Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Jósiás király
22 Nyolcesztendõs volt Jósiás, mikor
uralkodni kezdett, és harmincegy
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az
õ anyjának neve Jédida, a Boskátból való
Adaja leánya. Józs. 15,39.
1Krón. 3,14. 2Krón. 34,1. Jer. 1,2. Sof. 1,1.
2. És kedves dolgot cselekedék az Úr
szemei elõtt, és járt az õ atyjának, Dávidnak
minden útjaiban, és nem tért el
sem jobbra, sem balra. 5Móz. 5,32. Józs. 1,7.
KIRÁLYOK II. KÖNYVE 21. 22. 421
3. És történt Jósiás király tizennyolcadik
esztendejében, elküldte a király Sáfánt,
Asaliának, a Messullám fiának fiát, az íródeákot,
az Úr házához, mondván:
2Krón. 34,8.
4.Menj fel Hilkiához, a fõpaphoz, és
számlálják meg az Úr házába begyült
pénzt, amelyet gyûjtöttek az ajtóõrizõk a
néptõl. Zsolt. 84,10.
5. És adják azt az Úr házában való mívesek
pallérainak kezébe, hogy adják amunkásoknak,
akik az Úrnak házán dolgoznak,
hogy a háznak romlásait kijavítsák;
6. Az ácsoknak, az építõknek és a kõmíveseknek,
hogy fákat és faragott köveket
vásároljanak a ház kijavítására.
7. De számadást nem kell tõlük venni
a pénzrõl, amely kezükbe adatik, mert õk
azt becsülettel végzik. Neh. 7,2. 1Kor. 4,2.
8. És monda Hilkia, a fõpap, Sáfánnak,
az íródeáknak: Megtaláltam a törvénykönyvet
az Úr házában. És Hilkia odaadta
a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el azt.
5Móz. 31,24. 2Krón. 34,14.
9. És elméne Sáfán, az íródeák, a királyhoz,
és megvitte a királynak a választ,
és monda: A te szolgáid egybeszedék a
pénzt, amely a házban találtatott, és odaadták
azt az Úr házában munkálkodók
pallérainak kezébe.
10. És megmondá Sáfán, az íródeák, a
királynak, mondván: Egy könyvet adott
nékem Hilkia pap. És felolvasá azt Sáfán
a király elõtt. Jer. 36,21.
11.Mikor pedig hallotta a király a törvény
könyvének beszédeit, megszaggatá
az õ ruháit.
12. És megparancsolta a király Hilkia
papnak és Ahikámnak, a Sáfán fiának, és
Akbórnak, a Mikája fiának, és Sáfánnak,
az íródeáknak, és Asájának, a király szolgájának,
mondván:
13.Menjetek el, kérdezzétek meg az
Urat énérettem és a népért és az egész
Júdáért, e könyvnek beszédei felõl, amely
megtaláltatott; mert nagy az Úr haragja,
mely felgerjedett ellenünk, mivel a mi
atyáink nem engedelmeskedtek e könyv
beszédeinek, hogy cselekedtek volna
mindent úgy, amint megíratott nékünk.
5Móz. 29,27. Zsolt. 25,14. Péld. 3,6.
14. És elméneHilkia pap és Ahikám, Akbór,
Sáfán és Asája Hulda próféta asszonyhoz,
Sallumnak, a Tikva fiának, aki Harhásnak,
a ruhák õrizõjének fia volt, feleségéhez,
aki Jeruzsálem más részében lakott,
és beszéltek vele. 2Móz. 15,20.
15. És monda nékik: Azt mondja az Úr,
Izrael Istene:Mondjátok meg a férfiúnak,
aki titeket hozzám küldött;
16. Ezt mondja az Úr: Ímé, én veszedelmet
hozok e helyre és e helyen lakozókra,
a könyvminden beszédei szerint, amelyet
olvasott a Júda királya; 5Móz. 29,27.
17.Mert elhagytak engem, és idegen isteneknek
áldoztak jó illattal, hogy engem
haragra indítsanak az õ kezüknekminden
csinálmányával: azért felgerjed az én haragom
e hely ellen, és meg sem oltatik.
Zsolt. 115,4.
18. A Júda királyának pedig, aki elküldött
titeket, hogy megkérdezzétek az
Urat, ezt mondjátok: Azt mondja az Úr,
Izrael Istene: Mivelhogy e beszédekre,
amelyeket hallottál, Préd. 8,12.
19.Meglágyult a te szíved, és alázattal
voltál az Úr elõtt, hallván azokat, amiket
e hely és az ezen helyen lakók ellen szólottam,
hogy pusztulássá és átokká lesznek,
és megszaggattad a te ruháidat, és
sírtál elõttem; azért én is meghallgattalak,
azt mondja az Úr. 1Kir. 21,29. Zsolt. 34,18.
Ésa. 57,15. Luk. 14,11. Jak. 4,6. 7. 1Pét. 5,5. 6.
20. Azért ímé, én téged a te atyáidhoz
gyûjtelek, és a te sírodba békességgel
visznek téged, és meg nem látják a te
szemeid azt a nagy veszedelmet, amelyet
én e helyre hozok. És megvitték a királynak
a választ. Zsolt. 37,37. Ésa. 57,1. 2. Neh. 13,2.
Jósiás helyreállítja
az igaz istentiszteletet
23 És elküldött a király, és hozzá
gyûltek Júdának és Jeruzsálemnek
minden vénei. 2Krón. 34,29. 30.
2. És felment a király az Úr házába, és
Júdából minden férfi és Jeruzsálem minden
lakosa vele volt; a papok, a próféták
és az egész nép kicsinytõl fogva nagyig.
És minden beszédét elolvasá elõttük a
422 KIRÁLYOK II. KÖNYVE 22. 23.
szövetség könyvének, amely megtaláltatott
az Úr házában.
3. És odaállott a király az emelvényre,
és kötést tett az Úr elõtt, hogy õk az Urat
akarják követni, és az Õ parancsolatait,
bizonyságtételeit és rendeléseit teljes
szívbõl és lélekbõl megõrizni, és beteljesíteni
e szövetség beszédeit, amelyek meg
vannak írva abban a könyvben; és ráállott
az egész nép a kötésre. Jer. 4,2.
4. És megparancsolá a király Hilkiának,
a fõpapnak és a másodrendbeli papoknak
és az ajtóõrizõknek, hogy az Úr templomából
hordjanak ki minden edényt, amelyet
a Baálnak, az Aserának és az egész
mennyei seregnek csináltak, ésmegégeté
azokat Jeruzsálemen kívül a Kidron völgyében,
és azok hamvait Bételbe vitte.
5. És kiirtá a bálvány papokat is, akiket
Júda királyai állítottak be, hogy amagaslatokon
tömjénezzenek Júda városaiban és
Jeruzsálemkörül, ésmindazokat is, akik a
Baálnak, a napnak, holdnak, égi jeleknek és
az egész mennyei seregnek tömjéneztek.
6. Kivitte azÚr házából az Aserát is Jeruzsálemen
kívül a Kidron patakja mellé, és
megégeté azt a Kidron völgyében, és porrá
zúzta, és annak porát a község temetõhelyére
hinté. 2Krón. 34,4.
7. És lerontá a férfiparáznák házait,
amelyek az Úr háza mellett voltak, és
amelyekben az asszonyok kárpitokat szõttek
az Aserának. 1Kir. 14,24. 15,12. Ezék. 16,16.
8. És behozatta az összes papokat Júda
városaiból, és tisztátalanná tette a magaslatokat,
amelyeken a papok tömjéneztek,
Gebától egész Beersebáig, és lerontotta
a kapukmellett levõmagaslatokat is, amelyek
Józsuénak, a város fejedelmének
kapuja elõtt voltak balkéz felõl, a város
kapujában. 1Kir. 15,22.
9. De a magaslatok papjai soha sem
áldoztak az Úr oltárán Jeruzsálemben,
hanema kovásztalan kenyeret az õ atyjukfiai
között ették.
1Sám. 2,36. Ezék. 44,10.Mal. 2,8.
10.Megfertõztette a Tófetet, a Hinnom
fiainak völgyében, hogy senki az õ fiát,
vagy leányát át ne vihesse a tûzönMoloknak.
Józs. 15,8. Ésa. 30,33. Jer. 19,6.
11. És eltávolította a lovakat, amelyeket
Júda királyai a napnak szenteltek az Úr
házának bemenetelénél, a Nátán-Mélek
udvari szolga háza mellett, amely a Parvarimban
volt, és a nap szekereit tûzzel
elégette. 5Móz. 4,19. Jób 31,26. Ezék. 8,16.
12. És az oltárokat, amelyek az Aház
palotájának tetején voltak, amelyeket a
Júda királyai csináltak, és azokat az oltárokat
is, amelyeketManasse csinált az Úr
házának mindkét pitvarában, lerontotta
a király, és lehányván, porukat a Kidron
patakjába szóratta. Jer. 19,13. Sof. 1,5.
13. Azokat a magaslatokat is megfertõztette
a király, amelyek Jeruzsálem elõtt
voltak az Olajfák hegyének jobb felõl levõ
oldalán, amelyeket még Salamon, az Izrael
királya épített Astóretnek, a szidónbeliek
utálatosságának, és Kámósnak, a moábiták
utálatosságának, és Milkómnak, az
Ammon fiai utálatosságának. 1Kir. 11,7.
14. És összetörte az oszlopokat és kivágatta
az Aserákat, és azok helyeit embercsontokkal
töltötte meg.
2Móz. 23,24. 5Móz. 7,5. 25.
15.Még azt az oltárt is, amely Bételben
volt, a magaslatot, amelyet Jeroboám, a
Nébát fia csinált, aki vétekbe ejté az Izraelt,
azt az oltárt is és azt amagaslatot is letörte,
és a magaslatot felégette, porrá tette,
és az Aserát megégette. 1Kir. 12,28–33.
16. És körültekintett Jósiás, és meglátta
a sírokat, amelyek ott a hegyen voltak, és
elküldött és elhozatta a csontokat a sírokból,
és megégette az oltáron, és megfertõztette
azt az Úr beszéde szerint, amelyet
az Isten embere mondott, aki e dolgot
megjövendölte. 1Kir. 13,2.
17. És monda: Miféle síremlék ez, amelyet
látok? És felelének néki a város férfiai:
Az Isten emberének sírja ez, aki Júdából
jött és mindezeket megjövendölte a
bételbeli oltár felõl, amiketmost cselekedtél.
1Kir. 13,31.
18. És monda: Hagyjatok békét néki,
és senki meg ne mozdítsa az õ csontjait.
És megmentették az õ csontjait annak a
prófétának a csontjaival együtt, aki Samariából
jött.
KIRÁLYOK II. KÖNYVE 23. 423
19. És lerontotta Jósiás a magaslatok
minden házát is, amelyek Samaria városaiban
voltak, amelyeket az Izrael királyai
csináltak, hogy az Urat haragra ingereljék,
és éppen úgy cselekedett azokkal
mindenekben, amint Bételben cselekedett.
2Krón. 34,6.
20. És megáldozta a magaslatok összes
papjait, akik ott voltak, az oltárokon, és
emberi csontokat égetett meg azokon,
és úgy tért vissza Jeruzsálembe.
Jósiás pászkaünneplése és halála
21. És parancsolt a király az egész népnek,
és monda: Ünnepeljetek pászkát az
Úrnak, a ti Isteneteknek, amint meg van
írva e szövetség könyvében;
2Móz. 12,3. 3Móz. 23,5. 4Móz. 9,2. 5Móz. 16,2.
22.Mert nem szereztetett olyan pászka
a bírák idejétõl fogva, akik az Izraelt ítélték,
sem pedig az Izrael és a Júda királyainak
minden idejében,
23.Hanemcsak Jósiás király tizennyolcadik
esztendejében szereztetett ilyen pászka
az Úrnak Jeruzsálemben.
24. És kivesztette Jósiás király az ördöngösöket
és a titokfejtõket, a teráfokat és
a bálványokat, és mindazokat az utálatosságokat,
amelyek láttattak Júda földjén és
Jeruzsálemben, hogy helyreállítsa a törvény
beszédeit, amelyek meg voltak írva
a könyvben, amelyet Hilkia pap találtmeg
az Úr házában. 3Móz. 19,31. 20,27. 5Móz. 18,11.
25.Nem is volt õhozzá hasonló király
õelõtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz
teljes szívébõl és teljes lelkébõl és teljes
erejébõl, Mózesnek minden törvénye
szerint; de utána sem támadott hozzá
hasonló.
26.De az Úr mégsem szûnt meg az Õ
megbúsult nagy haragjától, amellyel megharagudott
Júdáramindazokért a bosszantásokért,
amelyekkel bosszantotta Õt
Manasse. Jer. 15,4.
27.Mert azt mondá az Úr: Júdát is elvetem
szemem elõl, mint ahogy az Izraelt
elvetettem, és megutálom ezt a várost,
amelyet választottam, Jeruzsálemet, és
ezt a házat is, amelyrõl azt mondottam:
Ott legyen az én nevem! 1Kir. 8,29.
28. Jósiásnak egyéb dolgai pedig ésminden
cselekedetei, vajon nincsenek-é megírva
a Júda királyainak krónikakönyvében?
2Krón. 35,20.
29. Az õ idejében jött fel Nékó fáraó, az
egyiptomi király Asszíria királya ellen az
Eufrátesz folyóvize mellé. És Jósiás király
eleibe ment, de az megölte õt Megiddóban,
amint meglátta õt.
Bír. 5,19. 2Krón. 35,20. Jer. 2,16. Zak. 12,1.
30. És az õ szolgái szekérre tévén õt,
halva vitték elMegiddóból és Jeruzsálembe
hozván, eltemeték õt az õ sírboltjába.
A föld népe pedig vevé Joáházt, a Jósiás
fiát, és felkenvén õt, királlyá tevé az õ atyja
helyett. Jer. 22,11.
Joáház
31. Huszonhárom esztendõs volt Joáház,
mikor uralkodni kezdett, és három
hónapig uralkodott Jeruzsálemben, és az
õ anyjának neve Hamutál, a libnabeli Jeremiás
leánya.
32. És gonoszul cselekedék az Úr szemei
elõtt mind aszerint, amint az õ atyái
cselekedtek.
33. De Nékó fáraó bilincsekbe verte õt
Riblában, Hámát földjén, amikor Jeruzsálemben
királlyá lett; és az országra adót
vetett, száz tálentum ezüstöt és egy tálentum
aranyat. 4Móz. 34,11. Jer. 52,27.
Eliákim
34. ÉsNékó fáraó Eliákimot, a Jósiás fiát
tette királlyá, az õ atyja, Jósiás helyett, és
nevét Joákimra változtatta; Joáházt pedig
magával vitte, és az Egyiptomba megérkezvén,
ott hala meg. Mát. 1,11.
35. Az ezüstöt és az aranyat megadta
ugyan Joákim a fáraónak, de az országot
sarcoltatta meg, hogy megadhassa az
ezüstöt a fáraó parancsolata szerint; a
föld népe közül mindenkitõl az õ értéke
szerint hajtott be ezüstöt és aranyat, hogy
Nékó fáraónak adja. Péld. 11,11. 15,6.
36. Joákim huszonöt esztendõs volt,
mikor uralkodni kezdett, és tizenegy
esztendeig uralkodott Jeruzsálemben;
az õ anyjának neve Zébuda, a rúmabeli
Pedája leánya.
424 KIRÁLYOK II. KÖNYVE 23.
37. És gonoszul cselekedék az Úr szemei
elõtt mind aszerint, amint az õ atyái
cselekedtek.
Joákim
24 Joákimidejében jött felNabukodonozor,
Babilónia királya, és Joákim
a szolgája lett három esztendeig; de az
után elfordult és elpártolt tõle.
3Móz. 26,25. Dán. 1,1.
2. És ráküldé az Úr a káldeusok seregeit,
a szíriabeliek seregeit, amoábiták seregeit
és az Ammon fiainak seregeit, és
ráküldte õket Júdára, hogy elveszítsék
õt az Úr beszéde szerint, amelyet szólott
szolgái, a próféták által. Ésa. 3,10. 11.
3. Csak az Úr beszéde szerint történt ez
Júdán, hogy elvesse õt a maga orcája elõl
Manasse bûneiért, mind aszerint, amint
cselekedett;
4. És az ártatlan vérért is, amelyet kiontott,
és hogy betöltötte Jeruzsálemet
ártatlan vérrel; ezért nem akart az Úr
megbocsátani néki.
5. Joákimnak egyéb dolgai pedig és
minden cselekedetei, vajon nincsenek-é
megírva a Júda királyainak krónikakönyvében?
2Krón. 36,6.
6. És elaluvék Joákim az õ atyáival, és
az õ fia, Joákin uralkodék helyette,
Jer. 22,18. 19.
7. És Egyiptomkirálya többé nemjött ki
az õ földjébõl; mert Babilónia királya mindent
elvett, ami csak az egyiptomi királyé
volt, Egyiptom folyóvizétõl az Eufrátesz
folyóvizéig. Jer. 37,5. 46,2.
Joákin, a babilóniai fogság kezdete
8. Tizennyolc esztendõs volt Joákin, mikor
királlyá lett, és háromhónapig uralkodott
Jeruzsálemben. Az õ anyjának neve
Néhusta, a jeruzsálembeli Elnatán leánya.
Jer. 24,1.
9. És gonoszul cselekedék az Úr szemei
elõtt mind aszerint, amint az õ atyja cselekedett.
10. Ebben az idõben jöttek fel Nabukodonozornak,
Babilónia királyának szolgái
Jeruzsálem ellen, és szállották meg a várost.
Dán. 1,1.
11. Maga Nabukodonozor, Babilónia
királya is feljött a város ellen, amelyetmár
az õ szolgái megszállottak.
12. És kiment Joákin, a Júda királya
Babilónia királyához az õ anyjával, szolgáival,
hadnagyaival és udvariszolgáival
együtt, de fogságra vetette õt Babilónia
királya az õ uralkodásának nyolcadik esztendejében.
Jer. 24,1. 25,1. Ezék. 17,12.
13. És elvitte onnét az Úr házának minden
kincsét és a király házának kincsét, és
összevagdalt minden arany edényt, amelyet
Salamon, az Izrael királya csináltatott
az Úr templomában, amint az Úr megmondotta.
rész 20,17. 18.
1Kir. 14,15. Ésa. 39,6. Jer. 20,5. Dán. 5,2.
14. És elhurcolta az egész Jeruzsálemet,
összes fejedelmeit és minden vitézeit, tízezer
foglyot, az összes mesterembereket
és lakatosokat, úgyhogy a föld szegény
népén kívül senki sem maradt ott.
1Sám. 13,19. 22. Jer. 24,1. 40,7.
15. És elhurcolta Joákint is Babilóniába,
és a király anyját, és a király feleségeit és
udvariszolgáit, és az ország erõs vitézeit
fogságba hurcolta Jeruzsálembõl Babilóniába;
2Krón. 36,10. Eszt. 2,6.
16. És az összes elõkelõ férfiakat, hétezret,
és a mesterembereket és a lakatosokat,
ezret, és az összes erõs, harcra
termett férfiakat fogva vitte Babilóniába
Babilónia királya. Jer. 52,28.
17. És Babilónia királyaMattaniát, nagybátyját,
tette õhelyette királlyá, és nevét
Sédékiásra változtatta. 1Krón. 3,15. Jer. 37,1.
Sédékiás
18. Huszonegy esztendõs volt Sédékiás,
mikor uralkodni kezdett, és tizenegy esztendeig
uralkodott Jeruzsálemben; az õ
anyjának neve Hamutál, a Libnából való
Jeremiás leánya. Jer. 52,1.
19. És gonoszul cselekedék az Úr szemei
elõtt mind aszerint, amint Joákim
cselekedett;
20.Mert az Úr haragja miatt történt ez
így Jeruzsálemmel és Júdával,míg csak el
nem vetette õket az Õ orcája elõl. Sédékiás
azonban elpártolt Babilónia királyától.
5Móz. 4,24. 29,27.
KIRÁLYOK II. KÖNYVE 23. 24. 425
Jeruzsálem feldúlása, fogság
25 És történt az õ uralkodásának
kilencedik esztendejében, a tizedik
hónapban, és annak tizedik napján,
hogy feljött Nabukodonozor, Babilónia
királya minden õ seregével Jeruzsálem
ellen, és táborba szállott ellene, és köröskörül
ostromtornyokat építettek ellene.
2Krón. 36,17. Jer. 34,2. 39,1. Ezék. 24,1.
2. És megszállva tartatott a város Sédékiás
király tizenegyedik esztendejéig;
3. De a negyedik hónap kilencedik napján
akkora ínség lett a városban, hogy
nem volt mit enni a föld népének.
Jer. 39,4. 52,7.
4. És betöretett a város, és a harcosok
mind futni kezdtek éjjel a kettõs kõfal
között levõ kapu útján, amely a király
kertje mellett van; a káldeusok pedig ott
táboroztak a város körül. És a király is
elfutott a puszta útján.
5. De a káldeusok hada ûzõbe vette
a királyt, és utolérték õt Jérikó mezején,
és az egész sereg szétszóródott mellõle.
6. És elfogták a királyt, és elvitték õt
Babilónia királyához Riblába, ahol ítéletet
tartottak fölötte.
7. És Sédékiás fiait saját szeme láttára
vágták le; Sédékiás szemeit pedig megvakították,
és láncokba verve vitték el õt
Babilóniába.
8. Az ötödik hónap hetedik napján, ez a
Nabukodonozor, babilóniai király uralkodásának
tizenkilencedik esztendeje, feljött
Nabuzár-Adán, a vitézek hadnagya, Babilónia
királyának szolgája Jeruzsálembe;
9. És felgyújtotta az Úr házát és a király
házát, és Jeruzsálem összes házait és
mind a nagy palotákat felégette tûzzel.
Zsolt. 79,1. Ámós 2,5.
10. És Jeruzsálem kõfalait köröskörül
lerombolta a káldeusok serege, amely a
vitézek hadnagyával volt. Neh. 1,3.
11. A többi népet pedig, amely a városban
még megmaradt, és azokat, akik
Babilónia királyához hajlottak, és a többi
népet mind elhurcolta Nabuzár-Adán, a
vitézek hadnagya. Jer. 39,9.
12. A föld népének csak a szegényébõl
hagyott ott a vitézek hadnagya szõlõmûveseket
és szántóvetõ embereket.
13. És a rézoszlopokat, amelyek az Úr
házában voltak, és a mosdómedencék
talpait és a réztengert, amely az Úr házában
volt, összetörték a káldeusok, és azok
rezét Babilóniába vitték. 1Kir. 7,15.
14. Elvitték a fazekakat is, a lapátokat, a
késeket, tömjénezõket, és minden, a szolgálatra
rendelt egyéb rézedényeket.
2Móz. 27,3. 1Kir. 7,50.
15. És elvitte a vitézek hadnagya a serpenyõket,
a medencéket, amelyek közül
némelyek aranyból, némelyek pedig
ezüstbõl voltak, Dán. 5,2.
16. A két rézoszlopot, a réztengert és a
mosdómedencék talpait, amelyeket Salamon
csinált az Úr házában; megmérhetetlenvoltmindezeknekaz
edényekneka reze.
17. Az egyik oszlop magassága tizennyolc
sing volt, és egy rézgömb volt rajta
és a gömb három sing magas volt, a gömbön
köröskörül hálózat és gránátalmák
mind ércbõl, és ugyanilyen volt a másik
oszlop is a hálózattal együtt.
18. És elhurcolta a vitézek hadnagya
Serája papot is, az elsõ rendbõl és Sofóniás
papot, a második rendbõl és a három
ajtónállót,
19. És a városból elvitt egy fõembert,
aki a hadakozó férfiak elöljáró hadnagya
volt, és öt férfiút, akik a király körül forgolódtak,
akik találtattak a városban, és
a sereg hadnagyának íródeákját, aki sereget
gyûjt a föld népe közül, és hatvan férfiakat
a föld népe közül, akik ott találtattak
a városban. Jer. 52,25.
20. És vevé õket Nabuzár-Adán, a vitézek
hadnagya, és elvitte Babilónia királyához
Riblába,
21. És levágta õket Babilónia királya,
és megölte Riblában a Hámát földjén. És
így viteték el Júda az õ földjérõl.
3Móz. 26,33. 5Móz. 28,36. Jer. 52,9. Ámós 5,27.
22. A Júda földjén megmaradt népnek
pedig, amelyet meghagyott Nabukodonozor,
Babilónia királya, Gedáliát, Ahikámnak,
a Sáfán fiának fiát, rendelte
tiszttartóul. Jer. 40,5.
23.Mikor pedigmeghallották a seregek
hadnagyai mind, és az õ embereik, hogy
Babilónia királya Gedáliát tette tiszttartó-
426 KIRÁLYOK II. KÖNYVE 25.
427
vá, elmentek Gedáliához Mispába, Izmáel,
a Nétánia fia, és Johanán, a Kareáh fia,
és Serája, a nétofáti Tánhumet fia, és Jahazánia,
Maakáti fia, õk és az õ embereik;
24. És megesküdött nékik Gedália és az
õ embereiknek, és monda nékik: Ne féljetek
a káldeusoknak való szolgálattól.
Maradjatok az országban, és szolgáljatok
Babilónia királyának, és jó dolgotok lesz.
Jer. 27,12. 37,17.
25. A hetedik hónapban azonban elment
Izmáel, Nétániának, az Elisáma fiának fia,
aki királyimagból volt, és vele tíz férfiú, és
megölték Gedáliát és meghalt; és a zsidókat
és a káldeusokat, akik õvele voltak
Mispában. Jer. 41,1. 2.
26. És felkelt az egész nép kicsinytõl
nagyig és a seregek hadnagyai, és elmentek
Egyiptomba; mert féltek a káldeusoktól.
Joákin kegyelmet nyer
a babilóniai királytól
27. És lõn a harminchetedik esztendõben,
Joákinnak, a Júda királyának fogságba
hurcoltatása után, a tizenkettedik
hónap huszonhetedik napján, kivette Evil-
Merodák, Babilónia királya, az õ uralkodásának
elsõ esztendejében Joákint, Júda
királyát a fogházból;
1Móz. 40,13. 20. Jer. 41,17. 52,31.
28. És kegyesen beszélt vele, és feljebb
tette az õ székét a többi királyok székeinél,
akik nála voltak Babilóniában;
Dán. 2,37. 5,18. 19.
29. És kicserélte fogsága ruháit, és mindenkor
nála volt étele életének minden
idejében. 1Móz. 41,14. 42. 2Sám. 9,7.
30. És mindenkor kijárt az õ része,
amelyet a király adott néki napról napra
életének minden idejében.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 38.A királyokról írott II.könyv 22-25.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »