Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

EZSDRÁS KÖNYVE

Círus megengedi a zsidók hazatérését
1 Círus perzsa király elsõ esztendejében,
hogy beteljesednék az Úrnak
Jeremiás szája által mondott beszéde, felindítá
az Úr Círus perzsa király szellemét,
és õ kihirdetteté az õ egész birodalmában,
élõszóval és írásban is, mondván:
2Móz. 35,21. 2Krón. 36,22. Jer. 25,11. Agg. 1,14.
2. Így szól Círus, a perzsa király: Az Úr,
a mennynek Istene e föld minden országait
nékem adta, és Õ parancsolta meg
nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben,
mely Júdában van; Ésa. 44,28. 45,1.
3. Valaki azért tiköztetek az Õ népe
közül való, legyen vele az õ Istene, és
menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában
van, és építse az Úrnak, Izrael Istenének
házát,Õaz Isten, aki Jeruzsálemben lakozik.
5Móz. 3,24. Józs. 1,17. 2Sám. 22,32.
1Kir. 8,23. 18,39. Zsolt. 86,10. 132,13.
Ésa. 37,16. 44,8. 45,22. 46,9. Dán. 6,26.
4. És mindenkit, aki még megmaradt,
minden helyrõl, ahol lakik, segítsék azon
helynek férfiai ezüsttel, arannyal, jószággal
és barommal, azzal együtt, amit
önkéntesen adnak az Isten házának,mely
Jeruzsálemben van.
5. Fölkelének azért Júda és Benjámin
családfõi és a papok és a leviták, és
mindnyájan, akiknek az Isten felindítá
szellemüket, hogy felmenjenek az Úr
házának építésére, mely Jeruzsálemben
van. Péld. 16,1. Fil. 2,13.
6. És minden körültök lakók segíték
õket ezüst edényekkel, arannyal, jószággal,
barommal, drágaságokkal, mindazon
kívül, amit önkéntesen adának.
7. Círus király pedig elõhozatá az Úr
házának edényeit, melyeket Nabukodonozor
hozatott el Jeruzsálembõl, s az õ
isteneinek házába helyezett;
2Kir. 24,13. 2Krón. 36,7. Dán. 1,2.
8. Elõhozatá ezeket Círus, a perzsák
királya, Mitredátes kincstartó kezeihez,
aki is átszámolá azokat Sesbassárnak,
Júda fejedelmének. Agg. 1,1.
9. És számuk ez volt: harminc aranymedence,
ezer ezüstmedence, huszonkilenc
kés,
10. Harminc aranypohár, négyszáztíz
másrendbeli ezüstpohár, és ezer más
edény.
11.Minden arany és ezüst edényeknek
száma ötezernégyszáz.Mindezt magával
vitte Sesbassár, mikor a foglyok kijövének
Babilóniából Jeruzsálembe.
A hazatértek névsora
2 Ezek pedig a tartománynak fiai, kik
feljöttek a rabság foglyai közül, akiket
Nabukodonozor, Babilónia királya
fogva vitetett Babilóniába, smost visszajövének
Jeruzsálembe és Júdába,mindenki
az õ városába.
2Kir. 24,14--16. 25,11. 2Krón. 36,20. Neh. 7,6.
2. Kik jövének Zorobábellel, Jésuával,
Nehémiással, Serájával, Rélájával, Mordokaival,
Bilsánnal, Miszpárral, Bigvaival,
Rehummal, Baanával. Izrael népe
férfiainak száma ez:
EZSDRÁS KÖNYVE
500 EZSDRÁS KÖNYVE 2.
3. Paros fiai kétezer-százhetvenkettõ;
4. Sefátja fiai háromszázhetvenkettõ;
5. Árah fiai hétszázhetvenöt;
6. Pahat-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól,
kétezer-nyolcszáztizenkettõ; Neh. 7,11.
7. Élám fiai ezerkétszázötvennégy;
8. Zattu fiai kilencszáznegyvenöt;
9. Zakkai fiai hétszázhatvan;
10. Báni fiai hatszáznegyvenkettõ;
11. Bébai fiai hatszázhuszonhárom;
12. Azgád fiai ezerkétszázhuszonkettõ;
13. Adónikám fiai hatszázhatvanhat;
14. Bigvai fiai kétezer-ötvenhat;
15. Ádin fiai négyszázötvennégy;
16. Áter fiai, Ezékiástól, kilencvennyolc;
17. Bésai fiai háromszázhuszonhárom;
18. Jórá fiai száztizenkettõ;
19. Hásum fiai kétszázhuszonhárom;
20. Gibbár fiai kilencvenöt;
21. Betlehem fiai százhuszonhárom;
1Móz. 35,19.Mát. 2,6.
22. Netófa férfiai ötvenhat;
23. Anatót férfiai százhuszonnyolc;
24. Azmávet fiai negyvenkettõ;
25. Kirját-Árim, Kefira és Beérót fiai
hétszáznegyvenhárom;
26. Ráma és Géba fiai hatszázhuszonegy;
Józs. 18,25.
27.Mikmás férfiai százhuszonkettõ;
28. Bétel és Ái fiai kétszázhuszonhárom;
29. Nebó fiai ötvenkettõ;
30.Magbis fiai százötvenhat;
31. A másik Élám fiai ezerkétszázötvennégy;
32. Hárim fiai háromszázhúsz;
33. Lód, Hádid és Ónó fiai hétszázhuszonöt;
34. Jérikó fiai háromszáznegyvenöt;
1Kir. 16,34. 2Krón. 28,15.
35. Szenáa fiai háromezer-hatszázharminc;
36. A papok: Jedája fiai, Jésua családjából,
kilencszázhetvenhárom; 1Krón. 24,7.
37. Immér fiai ezerötvenkettõ;
1Krón. 24,14.
38. Pashur fiai ezerkétszáznegyvenhét;
1Krón. 9,12.
39. Hárim fiai ezertizenhét; 1Krón. 24,8.
40. A léviták: Jésuának és Kadmiélnek
fiai, Hodávia fiaitól, hetvennégy.
41. Az énekesek: Asáf fiai százhuszonnyolc;
42. A kapunállók fiai: Sallum fiai, Ater
fiai, Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai,
Sóbai fiai, összesen százharminckilenc.
43. A léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa
fiai, Tabbaót fiai; 1Krón. 9,2.
44. Kérósz fiai, Sziaha fiai, Pádón fiai,
45. Lebána fiai, Hagába fiai, Akkub fiai,
46. Hágáb fiai, Salmai fiai, Hanán fiai,
47. Giddél fiai, Gahar fiai, Reája fiai,
48. Resin fiai, Nekóda fiai, Gazzám fiai,
49. Uzza fiai, Pászéah fiai, Bészai fiai,
50. Aszna fiai, Meunim fiai, Nefiszim
fiai.
51. Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,
52. Baslut fiai,Mehida fiai, Harsa fiai,
Neh. 7,54.
53. Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah
fiai,
54. Nesiah fiai, Hatifa fiai;
55. Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai,
Hasszóferet fiai, Peruda fiai,
1Kir. 9,21. Neh. 7,57.
56. Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
57. Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókeret-Hássebaim
fiai, Ámi fiai. Neh. 7,59.
58. Összesen a léviták szolgái és a
Salamon szolgáinak fiai háromszázkilencvenkettõ.
Józs. 9,21. 27. 1Krón. 9,2.
59. És ezek, akik feljövének Tél-Melahból,
Tél-Harsából, Kerub-Addán-Immérbõl,
de nem mondhatták meg családjukat
és eredetüket, hogy Izrael közül valók-é:
Neh. 7,61.
60. Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai
hatszázötvenkettõ.
61. És a papok fiai közül: Habája fiai,
Hakkós fiai, Barzillai fiai, ki a gileádbeli
Barzillai leányai közül vett magának
feleséget, és ezek nevérõl nevezteték;
1Kir. 2,7.
62. Ezek keresték írásukat, tudniillik a
nemzetségük könyvét, de nem találák,
miért is kirekesztetének a papságból;
4Móz. 3,10.
63. És megmondá nékik a király helytartója,
hogy ne egyenek a szentséges
áldozatból, mígnem pap ítél az Urimmal
és Tummimmal. 2Móz. 28,30.
3Móz. 22,2. 4Móz. 27,21. Neh. 7,56.
64.Mind az egész gyülekezet együtt
negyvenkétezer-háromszázhatvan.
Ésa. 10,22.
65. Szolgáikon és szolgálóikon kívül,
ezek száma hétezer-háromszázharminchét,
voltak nékik énekes férfiaik és asszonyaik
kétszázan.
66. Lovaik hétszázharminchat, öszvéreik
kétszáznegyvenöt;
67. Tevéik négyszázharmincöt, hatezerhétszázhúsz
szamárral.
68. A családfõk közül pedig,mikormegérkezének
az Úr házához, mely Jeruzsálemben
van, némelyek önkéntesen adakozának
az Isten házára, hogy fölépítenék
azt az õ helyén; 2Móz. 25,2.
69. Tehetségük szerint adának az építés
költségére aranyban hatvanegyezer dárikot,
s ezüstben ötezer mánét, és száz papi
ruhát.
70. És lakozának mind a papok, mind a
léviták,mind a nép fiai,mind az énekesek,
mind a kapunállók, mind a léviták szolgái
városaikban, s így az egész Izrael a maga
városaiban volt.
Az égõáldozati oltár felállítása,
a nép összegyûl a sátoros ünnepre
3 Mikor pedig eljöve a hetedik hónap,
és Izrael fiai az õ városaikban lakozának,
felgyûle a nép egyenlõképen Jeruzsálembe.
2. És fölkele Jésua, Jósádák fia, s az õ
atyjafiai, a papok, és Zorobábel, Sealtiél fia
s az õ atyjafiai, és megépíték Izrael Istenének
oltárát, hogy áldozzanak rajta égõáldozatokat,
amint írva van Mózesnek, az
Isten emberének törvényében. 5Móz. 12,5.
Agg. 1,1. 2,2. Zak. 3,1.Mát. 1,12. Luk. 3,27.
3. És erõs fundamentumra állíták fel az
oltárt, mert félnek vala a földnek népétõl,
és áldozának rajta égõáldozatokat az
Úrnak, reggeli és estveli égõáldozatokat.
4Móz. 28,3.
4. És megülék a sátoros ünnepet, amint
írva van, s áldozának égõáldozatot napról
napra szám és szokás szerint minden
napit az õ napján. 2Móz. 23,16.
4Móz. 29,12. Neh. 8,14. Zak. 14,16.
5. És azután áldozák az állandó napi,
továbbá a hónapok elsõ napjain s az Úr
minden szent ünnepnapjain viendõ égõáldozatot,
és mindazokért valót, akik
önkéntesen ajándékozának az Úrnak.
2Móz. 29,38. 4Móz. 28,3. 29,2.
6. Tehát a hetedik hónap elsõ napjától
fogva kezdének égõáldozatot áldozni az
Úrnak, amikor az Úr templomának alapköve
még nem tétetett le.
7. És adának pénzt a kõ- és favágóknak
s a mesterembereknek, és ételt és italt és
olajat a szidónbelieknek és tíruszbelieknek,
hogy hozzanak cédrusfákat a Libánonról
a joppéi tenger felé, Círus, perzsa
király nékik adott engedelme szerint.
2Krón. 2,10. Csel. 9,36. 12,20.
A templom alapkõletétele
8.Második esztendõben azután, hogy
fölmenének az Isten házához Jeruzsálembe,
a második hónapban megkezdték az
építést Zorobábel, a Sealtiél fia és Jésua, a
Jósádák fia és a többi atyjafiaik, a papok és
léviták és mindnyájan, akik a fogságból
visszajöttek vala Jeruzsálembe, és rendelék
a lévitákat, akik húszesztendõsök
vagy azon felül voltak, az Úr háza építésének
vezetésére. 1Krón. 23,24. 27.
9. És elõlálla Jésua, az õ fiai és atyjafiai,
Kadmiél és fiai, a Júda fiai, egyenlõképen,
hogy vezérei legyenek az Isten házát építõ
munkásoknak, továbbá Hénádád fiai, fiaik
és testvéreik, mind léviták.
10. S midõn az építõk letették az Úr
templomának alapkövét, Jésua és Zorobábel
odaállaták a papokat öltözetükben
kürtökkel, s a lévitákat, Ásáf fiait cimbalmokkal,
hogy dicsérjék az Urat, Izrael
királyának, Dávidnak rendelete szerint.
1Krón. 6,31. 16,5. Zak. 4,6--10.
11. És énekelének, dicsérvén az Urat
és hálát adván néki, mert jó, mert
mindörökké van az Õ irgalmassága
Izraelen! És mind az egész nép nagy
felszóval kiált vala, dicsérvén az Urat,
hogy az Úr házának alapköve immáron
letétetett! 2Móz. 15,21.
2Krón. 7,3. Neh. 12,24. Zsolt. 136,1. Jer. 33,11.
12. Nagy sokan pedig a papok és a léviták
és a családfõk közül, a vének, akik
látták vala az elsõ házat, mikor alapot
vetnek vala most e háznak az õ szemük
EZSDRÁS KÖNYVE 2. 3. 501
elõtt, nagy felszóval sírnak vala, sokan
pedig örömükben nagy felszóval kiáltanak
vala;
13. Úgyhogy a nép nem tudja vala megkülönböztetni
az örömben való kiáltást a
nép siralmának szavától, mert a nép kiált
vala nagy felszóval, és ez a szó messze
földre meghallatott.
Júda ellenségei
akadályozzák a templomépítést
4 Mikor pedig meghallák Júda és Benjámin
ellenségei, hogy akik a fogságból
visszatértek, templomot építenek az
Úrnak, Izrael Istenének:
2.Menének Zorobábelhez és a családfõkhöz,
s mondának nékik: Hadd építsünk
együtt veletek, mert miképpen ti,
úgy mi is a ti Isteneteket keressük s néki
áldozunk Esárhaddon, Asszíria királyának
idejétõl fogva, aki ide felhozott minket!
2Kir. 17,24–33. 19,37. Eszt. 8,17.
3. És monda nékik Zorobábel és Jésua
és Izrael családainak többi fõi: Nem veletek
együtt kell nékünk házat építeni a mi
Istenünknek, hanem mi magunk fogunk
építeni az Úrnak, Izrael Istenének, amiképpen
megparancsolta nékünk a király,
Círus, Perzsia királya. Neh. 2,20. Ján. 4,9.
4. És igyekezék e tartomány népe megkötni
Júda népének kezeit és elrémíteni
azt az építéstõl.
5. És felbérelni ellene tanácsosokat,
hogy semmivé tegyék szándékát Círusnak,
Perzsia királyának egész idejében,
Dárius perzsa király uralkodásáig.
6. És Ahasvérus uralkodásakor, uralkodásának
kezdetén, vádolást írának Júda
és Jeruzsálem lakói ellen. Eszt. 1,1.
7. Artaxerxes napjaiban pedig Bislám,
Mitredates és Tábeél s ennek többi társai
írtak vala Artaxerxeshez, a perzsiai királyhoz,
s e levelet arám betûkkel írták, mely
azután arám nyelvre fordíttatott át.
8. Rehum, a helytartó és Simsai, a kancellár,
írának egy levelet Jeruzsálem ellen
Artaxerxes királyhoz ekképpen.
9. Írának pedig ekkor Rehum, a helytartó
és Simsai, a kancellár és ezeknek többi
társaik: a dineusok, afársatakeusok, tarpeleusok,
afárseusok, arkeveusok, babilóniabeliek,
susánkeusok, dehaveusok és a
hélameusok. 2Kir. 17,30. 31.
10. És a többi népek, akiket a nagy és
dicsõséges Asznapár vitt el és tett lakosokká
Samaria városában és a többi városokban,
melyek a folyóvízen túl vannak és
a többi.
11. Ez mása a levélnek, melyet hozzá, Artaxerxes
királyhoz küldének: A te szolgáid,
a folyóvízen túl lévõ férfiak, és a többi.
12. Tudtára légyen a királynak, hogy a
zsidók, akik feljöttek tõled, megérkezének
hozzánk Jeruzsálembe; a visszavonó
és gonosz várost építik, a kõfalakat készítik
s a fundamentumokat javítgatják.
Ámós 7,10. Luk. 23,2. Csel. 24,5.
13.Mostan tudtára légyen a királynak,
hogy ha ez a város megépíttetik s a
kõfalak elkészülnek, adót, rovást és úti
vámot nem fognak fizetni, s a királyok
jövedelmét megkárosítják.
14. Mostan, mivel a palota savával
sózunk s éppen ezért a király kárát nem
illik elnéznünk, ez okért küldjük e levelet
és tudatjuk a királlyal,
15. Hogy nézzen utána valaki atyáid történeteinek
könyvében, ésmeg fogod találni
a történetek könyvében, és megtudod,
hogy e város visszavonó és királyokat és
tartományokat megkárosító város volt, s
hogy eleitõl fogva lázadások történtek
abban, ezért pusztíttatott is el e város.
16. Tudatjuk mi a királlyal, hogy ha ez a
város megépülend és a kõfalak elkészülnek:
ennek miatta birtokod a folyóvízen
túl nem lészen. Eszt. 3,8.
17. A király választ küldött Rehumnak, a
helytartónak és Simsainak, a kancellárnak
és többi társaiknak, akik Samariában
laknak vala, ésminden folyóvízen túl lakozóknak:
Békesség és a többi.
18. A levél, melyet hozzánk küldtetek,
világosan felolvastatott elõttem;
19. Ésmegparancsolám, hogy nézzenek
utána, és úgy találák, hogy ez a város eleitõl
fogva királyok ellen támadó volt, és
hogy pártütés és lázadás történt benne;
20. És hogy hatalmas királyok voltak
Jeruzsálemben és uralkodtak minden a
502 EZSDRÁS KÖNYVE 3. 4.
folyóvízen túl lakókon, és adó, rovás és úti
vám fizettetett nékik.
1Móz. 15,18. Józs. 1,4. 1Kir. 4,21. Zsolt. 72,8.
21.Mostan azért parancsoljátok meg,
hogy akadályozzák meg a férfiakat, s e
város ne építtessék addig, míg tõlem
parancsolat nem jövend;
22. És meglássátok, hogy ebben valami
mulasztást el ne kövessetek, hogy ne
növekedjék a veszedelem a királyok
megkárosítására!
23.Mihelyt Artaxerxes király levelének
mása felolvastaték Rehum és Simsai, a
kancellár és társaik elõtt, menének nagy
hamarsággal Jeruzsálembe a zsidókhoz,
és megakadályozák õket erõvel és hatalommal.
Péld. 4,16.Mik. 2,1.
24. Akkor megszûnék az Úr házának
építése, mely Jeruzsálemben van, és
szünetelt Dárius, Perzsia királya uralkodásának
második esztendejéig. Jób 20,5.
A templomépítés folytatása
5 És prófétálának a próféták, Aggeus,
a próféta és Zakariás, az Iddó fia a
zsidóknak, akik voltak Júdában és Jeruzsálemben,
szólván nékik az Izrael Istenének
nevében. Agg. 1,1. Zak. 1,1.
2. Akkor fölkelének Zorobábel, Sealtiél
fia és Jésua, a Jósádák fia, és hozzákezdének
Isten háza építéséhez, mely Jeruzsálemben
van, s velük voltak Isten prófétái,
támogatván õket. Préd. 12,11.
3. Abban az idõben jöve hozzájuk Tattenai
folyóvízen túli helytartó, és Setár-
Bóznai és társaik, és így szólának nékik:
Ki adott néktek szabadságot, hogy e házat
építsétek s e kõfalat készítsétek?
4. Ekkor megmondánk nékik ily módon,
hogy kik ama férfiak név szerint, kik
ez épületet építik.
5. És az õ Istenük szeme volt a zsidók
vénein, hogy nemakadályozzákmeg õket
az építésben, míg az ügy Dárius elébe
jutand, amikor is levélben fognak felelni e
dologra nézve.
2Krón. 16,9. Zsolt. 33,18. Ésa. 41,10.
6. Mása a levélnek, melyet küldött
Tattenai folyóvízen túli helytartó, és Setár-
Bóznai és az õ társai, az afarsakeusok,
akik a folyóvízen túl lakának, Dárius
királyhoz.
7. Tudósítást küldének ugyanis hozzá,
ekként levén az írva: Dárius királynak
minden békesség!
8. Tudtára legyen a királynak, hogy
elmentünk Júda tartományába, a nagy
Istennek házához, és az építtetik nagy
kövekbõl, és fa rakatik a falakra, és e
munka szorgalmatosan folyik, és áldott
lészen az õ kezük által.
9. Ekkor megkérdénk azokat a véneket,
ily módon szólván hozzájuk: Ki adott
néktek szabadságot, hogy e házat építsétek,
s hogy e kõfalat készítsétek?
10. Sõt még neveiket is megkérdeztük
tõlük, hogy tudassuk veled, hogy megírhassuk
azon férfiak nevét, kik fejeik.
11. És ekképpen felelének nékünk,
mondván: Mi a menny és föld Istenének
szolgái vagyunk, és építjük e házat, mely
ennek elõtte sok esztendõkön átmeg vala
építve, és Izraelnek egy nagy királya építé
és végezé be azt. 1Kir. 6,1. Zsolt. 119,46.
Mát. 10,32. Luk. 12,8. Csel. 27,23.
12. De minekutána haragra ingerelték
atyáink a mennynek Istenét, adá õket a
babilóniabeli káldeus királynak, Nabukodonozornak
kezébe, aki e házat lerontotta,
és a népet Babilóniába rabságra vitte.
2Kir. 24,2. 25,1. 2Krón. 36,16.
13. Azonban Círusnak, Babilónia királyának
elsõ esztendejében Círus király
szabadságot adott, hogy Istennek ezt a
házát megépítenék.
14. Sõt az Isten házához való arany- és
ezüstedényeket is, amelyeket Nabukodonozor
hozott vala el a jeruzsálemi
templomból s bevitte azokat a babilóniai
templomba, kihozatá Círus király a babilóniai
templomból s adatá azokat annak a
Sesbassár nevûnek, akit helytartóul
rendelt;
15. És monda néki: Vedd ez edényeket,
menj és helyezd el azokat a jeruzsálemi
templomba, és az Isten háza építtessék
meg elõbbi helyén. Agg. 1,4. 2,2. 21.
16. Ekkor ez a Sesbassár eljött, letevé
az Isten házának alapkövét, mely Jeruzsálemben
van, és attól fogva mindeddig
építtetik, és mégsem végzõdött be.
EZSDRÁS KÖNYVE 4. 5. 503
17.Mostan azért, ha tetszik a királynak,
nézzen utána valaki a király kincstartó
házában, ott Babilóniában, ha úgy van-é,
hogy Círus király szabadságot adott az
Isten házának megépítésére, mely Jeruzsálemben
van, s a király akaratját erre
nézve küldje hozzánk.
Dárius rendelete
6 Ekkor Dárius király megparancsolá,
hogy nézzenek utána a könyvek
tárházában, hol a kincseket tartják volt
Babiloniában.
2. És találtaték Ahméta várában, amely
Média tartományában van, egy tekercs,
melyre emlékezetül ez volt írva:
3. Círus király elsõ esztendejében,
Círus király parancsolatot adott Isten
házára nézve, mely Jeruzsálemben van,
hogy e ház építtessékmeg, oly helyül, hol
áldozatokat áldoznak; s alapzati felemeltetvén,
magassága hatvan sing, szélessége
is hatvan sing legyen.
4. A nagy kövek rétege három s a fa
rétege legyen egy, a költség pedig a király
házából adassék. Zsolt. 68,29. Ésa. 60,6.
5. Sõt az Isten házának arany- és ezüstedényeit
is, amelyeket Nabukodonozor
hozott vala el a jeruzsálemi templomból s
vitt vala Babilóniába, adják vissza, hogy
jussanak el azok a jeruzsálemi templomba,
helyükre, s te helyezd el azokat az
Isten házába.
6.Mostan azért Tattenai folyóvízen túli
helytartó, Setár-Bóznai és társaik, és az
afarsakeusok, akik a folyóvízen túl laknak,
távol legyetek onnan!
7. Hagyjátok, hadd épüljön meg Istennek
ama háza! A zsidók helytartója és
a zsidók vénei építsék meg Isten ama
templomát a maga helyén!
8. És megparancsolom azt is, hogy mit
cselekedjetek a zsidók ama véneivel,
hogy megépítsék Isten ama házát; tudniillik
a király folyóvízen túl való adójának
kincseibõl pontosan költség adassék ama
férfiaknak, éspedig félbeszakítás nélkül,
9. És amik szükségesek, tulkok, kosok,
bárányok, égõáldozatra a menny Istenének,
búza, só, bor, és olaj, a jeruzsálemi
papok szava szerint adassanak nékik
naponként és pedig mulasztás nélkül,
Jer. 29,7.
10. Hogy vihessenek jóillatú áldozatot
amenny Istenének, és könyörögjenek a
királynak és fiainak életéért.
1Móz. 8,21. 3Móz. 1,9. 1Tim. 2,1. 2.
11. És megparancsolom azt is, hogy
valaki e rendelést megszegi, annak
házából szakíttassék ki egy gerenda s
felállíttatván szegeztessék reá, háza pedig
szemétdombbá tétessék emiatt.
Dán. 2,5. 3,29.
12. Az Isten pedig, aki nevének ott
szerze lakást, megrontson minden királyt
és népet, aki felemelendi kezét, hogy
megszegje e rendelést, hogy elpusztítsa
Istennek ama házát, mely Jeruzsálemben
van. Én, Dárius parancsoltam, pontosan
megtörténjék. 1Kir. 9,3. Zsolt. 132,13.
Az új templom felszentelése
13. Akkor Tattenai folyóvízen túli
helytartó, Setár-Bóznai és társaik, miután
Dárius ily rendelést küldött, ahhoz képest
cselekedének pontosan.
Jób 5,12. Zsolt. 9,16. 1Kor. 3,19.
14. És a zsidók vénei építének és jószerencsések
valának Aggeus próféta és
Zakariás, Iddó fia prófétálása folytán, és
megépítették és elvégezték Izrael Istenének
akaratjából, és Círus, Dárius és
Artaxerxes, perzsiai királyok parancsolatjából.
15. Bevégezteték pedig e ház az Adár hó
harmadik napjáig, mely Dárius király
országlásának hatodik esztendejében
volt.
16. És megtarták Izrael fiai, a papok, a
léviták és a fogságból visszajött többiek
Isten házának felszentelését örömmel.
1Kir. 8,63. Neh. 8,10.
17. Vittek pedig Isten házának felszentelésénél
áldozatul száz bikát, kétszáz kost,
négyszáz bárányt és tizenkét kecskebakot
bûnért való áldozatra egész Izraelért,
Izrael nemzetségeinek száma szerint.
18. És rendelék a papokat az õ osztályaik
és a lévitákat az õ rendjeik szerint Istennek
szolgálatára Jeruzsálemben, Mózes
könyvének rendelése szerint,
504 EZSDRÁS KÖNYVE 5. 6.
19. És megtarták a rabságból visszajöttek
a pászkát az elsõ hó tizennegyedik
napján; 2Móz. 12,6.
20.Mert megtisztultak vala a papok és
léviták: egyetemben mindnyájan tiszták
voltak, és megölék a húsvéti bárányt
mindazokért, akik a rabságból megjöttek,
és atyjukfiaiért, a papokért és önmagukért;
2Krón. 30,15. 35,15. Zsid. 5,3.
21. És megevék azt Izrael fiai, akik a
rabságból visszajöttek vala, és mindazok,
akik elkülönítették vala magukat a föld
népeinek tisztátalanságától s hozzájuk
állottak vala, hogy keressék azUrat, Izrael
Istenét. 2Móz. 12,48. Zsolt. 93,5.
22. És azután megtarták a kovásztalan
kenyerek ünnepét hét napon örömmel,
mertmegvidámította vala õket az Úr, hozzájuk
hajtván az asszíriabeli király szívét,
hogy erõsítse kezüket az Istennek, Izrael
Istenének háza építésében.
2Móz. 12,15. Péld. 21,1.
Artaxerxes engedélyével
Ezsdrás Jeruzsálembe érkezik
7 És ezek után Artaxerxes perzsa
király uralkodásakor Ezsdrás, a Serája
fia, ki Azariás fia, ki Hilkiás fia,
2. Ki Sallumfia, ki Sádók fia, kiAhitub fia,
3. Ki Amária fia, ki Azariás fia, ki Mérájót
fia,
4. Ki Zerahja fia, ki Uzzi fia, ki Bukki fia,
5. Ki Abisua fia, ki Fineás fia, ki Eleázár
fia, ki pedig Áronnak, a fõpapnak fia volt,
6. Ez az Ezsdrás feljöve Babilóniából, õ,
aki bölcs írástudó vala a Mózes törvényében,
melyet az Úr, Izrael Istene adott volt,
és megadá néki a király az Úrnak, az õ
Istenének rajta nyugovó kegyelme szerint
minden kérését.
7. Feljövének pedig az Izrael fiai, a papok,
a léviták, az énekesek, a kapunállók és a
léviták szolgái közül többen Jeruzsálembe
Artaxerxes király hetedik esztendejében.
8. És Ezsdrás megérkezék velük Jeruzsálembe
az ötödik hónapban, a király
hetedik esztendejében.
9. Ugyanis az elsõ hónak elsõ napján
határozá el a Babilóniából való feljövetelt,
és az ötödik hó elsõ napján érkezett
Jeruzsálembe, az õ Istenének rajta
nyugvó jó kegyelme szerint; Neh. 2,6.
10.Mert Ezsdrás erõs szívvel törekedett
keresni és cselekedni az Úr törvényét,
és tanítani Izraelben a rendeléseket
és ítéleteket. 5Móz. 33,10. Neh. 8,1.
Zsolt. 119,45.Mal. 2,7. 2Tim. 4,2.
11. És ez mása a levélnek, melyet adott
volt Artaxerxes király Ezsdrásnak, az
írástudó papnak, aki írástudó vala az Úr
parancsolatainak beszédeiben, Izraelnek
adott rendeléseiben:
12. Artaxerxes, a királyok királya
Ezsdrás papnak, ki a menny Istenének
törvényében bölcs írástudó és a többi.
Ezék. 26,7. Dán. 2,37.
13. Szabadságot adok, hogy valaki
országomban Izrael népe, papjai és a
léviták közül Jeruzsálembe akar menni,
veled elmehet.
14.Minthogy te elbocsáttatol a királytól
és hét tanácsosától, hogy utána nézz Júdának
és Jeruzsálemnek, a te Istened törvénye
szerint, mely kezedben van, Eszt. 1,14.
15. És hogy elvigyed az ezüstöt és
aranyat, melyet a király és tanácsosai
önkéntesen ajándékoznak Izrael Istenének,
akinek hajléka Jeruzsálemben van,
16. És mindazt az ezüstöt és aranyat,
melyet kapni fogsz Babilónia egész tartományában,
együtt a nép és a papok önkéntes
ajándékával, mit ezek önkéntesen
ajándékoznak az õ Istenük házának, mely
Jeruzsálemben van. Zsolt. 135,21.
17. Annálfogva gondosan végy e pénzen
bikákat, kosokat és bárányokat s hozzájuk
való étel- és italáldozatokat, s áldozd meg
azokat Istenetek házának oltárán, mely
Jeruzsálemben van: 4Móz. 15,5. 5Móz. 12,5.
18. A megmaradott ezüsttel és arannyal
pedig, amit jónak láttok cselekedni te és
atyádfiai, Istenetek akaratja szerint, azt
cselekedjétek.
19. És az edényekkel, melyek néked
adattak át a te Istened házának szolgálatára,
számolj be Isten elõtt Jeruzsálemben.
20. Egyéb szükségét pedig Istened
házának, mit csak teljesítened kell, teljesítsd
a király kincstartó házából.
1Kor. 4,1. 2.
EZSDRÁS KÖNYVE 6. 7. 505
21. És én, Artaxerxes, a király, parancsolomminden
a folyóvízen túl lakó kincstartóimnak,
hogy minden, amit csak
kérend tõletek Ezsdrás pap, ki a menny
Istenének törvényében írástudó, pontosan
teljesíttessék, Neh. 2,7.
22. És pedig száz tálentum ezüstig, száz
kór búzáig, száz bát borig, száz bát olajig
és sóban, amennyi elég.
23.Minden, mi a menny Istenének akaratja
szerint való, pontosan teljesíttessék
amenny Istenének házáért, hogy meg ne
haragudjék a királynak és fiainak országára.
Zsolt. 68,29. Ésa. 60,12. Jer. 12,14.
24. Veletek pedig tudatjuk, hogy sem a
papokra, sem a lévitákra, sem az énekesekre,
sem a kapunállókra, sem a léviták
szolgáira, sem Isten e háza szolgáira,
adót, rovást és úti vámot senkinek vetni
nem szabad.
25. És te Ezsdrás, a te Istened bölcs
törvénye szerint, amely kezedben van,
rendelj ítélõket és bírákat, akik törvényt
tegyenekminden a folyóvízen túl lakó nép
között, mindazok között, akik tudják
Istenednek törvényeit, és akik nem
tudják, azokat tanítsátok! 2Móz. 18,21.
5Móz. 16,18. 1Kir. 3,28. Zsolt. 19,7.
Mal. 2,7.Mát. 13,52. 23,2. Kol. 1,28. Jak. 1,5.
26. Valaki pedig nem fogja cselekedni a
te Istenednek törvényét és a király törvényét,
ítélet hozassék felette pontosan,
vagy halálra, vagy számkivetésre, vagy
jószágvesztésre, vagy fogságra.
27. Áldott az Úr, atyáink Istene, aki erre
indítá a király szívét, hogymegékesítse az
Úr házát, mely Jeruzsálemben van.
rész 6,22. 1Krón. 29,10.
28. És aki hozzám fordítá irgalmasságát
a király elõtt és tanácsosai elõtt és a király
minden hatalmas fejedelmei elõtt! És én
megerõsödvén az Úrnak, az én Istenemnek
rajtam nyugovó kegyelme által,
családfõket gyûjték össze Izraelbõl, hogy
feljönnének velem. Neh. 1,11.
Az Ezsdrással hazatért családfõk
8 Ezek pedig családfõik és nemzetségi
eredetük azoknak, akik feljövének
velem Artaxerxes uralkodásakor Babilóniából:
2. Fineás fiai közül: Gersóm; Itamár fiai
közül: Dániel; Dávid fiai közül: Hattus;
1Krón. 3,22.
3. A Sekánia fiai közül, Parós fiai közül:
Zakariás s vele egy nemzetségbenmásfélszáz
férfi;
4. Pahat-Moáb fiai közül: Eljóénai, Zerahja
fia s vele kétszáz férfi;
5. Sekánia fiai közül a Jaháziel fia s õvele
háromszáz férfi;
6. Ádin fiai közül: Ebed, Jónatán fia és
vele ötven férfi; Neh. 7,20. 10,16.
7. Élám fiai közül: Ésaiás, Atália fia és
vele hetven férfi;
8. Sefátia fiai közül: Zebádia, Mikaél fia
és õvele nyolcvan férfi;
9. Joáb fiai közül: Obádia, Jéhiel fia és
vele kétszáztizennyolc férfi;
10. Selómit fiai közül a Jószifja fia és vele
százhatvan férfi;
11. Bébai fiai közül: Zakariás, Bébai fia
és vele huszonnyolc férfi;
12. Azgád fiai közül: Jóhanán, Hakkátán
fia és vele száztíz férfi;
13. Adónikám fiai közül az utódok s
neveik: Elifélet, Jeiél és Semája és velük
hatvan férfi;
14. És Bigvai fiai közül: Utái és Zabbud
és velük hetven férfi.
Az Ezsdrással hazatért léviták
15.Mikor pedig összegyûjtém õket az
Aháva felé folyó folyóvízhez, hol három
napig valánk, megnéztem jól a népet és a
papokat, s a Lévi fiai közül nem találtam
közöttük senkit. 4Móz. 8,11. Zsolt. 137,1.
Péld. 27,23. Csel. 20,28. Zsid. 13,17.
16. Elküldém annak okáért Eliézert,
Arielt, Semáját, Elnátánt, Járibot, Elnátánt,
Nátánt, Zakariást, Mesullámot, mint
családfõket, és Jójáribot és Elnátánt, mint
eszes embereket.
17. És rendelém õket Iddóhoz, aki fõ
vala a Kászifia nevû helyen, és betanítám
õket, hogy mit szóljanak Iddónak és az õ
atyjafiainak, a léviták szolgáinak a Kászifia
nevû helyen, hogy hozzanak szolgákat
a mi Istenünk házához.
18. És elhozának nékünk, Istenünknek
rajtunk nyugvó jó kegyelme szerint egy
506 EZSDRÁS KÖNYVE 7. 8.
értelmes embert a Mahli fiai közül, aki
Lévi fia, aki meg Izrael fia vala, és Serébját,
fiaival és tizennyolc testvérével együtt.
3Móz. 10,10. 2Krón. 30,22.
Neh. 8,7. Péld. 3,6. Róm. 8,26. 28.
19. És Hasábját s vele Ésaiást, a Mérári
fiai közül, testvéreivel és húsz fiával
együtt;
20. És a léviták szolgái közül, akiket
Dávid és a fejedelmek adának a léviták
szolgálatába, kétszázhuszat; mindnyájuk
nevei feljegyeztettek.
Böjt és szent ajándékok a templomnak
21. Ekkor böjtöt hirdeték ott az Aháva
folyóvíz mellett, hogy megaláznók magunkat
a mi Istenünk elõtt, hogy kérnénk
tõle szerencsés utat magunknak, családainknak
és minden marháinknak.
3Móz. 16,29. 2Krón. 20,3. Zsolt. 5,8. Ésa. 58,3.
Jer. 36,9. 10. JerSir. 2,19. Jóel 1,14. 2,15. Jón. 3,5.
22.Mert szégyelltem vala a királytól
kérni sereget és lovagokat oltalmunkra a
mi ellenségeink ellen ez útban, mert ezt
mondtuk a királynak, mondván: A mi
Istenünk kegyelme van mindazokon,
akik Õt keresik, az õ javukra, és az Õ
hatalma és haragja mindazokon, akik Õt
elhagyják. 2Krón. 15,2. Zsolt. 33,18.
34,16. 139,5. 145,16. Róm. 8,26. 10,13. Kol. 3,20.
23. És böjtölénk és a mi Istenünkhöz
könyörgénk annak okáért, és meghallgatott
minket. 1Krón. 5,20. 2Krón. 33,13.
Zsolt. 50,15. Ésa. 19,22. 60,12. Jer. 33,3.
24. Ekkor különválaszték a papi fejedelmek
közül tizenkettõt Serébjához és
Hasábiához és hozzájuk atyjukfiai közül
tízet.
25. És átmérém nékik az ezüstöt és
aranyat és az edényeket, a mi Istenünk
házának ajándékait, amelyeket a király és
tanácsosai és fejedelmei és minden Babilóniában
élõ izraeliták ajándékozának.
26. Kezükhöz mérék pedig hatszázötven
tálentum ezüstöt, száz tálentumot érõ
ezüstedényeket és száz tálentum aranyat.
27. Húsz aranypoharat, melyek ezer
dárikot érnek vala, és két szép ragyogású
rézedényt, melyek oly becsesek, mint az
arany.
28. És mondék nékik: Ti az Úrnak
szentjei vagytok, ez edények is szentek,
és ez az ezüst és arany az Úrnak, atyáitok
Istenének önkéntesen adott ajándék:
3Móz. 21,6--8. 22,2. 4Móz. 4,4. 5Móz. 33,8.
29. Vigyázzatok azért reá és megõrizzétek,
míg átméritek a papi fejedelmek, a
léviták és Izrael családainak fejedelmei
elõtt Jeruzsálemben az Úr házának kamaráiban!
1Krón. 26,20. Luk. 12,37. 38.
30. És átvevék a papok és a léviták az
ezüstöt, aranyat és az edényeket súly
szerint, hogy vigyék Jeruzsálembe, Istenünk
házához.
31. Elindulánk pedig az Aháva folyóvíz
mellõl az elsõ hó tizenkettedik napján,
hogy Jeruzsálembe menjünk; s a mi
Istenünk kegyelme nyugodott rajtunk,
megszabadítván minket a ránk leselkedõ
ellenségnek kezébõl ez úton.
2Kor. 8,9. Kol. 1,13.
32. És megérkezénk Jeruzsálembe, és
pihenénk ott három napig. Neh. 2,11.
33. Negyednap pedig átméretett az
ezüst, az arany és az edények a mi
Istenünk házában, Merémót papnak,
Uriás fiának kezéhez, vele lévén Eleázár,
a Fineás fia, és velük Józadáb, a Jésua
fia és Nóadia, a Binnui fia, léviták,
34.Minden szám és súly szerint, s feljegyeztetett
az egész súly abban az
idõben.
35. Akik pedig megérkeztek a fogságból,
a rabságnak fiai, égõáldozatokat vittek
Izrael Istenének: tizenkét tulkot egész
Izraelért, kilencvenhat kost, hetvenhét
bárányt, tizenkét bakot bûnért való áldozatra,
mindezt egészenégõ áldozatul az
Úrnak.
36. És átadák a király parancsolatait a
király helytartóinak, s a vízen túl lévõ
helytartóknak, és ezek segíték a népet és
az Isten házát. rész 7,21.
Neh. 2,9. Ésa. 14,1. 56,6. Zak. 8,1--23.
Ezsdrás kesergése és bûnbánati imája
9 Minekutána ezek elvégezõdének,
jövének hozzám a fõemberek, mondván:
Izrael népe és a papok és a léviták
nem különíték el magukat e tartományok
EZSDRÁS KÖNYVE 8. 9. 507
népeitõl, amiképpen pedig azoknak, a
kananeusoknak, hitteusoknak, perizeusoknak,
jebuzeusoknak, ammonitáknak,
moábitáknak, egyiptomiaknak és emoreusoknak
utálatos vétke szerint el kellett
volna, 5Móz. 12,30. Neh. 9,2.
2.Mert ezek leányai közül vettek vala
feleséget maguknak és fiaiknak, és megelegyedett
a szent mag e tartományok
népeivel; és pedig a fejedelmek és fõemberek
voltak elsõk e bûnben.
2Móz. 22,31. 5Móz. 7,3. 14,2. 2Kor. 6,14.
3. Mihelyt e dolgot meghallottam,
megszaggatám alsó- és felsõruhámat, s
téptem fejem hajszálait és szakállamat,
és veszteg ültem. Zsolt. 143,4. Ésa. 15,2.
4. És hozzám gyûlének mindnyájan,
akik reszketve gondoltak Izrael Istenének
beszédeire azoknak vétke miatt, akik a
fogságból megjöttek vala; és én veszteg
ülök vala mind az estvéli áldozatig.
2Móz. 29,39. Ésa. 66,2.
5. Az estvéli áldozatkor pedig felkeltem
sanyargatásomból, megszaggatván alsóés
felsõ ruhámat; és térdeimre esvén,
kiterjesztém kezeimet az Úrhoz, az én
Istenemhez. 2Móz. 29,39.
6. És mondék: Én Istenem, szégyenlem
és átallom felemelni, én Istenem, az én
orcámat Tehozzád, mert a mi álnokságaink
felülhaladtak fejünk fölött és a mi
vétkeink mind az égig növekedtek!
Jer. 33,8. Dán. 9,7.
7. A mi atyáink napjaitól fogva nagy
vétekben vagyunk mi mind e mai napig,
és a mi álnokságainkért adattunk vala mi,
a mi királyaink és a mi papjaink a földi
királyok kezébe, fegyver által rabságra és
ragadományra és arcpirulásra, amint ez a
mai nap is van.
8. És most nem sok ideje, hogy az Úr, a
mi Istenünk rajtunk könyörült, hogy
hagyjon minékünk maradékot, és hogy
adjon nékünk egy szeget az õ szent
helyén, hogy így megvilágosítsa szemeinket
a mi Istenünk, s hogy megelevenítsen
bennünket egy kissé a mi szolgaságunkban.
Zsolt. 13,3. 118,5. 136,3. Jer. 33,3.
9.Mert szolgák vagyunk mi, de szolgaságunkban
nem hagyott el minket a mi
Istenünk, hanem hozzánk fordítá irgalmasságát
Perzsiának királyai elõtt, hogy
megelevenítene bennünket, hogy felemelhessük
a mi Istenünk házát s megépíthessük
annak romjait, és hogy adjon
nékünk bátorságos lakást Júdában és
Jeruzsálemben.
Neh. 9,36. Zsolt. 136,23. Ésa. 5,2.Mik. 7,19.
10. És most mit mondjunk, oh mi Istenünk,
mindezek után? Azt, hogy mi mégis
elhagytuk parancsolataidat,
11. Amelyeket parancsoltál szolgáid, a
próféták által, mondván: A föld, melyre
bementek, hogy bírjátok azt, tisztátalan
föld, a tartományok népeinek tisztátalansága
miatt, utálatosságaik miatt, melyekkel
betölték azt egyik végétõl a másikig
tisztátalanságukban; Ésa. 1,18. Ezék. 18,19.
12. Annak okáért leányaitokat ne adjátok
az õ fiaiknak és az õ leányaikat ne vegyétek
fiaitoknak, és ne keressétek barátságukat,
sem javukat soha, hogy megerõsödjetek
és éljetek e föld javaival, és örökségképpen
adhassátok azt fiaitoknak
mindörökké. 5Móz. 7,3. 23,6. Péld. 13,22. 20,7.
13.Mindazok után pedig, amik reánk
jövének gonosz cselekedeteinkért és
nagy vétkünkért, hiszen Te, mi Istenünk,
jobban kedveztél nékünk, semmint bûneink
miatt érdemeltünk volna, s adtad nékünk
e maradékot, 5Móz. 24,16. Zsolt. 103,12.
14. Hát megrontjuk-é ismét parancsolataidat
s összeházasodunk-é ez utálatos
népekkel? Nem fogsz-é haragudni reánk
mindaddig, míg megemésztetünk, hogy
sem maradékunk, sem hírmondónk ne
legyen? Ján. 5,14. 2Kor. 6,14. 2Pét. 2,20.
15. Oh Uram, Izrael Istene! Igaz vagy
Te, mert meghagytál minket, maradék
gyanánt, mint e mai nap bizonyítja.
Ímé, elõtted vagyunk vétkünkben, és nem
állhatunk meg elõtted emiatt! Neh. 9,33.
Zsolt. 130,3. Ésa. 43,25. Róm. 3,19. 1Ján. 1,9.
A hazatérteket gyûlésbe hívják
10 És mikor imádkozék Ezsdrás és
vallást tett, sírva és földre borulva
az Isten háza elõtt, sereglének õhozzá
Izraelbõl igen nagy gyülekezetben férfiak
és asszonyok és gyermekek, mert síra a
nép is sokat és keservesen. Dán. 9,20.
508 EZSDRÁS KÖNYVE 9. 10.
2. És szóla Sekánia, Jéhielnek fia, az
Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak:
Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy
idegen feleségeket vettünk magunknak e
föld népei közül: mindazáltal van reménysége
Izraelnek, mindemellett is! Neh. 13,2.
3. Kössünk szövetséget a mi Istenünkkel
úgy, hogy elbocsátjuk mindazon aszszonyokat
és a tõlük szülötteket az én
uramnak és azoknak akaratja szerint, akik
reszketve gondolnak ami Istenünk parancsolatára,
és a törvény szerint cselekedjünk!
5Móz. 7,3. Józs. 23,12.
4. Kelj fel! Mert reád néz e dolog, s mi
veled leszünk: légy erõs és láss hozzá!
1Krón. 28,10. Ésa. 35,3. 4.
5. Fölkele annak okáért Ezsdrás, és
megesketé a papoknak, a lévitáknak és
az egész Izraelnek fejedelmeit, hogy e
beszéd szerint fognak cselekedni; ésmegesküvének.
Neh. 5,12.
6. És fölkele Ezsdrás az Isten háza elõl,
és elméne Jóhanánnak, Eliásib fiának
szobájához s bemenvén abba, kenyeret
nem evett, sem vizet nem ivott, mert
gyászol vala a rabságból hazajöttek vétke
miatt. 5Móz. 9,18.
7. És meghirdeték Júdában és Jeruzsálemben
mindazoknak, akik a rabságból
hazajöttek, hogy Jeruzsálembe gyûljenek;
8. Valaki pedig el nemjön harmadnapra,
a fejedelmek és vének tanácsa szerint,
adassék minden vagyona a templomnak,
és õ maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek
gyülekezetébõl.
9. Összegyûlének azért Júdának és Benjáminnak
minden férfiai harmadnapra
Jeruzsálembe a kilencedik hóban, e hó
huszadik napján, és leüle az egész nép az
Isten házának piacán, aggódván e dolog
és az esõzések miatt. 1Sám. 12,18.
10. Ekkor fölkele Ezsdrás, a pap, és
monda nékik: Ti vétkeztetek, hogy idegen
feleségeket vettetek magatoknak,
hogy ezzel is többítenétek Izrael vétkét;
11. Annak okáért tegyetek vallást az Úr
elõtt, atyáitoknak Istene elõtt, és cselekedjetek
az Õ akaratja szerint, elkülönítvénmagatokat
e föld népeitõl és az idegen
feleségektõl. Péld. 28,13. Ésa. 1,16. Róm. 12,2.
12. És felele az egész gyülekezet, és
monda felszóval: Ekképpen, a te beszéded
szerint kell minékünk cselekednünk!
13. De e nép igen sok és az esõs idõ
miatt kívül nem állhatunk; annak felette
ez nem egy, sem nem kétnapi munka,
mert sokan vagyunk, akik vétkeztünk e
dologban;
14. Hadd álljanak hát elõ fejedelmeink,
az egész gyülekezeté, és mindenki, aki
idegen feleséget vett magának, városonként
jöjjön elõ bizonyos idõben s velük a
városoknak vénei és bírái, hogy elfordítsuk
magunkról a mi Istenünknek e dolog
miatt való búsulásának haragját!
2Kir. 23,26. 2Krón. 28,11. 29,10. 30,8.
15. Csak Jónatán, az Asáhel fia és
Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen és
Mésullám és Sabbetai, a léviták támogaták
õket.
16. És cselekedének ekképpen azok,
akik a rabságból hazajöttek; és választa
magának Ezsdrás, a pap férfiakat, a
családfõket, családjuk szerint, s mindnyájuk
nevei feljegyeztettek. És összeülének
a tizedik hó elsõ napján, hogy nyomozzák
e dolgot;
17. És bevégezék azt mindazon férfiakra
nézve, akik idegen feleséget vettek vala
maguknak, az elsõ hónak elsõ napjáig.
18. Találtatának pedig a papok fiai közül,
akik idegen feleségeket vettek vala maguknak,
Jésuának, a Jósádák fiának és az
õ testvéreinek fiai közül:Maaséja, Eliézer,
Járib és Gedálja; Agg. 1,1. 12. Zak. 3,1. 6,11.
19. És kezüket adák, hogy elbocsátják
feleségeiket és egy kos áldozására ítéltetének
vétkükért; 3Móz. 6,4--6.
1Krón. 29,24. 2Krón. 30,8. Péld. 6,1. 22,26.
20. Immér fiai közül pedig: Hanáni és
Zebádja.
21. Hárim fiai közül: Maaszéja, Elija,
Semája, Jéhiel és Uzzia,
22. Pashur fiai közül: Eljoénaj, Maaszéja,
Ismáel, Netanéel, Józabád és Elásza;
23. Továbbá a léviták közül: Józabád,
Simei és Kélája, az a Kelita, Petahja, Júda
és Eliézer;
24. Az énekesek közül pedig: Eliásib, s
a kapunállók közül: Sallum, Telem és Uri;
EZSDRÁS KÖNYVE 10. 509
25. Továbbá Izrael népébõl: Parós fiai
közül: Ramia, Jezija, Malkija, Mijámin,
Eleázár,Malkija és Benája;
26. Elám fiai közül: Mattánia, Zakariás,
Jéhiel, Abdi, Jerémót és Élija;
27. Zattu fiai közül: Eljóénai, Eljásib,
Mattánia, Jerémót, Zabád és Aziza;
28. Bébai fiai közül: Jóhanán, Hanánia,
Zabbai és Atlai;
29. Báni fiai közül: Mesullám, Malluk,
Adája, Jásub, Seál és Rámót;
30. Pahat-Moáb fiai közül: Adna, Kelál,
Benája, Maaszéja, Mattánia, Besaléel,
Binnui ésManasse;
31. A Hárim fiai pedig: Eliézer, Jissija,
Malkija, Semája, Simeon;
32. Benjámin,Malluk, Semarja;
33.Hásum fiai közül: Mattenai, Mattattá,
Zabád, Elifélet, Jerémai,Manasse, Simei,
34.Báni fiai közül:Maádai,AmrámésUél;
35. Benája, Bédéja, Keluhu;
36. Vanja,Merémót, Eliásib;
37.Mattánia,Mattenai és Jaaszái;
38. Báni, Binnui, Simei;
39. Selemia, Nátán és Adája;
40.Maknadbai, Sásai, Sárai;
41. Azareél, Selemia és Semária;
42. Sallum, Amaria, József:
43. A Nebó fiai közül: Jéiel, Mattitja,
Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel, Benája.
44.Mindezek idegen feleségeket vettek
vala maguknak. És voltak e feleségek
között olyanok is, akik már fiakat szültek.
2Móz. 23,2. 5Móz. 23,5. 1Kir. 11,1. Neh. 13,2.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 115
Tegnapi: 184
Heti: 115
Havi: 3 959
Össz.: 872 094

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 46.Ezsdrás könyve 1-10.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »