Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

KRÓNIKÁK ELSÕ KÖNYVE

Nemzetségi táblázat
Ádámtól Izsákig
1 Ádám, Sét, Énós. 1Móz. 4,25. 5,3.
2. Kénán,Mahalálél, Járed.
3. Énók,Metuséláh, Lámek. Júd. 14.
4. Noé, Sém, Hám és Jáfet.
5. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai,
Jáván, Tubál,Mések és Tirász.
1Móz. 10,2.
6. A Gómer fiai pedig: Askenáz, Rifát és
Tógárma.
7. Jávánnak pedig fiai: Elisa, Társis, Kittim
és Dodánim.
8. Hámnak fiai: Kús, Micráim, Pút és
Kánaán. 1Móz. 10,6.
9. Kúsnak fiai: Széba, Hávila, Szábtá,
Rahmá és Szabtéka; Rahmának pedig fiai:
Séba és Dédán.
10. Kús nemzé Nimródot is; ez kezde
hatalmassá lenni a földön.
11. Micráim pedig nemzé Lúdimot,
Anámimot, Lehábimot és Naftuhimot.
1Móz. 10,13. 14.
12. Patruszimot és Kaszlúhimot, akiktõl
a filiszteusok származtak, és Kaftorimot.
1Móz. 10,11. 5Móz. 2,23. Jer. 47,4. Ámós 9,7.
13. Kánaán pedig nemzé Cídont, az õ
elsõszülöttét és Hétet,
14. És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust.
15. Hivveust, Harkeust és Szineust.
16. Arvadeust, Cemareust és Hamateust.
17. Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád,
Lúd, Arám, Úc, Húl, Géter ésMesek.
1Móz. 9,23. 10,22.
18. Arpaksád pedig nemzé Sélát és Sélá
nemzé Hébert.
19. Hébernek is lett két fia, az egyiknek
neve Péleg, mivelhogy az õ idejében osztatott
el a föld; testvérének neve pedig
Joktán.
20. Joktán pedig nemzé Almodádot és
Sélefet, Hacarmávetet és Jeráhot,
21. Hadórámot, Úzált és Diklát,
22. És Ebált, Abimáelt és Sébát,
KRÓNIKÁK ELSÕ KÖNYVE
428 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 1. 2.
23. Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind
Joktán fiai.
24. Sém, Arpaksád, Séláh. 1Móz. 11,10.
25. Héber, Péleg, Réu.
26. Sérug, Náhor, Táré.
27. Abrám, ez az Ábrahám.
1Móz. 17,5. 2Krón. 20,7. Neh. 9,7.
Ésa. 41,8. 51,2. Róm. 4,16. Jak. 2,23.
28. Ábrahám fiai: Izsák és Izmáel.
1Móz. 16,15. 21,2. 3.
29. Ezeknek nemzetségei pedig ezek:
Izmáel elsõszülötte Nebájót és Kédar,
Adbeél ésMibszám. 1Móz. 25,12–16.
30.Misma és Dúma,Massza, Hadad és
Téma.
31. Jétur, Náfis és Kedma; ezek az Izmáel
fiai.
32. Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának
fiai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán,
Médán, Midián, Isbák és Suah. És a
Joksán fiai: Séba és Dédán. 1Móz. 25,1. 2.
33. És a Midián fiai: Éfa, Héfer, Hánok,
Abida és Eldáa.Mindezek a Keturá fiai.
34. Ábrahám pedig nemzé Izsákot;
Izsák fiai pedig ezek: Ézsaú és Izrael.
1Móz. 21,1. 25,25.
35. Ézsaúnak fiai: Elifáz, Réuél, Jéhus,
Jalám és Korah. 1Móz. 36,9. 10. 5Móz. 2,22.
Mal. 1,2. 3. Róm. 9,13. Zsid. 12,16.
36. Elifáz fiai: Témán, Omár, Cefi, Gatám,
Kenáz és Timna és Amálek.
37. Réuél fiai: Nahat, Zérah, Samma és
Mizza.
38. Széir fiai: Lótán és Sóbál, Cibón,
Haná, Disón, Ecer és Disán. 1Móz. 36,20.
39. Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám:
Lótánnak húga pedig Timna.
40. Sóbál fiai: Alján és Mánahát, Hébál,
Sefi ésOnám;Cibón fiai pedig:Aja ésHaná.
41. Haná fia: Disón, Disón fiai pedig:
Hamrán és Esbán, Itrán és Kerán.
42. Ecer fiai: Bilhán és Zahaván, Jakán.
Disán fiai: Húc és Arán.
43. Ezek pedig a királyok, akik uralkodának
Edóm földjén, mielõtt az Izrael fiai
között király uralkodott volna: Bela, Behor
fia, az õ városának neve Dinhába volt.
1Móz. 36,31.
44. Bela meghalván, uralkodék helyette
Jóbáb, a Bocrából való Zerah fia.
45. És hogy Jóbáb meghala, uralkodék
helyette a Témán földjébõl való Húsám.
46.Meghala Húsám is, és uralkodék
helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré
a midiánitákat a Moáb mezején; és az õ
városának neve Hávit volt. 1Kir. 11,14.
47. Hadád is, hogy meghala, uralkodék
helyette aMasrekából való Szamlá.
48. Szamlá holta után uralkodék helyette
Saul, a folyóvíz mellett való Réhobótból.
1Móz. 36,37.
49. Saul is meghala, és uralkodék helyette
Báhál-Hanán, az Akbór fia.
50. Báhál-Hanán holta után uralkodék
helyette Hadád; és az õ városának neve
Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel,
ki Mézaháb leányának, Matrédnak
volt a leánya. 1Móz. 36,39.
51. Hadád halála után Edóm fejedelmei
valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem,
Jetét fejedelem,
52. Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem
és Pinon fejedelem,
53. Kenáz fejedelem, Témán fejedelem
ésMibcár fejedelem,
54.Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem.
Ezek voltak Edóm fejedelmei.
Jákób és Júda fiai
2 Ezek az Izrael fiai: Rúben, Simeon,
Lévi, Júda, Issakár és Zebulon;
1Móz. 29,32.
2. Dán, József, Benjámin, Naftali, Gád
és Áser.
3. Júdának fiai: Hér, Ónán és Séla; e
három születék néki a kánaánita Súának
leányától. De Hér, Júdának elsõszülött fia
gonosz volt az Úr szemei elõtt, és megölé
õt az Úr. 1Móz. 38,2.
4. Támár pedig, az õ menye szülé néki
Pérecet és Zeráhot. Júdának fiaimindnyájan
öten voltak. 1Móz. 38,29.Mát. 1,3.
5. Pérec fiai: Hecrón és Hámul.
1Móz. 46,12.
6. Zeráh fiai pedig: Zimri és Etán, Hémán,
Kálkól és Dára; mindenestõl öten.
1Kir. 4,31.
7. Kármi fiai: Ákán, Izrael megrontója,
mivel elvett az Istennek szentelt, elpusztítandó
dolgokból.
8. Etán fia: Azária.
9. Hecrón fiai, kik születtenek néki:
Jérahméel, Rám és Kélubai.
10. Rám nemzé Amminádábot, Amminádáb
pedig nemzé Nahsont, a Júda fiainak
fejedelmét. 4Móz. 1,7. 2,3.
11. Nahson nemzé Szálmát, Szálma pedig
nemzé Boázt; Ruth 4,21.
12. Boáz nemzé Obedet; Obed nemzé
Isait;
13. Isai pedig nemzé Eliábot, az õ elsõszülöttét,
és Abinádábot, másodikat,
Simeát, harmadikat. 1Sám. 16,6. 9.
14. Netanéelt, negyediket, és Raddait,
ötödiket.
15. Osemet, hatodikat és Dávidot, a
hetedik fiát; 1Sám. 17,12. 13.
16. És nõvéreiket, Séruját és Abigáilt.
Sérujának pedig fiai voltak: Absai, Joáb és
Asáel, e három. 2Sám. 2,18.
17. Abigáil szülé Amasát; Amasának
atyja pedig az Izmáel nemzetségébõl való
Jéter volt. 2Sám. 17,25.
18. Káleb pedig, a Hecrón fia nemzett
az õ Azuba nevû feleségétõl és Jérióttól;
és ezek az õ fiai: Jéser, Sobáb és Ardon.
19. Azuba meghala, és Káleb vevé magának
feleségül Efratát, és ez szülé néki
Húrt.
20. Húr nemzé Urit, Uri pedig nemzé
Bésaléelt. 2Móz. 31,2. 35,30.
21. Azután beméne Hecrón Mákirnak,
Gileád atyjának leányához; mert õ ezt elvette
hatvanesztendõs korában, és szülé
néki Ségubot. 4Móz. 27,1.
22. Ségub pedig nemzé Jáirt, kinek
huszonháromvárosa volt a Gileád földjén.
23. De Gesur és Árám elvették tõlük Jáir
falvait, Kenátot és mezõvárosait, hatvan
várost.Mindezek Mákirnak, a Gileád atyjának
fiaié. 4Móz. 32,41. 5Móz. 3,14. Józs. 13,30.
24.Minekutána pedig meghala Hecrón
Káleb-Efratában, akkor szülé néki Abija,
a Hecrón felesége, Ashúrt, Tékoa atyját.
2Sám. 14,2. Neh. 3,5.
25. Jérahméelnek, a Hecrón elsõszülöttének
fiai voltak: Rám, az elsõszülött, Búna,
Orem, Osem és Ahija.
26. Volt más felesége is Jérahméelnek,
Atára nevû; ez az Onám anyja.
27. Rámnak, Jérahméel elsõszülöttének
pedig fiai voltak:Maás, Jámin és Héker.
28. Onámfiai voltak: Sammai és Jáda; és
Sammai fiai: Nádáb és Abisúr.
29. Abisúr feleségének neve Abihail, aki
szülé néki Akbánt ésMólidot.
30. Nádáb fiai: Széled és Appaim: Széled
magtalanul halt meg.
31. Appaim fia: Isi; Isi fia: Sésán; Sésán
fia: Ahálai.
32. Jáda fiai, aki Sammai testvére volt:
Jéter és Jonatán; Jéter magtalanul halt
meg.
33. Jonatán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak
a Jérahméel fiai.
34. Sésánnak nem voltak fiai, hanem
csak leányai; de volt Sésánnak egy egyiptombeli
szolgája, Járha nevû.
35. És adá Sésán e Járha nevû szolgájának
az õ leányát feleségül, aki szülé néki
Attait.
36. Attai pedig nemzé Nátánt; Nátán
nemzé Zabádot;
37. Zabád nemzé Eflált; Eflál nemzé
Obedet;
38. Obed nemzé Jéhut; Jéhu nemzé Azáriát.
39. Azária nemzé Hélest; Héles nemzé
Elását;
40. Elása nemzé Sisémait; Sisémai nemzé
Sallumot;
41. Sallum nemzé Jékámiát; Jékámia
pedig nemzé Elisámát.
42. A Káleb fiai pedig, aki Jérahméel
testvére volt: elsõszülötte Mésa; ez volt
Zifnek és Marésa fiainak atyjuk, Hebronnak
atyja.
43. Hebron fiai: Korah, Tappuah, Rékem
és Séma.
44. Séma pedig nemzé Rahámot, a Jorkeám
atyját; és Rékem nemzé Sammait,
45. A Sammai fia pedig: Máon; ez a
Máon volt a Betsúr atyja.
46. Efa pedig, a Káleb ágyastársa, szülé
Háránt és Mósát és Gázezt; és Hárán
nemzé Gázezt.
47. Jaddai fiai pedig: Régem, Jotám,
Gésán, Pelet, Héfa és Saáf.
48. A Káleb ágyasa,Maaka szülé Sébert
és Tirhánát.
49. És szülé Saáfot, Madmanna atyját,
Sevát, aMakbéna atyját és Gibea atyját; és
Aksza a Káleb leánya volt. Józs. 15,17.
KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 2. 429
50. Ezek voltak Káleb fiai, aki Húrnak,
az Efrata elsõszülöttének fia volt: Sobál,
Kirját-Jeárim atyja.
51. Szálma, Betlehem atyja; Háref, Bétgádér
atyja.
52. Voltak pedig Sobálnak is, a Kirját-
Jeárim atyjának fiai: Haroé, a félMenuhót
ura.
53. A Kirját-Jeárim háznépei: jitreusok,
puteusok, sumateusok, misraiteusok;
ezektõl származának a sorateusok és az
estaoliteusok.
54. Szálma fiai: Betlehem és a netofátbeliek,
Atarót, Bét-Jóáb, a córabeli manahateusok
fele.
55. És a Jábesben lakozó tudós emberek
háznépei: a tirateusok, simateusok,
sukateusok. Ezek a kineusok, akik Hámáttól,
a Rékáb házának atyjától származtak.
Bír. 1,16. Jer. 35,2.
Dávid fiai és Júda királyai
3 Ezek a Dávid fiai, akik Hebronban
születének néki: elsõszülötte volt
Amnon, a Jezréelbõl való Ahinoámtól;
második volt Dániel, a Kármelbõl való
Abigailtól. Józs. 15,56. 2Sám. 3,2.
2. Harmadik Absolon, aki Maakának, a
gessurbeli Talmai király leányának volt
a fia; negyedik Adónia, Haggittól való.
3. Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik
Jitreám, az õ feleségétõl, Eglától való.
4. E hat fia születék néki Hebronban,
ahol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott;
Jeruzsálemben pedig harminchárom
esztendeig uralkodék. 2Sám. 5,5.
5. Jeruzsálemben pedig ezek születének
néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon,
négyen, Batsuától, az Ammiel leányától.
6. És Ibhár, Elisáma és Elifélet.
7. Nógah, Néfeg és Jáfia.
8. ÉsElisáma,Eljada ésElifélet, kilencen.
9.Mindezek a Dávid fiai, az õ ágyastársainak
fiain kívül; és ezeknek a húga,
Támár. 2Sám 13,1.
10. Salamonnak pedig fia volt Roboám;
ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia
Josafát. 1Kir. 11,43. 15,7.
11. Ennek fia Jórám, ennek fia Aházia,
ennek fia Joás.
12. Ennek fia Amásia, ennek fia Azária;
ennek fia Jótám.
13. Ennek fia Aház, ennek fia Ezékiás,
ennek fiaManasse.
14. Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás.
15. Jósiásnak pedig fiai: elsõszülötte
Johanán, második Jójákim, harmadik
Sédékiás, Sallum negyedik.
16. Jójákim fiai: az õ fia Jékoniás, ennek
fia Sédékiás. 2Kir. 24,17.
17. Jékóniásnak fiai: Asszír, ennek fia
Saáltiel. Mát. 1,12.
18. És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia,
Hosáma és Nédábia.
19. Pedája fiai: Zerubábel és Simei.
Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az
õ húguk volt Selómit. Ezsdr. 3,2.
20. És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia
és Jusáb-Hésed, ezek öten.
21. Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és
Refája fiai és Arnámfiai, Obádia fiai, Sekánia
fiai.
22. És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai:
Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát,
ezek hatan.
23. Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és
Azrikám, ezek hárman.
24. Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib,
Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni;
ezek heten.
Júda utódai
4 Júda fiai ezek: Pérec, Hecrón, Kármi,
Húr és Sobál. 1Móz. 38,29. 46,12.
2. Reája pedig, a Sobál fia nemzé Jáhátot;
Jáhát nemzé Ahumáit és Lahádot;
ezek a sorateusok háznépei.
3. Ezek Etám atyjától valók: Jezréel,
Jisma, Jidbás; és az õ húguknak neve
Haslelponi.
4. Pénuel pedig Gedor atyja, és Ezer
Húsa atyja. Ezek Efrata elsõszülöttének,
Húrnak fiai, aki Betlehem atyja volt.
5. Ashúrnak pedig, a Tékoa atyjának
volt két felesége, Heléa és Naára.
6. És Naára szülé néki Ahuzámot,
Héfert, Teménit és Ahastárit. Ezek a
Naára fiai.
430 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 2. 3. 4.
7. Heléa fiai: Séret, Jésohár, Etnán és
Kóc.
8. Kóc pedig nemzé Hánubot, Hásobébát
és Ahárhel háznépét, aki Hárumnak
fia volt.
9. Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb
volt, és azért nevezé õt az õ anyja
Jábesnek, mondván: Mivelhogy fájdalommal
szülém õt.
1Móz. 3,16. 34,19. Zsolt. 112,6. Péld. 10,7.
10. És Jábes az Izrael Istenét hívá
segítségül, mondván: Ha engem megáldanál
és az én határomat megszélesítenéd,
és a Te kezed énvelem lenne, és
engem minden veszedelemtõl megoltalmaznál,
hogy bút ne lássak! És megadá
Isten néki, amit kért.
Zsolt. 65,2. 89,28. 33–35. Ésa. 54,10.
11. Kélub pedig, a Súha testvére, nemzé
Méhirt; ez az Eston atyja.
12. Eston nemzé Bét-Rafát, Paseáhot,
Tehinnát, Ir-Náhás atyját. Ezek a Rékától
való férfiak.
13. Kénáz fiai: Otniel és Serája; Otniel
fia: Hatát. Józs. 15,17.
14.Meonótai nemzé Ofrát; Serája pedig
nemzé Joábot, a gé-harasimbeliek atyját,
mert mesteremberek valának. Neh. 11,35.
15. Káleb fiai, ki Jefunné fia volt: Iru, Ela
és Naám; és Ela fiai; és Kénáz.
16. Jéhalélel fiai: Zif, Zifa, Tirja és Asárel.
17. Ezra fiai: Jéter,Méred, Efer és Jálon;
és szüléMirjámot, Sammait és Isbát, Estemóa
atyját.
18. Ennek felesége pedig, Jehudéja
szülé Jéredet, a Gedor atyját és Hébert,
a Szókó atyját, Jékutielt, a Zánoah atyját;
ezek Bitiának, a fáraó leányának fiai, akit
Méred elvett.
19. Hódia nevû feleségének pedig fiai,
ki Nahamnak, Keila atyjának nõvére volt:
Hagármi és a maakátbeli Estemóa.
20. Simon fiai: Amnon, Rinna, Benhanán
és Tilon. Isi fiai: Zohét és Benzohét.
21. Júda fiának, Sélának fiai: Er, Léka
atyja, és Laáda,Marésa atyja, és a gyapotszövõk
háznépe Bét-Asbeában; 1Móz. 38,5.
22. És Jókim és Kozeba lakosai, és Joás
és Saráf, akikMoáb urai voltak, és Jásubi,
Léhem. De ezek már régi dolgok.
23. Ezek voltak a fazekasok, és Netaimban
és Gederában laktak. A királlyal
laktak ott, az õ dolgáért.
Simeon utódai
24. Simeon fiai: Némuel, Jámin, Járib, Zérah,
Saul; 1Móz. 46,10. 2Móz. 6,15. 4Móz. 26,12.
25. Kinek fia Sallum, kinek fia Mibsám,
kinek fiaMisma.
26.Misma fiai: Hammúel az õ fia, Zakkur
az õ fia, Simi az õ fia;
27. Siminek tizenhat fia és hat leánya
volt; de testvéreinek nem volt sok fia, s
általában háznépük nem volt oly népes,
mint Júda fiaié.
28. Lakoznak vala pedig Beersebában
ésMóladában és Hacar-Suálban.
29. Bilhában, Ecemben és Toládban,
30. Bétuelben, Hormában és Ciklágban,
31. Bet-Markabótban, Hacar-Szuszimban,
Bet-Biriben és Saáraimban; ezek voltak
az õ városaik mindaddig, míg Dávid
királlyá lett.
32. Faluik pedig ezek: Etám, Ain, Rimmon,
Tóken és Asán, öt város;
33. És mindazok a falvaik, amelyek e
városok körül voltak Bálig; ezek valának
lakóhelyeik és nemzetségeik:
34.Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amásia
fia.
35. És Jóel és Jéhu, a Jósibia fia, ki
Serája fia, ki Asiel fia volt;
36. És Eljoénai, Jaákoba, Jésohája,
Asája, Adiel, Jesiméel és Benája.
37. Ziza, a Sifi fia, ki Alon fia, ki Jedája
fia, ki Simri fia, ki Semája fia.
38. Ezek a név szerint felsoroltak voltak
a fõemberek nemzetségükben, akik igen
elszaporodtak atyjuk házában,
39. Azért elindulának Gedor felé, hogy
a völgy keleti részére menjenek és ott
barmaiknak legelõt keressenek.
40. Találának is zsíros és jó legeltetõ
helyet, az a föld pedig tágas, nyugodalmas
és bõséges, mert Hámból valók laktak ott
azelõtt.
41. Elmenvén pedig e név szerint megnevezettek
Ezékiásnak, a Júda királyának
idejében, lerombolták sátoraikat, és a
maonitákat, akiket ott találtak, kiirtották
KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 4. 431
mind e mai napig, s helyükbe letelepedének,
mivel ott barmaik számára legelõhelyeket
találtak. 2Kir. 18,8.
42. És közülük, a Simeon fiai közül,
némelyek elmenének a Széir hegyére,
úgymint ötszázan, akiknek elöljáróik az
Isi fiai, Pelátja, Nehárja, Refája és Uzriel
voltak.
43. És valakik az Amálek nemzetségébõl
megmaradtak, mind levágák azokat,
és ott letelepedének mind e mai napig.
1Sám. 15,8. 2Sám. 8,12.
Rúben utódai
5 Rúbennek, Izrael elsõszülöttének
fiai, mert õ volt az elsõszülött; mikor
pedig megfertõztette az õ atyjának ágyasházát,
az õ elsõszülöttségi joga a József
fiainak adaték, aki Izrael fia volt, mindazáltal
nem úgy, hogy õk neveztessenek
származás szerint elsõszülötteknek,
1Móz. 29,32. 35,22. 48,15.
2.Mert Júda tekintélyesebb volt az õ
testvérei között, és õbelõle való volt a
fejedelem, hanem az elsõszülöttségnek
haszna lett Józsefé:
1Móz. 49,8. Zsolt. 60,7. 108,8.Mik. 5,2.Mát. 2,6.
3. Ezek Rúbennek, Izrael elsõszülöttének
fiai: Hánok, Pallu, Hecrón és Kármi.
1Móz. 46,9. 2Móz. 6,14. 4Móz. 26,5.
4. Jóel fiai: Semája ennek fia, Góg ennek
fia, Simei ennek fia.
5.Mika ennek fia, Reája ennek fia, Baál
ennek fia.
6. Beéra ennek fia, akit fogságba vitt
Tiglát-Piléser, az asszíriabeli király; õ a
rúbeniták fejedelme volt.
7. Testvérei pedig, családjaik, nemzetségük
megszámlálása szerint ezek: a fõ
Jéhiel és Zakariás,
8. Bela, Azáz fia, ki Séma fia, ki Jóel fia
volt, ki Aróerben lakott Nébóig és Baál-
Meonig. Józs. 13,15.
9. Napkelet felé is lakik vala a pusztában
való bemenetelig, az Eufrátesz folyóvíztõl
fogva; mert az õ barmai Gileád földjén
igen elszaporodtak.
4Móz. 32,1. Józs. 22,9. Én. 4,1.Mik. 7,14.
10. Saul királynak idejében pedig támasztának
hadat a hágárénusok ellen, és elhullának
azok az õ kezeik által, és lakának
azoknak sátoraikban, Gileádnak napkelet
felé való egész részében.
Gád utódai
11. A Gád fiai pedig velük szemben a
Básán földjén laktak Szalkáig. Józs. 13,24.
12. Jóel volt elöljárójuk, Sáfám második
az után; Johánai és Sáfát Básánban.
13. És testvéreik, családjaik szerint
ezek: Mikáel, Mésullám, Séba, Jórai,
Jaékán, Zia és Éber, heten.
14. Ezek az Abihail fiai, ki Húri fia, ki
Jároáh fia, ki Gileád fia, ki Mikáel fia, ki
Jésisai fia, ki Jahadó fia, ki Búz fia.
15. És Ahi, a Gúni fiának, Abdielnek a fia
volt a család feje.
16. Ezek Gileádban, Básánban és az
ezekhez tartozó mezõvárosokban laktak,
és Sáronnak minden legelõjén, határaikig.
Én. 2,1. Ésa. 35,2. 65,10.
17. Kik mindnyájan megszámláltatának
Jótámnak, a Júda királyának idejében, és
Jeroboámnak, az Izrael királyának idejében.
2Kir. 14,16. 15,5.
18. A Rúben fiai közül és a gáditák közül
és a Manasse félnemzetsége közül erõs
pajzs- és fegyverhordozó férfiak, kézívesek
és a hadakozásban jártasok, negyvennégyezer-
hétszázhatvanan harcra kész
férfiak;
19. Hadakozának a hágárénusok ellen,
Jétúr, Náfis és Nódáb ellen. 1Móz. 25,15.
20. És gyõzedelmesek levének azokon,
és kezekbe adatának a hágárénusok
ésmindazok, akik ezekkel voltak;mert az
Istenhez kiáltának harc közben, és Õ
meghallgatá õket, mert Õbenne bíztak.
Zsolt. 22,4. 5. 91,15.
21. És elvitték az õ barmaikat, ötvenezer
tevét, kétszázötvenezer juhot, kétezer
szamarat és százezer embert.
22. A seb miatt pedig sokan elhullának;
mert Istentõl volt az a harc; és azok
helyén lakának a fogságig. Róm. 8,31.
23. A Manasse nemzetsége felének fiai
pedig azon a földön laktak, amely Básántól
Baál-Hermonig, Szenirig és Hermon hegyéig
terjedt, mert igen megsokasodtak.
24. És ezek voltak az õ atyjuk háznépének
fejedelmei: Efer, Isi, Eliel, Azriel,
432 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 4. 5.
Irméja, Hodávia és Jahdiel, igen erõs férfiak,
híres férfiak, akik az õ atyjuk háznépe
között fõk voltak.
25. Vétkezének pedig az õ atyjuknak Istene
ellen; mert a föld lakóinak bálványisteneivel
paráználkodának, akiket az Isten
szemük elõl elpusztított.
26. Felindítá azért az Izrael Istene Pulnak,
az asszíriabeli királynak és Tiglát-Pilésernek,
az asszíriai királynak szellemét,
és fogva elvitte õket, a rúbenitákat, a gáditákat
és a Manasse félnemzetségét is; és
elvitte õket Haláhba és Háborba, Hárába
és aGózán folyóvizéhezmind emai napig.
2Kir. 15,29.
Lévi utódai
6 Lévi fiai: Gerson, Kéhát ésMérári.
1Móz. 46,11.
2. Kéhát fiai pedig: Amrám, Ichár, Hebron
és Uzziel.
3. Amrám gyermekei: Áron, Mózes és
Miriám; Áron fiai pedig: Nádáb, Abihu,
Eleázár és Itamár. 3Móz. 10,1.
4. Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé
Abisuát;
5. Abisua pedig nemzé Bukkit, Bukki
nemzé Uzzit;
6. Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé
Mérajótot;
7. Mérajót nemzé Amáriát, Amária
nemzé Ahitúbot;
8. Ahitúb nemzé Sádókot; Sádók nemzé
Ahimáhást; 2Sám. 8,17. 15,27.
9. Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária
nemzé Jóhanánt;
10. Jóhanán nemzé Azáriát, ez volt a pap
abban a házban, amelyet Salamon Jeruzsálemben
épített. 2Krón. 26,17.
11. Azária nemzé Amáriát; Amária nemzé
Ahitúbot;
12. Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé
Sallumot;
13. Sallum nemzé Hilkiát; Hilkia nemzé
Azáriát;
14. Azária nemzé Séráját, Sérája nemzé
Jéhozadákot; Neh. 11,11.
15. Jéhozadák pedig fogságba méne,
mikor azÚr Júdát és Jeruzsálemet fogságba
viteté Nabukodonozor által. 2Kir. 25,18.
Lévi és Áron fiainak nevei és lakhelye
16. Lévi fiai: Gerson, Kéhát ésMérári.
1Móz. 6,16.
17. Ezek a Gerson fiainak nevei: Libni és
Simhi.
18. Kéhát fiai: Amrám, Jichár,Hebron és
Huzziel.
19.Mérári fiai: Mahli és Musi. Ezek a
Lévi háznépei az õ nemzetségeik szerint.
4Móz. 3,33.
20. Gersonnak fiai: Ligni az õ fia, Jáhát
ennek fia, Zima ennek fia.
21. Jóah ennek fia, Iddó ennek fia, Zérah
ennek fia és Jéatérai ennek fia.
22. Kéhát fiai: Amminádáb az õ fia,
Kóráh ennek fia és Asszír ennek fia;
23. Elkána ennek fia, Ebiásáf ennek fia
és Asszír ennek fia.
24. Táhát ennek fia, Uriel ennek fia,
Uzzia ennek fia és Saul ennek fia.
25. Elkána fiai: Amásai és Ahimót,
26. Elkána. Elkána fia: Sófai az õ fia és
Náhát ennek fia.
27. Eliáb ennek fia, Jérohám ennek fia,
Elkána ennek fia.
28. Sámuel fiai pedig: az elsõszülött
Vásni, a második Abija.
29.Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia;
Simhi ennek fia és Uzza ennek fia.
30. Simea ennek fia, Haggija ennek fia
és Asája ennek fia.
31. Ezek azok, akiket Dávid állított be az
Úr házában az énekléshez, mikor az Isten
ládája elhelyeztetett.
32. És amíg Salamon felépíté az Úr
házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet
sátora elõtt szolgáltak énekléssel és álltak
szolgálatban, mindenki az õ rendje szerint.
1Kir. 8,5. Zsolt. 134,1.
33. Ezek pedig akik szolgáltak, és az õ
fiaik: a kéhátiták fiai közül Hémán fõéneklõ,
Jóel fia, ki Sámuel fia.
34. Ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél
fia, ki Tóah fia.
35. Ki Cúf fia, ki Elkána fia, kiMahát fia,
ki Amásai fia.
36. Ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia,
ki Séfánia fia.
37. Ki Táhát fia, ki Asszír fia, ki Ebiásáf
fia, ki Kóráh fia. 2Móz. 6,24.
KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 5. 6. 433
38. Ki Jichár fia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia,
ki Izrael fia.
39. És ennek testvére, Asáf, aki jobb
keze felõl állt; Asáf, a Berekiás fia, ki
Simea fia volt.
40. Ki Mikáel fia, ki Bahásia fia, ki
Melkija fia.
41. Ki Etni fia, ki Zérah fia, ki Adája fia.
42. Ki Etán fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia.
43. Ki Jáhát fia, ki Gerson fia, ki Lévi fia.
44. Továbbá a Mérári fiai, akik azokkal
atyafiak, balkéz felõl állnak vala; Etán, Kisi
fia, ki Abdi fia, kiMalluk fia.
45. Ki Kasábja fia, ki Amásia fia, ki Hilkia
fia.
46. Ki Amsi fia, ki Báni fia, ki Sémer fia.
47. Ki Mahli fia, ki Musi fia, ki Mérári
fia, ki Lévi fia.
48. És testvéreik, a léviták rendeltetnek
az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatára.
49. Áron pedig és az õ fiai az egészen
megégetendõ áldozatnak oltára mellé, és
a füstölõ oltár mellé, a szentek szentjének
szolgálatamellé, és az Izraelmegszentelésére
rendeltetének mind aszerint, amint
Mózes, az Isten szolgája megparancsolta.
2Móz. 30,7. 4Móz. 3,10. Zsid. 5,1.
50. Áron fiai pedig ezek: Eleázár, az õ fia,
ennek fia Fineás, ennek fia Abisua.
51. Ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi,
ennek fia Zerája.
52. Ennek fiaMerájót, ennek fia Amárja,
ennek fia Ahitúb.
53. Ennek fia Sádók, ennek fia Ahimás.
54. És az Áron fiainak, a kéhátiták nemzetségébõl,
ezek a lakhelyeik, letelepedésük
szerint az õ vidékükön, mert ez jutott
nékik sors által. Józs. 21,9–19.
55. Õk kapták Hebront, a Júda földjén
és a körülötte való legelõket.
56. De e város földjeit és annak faluit
Kálebnek, a Jefunné fiának adták.
4Móz. 13,6. 30.
57. Az Áron fiainak azért a Júda városai
közül adták a menedékvárosokat, Hebront,
Libnát és legelõit, Jattirt és Estemoát
és ezeknek legelõit,
58. És Hilent és annak legelõit, és Débirt
és annak legelõit,
59. Asánt és annak legelõit, és Bét-
Semest és annak legelõit.
60. A Benjámin nemzetségébõl: Gébát
és annak legelõit, Allémetet és annak legelõit,
Anatót várost is és annak legelõit.
Ezeknek az õ nemzetségek szerint tizenhárom
városuk volt. Józs. 21,18.
61. A Kéhát többi fiainak pedig az egy
nemzetségnek családjaitól, és a félnemzetségbõl,
a Manasse nemzetségének
felétõl, sors által tíz várost adtak.
62.Míg a Gerson fiainak meg az õ
nemzetségük szerint az Issakár nemzetségébõl,
az Áser nemzetségébõl, a Naftali
nemzetségébõl és a Manasse nemzetségébõl
Básánban adtak tizenhárom várost.
63. A Mérári fiainak az õ nemzetségük
szerint a Rúben nemzetségébõl, a Gád
nemzetségébõl és a Zebulon nemzetségébõl
sors által tizenkét várost.
64. Adának tehát az Izrael fiai a lévitáknak
városokat, azoknak legelõivel együtt.
65. Sors által adták a Júda nemzetségébõl,
a Simeon nemzetségébõl és a Benjámin
nemzetségébõl ezeket a név szerint
megnevezett városokat.
66. Azoknak, akik a Kéhát fiainak családjaiból
valók voltak, és a határukban
levõ városok az Efraim nemzetségébõl:
67. Azoknak adák a menedékvárosokat,
Sikemet és annak legelõit az Efraim hegyén,
Gézert és annak legelõit. Józs. 21,21.
68. És Jokmeámot és annak legelõit,
BétHoront és annak legelõit.
69. Ajalont és annak legelõit; Gátrimmont
is és annak legelõit.
70. A Manasse nemzetségének felébõl
Anert és annak legelõit, Bileámot és annak
legelõit, a Kéhát többi fiainak családjai
részére.
71. A Gerson fiainak pedig a Manasse
félnemzetségébõl Gólánt Básánban és annak
legelõit, és Astarótot s annak legelõit:
72. Az Issakár nemzetségébõl adák Kédest
és annak legelõit; Dobrátot és annak
legelõit. Józs. 21,27. 28.
73. Rámótot és annak legelõit, Anémet
és annak legelõit.
74. Az Áser nemzetségébõl Másált és
annak legelõit, és Abdont és annak legelõit.
434 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 6.
75. Hukókot és annak legelõit; Réhobot
és annak legelõit.
76. A Naftali nemzetségébõl Kédest
Galileában és annak legelõit;Hammont és
annak legelõit; és Kirjátaimot és annak
legelõit.
77. A Mérári többi fiainak a Zebulon
nemzetségébõl Rimmont és annak legelõit,
és Tábort és annak legelõit.
78. A Jordánon túl Jérikó ellenében a
Jordánnak napkelet felõl való részében a
Rúben nemzetségébõl Bésert a pusztában
és annak legelõit; Jahását és annak legelõit.
79. Kedemótot és annak legelõit; Mefaátot
és annak legelõit.
80. A Gád nemzetségébõl Rámótot Gileádban
és annak legelõit; Mahanaimot és
annak legelõit.
81. Hesbont és annak legelõit; Jaázert
és annak legelõit. 4Móz. 32,3.
5Móz. 2,24. Neh. 9,22. Én. 7,4. Jer. 48,34.
Jákób többi hat fiának nemzetségei
7 Issakár fiai: Tóla, Pua, Jásub és Simron,
négyen. 1Móz. 30,17. 4Móz. 26,23.
2. Tóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel,
Jahmai, Jibsám és Sámuel, akik fejedelmek
voltak az õ atyjaiknak családjaiban. A
Tóla fiai erõs hadakozók voltak nemzetségükben,
kiknek száma Dávid király idejében
huszonkétezer-hatszáz volt. 2Sám. 24,1.
3. Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai:
Mikáel, Obádia, Jóel, Issia, öten, akik
mind fõemberek voltak.
4. És közöttük nemzetségeik és családjaik
szerint harminchatezer hadakozó
férfi volt, mert sok feleségük volt és sok
fiuk is.
5. Ezeknek testvéreik is, Issakárnak
egész nemzetsége szerint erõs hadakozó
férfiak voltak, nyolcvanhétezren szám
szerint mindenestõl.
6. Benjámin fiai: Bela, Béker és Jediáel,
hárman. 1Móz. 46,21.
7. Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót
és Hiri, öt fõember az õ nemzetségükben,
erõs hadakozó férfiak, akik megszámláltatván,
huszonkétezer-harmincnégyen
voltak.
8. Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai,
Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet;
ezek mindnyájan Béker fiai.
9. Azok megszámláltatván nemzetségeik
szerint, családjuk fejei és az erõs hadakozó
férfiak húszezer-kétszázan voltak.
10. Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán
fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán,
Társis és Ahisahár.
11. Ezek mind Jédiáel fiai, családfõk,
erõs hadakozó férfiak, akik tizenhétezerkétszázan
mehetnek vala ki a viadalra.
12. Ir fiai: Suppim és Huppim; Húsim
Ahernek fia.
13. Naftali fiai: Jahciel, Gúni, Jécer,
Sallum, a Bilha fiai.
14.Manasse fiai: Aszriel, kit szüle az õ
felesége. Az õ ágyastársa pedig, a szíriabeli
asszony szüléMákirt, a Gileád atyját.
15.Mákir pedig vevé feleségül Huppimnak
és Suppimnak húgát, kinek neve
Maáka. Amásiknak neve Célofhád. Célofhádnak
leányai voltak. 4Móz. 27,1.
16.Maáka, a Mákir felesége szüle fiat,
akit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét
Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem.
17. Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai,
kiMákir fia volt, kiManasse fia volt.
18. Az õ húga,Moléket pedig szülé Ishódot,
Abiézert ésMahlát.
19. Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem,
Likhi és Aniám.
20. Efraim fiai pedig: Súteláh, kinek fia
Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada,
ennek fia Táhát. 4Móz. 26,35. Zsolt. 60,7. 108,8.
21. Ennek fia Zábád, ennek fia Súteláh,
Ezer és Elhád. És megölék ezeket a gátbeliek,
a földnek lakosai;mert alámentek,
hogy barmaikat elhajtsák.
22. Efraim azért, az õ atyjuk sokáig siratá
õket, akihez elmentek az õ atyjafiai, és
õt vigasztalják vala. Jób 2,11. Ján. 11,19.
23. Beméne azért az õ feleségéhez, aki
fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé
Bériának, mivelhogy szerencsétlenség
történt az õ házában.
24. Leánya pedig Seéra volt, aki alsó és
felsõ Bét-Horont és Uzen-Seérát építé.
Józs. 16,3.
KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 6. 7. 435
436 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 7. 8.
25. Réfah is az õ fia és Resef; ennek fia
Téla, ennek fia Táhán.
26. Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud,
ennek fia Elisáma.
27. Ennek fia Nún, ennek fia Józsué.
4Móz. 13,8. 16.
28. Ezeknek birtokuk és lakóhelyük
volt: Bétel és annak mezõvárosai; napkeletre
Naarán, napenyészetre Gézer és ennek
mezõvárosai, Sikem és ennek mezõvárosai,
szinte Gázáig és az ehhez tartozó
mezõvárosokig; Józs. 16,7.
29. És a Manasse fiai mellett: Bét-Seán
és ennek mezõvárosai, Taanák és ennek
mezõvárosai, Megiddó és ennek mezõvárosai,
Dór és ennek mezõvárosai. Ezekben
laktak az Izrael fiának, Józsefnek fiai.
Józs. 17,7.
30. Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha
és Szerah, az õ húguk. 1Móz. 49,20.
31. Beriha fiai: Héber és Malkiel, aki
Birzávit atyja volt.
32. Héber pedig nemzé Jaflétet, Sómert,
Hótámot és Suát, az õ húgukat.
33. Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek
Jaflét fiai.
34. Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba
és Arám.
35. Testvérének, Hélemnek fia volt: Sófáh,
Jimna, Séles és Amál.
36. Sófáh fiai: Suáh, Harnéfer, Suál, Béri
és Imra.
37. Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és
Beéra.
38. Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara.
39. Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja.
40. Ezek mind Áser fiai, családfõk, válogatott
harcosok, a fejedelmek fejei; és
megszámláltatván az õ nemzetségük
rendje szerint, huszonhatezer harcra képes
férfi volt. 4Móz. 2,27.
Benjámin családja és Saul
8 Benjámin pedig nemzé Belát, az õ
elsõszülöttét, másodikat Asbélt, harmadikat
Ahráhot, 1Móz. 46,21. 4Móz. 26,38.
2. Negyediket Nóhát, és Ráját ötödiket.
3. Belának fiai voltak: Adár, Géra és Abihúd,
4. Abisua, Naamán, Ahóah.
5. Gérát, Sefufánt és Hurámot.
6. Ezek az Ehud fiai: Ezek voltak fõemberek
a Géba városában lakó nemzetség
között, kiket fogságba vittekManahátba.
7. Nevezetesen Naamánt és Ahiját és
Gérát vitték fogságba: nemzé pedig Uzzát
és Ahihúdot.
8. Saharáim pedig nemzé aMoáb mezején,
minekutána eltaszítá feleségeit, Husimot
és Baarát;
9. Nemzé Hódes nevû feleségétõl Jobábot
és Sibját,Mésát ésMalkámot,
10. Jéust is, Sokját ésMirmát. Ezek az õ
fiai; fõemberek az õ nemzetségükben.
11. Husimtól nemzé Abitúbot és Elpaált.
12. Elpaál fiai: Eber, Miseám és Sémer;
ez építé Onót és Lódot és ennek mezõvárosait.
Ezsdr. 2,33. Neh. 7,37.
13. Béria, Séma, ezek voltak fõk az
Ajalonban lakozó nemzetségek közt, és
ezek ûzték el Gátnak lakóit,
14. Ahio, Sasák, Jeremót,
15. Zebádia, Arád, Ader.
16.Mikáel, Ispa, Jóha, Béria fiai.
17. Zebádia,Mésullám, Hizki, Héber.
18. Ismérai, Izlia és Jobáb; Elpaál fiai.
19. Jákim, Zikri, Zabdi,
20. Eliénai, Silletai, Eliel,
21. Adája, Berája és Simrát, Simhi fiai.
22. Jispán, Eber, Eliel,
23. Abdon, Zikri, Hanán,
24. Hanánja, Elám, Anatótija,
25. Ifdéja, Pénuel, Sasák fiai,
26. Samsérai, Sehárja, Atália.
27. Jaarésia, Elia, és Zikri, Jérohám fiai.
28. Ezek voltak a családfõk az õ nemzetségük
szerint, fõemberek és ezek laktak
Jeruzsálemben.
29. Gibeonban pedig laktak Gibeonnak
atyja; az õ feleségének neveMaaka volt.
rész 9,35.
30. És az õ elsõszülötte Abdon, azután
Súr, Kis, Baál, Nádáb;
31. Gedor, Ahio és Zéker,
32. És Miklót, aki nemzé Simámot.
Ezek is testvéreiknek átellenében, Jeruzsálemben
laktak testvéreikkel.
33. Nér pedig nemzé Kist; Kis nemzé
Sault, Saul nemzé Jonatánt, Malkisuát,
Abinádábot és Esbaált. 1Sám. 14,49.
34. Jonatán fia: Méribbaál; Méribbaál
nemzéMikát. 2Sám. 9,12.
35.Mika fiai: Pitón, Mélek, Tárea és
Aház.
36. Aház nemzé Jehoádát. Jehoáda pedig
nemzé Alémetet és Azmávetet és Zimrit;
Zimri nemzéMósát;
37.Mósa pedig Binát; ennek fia Ráfa,
ennek fia Elása, ennek fia Asel.
38. Továbbá Aselnek hat fia volt, kiknek
ezek neveik: Azrikám, Bókru, Izmáel,
Seárja, Obádia és Hanán; ezek mind Asel
fiai.
39. Az õ testvérének, Eseknek fiai ezek:
Ulám az õ elsõszülötte, Jéus második és
Elifélet harmadik.
40. És az Ulám fiai erõs hadakozó férfiak,
kézívesek voltak, s gyermekeik és
unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek
a Benjámin fiai közül valók voltak.
Jeruzsálem lakói
9 Az egész Izrael megszámláltatván
nemzetségeik szerint, beírattak az
Izrael és Júda királyainak könyvébe, akik
gonoszságukért Babilóniába vitetének.
2Kir. 24,15. 16.
2. A legelsõ lakosok az õ jószágaikon
s városaikban, ezek: izraeliták, papok,
léviták és nétineusok. Ezsdr. 2,70.
3.Mert Jeruzsálemben laktak a Júda fiai
közül s Benjámin fiai közül, Efraim és
Manasse fiai közül valók: Neh. 11,1.
4. Utái, Ammihud fia, kiOmri fia, ki Imri
fia, ki Báni fia, a Pérec fiai közül való, ki
Júda fia volt. 1Móz. 46,12. 4Móz. 26,20.
5. A silóniták közül, Asája, ki elsõszülött
volt s ennek fiai.
6. A Zérah fiai közül: Jéuel és az õ atyjafiai,
hatszázkilencvenen.
7. A Benjámin fiai közül: Sallu, Mésullám
fia, ki Hodávia fia, ki Hasénua fia.
8. Ibnéja, Jérohám fia, és Ela, Uzzi fia, ki
Mikri fia, ésMésullám, Séfátja fia, ki Reuel
fia, ki Ibnija fia volt.
9. Testvéreik, nemzetségeik szerint, kilencszázötvenhatan
voltak; ezekmind családfõk
voltak az õ atyjuk háznépe szerint.
10. A papok közül is: Jedája, Jéhojárib és
Jákin.
11. Azária, Hilkia fia, ki Mésullám fia, ki
Sádók fia, ki Mérajót fia, ki Ahitubnak, az
Isten háza fõgondviselõjének fia volt.
12. És Adája, Jérohám fia, ki Pashúr fia,
kiMálkija fia;Maasai, Adiel fia, ki Jahzéra
fia, ki Mésullám fia, ki Mésillémit fia, ki
Immer fia.
13. Ezek atyjukfiai az õ családjaiknak
fejei, ezerhétszázhatvanan voltak, buzgók
az Isten háza dolgának munkájában.
14. A léviták közül Semája, Hásub fia, ki
Azrikám fia, ki Hasábia fia, a Mérári fiai
közül. Neh. 11,15.
15. Bakbakkár, Héres és Galál, és Mattánia,
a Mika fia, ki Zikri fia, ki Asáf fia
volt.
16. Obádia, a Semája fia, Galál fia, ki
Jédutun fia, és Bérékia, Asa fia, ki Elkána
fia, aki Nétofáti faluiban lakik vala.
17. És az ajtónállók: Sallum, Akkúb,
Talmon, Ahimán és ezek testvérei; Sallum
volt pedig a fõ. Neh. 11,19. Zsolt. 84,10.
18. És ennek mind ezideig a királykapun
van helye napkelet felõl. Ezek az
ajtónállók a léviták rendje szerint.
19. Sallum pedig a Kóré fia, ki Ebiásáf
fia, ki Kóráh fia, és ennek rokonságai a
kórahiták családjából a szolgálat munkájában
a hajlék ajtajának õrizõi voltak, mint
az õ atyáik az Úr seregében õrizték a bejáratot,
20.Mikor Fineás, az Eleázár fia volt egykor
az õ elöljárójuk, kivel az Úr volt.
4Móz. 25,11. 31,6. Zsolt. 106,30.
21. Zakariás, aMeselémia fia, a gyülekezet
sátorába való bejárat õrizõje.
22. Ezek mind választott ajtónállók voltak,
kétszáztizenketten; kik az õ faluikban,
nemzetségük szerint megszámláltattak;
kiketDávid rendelt és Sámuel próféta az õ
tisztükbe.
23. Õk és fiaik õrizik vala renddel az Úr
házának, a sátornak kapuit.
24. Négyfelé voltak az õrizõk: napkeletre,
napnyugatra, északra és délre.
25. És ezeknek atyjukfiai az õ faluikban
valának, de minden hetednap amazokhoz
felmenének Jeruzsálembe bizonyos ideig.
2Kir. 11,5. 2Krón. 23,8.
26. De a kapunállók négy fõemberének
állandó megbízatásuk volt. Ezek a léviták
KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 8. 9. 437
õrizték a kamarákat és az Isten házának
kincseit.
27. És az Úrnak háza körül háltak, mivelhogy
az õrzés az õ tisztük volt, és minden
reggel õk nyitották az ajtókat.
28. És õközülük némelyek a szolgálati
edényekre viseltek gondot; mert mind a
kivitelnél, mind a visszavitelnél számon
vették azokat.
29. Ugyanazok közül választattak némelyek
másféle edénynek, a szenthely minden
eszközeinek, a lisztnek, bornak, olajnak,
tömjénnek és fûszereknek gondviselésére.
30. A papok fiai közül valók csinálják
vala fûszerekbõl a drágakenetet is.
2Móz. 30,23.
31. Továbbá Mattitja, a léviták közül való,
ki elsõszülötte a kórahiták közül való
Sallumnak, a serpenyõkre viselt gondot.
3Móz. 6,21.
32. A kéhátiták fiai és azok atyjukfiai
közül rendeltettek a szent kenyérnek
gondviselésére, hogy minden szombaton
megkészítsék azt.
33. Ezek közül valók voltak az éneklõk
is, a léviták közül a családfõk, akik szabadosok
voltak egyéb tiszttõl az õ kamarájukban;
mert éjjel és nappal szolgálattal
tartoznak vala.
34. Ezek a léviták között családfõk
nemzetségük szerint, fõemberek, és ezek
Jeruzsálemben laktak.
Gibeon lakói és Saul családja
35. Gibeonban pedig laktak a Gibeon
atyja, Jéhiel, és az õ feleségének neve
Maáka.
36. Az õ elsõszülött fia Abdon, azután
Súr, Kis, Baál, Nér és Nádáb.
37. Gedor, Ahió, Zékária ésMiklót.
38.Miklót pedig nemzé Simámot. Ezek
is az õ atyjukfiai átellenében laktak Jeruzsálemben
az õ testvéreikkel.
39. Nér nemzé Kist, Kis nemzé Sault,
Saul pedig nemzé Jonatánt, Málkisuát,
Abinádábot és Esbaált.
40. Jonatán fia Méribbaál; és Méribbaál
nemzéMikát. 1Sám. 14,49.
41.Mika fiai: Piton,Mélek és Táréa.
42. Aház pedig nemzé Jahrát, Jahra
nemzé Alémetet, Azmávetet, Zimrit, Zimri
pedig nemzéMósát.
43.Mósa nemzé Bineát, ennek fia Réfája,
ennek fia Elása, ennek fia Ásel.
44. Áselnek hat fia volt, kiknek neveik:
Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia
és Hanán; ezek Ásel fiai.
Saul elesik a gilboai ütközetben
10 A filiszteusok pedig hadakoztak az
Izraellel, és megfutamodék Izrael
népe a filiszteusok elõtt, és néhányan a
sebek miatt el is hullának a Gilboa hegyén.
1Sám. 31,1.
2. Elérék pedig a filiszteusok Sault és az
õ fiait, és megölék a filiszteusok Jonatánt,
Abinádábot ésMalkisuát, a Saul fiait.
1Sám. 14,49.
3. És a viadal igen heves volt Saul körül,
és rátalálván a kézívesek, nyilakkal megsebesíték
õt.
4. És monda Saul az õ fegyverhordozójának:
Vond ki fegyveredet, és verj által
engem vele, mert netalán eljönnek e
körülmetéletlenek, és meggyaláznak engem.
De fegyverhordozója nem akará,
mert igen félt. Ragadá azért Saul a
fegyvert, és belébocsátkozék. Bír. 9,54.
5. Látván pedig az õ fegyverhordozója,
hogy Saul immár meghalt, õ is a fegyverbe
bocsátkozék, és meghala.
6.Meghalt azért Saul és az õ három fia,
és egész háznépe is egyetembenmeghalt.
7.Mikor pedigmeglátták Izraelnekminden
férfiai, akik a völgyben voltak, hogy
õk megfutamodtak, és hogy Saul és az õ
fiaimeghaltak: pusztán hagyák városaikat
és elfutának. Akkor eljövének a filiszteusok,
és azokba beszállának.
8. Lõn pedig másodnap, eljövének a
filiszteusok, hogy a holtakat kifosszák, és
megtalálák Sault és az õ fiait, halva feküdvén
a Gilboa hegyén.
9. És kifoszták õt, és elvevék fejét és az
õ fegyvereit, és elküldék a filiszteusok
minden tartományába köröskörül, hogy
hírül adják bálványaiknak és a népnek.
10. Az õ fegyvereit isteneik házába helyezék
el, fejét pedigDágon templomában
akasztották fel. 1Sám. 31,10. Ésa. 48,5.
438 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 9. 10.
11.Mikor pedig meghallotta az egész
Jábes-Gileád, hogy mit cselekedtek a
filiszteusok Saullal:
12. Feltámadának mindnyájan az erõs
férfiak, és elvitték Saulnak és az õ fiainak
testét; és Jábesbe vivén, eltemeték azoknak
csontjaikat a tölgyfa alatt Jábesben,
és böjtölének hetednapig.
13.Meghalt azért Saul az õ gonoszsága
miatt, mivel vétkezett az Úr ellen, az
Úrnak Igéje ellen, amelyet nem õrzött
meg, sõt az ördöngöst is megkereste,
hogy megkérdezze; 3Móz. 19,31. 20,6.
5Móz. 18,11. 1Sám. 28,7. 2Kir. 21,6. Ésa. 8,19.
14. És nem az Urat kérdé. Ezért elveszté
õt, és adá az õ országát Dávidnak, az
Isai fiának. 1Sám. 15,28.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 80
Tegnapi: 184
Heti: 80
Havi: 3 924
Össz.: 872 059

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 39.Krónikák I.könyve 1-10.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »