Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

NEHÉMIÁS KÖNYVE

Nehémiás szomorúsága és imája
1 Nehémiásnak, a Hakália fiának
beszédei. És lõn a Kislév nevû hóban,
a huszadik esztendõben, hogy én Susán
várában valék. Eszt. 1,2. Dán. 8,2.
2. És jöve hozzám Hanáni, egy az én
atyámfiai közül, és vele együtt férfiak
Júdából, és tudakozódtam tõlük a fogságbólmegszabadultmaradék
zsidók felõl és
Jeruzsálem felõl.
3. És mondának nékem: A fogságból
megszabadult maradék zsidók ott abban
a tartományban nagy nyomorúságban és
gyalázatban vannak; és azonfelül Jeruzsálem
kõfala lerontatott, s kapui tûzben
égtek meg! 2Kir. 25,10.
4. Hogy pedigmeghalláme beszédeket,
leültemés sírtamés keseregtemnapokon
át, s böjtölék és imádkozám a mennynek
Istene elõtt;
5. És mondék: Kérlek Uram, mennynek
Istene, nagy és rettenetes Isten! Ki
megtartja a szövetséget és irgalmasságot
az Õt szeretõknek és az Õ parancsolatait
megtartóknak;
2Móz. 20,6. Zsolt. 39,2. 3. Jer. 33,8. Csel. 5,31.
6.Oh, legyen figyelmetes a Te füled, és
szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad
a Te szolgádnak könyörgését,
mellyel én könyörgök most elõtted nappal
és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást
tészek az Izrael fiainak bûneirõl,melyekkel
vétkeztünk ellened, én is s az én atyámnak
háza vétkeztünk! 5Móz. 23,5. Zsolt. 103,12.
Ésa. 1,18. Jer. 31,33. 34. Ezék. 18,19. 20.Mik. 7,19.
7. Felette igen vétkeztünk ellened, és
nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a
rendeléseket és a törvényeket, melyeket
parancsoltálMózesnek, a Te szolgádnak.
8. Oh, emlékezzél meg arról a beszédrõl,
melyet parancsoltál Mózesnek, a Te
szolgádnak, mondván: Ha ti vétkeztek, én
meg elszélesztelek titeket a népek között;
9.Ha pedig megtérendetek hozzám és
megtartjátok parancsolataimat és cselekszitek
azokat: még ha az égnek utolsó
szélén volnának is szétszórt gyermekeitek,
onnan is összegyûjtöm õket és beviszem
arra a helyre, melyet választottam,
hogy lakozzék ott az én nevem!1Móz. 28,15.
10.És õk a Te szolgáid és a Te néped,
akiket megszabadítottál a Te nagy erõd
által és a Te erõs kezed által! 5Móz. 30,4.
510 EZSDRÁS KÖNYVE 10. — NEHÉMIÁS KÖNYVE 1.
NEHÉMIÁS KÖNYVE
NEHÉMIÁS KÖNYVE 1. 2. 511
11. Kérlek, oh Uram, legyen figyelmetes
a Te füled a Te szolgádnak könyörgésére
és szolgáidnak könyörgésökre, akik
kívánják félni a Te nevedet, és adj, kérlek,
jó elõmenetelt most a Te szolgádnak,
és engedd, hogy kegyelmet találjon
ama férfiú elõtt. Én ugyanis a királynak
pohárnoka voltam. 1Móz. 39,12.
Zsolt. 37,5. 55,22. 119,4. Péld. 16,3. Zsid. 13,18.
Nehémiás engedélyt kap a hazatérésre
2 És lõn a Niszán nevû hóban, Artaxerxes
királynak huszadik esztendejében,
bor volt õelõtte és én fölvevéma bort,
adám a királynak; azelõtt pedig nem voltam
szomorú õelõtte. Eszt. 7,1.
2. És monda nékem a király: Miért szomorú
a te orcád, holott te beteg nemvagy?
Nem egyéb ez, hanem szívednek szomorúsága!
És felette igen megfélemlém.
Péld. 15,13.
3. Akkor mondék a királynak: Örökké
éljen a király!Miért nemvolna szomorú az
én orcám, hiszen a város, az én atyáim
sírjainak helye, pusztán hever és kapui
megemésztettek tûzben?!
1Kir. 1,31. Zsolt. 137,5. Dán. 2,4. 5,10. 6,6.
4. És monda nékem a király:Mi az, amit
kívánsz? És könyörgék a menny Istenéhez.
1Sám. 1,13. Péld. 3,6.
5. Ésmondék a királynak:Ha tetszik a királynak
és ha kedves elõtted a te szolgád,
azt kérem, hogy bocsáss el engemJúdába,
atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem
azt!
6. És monda nékem a király, felesége
pedig mellette ül vala: Meddig lészen utazásod
ésmikorra jössz vissza? És tetszék a
királynak engem elbocsátani, miután én
tudattam vele az idõt.
7. És mondék a királynak: Ha tetszik a
királynak, adasson nékem leveleket a
folyóvízen túl lakó tiszttartókhoz, hogy
hagyjanak engemutazni,míg Júdába érek;
8. És adasson egy levelet Ászáfhoz, a
király erdeje õréhez, hogy adjon nékem
fákat gerendákul a templomvárának kapuihoz,
és a város kõfalához, és a házhoz,
melybe költözni fogok. És megadá nékem
a király, az én Istenemnek rajtam
nyugvó jó kegyelme szerint. Ezsdr. 7,6. 9.
9. És megérkezém a folyóvízen túl való
tiszttartókhoz és átadám nékik a király
leveleit.Bocsátott vala pedig velema király
fõembereket a seregbõl és lovagokat.
10.Mikor pedig a Horonból való Szanballat
és az ammonita Tóbiás, a szolga,
meghallották ezt, nagy bosszúságot okozott
nékik, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak
javukat keresi. Ésa. 15,5.
11. Azután elmenék Jeruzsálembe, és ott
pihenék három napig. Ezsdr. 8,32.
12. És fölkelék éjszaka, én és velem
néhány férfi,mert nemjelentémmeg senkinek,
hogy mire indítá az én Istenem az
én szívemet, hogy azt Jeruzsálemért megcselekedjem,
és barom sem volt velem,
csak az, melyen ülök vala,
13. És kimenék a völgynek kapuján éjjel,
és pedig a sárkányok forrása felé, majd a
szemét-kapuhoz, és vizsgálgatám Jeruzsálem
kõfalait, melyek elrontattak vala, és
kapuit,melyek tûz általmegemésztetének.
rész 3,13. 2Krón. 26,9.
14. Azután átmenék a forrás kapujához
és a király tavához, holott nem volt hely a
baromnak, hogy velem átmenjen.
15. Azért gyalog menék fel a völgyben
éjjel és vizsgálgatáma kõfalat, azutánmegfordultam
és bementem a völgy kapuján,
és hazatértem. 2Sám. 15,23. Jer. 31,40. Ján. 18,1.
16. A fõemberek pedig nem tudták vala,
hova mentem, és hogy mit akarok cselekedni,
és sem a zsidóknak, sem a papoknak,
sem az elõjáróknak, sem a fõembereknek,
sem a többi munkásoknak ez
ideig nem jelentettem meg.
17. Ekkor mondék nékik: Ti látjátok a
nyomorúságot, amelyben mi vagyunk,
hogy Jeruzsálem pusztán hever és kapui
tûzben égtek meg; jertek, építsük meg
Jeruzsálem kõfalát, és ne legyünk többé
gyalázatul! rész 1,3.
Zsolt. 44,13. Jer. 24,9. Ezék. 5,14. 22,4.
18. Ésmegjelentémnékik az én Istenemnek
rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király
beszédét is, amelyeket nékem szólt,
és mondának: Keljünk fel és építsük meg!
És megerõsíték kezeiket a jóra.
19.Mikor meghallák ezt a Horonból
való Szanballat és az ammonita Tóbiás, a
szolga, és az arab Gesem, gúnyoltak és
lenéztek minket, mondván: Micsoda ez,
amitmûveltek? Talán bizony a király ellen
akartok pártot ütni?
rész 6,6. Zsolt. 44,13. 79,4. 80,6.
20. Kiknek felelék, ésmondék:Amennynek
Istene, Õ ad jó elõmenetelt nékünk,
és mi mint az Õ szolgái kelünk föl és
építünk, néktek pedig részetek és jogotok
és emlékezetetek nincsen Jeruzsálemben!
Ezsdr. 4,3. Zsolt. 127,1.
Ján. 4,9. Csel. 8,21. Róm. 8,31.
Jeruzsálem várfalának építõi
3 És fölkele Eliásib, a fõpap és atyjafiai,
a papok és építék a juhok kapuját;
õk szentelék meg azt és állíták fel
annak ajtait; építék pedig a kõfalat a
Meáh toronyig, amelyet megszentelének,
s azután Hanánel tornyáig; rész 12,39.
Jer. 31,38. Zak. 14,10. Ján. 5,2.
2. És õ mellette építének a jerikóbeliek,
ezek mellett pedig épített Zakkur, az Imri
fia; Ezsdr. 2,34.
3. A halaknak kapuját pedig építék a
Hasszenáa fiai, õk gerendázák be azt és
állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait;
rész 12,39.
2Krón. 33,14. Ezsdr. 2,35. Sof. 1,10.
4.Mellettük javítgatá a kõfalat Merémót,
Uriásnak, aHakkós fiának fia,mellette
pedig javítgatott Mesullám, Berekiásnak,
aMesézabéel fiának a fia, és õmellette
javítgatott Sádók, Baána fia.
rész 6,18. 1Krón. 3,19.
5. Ezekmellett pedig javítgatának a tékoabeliek,
akiknek elõkelõi azonban nem
hajták nyakukat az õ Uruk munkájának
jármába. Bír. 5,23. Jer. 27,11. 12.
6. Az óváros kapuját pedig javítgaták Jójada,
a Pászéah fia ésMesullám, aBeszódia
fia; õk gerendázák be azt és állíták fel
annak ajtait, kapcsait és závárait;
rész 12,39. 2Krón. 33,14.
7. És mellettük javítgatott a Gibeonból
való Melátia és a Meronotból való Jádón,
Gibeonnak és Mispának lakosai, a folyóvízen
túl való helytartónak hivatala helyéig;
Józs. 9,3. 18,26. Ezsdr. 8,26.
8.Mellettük javítgatott Uzziel, Harhajának
fia az ötvösökkel, és õ mellette javítgatott
Hanánia, a kenetkészítõk egyike, és
megerõsíték Jeruzsálemet mind a széles
kõfalig;
9.Mellettük javítgatott Refája,Húr fia, aki
a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének
fejedelme vala;
10.Mellette javítgatott Jedája, Harumáf
fia, és pedig a maga háza ellenébe, és mellette
javítgatott Hattus, Hasabneja fia.
11. A kõfal másik darabját javítgatá Malkija,
Hárim fia és Hassub, a Pahat-Moáb
fia, és a kemencéknek tornyát.
Ezsdr. 2,6. 32.
12. Ésmellettük javítgatott Sallum,Hallóhés
fia, aki fejedelme vala a Jeruzsálemhez
tartozó tartomány másik felének, õ és az õ
leányai. 2Móz. 35,25. Luk. 8,3. Fil. 4,3.
13. A völgy kapuját javítgaták Hánun és
Zánoah lakói, õk építék meg azt és állíták
fel annak ajtait, kapcsait és závárait; és a
kõfalból ezer singet a szemétkapuig.
rész 2,13. Józs. 15,34.
14. A szemétkaput pedig javítgatá Malkija,
Rékáb fia, Bét-Hakkerem tartományának
fejedelme, õ építé meg azt és állítá fel
ajtait, kapcsait és závárait.
15. És a forrásnak kapuját javítgatá Sallum,
a Kól-Hóze fia,Mispa tartományának
fejedelme, õ építé meg és héjazá be azt és
állítá fel ajtait, kapcsait és závárait; és a
Selátó kõfalát a király kertje felé, mind a
garádicsokig, melyeken a Dávid városából
alájõnek. rész 2,14.
Józs. 18,26. Ésa. 8,6. Ján. 9,7.
16. Õutána javítgata Nehémiás, Azbuk
fia, Bét-Sur tartománya felének fejedelme,
a Dávid sírjai ellenébe való helyig, és az
újonnan készült tóig, és a vitézek házáig.
2Kir. 20,20. Én. 3,7. Ésa. 7,3. 22,11.
17.Õutána javítgatának a léviták: Rehum,
Báni fia, akimellett javítgataHasábia, Kéila
tartománya felének fejedelme, tartománya
lakosaival;
18.Õutána javítgatának atyjukfiai: Bavvai,
a Hénadád fia, Kéila tartományamásik
felének fejedelme; Józs. 15,44. 1Sám. 23,1.
19. Javítgatá pedig õmellette Ézer, Jésuának
fia,Mispa fejedelme, a kõfal egymásik
512 NEHÉMIÁS KÖNYVE 2. 3.
darabját, a szegleten levõ fegyveresház
felmenetelének ellenébe;
20. Õutána Báruk, Zakkai fia javítgatá
buzgósággal a kõfal egy másik darabját, a
szeglettõl fogva Eliásib fõpap házának ajtajáig:
Préd. 9,10. Róm. 12,11.
21.Õutána javítgata Merémót, Uriásnak
fia, aki Hakkós fia vala, egymásik darabot,
Eliásib házának ajtajától Eliásib házának
végéig;
22.Õutána javítgatának a papok, a környék
férfiai;
23. Ezek után javítgata Benjámin és Hassub,
az õ házuk ellenébe, utánuk pedig
javítgata Azariás, Maaséja fia, aki Ananiás
fia vala, az õ háza mellett;
24.Õ utánuk javítgata Binnui, a Hénadád
fia egy másik darabot, Azáriás házától
mind a zugig és szegletig;
25. Továbbá Palál, az Uzai fia, a szegletnek
és a felsõ toronynak ellenébe, mely a
király házából a tömlöc udvaránál emelkedik
ki; utána pedig Pedája, a Parós fia;
Jer. 32,2. 33,1. 37,21.
26. A léviták szolgái pedig laknak vala az
Ófelben, a vizek kapujának ellenéig napkelet
felé és a kiemelkedõ torony ellenéig;
rész 8,1. 3. 11,21. 12,37. 2Krón. 27,3.
27. Õutána javítgatának a tékoabeliek
egy másik darabot a kiemelkedõ nagy toronynak
ellenétõl fogva az Ófel kõfaláig;
28. A lovak kapuján felül javítgatának a
papok, mindenki az õ házának ellenébe;
2Kir. 11,16. 2Krón. 23,15. Jer. 31,40.
29. Utánuk javítgata Sádók, Immér fia az
õ háza ellenébe; és õutána javítgata Semája,
Sekaniás fia, a napkeleti kapu õrizõje;
Jer. 19,2.
30.Õutána javítgata Hananiás, Selemiás
fia és Hánun, Sáláfnak hatodik fia egy
másik darabot; utánuk javítgataMesullám,
Berekiás fia, az õ szobája ellenébe;
31. Utána javítgata Malkija, az ötvösök
egyike, a léviták szolgáinak és a kereskedõknek
házáig, a törvénytevõ ház kapujának
ellenébe, a szegletnek hágójáig;
32. A szeglet hágója és a juhok kapuja
között pedig javítgatának az ötvösök és a
kereskedõk.
Az építés az ellenség támadásai
és cselvetései mellett is halad
4 Lõn pedig,mikormeghallotta Szanballat,
hogy mi építjük a kõfalat, haragra
gerjede és felette igen bosszankodék, és
gúnyolá a zsidókat; rész 2,10. 19.
Zsolt. 2,1. 4. Csel. 5,17.
2. És szóla az õ atyjafiai és a samariai
sereg elõtt, és ezt mondá: Mit mûvelnek e
nyomorult zsidók? Vajon megengedik-é
ezt nékik? Talán áldozni fognak? Hát bevégezik
ma? Avagy megelevenítik a köveket
a porhalmazból, holott azok elégtek?!
3. Az ammonita Tóbiás pedigmellette állván,
mondá: Bármit építsenek, ha egy róka
lép fel reá, összezúzza köveiknek falát.
rész 2,10. 19.
4. Halld meg, oh mi Istenünk! Hogy
csúffá lettünk, fordítsad gyalázásukat az õ
fejükre, és add õket prédára a rabságnak
földjén; Zsolt. 79,12. 123,3. 4. Péld. 3,34.
5.Ne fedezd el az õ hamisságukat és az õ
bûnük a Te orcád elõl el ne töröltessék,
mert Téged bosszantának az építõk elõtt!
Zsolt. 69,27. 109,14. 15. Jer. 18,23.
6. És építõk a falat annyira, hogy elkészült
az egész fal félmagasságban, mert a
nép nagy kedvvel dolgozott.
7.Mikor pedigmeghallotta Szanballat és
Tóbiás, továbbá az arábiabeliek, az ammoniták
és az asdódeusok, hogy javítgattatnak
Jeruzsálem kõfalai, és hogy a törések
betömése megkezdõdött, felette nagy haragra
gerjedének;
8. És összeesküvének mindnyájan egyenlõ
akarattal, hogy eljönnek Jeruzsálemet
megostromolni és népét megrémíteni.
Zsolt. 83,3--5.
9.De mi imádkozánk a mi Istenünkhöz,
és állítánk ellenük õrséget nappal és éjjel,
mivelhogy féltünk tõlük.
Jób 22,27. Zsolt. 50,15.Mát. 26,41.
10. És mondták a zsidók: Fogytán van
ereje a teherhordónak, a rompedig sok, és
mi képtelenek vagyunk építeni a kõfalat.
11. Ami ellenségeink pedig eztmondották:
Véletlenül se tudják meg, se ne lássák,
míg közikbe bemegyünk és õket leöljük,
és megszüntetjük a munkát!
12.És lõn, hogy eljöttek hozzánk mindenfelõl
a zsidók, akik õmellettük laknak
NEHÉMIÁS KÖNYVE 3. 4. 513
vala és nékünk tízszer is mondották: Térjetek
velünk haza!
13. Azért állítáma hely alsó és nyílt részeire
a kõfal mögé, odaállítám a népet nemzetségek
szerint, fegyvereikkel, dárdáikkal
és kézíveikkel.
14. És körültekintvén, fölkeltem és így
szóltam az elöljárókhoz, a fõemberekhez
és a többi néphez: Ne féljetek tõlük!
A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek,
és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért,
leányaitokért, feleségeitekért és
házaitokért!
4Móz. 14,9. 5Móz. 1,29. 10,17. 2Sám. 10,12.
Az építkezést felfegyverkezve folytatják
15. És lõn, hogymeghallották ami ellenségeink,
hogy megtudtuk az õ szándékukat,
és hogy Isten semmivé tette az õ
tanácsukat: megtérénk mi mindnyájan a
kõfalhoz, mindenki a maga munkájához;
Zsolt. 33,10.
16. De azon naptól fogva legényeim
egyik része munkálkodik vala, a másik
része pedig tart vala dárdákat, pajzsokat,
kézíveket és páncélokat, és a fejedelmek
ott állának az egész Júda háznépemögött.
17. A kõfalon munkálkodók közül a
tehernek hordói egyik kezükkel, amely a
munkát végezé, rakodának, másik kezük
pedig a fegyvert tartja vala,
1Kor. 16,13. Ef. 6,10.
18. Akik pedig építének, azoknak fegyverük
derekukra vala felkötve és így építének;
a trombitás pedig mellettem állt.
19. És így szóltam az elöljárókhoz, a
fõemberekhez és a többi néphez: A munka
felette sok és messzeterjedõ és mi
elszéledvén a kõfalon, egymástól messze
esünk;
20. Azért odagyûljetek hozzánk, ahol a
trombita szavát halljátok, a mi Istenünk
hadakozik érettünk!
2Móz. 14,14. 5Móz. 1,30. 3,22. 20,4. Józs. 23,10.
21. Ekképpen munkálkodunk vala; és
legényeimnek fele dárdákat tart vala hajnalhasadtától
fogva mind a csillagoknak
feltámadásáig.
22. Ugyanekkor megparancsolám a
népnek, hogy minden ember legényével
Jeruzsálemben háljon, hogy éjszaka
õrködjenek felettünk és nappal dolgozzanak.
23. És sem én, sem az én atyámfiai, sem
legényeim, sem az õrizõk, akik énutánam
valának, nem vetjük vala le ruháinkat;
mindenki csak mosódáskor teszi vala le
fegyverét.
Nehémiás a szegények
sérelmeit orvosolja
5 Lõn pedig nagy kiáltása a népnek és
feleségeiknek az õ atyjukfiai, a zsidók
ellen. 5Móz. 15,7. Ésa. 5,7. Jak. 5,4.
2. Voltak, akik ezt mondják vala: Fiainkkal
és leányainkkal együtt sokadmagunkkal
vagyunk, nékünk gabona kell, hogy
együnk és éljünk.
3. És voltak, akik ezt mondják vala:
Mind mezeinket, mind szõlõinket, mind
házainkat zálogba kell adogatnunk, nékünk
gabona kell, mert éhezünk.
4. Viszontag voltak, akik ezt mondják
vala: Kölcsön vettünk pénzt a király adójáért
a mi mezeinkre és szõlõinkre;
5. És ímé, bár a mi testünk éppen olyan,
mint a mi atyánkfiainak testük, s a mi fiaink
olyanok, mint az õ fiaik, mi nékünk
mégis rabság alá kell adnunk fiainkat és
leányainkat, sõt vannak már rabszolga leányaink
is, és nincs erõnk arra, hogy õket
megválthatnók, hisz mezeink és szõlõink
másokéi már! 2Móz. 21,7.
3Móz. 25,39. Ésa. 58,7. Csel. 17,26.Mát. 18,25.
6. Felette nagy haragra gerjedtem azért,
mikor kiáltásukat s e dolgokat hallottam;
2Móz. 11,8.
7. És magamba szállva, gondolkodtam
errõl, és megfeddém az elöljárókat és
fõembereket, ezt mondván nékik: Ti a ti
atyátokfiaival szemben uzsoráskodtok!
És szerzék õ ellenük nagy gyûlést;
2Móz. 22,25. 3Móz. 19,17. 5Móz. 23,19.
Zsolt. 15,5. Péld. 27,5.Mát. 18,17. 1Tim. 5,20.
8. Ésmondámnékik:Mimegváltottuk a
mi atyánkfiait, a zsidókat, akik a pogányoknak
eladattak vala, a mi tehetségünk
szerint; és ti is meg akarjátok venni a ti
atyátokfiait, s õk nékünk adják el magukat?!
És hallgatának és nem tudának felelni
semmit.
514 NEHÉMIÁS KÖNYVE 4. 5.
9. És mondék: Nem jó dolog ez, amit ti
cselekedtek. Hát nem fogtok a mi Istenünk
félelmében járni, hogy valahára ne
gyalázzanakmárminket a pogányok, ami
ellenségeink? 3Móz. 25,36.
2Sám. 12,14. Róm. 2,24. 1Pét. 2,12.
10. Hiszen én, atyámfiai és legényeim is
pénzt és gabonát kölcsönöztünk nékik;
engedjük el, kérlek, e tartozást!
11. Adjátok vissza, kérlek, nékik még
ma az õ mezeiket, szõlõiket, olajkerteiket
és házaikat; ennek felette, a kölcsönadott
pénznek, gabonának, bornak és olajnak
századát engedjétek el.
12. És felelének:Visszaadjukés tõlüknem
veszünk semmit; úgy cselekszünk, amint
te mondod. Ekkor egybehívám a papokat
és megeskettetém õket, hogy e beszéd
szerint fognak cselekedni.
Ezsdr. 10,5. Jer. 34,8. 9.
13. Ruhámat is megrázám és mondék:
Éppen így rázzon ki az Isten minden embert
az õ házából és vagyonából, és éppen
így legyen kirázatott és üres, valaki meg
nem teljesíti e beszédet. És monda az
egész gyülekezet: Ámen. És dicsérék az
Urat, és e beszéd szerint cselekedett a nép.
2Kir. 23,3. Zak. 5,4.Mát. 10,14. Csel. 18,6.
Nehémiás
példamutatása helytartóként
14. Sõt azon naptól fogva, melyen Júdának
földjére helytartójukul rendeltettem,
Artaxerxes királynak huszadik esztendejétõl
fogva harminckettedik esztendejéig,
azaz tizenkét esztendeig, sem én, sem az
én atyámfiai a helytartónak járó kenyeret
nem evénk. rész 13,6. 1Kor. 9,4.
15.Holott az elõbbi helytartók, akik énelõttem
valának, terhelék a népet és vevének
tõlük kenyérért és borért negyven
ezüstsikluson felül; sõt még legényeik is
zsarnokoskodának a népen. De én nem
cselekedém így az Isten félelme miatt.
1Móz. 42,18.
Péld. 16,6. 23,17. 2Kor. 11,9. 12,13.
16. Sõt még e kõfalon is dolgoztam;
mezõt sem szereztünk; s minden én legényeim
egybegyûltenek ott a munkára.
17. Annak felette a zsidók, továbbá a
másfélszáz fõember, és akik jönnek vala
mihozzánk a körülöttünk lakó pogányok
közül, az én asztalomnál esznek vala.
2Sám. 9,7.
18. Amit minden napra készítenek vala:
egy ökröt, hat kövér juhot, ésmadarakat is
készítének nékem, minden tíz napra vala
mindenféle bor bõségesen; és mindemellett
sem kívántam be a helytartó kenyerét,
mert nehéz vala a szolgálat ezen a népen.
1Kir. 4,22.
19. Emlékezzél meg rólam, én Istenem,
javamra,mindarról, amit én e néppel cselekedtem!
Az ellenség cselvetése
6 És lõn, hogy mikor meghallá Szanballat,
Tóbiás, az arábiabeli Gesem és a
mi többi ellenségeink, hogy megépítettem
a kõfalat, s hogy nem maradt azon semmi
romlás, jóllehet még az ideig ajtókat nem
állíttattam a kapukra:
2. Külde Szanballat és Gesem hozzám
ilyen üzenettel: Jer és találkozzunk a faluk
egyikében, az Onó-völgyében; holott õk
gonoszt gondoltak ellenem.
rész 11,35. 1Krón. 8,12.
Zsolt. 12,2. 37,12. Péld. 26,24.Mik. 7,4. 5.
3. Küldék azért követeket hozzájuk ilyen
üzenettel: Nagy dolgot cselekszem én,
azért nem mehetek alá; megszûnnék e
munka, ha attól eltávozván, hozzátok mennék.
Péld. 14,15.
4. És küldének hozzám ilyen módon
négy ízben, és én ilyen módon felelék
nékik. Péld. 1,10.
5. Küldé továbbá hozzámSzanballat ilyen
módon ötödször az õ legényét, akinek
kezében egy felnyitott levél volt,
6.Melyben ez volt írva: A szomszéd
népek közt ez a hír és Gasmu is mondja,
hogy te és a zsidók pártot akartok ütni,
annak okáért építed a kõfalat; és hogy te
leszel az õ királyuk, e beszédek szerint.
Ezsdr. 4,13. Jer. 9,3. 20,10. Luk. 23,2.
7. Sõt még prófétákat is rendeltél, akik
hirdetnék te felõled Jeruzsálemben, ezt
mondván: Király van Júdában! És most e
dolgoknak híre a királyhoz is elérkezik,
annak okáért jer és tanácskozzunk együtt!
NEHÉMIÁS KÖNYVE 5. 6. 515
8. Én pedig küldék õhozzá ilyen üzenettel:
Nem történt semmi olyan, amit te
mondasz, hanem csak magadtól gondoltad
mindazt a te szívedben.
Jób 13,4. Zsolt. 52,2.
9.Mertmindezek el akarnak valaminket
rettenteni, ezt mondván: Leveszik kezüket
a munkáról és az félben marad! Azért hát,
oh Uram! Erõsítsd meg az én kezeimet.
5Móz. 33,25. Zsolt. 138,3.
10. És én elmentem Semájának, a Delája
fiának házába, aki Mehétabeél fia vala,
és õt bezárkózva találtam, és monda:
Menjünk az Isten házába, a templom belsejébe
és zárjuk be a templomnak ajtait,
mert eljönnek, hogy megöljenek téged,
éspedig éjjel jönnek el, hogy megöljenek.
Péld. 26,24.
11. Én pedig mondék: Avagy ily férfiúnak,
mint én vagyok, illik-é futni? Hát ilyen
lévénmint én, beléphet-é valaki a templomba,
élvén? Nem megyek! Péld. 28,1.
12. És megismerém, hogy nem az Isten
küldötte õt, hanem azt a próféciát azért
mondá nékem, mert Tóbiás és Szanballat
felbérelték õt. Ezék. 13,22.
13. Azért volt pedig felbérelve, hogy én
megrettenjek és akképpen cselekedvén,
vétkezzem, hogy így rossz híremet költhessék
és rágalmazhassanak.
14. Emlékezzél meg én Istenem Tóbiásról
és Szanballatról ezen cselekedeteik szerint,
és a jövendõmondóNoádja asszonyról
és a többi jövendõmondókról is, akik rémítgetének
engem. Ezék. 13,17.
A várfal felépül,
a munka Istentõl vitetett végbe
15. Elvégezteték pedig a kõfal Elul hónap
huszonötödik napján, ötvenkét nap alatt.
16. És lõn, hogy midõn meghallák minden
mi ellenségeink, megfélemlének minden
pogányok, akik körülöttünk valának,
és igen összeestek a saját szemeikben, és
megismerék, hogy ami Istenünktõl vitetett
végbe e munka.
17. E napokban is sok levelet küldének
némely zsidó elöljárók Tóbiásnak, és viszont
Tóbiástól sok jöve hozzájuk.
18.Mert sokan Júdában õhozzá esküdtek,
mivelhogy õ veje vala Sekániának, az
Arah fiának, és Jóhanán, az õ fia, Mesullámnak,
a Berékia fiának leányát vette el.
Ezsdr. 10,15.
19. Sõt még jó szándékait is emlegetik
vala elõttem, és az én beszédeimet megvitték
néki. Leveleket pedig Tóbiás folyton
küldött, hogy engem elrettentene.
Õrizõk rendelése
7 És lõn, hogy midõn megépítteték a
kõfal, felállítám az ajtókat és kirendeltetének
a kapunállók, az énekesek és a léviták
õrizetre;
2. És hadnagyokká tevém Jeruzsálem
fölött Hanánit, testvéremet és Hanániást, a
vár fejedelmét, mivel hogy õ hûségesebb
és istenfélõbb vala sokaknál. 1Móz. 42,18.
2Móz. 18,21. Jób 31,23. Péld. 16,6. 23,17.
3. És mondék nékik: Meg ne nyittassanak
Jeruzsálem kapui mindaddig, míg a
nap melegen nem süt, és míg az õrök ott
állanak, addig tegyék be az ajtókat és zárjátok
be azokat; azután állítsatok õrizõket
Jeruzsálem lakosai közül, némelyeket az õ
vigyázóhelyükre, s másokat az õ házuk
ellenébe.
4. Aváros pedig felette igen széles vala és
nagy, s a nép kevés lévén benne, házak
nem épültek.
Népszámlálás
5. Felindítá azért az én Istenemszívemet,
hogy egybegyûjtsemaz elöljárókat, a fõembereket
és a népet, hogy felírattassanak; és
megtalálámazok nemzetségének könyvét,
akik elõször jöttek vala fel Babilóniából,
melyben ily írást találék: Péld. 2,6. 3,6.
Róm. 11,36. 1Kor. 4,7. 15,10. 2Kor. 8,16. Jak. 1,17.
6. Ezek a tartománynak fiai, akik feljöttek
vala a rabság foglyai közül, akiket
fogva vitetett Nabukodonozor, Babilónia
királya, s most visszajövének Jeruzsálembe
és Júdába, mindenki a maga városába.
7. Kik jövének Zorobábellel: Jésua, Nehémiás,
Azariás, Raámia, Nahamáni, Mordokai,
Bilsán, Miszperet, Bigvai, Nehum,
Baána. Izrael népe férfiainak számuk ez:
Ezsdr. 2,2.
516 NEHÉMIÁS KÖNYVE 6. 7.
8. Parós fiai: kétezer-százhetvenkettõ;
9. Sefátja fiai: háromszázhetvenkettõ;
10. Arah fiai: hatszázötvenkettõ;
11. Pahat-Moáb fiai, Jésua és Joáb fiaitól:
kétezer-nyolcszáztizennyolc;
12. Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
13. Zattu fiai: nyolcszáznegyvenöt;
14. Zakkai fiai: hétszázhatvan;
15. Binnui fiai: hatszáznegyvennyolc;
16. Bébai fiai: hatszázhuszonnyolc;
17. Azgád fiai: kétezer-háromszázhuszonkettõ;
18. Adónikám fiai: hatszázhatvanhét;
19. Bigvai fiai: kétezer-hatvanhét;
20. Adin fiai: hatszázötvenöt;
21. Áter fiai, Ezékiástól: kilencvennyolc;
22.Hásum fiai: háromszázhuszonnyolc;
23. Bésai fiai: háromszázhuszonnégy;
24.Hárif fiai: száztizenkettõ;
25. Gibeon fiai: kilencvenöt;
26. BetlehemésNetófa férfiai: száznyolcvannyolc;
1Móz. 35,6. Ruth 2,4.Mát. 2,1.
27. Anatót férfiai: százhuszonnyolc;
Józs. 21,18. 1Kir. 2,26.
1Krón. 6,54. Jer. 1,1. 11,21. 32,7--9.
28. Bét-Azmávet férfiai: negyvenkettõ;
29. Kirját-Jeárim, Kefira és Beérót férfiai:
hétszáznegyvenhárom;
30. Ráma és Géba férfiai: hatszázhuszonegy;
31.Mikmás férfiai: százhuszonkettõ;
1Sám. 13,2. Ésa. 10,28.
32. Bétel és Ai férfiai: százhuszonhárom;
33. A másik Nébó férfiai: ötvenkettõ;
34. A másik Elám fiai: ezerkétszázötvennégy;
35.Hárim fiai: háromszázhúsz;
36. Jerikó fiai: háromszáznegyvenöt;
37. Lód, Hádid és Ónó fiai: hétszázhuszonegy;
38. Szenáa fiai: háromezer-kilencszázharminc;
39. A papok: Jedája fiai Jésua családjából:
kilencszázhetvenhárom;
40. Immér fiai: ezerötvenkettõ;
1Krón. 24,14.
41. Pashur fiai: ezerkétszáznegyvenhét;
42.Hárim fiai: ezertizenhét;
43. A léviták: Jésua és Kadmiel fiai,
Hódávia fiaitól: hetvennégy;
44. Az énekesek: Asáf fiai: száznegyvennyolc;
45. A kapunállók: Sallum fiai, Áter fiai,
Talmón fiai, Akkub fiai, Hatita fiai, Sóbai
fiai: százharmincnyolc;
46. A léviták szolgái: Siha fiai, Hasufa
fiai, Tabbaót fiai,
47. Kérósz fiai, Szia fiai, Pádón fiai,
48. Lebána fiai, Hagába fiai, Salmai fiai,
49.Hanán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai,
50. Reája fiai, Resin fiai, Nekóda fiai,
51. Gazzám fiai, Uzza fiai, Pászéah fiai,
52. Bészai fiai, Meunim fiai, Nefiszim
fiai,
53. Bakbuk fiai, Hakufa fiai, Harhur fiai,
54. Baslut fiai,Mehida fiai, Harsa fiai,
55. Barkósz fiai, Sziszera fiai, Temah fiai,
56. Nesiah fiai, Hatifa fiai;
57. A Salamon szolgáinak fiai: Szótai fiai,
Szóferet fiai, Perida fiai, 1Kir. 9,21. 2Krón. 8,8.
58. Jaalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai,
59. Sefátia fiai, Hattil fiai, Pókeret-Hassebaim
fiai, Ámon fiai;
60.Összesen a léviták szolgái és a Salamon
szolgáinak fiai, háromszázkilencvenkettõ.
61. És ezek, akik feljövének Tel-Melahból,
Tel-Harsából, Kerub-Addán-
Immérbõl, de nem mondhatták meg
családjukat és eredetüket, hogy Izraelbõl
valók-é?
62.Delája fiai, Tóbiás fiai, Nekóda fiai,
hatszáznegyvenkettõ;
63. És a papok közül:Habája fiai,Hakkós
fiai, Barzillai fiai, aki a gileádbeli Barzillai
leányai közül vett magának feleséget és
ezek nevérõl nevezteték;
2Sám. 17,27. 1Kir. 2,7. Ezsdr. 2,61.
64. Ezek keresték írásukat, tudniillik
nemzetségük könyvét, de nem találák,
miért is kirekesztetének a papságból;
65. És megmondá nékik a király helytartója,
hogy ne egyenek a szentséges
áldozatból, mígnem a pap ítél az Urimmal
és Tummimmal; 2Móz. 28,30.
3Móz. 8,8. 4Móz. 7,89. 27,18--21. 5Móz. 33,8.
66.Mind az egész gyülekezet együtt
negyvenkétezer-háromszázhatvan.
67. Szolgáikon és szolgálóikon kívül,
ezek voltak hétezer-háromszázharminc-
NEHÉMIÁS KÖNYVE 7. 517
heten, voltak nékik énekes férfiaik és
asszonyaik kétszáznegyvenöten;
68. Lovaik hétszázharminchat, öszvéreik
kétszáznegyvenöt;
69. Tevéik négyszázharmincöt, szamaraik
hatezer-hétszázhúsz.
70. Némelyek pedig a családfõk közül
adakozának az építésre: a király helytartója
ada a kincsekhez aranyban ezer dárikot,
ötven medencét, ötszázharminc papi
ruhát;
71. A többi családfõk pedig adának az
építés költségére aranyban húszezer dárikot,
és ezüstben kétezer-kétszáz mánét;
Ezsdr. 2,69.
72. És amit a többi nép ada, az aranyban
húszezer dárik, és ezüstben kétezermáne,
és hatvanhét papiruha volt.
Jób 34,19. Róm. 2,11. Gal. 3,28.
73. És lakozának mind a papok, mind a
léviták, mind a kapunállók, mind az énekesek,
mind a nép fiai, mind a léviták
szolgái, szóval az egész Izrael a maguk
városaikban. 2Móz. 23,14--17. Ezsdr. 3,1.
Izrael szívét megindítja Isten atyai
szeretete, mikor a törvényt hallja
8 Mikor pedig eljöve a hetedik hónap,
és Izrael fiai az õ városaikban lakozának;
felgyûle az egész nép egyenlõképen
a piacra, mely a vizek kapuja elõtt vala,
és azt mondták az írástudó Ezsdrásnak,
hogy hozza elõ a Mózes törvényének
könyvét, melyet parancsolt vala az Úr
Izraelnek. Ezsdr. 7,6.Mal. 4,4.
2. Elõhozá azért Ezsdrás pap a törvényt
a gyülekezet eleibe, melyben együtt voltak
férfiak és asszonyok és mindazok,
akik azt értelemmel hallgathaták, a hetedik
hónap elsõ napján.
3Móz. 23,24. 5Móz. 31,11. 1Pét. 3,7.
3. És olvasa abból a piacon, mely a vizek
kapuja elõtt vala, kora reggeltõl fogvamind
délig, a férfiak és az asszonyok elõtt és
mindazok elõtt, akik azt érthetik vala,
mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatá
a törvényt.
4. Áll vala pedig az írástudó Ezsdrás egy
ezen célra csinált faemelvényen, és mellette
álla jobb keze felõl Mattitja, Sema,
Anája, Uriás, Hilkiás, Maaszéja, bal keze
felõl pedig: Pedája, Misáel, Malkija, Hásum,
Hasbaddána, Zakariás,Mesullám.
5. És felnyitá Ezsdrás a könyvet az
egész nép szemei elõtt, mert fölötte vala
az egész népnek; és mikor felnyitá, felálla
az egész nép. Bír. 3,20. 1Kir. 8,14.
6. És áldá Ezsdrás az Urat, a nagy
Istent, és felele rá az egész nép felemelt
kezekkel: Ámen! Ámen! És meghajtván
magukat, leborulának az Úr elõtt arccal
a földre. 2Móz. 4,31.
Zsolt. 28,2. JerSir. 3,41. 1Kor. 14,16. 1Tim. 2,8.
7. Jésua, Báni, Serébia, Jámin, Akkub,
Sabbetai, Hódija, Maaszéja, Kelita, Azáriás,
Józabád, Hanán, Pelája léviták pedig
magyarázzák vala a népnek a törvényt, s
a nép a maga helyén áll vala.
3Móz. 10,11. 5Móz. 33,10.Mal. 2,7.
8.Olvasának pedig a könyvbõl, Isten
törvényébõl világosan, s azutánmagyarázának,
és a nép megérté az olvasottakat.
Zsolt. 92,5--7. Péld. 3,5. 4,5. Ésa. 11,2. Hab. 2,2.
9. Ekkor Nehémiás, a király helytartója
és Ezsdrás, a pap, az írástudó és a léviták,
akik magyaráznak vala a népnek, így
szólának az egész néphez: E nap szent az
Úrnak, a ti Isteneteknek, ne keseregjetek
és ne sírjatok, mert sír vala az egész nép,
mikor a törvény beszédeit hallá.
3Móz. 23,24. 4Móz. 29,1. 2Krón. 35,3.
10. És õmondá nékik:Menjetek, egyetek
kövért és igyatok édest és küldjetek belõle
részt annak, akinek semmi nem készíttetett,
mert szent e nap a mi Urunknak, és
ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a
ti erõsségtek. 5Móz. 33,25. Eszt. 9,19.
Ésa. 25,6. 27,5. Zak. 10,12. Fil. 4,13. Jel. 11,10.
11. A léviták is csendesíték vala az egész
népet, mondván: Hallgassatok, mert e nap
szent és ne bánkódjatok!
12. Elméne azért mind az egész nép
enni és inni és részt küldeni és szerezni
nagy vigasságot, mert megértették a
beszédeket, amelyekre õket tanították
vala.
A sátoros ünnep megülése
13.Másodnapon pedig összegyûlének az
egész népnek, a papoknak és lévitáknak
518 NEHÉMIÁS KÖNYVE 7. 8.
családfõi Ezsdráshoz, az írástudóhoz, hogy
megértenék a törvénynek beszédét.
14. Találák pedig írva a törvényben,
melyet parancsolt vala az Úr Mózes által,
hogy Izrael fiainak leveles sátrakban kell
lakozniuk az ünnepen, a hetedik hónapban,
3Móz. 23,34. 5Móz. 16,13.
15. És hogy nékik tudatniuk kell és ki
kell hirdettetniük minden városaikban és
Jeruzsálemben ezt: Menjetek ki a hegyre,
és hozzatok lombokat a nemes és vad olajfáról,
mirtusz és pálmalombokat, szóval
akármely sûrû levelû fáról lombokat, hogy
csináljatok levelekbõl sátrakat, amint meg
van írva.
16. Kiméne azért a nép, és hozának
lombokat, és csinálánakmaguknak leveles
sátrakat, mindenki a maga háza tetején és
pitvaraikban, továbbá az Isten háza pitvariban,
a vizek kapujának piacán és Efraim
kapujának piacán. 5Móz. 22,8. 2Kir. 14,13.
17. Csinála pedig az egész gyülekezet,
mely hazatért a fogságból, leveles sátrakat,
és lakának a leveles sátrakban; mert nem
cselekedtek vala így Józsuénak, a Nún fiának
idejétõl fogva Izrael fiai mindaddig a
napig, és lõn felette igen nagy örömük.
2Krón. 30,21.
18. És olvasának az Isten törvényének
könyvébõl minden napon, az elsõ naptól
fogvamind az utolsó napig, és ünneplének
hét napon át; a nyolcadik napon pedig
egybegyülekezés tartatott a törvény szerint.
4Móz. 29,35. 5Móz. 31,10.
A nép megszenteli magát,
és megújítja szövetségét Istennel
9 Azután ugyanezen hónak huszonnegyedik
napján egybegyûlének Izrael
fiai és böjtölének, gyászba öltözvén és port
hintvén fejükre. rész 8,2.
Józs. 7,6. 1Sám. 4,12. 2Sám. 1,2.
2. És elválának az Izraelmagvából valók
minden idegenektõl, és elõállván, vallást
tettek az õ bûneikrõl és atyáik hamisságairól.
5Móz. 23,5. Ésa. 43,25. Jer. 31,33. 34.
Ezék. 18,19--22. Csel. 5,31. 26,18. Gal. 3,13. 1Ján. 1,9.
3. És megállának helyükön, és olvasának
az Úrnak, az õ Istenüknek törvénye
könyvébõl a nap negyedrésze alatt, negyedrésze
alatt pedig vallást tettek és leborulának
az Úr elõtt, az õ Istenük elõtt.
4. És felálla a léviták emelvényére Jésua,
Báni, Kadmiel, Sebánia, Bunni, Serébia,
Báni és Kenáni és kiáltának nagy felszóval
az Úrhoz, az õ Istenükhöz.
5. És mondának a léviták, Jésua, Kadmiel,
Báni,Hasabnéja, Serébia,Hódija, Sebánia,
Petáhia: Nosza áldjátok az Urat, a ti
Isteneteket öröktõl fogva mindörökké;
és áldják a Te dicsõséges nevedet, mely
magasabb minden áldásnál és dicséretnél!
1Krón. 29,13.
6. Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted
az eget, az egeknek egeit és minden
seregüket, a földet és mindent, ami rajta
van, a tengereket minden bennük
valókkal együtt; és Te adsz életet mindnyájuknak,
és az égnek serege elõtted
borul le. 2Móz. 20,11. 5Móz. 10,14.
1Kir. 8,27. Zsolt. 36,6. 86,10. 103,21. 148,2.
Ésa. 37,16. 40,26. Csel. 4,24. Zsid. 1,14. Jel. 14,7.
7. Te vagy azÚr, az Isten, aki választottad
Ábrámot és kihozád õt a káldeusoknak Úr
nevû városából, és nevezéd õt Ábrahámnak.
1Móz. 11,31.
Megteljesítéd beszédeidet,
mert igaz vagy Te
8. És találád az õ szívét hûnek elõtted
és szerzél vele szövetséget, hogy adod a
kananeusok, hitteusok, emoreusok, perizeusok,
jebuzeusok, girgázeusok földjét,
hogy adod az õ magvának; és megteljesítéd
beszédeidet, mert igaz vagy Te!
1Móz. 15,6. 18.
9.Megtekintéd annak felette a mi atyáinknak
Egyiptomban való nyomorúságát,
és az õ kiáltásukat meghallád a Vörös tengernél,
2Móz. 3,7. 14,10.
10. És jeleket és csodákat tettél a fáraón
és minden szolgáin és földjének egész népén,
mert tudtad, hogy kevélyen cselekedtek
a Te néped ellen; és szerzél magadnak
nevet, mint e mai napság is van.
Eszt. 9,16. Ésa. 63,12. 14. Jer. 32,20. Dán. 9,15.
11. És a tengert kétfelé választád elõttük
és szárazon menének át a tenger közepén;
üldözõiket pedig mélységbe borítád,
mint követ nagy vizekbe.
NEHÉMIÁS KÖNYVE 8. 9. 519
12. És felhõnek oszlopában vezetéd
õket nappal s tûznek oszlopában éjjel,
hogy megvilágosítsd nékik az utat,
melyen menjenek. 2Móz. 13,21.
13. És a Sínai hegyre leszálltál, s szóltál
velük az égbõl, s adtál nékik helyes végzéseket,
igaz törvényeket, jó rendeléseket
és parancsolatokat. 5Móz. 4,36.
Zsolt. 19,9. 119,39. 43. 86. 142. Róm. 7,12.
14. A Te szent szombatodat is megjelentéd
nékik, és parancsolatokat, rendeléseket
és törvényt parancsolál nékik
szolgád, Mózes által. 1Móz. 2,3.
2Móz. 20,8. Ésa. 56,2.Márk 2,27. Zsid. 4,9.
15. És kenyeret az égbõl adtál nékik
éhségükben, és vizet a kõsziklából hoztál
ki nékik szomjúságukban; és mondád
nékik, hogymenjenek be és bírják a földet,
melyre nézve fölemelted kezedet, hogy
nékik adod. 2Móz. 16,14. 4Móz. 20,8.
5Móz. 1,8. Ján. 6,31. 1Kor. 10,4.
16.Õk pedig, a mi atyáink felfuvalkodának,
és megkeményíték nyakukat és nem
hallgaták parancsolataidat;
5Móz. 31,27. 2Kir. 17,14. 2Krón. 30,8. Jer. 19,15.
17. És vonakodának engedelmeskedni,
és meg nem emlékezének a Te csodatételeidrõl,
amelyeket velük cselekedtél,
hanem megkeményíték nyakukat, és arra
adák fejüket, hogy visszatérnek rabságukba
az õ makacskodásukban; de Te bûnbocsánatnak
Istene vagy, könyörülõ és
irgalmas, hosszútûrõ és nagy kegyelmességû,
és el nem hagytad õket.
2Móz. 34,6. 4Móz. 14,4.
Zsolt. 78,11. 42. 86,5. 15. Jóel 2,13.
18. Sõt még borjúképet is csinálának
maguknak, és ezt mondják: Ez a te Istened,
aki kihozott téged Egyiptomból, és
nagy bosszúsággal illettek téged;
2Móz. 32,4–8. 31.
Nagy irgalmasságodban
nem hagytad el õket
19. És Te nagy irgalmasságodban nem
hagyád el õket a pusztában; a felhõnek
oszlopa nem távozék el felõlük nappal,
hogy vezérlené õket az úton, és a tûznek
oszlopa éjjel, hogy világítana nékik az úton,
melyen menének. 2Móz. 13,21.
4Móz. 14,14. Zsolt. 106,45. 1Kor. 10,1.
20. És a Te jó Szellemedet adtad nékik,
hogy õket oktatná; és mannádat nem
vonád meg szájuktól, s vizet adtál nékik
szomjúságukban.
2Móz. 16,14--16. 4Móz. 11,17. Ésa. 63,11.
21. És negyven esztendeig tápláltad õket
a pusztában, fogyatkozásuk nem vala, ruháik
el nem nyûttenek és lábaik meg nem
dagadának. 5Móz. 2,7. 29,5.
22. Adtál annak felette nékik országokat
és népeket, és elosztád ezeket határuk
szerint és õk elfoglalták Szihón földjét, és
Hesbon királyának földjét, és Ógnak, Básán
királyának földjét.
23. Fiaikat pedig megsokasítád, mint az
ég csillagait, és bevitted õket a földre,mely
felõl megmondád atyáiknak, hogy bemennek
arra, hogy bírják azt.
1Móz. 15,5. 22,17. Zsid. 11,12.
24. És bemenének a fiak és elfoglalták
a földet, és megaláztad elõttük a földnek
lakóit, a kananeusokat, s kezükbe adtad
õket, mind királyaikat, mind a föld népeit,
hogy cselekedjenek velük kedvük
szerint.
25. És megvevének erõs városokat és
kövér földet, s elfoglalának minden jóval
teljes házakat, kõbõl vágott kutakat, szõlõs
és olajfás kerteket és sok gyümölcsfát, s
evének ésmegelégedének ésmeghízának,
s gyönyörködének a Te nagy jóvoltodban.
5Móz. 6,11. 32,15. Ezék. 20,6.
26.Makacskodának pedig és pártot ütének
ellened, és veték törvényedet hátuk
mögé; prófétáidat is meggyilkolák, akik
bizonyságot tettek ellenük, hogy õket
tehozzád térítenék, és nagy bosszúsággal
illettek téged. Bír. 2,11.
1Kir. 18,4. Zsolt. 50,17.Mát. 23,37. Csel. 7,5.
27. Annak okáért adtad õket nyomorgatóik
kezébe és megnyomorgaták õket; de
nyomorúságuk idején hozzád kiáltának,
és Te az égbõl meghallgatád és nagy
irgalmasságod szerint adtál nékik szabadítókat,
és megszabadíták õket nyomorgatóik
kezébõl.
28. És mikor megnyugodtak vala, ismét
gonoszt cselekvének elõtted, és Te átadtad
õket ellenségeik kezébe, akik uralkodának
rajtuk; s midõn ismét hozzád kiáltának,
Te az égbõl meghallgatád és meg-
520 NEHÉMIÁS KÖNYVE 9.
szabadítád õket irgalmasságod szerint
sokszor.
29. És bizonyságot tettél ellenük, hogy
visszatérítsd õket törvényedhez; de õk
felfuvalkodának s nem hallgaták parancsolataidat,
és végzéseid ellen vétkezének,
melyeket ha valaki megtart, él azok által;
és makacskodva hátat fordítának, s nyakukat
megkeményíték és nem engedelmeskedének.
Hós. 6,5. Róm. 10,5. Gal. 3,12.
30. És mégis meghosszabbítád felettük
kegyelmedet sok esztendõkön át, s
bizonyságot tettél ellenük Szellemeddel,
prófétáid által, de nem figyelmezének;
annak okáért adtad õket a föld népeinek
kezébe. 2Kir. 17,13--18. 2Krón. 36,11--20.
Ésa. 5,5. Jer. 7,25. Csel. 7,51. 1Pét. 1,11.
31.De nagy irgalmasságod szerint meg
nem emésztéd õket, sem el nem hagyád
õket, mert Te könyörülõ és irgalmas
Isten vagy. Jer. 5,10.
32.Most annak okáért, ohmi Istenünk,
nagy, erõs és rettenetes Isten, aki megõrized
a szövetséget és irgalmasságot, ne
legyen kicsiny elõtted mindaz a nyomorúság,
amely utolért minket, királyainkat,
fejedelmeinket, papjainkat, prófétáinkat,
atyáinkat és egész népedet, Asszíria királyainak
napjaitól fogva mind e mai napig.
2Móz. 34,6. 7. 2Kir. 17,3.
33. Hiszen Te igaz vagy mindenekben,
valamelyek reánk jövének; mert Te igazságot
mûveltél, mi pedig hamisságot cselekvénk!
Zsolt. 119,137. Dán. 9,14.
34. Hiszen a mi királyaink, fejedelmeink,
papjaink és atyáink nem cselekedték
törvényedet és nem figyelmeztek parancsolataidra
és bizonyságtételeidre,melyek
által bizonyságot tettél ellenük;
35. És õk az õ országukban s a Te nagy
jóvoltodban, mellyel megáldád õket, s a
széles és kövér földön, melyet nékik adtál,
nem akartak szolgáid lenni; és nem tértek
meg gonosz cselekedeteikbõl.
36. És ímé, mi most szolgák vagyunk
azon a földön, melyet a mi atyáinknak
adtál, hogy ennék annak gyümölcsét és
javát, ímé mi szolgák vagyunk azon;
5Móz. 28,48. Ezsdr. 9,9.
37. És termését bõven hozza a királyoknak,
akiket fölibünk helyezél a mi bûneinkért,
s testeinken uralkodnak és barmainkon
az õ kedvük szerint; és mi nagy
nyomorúságban vagyunk!
38. És mindemellett mi erõs kötést
szerzénk és azt aláírtuk,melyetmegpecsételének
a mi fejedelmeink, lévitáink és
papjaink.
A nép esküvel kötelezi
magát a törvény megtartására
10 A megpecsételt kötéseken pedig
ott voltak: Nehémiás, a király helytartója,
a Hakália fia és Sédékiás;
2. Serája, Azariás, Jeremiás,
3. Pashur, Amaria,Malakiás,
4.Hattus, Sebánia,Malluk,
5.Hárim,Merémót, Abdiás,
6.Dániel, Ginnetón, Báruk,
7.Mesullám, Abija,Mijámin,
8.Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok
voltak.
9. A léviták pedig ezek: Jésua, Azania fia,
Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel,
10. És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita,
Pelája, Hanán,
11.Mika, Rehób, Hasábia,
12. Zakkur, Serébia, Sebánia,
13.Hódija, Báni, Beninu.
14. A nép fejei pedig ezek: Parós, Pahat-
Moáb, Elám, Zattu, Báni,
15. Bunni, Azgád, Bébai,
16. Adonija, Bigvai, Adin,
17. Áter, Ezékiás, Azzur,
18.Hódija, Hásum, Bésai,
19.Hárif, Anatót, Nébai,
20.Magpiás,Mesullám, Hézir,
21.Mesézabel, Sádók, Jaddua,
22. Pelátia, Hanán, Anája,
23.Hóseás, Hanánia, Hásub,
24.Hallóhes, Pilha, Sóbek,
25. Rehum, Hasabná,Maaszéja,
26. És Ahija, Hanán, Anán,
27.Malluk, Hárim, Baána.
28. És a nép többi része, a papok, a léviták,
a kapunállók, az énekesek, a léviták
szolgái ésmindenki, aki elkülönítémagát a
tartományok népeitõl, az Isten törvényéhez
állván, feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki,
akinek értelme és okossága volt,
Ezsdr. 2,36. 9,1. 10,11. 12.
NEHÉMIÁS KÖNYVE 9. 10. 521
29. Csatlakozának atyjukfiaihoz, elöljáróikhoz,
és átok mellett esküt tevének,
hogy az Isten törvényében járnak, amely
Mózes által, az Isten szolgája által adatott
vala ki; s hogy megõrzik és cselekszik az
Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait,
végzéseit és rendeléseit; 5Móz. 29,12.
2Kir. 23,3. 2Krón. 34,31. Zsolt. 119,106.
30. És hogy nem fogjuk adni leányainkat
feleségül a föld népeinek, semaz õ leányaikat
nem fogjuk venni a mi fiainknak,
1Móz. 6,2. 5Móz. 5,12. 7,3. Ezsdr. 9,12.
31. És hogy a föld népeitõl, akik árukat
ésmindenféle gabonát hoznak szombatnapon
eladni, nem fogunk venni tõlük szombaton
és egyéb szent napon, és hogy nem
fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendõben,
és elengedünk minden tartozást.
2Móz. 23,10. 3Móz. 25,4. 5Móz. 15,1.
Juttatások a templom javára
32. És megállapítánk magunkra nézve
parancsolatokat: hogy vetünk magunkra
harmadrész siklust esztendõnként a mi
Istenünk házának szolgálatára,
1Móz. 28,22. Péld. 3,9.
33. A szent kenyerekre, a szüntelen való
ételáldozatra és a szüntelen való égõáldozatra,
a szombatokon, újholdak napján
viendõ áldozatokra, az ünnepnapokra, a
szent dolgokra, a bûnért való áldozatokra,
hogy mindezek megtisztítsák Izraelt; és a
mi Istenünk házának minden munkájára;
3Móz. 24,5. 2Krón. 2,4.
34. Sorsot veténk továbbá a fa hozása
felõl a papok, léviták és a nép között, hogy
hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink
szerint bizonyos idõkben esztendõnként,
hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek
oltárán, amint meg van írva a törvényben,
rész 13,31. 3Móz. 6,12. Ésa. 40,16.
35. És hogy felvisszük földünknek elsõ
zsengéjét ésminden fa gyümölcsének elsõ
zsengéjét esztendõnként az Úr házába;
2Móz. 23,19. 34,26.
3Móz. 19,23. 4Móz. 18,12. 5Móz. 26,2.
36. Annak felette fiainknak, barmainknak
elsõ fiait, amintmeg van írva a törvényben;
továbbá, hogy elvisszük szarvasmarháinknak
és juhainknak elsõ fajzásait a mi Istenünk
házába a papoknak, akik szolgálnak a
mi Istenünk házában.
2Móz. 13,2. 12. 4Móz. 18,15.
37. És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak,
minden fa gyümölcsének,
mustnak és olajnak zsengéjét felvisszük a
papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba,
földünknek tizedét pedig a lévitákhoz;
mert õk, a léviták szedik be a tizedet
minden földmûveléssel foglalatoskodó
városainkban.
4Móz. 15,19. 18,4. 12. 5Móz. 18,4. 26,2.
38. És legyen a pap, Áron fia a lévitákkal,
midõn a léviták a tizedet beszedik; és a
léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi
Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba;
4Móz. 18,26. 1Krón. 9,26. 2Krón. 31,11.
39.Mert a kamarákba kell hozniuk Izrael
fiainak és Lévi fiainak a gabonának, amustnak
és az olajnak ajándékát, holott vannak
a szent edények és az Istennek szolgáló
papok, a kapunállók és az énekesek; és mi
nemhagyjuk el ami Istenünknek házát.
5Móz. 12,6. Zsid. 10,25.
Jeruzsálem benépesítése,
tíz emberbõl egy a városba költözik
11 És lakozának a nép fejedelmei Jeruzsálemben,
a többi nép pedig sorsot
vete, hogy minden tíz emberbõl vinnének
egyet Jeruzsálembe, a szent városba
lakóul, a többi kilenc pedig marad a maga
városában. Ésa. 48,2. 52,1.
2. És áldá a nép mindazon férfiakat, akik
önkéntesen vállalkozának arra, hogy Jeruzsálemben
lakoznak. Bír. 5,9.
3. Ezek pedig a tartomány fejei, akik
Jeruzsálemben megtelepedének; de
Júda városaiban lakozék ki-ki az õ örökségében,
városaikban: az Izrael, a papok,
a léviták, a léviták szolgái és Salamon
szolgáinak fiai.
4. Jeruzsálemben azért megtelepedének
a Júda fiai közül és Benjámin fiai közül:
Júda fiai közül: Atája, Uzzija fia, ki Zakariás
fia, ki Amaria fia, ki Sefátia fia, kiMahalalél
fia vala, a Pérec fiai közül,
5. És Maaszéja, Báruk fia, ki Kol-Hóze
fia, ki Hazája fia, ki Adája fia, ki Jójárib fia,
ki Zakariás fia, ki Hasilóni fia vala.
522 NEHÉMIÁS KÖNYVE 10. 11.
6. Pérec fiai összesen, akik Jeruzsálemben
laknak vala, négyszázhatvannyolc erõs
férfi;
7. Benjámin fiai pedig ezek: Szallu,
Mesullám fia, ki Jóed fia, ki Pedája fia, ki
Kólája fia, ki Maaszéja fia, ki Itiel fia, ki
Ézsaiás fia vala,
8. És õutána Gabbai, Szallai, kilencszázhuszonnyolcan;
9. És Jóel, a Zikri fia elõjárójuk volt ezeknek,
Júda pedig, a Hasszenuá fia, a város
másodrendû elõjárója.
10. A papok közül: Jedája, Jójárib fia,
Jákin,
11. Serája pedig, a Hilkiás fia, ki Mesullám
fia, ki Sádók fia, ki Merájót fia, ki
Ahitúb fia volt, az Isten házának fejedelme
vala,
12. És atyjukfiai, akik a ház munkáját
teljesítik vala, nyolcszázhuszonketten; és
Adája, a Jeróhám fia, ki Pelália fia, ki Amsi
fia, ki Zakariás fia, ki Pashur fia, kiMalkija
fia vala,
13. És az õ atyjafiai, a családfõk kétszáznegyvenketten,
és Amasszai, Azarél fia, ki
Ahzai fia, ki Mesillémót fia, ki Immér fia
vala,
14. És az õ atyjukfiai, vitéz férfiak, százhuszonnyolcan,
elõjárójuk volt pedig Zabdiel,
a Haggedólim fia.
15.Aléviták közül pedig: Semája,Hassub
fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, ki Bunni
fia vala.
16. És Sabbetai és Józabád, az Isten házának
külsõ munkája felett felügyelõk
valának a léviták fejei közül,
17. ÉsMattánia, aMika fia, ki Zabdi fia, ki
Asáf fia vala, aki vezetõje volt a hálaadó
éneklésnek, s elkezdé azt az imádság után,
és Bakbukia, aki másodrendû vala atyjafiai
között, és Abda, Sammua fia, kiGálál fia, ki
Jedutun fia vala;
18. A léviták összesen a szent városban:
kétszáznyolcvannégyen.
1Kir. 11,13. Ezsdr. 9,8. 9.
19. A kapunállók pedig: Akkub, Talmón
és atyjukfiai, a kapukat õrizõk százhetvenketten.
20. A többi izraeliták pedig, a papok, a
léviták lakozának Júdánakminden városaiban,
mindenki a saját örökségében.
A léviták szolgái és elöljárói
21. A léviták szolgái pedig lakozának
az Ófelben, és Siha és Gipsa valának
elõjáróik a léviták szolgáinak.
22. A léviták elõljárója vala Jeruzsálemben,
az Isten háza szolgálatánál, Uzzi,
a Báni fia, ki Hasábia fia, ki Mattánia fia,
ki Mika fia volt, Asáf fiai, az énekesek
közül;
23.Mert õk, a léviták, a király parancsolata
szerint, az énekesek pedig kötés szerint
végezék naponként való teendõjüket;
24. Petáhja pedig, a Mesézabel fia,
Júda fiának, Zerahnak fiai közül, a király
oldala mellett vala a nép minden dolgában.
25. A falukban, ezek határaiban pedig
Júda fiai közül lakozának Kirját-Arbában
ésmezõvárosaiban, Dibonban ésmezõvárosaiban,
Jekabseélben és faluiban.
1Móz. 23,2. Józs. 14,15.
26. Jésuában, Móladában és Bet-Péletben.
27.Hasár-Suálban, Beér-Sebában és mezõvárosaiban,
28. Siklágban, Mekónában és mezõvárosaiban,
29. En-Rimmonban, Sorában, Jarmutban,
30. Zánoáhban, Adullámban és faluiban,
Lákisban és határaiban, Azékában és
mezõvárosaiban, ekként laknak vala
Beér-Sebától mind a Hinnóm völgyéig.
Ezsdr. 6,20.
31. Benjámin fiai pedig laknak vala Gebától
fogva Mikmásban, Ajában, Bételben és
mezõvárosaiban.
32. Anatótban, Nóbban, Anániában,
Jer. 1,1.
33.Hásórban, Rámában, Gittajimban,
34.Hádidban, Sebóimban, Neballátban,
35. Lódban, Onóban, s amesteremberek
völgyében.
36. A léviták közül pedig némely júdai
osztályok Benjáminhoz csatlakozának.
1Móz. 49,7.
NEHÉMIÁS KÖNYVE 11. 523
A fogságból hazatért
papok és léviták vezetõinek neve
12 Ezek pedig a papok és léviták, akik
feljövének Zorobábellel, Sealtiél fiával
és Jésuával: Serája, Jeremiás, Ezsdrás.
rész 7,7. Ezsdr. 2,1.Mát. 1,12. 13.
2. Amária,Malluk, Hattus,
3. Sekánia, Rehum,Meremót,
4. Iddó, Ginnetói, Abija,
5.Mijámin,Maádia, Bilga,
6. Semája, Jójárib, Jedája,
7. Szallu, Ámók, Hilkija, Jedája, ezek
valának fejei a papoknak és atyjukfiainak
Jésua napjaiban.
8. A léviták pedig ezek: Jésua, Binnui,
Kadmiel, Serébia, Jehuda, Mattánia, ki
vezetõje vala hálaadó éneklésnek, atyjafiaival.
9. És Bakbukia, s Unni, az õ atyjukfiai
velük szemben, tisztük szerint.
10. És Jésua nemzé Jojákimot, s Jojákim
nemzé Eliásibot, s Eliásib nemzé Jójadát,
11. És Jójada nemzé Jónatánt, s Jónatán
nemzé Jadduát.
A papok és léviták családfõi
a hazatérés után, Jójákim idején
12. Jójákim napjaiban pedig papok, családfõk
valának: Serája családjában Merája,
Jerémiáséban Hanánia,
13. Ezsdráséban Mesullám, Amáriáéban
Jóhanán,
14.Melikuéban Jónatán, Sebaniáéban
József,
15.Háriméban Adna,MerajótébanHelkai,
16. Iddóéban Zakariás, Ginnetónéban
Mesullám,
17. Abijáéban Zikri, Minjáminéban és
Móadiáéban Piltai,
18. Bilgáéban Sammua, Semájáéban
Jónatán,
19. Jójáribéban Mattenai, Jedajáéban
Uzzi,
20. Szallaiéban Kallai, Amókéban Éber,
21.Hilkijáéban Hasábia, Jedajáéban Netanéel.
22. A léviták közül Eliásib, Jójada, Jóhanán
és Jaddua napjaiban felírattak a családfõk,
a papok pedig mind a perzsiai Dárius
országlásáig.
23. A léviták családfõi felírattattak a
krónikák könyvében Jóhanánnak, Eliásib
fiának napjaiig;
24. A léviták családfõi valának: Hasábia,
Serébia, Jésua a Kadmiel fia, és az õ atyjukfiai
velük szemben a dicsérõ és hálaadó
éneklésre, Dávidnak, az Isten emberének
parancsolata szerint, mint egy éneklõ sereg
együtt a másikkal.
1Krón. 1,25. 26,1. Ezsdr. 3,11.
25.Mattánia, Bakbukia, Obádia, Mesullám,
Talmón, Akkub pedig kapunállók, õrt
állván a kapuk kincses házainál.
26. Ezek valának Jojákim napjaiban, ki
Jésua fia, ki Jósadák fia volt, és Nehémiásnak,
a helytartónak és Ezsdrásnak, a törvénytudó
papnak napjaiban. Ezsdr. 7,11.
A kõfalak felszentelése
27. Jeruzsálem kõfalának felszentelésekor
pedig fölkeresék a lévitákat minden õ
helyeiken, hogy behozzák õket Jeruzsálembe,
hogy véghezvigyék a felszentelést
örömmel és hálaadással és énekléssel,
cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal.
5Móz. 20,5. 1Krón. 7,6. 25,6.
28. És összegyûlének az énekesek fiai
mind Jeruzsálemkörnyékérõl,mind pedig
a netófátiak faluiból.
29.MindBét-Gilgálból,mindGeba ésAzmávet
határaiból, mert falukat építének
maguknak az énekesek Jeruzsálem körül.
30. És minekutána megtisztíták magukat
a papok és a léviták, megtisztíták a népet
is, s a kapukat és a kõfalat.
2Móz. 19,10. Ezsdr. 6,20.
31. Azután felvittem Júda fejedelmeit a
kõfalhoz és rendelék két nagy hálaadást
éneklõ sereget és csapatokat; az egyik jobb
kéz feléméne a kõfalmellett a szemétkapu
felé,
32. És utánukméneHósaája és Júda fejedelmeinek
fele,
33. És Azária, Ezsdrás ésMesullám,
34. Júda és Benjámin, Semája és Jeremiás,
35. A papok fiai közül kürtökkel; és
Zakariás, a Jónatán fia, ki Semája fia, ki
Mattánja fia, kiMikája fia, ki Zakkur fia, ki
Asáf fia vala,
524 NEHÉMIÁS KÖNYVE 12.
36. És az õ atyjafiai: Semája, Azarél,
Milalaj, Gilalaj, Máaj, Netanéel, Júda és
Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének
éneklõszerszámaival; Ezsdrás pedig, az
írástudó elõttük megy vala;
1Krón. 23,5. 2Krón. 29,26. Ezsdr. 3,10.
37.Méne pedig e sereg a forrás kapuja
felé, s egyenesen fölmenének Dávid városának
lépcsõin a kõfalhoz vezetõ lépcsõre,
s menének Dávid háza mellett s a vizek
kapujáig napkelet felé.
38. A hálaadást éneklõ második sereg
pedig,mely átellenbenmegy vala, én pedig
és a népnek fele utánuk,méne a kõfalmellett,
a kemencék tornya mellett, mind a
széles kõfalig.
39. És az Efraim kapuja mellett és az
óváros kapuja mellett és a halaknak kapuja
mellett és a Hananél tornya és a Meáh
torony mellett mind a juhok kapujáig, s
megállának a tömlöc kapujában.
rész 8,16. 2Kir. 14,13. Jer. 32,2.
40. És megálla a hálaadást éneklõ mindkét
sereg az Isten házánál, és én s a fejedelmeknek
fele velem,
41. És a papok: Eljákim, Maaséja, Minjámin,
Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia
kürtökkel,
42. És Maaséja, Semája, Eleázár, Uzzi,
Jóhanán, Malkija, Elám és Ezer; és zengedeznek
vala az énekesek, és Jizrahia, az
elõjáró. Zsolt. 30,4. 81,1. 95,1. 105,2. 147,1.
Ef. 5,19. Kol. 3,13. 16.
43. És áldozának azon napon nagy áldozatokkal,
és vigadának, mert az Isten
megvidámítá õket nagy örömmel, sõt az
asszonyok és gyermekek is vigadának; és
Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott.
Zsolt. 9,2. 92,4.
Az egyházi jövedelmek gondviselõi
44. És rendeltetének ama napon férfiak
a kincseknek, felemelt áldozatoknak, elsõ
zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé,
hogy összegyûjtsék azokba a városok
határaiból a törvény szerint való részüket
a papoknak és a lévitáknak, mert örvendeze
Júda a papokon és a lévitákon, akik
ott állának tisztükben,
5Móz. 10,8. 2Krón. 13,11. 12.
45.Mint akik megõrzik Istenük rendtartását
s a tisztaság rendtartását, és az énekesek
és a kapunállók is ott állának tisztükben,
Dávidnak és az õ fiának, Salamonnak
parancsolatja szerint;
4Móz. 18,4. 5. 1Krón. 25,1. 26.
46.Mert Dávidnak napjaiban Asáf vala
régtõl fogva az énekesek és az Istennek
hálát adó és õt dicsérõ éneklésnek vezetõje.
2Krón. 29,30.
47. És a Zorobábel és Nehémiás napjaibanmegadja
vala az egész Izrael az énekeseknek
és kapunállóknak az õ részüket
naponként, nevezetesen odaszentelik vala
azt a lévitáknak, a léviták pedig az Áron fiainak.
A gyülekezetet megszentelik,
a templomból kivetik a tisztátalant
13 Azon a napon olvasának a Mózes
könyvébõl a népnek hallatára és
írva találák benne, hogy Ammón ésMoáb
soha be nemenjen az Isten gyülekezetébe,
4Móz. 23,23. Péld. 26,2.
2.Mivelhogy nem mentek vala eleikbe
Izrael fiainak kenyérrel és vízzel, sõt bérbe
fogadták ellenük Bálámot, hogy õket megátkozná,
de a mi Istenünk az átkot áldásra
fordítá. 4Móz. 23,8. 20. 5Móz. 23,5. 33,29.
Józs. 24,9. Eszt. 7,10. Zsolt. 9,13--15. Gal. 3,13.
3. És lõn, hogy mikor hallották e törvényt,
kirekesztének Izrael közül minden
elegy-belegy népet.
4. Ennek elõtte pedig Eliásib, a pap, ki
Istenünk házának kamarái fölé rendelteték,
rokonságba jutott Tóbiással;
5. És átengedett néki egy nagy kamarát,
holott abban annak elõtte az ételáldozatot,
a tömjént, az edényeket és az olajnak,
mustnak és gabonának tizedét, mint a
kapunállóknak, énekeseknek és lévitáknak
törvény szerint való részét és a papoknak
ajándékát helyeztetik vala el.
6.Mind ennek történtekor én nemvalék
Jeruzsálemben, mert Artaxerxes babilóniai
királynak harminckettedik esztendejében
visszamentem vala a királyhoz, s
napok múltán újra szabadságot kértem a
királytól.
NEHÉMIÁS KÖNYVE 12. 13. 525
7

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 47.Nehémiás könyve 1-7.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »