Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Izrael szívét megindítja Isten atyai
szeretete, mikor a törvényt hallja
8 Mikor pedig eljöve a hetedik hónap,
és Izrael fiai az õ városaikban lakozának;
felgyûle az egész nép egyenlõképen
a piacra, mely a vizek kapuja elõtt vala,
és azt mondták az írástudó Ezsdrásnak,
hogy hozza elõ a Mózes törvényének
könyvét, melyet parancsolt vala az Úr
Izraelnek. Ezsdr. 7,6.Mal. 4,4.
2. Elõhozá azért Ezsdrás pap a törvényt
a gyülekezet eleibe, melyben együtt voltak
férfiak és asszonyok és mindazok,
akik azt értelemmel hallgathaták, a hetedik
hónap elsõ napján.
3Móz. 23,24. 5Móz. 31,11. 1Pét. 3,7.
3. És olvasa abból a piacon, mely a vizek
kapuja elõtt vala, kora reggeltõl fogvamind
délig, a férfiak és az asszonyok elõtt és
mindazok elõtt, akik azt érthetik vala,
mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatá
a törvényt.
4. Áll vala pedig az írástudó Ezsdrás egy
ezen célra csinált faemelvényen, és mellette
álla jobb keze felõl Mattitja, Sema,
Anája, Uriás, Hilkiás, Maaszéja, bal keze
felõl pedig: Pedája, Misáel, Malkija, Hásum,
Hasbaddána, Zakariás,Mesullám.
5. És felnyitá Ezsdrás a könyvet az
egész nép szemei elõtt, mert fölötte vala
az egész népnek; és mikor felnyitá, felálla
az egész nép. Bír. 3,20. 1Kir. 8,14.
6. És áldá Ezsdrás az Urat, a nagy
Istent, és felele rá az egész nép felemelt
kezekkel: Ámen! Ámen! És meghajtván
magukat, leborulának az Úr elõtt arccal
a földre. 2Móz. 4,31.
Zsolt. 28,2. JerSir. 3,41. 1Kor. 14,16. 1Tim. 2,8.
7. Jésua, Báni, Serébia, Jámin, Akkub,
Sabbetai, Hódija, Maaszéja, Kelita, Azáriás,
Józabád, Hanán, Pelája léviták pedig
magyarázzák vala a népnek a törvényt, s
a nép a maga helyén áll vala.
3Móz. 10,11. 5Móz. 33,10.Mal. 2,7.
8.Olvasának pedig a könyvbõl, Isten
törvényébõl világosan, s azutánmagyarázának,
és a nép megérté az olvasottakat.
Zsolt. 92,5--7. Péld. 3,5. 4,5. Ésa. 11,2. Hab. 2,2.
9. Ekkor Nehémiás, a király helytartója
és Ezsdrás, a pap, az írástudó és a léviták,
akik magyaráznak vala a népnek, így
szólának az egész néphez: E nap szent az
Úrnak, a ti Isteneteknek, ne keseregjetek
és ne sírjatok, mert sír vala az egész nép,
mikor a törvény beszédeit hallá.
3Móz. 23,24. 4Móz. 29,1. 2Krón. 35,3.
10. És õmondá nékik:Menjetek, egyetek
kövért és igyatok édest és küldjetek belõle
részt annak, akinek semmi nem készíttetett,
mert szent e nap a mi Urunknak, és
ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a
ti erõsségtek. 5Móz. 33,25. Eszt. 9,19.
Ésa. 25,6. 27,5. Zak. 10,12. Fil. 4,13. Jel. 11,10.
11. A léviták is csendesíték vala az egész
népet, mondván: Hallgassatok, mert e nap
szent és ne bánkódjatok!
12. Elméne azért mind az egész nép
enni és inni és részt küldeni és szerezni
nagy vigasságot, mert megértették a
beszédeket, amelyekre õket tanították
vala.
A sátoros ünnep megülése
13.Másodnapon pedig összegyûlének az
egész népnek, a papoknak és lévitáknak
518 NEHÉMIÁS KÖNYVE 7. 8.
családfõi Ezsdráshoz, az írástudóhoz, hogy
megértenék a törvénynek beszédét.
14. Találák pedig írva a törvényben,
melyet parancsolt vala az Úr Mózes által,
hogy Izrael fiainak leveles sátrakban kell
lakozniuk az ünnepen, a hetedik hónapban,
3Móz. 23,34. 5Móz. 16,13.
15. És hogy nékik tudatniuk kell és ki
kell hirdettetniük minden városaikban és
Jeruzsálemben ezt: Menjetek ki a hegyre,
és hozzatok lombokat a nemes és vad olajfáról,
mirtusz és pálmalombokat, szóval
akármely sûrû levelû fáról lombokat, hogy
csináljatok levelekbõl sátrakat, amint meg
van írva.
16. Kiméne azért a nép, és hozának
lombokat, és csinálánakmaguknak leveles
sátrakat, mindenki a maga háza tetején és
pitvaraikban, továbbá az Isten háza pitvariban,
a vizek kapujának piacán és Efraim
kapujának piacán. 5Móz. 22,8. 2Kir. 14,13.
17. Csinála pedig az egész gyülekezet,
mely hazatért a fogságból, leveles sátrakat,
és lakának a leveles sátrakban; mert nem
cselekedtek vala így Józsuénak, a Nún fiának
idejétõl fogva Izrael fiai mindaddig a
napig, és lõn felette igen nagy örömük.
2Krón. 30,21.
18. És olvasának az Isten törvényének
könyvébõl minden napon, az elsõ naptól
fogvamind az utolsó napig, és ünneplének
hét napon át; a nyolcadik napon pedig
egybegyülekezés tartatott a törvény szerint.
4Móz. 29,35. 5Móz. 31,10.
A nép megszenteli magát,
és megújítja szövetségét Istennel
9 Azután ugyanezen hónak huszonnegyedik
napján egybegyûlének Izrael
fiai és böjtölének, gyászba öltözvén és port
hintvén fejükre. rész 8,2.
Józs. 7,6. 1Sám. 4,12. 2Sám. 1,2.
2. És elválának az Izraelmagvából valók
minden idegenektõl, és elõállván, vallást
tettek az õ bûneikrõl és atyáik hamisságairól.
5Móz. 23,5. Ésa. 43,25. Jer. 31,33. 34.
Ezék. 18,19--22. Csel. 5,31. 26,18. Gal. 3,13. 1Ján. 1,9.
3. És megállának helyükön, és olvasának
az Úrnak, az õ Istenüknek törvénye
könyvébõl a nap negyedrésze alatt, negyedrésze
alatt pedig vallást tettek és leborulának
az Úr elõtt, az õ Istenük elõtt.
4. És felálla a léviták emelvényére Jésua,
Báni, Kadmiel, Sebánia, Bunni, Serébia,
Báni és Kenáni és kiáltának nagy felszóval
az Úrhoz, az õ Istenükhöz.
5. És mondának a léviták, Jésua, Kadmiel,
Báni,Hasabnéja, Serébia,Hódija, Sebánia,
Petáhia: Nosza áldjátok az Urat, a ti
Isteneteket öröktõl fogva mindörökké;
és áldják a Te dicsõséges nevedet, mely
magasabb minden áldásnál és dicséretnél!
1Krón. 29,13.
6. Te vagy egyedül az Úr! Te teremtetted
az eget, az egeknek egeit és minden
seregüket, a földet és mindent, ami rajta
van, a tengereket minden bennük
valókkal együtt; és Te adsz életet mindnyájuknak,
és az égnek serege elõtted
borul le. 2Móz. 20,11. 5Móz. 10,14.
1Kir. 8,27. Zsolt. 36,6. 86,10. 103,21. 148,2.
Ésa. 37,16. 40,26. Csel. 4,24. Zsid. 1,14. Jel. 14,7.
7. Te vagy azÚr, az Isten, aki választottad
Ábrámot és kihozád õt a káldeusoknak Úr
nevû városából, és nevezéd õt Ábrahámnak.
1Móz. 11,31.
Megteljesítéd beszédeidet,
mert igaz vagy Te
8. És találád az õ szívét hûnek elõtted
és szerzél vele szövetséget, hogy adod a
kananeusok, hitteusok, emoreusok, perizeusok,
jebuzeusok, girgázeusok földjét,
hogy adod az õ magvának; és megteljesítéd
beszédeidet, mert igaz vagy Te!
1Móz. 15,6. 18.
9.Megtekintéd annak felette a mi atyáinknak
Egyiptomban való nyomorúságát,
és az õ kiáltásukat meghallád a Vörös tengernél,
2Móz. 3,7. 14,10.
10. És jeleket és csodákat tettél a fáraón
és minden szolgáin és földjének egész népén,
mert tudtad, hogy kevélyen cselekedtek
a Te néped ellen; és szerzél magadnak
nevet, mint e mai napság is van.
Eszt. 9,16. Ésa. 63,12. 14. Jer. 32,20. Dán. 9,15.
11. És a tengert kétfelé választád elõttük
és szárazon menének át a tenger közepén;
üldözõiket pedig mélységbe borítád,
mint követ nagy vizekbe.
NEHÉMIÁS KÖNYVE 8. 9. 519
12. És felhõnek oszlopában vezetéd
õket nappal s tûznek oszlopában éjjel,
hogy megvilágosítsd nékik az utat,
melyen menjenek. 2Móz. 13,21.
13. És a Sínai hegyre leszálltál, s szóltál
velük az égbõl, s adtál nékik helyes végzéseket,
igaz törvényeket, jó rendeléseket
és parancsolatokat. 5Móz. 4,36.
Zsolt. 19,9. 119,39. 43. 86. 142. Róm. 7,12.
14. A Te szent szombatodat is megjelentéd
nékik, és parancsolatokat, rendeléseket
és törvényt parancsolál nékik
szolgád, Mózes által. 1Móz. 2,3.
2Móz. 20,8. Ésa. 56,2.Márk 2,27. Zsid. 4,9.
15. És kenyeret az égbõl adtál nékik
éhségükben, és vizet a kõsziklából hoztál
ki nékik szomjúságukban; és mondád
nékik, hogymenjenek be és bírják a földet,
melyre nézve fölemelted kezedet, hogy
nékik adod. 2Móz. 16,14. 4Móz. 20,8.
5Móz. 1,8. Ján. 6,31. 1Kor. 10,4.
16.Õk pedig, a mi atyáink felfuvalkodának,
és megkeményíték nyakukat és nem
hallgaták parancsolataidat;
5Móz. 31,27. 2Kir. 17,14. 2Krón. 30,8. Jer. 19,15.
17. És vonakodának engedelmeskedni,
és meg nem emlékezének a Te csodatételeidrõl,
amelyeket velük cselekedtél,
hanem megkeményíték nyakukat, és arra
adák fejüket, hogy visszatérnek rabságukba
az õ makacskodásukban; de Te bûnbocsánatnak
Istene vagy, könyörülõ és
irgalmas, hosszútûrõ és nagy kegyelmességû,
és el nem hagytad õket.
2Móz. 34,6. 4Móz. 14,4.
Zsolt. 78,11. 42. 86,5. 15. Jóel 2,13.
18. Sõt még borjúképet is csinálának
maguknak, és ezt mondják: Ez a te Istened,
aki kihozott téged Egyiptomból, és
nagy bosszúsággal illettek téged;
2Móz. 32,4–8. 31.
Nagy irgalmasságodban
nem hagytad el õket
19. És Te nagy irgalmasságodban nem
hagyád el õket a pusztában; a felhõnek
oszlopa nem távozék el felõlük nappal,
hogy vezérlené õket az úton, és a tûznek
oszlopa éjjel, hogy világítana nékik az úton,
melyen menének. 2Móz. 13,21.
4Móz. 14,14. Zsolt. 106,45. 1Kor. 10,1.
20. És a Te jó Szellemedet adtad nékik,
hogy õket oktatná; és mannádat nem
vonád meg szájuktól, s vizet adtál nékik
szomjúságukban.
2Móz. 16,14--16. 4Móz. 11,17. Ésa. 63,11.
21. És negyven esztendeig tápláltad õket
a pusztában, fogyatkozásuk nem vala, ruháik
el nem nyûttenek és lábaik meg nem
dagadának. 5Móz. 2,7. 29,5.
22. Adtál annak felette nékik országokat
és népeket, és elosztád ezeket határuk
szerint és õk elfoglalták Szihón földjét, és
Hesbon királyának földjét, és Ógnak, Básán
királyának földjét.
23. Fiaikat pedig megsokasítád, mint az
ég csillagait, és bevitted õket a földre,mely
felõl megmondád atyáiknak, hogy bemennek
arra, hogy bírják azt.
1Móz. 15,5. 22,17. Zsid. 11,12.
24. És bemenének a fiak és elfoglalták
a földet, és megaláztad elõttük a földnek
lakóit, a kananeusokat, s kezükbe adtad
õket, mind királyaikat, mind a föld népeit,
hogy cselekedjenek velük kedvük
szerint.
25. És megvevének erõs városokat és
kövér földet, s elfoglalának minden jóval
teljes házakat, kõbõl vágott kutakat, szõlõs
és olajfás kerteket és sok gyümölcsfát, s
evének ésmegelégedének ésmeghízának,
s gyönyörködének a Te nagy jóvoltodban.
5Móz. 6,11. 32,15. Ezék. 20,6.
26.Makacskodának pedig és pártot ütének
ellened, és veték törvényedet hátuk
mögé; prófétáidat is meggyilkolák, akik
bizonyságot tettek ellenük, hogy õket
tehozzád térítenék, és nagy bosszúsággal
illettek téged. Bír. 2,11.
1Kir. 18,4. Zsolt. 50,17.Mát. 23,37. Csel. 7,5.
27. Annak okáért adtad õket nyomorgatóik
kezébe és megnyomorgaták õket; de
nyomorúságuk idején hozzád kiáltának,
és Te az égbõl meghallgatád és nagy
irgalmasságod szerint adtál nékik szabadítókat,
és megszabadíták õket nyomorgatóik
kezébõl.
28. És mikor megnyugodtak vala, ismét
gonoszt cselekvének elõtted, és Te átadtad
õket ellenségeik kezébe, akik uralkodának
rajtuk; s midõn ismét hozzád kiáltának,
Te az égbõl meghallgatád és meg-
520 NEHÉMIÁS KÖNYVE 9.
szabadítád õket irgalmasságod szerint
sokszor.
29. És bizonyságot tettél ellenük, hogy
visszatérítsd õket törvényedhez; de õk
felfuvalkodának s nem hallgaták parancsolataidat,
és végzéseid ellen vétkezének,
melyeket ha valaki megtart, él azok által;
és makacskodva hátat fordítának, s nyakukat
megkeményíték és nem engedelmeskedének.
Hós. 6,5. Róm. 10,5. Gal. 3,12.
30. És mégis meghosszabbítád felettük
kegyelmedet sok esztendõkön át, s
bizonyságot tettél ellenük Szellemeddel,
prófétáid által, de nem figyelmezének;
annak okáért adtad õket a föld népeinek
kezébe. 2Kir. 17,13--18. 2Krón. 36,11--20.
Ésa. 5,5. Jer. 7,25. Csel. 7,51. 1Pét. 1,11.
31.De nagy irgalmasságod szerint meg
nem emésztéd õket, sem el nem hagyád
õket, mert Te könyörülõ és irgalmas
Isten vagy. Jer. 5,10.
32.Most annak okáért, ohmi Istenünk,
nagy, erõs és rettenetes Isten, aki megõrized
a szövetséget és irgalmasságot, ne
legyen kicsiny elõtted mindaz a nyomorúság,
amely utolért minket, királyainkat,
fejedelmeinket, papjainkat, prófétáinkat,
atyáinkat és egész népedet, Asszíria királyainak
napjaitól fogva mind e mai napig.
2Móz. 34,6. 7. 2Kir. 17,3.
33. Hiszen Te igaz vagy mindenekben,
valamelyek reánk jövének; mert Te igazságot
mûveltél, mi pedig hamisságot cselekvénk!
Zsolt. 119,137. Dán. 9,14.
34. Hiszen a mi királyaink, fejedelmeink,
papjaink és atyáink nem cselekedték
törvényedet és nem figyelmeztek parancsolataidra
és bizonyságtételeidre,melyek
által bizonyságot tettél ellenük;
35. És õk az õ országukban s a Te nagy
jóvoltodban, mellyel megáldád õket, s a
széles és kövér földön, melyet nékik adtál,
nem akartak szolgáid lenni; és nem tértek
meg gonosz cselekedeteikbõl.
36. És ímé, mi most szolgák vagyunk
azon a földön, melyet a mi atyáinknak
adtál, hogy ennék annak gyümölcsét és
javát, ímé mi szolgák vagyunk azon;
5Móz. 28,48. Ezsdr. 9,9.
37. És termését bõven hozza a királyoknak,
akiket fölibünk helyezél a mi bûneinkért,
s testeinken uralkodnak és barmainkon
az õ kedvük szerint; és mi nagy
nyomorúságban vagyunk!
38. És mindemellett mi erõs kötést
szerzénk és azt aláírtuk,melyetmegpecsételének
a mi fejedelmeink, lévitáink és
papjaink.
A nép esküvel kötelezi
magát a törvény megtartására
10 A megpecsételt kötéseken pedig
ott voltak: Nehémiás, a király helytartója,
a Hakália fia és Sédékiás;
2. Serája, Azariás, Jeremiás,
3. Pashur, Amaria,Malakiás,
4.Hattus, Sebánia,Malluk,
5.Hárim,Merémót, Abdiás,
6.Dániel, Ginnetón, Báruk,
7.Mesullám, Abija,Mijámin,
8.Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok
voltak.
9. A léviták pedig ezek: Jésua, Azania fia,
Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel,
10. És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita,
Pelája, Hanán,
11.Mika, Rehób, Hasábia,
12. Zakkur, Serébia, Sebánia,
13.Hódija, Báni, Beninu.
14. A nép fejei pedig ezek: Parós, Pahat-
Moáb, Elám, Zattu, Báni,
15. Bunni, Azgád, Bébai,
16. Adonija, Bigvai, Adin,
17. Áter, Ezékiás, Azzur,
18.Hódija, Hásum, Bésai,
19.Hárif, Anatót, Nébai,
20.Magpiás,Mesullám, Hézir,
21.Mesézabel, Sádók, Jaddua,
22. Pelátia, Hanán, Anája,
23.Hóseás, Hanánia, Hásub,
24.Hallóhes, Pilha, Sóbek,
25. Rehum, Hasabná,Maaszéja,
26. És Ahija, Hanán, Anán,
27.Malluk, Hárim, Baána.
28. És a nép többi része, a papok, a léviták,
a kapunállók, az énekesek, a léviták
szolgái ésmindenki, aki elkülönítémagát a
tartományok népeitõl, az Isten törvényéhez
állván, feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki,
akinek értelme és okossága volt,
Ezsdr. 2,36. 9,1. 10,11. 12.
NEHÉMIÁS KÖNYVE 9. 10. 521
29. Csatlakozának atyjukfiaihoz, elöljáróikhoz,
és átok mellett esküt tevének,
hogy az Isten törvényében járnak, amely
Mózes által, az Isten szolgája által adatott
vala ki; s hogy megõrzik és cselekszik az
Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait,
végzéseit és rendeléseit; 5Móz. 29,12.
2Kir. 23,3. 2Krón. 34,31. Zsolt. 119,106.
30. És hogy nem fogjuk adni leányainkat
feleségül a föld népeinek, semaz õ leányaikat
nem fogjuk venni a mi fiainknak,
1Móz. 6,2. 5Móz. 5,12. 7,3. Ezsdr. 9,12.
31. És hogy a föld népeitõl, akik árukat
ésmindenféle gabonát hoznak szombatnapon
eladni, nem fogunk venni tõlük szombaton
és egyéb szent napon, és hogy nem
fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendõben,
és elengedünk minden tartozást.
2Móz. 23,10. 3Móz. 25,4. 5Móz. 15,1.
Juttatások a templom javára
32. És megállapítánk magunkra nézve
parancsolatokat: hogy vetünk magunkra
harmadrész siklust esztendõnként a mi
Istenünk házának szolgálatára,
1Móz. 28,22. Péld. 3,9.
33. A szent kenyerekre, a szüntelen való
ételáldozatra és a szüntelen való égõáldozatra,
a szombatokon, újholdak napján
viendõ áldozatokra, az ünnepnapokra, a
szent dolgokra, a bûnért való áldozatokra,
hogy mindezek megtisztítsák Izraelt; és a
mi Istenünk házának minden munkájára;
3Móz. 24,5. 2Krón. 2,4.
34. Sorsot veténk továbbá a fa hozása
felõl a papok, léviták és a nép között, hogy
hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink
szerint bizonyos idõkben esztendõnként,
hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek
oltárán, amint meg van írva a törvényben,
rész 13,31. 3Móz. 6,12. Ésa. 40,16.
35. És hogy felvisszük földünknek elsõ
zsengéjét ésminden fa gyümölcsének elsõ
zsengéjét esztendõnként az Úr házába;
2Móz. 23,19. 34,26.
3Móz. 19,23. 4Móz. 18,12. 5Móz. 26,2.
36. Annak felette fiainknak, barmainknak
elsõ fiait, amintmeg van írva a törvényben;
továbbá, hogy elvisszük szarvasmarháinknak
és juhainknak elsõ fajzásait a mi Istenünk
házába a papoknak, akik szolgálnak a
mi Istenünk házában.
2Móz. 13,2. 12. 4Móz. 18,15.
37. És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak,
minden fa gyümölcsének,
mustnak és olajnak zsengéjét felvisszük a
papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba,
földünknek tizedét pedig a lévitákhoz;
mert õk, a léviták szedik be a tizedet
minden földmûveléssel foglalatoskodó
városainkban.
4Móz. 15,19. 18,4. 12. 5Móz. 18,4. 26,2.
38. És legyen a pap, Áron fia a lévitákkal,
midõn a léviták a tizedet beszedik; és a
léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi
Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba;
4Móz. 18,26. 1Krón. 9,26. 2Krón. 31,11.
39.Mert a kamarákba kell hozniuk Izrael
fiainak és Lévi fiainak a gabonának, amustnak
és az olajnak ajándékát, holott vannak
a szent edények és az Istennek szolgáló
papok, a kapunállók és az énekesek; és mi
nemhagyjuk el ami Istenünknek házát.
5Móz. 12,6. Zsid. 10,25.
Jeruzsálem benépesítése,
tíz emberbõl egy a városba költözik
11 És lakozának a nép fejedelmei Jeruzsálemben,
a többi nép pedig sorsot
vete, hogy minden tíz emberbõl vinnének
egyet Jeruzsálembe, a szent városba
lakóul, a többi kilenc pedig marad a maga
városában. Ésa. 48,2. 52,1.
2. És áldá a nép mindazon férfiakat, akik
önkéntesen vállalkozának arra, hogy Jeruzsálemben
lakoznak. Bír. 5,9.
3. Ezek pedig a tartomány fejei, akik
Jeruzsálemben megtelepedének; de
Júda városaiban lakozék ki-ki az õ örökségében,
városaikban: az Izrael, a papok,
a léviták, a léviták szolgái és Salamon
szolgáinak fiai.
4. Jeruzsálemben azért megtelepedének
a Júda fiai közül és Benjámin fiai közül:
Júda fiai közül: Atája, Uzzija fia, ki Zakariás
fia, ki Amaria fia, ki Sefátia fia, kiMahalalél
fia vala, a Pérec fiai közül,
5. És Maaszéja, Báruk fia, ki Kol-Hóze
fia, ki Hazája fia, ki Adája fia, ki Jójárib fia,
ki Zakariás fia, ki Hasilóni fia vala.
522 NEHÉMIÁS KÖNYVE 10. 11.
6. Pérec fiai összesen, akik Jeruzsálemben
laknak vala, négyszázhatvannyolc erõs
férfi;
7. Benjámin fiai pedig ezek: Szallu,
Mesullám fia, ki Jóed fia, ki Pedája fia, ki
Kólája fia, ki Maaszéja fia, ki Itiel fia, ki
Ézsaiás fia vala,
8. És õutána Gabbai, Szallai, kilencszázhuszonnyolcan;
9. És Jóel, a Zikri fia elõjárójuk volt ezeknek,
Júda pedig, a Hasszenuá fia, a város
másodrendû elõjárója.
10. A papok közül: Jedája, Jójárib fia,
Jákin,
11. Serája pedig, a Hilkiás fia, ki Mesullám
fia, ki Sádók fia, ki Merájót fia, ki
Ahitúb fia volt, az Isten házának fejedelme
vala,
12. És atyjukfiai, akik a ház munkáját
teljesítik vala, nyolcszázhuszonketten; és
Adája, a Jeróhám fia, ki Pelália fia, ki Amsi
fia, ki Zakariás fia, ki Pashur fia, kiMalkija
fia vala,
13. És az õ atyjafiai, a családfõk kétszáznegyvenketten,
és Amasszai, Azarél fia, ki
Ahzai fia, ki Mesillémót fia, ki Immér fia
vala,
14. És az õ atyjukfiai, vitéz férfiak, százhuszonnyolcan,
elõjárójuk volt pedig Zabdiel,
a Haggedólim fia.
15.Aléviták közül pedig: Semája,Hassub
fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, ki Bunni
fia vala.
16. És Sabbetai és Józabád, az Isten házának
külsõ munkája felett felügyelõk
valának a léviták fejei közül,
17. ÉsMattánia, aMika fia, ki Zabdi fia, ki
Asáf fia vala, aki vezetõje volt a hálaadó
éneklésnek, s elkezdé azt az imádság után,
és Bakbukia, aki másodrendû vala atyjafiai
között, és Abda, Sammua fia, kiGálál fia, ki
Jedutun fia vala;
18. A léviták összesen a szent városban:
kétszáznyolcvannégyen.
1Kir. 11,13. Ezsdr. 9,8. 9.
19. A kapunállók pedig: Akkub, Talmón
és atyjukfiai, a kapukat õrizõk százhetvenketten.
20. A többi izraeliták pedig, a papok, a
léviták lakozának Júdánakminden városaiban,
mindenki a saját örökségében.
A léviták szolgái és elöljárói
21. A léviták szolgái pedig lakozának
az Ófelben, és Siha és Gipsa valának
elõjáróik a léviták szolgáinak.
22. A léviták elõljárója vala Jeruzsálemben,
az Isten háza szolgálatánál, Uzzi,
a Báni fia, ki Hasábia fia, ki Mattánia fia,
ki Mika fia volt, Asáf fiai, az énekesek
közül;
23.Mert õk, a léviták, a király parancsolata
szerint, az énekesek pedig kötés szerint
végezék naponként való teendõjüket;
24. Petáhja pedig, a Mesézabel fia,
Júda fiának, Zerahnak fiai közül, a király
oldala mellett vala a nép minden dolgában.
25. A falukban, ezek határaiban pedig
Júda fiai közül lakozának Kirját-Arbában
ésmezõvárosaiban, Dibonban ésmezõvárosaiban,
Jekabseélben és faluiban.
1Móz. 23,2. Józs. 14,15.
26. Jésuában, Móladában és Bet-Péletben.
27.Hasár-Suálban, Beér-Sebában és mezõvárosaiban,
28. Siklágban, Mekónában és mezõvárosaiban,
29. En-Rimmonban, Sorában, Jarmutban,
30. Zánoáhban, Adullámban és faluiban,
Lákisban és határaiban, Azékában és
mezõvárosaiban, ekként laknak vala
Beér-Sebától mind a Hinnóm völgyéig.
Ezsdr. 6,20.
31. Benjámin fiai pedig laknak vala Gebától
fogva Mikmásban, Ajában, Bételben és
mezõvárosaiban.
32. Anatótban, Nóbban, Anániában,
Jer. 1,1.
33.Hásórban, Rámában, Gittajimban,
34.Hádidban, Sebóimban, Neballátban,
35. Lódban, Onóban, s amesteremberek
völgyében.
36. A léviták közül pedig némely júdai
osztályok Benjáminhoz csatlakozának.
1Móz. 49,7.
NEHÉMIÁS KÖNYVE 11. 523
A fogságból hazatért
papok és léviták vezetõinek neve
12 Ezek pedig a papok és léviták, akik
feljövének Zorobábellel, Sealtiél fiával
és Jésuával: Serája, Jeremiás, Ezsdrás.
rész 7,7. Ezsdr. 2,1.Mát. 1,12. 13.
2. Amária,Malluk, Hattus,
3. Sekánia, Rehum,Meremót,
4. Iddó, Ginnetói, Abija,
5.Mijámin,Maádia, Bilga,
6. Semája, Jójárib, Jedája,
7. Szallu, Ámók, Hilkija, Jedája, ezek
valának fejei a papoknak és atyjukfiainak
Jésua napjaiban.
8. A léviták pedig ezek: Jésua, Binnui,
Kadmiel, Serébia, Jehuda, Mattánia, ki
vezetõje vala hálaadó éneklésnek, atyjafiaival.
9. És Bakbukia, s Unni, az õ atyjukfiai
velük szemben, tisztük szerint.
10. És Jésua nemzé Jojákimot, s Jojákim
nemzé Eliásibot, s Eliásib nemzé Jójadát,
11. És Jójada nemzé Jónatánt, s Jónatán
nemzé Jadduát.
A papok és léviták családfõi
a hazatérés után, Jójákim idején
12. Jójákim napjaiban pedig papok, családfõk
valának: Serája családjában Merája,
Jerémiáséban Hanánia,
13. Ezsdráséban Mesullám, Amáriáéban
Jóhanán,
14.Melikuéban Jónatán, Sebaniáéban
József,
15.Háriméban Adna,MerajótébanHelkai,
16. Iddóéban Zakariás, Ginnetónéban
Mesullám,
17. Abijáéban Zikri, Minjáminéban és
Móadiáéban Piltai,
18. Bilgáéban Sammua, Semájáéban
Jónatán,
19. Jójáribéban Mattenai, Jedajáéban
Uzzi,
20. Szallaiéban Kallai, Amókéban Éber,
21.Hilkijáéban Hasábia, Jedajáéban Netanéel.
22. A léviták közül Eliásib, Jójada, Jóhanán
és Jaddua napjaiban felírattak a családfõk,
a papok pedig mind a perzsiai Dárius
országlásáig.
23. A léviták családfõi felírattattak a
krónikák könyvében Jóhanánnak, Eliásib
fiának napjaiig;
24. A léviták családfõi valának: Hasábia,
Serébia, Jésua a Kadmiel fia, és az õ atyjukfiai
velük szemben a dicsérõ és hálaadó
éneklésre, Dávidnak, az Isten emberének
parancsolata szerint, mint egy éneklõ sereg
együtt a másikkal.
1Krón. 1,25. 26,1. Ezsdr. 3,11.
25.Mattánia, Bakbukia, Obádia, Mesullám,
Talmón, Akkub pedig kapunállók, õrt
állván a kapuk kincses házainál.
26. Ezek valának Jojákim napjaiban, ki
Jésua fia, ki Jósadák fia volt, és Nehémiásnak,
a helytartónak és Ezsdrásnak, a törvénytudó
papnak napjaiban. Ezsdr. 7,11.
A kõfalak felszentelése
27. Jeruzsálem kõfalának felszentelésekor
pedig fölkeresék a lévitákat minden õ
helyeiken, hogy behozzák õket Jeruzsálembe,
hogy véghezvigyék a felszentelést
örömmel és hálaadással és énekléssel,
cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal.
5Móz. 20,5. 1Krón. 7,6. 25,6.
28. És összegyûlének az énekesek fiai
mind Jeruzsálemkörnyékérõl,mind pedig
a netófátiak faluiból.
29.MindBét-Gilgálból,mindGeba ésAzmávet
határaiból, mert falukat építének
maguknak az énekesek Jeruzsálem körül.
30. És minekutána megtisztíták magukat
a papok és a léviták, megtisztíták a népet
is, s a kapukat és a kõfalat.
2Móz. 19,10. Ezsdr. 6,20.
31. Azután felvittem Júda fejedelmeit a
kõfalhoz és rendelék két nagy hálaadást
éneklõ sereget és csapatokat; az egyik jobb
kéz feléméne a kõfalmellett a szemétkapu
felé,
32. És utánukméneHósaája és Júda fejedelmeinek
fele,
33. És Azária, Ezsdrás ésMesullám,
34. Júda és Benjámin, Semája és Jeremiás,
35. A papok fiai közül kürtökkel; és
Zakariás, a Jónatán fia, ki Semája fia, ki
Mattánja fia, kiMikája fia, ki Zakkur fia, ki
Asáf fia vala,
524 NEHÉMIÁS KÖNYVE 12.
36. És az õ atyjafiai: Semája, Azarél,
Milalaj, Gilalaj, Máaj, Netanéel, Júda és
Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének
éneklõszerszámaival; Ezsdrás pedig, az
írástudó elõttük megy vala;
1Krón. 23,5. 2Krón. 29,26. Ezsdr. 3,10.
37.Méne pedig e sereg a forrás kapuja
felé, s egyenesen fölmenének Dávid városának
lépcsõin a kõfalhoz vezetõ lépcsõre,
s menének Dávid háza mellett s a vizek
kapujáig napkelet felé.
38. A hálaadást éneklõ második sereg
pedig,mely átellenbenmegy vala, én pedig
és a népnek fele utánuk,méne a kõfalmellett,
a kemencék tornya mellett, mind a
széles kõfalig.
39. És az Efraim kapuja mellett és az
óváros kapuja mellett és a halaknak kapuja
mellett és a Hananél tornya és a Meáh
torony mellett mind a juhok kapujáig, s
megállának a tömlöc kapujában.
rész 8,16. 2Kir. 14,13. Jer. 32,2.
40. És megálla a hálaadást éneklõ mindkét
sereg az Isten házánál, és én s a fejedelmeknek
fele velem,
41. És a papok: Eljákim, Maaséja, Minjámin,
Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia
kürtökkel,
42. És Maaséja, Semája, Eleázár, Uzzi,
Jóhanán, Malkija, Elám és Ezer; és zengedeznek
vala az énekesek, és Jizrahia, az
elõjáró. Zsolt. 30,4. 81,1. 95,1. 105,2. 147,1.
Ef. 5,19. Kol. 3,13. 16.
43. És áldozának azon napon nagy áldozatokkal,
és vigadának, mert az Isten
megvidámítá õket nagy örömmel, sõt az
asszonyok és gyermekek is vigadának; és
Jeruzsálemnek öröme nagy messze hallatott.
Zsolt. 9,2. 92,4.
Az egyházi jövedelmek gondviselõi
44. És rendeltetének ama napon férfiak
a kincseknek, felemelt áldozatoknak, elsõ
zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé,
hogy összegyûjtsék azokba a városok
határaiból a törvény szerint való részüket
a papoknak és a lévitáknak, mert örvendeze
Júda a papokon és a lévitákon, akik
ott állának tisztükben,
5Móz. 10,8. 2Krón. 13,11. 12.
45.Mint akik megõrzik Istenük rendtartását
s a tisztaság rendtartását, és az énekesek
és a kapunállók is ott állának tisztükben,
Dávidnak és az õ fiának, Salamonnak
parancsolatja szerint;
4Móz. 18,4. 5. 1Krón. 25,1. 26.
46.Mert Dávidnak napjaiban Asáf vala
régtõl fogva az énekesek és az Istennek
hálát adó és õt dicsérõ éneklésnek vezetõje.
2Krón. 29,30.
47. És a Zorobábel és Nehémiás napjaibanmegadja
vala az egész Izrael az énekeseknek
és kapunállóknak az õ részüket
naponként, nevezetesen odaszentelik vala
azt a lévitáknak, a léviták pedig az Áron fiainak.
A gyülekezetet megszentelik,
a templomból kivetik a tisztátalant
13 Azon a napon olvasának a Mózes
könyvébõl a népnek hallatára és
írva találák benne, hogy Ammón ésMoáb
soha be nemenjen az Isten gyülekezetébe,
4Móz. 23,23. Péld. 26,2.
2.Mivelhogy nem mentek vala eleikbe
Izrael fiainak kenyérrel és vízzel, sõt bérbe
fogadták ellenük Bálámot, hogy õket megátkozná,
de a mi Istenünk az átkot áldásra
fordítá. 4Móz. 23,8. 20. 5Móz. 23,5. 33,29.
Józs. 24,9. Eszt. 7,10. Zsolt. 9,13--15. Gal. 3,13.
3. És lõn, hogy mikor hallották e törvényt,
kirekesztének Izrael közül minden
elegy-belegy népet.
4. Ennek elõtte pedig Eliásib, a pap, ki
Istenünk házának kamarái fölé rendelteték,
rokonságba jutott Tóbiással;
5. És átengedett néki egy nagy kamarát,
holott abban annak elõtte az ételáldozatot,
a tömjént, az edényeket és az olajnak,
mustnak és gabonának tizedét, mint a
kapunállóknak, énekeseknek és lévitáknak
törvény szerint való részét és a papoknak
ajándékát helyeztetik vala el.
6.Mind ennek történtekor én nemvalék
Jeruzsálemben, mert Artaxerxes babilóniai
királynak harminckettedik esztendejében
visszamentem vala a királyhoz, s
napok múltán újra szabadságot kértem a
királytól.
NEHÉMIÁS KÖNYVE 12. 13. 525
7. És visszatérék Jeruzsálembe, és
megértém e gonoszt, melyet Eliásib
cselekedett vala Tóbiásért, hogy átengedett
néki egy kamarát az Isten házának
pitvaraiban.
8. Igen gonosznak tetszék pedig ez nékem
s kivettetém Tóbiás házának minden
edényeit abból a kamarából;
Zsolt. 69,9. Ján. 2,13--16.
9. És parancsolatomramegtisztíták a kamarákat,
és visszahordatám azokba Isten
házának edényeit, az ételáldozatot és a
tömjént.
Nehémiás rendelkezései
10.Megtudtam azt is, hogy a léviták
részeit nem adták meg; ennek miatta ki-ki
az õ mezejére szélede el az Isten házában
szolgáló léviták és énekesek közül.
4Móz. 35,2.Mal. 3,8.
11. És megfeddém a fejedelmeket, és
mondék: Miért hagyatott el az Isten háza?
És egybegyûjtvén a lévitákat, helyükre állítám
õket; 2Krón. 30,16. Péld. 28,4.Mal. 3,8.
12. Az egész Júda pedigmeghozá az olajnak,
a mustnak és a gabonának tizedét a
tárházakba.
13. És felügyelõkké rendeléma tárházak
fölé Selemiát, a papot, Sádókot, az írástudót
és Pedáját a léviták közül, és melléjük
Hanánt, ki Zakkur fia, ki Mattánja fia vala,
mivelhogy híveknek ítéltettek és az õ tisztük
vala kiosztani atyjukfiainak részét.
2Krón. 31,12. 1Kor. 4,2.
14. Emlékezzélmeg énrólamén Istenem
ezért, és ne engedd, hogy eltöröltessenek
az én jótéteményeim, melyeket cselekedtemvala
az én Istenemházával és rendtartásaival!
15. Azon napokban láttamJúdában, hogy
sajtót taposnak szombaton és gabonát hoznak
be, szamarakra rakván, sõt bort, szõlõt
és olajat is és mindenféle terhet behoznak
Jeruzsálembe szombatnapon, és bizonyságot
tevék ellenük, amely napon eleséget
árulnak vala. 2Móz. 20,10.
16. Tírusziak is lakozának a városban,
akik hoznak vala halat és mindenféle árút,
melyeket eladnak vala szombat napon
Júda fiainak Jeruzsálemben.
17. Annak okáért megfeddém Júda elõjáróit,
és mondám nékik: Micsoda gonosz
dolog ez, amit ti cselekedtek, hogy megfertõztetitek
a szombatnak napját?
18. Avagy nem így cselekedtek-é a ti
atyáitok, s ami Istenünk reánk hozámindezen
gonoszt és e városra?! És ti mégis
növelitek Isten haragját Izrael fölött, megfertõztetvén
a szombatot! Jer. 17,21.
19. Lõn annak okáért, hogy midõn megárnyékosodtak
Jeruzsálem kapui a szombat
elõtt, parancsolatomra bezáratának az
ajtók, s megparancsolám, hogy meg ne
nyissák azokat szombat utánig, annak felette
legényeim közül a kapukhoz rendelék,
mondván: Nem fog bejönni teher a szombatnak
napján!
20. Annak okáért a kereskedõk és minden
árúk árusai kívül hálának Jeruzsálemen
egyszer vagy kétszer;
21. És bizonyságot tevék ellenük, ésmondámnékik:
Miért háltok ti e kõfal elõtt?Ha
ezt ismételitek, kezet vetek reátok! Az idõtõl
fogva nem jöttenek szombaton.
22. És megparancsolám a lévitáknak,
hogy magukat megtisztítsák, s hogy menjenek
el és õrizzék a kapukat, hogy megszenteljék
a szombatot. Ezért is emlékezzél
meg rólam én Istenem és kedvezz
nékem, kegyelmességednek nagy volta
szerint!
23. Ugyanazon napokban meglátogatám
azokat a zsidókat, kik asdódi, ammonita és
moábita asszonyokat vettek feleségül.
24. És fiaik fele része asdódi nyelven
beszél vala, és nem tudnak vala beszélni
zsidóul, hanem egyik vagy másik nép
nyelvén.
25. Annak okáért feddõdém velük, és
megátkozám õket, és megverék közülük
néhányat, ésmegtépémõket, ésmegesketém
õket Istenre: Bizony ne adjátok leányaitokat
az õ fiaiknak, és ne vegyetek leányaik
közül feleséget fiaitoknak és magatoknak.
26. Avagynemebbenvétkezett-éSalamon
Izrael királya? Noha nem volt sok nép
között hozzá hasonlatos király, akit szeret
vala az õ Istene és királlyá tette vala õt Isten
526 NEHÉMIÁS KÖNYVE 13.
NEHÉMIÁS KÖNYVE 13. — ESZTER KÖNYVE 1. 527
egész Izrael fölött; õt is bûnre vitték az idegen
asszonyok:
2Sám. 12,24. 1Kir. 11,1. 4--8. 2Krón. 1,12.
27. És néktek engedjünk-é, hogy cselekedjétek
mindezen nagy gonoszságot, vétkezzetek
Istenünk ellen, idegen asszonyokat
vévén feleségül? Ezsdr. 10,2.
28. Jójadának, ki Eliásib fõpapnak fia
vala, fiai közül is egy veje vala a horonitbeli
Szanballatnak, elûzém azért õt tõlem.
rész 4,1. 12,10.
29. Emlékezzél meg õróluk én Istenem,
a papságnak és a papság szövetségének
és a lévitáknak ilyen megfertõztetéséért!
Mal. 2,4.
30. És megtisztítám õket minden idegenektõl
és rendtartást szabék a papoknak és
a lévitáknak, kinek-kinek az õ dolgában,
rész 10,30. 12,1.
31. A fa hozására is bizonyos idõkben és
az elsõ zsengékre. Emlékezzél meg én
Istenem az én javamra!


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 48.Nehémiás könyve 8-13.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »