül, amelyet Hadád szerze, és gyûlölte
Izraelt, és uralkodott Szíriában.
26. Azután a Seredából való Jeroboám,
az efrateus Nébát fia, akinek anyja Sérua,
egy özvegyasszony volt, a Salamon szolgája
emelte fel kezét a király ellen.
2Sám. 20,21. 2Krón. 13,6.
27. Annak pedig, amiért felemelte kezét
a király ellen, ez volt az oka: Mikor Salamon
megépítetteMillót, és berakatta az õ
atyjának, a Dávid városának romlását;
28. Jeroboám erõs férfiú volt; és látván
Salamon, hogy az õ szolgája az õ dolgában
szorgalmatos, reá bízá a József háza gondviselésének
egész terhét.
29. És történt ebben az idõben, hogy
mikor kiment egyszer Jeroboám Jeruzsálembõl,
találkozék az úton Ahijával, a siló-
374 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 11.
beli prófétával, és rajta új köpönyeg volt,
és csak ketten voltak a mezõn együtt.
rész 14,2.
30. És megragadván Ahija az új ruhát,
amely azon volt, hasítá azt tizenkét részre.
1Sám. 15,27.
31. És monda Jeroboámnak: Vedd el
magadnak a tíz részt; mert ezt mondja
az Úr, Izrael Istene: Ímé elszakasztom ez
országot Salamon kezétõl, és néked adom
a tíz nemzetséget;
32. Egy nemzetséget hagyok õnála az
én szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálem
városáért, amelyet magamnak választottam
az Izrael minden nemzetségei közül,
33.Még pedig azért,mert elhagytak engem,
és imádták Astóretet, a szidónbeliek
istenét, és Kámost, a moábiták istenét, és
Milkomot, az Ammon fiainak istenét, és
nem jártak az én útjaimban, hogy azt
cselekedték volna, ami tetszett volna az
én szemeimnek: az én rendeléseimet és
végzéseimet, amint Dávid, az õ atyja.
4Móz. 21,29. Bír. 2,13. Csel. 7,43.
34. De nem veszem el az egész birodalmat
az õ kezétõl, hanem akarom, hogy
fejedelem legyen életének minden idejében,
Dávidért, az én szolgámért, akit
választottam; mivelhogy megõrizte az én
parancsolataimat és rendeléseimet;
35. Hanem az õ fiának kezétõl már elveszem
a királyságot, és néked adom azt,
tudniillik a tíz nemzetséget.
36. Az õ fiának pedig egy nemzetséget
adok, hogy Dávidnak, az én szolgámnak
legyen elõttem szövétneke mindenkor
Jeruzsálemben, a városban, amelyet magamnak
választottam, hogy oda helyeztessem
az én nevemet. 2Kir. 8,19. Zsolt. 132,17.
37. Téged pedig felveszlek, és uralkodol
mindenekben a te lelkednek kívánsága
szerint, és király leszel az Izraelen.
38. És ha te minden parancsolatomnak
engedsz, és az én útjaimban jársz, és azt
cselekszed, ami tetszik nékem, megõrizvén
az én rendeléseimet és parancsolataimat,
amint Dávid, az én szolgám cselekedett:
én veled leszek, és építek néked
állandó házat, amint Dávidnak építettem,
és néked adom az Izraelt. Józs. 1,5. 22,5.
39. És megsanyargatom ezért a Dávid
magvát, de mégsem örökre. Jer. 31,33. 34.
Ezék. 18,19--22.Mik. 7,19. Csel. 10,43.
40. Igyekezik pedig Salamon megölni
Jeroboámot; ezért felkelvén Jeroboám,
futa Egyiptomba, Sésákhoz, az egyiptombeli
királyhoz, és ott volt Egyiptomban,
Salamon haláláig.
41. Salamonnak egyéb dolgai pedig és
minden cselekedetei, amelyeket cselekedett,
és bölcsessége avagy nem írattattak-
é meg a Salamon cselekedeteirõl írott
könyvben? 2Krón. 9,29.
42. Az az idõ pedig, amelyben uralkodott
Salamon Jeruzsálemben az egész
Izraelen: negyven esztendõ. 2Krón. 9,30.
43. És elaluvék Salamon az õ atyáival,
és eltemetteték az õ atyjának, Dávidnak
városában. És Roboám, az õ fia uralkodék
helyette. Mát. 1,7.
Az ország kettészakadása
12 És elméne Roboám Síkembe;
mert Síkembe gyûlt fel az egész
Izrael, hogy királlyá tegyék õt. 2Krón. 10,1.
2.Mikor pedig meghallotta ezt Jeroboám,
a Nébát fia, aki még Egyiptomban
volt, ahová futott Salamon király elõl, és
Egyiptomban tartózkodék Jeroboám,
3. És hozzá küldvén, elhívatták õt; elmenének
Jeroboám és az Izrael egész gyülekezete,
és szólának Roboámnak, mondván:
rész 11,26. 40.
4. A te atyád igen megnehezítette a mi
igánkat, de te most könnyebbítsd meg
atyádnak kemény szolgálatát, és a nehéz
igát, amelyet reánk vetett, és szolgálunk
néked. 1Sám. 8,11--18. Jób 20,19. Péld. 3,31.
Préd. 5,8. Ésa. 58,6. Ezék. 22,27. 31. 45,8.
Ámós 4,1. 2.Mik. 2,1. 3.Mal. 3,5. 1Thess. 4,6.
5. És monda nékik: Menjetek el, és
harmadnap múlva jöjjetek vissza hozzám.
És a nép elméne.
6. És tanácsot tarta Roboám király a
vénekkel, akik Salamon, az õ atyja elõtt
állottak életében, mondván: Micsoda tanácsot
adtok ti, hogy milyen választ adjak
e népnek? Péld. 27,10. Jer. 42,2--5.
7. És szólának azok, mondván: Ha e
mai napon szolgája lész e népnek, és
nékik szolgálsz, és választ adsz nékik,
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 11. 12. 375
és jó szót adsz nékik: mind éltig szolgálnak
néked. 2Krón. 10,7. Péld. 15,1.
8. De õ megveté a vének tanácsát, amelyet
néki adtak, és tanácsot tarta az ifjakkal,
akik õvele együtt növekedtek fel, és
akik udvarában hódoltak néki.
9. Ésmonda azoknak:Micsoda tanácsot
adtok ti, hogy választ adjunk e népnek,
amely nékem szólván, azt mondja: Könynyebbítsd
meg az igát, amelyet reánk
vetett a te atyád?
10. És mondának néki az ifjak, akik
együtt növekedtek fel õvele: Így szólj
ennek a népnek, amely szólván néked, ezt
mondja: A te atyád megnehezítette a mi
igánkat, te pedig könnyebbítsd meg
nékünk; ekképpen szólj nékik: Az én kisujjam
vastagabb az én atyám derekánál.
Zsolt. 7,16. 140,11. Péld. 10,6. 18,6. 7.
11.Most azért, ha az én atyám reátok
nehéz igát vetett, én még nehezebbé
teszem a ti igátokat: ha az én atyám ostorral
fékezett titeket, én skorpiókkal ostorozlak
benneteket.
12. És elméne Jeroboám és mind az
egész nép Roboámhoz harmadnap, amint
meghagyta a király, ezt mondván: Jöjjetek
hozzám harmadnapon.
13. És a király kemény választ adott a
népnek, megvetve a vének tanácsát, amelyet
adtak néki;
14. Szóla nékik az ifjak tanácsa szerint,
mondván:Ha az én atyámmegnehezítette
a ti igátokat, én még nehezebbé teszem
azt; ha az én atyám ostorral fékezett titeket,
én skorpiókkal ostorozlak benneteket.
15. És nem hallgatá meg a király a népet;
mert ezt az Úr fordította ekként, hogy
megerõsítse az Õ beszédét, amelyet szólott
az Úr a silóbeli Ahija által Jeroboámnak,
a Nébát fiának. Bír. 14,4.
16.Mikor pedig látta az egész Izrael,
hogy meg nem hallgatta õket a király,
felele az egész nép a királynak ekképpen:
Micsoda részünk van nékünk Dávidban?
Nincsen nékünk örökségünk az Isai fiában:
menj el a te hajlékodba, oh Izrael!
Most viseld gondját immár a te házadnak,
oh Dávid! Elméne azért az Izrael az õ
hajlékiba; 2Sám. 20,1.
17. Úgyhogy Roboám csak azokon az
Izrael fiain uralkodék, akik Júda városaiban
laktak.
18. És amikor elküldé Roboám király
Adorámot, az adószedõt,megkövezé õt az
egész Izrael, és meghala, és maga Roboám
király is hamarsággal szekerébe üle,
hogy elmeneküljön Jeruzsálembe.
19. Így szakada el az Izrael népe Dávidnak
házától mind e mai napig.
20. És lõn, mikor meghallotta az egész
Izrael, hogy megjött Jeroboám, érette
küldvén, hívaták õt a gyülekezetbe, és
királlyá tevék õt az egész Izraelen; senki
pedig nemkövetéDávidnak házát, hanem
csak egyedül a Júda nemzetsége.
rész 11,13. 2Kir. 17,21.
21. És mikor megérkezett Roboám Jeruzsálembe,
összegyûjté Júda egész házát
és Benjámin nemzetségét, száznyolcvanezer
válogatott hadra való férfiút, hogy
hadakozzanak az Izrael házával, és visszanyerjék
az országot Roboámnak, a Salamon
fiának.
22. De az Isten beszéde lõn Sémajához,
az Isten emberéhez, mondván:
2Krón. 11,2. 12,5.
23. Eztmondjad Roboámnak, a Salamon
fiának, a Júda királyának, és az egész Júda
és Benjámin házának, és a többi népnek,
mondván:
24. Azt mondja az Úr: Fel ne menjetek,
és ne hadakozzatok a ti atyátokfiai ellen,
az Izrael ellen; térjetek meg mindenki a
maga házába, mert tõlem lett e dolog.
És õk engedének az Úr beszédének, és
visszatérvén, elmenének az Úr beszéde
szerint. Péld. 16,9.
Jeroboám bálványozása
25. Jeroboám pedig megépíté Síkemet
az Efraim hegyén, és abban lakék; és
onnét kimenvén, építé Pénuelt.
1Móz. 12,6. Bír. 8,17. 9,46.
26. És monda Jeroboám az õ szívében:
Majd visszatér e királyság a Dávid házához;
Róm. 8,7.
27. Ha felmegy a nép, hogy áldozatot
tegyen Jeruzsálemben az Úrnak házában;
e népnek szíve az õ urához, Roboámhoz,
376 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 12.
a Júda királyához hajol, és engem megölnek,
és visszatérnek Roboámhoz, a Júda
királyához. 5Móz. 12,5.
28. Tanácsot tartván azért a király, csináltata
két arany borjút, és monda nékik:
Sok néktek Jeruzsálembe felmennetek:
Ímhol vannak a te isteneid, oh Izrael, akik
téged kihoztak Egyiptomnak földjébõl.
2Móz. 32,4. 2Kir. 10,29. 17,16.
29. És az egyiket helyezteté Bételbe, a
másikat pedig Dánba. 1Móz. 28,19. Hós. 4,15.
30. És e dolog nagy bûnnek lett az okozója,
mert a nép felment az egyik elé egészen
Dánig. 2Kir. 17,21.
31. Azután felállítá a magas helyek
templomát, és papokat szerze a nép aljából,
akik nem voltak a Lévi fiai közül.
4Móz. 3,10. 2Kir. 17,32. 2Krón. 11,15. Ezék. 44,7.
32. És szerze Jeroboámegy ünnepet is a
nyolcadik hónapban, a hónap tizenötödik
napján, a júdabeli ünnep módja szerint, és
áldozék az oltáron. Hasonlóképpen cselekedék
Bételben is, áldozván a borjúknak,
amelyeket csinált, és szerze Bételben papokat
a magaslatokhoz, amelyeket csinált.
33. És áldozék azon az oltáron is, amelyet
Bételben állított fel, a nyolcadik hónap
tizenötödik napján, abban a hónapban,
amelyet az õ szívében gondolt vala;
és ünnepet szerze az Izrael fiainak, és felméne
az oltárra, hogy jó illatot szerezzen.
Az Úr prófétája a bételi oltárnál
13 És ímé, Isten embere jöve Júdából
Bételbe, az Úrnak intésére, és Jeroboám
ott állott az oltár mellett, hogy
tömjént gyújtson.
2. És kiálta az oltár ellen az Úr intése
szerint, és monda: Oltár, oltár! Ezt mondja
az Úr: Ímé, egy fiú születik a Dávid
házából, akinek neve Jósiás lészen, aki
megáldozza rajtad a magaslatok papjait,
akik most rajtad tömjéneznek, és emberek
csontjait égetik meg rajtad, 2Kir. 23,15.
3. És ugyanazon napon csodát tett,
mondván: Ez lészen jegye, hogy az Úr
mondta ezt: Ímé, az oltármeghasad, és kiomol
a hamu, mely rajta van. Ján. 2,18.
4. És amikor meghallotta a király az Isten
emberének beszédét, amelyet kiáltott
az oltár ellen Bételben, kinyújtá Jeroboám
az õ kezét az oltártól, mondván: Fogjátok
meg õt. Ésmegszárada az õ keze, amelyet
kinyújtott ellene, és nem tudta azt magához
visszavonni. Péld. 21,30. Ésa. 8,9. 10.
Jer. 20,2. Csel. 5,39. 13,8--11. 2Kor. 10,6.
5. És meghasadt az oltár, és kiomlott a
hamu az oltárról a jel szerint, amelyet
tett az Isten embere az Úrnak beszéde
által.
6. És szóla a király, és monda az Isten
emberének: Könyörögj az Úrnak, a te
Istenednek, és imádkozz érettem, hogy
ismét hozzám hajoljon az én kezem. És
mikor könyörgött az Isten embere az
Úrnak, visszahajla a király keze, és olyan
lett, mint azelõtt. 2Móz. 8,8.9,28.
Mát. 5,44. Csel. 8,24. Róm. 12,20. Jak. 5,16.
7.Monda a király az Isten emberének:
Jer haza velemés egyél ebédet,meg akarlak
ajándékozni. 1Sám. 9,7. 2Kir. 5,15. 1Kor. 2,14.
8. És monda az Isten embere a királynak:
Ha a te házadnak felét nékem adnád
is, nem mennék el veled, és nem enném
kenyeret, sem vizet nem innám e helyen;
4Móz. 22,18. 24,13.
9.Mert azt parancsolta az Úr nékem az
Õ beszéde által, mondván: Ne egyél ott
kenyeret, vizet se igyál; vissza se térj az
úton, amelyen elmész. 1Kor. 5,11. 2Ján. 11.
10. És elméne más úton, és nem tére
meg azon az úton, amelyen Bételbement.
11. És lakozék Bételben egy vén próféta,
akihez eljövén az õ fia, elbeszélé az õ
atyjának mindazt a dolgot, amelyet aznap
az Isten embere cselekedett Bételben, és
a beszédeket, amelyeket szólott a királynak;
és elbeszélék azokat az õ atyjuknak.
12. Akkor monda nékik az õ atyjuk:
Mely úton ment el? És megmutaták az õ
fiai az utat, amelyen elment az Isten embere,
aki Júdából jött.
13. És monda az õ fiainak: Nyergeljétek
meg nékem a szamarat; és mikor megnyergelék
néki a szamarat, felüle reá,
14. És elméne az Isten embere után, és
megtalálá õt egy cserfa alatt ülve, és monda
néki: Te vagy-é amaz Isten embere, aki
Júdából jöttél? És monda: Én vagyok.
15. Akkor monda néki: Jer haza velem
és egyél kenyeret.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 12. 13. 377
16. De az felele: Nem mehetek vissza
veled, be sem mehetek veled; nem eszem
kenyeret, vizet sem iszom veled e helyen;
17.Mert meg van nékem az Úrnak beszédével
parancsolva: Ne egyél kenyeret,
vizet se igyál ott, és ne térj azon az úton
vissza, amelyen odamész. 1Thess. 4,15.
18. És felele az néki: Én is olyan próféta
vagyok, mint te, és nékem angyal szólott
az Úrnak beszédével, mondván: Hozd
vissza õt veled a te házadba, hogy kenyeret
egyék és vizet igyék. És ekképpen
hazuda néki. Mát. 7,15. Gal. 1,8. 1Ján. 4,1.
19. Megtére azért vele, és kenyeret
evett az õ házában, és vizet ivott. 4Móz. 23,5.
20.Mikor pedig az asztalnál ülének: lõn
az Úr beszéde a prófétához, aki õt visszahozta,
21. És kiálta az Isten emberének, aki
Júdából jött, ezt mondván: Ezt mondja az
Úr: Mivelhogy engedetlen voltál az Úr
szájának, és meg nem tartottad a parancsolatot,
amelyet néked az Úr, a te Istened
parancsolt;
22. Hanem visszatértél, és kenyeret ettél
és vizet ittál azon a helyen, amely felõl
azt mondotta néked: Ne egyél ott kenyeret,
vizet se igyál: Nem temettetik a te
tested a te atyáid sírjába.
23. És miután evett kenyeret és ivott,
megnyergelék a szamarat a prófétának,
akit visszahozott.
24. És mikor elment, egy oroszlán találá
õt az úton, amely megölé õt; és az õ teste
az úton fekszik vala, és mind a szamár,
mind az oroszlán a holttest mellett állanak.
5Móz. 4,24. 2Kir. 2,24. 1Pét. 4,17.
25. Az arra menõ emberek láták az úton
heverõ testet, és az oroszlánt a holttest
mellett állani; és elmenvén, elbeszélék a
városban, amelyben a vén próféta lakott.
26. Amit mikor meghallott a próféta, aki
visszahozta õt az útról, monda: Az Isten
embere az, aki engedetlen volt az Úr
szájának; ezért adta az Úr õt az oroszlánnak,
és az törte össze és ölte meg õt,
az Úr szava szerint, amelyet szólott néki.
27. És szóla az õ fiainak, mondván:
Nyergeljétek meg nékem a szamarat.
És felnyergelték.
28. És õ elment ésmegtalálá a holttestet
az útfélre vetve, és a szamarat és az oroszlánt
a holttest mellett állva. Az oroszlán
nem evett a holtból, és a szamarat sem
tépte szét. Jób 5,22. 23. Dán. 6,22.
29. Felvevé a próféta az Isten emberének
holttestét, és feltevé azt a szamárra,
és visszahozá azt, és beméne a városba a
vénpróféta,hogy ott sirassa és eltemesse õt.
30. És eltemeté a holtat a maga sírboltjába,
és siraták õt: Jaj, szerelmes atyámfia!
Jer. 22,18.
31. Ésmiután eltemette õt, szóla az õ fiainak,
mondván: Ha meghalok, ebbe a sírba
temessetek engemis, amelybe az Isten
embere temettetett, csontjaimat tegyétek
az õ csontjai mellé;
32.Mert beteljesedik az, amit kiáltott az
Úrnak beszédével az oltár ellen, amely
Bételben van, és a magas helyeken való
házak ellen, amelyek Samaria városaiban
vannak. 3Móz. 26,30.
2Kir. 23,16. Hós. 12,11. Ján. 4,5. Csel. 8,1. 14.
33. De még e történet után sem tért
meg Jeroboámaz õ gonosz útjáról, hanem
ismét papokat rendele a nép aljából a magaslatokra,
és aki akarja vala, azt szentelé
fel, hogy legyen a magaslatok papja. Jer. 3,8.
34. És ez a dolog lett az oka a Jeroboám
háza vétkének, és a föld színérõl való kiirtatásának
és megsemmisíttetésének.
2Kir. 17,20--23.
Jövendölés Jeroboám háza ellen
14 Ebben az idõben megbetegedék
Abija, a Jeroboám fia.
2. És monda Jeroboám az õ feleségének:
Kelj fel most, és változtasd meg öltözetedet,
hogy meg ne ismerjék, hogy te
vagy Jeroboám felesége, és menj el Silóba:
Ímé, ott van Ahija próféta, aki nékem
megmondta, hogy királlyá leszek e népen.
3. És végy magadhoz tíz kenyeret és
pogácsát, és egy edényben mézet, és
menj el hozzá; õ majd megmondja néked,
mi történik a gyermekkel. 1Sám. 9,7.
4. És ekképpen cselekedék a Jeroboám
felesége; és felkészülvén, elméne Silóba,
és beméne az Ahija házába. Ahija azonban
már nem látott; mert meghomályosodtak
az õ szemei a vénség miatt.
378 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 13. 14.
5. És az Úr monda Ahijának: Ímé a Jeroboám
felesége jött hozzád, hogy valamit
kérdjen tõled az õ fia felõl, mert beteg;
te azért így s így szólj néki. És mikor bement,
másnak tetteté magát. Péld. 21,30.
6. De mikor meghallotta Ahija az õ lábainak
zörejét, amint az ajtóhoz közelgete,
monda: Jöjj be Jeroboám felesége; miért
tetteted magadat másnak? Én tehozzád
kemény követséggel küldettem.
7.Menj el, mondd meg Jeroboámnak:
Eztmondja az Úr, Izraelnek Istene:Mivelhogy
én téged e nép közül felmagasztaltalak,
és téged fejedelemmé tettelek az én
népemen, az Izraelen; 2Sám. 12,7.
8. És elszakasztottam az országot a Dávid
házától, és azt néked adtam; te azonban
nem voltál olyan, mint az én szolgám,
Dávid, aki megõrizte az én parancsolataimat,
és aki engem követett teljes
szívébõl, csak azt cselekedvén, ami
kedves az én szemeim elõtt;
9. Hanem gonoszabbul cselekedtél
mindazoknál, akik elõtted voltak; mert
elmentél és idegen isteneket csináltál
magadnak, és öntött bálványokat, hogy
engem haragra ingerelj, és engem hátad
mögé vetettél: 2Krón. 11,15. Neh. 9,26.
10. Azért ímé én veszedelmet hozok a
Jeroboám házára, és kiirtom Jeroboámnakmég
az ebét is, ésmind a berekesztettet,
mind az elhagyottat Izraelben, és kihányom
a Jeroboám háza maradékait,
miképpen a ganéjt kihányják, mígnem
vége lesz. 5Móz. 32,36. 2Kir. 9,8.
11. Aki meghal a Jeroboám maradékai
közül a városban, azt az ebek eszik meg;
aki pedig a mezõn hal meg, az égi madarak
eszik meg; mert az Úr szólott.
12. Te pedig kelj fel, és menj haza, mert
amint belépsz a városba, meghal a gyermek;
13. És az egész Izrael siratja õt, és eltemeti
õt, mert a Jeroboám magvából csak
egyedül õ temettetik el sírba,mivel a Jeroboám
háznépe közül az Úr iránt, Izrael
Istene iránt csak õbenne találtatott valami
jó. 2Krón. 12,12. 19,3.
14. És támaszt az Úr magának királyt
Izraelben, aki kigyomlálja a Jeroboám
házát egy napon. De mit mondok? Már is
támasztott!
15. És megveri az Úr az Izraelt, mint
ahogy a nád a vízben ide s tova hányattatik,
és elszakasztja az Izraelt errõl a jó földrõl,
amelyet adott az õ atyáiknak, és szétszórja
õket a folyóvizen túl, mivelhogy
Aserákat csináltak maguknak, hogy az
Urat ingereljék. 5Móz. 12,3.
Józs. 23,15. 2Kir. 15,29. 17,6. Zsolt. 52,5.
16. És kézbe adja az Izraelt a Jeroboám
bûneiért, aki maga is vétkezett és az Izraelt
is bûnbe ejtette. Ésa. 13,14.
17. És felkészült a Jeroboám felesége,
elment és juta Tirsába. És mikor a ház
küszöbén belépett, meghalt a gyermek.
rész 16,6. Én. 6,4.
18. És eltemeték õt, és siratá õt az egész
Izrael, az Úrnak beszéde szerint, amelyet
szólott az Õ szolgája, Ahija próféta által.
19. Jeroboámnak pedig egyéb cselekedetei,
mi módon hadakozott és uralkodott,
ímé meg vannak írva az Izrael királyainak
krónikakönyvében. 2Krón. 13,2.
20. És az idõ, amelyben uralkodott Jeroboám,
huszonkét esztendõ, és elaluvék az
õ atyáival, és uralkodék Nádáb, az õ fia,
helyette.
Roboám országlása
21. Roboám pedig, a Salamon fia Júdában
uralkodék: Negyvenegyesztendõs
volt Roboám, mikor uralkodni kezdett,
és tizenhét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben,
abban a városban, amelyet az Úr
választott magának az Izraelnek minden
nemzetségei közül, hogy ott helyeztesse
az Õ nevét; és az õ anyjának Naama volt a
neve, aki az Ammon nemzetségébõl való
volt. Jób 32,9. Préd. 4,13.
22. Júda is gonoszul cselekedék az Úr
szemei elõtt, és sokkal nagyobb haragra
indíták Õt az õ vétkeikkel, amelyekkel
vétkeztek,mint atyáik azokkal, amelyeket
õk cselekedtek. 5Móz. 32,21.
2Krón. 12,1. Zsolt. 78,58. 1Kor. 10,22.
23. Mert õk is építének maguknak
magaslatokat, és faragott képeket és Aserákat
minden magas halmon, és minden
zöldellõ fa alatt.
5Móz. 12,2. 2Kir. 17,9. Ésa. 57,5. Ezék. 16,24.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 14. 379
24. És voltak férfi paráznák is az országban,
és cselekedének a pogányokminden
utálatos vétkei szerint, akiket az Úr kiûzött
az Izrael fiai elõtt.
1Móz. 19,5. 5Móz. 23,17. 2Kir. 23,7.
25. És lõn Roboám király ötödik esztendejében,
feljött Sisák, az egyiptombeli
király Jeruzsálem ellen.
26. És elvitte az Úr házának kincseit,
és a király házának kincseit, és mindent,
ami csak elvihetõ volt; elvitte mind az
aranypajzsokat is, amelyeket Salamon
csináltatott,
27. Amelyek helyett Roboám király azután
rézpajzsokat csináltatott, és adá azokat
a testõrök fejedelmeinek kezébe, akik a
király házának kapunállói voltak.
28. És valahányszor a király bement
az Úr házába, bevitték azokat a testõrök,
és ismét visszahozták a testõrök házába.
29. Roboámnak pedig több dolgai és
minden cselekedetei, nemde nem meg
vannak-é írva a Júda királyainak krónikakönyvében?
30. És folyton hadakozás volt Roboám
és Jeroboám között.
31. És elaluvék Roboám az õ atyáival,
és eltemetteték az õ atyáival a Dávid városában;
és az õ anyjának Naama volt a
neve, az ammoniták nemzetségébõl való;
és Abija, az õ fia lett a király helyette.
Abija Júda királya
15 Jeroboám királynak, a Nébát fiának
tizennyolcadik esztendejében
Abija lett a király Júdában.
2. És három esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
Az õ anyjának neveMaáka,
az Abisálom leánya.
3. És járt az õ atyjának minden bûneiben,
amelyeket õelõtte cselekedett, és
nem volt az õ szíve olyan tökéletes az
õ Urához Istenéhez, mint Dávidnak, az
õ atyjának szíve. Zsolt. 119,80.
4. De mindazáltal Dávidért adott néki
az Úr az õ Istene szövétneket Jeruzsálemben:
felmagasztalván az õ fiát õutána
és Jeruzsálemet megerõsítvén;
rész 11,36. 2Krón. 21,17.
5.Mert Dávid azt cselekedte, ami
kedves volt az Úr szemei elõtt, és el
nem távozott azoktól, amelyeket parancsolt
néki az õ életének minden idejében,
kivéve a hitteus Uriás dolgát.
rész 14,8. 2Sám. 11,3. 12,9. Luk. 1,6.
6. És hadakozás volt Roboám és Jeroboám
között mind éltig.
7. Abija egyéb dolgai ésminden cselekedetei
pedig vajon nincsenek-é megírva a
Júda királyainak krónikakönyvében? És
hadakozás volt Abija és Jeroboám között.
2Krón. 13,2–19.
8. És elaluvék Abija az õ atyáival, és eltemeték
õt a Dávid városában; és uralkodék
helyette Asa, az õ fia. 2Krón. 14,1.
Asa királysága Júdában
Háború Izrael és Júda között
9. Jeroboámnak, az Izrael királyának a
huszadik esztendejében Asa lett a király
Júdában,
10. És uralkodék negyvenegy esztendeig
Jeruzsálemben; és az õ anyjának
Maáka volt neve, az Abisálom leánya.
11. És Asa azt cselekedé, ami kedves
volt az Úr szemei elõtt, mint Dávid, az õ
atyja.
12.Mert kiveszté a férfiú paráznákat az
országból; és lerontá mind a bálványokat,
amelyeket csináltak az õ atyái.
rész 14,24. 22,46.
13. És Maákát, az õ anyját is megfosztá
a királynéságtól, mivelhogy egy iszonyú
bálványt csináltatott a berekben; és elrontá
Asa az õ bálványát, és megégeté azt a
Kidron pataknál.
14. De ha a magaslatokat nem is
rontották le, mégis Asának szíve tökéletes
volt az Úrhoz életének minden
napjaiban.
15. És bevitte az Úrnak házába az ezüstöt
és az aranyat, és az edényeket, amelyeket
az õ atyja és õ maga arra szenteltek.
16. És hadakozás volt Asa és Baása, az
Izrael királya között mind éltig.
17.Mert feljöve Baása, az Izrael királya
Júda ellen, és megépíté Rámát, hogy senkit
ki és be ne bocsásson Asához a Júda
királyához. Józs. 18,25. 2Krón. 16,1.
380 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 14. 15.
18. És vévén Asamind az ezüstöt és aranyat,
amely megmaradott mind az Úr,
mind a király házának kincseibõl; adá azt
az õ szolgáinak kezébe, és elküldé azt Asa
király Benhadádnak, Tabrimmon fiának,
aki Hécion fia volt, Szíria királyának, aki
Damaszkuszban lakott, ezt üzenvén néki:
2Kir. 12,18. 2Krón. 16,2.
19. Szövetség van köztem és közötted,
az én atyámés a te atyád között. Ímé ajándékot
küldök néked, ezüstöt és aranyat,
bontsd fel a te szövetségedet Baásával, az
Izrael királyával, hogy távozzék el tõlem.
20. És Benhadád engedelmeskedett
Asa királynak és elküldé az õ seregeinek
vezéreit az Izrael városai ellen; és bevevé
Hijont és Dánt, és Abel-Bét-Maakát, és az
egész Kinnerótot a Naftali egész földjével.
Bír. 18,29. 2Sám. 20,14. 2Kir. 15,29.
21.Mikor pedig Baása ezt meghallotta,
abbahagyta Ráma építését, és lakék Tirsában.
22. Akkor Asa király egybegyûjté az
egész Júdát, senkit ki nem hagyván, és elhordák
Rámának mind köveit, mind fáját,
amelyekkel Baása épített, és építé azokból
Asa királyGébát, a Benjámin nemzetségében
ésMispát. Józs. 18,25. 21,17.
23. Asának minden egyéb dolgai pedig
és egész uralkodása és valamit cselekedett,
és a városok, amelyeket épített, vajon
nincsenek-é megírva a Júda királyainak
krónikakönyvében? Kivéve azt, hogy vénségében
megbetegedett a lábaira.
2Krón. 16,12.
24. És elaluvék Asa az õ atyáival, és eltemetteték
az õ atyáival Dávidnak, az õ atyjának
városában. És Jósafát, az õ fia, uralkodék
helyette. 2Krón. 17,1.
Jeroboám házának vége Izraelben
25. Izraelben pedig Nádáb, a Jeroboám
fia lett a király, Asának, a júdabeli királynak
második esztendejében; és két esztendeig
uralkodék Izraelen;
26. Gonoszul cselekedék az Úrnak
szemei elõtt és jára az õ atyjának útján
és annak vétkében, amellyel bûnbe ejtette
az Izraelt.
27. De Baása, az Ahija fia, az Issakár
nemzetségébõl, pártot ütött ellene, és
megveré õt Baása Gibbetonnál, a filiszteusok
városánál; mert Nádáb és az egész
Izrael Gibbetonnál táboroztak.
rész 16,15. Józs. 19,44. 21,23.
28. És megölé õt Baása, Asának, a júdabeli
királynak harmadik esztendejében,
és uralkodék helyette. 5Móz. 32,35.
29. És lõn, mikor uralkodni kezdett, levágá
Jeroboámnak egész háznépét; egy
lelket sem hagyott Jeroboám háznépébõl,
mígnem mind elveszté õket az Úrnak
beszéde szerint, amelyet megmondott az
Õ szolgája, a silóbeli Ahija által,
Jób 18,13--21. Zsolt. 21,10. 37,28. 38. Ésa. 14,20.
30. A Jeroboám vétkeiért, amelyekkel
vétkezék és az Izraelt is vétekbe ejté; és a
bosszantásért, amellyel felbosszantotta
az Urat, Izrael Istenét.
31. Nádáb egyéb dolgai és minden cselekedetei,
vajon nincsenek-é megírva az
Izrael királyainak krónikakönyvében?
32. És hadakozás volt Asa és Baása, az
Izrael királya között mind éltig.
33. Asának, a júdabeli királynak harmadik
esztendejében lett Baása, az Ahija fia
királlyá az egész Izraelen Tirsában, huszonnégy
esztendeig.
34. És gonoszul cselekedék az Úrnak
szemei elõtt, és jára a Jeroboám útján, és
az õ vétkében, amellyel bûnbe ejtette az
Izraelt. rész 12,28.
Baása bálványozása és halála
16 Lõn azonban az Úrnak beszéde
Jéhuhoz, a Hanáni fiához, Baása
ellen, mondván:
2.Mivelhogy téged felemeltelek a porból,
és fejedelemmé tettelek téged az én
népemen, az Izraelen, te pedig a Jeroboám
útján jársz, és bûnbe ejted az én népemet,
az Izraelt, hogy engemharagra indítsanak
az õ vétkeikkel:
1Sám. 2,8. Zsolt. 75,6. 7. Jer. 27,5. Dán. 2,21.
3. Ímé, én elvetem Baása maradékait,
és az õ háza maradékait, és olyanná
teszem a te házadat, mint Jeroboámnak,
a Nébát fiának házát. rész 15,29.
4. Aki Baása maradékai közül a városban
hal meg, azt az ebek eszik meg; aki
pedig a mezõn hal meg, azt az égi madarak
eszik meg.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 15. 16. 381
5. Baása több dolgai pedig, és amit
cselekedett, és az õ uralkodása vajon nincsenek-
é megírva az Izrael királyainak
krónikakönyvében? 2Krón. 16,1.
6. És elaluvék Baása az õ atyáival, és
eltemetteték Tirsában, és az õ fia, Ela uralkodék
õutána.
7. És nemcsak azért lõn azÚrnak beszéde
Jéhu próféta, aHanáni fia által Baása és
az õ háza ellen és minden õ gonoszsága
ellen, amelyet cselekedett az Úr szemei
elõtt, Õt haragra indítván az õ kezeinek
cselekedetei által, hogy olyan lesz mint a
Jeroboám háza, hanem azért is, mert azt
megölte. Zsolt. 115,4. Ésa. 2,8. Hós. 1,4.
8. És Asának, a Júda királyának huszonhatodik
esztendejében lett királlyá Ela, a
Baása fia, az Izraelen Tirsában, két esztendeig.
9. Azonban az õ szolgája, Zimri, a szekerek
fél részének feje, pártot ütött ellene.
És Ela Tirsában volt, és az ital miatt
igenmegrészegedett az Arsa házában, aki
az õ házának Tirsában gondviselõje volt;
2Sám. 13,28. Jób 31,3. Péld. 20,1. Ésa. 1,28.
10. Eljövén Zimri, megveré és megölé
õt, Asának, a júdabeli királynak huszonhetedik
esztendejében, és õ uralkodék
helyette. 2Kir. 9,31.
Zimri rövid uralma és halála
11.Mikor pedig királlyá lett és trónját
elfoglalta, kiirtá Baása egész házát minden
rokonságával és barátaival együtt és
nem hagyott belõle még csak egy ebet
sem. 1Sám. 25,34.
12. Így veszté ki Zimri a Baása egész
házát, az Úrnak beszéde szerint, amelyet
Baása ellen szólott Jéhu próféta által:
13. Baása minden vétkeiért, és Elának,
az õ fiának vétkeiért, akik vétkeztek és
vétekbe ejtették az Izraelt, haragra indítván
az Urat, Izraelnek Istenét az õ bálványozásukkal.
5Móz. 32,21. Ésa. 3,16. 41,29. Jón. 2,8. 1Kor. 8,4.
14. Elának egyéb dolgai és minden
cselekedetei, vajon nincsenek-é megírva
az Izrael királyainak krónikakönyvében?
15. Asának, a Júdabeli királynak huszonhetedik
esztendejében, uralkodék Zimri
hét napig Tirsában; a nép pedig Gibbeton
elõtt táborozott, amely a filiszteusoké.
Jób 20,5. Zsolt. 37,35. 36.
16.Mikor pedig hallotta a nép a táborban
beszélni, hogy pártot ütött Zimri és a
királyt meg is ölte: az egész Izrael azon
a napon Omrit, az Izrael seregeinek fõvezérét
választá királlyá a táborban.
17. És felvonult Omri és az egész Izrael
õvele Gibbetonból, és megszállák Tirsát.
18. De Zimri, amikor látta, hogy a várost
bevették, bemenvén a királyi ház palotájába,
tûzzel magára gyújtá a királyi házat,
ésmeghala. Bír. 9,54.
19. Az õ bûneiért, amelyekkel vétkezék,
gonoszul cselekedvén az Úr szemei elõtt;
járván a Jeroboám útjában és az õ bûnében,
amelyet cselekedett, vétekbe ejtvén
az Izraelt. Zsolt. 9,16.
20. Zimrinek egyéb dolgai pedig és az õ
pártütése, amelyet cselekedett, vajon nincsenek-
é megírva az Izraelbeli királyok
krónikakönyvében?
21. Akkor kétfelé hasonlék az Izrael
népe: a nép egyik része Tibnit, a Ginát fiát
követte és azt tette királlyá, a másik része
pedig Omrihoz ragaszkodott. Ésa. 9,18.
22. De a népnek az a része, amely Omrihoz
ragaszkodott, erõsebb volt, mint az a
nép, amely Tibnit, a Ginát fiát követte, és
meghalván Tibni, uralkodék Omri.
Omri királysága
23. Asának, a júdabeli királynak harmincegyedik
esztendejében uralkodék
Omri Izraelben tizenkét esztendeig; Tirsában
uralkodék hat esztendeig.
24. És megvevé áron a Samaria hegyét
Sémertõl két tálentum ezüstön; és építe a
hegyre, és nevezé a várost, amelyet építe,
Sémernek, a hegy urának nevérõl Samariának.
2Kir. 17,6.
25. És gonoszul cselekedék Omri az Úr
szemei elõtt, és gonoszságávalmeghaladá
mind az õelõtte valókat. Mik. 6,16.
26. És jára Jeroboámnak, a Nébát fiának
minden útján és az õ bûnében, amellyel
vétekbe ejté az Izraelt, haragra indítván
az Urat, Izrael Istenét az õ bálványozásai
által. Jer. 16,19. Csel. 14,15. Róm. 1,21.
382 KIRÁLYOK I. KÖNYVE 16.
27. Omrinak egyéb dolgai és minden
cselekedetei és az õ erõssége, amellyel
cselekedett, vajon nincsenek-é megírva
az Izraelbeli királyok krónikakönyvében?
28. És elaluvék Omri az õ atyáival, és
eltemetteték Samariában, és uralkodék
utána az õ fia, Aháb.
29. Aháb pedig, az Omri fia uralkodni
kezde Izraelen, Asának, a júdabeli királynak
harmincnyolcadik esztendejében; és
uralkodék Aháb, az Omri fia, Izraelen
Samariában huszonkét esztendeig.
30. És gonoszabbul cselekedék Aháb,
az Omri fia az Úr szemei elõtt mindazoknál,
akik õelõtte voltak.
31.Mert nemelégedékmeg azzal, hogy
Jeroboámnak, a Nébát fiának bûneiben
járjon, hanem elméne és feleségül vevé
magának Jézabelt, Etbaálnak, a szidónbeli
királynak leányát, és elmenvén, a Baálnak
szolgála, és meghajtá magát annak.
5Móz. 7,3. Bír. 18,7. 2Kir. 10,18. 17,16.
32. És oltárt emele a Baálnak a Baál
házában, amelyet Samariában épített.
33. És csinált Aháb Aserát is, és jobban
haragra indítá Aháb az Urat, Izrael
Istenét, mint az Izrael valamennyi királya,
akik elõtte voltak.
2Móz. 34,13. 2Kir. 17,10. Jer. 17,2.
34. Ennek idejében építé meg a bételbeli
Hiel Jérikót. Az õ elsõszülött fiának,
Abirámnak élete árán veté meg annak
fundamentumát, és az õ kisebbik fiának,
Ségubnak élete árán állítá fel annak kapuit,
az Úr beszéde szerint, amelyet szólott
Józsué, a Nún fia által. 4Móz. 14,30. Józs. 6,26.
Zsolt. 119,89. Péld. 13,13. Ésa. 40,8.
Mát. 24,35. Luk. 21,33. 1Pét. 1,23. 25.
Illés prófétaságának kezdete
17 És szóla a Gileád lakói közül a tisbei
Illés, Ahábnak: Él az Úr, az Izrael
Istene, aki elõtt állok, hogy ez esztendõkben
semharmat, semesõ nemlészen;
hanem csak az én beszédem szerint.
5Móz. 10,8. 2Kir. 3,14. Luk. 4,25. Jak. 5,17.
2. És lõn az Úrnak beszéde õhozzá,
mondván:
3.Menj el innét, és menj napkelet felé,
és rejtezzél el a Kérit patakjamellett,mely
a Jordán felé folyik.
4. És a patakból lesz néked italod; a
hollóknak pedig megparancsoltam, hogy
tápláljanak téged ott. Zsolt. 37,3.
5. Elméne azért, és az Úrnak beszéde
szerint cselekedék; és elméne és leüle a
Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé
folyik.
6. És a hollók hoztak néki kenyeret és
húst reggel és este, és a patakból ivott.
7. És lõn néhány nap múlva, hogy kiszáradt
a patak; mert nem volt esõ a földre.
8. És lõn az Úrnak beszéde õhozzá,
mondván:
9. Kelj fel, és menj el Sareptába, amely
Szidónhoz tartozik, és légy ott; ímé megparancsoltam
ott egy özvegyasszonynak,
hogy gondoskodjék rólad.
2Sám. 24,6. Abd. 20. Luk. 4,26.
10. És felkelvén, elméne Sareptába, és
mikor a város kapujához érkezett, ímé
egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett,
és megszólítván azt, monda néki:
Hozz, kérlek, egy kevés vizet nékem valami
edényben, hogy igyam.
1Móz. 24,17. Zsolt. 23,1. Ján. 4,7.
11. De mikor az elment, hogy vizet hozzon,
utána kiáltott, és monda néki: Hozz,
kérlek, egy falat kenyeret is kezedben.
12. Az pedig monda: Él az Úr, a te Istened,
hogy nincs semmi sült kenyerem,
csak egy marok lisztecském van a vékában,
és egy kevés olajom a korsóban, és
most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek,
és megkészítem azt magamnak és
az én fiamnak, hogy megegyük és azután
meghaljunk. 1Móz. 18,6. 21,15. 16.
13.Monda pedig néki Illés:Ne félj,menj
el, cselekedjél a te beszéded szerint; de
mindazáltal nékemsüss abból elõször egy
kis pogácsát, és hozd ide; magadnak és a
te fiadnak pedig azután süss; 1Pét. 1,17.
14.Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene,
hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy,
sema korsóbeli olajmeg nemkevesül addig,
míg az Úr esõt ád a földnek színére.
Zsolt. 34,11. Fil. 4,19. 1Tim. 4,8.
15. És õ elméne, és az Illés beszéde
szerint cselekedék, és evett mind õ, mind
amaz, mind annak házanépe, naponként.
2Krón. 20,20.Mát. 10,41. 42. 20,28.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE 16. 17. 383
16. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem
pedig a korsóbeli olaj nem kevesült
meg, az Úrnak beszéde szerint, amelyet
szólott Illés által. 2Móz. 15,26. Péld. 11,24.
17. És lõn ezek után, hogy megbetegedék
a ház gazdasszonyának fia, és az õ
betegsége felette nagy volt, annyira, hogy
már a lélegzete is elállott.
18.Monda azért Illésnek: Mit vétettem
ellened, Istennek embere? Azért jöttél
hozzám, hogy eszembe juttasd álnokságomat,
és megöljed az én fiamat? Luk. 4,34.
19. És monda néki: Add ide a te fiadat.
És õ elvevé azt az õ kebelérõl, és
felvitte a felházba, amelyben õ lakik vala,
és az õ ágyára fekteté.
20. Akkor kiálta az Úrhoz, és monda:
Én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol
erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy
az õ fiát megölöd? Fil. 4,6. Jak. 5,13. 16.
21. És ráborult háromszor a gyermekre,
és felkiáltott az Úrhoz, mondván: Én
Uram, Istenem, térítsd vissza e gyermek
lelkét õbelé! 2Kir. 4,33–35. Csel. 20,10.
22. És meghallgatta az Úr Illés szavát,
ésmegtért a gyermekbe a lélek, és megélede.
Zsolt. 65,2.Mát. 21,22. 1Ján. 3,22. 5,14.
23. És felvévén Illés a gyermeket, alávitte
õt a felházból a házba, és adá õt az
õ anyjának, és monda Illés: Lássad, él a te
fiad! 5Móz. 32,39. Luk. 7,14. Zsid. 11,35.
24. És monda az asszony Illésnek: Most
tudtam meg, hogy te Isten embere vagy,
és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon
igazság. Ján. 3,2. 16,30.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 34.A királyokról írott I.könyv 9-17.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »