Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

KRÓNIKÁK MÁSODIK KÖNYVE

Salamon Gibeonban áldozik
1 Megerõsödék királyságában Salamon,
a Dávid fia; és az Úr, az õ Istene
vele volt, és õt igen felmagasztalá.
1Móz. 39,2. 1Sám. 18,12.
1Kir. 2,46. 1Krón. 29,25. Csel. 7,9.
2. És szóla Salamon az egész Izrael
népének, ezredeseknek, századosoknak,
a bíráknak és egész Izraelminden elöljáróinak
és a családfõknek, 1Krón. 27,1.
3. Hogy elmennének Salamon és az
egész gyülekezet õvele a magaslatra, mely
Gibeonban volt; mert ott volt az Isten
gyülekezetének sátora, melyet Mózes, az
Úr szolgája csinált a pusztában;
1Kir. 3,4. 1Krón. 16,39.
460 KRÓNIKÁK II. KÖNYVE 1. 2.
4. De az Isten ládáját Dávid már felvitte
volt Kirját-Jeárimból arra a helyre,melyet
készített számára Dávid; mert sátort
állított fel számára Jeruzsálemben.
2Sám. 6,2--17.
5. A rézoltár azonban, melyet Bésaléel,
az Uri fia csinált, aki aHuri fia volt, ott volt
az Úr sátora elõtt; felkeresé tehát azt Salamon
és a gyülekezet. 2Móz. 31,2. 38,1.
6. És áldozék ott Salamon a rézoltáron
az Úr elõtt, mely a gyülekezetnek sátorában
volt, áldozék azon ezer égõáldozatot.
1Kir. 3,4.
Salamon imája
7. Azon éjszaka megjelenék az Isten
Salamonnak, és monda néki: Kérj, amit
akarsz, hogy adjak néked. 1Kir. 3,5.
8. És monda Salamon az Istennek:
Te nagy irgalmasságot cselekedtél az én
atyámmal, Dáviddal; és õhelyette engem
királlyá tettél. 1Krón. 28,5.
9.Most, oh Uram Isten, legyen állandó
a Te beszéded, melyet szólottál az én
atyámnak, Dávidnak; mert Te választottál
engem királlyá e nép felett, mely oly
sok, mint a földnek pora. 1Kir. 3,7.
10.Most azért adj nékem bölcsességet
és tudományt, hogy a Te néped elõtt
mind ki-, mind bemehessek; mert
vajon kicsoda kormányozhatja ezt a Te
nagy népedet?
4Móz. 27,17. 5Móz. 32,2. Péld. 3,13.
11. Akkor monda az Isten Salamonnak:
Minthogy ez volt a te szívedben, és nem
kértél tõlem gazdagságot, kincset és
tisztességet, avagy a téged gyûlölõknek
életét, sem hosszú életet magadnak
nem kértél, hanem kértél magadnak
bölcsességet és tudományt, hogy kormányozhasd
az én népemet, mely felett
királlyá tettelek téged: 1Kir. 3,11. Péld. 8,1.
12. A bölcsességet és a tudományt
megadtam néked, sõt gazdagságot, kincset
és tisztességet is olyat adok néked,
amelyhez hasonló nemvolt sem az elõtted,
sem az utánad való királyoknak.
1Krón. 29,25. Préd. 2,9.Mát. 6,33.
13. És visszatért Salamon Jeruzsálembe
a Gibeon hegyérõl, a gyülekezet sátora
elõl, és uralkodék az Izraelen.
14. Szerze Salamon szekereket és lovagokat;
és volt néki ezernégyszáz szekere
és tizenkétezer lovagja, akiket helyeztete
a szekerek városaiba és Jeruzsálembe a
király mellé. 1Kir. 4,26. 10,26.
15. És felhalmozá a király az ezüstöt és
aranyat, mint a köveket Jeruzsálemben;
a cédrusfákat is felhalmozá, mint a vadfügefákat,
melyek a lapályon nagy tömegben
vannak. 1Kir. 10,27. Jób 22,24.
16. És Salamonnak hoznak vala lovakat
Egyiptomból; mert a király kereskedõi
sereggel vették meg a lovakat szabott
áron.
17. Ésmikor feljöttek, hoztak Egyiptomból
egy szekeret hatszáz ezüstsiklusért,
egy-egy lovat százötven ezüstsiklusért;
és ugyancsak õk szállították ezeket a hitteusok
minden királyainak és Szíria királyainak.
Elõkészületek a templomépítésre
2 Elvégezé Salamonmagában, hogy az
Úr nevének házat építene, és magának
királyi palotát.
2. És rendelt Salamon hetvenezer férfit
teherhordásra, nyolcvanezer férfit favágásra
a hegyen; háromezerhatszáz felügyelõt
azokhoz. 1Kir. 5,15.
3. És külde Salamon a tíruszbeli Hirám
királyhoz, mondván: amint az én atyámmal,
Dáviddal cselekedtél, akinek küldöttél
cédrusfákat, hogy építene magának
házat, melyben laknék; 1Krón. 14,1.
4. Úgy én az én Uram Istenem nevének
akarok házat építeni, hogy néki szenteljem,
és abban füstölõ szerekkel jó illatot
gerjesszek, hogy folytonosan szent kenyerek
álljanak elõtte, sminden reggel és
este égõáldozatot áldozzak szombatnapokon,
az újholdnak napjain, és az Úrnak a
mi Istenünknek szentelt ünnepeken, melyeket
örökké kell cselekedniük az izraelitáknak.
2Móz. 25,30. 3Móz. 24,8. 4Móz. 28,3.
5. A ház pedig, amelyet építeni szándékozom,
igen nagy lesz, mert a mi Istenünk
nagyobb minden isteneknél.
Zsolt. 135,5. 1Kor. 8,5. 6.
6. De kinek volna annyi ereje, hogy néki
házat csinálhatna? Az ég és az egeknek
egei Õt be nem foghatják, s ki vagyok én
is, hogy néki házat csinálhassak? Hanem
hogy csak jó illatot tegyenek abban Õelõtte.
1Kir. 8,27. Ésa. 66,1.
7.Most azért küldj hozzám tudós mesterembert,
aki tudjon készíteni aranyból,
ezüstbõl, rézbõl, vasból, bíborból, karmazsinból
és kék bíborból; aki tudjon metszéseket
metszeni az én mesterembereimmel
együtt, akik Júdában és Jeruzsálemben
vannak, akiket az én atyám,Dávid
szerzett. 1Krón. 22,15.
8. Annak felette küldj cédrusfákat, fenyõfákat
és ébenfákat a Libánusról, mert
tudom, hogy a te szolgáid tudják vágni
a Libánusnak fáit; és ímé az én szolgáim
is a te szolgáiddal lesznek. 1Kir. 5,6.
9. Hogy készítsenek nékem sok fát,
mert a ház, amelyet építek, nagy és csodálatos
lészen.
10. És ímé a munkásoknak, a favágóknak,
a te szolgáidnak adok húszezer véka
cséplett búzát és húszezer véka árpát,
húszezer bát bort és húszezer bát olajat.
1Kir. 5,11.
11. Felelt pedig Hírám, a Tírusz királya
levélben, melyet küldött Salamonnak:
Mivelhogy az Úr szerette az Õ népét,
azért adott téged nékik királyul.
12. Ismétmonda Hírám: Áldott az Úr, az
Izrael Istene, aki mind a mennyet, mind a
földet teremtette; aki ilyen bölcs, tudós,
okos és értelmes fiat adott Dávid királynak,
akimind azÚrnak házat,mindmagának
királyi palotát akar építeni. 1Móz. 1,1.
1Kir. 5,7. Zsolt. 124,8. Csel. 4,24. Jel. 10,6.
13. Ímé, küldöttem azért bölcs, tudós és
értelmes férfit, aki az én atyámé, Húrámé
volt;
14. A Dán nemzetségének leányai közül
való asszony fiát, és az õ atyja Tírusz városából
való, aki tud készíteni aranyból,
ezüstbõl, rézbõl, vasból, kövekbõl, fákból,
bíborból, kék bíborból, lenbõl és karmazsinból
és mindenféle metszést metszeni
és minden remekmûvet elkészíteni, amelyekkel
megbízatik, a te tudós mesterembereiddel
és az én uramnak, Dávid
királynak, a te atyádnak tudósmestereivel
egyben. 1Kir. 7,13.
15. Azértmost, amely búzát, árpát, olajat
és bort ígért az én uram, küldje el az õ
szolgáinak;
16.Mi pedig a Libánuson vágunk fát,
amennyire néked szükséged lesz, és elvisszük
azokat szálakon a tengeren Joppéhoz,
és te onnét vitessed Jeruzsálembe.
Józs. 19,46. 1Kir. 5,8. Csel. 9,36.
17.Megszámláltata azért Salamon minden
idegen férfit az Izrael földjén, az õ
atyjának, Dávidnak megszámláltatása
után és találtatának százötvenháromezerhatszázan.
1Kir. 5,13.
18. És választa azok közül hetvenezer
teherhordót, favágásra pedig a hegyen
nyolcvanezret; pallérokul, akik a népet
szorgalmaztatnák, rendele háromezerhatszázat.
A templomépítés leírása
3 Elkezdé építtetni Salamon az Úr házát
Jeruzsálemben a Mórija hegyén,
mely Dávidnak, az õ atyjának megmutattatott,
azon a helyen, amelyet készített
Dávid a jebuzeus Ornán szérûjén.
1Móz. 22,2. 1Kir. 6,1. 1Krón. 22,1.
2. Elkezdé pedig az építést a második
hónap második napján, királyságának
negyedik esztendejében.
3. És ilyen alapot vetett Salamon az Isten
házának építésénél: hosszúsága a régi
mérték szerint volt hatvan sing, szélessége
húsz sing.
4. És a tornác a templom hosszában,
a ház szélessége szerint, húsz sing volt,
a magassága pedig százhúsz sing; és
beborítá azt belül tiszta arannyal.
5. A derék házat pedig megbélelteté
fenyõfákkal és finom arannyal borítá be,
melyen pálmafákat és láncokat metszete.
6. És beborította a házat drágakövekkel
ékességül, és az arany Párvaimból való
arany volt.
7. És beboríttatá a háznak gerendáit,
ajtómellékeit, falait és annak ajtait is
arannyal; és metszete a háznak falaira
kerubokat.
8.Megcsináltatá a szentek szentjét is,
melynek hosszasága a derék háznak szélességével
arányban húsz sing, szélessé-
KRÓNIKÁK II. KÖNYVE 2. 3. 461
ge is húsz sing volt, és beboríttatá azt
hatszáz tálentum finom arannyal.
9. A szegeknek súlya ötven arany siklus
volt. A felsõ helyiségeket is beboríttatá
arannyal.
10. És csináltatott a szentek szentjébe
két kerubot is, szobormûveket, és beboríták
azokat arannyal. 1Kir. 6,23.
11. A kérubok szárnyainak hosszúsága
húsz sing volt; egyik szárnya öt sing, és a
háznak falát érinté; a másik szárnya is öt
sing és a másik kerub szárnyát érinté.
12. A másik kerubnak szárnya is, amely
öt sing volt, a háznak falát érinté; a másik
szárnya pedig, amely ismét öt sing volt,
a másik kerub szárnyát érinté.
13. Úgy, hogy a kérubok szárnyai húsz
singnyire voltak kiterjesztve; lábaikon
álltak, és orcájuk befelé.
14. Annak felette függönyt is csináltata,
kék és piros bíborból és karmazsinból és
lenbõl, melyre kerubokat csináltatott.
2Móz. 26,31.Mát. 27,51. Zsid. 9,3.
15. Két oszlopot is csináltatott a ház
elõtt, amelyeknek hossza harmincöt sing
volt, és gömböt felül mindegyikre, amely
öt sing volt. Jer. 52,21.
16. És csináltatott láncokat is,mint a belsõ
részben, s az oszlopok tetejére helyezteté;
és száz gránátalmát is csináltatott, s
a láncokba helyezteté.
17. És felállítá ez oszlopokat a templom
elõtt: egyiket jobb felõl, amásikat bal felõl.
És nevezé a jobb felõl valót Jákinnak, a bal
felõl valót pedig Boáznak. 1Kir. 7,21.
A templom egyes részei és eszközei
4 Csináltatott rézoltárt is, melynek
hosszúsága húsz sing, szélessége is
húsz sing, magassága pedig tíz sing volt.
2Móz. 27,1.
2. Csináltatott öntött tengert is, mely
egyik szélétõl fogva a másik széléig tíz
sing volt, köröskörül kerek, és öt sing
magas, és harminc sing zsinór érte be a
kerületit. 1Kir. 7,23.
3. Az alatt ökör alakok voltak köröskörül,
tíz lévén egy singnyire, amelyek
kört alkottak a tenger körül; az ökör alakok
két renddel voltak öntve ugyanazon
öntésbõl.
4. Tizenkét ökrön állott; három északra
fordulva, háromnyugatra, háromdélre és
három napkeletre, és a tenger felül volt
rajtuk, hátuk pedig mind befelé.
5. Vastagsága egy tenyérnyi volt, és
karimája olyan, mint a pohár ajaka, vagy a
liliom virága; és háromezer bát fért bele.
6. Csináltatott annak felette tíz mosdómedencét,
és ötöt helyeztete jobb kéz
felõl, ötöt pedig bal kéz felõl, hogy azokban
mossanak, mossák azt, ami áldozatra
való; a tenger pedig avégre volt, hogy
abban mosakodjanak a papok. 2Móz. 30,18.
7. Csináltatott tíz arany gyertyatartót is,
az utasítás szerint, és helyezteté a templomban,
ötöt jobb kéz felõl, ötöt bal kéz
felõl. 1Kir. 7,49.
8. Csináltatott tíz asztalt is, amelyeket
helyeztete a templomban, ötöt jobb kéz
felõl, ötöt bal kéz felõl; csináltatott száz
arany medencét is.
9.Megcsináltatá a papok pitvarát is és
a nagy tornácot; és ajtókat a tornácra, s
azok ajtait rézzel borítá be.
10. A tengert pedig helyezteté jobb kéz
felõl napkeletre, délnek ellenébe.
11. Húrám fazekakat, lapátokat és medencéket
is csinált. És elvégezé Húrám a
mívet, amelyet csinálnia kellett Salamon
királynak, az Isten házában;
12. Tudniillik a két oszlopot és a két
kerek gömböt a két oszlop tetejére, és a
két hálót a két kerek gömb befedezésére,
amelyek az oszlopok tetején voltak.
13. És négyszáz gránátalmát a két hálóra;
két rend gránátalmát minden hálóba
a két kerek gömb befedezésére, amelyek
az oszlopok tetején voltak.
14. Csinála talpakat is, és azokramosdómedencéket.
1Kir. 7,27.
15. Egy tengert és tizenkét ökröt az alá.
16. Fazekakat, lapátokat és villákat.
Mindezen eszközöket Húrám atyja tiszta
rézbõl csinálta Salamon királynak az Úr
háza számára.
17. A Jordán mezején önteté azokat a
király az agyagos földben, Szukkót és
Seredáta között. 1Kir. 7,46.
462 KRÓNIKÁK II. KÖNYVE 3. 4.
18.Mindezen eszközöket Salamon nagy
mennyiségben csináltatá,mert nemtekinték
a réznek súlyát.
19. És megcsináltata Salamon minden
egyéb felszerelést is, mely az Úr házához
szükséges volt: az arany oltárt és az asztalokat,
amelyeken a szent kenyerek voltak.
2Móz. 25,30. 1Kir. 7,48--50.
20. A gyertyatartókat és azoknak szövétnekeit
is, hogy égjenek azok rendeltetésük
szerint a szentek szentje elõtt, finom
aranyból. 2Móz. 27,20.
21. Azok virágait, szövétnekeit és hamvvevõit
is aranyból, éspedig tiszta aranyból.
22. És az ollókat,medencéket, tálakat és
tömjénezõket finom aranyból, és a ház
kapuját, a szentek szentjéhez való bejárat
belsõ ajtóit és a templom házának belsõ
ajtóit aranyból.
A templom felszentelése
5 És elvégezteték az egészmû, amelyet
Salamon király csinált az Úr házához.
És bevitte Salamon Dávidtól, az õ atyjától
Istennek szenteltetett jószágot, az ezüstöt,
aranyat és az összes edényeket, és helyezteté
azokat az Isten házának kincsei közé.
1Kir. 7,51.
2. Akkor Salamon összegyûjté az Izrael
véneit és a nemzetségek összes fejedelmeit
és az Izrael háznépének fejedelmeit
Jeruzsálembe, hogy felvigyék az Úr szövetségének
ládáját a Dávid városából,
amely a Sion. 2Sám. 6,12. 1Kir. 8,1.
3. És felgyûlének Izraelnek minden
férfiai a királyhoz, a hetedik hónak ünnepén.
1Kir. 8,2.
4.Mikor pedig eljöttek volna mindnyájan
az Izrael vénei: felvették a leviták a
ládát. Józs. 3,6.
5. És felvitték a ládát, a gyülekezet sátorát
ésminden szent edényeket, amelyek a
sátorban voltak; felvitték azokat a papok
és leviták.
6. Salamon király pedig és az Izrael
egész gyülekezete, amely õhozzá gyûlt,
megy vala a láda elõtt, áldozván juhokkal
és ökrökkel, amelyek meg sem számláltathatnának,
sem meg nem írattathatnának
sokaságuk miatt.
7. És bevitték a papok az Úr szövetségének
ládáját az õ helyére, az Isten házának
belsõ részébe, a szentek szentjébe, a
kérubok szárnyai alá.
8. A kérubok pedig szárnyaikat kiterjesztik
vala a láda felett, és befedezik vala
a kérubok a ládát és annak rúdjait felülrõl.
9. Azután kijjebb vonták annak rúdjait,
úgyhogy a rudaknak végei láthatók voltak
a ládán kívül, a legbelsõ rész felõl, de
kívülrõl nem voltak láthatók. És ott volt
mind e mai napig.
10. Nem volt egyéb a ládában, hanem
csak Mózes két táblája, melyeket õ a
Hóreb hegyén tett abba, amikor az Úr
szövetséget kötött Izrael fiaival, mikor
kijöttek Egyiptomból. 5Móz. 10,2.
11. Lõn pedig, mikor a papok kijöttek a
szenthelybõl, mert a papok mindnyájan,
akik ott voltak,magukatmegszentelték és
akkor nem kellett megtartaniuk az õ sorrendjüket,
12. Annak okáért az énekes levitákmind,
amennyien voltak, Asáf, Hémán, Jedutun,
az õ fiaik és testvéreik fehér ruhákban,
cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal
álltak napkelet felõl az oltárnál és õvelük
százhúsz kürtölõ pap; 1Krón. 15,24. 25,1.
13.Mert a kürtölõknek és éneklõknek
volt tisztük, hogy egyként zengjenek az
Úrnak dicséretére és tiszteletére. És
amikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel,
cimbalmokkal és mindenféle
zengõ szerszámokkal, dicsérvén az
Urat, hogy Õ igen jó és az Õ irgalmassága
örökkévaló: akkor a ház, az Úrnak
háza megtelt köddel, Zsolt. 136,1. 26.
14. Annyira, hogy meg sem állhattak a
papok az õ szolgálatukban a köd miatt,
mert az Úr dicsõsége töltötte be az Istennek
házát. 2Móz. 40,35. 4Móz. 9,15.
Ésa. 6,4. Ezék. 43,4. Agg. 2,7. Jel. 15,8.
Salamon templomszentelési imája
6 Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta,
hogy Õ lakoznék ködben.
2Móz. 19,9. 3Móz. 16,2. 1Kir. 8,12. Zsolt. 97,2.
2. Én pedig lakóházat építettem néked,
helyet, ahol örökké lakjál.
2Sám. 7,13. 1Krón. 17,12.
KRÓNIKÁK II. KÖNYVE 4. 5. 6. 463
3. Azután megfordult a király, és megáldá
Izrael egész gyülekezetét; és Izrael
egész gyülekezete felállott.
4. És monda: Áldott az Úr, Izrael Istene,
aki szólott az Õ szája által az én
atyámnak, Dávidnak, és hatalmas kezeivel
beteljesítette, mondván:
2Sám. 6,18. 1Krón. 17,5.
5. Attól a naptól fogva, amelyen kihozám
az én népemet Egyiptom földjébõl, soha
nem választottam egyetlen várost sem
az Izraelminden nemzetségei közül, hogy
házat építenének, amelyben lenne az én
nevem, semférfit nemválasztottam, hogy
az én népemnek Izraelnek vezére lenne.
6. Hanem Jeruzsálemet választottam,
hogy az én nevem abban legyen, és
választám Dávidot, hogy vezére legyen
az én népemnek, Izraelnek.
5Móz. 12,5. 1Krón. 28,4.
7. Ámbár az én atyám, Dávid, elvégezé
magában, hogy házat építene az Úrnak,
Izrael Istenének,
2Sám. 7,2. 1Krón. 17,1. 28,2. Zsolt. 132,1--5.
8. De az Úr azt mondta Dávidnak, az én
atyámnak: Azt, hogy arra gondoltál, hogy
az én nevemnek házat építs, jól tetted,
hogy szívedben ezt elvégezted; 2Kor. 8,12.
9.Mégis nem te építesz házat nékem,
hanem a te fiad, aki a te ágyékodból származik,
õ épít az én nevemnek házat.
10. És beteljesíté most az Úr az Õ
beszédét, amelyet szólott; mert felkelék
az én atyám, Dávid helyett, és ülék az
Izrael királyiszékébe, amint az Úr megmondotta;
és megépítém a házat az Úrnak,
Izrael Istene nevének.
11. És abba helyeztema ládát, amelyben
az Úrnak szövetsége van, melyet szerzett
az Izrael fiaival.
12. És odaállott Salamon az Úr oltára
elé, az Izrael egész gyülekezetével szemben,
és kezeit kiterjesztette. 1Kir. 8,22.
13. Salamon pedig egy széket csináltatott
rézbõl, amelyet a tornácnak közepén
helyeztetett el, melynek hossza öt sing,
szélessége is öt sing, magassága pedig
három sing volt. Felálla abba, és térdeire
esvén az egész Izrael gyülekezete elõtt,
kezeit az ég felé kiterjeszté,
14. És monda: Oh Uram, Izraelnek
Istene, nincsen hozzád hasonló Isten
sem mennyben, sem földön, aki megtartod
a Te fogadásodat és irgalmasságodat
a Te szolgáidhoz, akik elõtted
teljes szívvel járnak!
2Móz. 15,11. 5Móz. 4,39. Dán. 7,9.
15. Ki megtartottad a Te szolgádnak,
az én atyámnak, Dávidnak, amit szólottál
néki; mert Te magad szólottál, és
kezeiddel beteljesítéd, amint e mai
napon megtetszik.
16.Most azért, oh Uram, Izraelnek Istene,
tartsd meg, amit a Te szolgádnak,
Dávidnak, az én atyámnak ígértél, mondván:
Nem fogy el elõttem a te magodból
való férfiú, aki az Izraelnek királyiszékében
üljön; csakhogy a te fiaid õrizzékmeg
az õ útjukat, hogy az én törvényemben
járjanak, mint te énelõttem jártál.
Zsolt. 132,12.
17.Most azért, oh Uram, Izraelnek
Istene, bizonyosodjék meg a Te beszéded,
melyet szólottál a Te szolgádnak,
Dávidnak!
18. Avagy lakozhatnék-é valósággal az
Isten e földön az emberek között? Ímé,
az egek és az egeknek egei téged be
nem foghatnak, mennyivel kevésbé e
ház, amelyet én építettem.
Zsolt. 113,5. 6. Csel. 7,49.
19. És tekints a Te szolgád könyörgésére
és imádságára, oh én Uram
Istenem, meghallgatván kiáltását és
könyörgését, amellyel könyörög a Te
szolgád elõtted!
20. Hogy a Te szemeid éjjel és nappal
figyelmezzenek e házra, e helyre, amelyrõl
azt mondottad, hogy nevedet abba
helyezed, meghallgatván könyörgését a
Te szolgádnak, amikor e helyen könyörögne.
Zsolt. 33,18. 34,15. Dán. 6,10.
21.Hallgasdmeg azért a Te szolgádnak
és a Te népednek, Izraelnek könyörgését,
amikor könyörögni fognak e helyen; hallgasd
meg a Te mennyei lakhelyedbõl,
és meghallgatván õket, légy kegyelmes!
22. Mikor valaki vétkezik felebarátja
ellen, és esküre köteleztetik, hogy megesküdjék,
és õ idejön, megesküszik oltárod
elõtt ebben a házban,
464 KRÓNIKÁK II. KÖNYVE 6.
23. Te hallgasd meg a mennybõl és
vidd véghez, és tégy igaz ítéletet a Te
szolgáid között, az istentelent megbüntetvén,
fejére fordítván az õ útját; és az
igazat megigazítván, megfizetvén néki
az õ igazsága szerint. Ésa. 3,10.
24.Mikor pedig megverettetik a Te
néped, az Izrael az õ ellenségeitõl, mivel
ellened vétkeztek; és hozzád visszatérve
vallást tesznek a Te nevedrõl, könyörögnek
és imádkoznak elõtted e házban:
Neh. 13,2. Ésa. 1,18.Mik. 7,19. Csel. 5,31.
25. Te hallgasd meg a mennybõl, és
bocsásdmeg a Te népednek, az Izraelnek
bûnét, és hozd vissza õket arra a földre,
amelyet adtál nékik és az õ atyáiknak.
26.Mikor az ég berekesztetik és nem
lészen esõ, mivel vétkeztek ellened; és
imádkozni fognak e helyen és vallást
tesznek a Te nevedrõl és megtérnek
bûneikbõl, mert Te sanyargatod õket:
5Móz. 24,16. Jer. 31,33. 34. Ezék. 18,19--22.
27. Te hallgasd meg a mennybõl, és
légy kegyelmes a Te szolgáidnak és a Te
népednek, az Izraelnek; minekutána õket
megtanítod az igaz útra, amelyen járjanak;
és adj esõt a te földedre, amelyet adtál a
Te népednek örökségül. Zsolt. 94,12. Zak. 10,1.
28. Éhség ha lesz a földön, ha döghalál,
aszály, ragya, sáska, cserebogár; ha az õ
ellensége szorongatja az õ birodalmának
földjén; ha bármiféle csapás és nyomorúság
jön reájuk:
29. Aki akkor könyörög és imádkozik,
legyen az bárki; vagy a Te néped, az
Izrael, ha elismeri valaki az õ csapását és
fájdalmát, és kezeit e házban kiterjeszti:
30. Te hallgasd meg a mennybõl, a Te
lakhelyedbõl és légy kegyelmes, és kinekkinek
fizess az õ útjai szerint, amint
megismerted az õ szívét, mert egyedül
csak Te ismered az emberek fiainak
szívét;
1Krón. 28,9. Zsolt. 11,4. Ezék. 11,19. Róm. 2,29.
31. Hogy féljenek téged, járván a Te
útjaidon, míg élnek e föld színén, amelyet
adtál a mi atyáinknak.
32. Sõt még az idegent is, aki nem a
Te néped, az Izrael közül való, ha eljön
messze földrõl a Te nagy nevedért és a
Te hatalmas kezedért és a Te kiterjesztett
karodért, mikor idejön s könyörög
e házban: 5Móz. 4,6. Zsolt. 103,3. Ésa. 56,3.
33. Te hallgasd meg a mennybõl, a Te
lakóhelyedbõl, és add meg az idegennek
mindazt, amiért könyörög hozzád,
hogy megismerjék a földnek minden
népei a Te nevedet, és tiszteljenek téged
úgy, mint a Te néped, az Izrael, és
ismerjék meg, hogy a Te nevedrõl neveztetik
e ház, amelyet én építettem.
34. Ha a Te néped hadba megy ki az õ
ellensége ellen azon az úton, amelyen
elbocsátod õket; ha könyörögnek, hozzád
fordulván e város felé, amelyet választottál
magadnak, és e ház felé, amelyet a Te
nevednek építettem: Mal. 1,11. Ján. 10,16.
35. Te hallgasd meg az égbõl az õ
könyörgésüket és imádságukat, és szerezz
nékik igazságot. Csel. 26,18. 1Kor. 3,16.
36. Ha vétkeznek ellened, mert nincsen
ember, aki nemvétkeznék, és reájukmegharagudván,
az ellenség kezébe adod és
õket fogságba viszik azok, akiktõl megfogattak,
messze földre vagy közelre,
Péld. 20,9. Róm. 3,23. Jak. 3,2. 1Ján. 1,8. 10.
37. És ha az idegen földön, ahol fogva
tartatnak, magukba szállnak, és megtérvén,
az õ fogságuk helyén könyörögnek
hozzád, és ezt mondják: Vétkeztünk,
hamisan és gonoszul cselekedtünk;
38. Ésmegtérnek hozzád teljes szívükbõl
és teljes lelkükbõl az õ fogságuk földjén,
ahol õket fogva tartják, és könyörögnek
hozzád, az õ földjüknek útja felé fordulva,
amelyet adtál az õ atyáiknak, és e város
felé, amelyet választottál magadnak, és e
ház felé, amelyet a Te nevednek építettem:
39. Hallgasd meg akkor az õ könyörgésüket
és imádságukat a mennybõl, a Te
lakhelyedrõl, és szerezz nékik igazságot,
és bocsásdmeg a Te népednek, hogy ellened
vétkezett. Zsolt. 103,12. Ésa. 43,25.
40.Most azért, oh én Istenem, legyenek
a Te szemeid nyitva és füleid legyenek
figyelmesek a könyörgésre ezen a
helyen. 1Krón. 28,2. Neh. 9,25. Zsolt. 132,8. Ésa. 61,10.
41. És most kelj fel, oh Úr Isten, a Te
nyugodalmadba, Te és a Te hatalmasságodnak
ládája! A Te papjaid, oh Úr
Isten, öltöztessenek fel üdvösséggel, és
szentjeid örvendezzenek a jóban.
KRÓNIKÁK II. KÖNYVE 6. 465
42. Oh Úr Isten, ne utáld meg a Te
felkenetett királyod orcáját; emlékezzél
meg Dávidhoz, a Te szolgádhoz való
nagy irgalmasságidról!
Zsolt. 89,20--28. 105,15. 132,1. 10--18. Ésa. 55,3.
Áldozatok bemutatása
7 És mikor Salamon elvégezte a könyörgést,
tûz szálla le az égbõl, és
megemészté az egészenégõ áldozatot és
a véresáldozatot, és az Úr dicsõsége
betölté a házat,
3Móz. 9,24. Bír. 6,21. 1Kir. 18,38. Ezék. 10,2.
2. Annyira, hogy még a papok sem
mehettek be az Úr házába; mert az Úr
dicsõsége betölté az Úr házát. 1Kir. 8,11.
3. És az Izrael fiai mindnyájan látták,
amikor alászálla a tûz és az Úr dicsõsége
a házra, és arccal leborulának a föld felé a
padlózatra, s imádák és tisztelék az Urat,
hogy jó és az Õ kegyelme mindörökké
való! rész 5,13. 20,21.
1Krón. 16,41. Zsolt. 106,1. 136,1.
4. A király pedig és az egész nép áldoznak
vala áldozatokat az Úr elõtt.
1Kir. 8,62. 63.
5. Áldozék Salamon király áldozatot
huszonkétezer ökörrel és százhúszezer
juhval; és ekképpen szentelék fel az Úr
házát a király és az egész nép.
6. A papok pedig foglalatosok voltak az õ
tisztükben; a leviták is az Úrnak minden
zengõ szerszámaival, amelyeket Dávid
király készíttetett, hogy az Urat dicsérnék,
mert örökkévaló az Õ irgalmassága,
a Dávid dicséreteivel, mely kezükbe
adatott; a papok pedig trombitáltak velük
szemben, míg az egész Izrael ott álla.
1Krón. 15,16.
7. És felszentelé Salamon a középsõ pitvart,
amely az Úrnak háza elõtt volt; mert
ott szerze égõáldozatokat és hálaadó áldozatok
kövéreit; mert a rézoltárra, amelyet
Salamon készíttete, nem fér vala az égõáldozat,
az ételáldozat és a hálaadó áldozat
kövére. 1Kir. 8,64.
8. És Salamon ünnepet szerze ebben
az idõben hét napig, és vele együtt az
egész Izrael, nagy gyülekezet,mely összegyülekezék
Hámáttól fogva az Egyiptom
patakjáig.
9. A nyolcadik napon pedig gyülekezést
tartottak, mert az oltár felszentelését hét
napon át végezték és az ünnepet is hét
napon.
10. A hetedik hónapnak huszonharmadik
napján elbocsátá a népet sátoraikba,
vígan ésmegelégedvemindama jók felett,
amelyeket cselekedett az Úr Dáviddal,
Salamonnal és az Õ népével, Izraellel.
1Kir. 8,66.
Az Úr ígérete és intése Salamonnak
11. És Salamon bevégezé az Úr házát
és a királyi palotát, s mindazt, amit
magában elhatározott Salamon, hogy
megcsinált az Úr házában és a maga
házában; szerencsésen bevégezé.
1Kir. 9,1.
12.Megjelenék pedig az Úr Salamonnak
azon éjjel, smonda néki:Meghallgattam
a te könyörgésedet, és e helyet
magamnak áldozat házául választottam.
1Móz. 12,7. 5Móz. 12,5.
13. Ímé, amikor az eget bezárandom,
hogy ne legyen esõ; és amikor parancsolok
a sáskának, hogy a földet megemészsze;
vagy amikor döghalált bocsátandok
az én népemre:
14. És megalázza magát az én népem,
amely nevemrõl neveztetik, s könyörög
és keresi az én orcámat, és felhagy az õ
bûnös életmódjával: én is meghallgatom
õket amennybõl,megbocsátombûneiket,
és megszabadítom földjüket.
Jak. 4,10. 5,6. 1Ján. 1,9. 5,14. 15.
15.Most már az én szemeim nyitva
lesznek, és füleim figyelmesek lesznek e
helyen a könyörgésre. Ésa. 43,25. 1Pét. 3,12.
16.Most választottam és megszenteltem
e házat, hogy az én nevem abban
legyen mindörökké, és ott lesznek az én
szemeim és az én szívem mindenkor.
rész 6,6. 1Kir. 9,3.
17. És ha te elõttem jársz, amint járt
Dávid, a te atyád, úgy cselekedvén mindenekben,
amint neked megparancsoltam,
s az én rendeléseimet és ítélteimet
megtartod: 1Kir. 15,5.
18.Megerõsítema te birodalmad trónját,
amint megígértem Dávidnak, a te atyádnak,
mondván: Nemvétetik el a te nemzet-
466 KRÓNIKÁK II. KÖNYVE 6. 7.
ségedbõl való férfiú az Izrael királyiszékébõl.
19.De hogyha ti elszakadtok, s rendeléseimet
és parancsaimat, amelyeket elõtökbe
adtam, elhagyjátok, s elmenvén, idegen
isteneknek szolgáltok és azok elõtt meghajoltok:
3Móz. 26,14.
20. Kiszaggatom õket az én földembõl,
amelyet adtam nékik: és ezt a házat, amelyet
az én nevemnek szenteltem, orcám
elõl elvetem; tanulságul és példabeszédül
adom õket minden nemzetségnek. Zsolt. 5,5.
21. És ezen a házon, amely felséges volt,
minden elmenõ álmélkodni fog, és azt
mondja:Miért cselekedett így az Úr ezzel
az országgal és ezzel a házzal?
5Móz. 29,24. Jer. 7,14. 22,8. JerSir. 2,15.
22. És azt felelik: Azért, mert elhagyták
az Urat, atyáik Istenét, aki õket kihozta
Egyiptom földjébõl, és idegen istenekhez
hajlottak, azokat imádták és azoknak
szolgáltak; azért hozta reájuk mind e
veszedelmet. Bír. 2,13.
Salamon városépítései
8 Lõn pedig húsz esztendõ múlva, ami
alatt Salamon megépíté az Úr házát
és a maga palotáját: 1Kir. 9,10.
2. Azokat a városokat, amelyeket Hirám
adott Salamonnak, megépíté Salamon,
és Izrael fiait telepíté oda.
3. Azután elméne Salamon Hámát-Sobába
és azt hatalmába keríté.
4. Ésmegépíté Tádmort a pusztában, és
minden kincstartó városokat, amelyeket
Hámátban épített.
5. Annak felette mind a felsõ, mind az
alsó Bét-Horont megépíté s megerõsített
városokká tette kõfalakkal, kapukkal és
zárakkal.
6. És Baalátot, s a tárházakminden városait,
amelyek Salamonéi voltak, a szekereknek
és a lovagoknak minden városait;
és mindent, amihez Salamonnak kedve
volt, megépíté Jeruzsálemben, a Libánuson
és az õ egész birodalmának földjén.
Józs. 15,11.
7.Mindazt a népet, amely megmaradt a
hitteusok közül, az emoreusok, perizeusok,
hivveusok és a jebuzeusok közül,
akik nem az Izrael közül valók; 1Kir. 9,20.
8. Hanem azoknak fiai közül, akik azon
a földön õutánukmaradtak, akiket az Izrael
fiai ki nem irthattak, azokat Salamon
adófizetõkké tette mind e mai napig.
9. De az Izrael fiai közül Salamon senkit
nem tett szolgává az õ külsõ dolgaiban;
mert ezek hadakozó férfiak voltak, és az
õ hadnagyainak vezérei, s szekereinek és
lovagjainak vezérei.
2Móz. 19,5. 3Móz. 25,39. 5Móz. 23,19.
10. Azok, a Salamon király seregeinek
vezérei, kétszázötvenen voltak, akik uralkodnak
vala a népen.
11. És felviteté Salamon a fáraó leányát a
Dávid városából a házba, amelyet néki
épített; mert ezt mondá: Nem lakhatik
az én feleségem az Izrael királyának,
Dávidnak házában; mert szentséges hely
az, mivel az Úr ládája abba vitetett.
1Kir. 3,1. 7,8. 9,24.
Istentiszteleti rend
12. Akkor égõáldozatokat áldozék Salamon
az Úrnak az Úr oltárán, amelyet
rakatott a tornác elõtt;
13. Naponként áldozának azon, Mózes
parancsolatja szerint, szombatnapokon, a
hónapok elsõ napjain, és évenként a fõünnepeken
háromszor; tudniillik a kovásztalan
kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén
és a sátorok ünnepén.
2Móz. 23,14. 4Móz. 28,3. 26. 5Móz. 16,16.
14. És elrendelé az õ atyjának, Dávidnak
rendelése szerint a papok tisztét az õ
szolgálatukban, a levitákat is az õ tisztük
szerint, hogy dicsérnék az Istent és
szolgálnának a papok mellett naponként;
az ajtónállókat is, az õ csoportjaik szerint
minden kapuhoz, mert így volt az Isten
emberének, Dávidnak parancsolatja.
1Krón. 9,17. 24,1. 25,1. 26,1.
15. És nem tértek el a király parancsolatjától,
amelyet parancsolt a papoknak és
levitáknakminden dolog és a kincsek felõl.
16. Ilyen módon bevégzõdött Salamonnak
minden munkája azon naptól, amikor
az Úr házának alapját letették, annak
befejezéséig, amikor immár az Úr háza
elkészült.
KRÓNIKÁK II. KÖNYVE 7. 8. 467
17. Azután elméne Salamon Esiongáberbe
és Elótba, amely a tenger partján,
Edóm földjén volt. 5Móz. 2,8.
18. És külde Hirám az õ szolgái által
néki hajókat és szolgákat, akik a tengeren
jártasok voltak, akik menének a Salamon
szolgáival együtt Ofirba, ahonnan négyszázötven
tálentum aranyat hozának és
vitték Salamon királynak.
1Móz. 10,29. 1Kir. 9,27. Jób 22,24. Ésa. 13,12.
A sábai királynõ
látogatása Salamonnál
9 A Sába királyasszonya pedig hallván
Salamon hírét, eljöve, hogy megkísértse
Salamont nehéz kérdésekkel, Jeruzsálembe,
igen nagy sereggel és tevékkel,
amelyek hoznak vala fûszereket, igen sok
aranyat és drágaköveket; és Salamonhoz
méne, és beszélt vele mindenekrõl, amelyek
szívén voltak.
1Kir. 10,1. Péld. 1,5.Mát. 12,42. Luk. 11,31.
2. És Salamon megfelelt minden beszédeire,
mert semmi sem volt Salamon elõl
elrejtve, amelyet meg nem mondhatott
volna néki.
3. És mikor látta Sába királynéasszonya
Salamon bölcsességét és a házat, amelyet
épített;
4. És az õ asztalának étkeit, szolgáinak
lakását és hivatalnokainak állását és öltözékeiket,
pohárnokait s azoknak öltözékeit,
és az õ áldozatát, amellyel az Úrnak
házában áldozott: a lélegzete is elállott.
5. Ésmonda a királynak:Mind igaz volt,
amit hallottam az én lakóföldemben a te
dolgaidról és bölcsességedrõl;
6. De hinni sem akartam azoknak beszédeit,
míg én magam el nem jöttem és
szemeimmel nem láttam. És ímé, nékem
a felét sem beszélték el a te bölcsességed
nagyságának; felülmúltad a hírt,
amelyet hallottam.
7. Boldogok a te embereid és boldogok
ezek a te szolgáid, akik szüntelen hódolnak
néked, hogy hallhatják a te bölcsességedet!
8. Legyen az Úr, a te Istened áldott,
aki téged annyira szeretett, hogy az Õ
székébe helyezett, hogy lennél az Úrnak,
a te Istenednek királya; mivel a
te Istened szerette Izraelt, hogy megerõsítse
õt mindörökké, azért tett téged
királlyá felettük, hogy szolgáltass ítéletet
és igazságot. Zsolt. 72,18. 19.
9. És ada a királynak százhúsz tálentum
aranyat és felette sok fûszert és drágaköveket.
Nem is volt addig olyan fûszer,
mint amilyet Sába királyasszonya adott
Salamon királynak.
10. És Hirám szolgái is és Salamon
szolgái is, akik hoztak aranyat Ofirból;
hoztak ébenfát és drágaköveket is.
11. És csinált a király az ébenfából
lépcsõket az Úr házába és a király házába,
s citerákat és lantokat az éneklõknek.
Ezekhez hasonlókat nem láttak azelõtt
Júda országában.
12. Salamon király pedig adott a Sába
királyasszonyának mindent, amit csak
kívánt és kért tõle, azonkívül, amit õ a
királynak hozott. Azután megtére és méne
az õ földjébemind õ,mind az õ szolgái.
Salamon gazdagsága
13. Vala pedig mértéke az aranynak,
amely esztendõnként bejõ vala Salamonnak,
hatszázhatvanhat tálentum arany,
14. Azonkívül, amit hoznak vala a kalmárok
és kereskedõk; de még Arábia minden
királyai és annak a földnek fejedelmei
is hoztak aranyat és ezüstöt Salamonnak.
Zsolt. 68,29. 72,10. Ésa. 60,6. Jer. 25,24.
15. És csináltata Salamon király kétszáz
pajzsot vert aranyból, mindegyik pajzsra
hatszáz vert arany siklus ment fel.
16. Háromszáz kerek pajzsot is vert
aranyból; mindegyik pajzsra háromszáz
arany siklusmegy vala, amelyeket a király
helyeztete a Libánon erdejének házába.
17. És csináltatott a király egy nagy
királyiszéket elefántcsontból, és beboríttatá
azt finom arannyal.
18. Hat lépcsõje volt a széknek, és arany
zsámolya a székhez erõsítve, és támaszai
valának mindkét felõl az ülés mellett,
és két oroszlán állott a karok mellett.
19. És tizenkét oroszlán állt ott a hat
lépcsõn mindkét felõl. Senki soha olyant
nem csinált egyetlen országban sem.
468 KRÓNIKÁK II. KÖNYVE 8. 9.
20. És Salamon királynak összes ivóedényei
aranyból voltak; a Libánon erdõ
házának is összes edényei tiszta aranyból
voltak; nemvolt az ezüstnek semmi becse
a Salamon idejében;
21.Mert hajói voltak a királynak, amelyek
Társisba jártak a Hirám szolgáival
együtt.Minden három esztendõben egyszer
mentek a hajók Társisba, honnan
aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat
és pávákat hoztak. Zsolt. 48,7. 72,10.
Ésa. 23,6. 14. 60,9. Jer. 10,9. Jón. 1,3.
22. És felülmúlta Salamon király e
földnek minden királyait gazdagságban
és bölcsességben. 1Kir. 3,12. 13.
23. És e földnek minden királyai kívánnak
vala szembe lenni Salamonnal, hogy
hallhatnák az õ bölcsességét, amelyet
Isten adott az õ szívébe.
24. És azok mindnyájan ajándékot visznek
vala néki, arany és ezüst edényeket,
ruhákat, fegyvert, fûszereket, lovakat és
öszvéreket esztendõnként.
25. És Salamonnak négyezer lóistállói,
szekerei és tizenkétezer lovagjai voltak,
akiket helyeztete a szekerek városaiba
és a király mellé Jeruzsálemben.
1Kir. 4,26. 10,26.
26. És uralkodott minden király felett
az Eufrátesz folyóvíztõl a filiszteusok földjéig,
és az Egyiptom határáig. 1Móz. 15,18.
27. És a király Jeruzsálemben olyanná
tette az ezüstöt, mint a köveket, és a cédrusfákat
úgy elszaporítá, mint a vadfügefákat,
amelyek növekednek a mezõségen
bõséggel. 1Kir. 10,27.
28. Hordtak pedig Salamonnak lovakat
Egyiptomból és minden országból.
5Móz. 17,16. 1Kir. 4,26.
29. Salamonnak egyéb dolgai, úgy az
elsõk, mint az utolsók, avagy nem írattak-
é meg a Nátán próféta könyvében,
és a silóbeli Ahija próféciájában, és Jehdó
prófétának Jeroboám ellen, a Nébát
fia ellen írt látásaiban? 1Kir. 11,1–41.
30. És uralkodék Salamon Jeruzsálemben
az egész Izrael felett negyven esztendeig.
1Kir. 11,42.
31. És elaluvék Salamon az õ atyáival
egyetemben, és eltemeték õt az õ atyjának,
Dávidnak városában, és uralkodék
helyette az õ fia, Roboám.
Az ország kettészakadása
10 Elméne Roboám Síkembe; mert
Síkembe gyûlt az egész Izrael,
hogy õt királlyá választanák. 1Kir. 12,1. 2.
2. Lõn pedig, mikor ezt meghallotta
Jeroboám, a Nébát fia, aki akkor Egyiptomban
volt; mert odafutott Salamon
király elõl, visszatére Jeroboám Egyiptomból.
1Kir. 12,2.
3. És hozzáküldvén, elhivatták õt. Eljöve
azért Jeroboám és az egész Izrael, és
szólának Roboámnak, mondván:
4. A te atyád igen megnehezítette a mi
igánkat, de te most könnyebbítsd meg
atyádnak kemény szolgálatát és az õ
nehéz igáját, amelyet reánk vetett, és
szolgálunk néked. 1Sám. 8,11--18.
5. És monda nékik: Harmadnapig gondolkodom
róla, az után jöjjetek hozzám.
Elméne azért a nép.
6. És tanácskozék Roboám király a vén
emberekkel, akik Salamon elõtt, az õ atyja
elõtt állottak életében,mondván:Mit tanácsoltok,
mit válaszoljak e népnek?
7. És azok ekképpen szólának: Ha javára
leszel ennek a népnek, s kedvezel
nékik és jó szóval beszélsz hozzájuk;
akkor a te szolgáid lesznek mindenkor.
1Kir. 12,7. Neh. 5,19. Zsolt. 112,5. Péld. 15,1.
8. De õ megvetette a vének tanácsát,
amelyet néki tanácsoltak, és tanácsot
tarta az ifjakkal, akik õvele növekedtek
fel és néki udvaroltak.
2Sám. 17,14. Péld. 13,20.
9. És monda azoknak: Ti micsoda tanácsot
adtok, hogy választ adjunk e népnek,
akik nékem így szólának: Könnyebbítsd
meg az igát, amelyet a te atyád reánk vetett.
10. Akkor felelének az ifjak, akik õvele
együtt növekedtek, mondván: Így szólj a
népnek, amely szólván néked, aztmondja:
A te atyád megnehezítette a mi igánkat,
te pedig könnyebbítsd meg nékünk;
így szólj nékik: Az én legkisebb ujjam
erõsebb atyám derekánál;
11.Most azért, ha az én atyám nehéz
igát vetett reátok, én még nehezebbé
KRÓNIKÁK II. KÖNYVE 9. 10. 469
teszem igátokat; ha az én atyám ostorral
vert titeket, én skorpiókkal.
12. És elméne Jeroboám és az egész
nép Roboámhoz harmadnap, amint a
király meghagyta, ezt mondván: Jöjjetek
hozzám harmadnapon.
13. És a király kemény választ adott
nékik, megvetve Roboám király a vének
tanácsát. 1Móz. 42,7. 1Sám. 25,10. Péld. 12,13.
14. És az ifjak tanácsa szerint szóla
nékik, mondván: Ha az én atyám megnehezítette
a ti igátokat, én még nehezebbé
teszem azt; ha az én atyám ostorral vert
titeket, én skorpiókkal.
15. És a király nem hallgatá meg a
népet; mert ezt az Úr fordította ekként,
hogy megerõsítené az Úr az Õ beszédét,
amelyet szólott a silóbeli Ahija által
Jeroboámnak, a Nébát fiának. 1Kir. 12,15.
16.Mikor pedig az egész Izrael látta,
hogy nem hallgatá meg õket a király, felele
a nép a királynak, mondván: Micsoda
részünk van nékünk Dávidban? Nincsen
nékünk örökségünk az Isai fiában! Menj
el a te hajlékaidba, oh Izrael! Ám viseld
gondját a te házadnak, oh Dávid! Elméne
azért hajlékaiba az egész Izrael;
17. Úgy, hogy Roboám csak azokon az
Izrael fiain uralkodék, akik Júda városaiban
laktak.
18. És mikor elküldé Roboám Adorámot,
az adószedõt, megkövezék õt Izrael
fiai, és meghala; Roboám király pedig
siete szekerébe ülni, hogy Jeruzsálembe
szaladjon. 1Kir. 12,18.
19. Így szakada el az Izrael népe a Dávid
házától, mind e mai napig.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 42.Krónikák II.könyve 1-10.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »