Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Dávid népszámlálása
21 Támada pedig a sátán Izrael ellen,
és felindítá Dávidot, hogy megszámlálja
Izraelt.
2Sám. 24,1. Jób 1,6. Zak. 3,1. Jel. 12,9.
2.Monda azért Dávid Joábnak és a nép
elöljáróinak: Menjetek el, számláljátok
meg Izraelt, Beersebától fogva Dánig: és
hozzátok hozzám, hadd tudjam számát.
1Krón. 27,23.
3. Akkor monda Joáb: Az Úr százennyivel
szaporítsameg azÕnépét, amennyien
vannak. Avagy nem mind a te szolgáid-é
azok, uram, király? S miért tudakozza ezt
az én uram? Miért lenne Izraelnek büntetésére.
4. De a király szava erõsebb volt a Joábénál.
Elment azért Joáb, és bejárta egész
Izraelt; azután megtért Jeruzsálembe.
5. És megjelenté Joáb a megszámlált
népnek számátDávidnak. És volt az egész
Izrael népének száma ezerszer ezer és
százezer fegyverfogható férfi. A Júda fiai
közül pedig négyszázhetvenezer fegyverfogható
férfi.
6. A Lévi és Benjámin fiait azonban nem
számlálta közéjük; mert sehogy sem tetszett
Joábnak a király parancsolata.
7. Sõt az Istennek sem tetszék e dolog,
melyért meg is veré Izraelt.
Péld. 29,25. Csel. 4,19.
8.Monda pedig Dávid az Istennek: Igen
vétkeztem, hogy eztmûvelém:most azért
bocsásd meg a Te szolgád vétkét, mert
felette esztelenül cselekedtem!
2Sám. 24,10. Jób 42,2. 6. Péld. 28,13.
9. Akkor szólt az Úr Gádnak, a Dávid
prófétájának, mondván: 1Sám. 9,9.
10. Eredj el, szólj Dávidnak ekképpen:
Ezt mondja az Úr: Három dolgot teszek
elõdbe, válassz magadnak azok közül
egyet, hogy azt cselekedjem veled.
11. Elment azért Gád próféta Dávidhoz,
és monda néki: Ezt mondja az Úr: válassz
magadnak!
12. Vagy három esztendeig való éhséget,
vagy hogy három hónapig emésztessél
ellenségeid által és a te ellenséged
fegyvere legyen rajtad; vagy az Úr fegyvere
és a döghalál három napig kegyetlenkedjék
földedben és az Úr angyala pusztítson
Izrael minden határaiban! Azért lássad
most, mit feleljek annak, aki engem
hozzád küldött. 2Sám. 24,13.
13. És monda Dávid Gádnak: Nagy az
én szorongattatásom! Hadd essem inkább
az Úr kezébe, mert igen nagy az
Õ irgalmassága, és ne essem emberek
kezébe! Neh. 9,17.
Zsolt. 100,5. 145,9. JerSir. 3,22. Jóel 2,13.
14. Bocsátott azért az Úr döghalált
Izraelre; és meghaltak Izrael közül hetvenezren.
KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 20. 21. 449
15. Bocsátott annak felette angyalt az Úr
Jeruzsálemre, hogy elpusztítaná azt. És
mikor vágná a népet, meglátá az Úr és
könyörüle az õ veszedelmükön; ésmonda
a pusztító angyalnak: Elég immár, szûnjél
meg. Az Úrnak angyala pedig áll vala a
jebuzeus Ornánnak szérûjénél.
1Móz. 6,6. Bír. 2,18. 2Sám. 24,16.
16. Akkor Dávid felemelé az õ szemeit,
és látá az Úr angyalát állani a föld és az ég
között, kivont kardja a kezében, amelyet
Jeruzsálem ellen emelt fel. Leesék azért
Dávid és a vének is, zsákba öltözvén, az õ
arcukra.
17. És monda Dávid az Istennek: Nemde
nem én számláltattam-é meg a népet?
Én vagyok, aki vétkeztem és igen gonoszul
cselekedtem! De ez a nyáj mit tett?
Oh, én Uram Istenem, forduljon ellenem
a Te kezed és az én házam népe ellen, és
ne legyen a Te népeden a csapás.
18. Akkor szólt az Úr angyala Gádnak,
hogymegmondjaDávidnak, hogymenjen
felDávid és építsen oltárt azÚrnak a jebuzeus
Ornán szérûjén. 2Krón. 3,1.
19. Felment azért Dávid a Gád beszéde
szerint, melyet az Úr nevében szólott.
20.Mikor pedig Ornán hátratekintvén,
látta az angyalt, õ és az õ négy fia, akik
vele voltak, elrejtõzének, Ornán pedig
búzát csépel vala.
21. És juta Dávid Ornánhoz.Mikor pedig
feltekintett Ornán, meglátta Dávidot,
és kimenvén a szérûrõl, meghajtá magát
Dávid elõtt, arccal a földre.
22. És monda Dávid Ornánnak: Add
nékem e szérûhelyet, hogy építsek oltárt
rajta az Úrnak; igaz árán adjad nékem azt,
hogy megszûnjék e csapás a népen.
4Móz. 16,48. 25,8.
23.Monda Ornán Dávidnak: Legyen a
tied, és az én uram, a király azt cselekedje,
ami néki tetszik; sõt az ökröket is odaadom
égõáldozatul, és fa helyett a cséplõszerszámokat,
a gabonát pedig ételáldozatul;
mindezeket ajándékul adom.
24. És monda Dávid király Ornánnak:
Nem úgy, hanem igaz áron akarom megvenni
tõled; mert ami a tied, nem veszem
el tõled az Úrnak és nem akarok égõáldozattal
áldozni néki a máséból.
25. Ada azért Dávid Ornánnak a szérûért
hatszáz arany siklust. 2Sám. 24,24.
26. És építe ott oltárt Dávid az Úrnak, és
áldozék égõ- és hálaáldozatokkal és segítségül
hívta az Urat, aki meghallgatta õt,
mennybõl tüzet bocsátván az égõáldozat
oltárára. 3Móz. 9,24. 2Krón. 3,1. 7,1.
27. És parancsolt az Úr az angyalnak; és
betette az õ kardját hüvelyébe.
28. Abban az idõben, mikor látta Dávid,
hogy az Úr õt meghallgatta a jebuzeus
Ornán szérûjén, áldozék ott.
29. Az Úr sátora pedig, amelyet Mózes
csinált a pusztában, és az égõáldozat oltára
is akkor Gibeon magaslatán volt.
1Kir. 3,4. 2Krón. 1,3.
30. És Dávid nem mehetett fel oda,
hogy az Istent megengesztelje, mert igen
megrettent az Úr angyalának kardjától.
Zsolt. 119,120.
Dávid elõkészíti a templom építését
22 Monda Dávid: Ez az Úr Istennek
háza és az égõáldozatnak oltára
Izrael számára. 5Móz. 12,5. 2Krón. 3,1.
2. Megparancsolá azért Dávid, hogy
gyûjtsék össze az Izrael földjén való jövevényeket,
akiket kõvágókká tett, hogy
faragni való köveket vágnának, hogy az
Isten házát megcsinálnák. 1Kir. 9,21.
3. Továbbá sok vasat szerze Dávid
szegeknek, az ajtókhoz és a foglalásokra;
rezet is bõségesenmindenmérték nélkül.
1Kir. 7,47.
4. Számtalan cédrusfát is; mert a Szidón
és Tírusz városbeliek cédrusfákat bõségesen
szállítának Dávidnak. 1Kir. 5,6.
5.Mert monda Dávid: Az én fiam, Salamon,
gyermek és igen gyenge, az Úrnak
pedig nagy házat kell építeni, mely híres
legyen és ékesség az egész világon; elkészítek
azértmindeneket néki. Dávid azért
mindeneket nagy bõségesen megszerze,
minekelõtte meghalna.
6. Hívatá azért Dávid az õ fiát, Salamont,
és meghagyá néki, hogy az Úrnak, Izrael
Istenének házat csináltasson.
7. És monda Dávid Salamonnak: Édes
fiam, én elgondoltam szívemben, hogy az
450 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 21. 22.
Úrnak, az én Istenem nevének házat építsek;
5Móz. 12,5. Csel. 7,46.
8. De az Úr ekképpen szóla nékem,
mondván: Sok vért ontottál, és sokat
hadakoztál; ne építs az én nevemnek
házat, mert sok vért ontottál ki a földre
énelõttem. 1Kir. 5,3.
9. Ímé, fiad lészen néked, akinek csendessége
lészen, mert nyugodalmat adok
néki minden körülötte való ellenségeitõl;
azért neveztetik Salamonnak,mert békességet
és nyugodalmat adok Izraelnek az õ
idejében. 1Kir. 4,25.
10. Õ csinál az én nevemnek házat; õ
lészen nékemfiamés én néki atyja leszek,
és megerõsítem az õ királyságának trónját
Izrael felett mindörökké.
2Sám. 7,13. 1Kir. 5,5. Zsolt. 89,26. 27. Zsid. 1,5.
11.Most édes fiam legyen az Úr veled,
hogy sikerüljön néked házat építeni az
Úrnak, a te Istenednek, miképpen szólott
felõled; Róm. 8,31.
12. De adjon az Úr néked értelmet és
bölcsességet, mikor téged Izrael fölé
helyez, hogy az Úrnak, a te Istenednek
törvényét megõrizzed. 5Móz. 4,6. 1Kir. 3,9.
13. Akkor jól lesz dolgod, ha a rendeléseket
és a végzéseket megtartod
és teljesíted azokat, amelyeket az ÚrMózes
által parancsolt Izraelnek. Légy bátor,
légy erõs, ne félj, és ne rettegj!
5Móz. 31,6. Józs. 1,7. Ésa. 3,10.
14. Ímé, én is az én szegénységemben
szereztem az Úr házának építésére százezer
tálentum aranyat és ezerszer ezer tálentum
ezüstöt, és rezet, s vasat mérték
nélkül, mert igen bõven van; fákat is, köveket
is szereztem; te is szerezz ezekhez.
15. Van néked sok mívesed, kõvágód,
kõ- és fafaragód és mindenféle dologban
bölcs mesterembered.
16. Az aranynak, ezüstnek, vasnak és
réznek száma nincsen: azért kelj fel, láss
hozzá, és az Úr legyen veled!
17.Megparancsolta pedig Dávid Izrael
összes fõembereinek, hogy õk is legyenek
segítségül az õ fiának, Salamonnak,
ezt mondván:
18. Avagy nincsen-é az Úr a ti Istenetek
tiveletek, aki néktek békességet
adott köröskörül? Mert az én hatalmam
alá adá e földnek lakosait, és meghódolt e
föld az Úr elõtt és az Õ népe elõtt.
5Móz. 12,10. 1Kir. 5,4.
19. No, azért keressétek az Urat a ti
Isteneteket teljes szívetek és lelketek
szerint, és felkelvén, az Úr Isten szentséges
helyét csináljátokmeg, hogy vigyétek
az Úr szövetségének ládáját és az Istennek
szentelt edényeket a házba, amely
építtetik az Úr nevének. 1Kir. 8,6. 2Krón. 20,3.
Lévi fiainak rendje a szolgálatban
23 Megvénhedék pedig Dávid és mikor
igen koros lett: királlyá tette
az õ fiát, Salamont Izrael felett. 1Kir. 1,34.
2. És összegyûjtötte Izrael összes fejedelmeit,
a papokat és a lévitákat is.
3. És megszámláltatának a léviták, harmincesztendõstõl
fogva, és akik annál idõsebbek
voltak; és azok száma fejenként,
férfianként harmincnyolcezer volt.
4Móz. 4,3.
4. Ezek közül huszonnégyezren az Úr
háza teendõinek gondviselõi voltak, és
hatezren tiszttartók és bírák.
5. Négyezren ajtónállók; négyezren pedig
dicsérik vala az Urat minden zengõ
szerszámokkal, melyeket Dávid készíttetett
a dicséretre. 2Krón. 29,25. Ámós 6,5.
6. És Dávid õket csoportokba osztotta a
Lévi fiai szerint: gersonitákra, kéhátitákra
és méráritákra.
2Móz. 6,16. 4Móz. 26,57. 2Krón. 29,25.
7. A gersoniták közül valók Lahdán és
Simhi.
8. Lahdán fiai: Jéhiel a fõ, Zétám és Jóel
hárman.
9. És a Simhi fiai: Selómit, Hásiel és
Hárán, hárman; ezek voltak a Lahdán
családjának fejei.
10. Simhi fiai: Jahát, Zina, Jéus és Béria;
ezek négyen voltak Simhi fiai.
11. Jahát volt a fõ, Zinamásodik: de Jéus
és Béria, mivel nem sok fiakat nemzének,
az õ családjukban csak egy ágnak vétettek.
12. Kéhát fiai: Amrám, Jichár,Hebron és
Uzziel, négyen.
13. Amrám fiai: Áron és Mózes, Áron
kiválasztatott, hogy felszenteltetnék a
szentek szentje számára, õ és az õ fiai
KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 22. 23. 451
mindörökké, hogy jó illatot tennének az
Úr elõtt, és szolgáljanak néki, s az Õ nevében
a népet megáldják mindörökké.
2Móz. 28,1. 3Móz. 10,2. 4Móz. 18,1. 7. Zsid. 5,4.
14.Mózesnek, az Isten emberének fiai
pedig számláltatának a Lévi nemzetségei
közé.
15.Mózes fiai: Gerson és Eliézer.
2Móz. 18,3. 4.
16. Gerson fiai: Sébuel a fõ.
17. Eliézer fiai voltak: Rehábia a fõ. Eliézernek
nemvolt több fia; de a Rehábia fiai
igen megsokasodtak.
18. Jichár fiai: Selómit, aki fõ volt.
19. Hebron fiai: Jéria a fõ, Amárja második,
Jaháziel harmadik és Jékámám negyedik.
20. Uzziel fiai: Mika a fõ, és Isija második.
21.Mérári fiai: Máhli és Músi; Máhli
fiai: Eleázár és Kis.
22.Meghala pedig Eleázár és nem voltak
néki fiai, hanem leányai, akiket a saját
atyjukfiai, a Kis fiai vettek el.
1Móz. 13,8. 4Móz. 36,6.
23.Músi fiai: Máhli, Eder és Jeremót,
hárman.
24. Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a
családfõk, az õ megszámláltatásuk szerint,
neveik száma szerint fejenként, akik
az Úr házában szolgáltak, húszéves korban
és azon felül. 4Móz. 8,24.
25.Mert ezt mondotta Dávid: Az Úr,
az Izrael Istene nyugodalmat adott az
Õ népének, és Jeruzsálemben lakozik
mindörökké;
26. Azért a lévitáknak sem kell többé
hordozni az Isten hajlékát, s mindazokat
az eszközöket, amelyek az Õ szolgálatához
valók. 4Móz. 4,5.
27. Annak okáért Dávidnak utolsó rendelése
szerint megszámláltattak a Lévi
fiai, húszéves korban és azon felül.
28.Mert az õ helyük az Áron fiaimellett
van, hogy szolgáljanak az Úr házában és
annak pitvaraiban, kamaráiban, és mindenféle
szent edények tisztítása és az
Isten házának szolgálata által.
29. És hogy gondot viseljenek a szent
kenyerekre, az ételáldozathoz való lisztlángra,
a kovász nélkül való lepényekre,
a serpenyõben fõttre és pirítottra, minden
mértékre és mérõre.
2Móz. 29,2. 3Móz. 2,4. 6,20.
30. És hogy álljanak az Úrnak tiszteletére
és dicséretére, úgy reggel, mint este;
31. És hogy áldozzanak az Úrnak minden
égõáldozattal, minden szombaton, a
hónapok elsõ napjain és a szokott ünnepeken
bizonyos számszerint, amint szükség
volt, szüntelen az Úr elõtt;
3Móz. 23,4. 4Móz. 10,10. Zsolt. 81,3.
32. És hogy szorgalmasan õrizzék a
gyülekezet sátorát, õrizzék a szenthelyet,
és hogy vigyázzanak az õ atyjukfiainak, az
Áron fiainak szolgálatánál az Úr házában.
4Móz. 1,53. 3,6.
Áron fiainak beosztása
24 Az Áron fiainak is voltak rendjeik.
Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár
és Itamár.
2. Nádáb és Abihúmég atyjuk elõttmeghaltak
és fiaik nem voltak, azért Eleázár
és Itamár viselék a papságot. 4Móz. 3,4. 26,61.
3. És elosztá õket Dávid és Sádók, ki az
Eleázár fiai közül volt, és Ahimélek, ki az
Itamár fiai közül volt, az õ tisztük szerint
a szolgálatra.
4. Eleázár fiai között pedig több fõember
találtaték,mint az Itamár fiai között,mikor
eloszták õket. Az Eleázár fiai között családjaik
szerint tizenhat fõember volt; az
Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolc.
5. Eloszták pedig õket sors által válogatás
nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei
és Istennek fejedelmei voltak úgy az
Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.
Péld. 16,33. 18,18. Csel. 1,26.
6. És beírá õket Semája, a Nétanéel fia,
a Lévi nemzetségébõl való íródeák, a király
elõtt és a fejedelmek elõtt, Sádók pap
elõtt; Ahimélek elõtt, ki Abjátár fia volt, és
a papoknak és lévitáknak családfõi elõtt.
Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy
az Itamár nemzetségébõl. 1Kir. 4,4.
7. Esett pedig az elsõ sors Jojáribra; a
második Jedájára; Ezsdr. 2,36. Neh. 7,39.
8. Hárimra a harmadik; Seórimra a
negyedik; Ezsdr. 10,21.
9.Málkijára az ötödik;Mijáminra a hatodik;
452 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 23. 24.
10. Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolcadik;
Luk. 1,5.
11. Jésuára a kilencedik; Sekániára a
tizedik;
12. Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a
tizenkettedik;
13. Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra
a tizennegyedik;
14. Bilgára a tizenötödik; Immérre a
tizenhatodik;
15. Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a
tizennyolcadik;
16. Petáhiára a tizenkilencedik; Jéhezkelre
a huszadik;
17. Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a
huszonkettedik;
18. Delájára a huszonharmadik;Maáziára
a huszonnegyedik.
19. Ez az õ hivatalos rendjük szolgálatukban,
hogy bejárnának az Úr házába
sorban, az õ atyjuknak Áronnak rendelése
szerint, amint megparancsolta néki az Úr,
Izrael Istene. 4Móz. 4,49. Luk. 1,8. 23.
A léviták családjainak rendje
20. Ami Lévi többi fiait illeti: az Amrám
fiai közül volt Subáel; a Subáel fiai közül
Jehdéja.
21. Ami illeti Rehábiát: a Rehábia fiai
közül Issija volt fõ.
22. A Jichár fiai közül Selómót; és a Selómót
fiai közül Jahát.
23. A Hebron fiai közül elsõ volt Jérija,
Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám
negyedik.
24. Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül
Sámir.
25.Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül
Zekáriás.
26.Mérári fiai: Máhli és Músi; Jaázija
fia, Bénó. 2Móz. 6,19. 4Móz. 3,20. 33.
27.Mérárinak Jaázijától, az õ fiától való
fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.
28.Máhlitól volt Eleázár, és ennek nem
voltak fiai.
29. Kistõl: a Kis fiai közül való volt Jérahméel.
30.Músi fiai: Máhli, Eder és Jérimót.
Ezek a léviták fiai az õ családjaik szerint.
rész 23,23.
31. Ezek is sorsot vetének az õ atyjukfiaival
az Áron fiaival együtt Dávid király
elõtt, Sádók és Ahimélek elõtt, és a papok
és léviták családfõi elõtt, a fõ a kisebbekkel
egyformán.
A templomi énekesek beosztása
25 Dávid és a sereg fõvezérei a szolgálatra
kijelölék az Asáf, Hémán és
Jédutun fiait, hogy prófétáljanak citerákkal,
lantokkal és cimbalmokkal. Azok száma,
akik e szolgálatra rendeltettek, az õ
szolgálatuk szerint: 2Móz. 15,20. 1Kor. 14,1.
2. Az Asáf fiai közül: Zakkúr, József, Nétánia
és Asaréla, az Asáf fiai Asáf mellett,
aki a király mellett prófétál vala.
3. A Jédutun fiai közül: A Jédutun fiai
Gedália, Séri, Jésája, Hasábia, Mattitia és
Simei, hatan citerával az õ atyjuk Jédutun
mellett, aki az Úr tiszteletére és dicséretére
prófétál vala.
4. A Hémán fiai közül: Hémán fiai: Bukkija,
Mattánia,Uzziel, Sébuel, Jérimót,Hanánia,
Hanáni, Eliáta, Giddálti, Romámti-
Ezer, Josbekása,Mallóti, Hótir,Maháziót.
5. Ezek mind Hémán fiai, aki az Isten
beszédeiben a király látnoka a hatalom
szarvának emelésére. Az Isten Hémánnak
tizennégy fiút és három leányt ada.
1Sám. 9,9. Ésa. 8,18. 1Pét. 4,11.
6. Ezek mindnyájan az õ atyjuk mellett
voltak, akik az Úr házában énekelnek vala
cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal az
Isten házának szolgálatában, a királynak,
Asáfnak, Jédutunnak és Hémánnak parancsolata
szerint.
7. Ezeknek száma testvéreikkel együtt,
akik jártasok voltak az Úr énekében,
mindnyájan tudósok, kétszáznyolcvannyolc
volt. Ef. 5,19. Kol. 3,16. Jak. 5,13.
8. És sorsot vetének a szolgálat sorrendjére
nézve, kicsiny és nagy, tanító és tanítvány
egyaránt.
9. És esék az elsõ sors az Asáf fiára,
Józsefre; Gedáliára a második. Õ és testvérei
tizenketten voltak.
10. A harmadik Zakkúrra, kinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
11. Negyedik Jisrire esék, kinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 24. 25. 453
12. Ötödik Nétániára, kinek fiai és testvérei
tizenketten voltak.
13. Hatodik Bukkijára, kinek fiai és testvérei
tizenketten voltak.
14. Hetedik Jésarelára, kinek fiai és testvérei
tizenketten voltak.
15. Nyolcadik Jésájára, kinek fiai és testvérei
tizenketten voltak.
16. Kilencedik Mattániára, kinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
17. Tizedik Simeire, kinek fiai és testvérei
tizenketten voltak.
18. Tizenegyedik Azárelre, kinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
19. Tizenkettedik Hasábiára, kinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
20. Tizenharmadik Subáelre, kinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
21. Tizennegyedik Mattitjára, kinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
22. Tizenötödik Jérimótra, kinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
23. Tizenhatodik Hanániára, kinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
24. Tizenhetedik Josbekására, kinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
25. Tizennyolcadik Hanánira, kinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
26. Tizenkilencedik Mallótira, kinek fiai
és testvérei tizenketten voltak.
27. Huszadik Eliátára, kinek fiai és testvérei
tizenketten voltak.
28. HuszonegyedikHótirra, kinek fiai és
testvérei tizenketten voltak.
29. Huszonkettedik Giddáltire, kinek
fiai és testvérei tizenketten voltak.
30. Huszonharmadik Maháziótra, kinek
fiai és testvérei tizenketten voltak.
31. Huszonnegyedik Romámti-Ezerre,
kinek fiai és testvérei tizenketten voltak.
Jel. 4,4. 5,8. 11,16.
Az ajtónálló léviták
elrendezése a templom körül
26 Az ajtónállók rendje ez: A kóriták
közül Meselémiás, a Kóré fia, aki
az Asáf fiai közül való volt.
2. A Meselémiás fiai közül elsõszülött
Zekária, Jédiáel második, Zebádia harmadik
és Játniel negyedik,
3. Elám ötödik, Jóhanán hatodik, Eljehoénai
hetedik.
4. Obed-Edom fiai közül: Semája elsõszülött,
Józabád második, Jóah harmadik,
Sákár negyedik, Nétanéel ötödik,
5. Ammiel hatodik, Issakár hetedik,
Pehullétai nyolcadik, mert az Isten megáldotta
õt.
6. Az õ fiának, Semájának is születtek
fiai, akik családjukban uralkodtak, mert
erõs vitézek voltak.
7. Semája fiai: Otni, Refáel, Obed, Elzabád,
kinek testvérei igen erõs férfiak voltak,
Elihu és Sémákiás.
8. Ezek mindnyájan Obed-Edom fiai
közül valók; mind õ maguk, mind fiaik
és testvéreik derék férfiak voltak, erõsek
a szolgálatra; hatvankettenObed-Edomtól
valók.
9.Meselémiásnak is fiai és testvérei
tizennyolcan erõs férfiak voltak.
10. Hósának is, a Mérári fiai közül, voltak
fiai, kik között Simri volt a fõ, nem
mintha elsõszülött volna, hanem mivel
az õ atyja õt akará választani fõnek;
rész 5,1. 1Móz. 4,7.
11. Hilkiás amásodik, Tebáliás a harmadik,
Zekária negyedik;mindnyájan aHósa
fiai és testvérei, tizenhárman.
12. Ezek között osztaték el az ajtónállás
tiszte a fõemberek által, hogy az õ atyjukfiaival
együtt vigyáznának és szolgálnának
az Úr házában.
13. És sorsot vetének kicsiny és nagy
egyaránt az õ családjaik szerint mindegyik
kapura. Csel. 10,34. Gal. 3,28. Kol. 3,11.
14. És esék a napkelet felé való kapunak
õrizete sors szerint Selémiásra; Zekáriára
pedig, az õ fiára, aki bölcs tanácsadó volt,
mikor sorsot vetének, esék az északi kapu
sors szerint.
15. Obed-Edomnak a déli kapu; az õ fiainak
pedig a kincstartó ház.
16. Suppimnak és Hósának a napnyugatra
való kapu, a Salléket-kapuval együtt
a felmenõ töltésen, egyik õrizõhely szemben
a másikkal.
17. Napkelet felé volt hat lévita; észak feléminden
napra négy; délre isminden napra
négy; a kincstartó háznál kettõ-kettõ.
454 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 25. 26.
18. A külsõ részen napnyugat felé: négy
a felmenõ töltésen, kettõ a külsõ rész felé.
19. Ezek az ajtónállók csoportjai a kóriták
és méráriták közül.
A templom kincstárának õrei
20. A Léviták közül: Ahija volt az Isten
háza kincsének, és az Istennek szentelt
kincsnek fõgondviselõje.
5Móz. 12,6. 1Kir. 7,51.Mal. 3,10.
21. A Lahdán fiai, gersoniták fiai Lahdántól;
a Lahdán családfõi, gersonita Jéhiéli.
22. Jéhiéli fiai: Zétám és Jóel az õ testvére,
akik az Úr háza kincseinek valának
gondviselõi.
23. Az Amrám, Jichár, Hebron és Aziel
nemzetségébõl valók is.
24. Sébuel pedig Gersonnak, a Mózes
fiának fia a kincs fõgondviselõje volt.
2Móz. 6,18. 4Móz. 3,19.
25. Az õ atyjafiai pedig, Eliézertõl valók,
ezek: Rehábiás az õ fia, kinek fia Jésáia,
kinek fia Jórám, kinek fia Zikri, kinek fia
Selómit.
26. Ez a Selómit és az õ testvérei valának
gondviselõi minden megszentelt kincsnek,
amelyet Dávid király, a nemzetségek
fejedelmei, az ezredesek, századosok és a
hadakozó nép fejedelmei szenteltek Istennek,
27. Amelyet a hadban való zsákmányból
szenteltek az Úr házának építésére,
4Móz. 31,50. Józs. 6,19. 2Kir. 12,14.
28. És amit csak szentelt Sámuel próféta,
és Saul, a Kis fia, és Abner, a Nér fia,
és Joáb, a Séruja fia; és bárki szentelt is
valamit Istennek: mind Selómitnak és az
õ testvéreinek gondviselése alatt volt.
Elöljárók és bírák Izrael felett
29. A jicháriták közül Kenániás és az õ
fiai Izrael külsõ dolgaival bízattak meg,
mint tiszttartók és bírák. 5Móz. 16,18.
30. A hebroniták közül Hasábiás és testvérei
igen erõs férfiak, ezren és hétszázan
voltak, akik Izrael népe között, a Jordán
vizén túl napenyészetre, gondviselõk voltak
az Úr minden dolgában és a király
szolgálatában.
31. A hebroniták között Jerija volt a fõ,
a hebroniták nemzetségeik és családjaik
szerint megkerestetének a Dávid királyságának
negyvenedik esztendejében és
találtak bátor férfiakat Gileád-Jaézerben.
Józs. 21,39. 2Sám. 5,4.
32. És az õ atyjafiai, erõs férfiak, kétezerhétszázan
voltak, családfõk; akiket Dávid
király gondviselõkké tett a rúbenitákon
és gáditákon ésManasse félnemzetségén,
mind az Istennek, mind a királynak minden
dolgaiban.
A hadsereg tizenkét vezetõje
27 Ezek az Izrael fiai szám szerint,
családfõk, ezredesek, századosok
és elöljáróik azoknak, akik a király szolgálatában
álltak a seregekminden dolgaiban,
akik be- és kimennek hónapról hónapra
az egész esztendõn át; a seregek egyenként
huszonnégyezer emberbõl álltak.
2. Az elsõ csapatnak vezére az elsõ
hónapban Jasobeám, a Zabdiel fia volt,
mely csapat huszonnégyezerbõl állott;
2Sám. 23,8.
3. Õ a Péres fiai közül való volt és vezére
az elsõ hónapra rendelt sereg minden
elöljárójának. 1Móz. 38,29.
4. A második csapatnak vezére a második
hónapban Dódai ahohites volt és az õ
csapata; és Miklót az elöljáró. Az õ csapata
is huszonnégyezerbõl állott.
5. A harmadik seregnek a harmadik
hónapban Benája volt a vezére, aki Jójada
fõpapnak volt a fia; az õ csapata is huszonnégyezerbõl
állott.
6. Ez a Benája hõs volt a harminc között,
sõt a harminc felett való volt. Csapatának
elöljárója az õ fia, Ammizabád volt.
2Sám. 23,22.
7. A negyediknek vezére a negyedik
hónapban Asáel volt, a Joáb testvére és
utána az õ fia, Zebádia. Az õ csapata is
huszonnégyezerbõl állott. 2Sám. 23,24.
8. Az ötödiknek vezére az ötödik hónapban
a jizráhi Samhut volt. Az õ csapata is
huszonnégyezerbõl állott.
9. A hatodiknak vezére a hatodik hónapban
a tékoabeli Ira volt, az Ikkés fia. Az õ
csapata is huszonnégyezerbõl állott.
10. A hetediknek vezére a hetedik hónapban
a pélonbeli Héles volt, az Efraim
KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 26. 27. 455
fiai közül. Az õ csapata is huszonnégyezerbõl
állott.
11. A nyolcadiknak vezére a nyolcadik
hónapban a husátbeli Sibbékai volt, a
zerahiták közül. Az õ csapata is huszonnégyezerbõl
állott. 2Sám. 21,18.
12. A kilencediknek vezére a kilencedik
hónapban az anatótbeli Abiézer volt, a
benjáminiták közül. Az õ csapata is
huszonnégyezerbõl állott.
13. A tizediknek vezére a tizedik hónapban
a nétófátbeliMaharai volt, a zerahiták
közül. Az õ csapata is huszonnégyezerbõl
állott. 2Sám. 23,28.
14. A tizenegyediknek vezére a tizenegyedik
hónapban a piratonbeli Benája
volt, az efraimiták közül. Az õ csapata is
huszonnégyezerbõl állott. rész 11,31.
15. A tizenkettediknek vezére a tizenkettedik
hónapban a nétófátbeli Héldai volt,
Otniel nemzetségébõl való. Az õ csapata
is huszonnégyezerbõl állott. Bír. 3,9.
Izrael törzseinek fejei
16. Izrael nemzetségei között a rúbeniták
elöljárója Eliézer, a Zikri fia; a simeonitáké
Sefátiás, aMaaka fia.
17. Lévinek Hasábia, a Kémuel fia;
Áronnak Sádók;
18. Júdának Elihu, a Dávid atyjafiai közül;
Issakárnak Omri, aMikáel fia;
19. Zebulonnak Ismája, az Obádiás fia;
Naftalinak Jérimót, Azriel fia;
20. Efraim fiainak Hósea, az Azáziás fia;
a Manasse félnemzetségének Jóel, a Pedája
fia;
21.Manasse Gileád földjén való félnemzetségének
Iddó, a Zekáriás fia; Benjáminnak
Jaasiel, az Abner fia;
22. Dánnak Azaréel, a Jérohámfia. Ezek
voltak az Izrael nemzetségeinek fejedelmei.
23. Nem számláltatá meg pedig Dávid
azokat, akik húsz esztendõn alul voltak;
mert az Úrmegígérte, hogymegsokasítja
Izraelt, mint az égnek csillagait. 1Móz. 15,5.
2Móz. 32,13. 5Móz. 1,10. 10,22. Zsid. 11,12.
24. Joáb, a Séruja fia megkezdé a számlálást,
de véghez nem vitte, mivelhogy
emiatt Istennek haragja támadt Izrael
ellen. Ez okból a szám nem vétetett fel
a Dávid király krónikájának száma közé.
2Sám. 24,15.
25. A király kincsének gondviselõje Azmávet
volt, az Adiel fia; amezõkön, a városokban,
a falvakban, a várakban való kincseknek
pedig Jónatán, az Uzziás fia volt
a gondviselõje;
26. A föld mûvelésére rendelt mezei
munkások felett volt Ezri, a Kélub fia.
27. A szõlõmívesek felett volt a rámátbeli
Simei, és a szõlõkben levõ boros tárházak
felett a sifmitbeli Zabdi; Én. 8,11.
28. Az olajfák és a mezõn való fügefák
mívesei felett a gideritbeli Baálhanán; az
olajos tárházak felett Joás;
29. A Sáron mezején legelõ barmok felett
a sáronbeli Sitrai; a völgyekben legelõ
barmok felett pedig Sáfát, az Adlai fia.
30. A tevék felett az Izmáel nemzetébõl
való Obil; a szamarak felett a méronótbeli
Jehdéja;
31. A juhok felett a hágárénus Jaziz.
Mindnyájan ezek valának a Dávid király
jószágainak gondviselõi.
32. Jónatán, a Dávid nagybátyja fõtanácsos
volt, aki értelmes és írástudó ember
volt. Jéhiel, a Hakmóni fia pedig a király
fiaival volt.
33. Ahitófel is a királynak tanácsosa volt.
Az arkeabeli Húsai pedig a király barátja.
34. Ahitófel után volt Jójada, a Benája fia,
és Abjátár; a király hadának fõvezére pedig
Joáb.
Dávid utódjául
bemutatja a népnek Salamont
28 Egybehívatá pedig Dávid Jeruzsálembe
az Izrael összes fejedelmeit,
a nemzetségek fejedelmeit, a király szolgálatában
levõ csapatok elöljáróit, az ezredeseket,
a századosokat, a király minden
jószágának és marhájának gondviselõit,
amaga fiait is, udvariszolgáival, a harcosokat
minden erõs vitézivel egyetemben.
2. És felálla Dávid király az õ lábaira, és
monda: Halljátok meg szómat atyámfiai
és én népem! Elvégezém szívem szerint,
hogy az Úr szövetsége ládájának nyugodalmas
házat csináltatnék és a mi Iste-
456 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 27. 28.
nünk lábainak zsámolyt; hozzá is készítettem
mindent az építéshez.
5Móz. 17,20. 2Sám. 7,2. Zsolt. 99,5. 132,3. 7.
3. De az Isten monda nékem: Ne te csinálj
házat az én nevemnek; mert hadakozó
ember vagy, sok vért is ontottál immár.
2Sám. 7,5. 1Kir. 5,3.
4. Engemválaszta az Úr, Izrael Istene az
én atyámnak egész házából, hogy lennék
királya az Izrael népének mindörökké;
mert Júdát választotta elöljárónak és a Júda
törzsében az én atyámnak háznépét; az
én atyámnak fiai közül pedig engem méltóztatott
királlyá tenni egész Izrael felett.
1Móz. 49,8. 1Sám. 16,1–12.
5. És minden fiaim közül, mert az Úr
sok fiakat adott nékem, választotta Salamont,
az én fiamat, hogy ülne az Úr királyságának
székében Izrael felett.
6. És monda nékem: Salamon, a te fiad
építi meg az én házamat és az én pitvaraimat;
mert én õt magamnak fiamul választottam,
és én is néki atyja leszek;
2Krón. 1,9.
7.Megerõsítem az õ királyságát mindörökké;
ha az én parancsolataimat és ítéleteimet
szorgalmatosan megtartja, amint
e mai napon.
8.Most azért az egész Izraelnek, az Úr
gyülekezetének szeme elõtt és a mi Istenünk
hallására: õrizzétek s keressétek az
Úrnak a ti Isteneteknek minden parancsolatit,
hogy bírhassátok e jó földet, és
hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra is
magatok után mindörökké. 5Móz. 4,1.
9. Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg
a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes
szívvel és jó kedvvel; mert az Úr
minden szívbe belát és minden emberi
gondolatot jól ért. Hogyha Õt keresed,
megtalálod; ha ellenben Õt elhagyod,
Õ is elhagy téged mindörökké.
1Sám. 16,7. 2Krón. 15,2.
Zsolt. 9,10. 101,2. Péld. 17,3. Jer. 31,33. 34.
Mát. 7,7. Ján. 17,3. Róm. 2,29. 8,27. 10,10. Jel. 2,23.
10.Most azért, mivelhogy az Úr választott
téged, hogy néki szent házat
építs: légy erõs és készítsd meg azt.
Péld. 4,23.
11. Akkor átadta Dávid az õ fiának,
Salamonnak a tornácnak, annak házacskáinak,
kincstartó helyeinek, felházainak
és belsõ kamaráinak, a kegyelem táblája
helyének is tervrajzát, 2Móz. 25,40.
12. És mindennek tervrajzát, amiket a
Szellemadott neki, az Úr házának pitvarai
felõl, az Isten háza kincsének és a szent
kincseknek számára köröskörül levõminden
kamarák felõl.
13. A papok és léviták csapatainak háza,
az Úr háza szolgálatának minden munkája
és az Úr háza szolgálatára való minden
eszköz felõl.
14. Azután aranyat mérték szerint, a
különbözõ szolgálatok eszközei számára;
mértékkel minden ezüst eszközök és a
különbözõ szolgálatok eszközei számára.
15. Vagyis aranyat mértékkel az arany
gyertyatartókra és azok arany szövétnekére,
mértékkel mindegyik gyertyatartóra
és annak szövétnekire, s az ezüst gyertyatartókra
mértékkel, a gyertyatartóra
és annak szövétnekire, mindegyik gyertyatartó
rendeltetése szerint.
16. És aranyat mértékkel, a szent kenyerek
asztalai, minden asztal számára,
azonképpen ezüstöt az ezüst asztalok
számára. 2Móz. 25,23. 2Krón. 4,8.
17. A villákra, medencékre és kancsókra
tiszta aranyat; az arany poharakra is bizonyos
mérték szerint ada aranyat, minden
pohárra; és az ezüst poharakra ezüstöt
bizonyos mértékkel, minden pohárra.
18. A füstölõ oltár számára megtisztított
aranyat mérték szerint; aranyat a szekérnek,
azaz a kéruboknakmintázására, akik
kiterjesztett szárnyakkal az Úr szövetségének
ládáját befedezik.
2Móz. 25,18. 30,1. 1Sám. 4,4. 1Kir. 6,23.
19.Mindezek az Úr kezétõl írattattak
meg, aki engem megtanított az egész
alkotmány formájára. 2Móz. 25,40.
20.Monda ezek utánDávid Salamonnak,
az õ fiának: Légy bátor és erõs, és kezdj
hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert
az Úr Isten, az én Istenem veled lészen,
téged el nem hagy, tõled el sem távozik,
míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának
minden mûvét. 5Móz. 31,7. Józs. 1,5--7.
21. Ímé, itt vannak a papok és léviták
csapatai az Isten házának minden szolgá-
KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 28. 457
latára, veled lesznek minden munkában
készségesen bölcsességgel, a fejedelmek
is és az egész nép minden dolgaidra nézve.
2Móz. 35,25. 36,1.
Bõ adakozás a templomépítésre
29 Azután monda Dávid király az
egész gyülekezetnek: Ím látjátok,
hogy egyedül az én fiamat Salamont választotta
Isten, aki még gyermek és gyenge;
a munka pedig nagy, mert nem emberé
lesz az a ház, hanem az Úr Istené.
1Kir. 3,7. Péld. 4,3.
2. Én pedig teljes tehetségem szerint
az én Istenem háza számára bõségesen
szereztem aranyat az aranyszerszámokra,
ezüstöt az ezüstszerszámokra, rezet a
rézre, vasat a vasra, fákat a fákra, ónixköveket,
foglalni való köveket, veres köveket,
különb-különbszínû köveket; mindenféle
drágaköveket;márványköveket is
bõséggel. Ésa. 54,11. 12. Jel. 21,18.
3. Ezenfölül, mivel nagy kedvem van az
én Istenem házához, ami kincsem, aranyam
és ezüstöm van, odaadom az én Istenem
házának szükségére, azok mellett,
amelyeket szereztema szentház számára.
Zsolt. 26,8. 84,1. Péld. 3,9.
4. Háromezer tálentum aranyat Ofir aranyából
és hétezer tálentum tiszta ezüstöt,
a házak falainak beborítására.
1Kir. 9,28. 2Krón. 8,18.
5. Aranyat az arany szerszámokra, ezüstöt
az ezüstre és minden szükségre, a
mesteremberek kezéhez. És ha valaki
még adni akar, szabad akarata szerint,
töltse meg az õ kezét ma és adjon, amit
akar az Úrnak.
6. Azért szabad akaratuk szerint adtak
ajándékokat az atyák fejedelmei, az Izrael
nemzetségeinek fejedelmei, az ezredesek,
századosok és a király dolgainak fejedelmei.
7. És adtak az Isten házának szükségére
ötezer tálentumaranyat és tízezer dárikot;
tízezer tálentumezüstöt és tizennyolcezer
tálentumrezet és százezer tálentumvasat.
8. És valakinél drágakövek találtatának,
adák az Úr házának kincséhez, a gersoniták
közül való Jéhiel kezébe.
9. És örvendeze a sokaság, hogy szabad
akaratukból adának; mert tiszta
szívükbõl adakozának az Úrnak; Dávid
király is nagy örömmel örvendezett.
10. Hálákat ada azért Dávid az Úrnak az
egész gyülekezet elõtt, és monda Dávid:
Áldott vagy Te, Uram, Izraelnek, a mi
atyánknak Istene, öröktõl fogva mind
örökké! Zsolt. 72,18. Ezék. 3,12.
11. Oh Uram, Tiéd a nagyság, hatalom,
dicsõség, örökkévalóság és méltóság,
sõt minden, valami a mennyben
és a földön van, Tiéd! Tiéd, oh Uram,
a királyság, Te magasztalod fel magadat,
hogy légy minden fejedelmek felett!
Mát. 6,13. 1Tim. 1,17. Jel. 5,13.
12. A gazdagság és a dicsõség mind
Tetõled vannak, és Te uralkodsz mindeneken;
a Te kezedben van mind az erõsség
ésmind a birodalom; a Te kezedben
van mindeneknek felmagasztaltatása és
megerõsíttetése. 5Móz. 8,18. Zsolt. 118,25.
Péld. 10,4. 24,4. Ésa. 45,3. Róm. 11,36. Jak. 1,17.
13.Most azért, oh mi Istenünk, vallást
teszünk elõtted, és dicsérjük a Te dicsõséges
nevedet;
14.Mert micsoda vagyok én, és micsoda
az én népem, hogy erõnk lehetne a szabad
akarat szerint való ajándék adására,
amint tettünk? Mert Tõled van minden,
és amiket a Te kezedbõl vettünk, azokat
adtuk most néked. Péld. 11,7. Jer. 31,33. 34.
15.Mert mi csak jövevények vagyunk
elõtted és zsellérek, amint a mi atyáink is
egyenként; a mi életünk napjai olyanok e
földön, mint az árnyék, melyben állandóság
nincsen. Zsolt. 39,12. Zsid. 11,13. 1Pét. 2,11.
16. Oh, mi Urunk Istenünk! Mindez a
gazdagság, amit gyûjtöttünk, hogy néked
és a Te szent nevednek házat építsünk,
a Te kezedbõl való és mindazok tiéid!
17. Jól tudom, oh én Istenem, hogy Te
a szívet vizsgálod és az igazságot szereted.
Én mindezeket tiszta szívembõl,
nagy jó kedvvel adtam, s látom, hogy
a Te néped is, amely itt jelen van,
nagy örömmel, szabad akarata szerint
adta ezeket néked. Róm. 2,29. Zsid. 4,13.
18. Oh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és
Izraelnek, a mi atyáinknak Istene, tartsd
megmindörökké ezt az érzést a Te néped
458 KRÓNIKÁK I. KÖNYVE 28. 29.
szívében, és irányítsd az õ szívüket Tefeléd!
Zsolt. 10,17. Jer. 10,23. Fil. 2,13. Zsid. 4,12.
19. Salamonnak pedig, az én fiamnak
adj tökéletes szívet, hogy a Te parancsolataidat,
bizonyságtételeidet és rendeléseidet
megõrizhesse, s hogy mindazokat
megcselekedhesse, s felépíthesse azt
a házat, amelyet én megindítottam.
1Kir. 8,61. Zsolt. 72,1. Jer. 31,33. 34. Gal. 6,15.
Salamon felkenetése
20. És szóla Dávid az egész gyülekezethez:
Kérlek, áldjátok az Urat, a ti Isteneteket.
Áldá azért az egész gyülekezet az
Urat, az õ atyáik Istenét; s leborulván,
tisztelék az Urat és a királyt.
21. És áldozának azÚrnak áldozatokkal,
és áldozának egészen égõáldozatokkal az
Úrnak másnapon, ezer tulkot, ezer kost,
ezer bárányt italáldozataikkal, és sokféle
áldozatokkal az egész Izraelért.
22. S ettek és ittak az Úr elõtt azon
a napon nagy vigasságban. Azután Salamont,
a Dávid fiát másodszor is királlyá
tették és felkenték õt az Úrnak, hogy
lenne fejedelem; Sádókot is fölkenték a
fõpapságra.
Salamonnak hûséget fogad
Izrael népe és fejedelmei mind
23. És üle Salamon az Úr székébe, mint
király az õ atyjának, Dávidnak helyében,
és mindenben szerencsés volt, mert engedelmeskedék
néki az egész Izrael.
24. A fejedelmek és a hatalmasok, sõt
a Dávid király fiai is mindnyájan kezet
adtak, hogy Salamon királynak engedelmeskedni
fognak.
1Móz. 24,2. 1Kir. 1,53. 2Krón. 30,8. Ezék. 17,18.
25. És igen felmagasztalá az Úr Salamont
mind az egész Izrael népe elõtt,
és oly királyi méltóságot szerzett néki,
amelyhez hasonló egy királynak sem volt
õelõtte Izraelben.
1Kir. 3,13. 2Krón. 1,12. Préd. 2,9.
Dávid halála
26. Így uralkodott Dávid, az Isai fia az
egész Izrael felett.
27. Az idõ pedig, amelyben uralkodék
Izrael felett, negyven esztendõ. Hebronban
uralkodék hét esztendeig, Jeruzsálemben
pedig harmincháromig uralkodék.
2Sám. 5,4. 5. 1Kir. 2,11.
28. És meghala jó vénségben, életével,
gazdagságával és minden dicsõségével
megelégedve. És uralkodék az õ fia, Salamon
helyette. rész 23,1.
1Móz. 25,8. 4Móz. 23,10. Jób 5,26.
Dávid emlékezete
29. Dávid királynak pedig úgy elsõ,mint
utolsó dolgai, ímé megírattak a Sámuel
próféta könyvében és a Nátán próféta
könyvében és a Gád próféta könyvében;
1Sám. 9,9. 22,5. 2Sám. 12,1.
30. Az õ egész országlásával, hatalmasságával
és mindazzal, ami az õ idejében
történt vele, Izraellel és a föld minden
országaival. Dán. 2,21. 4,23. 25.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 41.Krónikák I.könyve 21-29.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »