Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ESZTER KÖNYVE

Ahasvérus király lakomája
1 Ahasvérus idejében történt, ez az
Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától
fogva Szerecsenországig százhuszonhét
tartományon, Dán. 6,1.
2. Azokban a napokban, amikor Ahasvérus
király üle királyi székében, amely
Susán várában volt, 1Kir. 1,46. Dán. 8,2.
3. Uralkodása harmadik évében lakomát
szerze minden fejedelmének és szolgáinak:
Perzsia ésMédia hatalmasai, fõemberei
és a tartományok fejedelmei elõtte voltak,
1Móz. 40,20. Dán. 5,1.Márk 6,21.
4.Midõn mutogatá országa dicsõségének
gazdagságát és az õ méltóságának
fényes díszét sok napon át, száznyolcvan
napig.
5. És mikor elmúltak ezek a napok, a
király az egész népnek, mely Susán várában
találtaték, kicsinytõl nagyig, hét napig
tartó lakomát rendezett, a király palotája
kertjének udvarán.
6. Fehér gyapjú és kék bíbor szõnyegek
voltakmegerõsítve a fehér gyapjúból és bíborból
való köteleken, ezüst karikákon és
fehér márványból való oszlopokon. Aranyból
és ezüstbõl való kerevetek voltak az alabástromból,
fehér márványból, gyöngykõbõl
és vörös márványból való padozaton.
7. Ittak pedig arany poharakból és
különb-különbféle poharakból, és királyi
bor bõven volt, királyi módon.
8. És az ivás, rendelet folytán, kényszer
nélkül történt; mert így hagyta meg a
király háza minden gondviselõjének, hogy
kinek-kinek akarata szerint cselekedjenek.
9. Vásti királyné is lakomát szerze a
nõknek, a királyi házban, mely Ahasvérus
királyé vala.
Ahasvérus megfosztja
méltóságától Vásti királynét
10.Hetedik napon,mikormegvidámult a
király szíve a bortól,mondáMéhumánnak,
Biztának, Hárbonának, Bigtának és Abagtának,
Zetárnak és Karkásnak, a hét udvarmesternek,
akik szolgálának Ahasvérus
király elõtt,
11.Hogy hozzák el Vástit, a királynét a
király elé, királyi koronával, hogy megmutassa
a népeknek és fejedelmeknek az õ
szépségét; mert szép orcájú vala. Péld. 16,9.
12.De Vásti királyné nem akara menni a
király szavára,mely volt az udvarmesterek
által. Erre igen megharagudott a király, és
az õ haragja felgerjede benne.
13. Ésmonda a király az idõketmérõ bölcseknek,
mert a királynak összes dolgai a
jog- és törvénytudók elé tartoznak.
14. Legközelebb voltak pedig hozzá:
Karséna, Sétár, Admata, Társis, Méres,
Marséna, Mémukán, Perzsiának és Médiának
hét fejedelme, akik láták a király orcáját,
és elõl ülének az országban: Ezsdr. 7,14.
ESZTER KÖNYVE
528 ESZTER KÖNYVE 1. 2.
15. Törvény szerint mit kellene cselekedni
Vásti királynéval, mivelhogy nem
teljesíté Ahasvérus királynak az udvarmesterek
által üzent beszédét?
16. Akkor monda Mémukán a király és
a fejedelmek elõtt:Nemcsak a király ellen
vétkezett Vásti királyné; de valamennyi
fejedelem és minden nép ellen, Ahasvérus
király minden tartományában;
17.Mert a királyné cselekedetének híre
fut minden asszonyhoz, úgy, hogy megvetik
férjeiket szemeik elõtt, és azt mondják:
Ahasvérus király megparancsolá, hogy
Vásti királyné hozzámenjen, és nemment.
18. És e napon ugyanazt fogják mondani
Perzsia és Média fejedelemasszonyai,
akik meghallják a királyné cselekedetét,
a király minden fejedelmének, és lesz
elég megvetés és harag.
19. Ha azért a királynak tetszik, bocsásson
ki királyi parancsot a maga részérõl
és írattassék a perzsa-méd törvények
közé, visszavonhatatlanul, hogy ne jöjjön
többé Vásti Ahasvérus király színe elé, és
hogy az õ királyságát adja a király
másnak, aki jobb õnálánál.
20. És hallják meg a király rendeletét,
amelyet teend, egész országában, mert
igen nagy az, hogy minden asszony adja
meg a tiszteletet az õ férjének, a legnagyobbtól
a legkisebbig.
Ef. 5,22. 23. Kol. 3,18. 1Pét. 3,1.
21. És tetszett a szó a királynak és a fejedelmeknek,
és a király Mémukán beszéde
szerint cselekedék.
22. És leveleket külde a királynak minden
tartományába, tartományról tartományra,
annak saját írása szerint, és néprõl-
népre, annak nyelve szerint, hogy
legyen minden férfi úr az õ házában és
beszéljen az õ népének nyelvén. Ef. 5,24.
Eszter királynévá tétetik
2 Ezek után, amint megszûnt Ahasvérus
király haragja, megemlékezék
Vástiról, és arról, amit cselekedett, és
arról, amit végeztek felõle.
2. És mondának a király apródai, akik
néki szolgálának: Keressenek a királynak
szép ábrázatú szûzleányokat. 1Kir. 1,2.
3. És rendeljen a király tiszteket országának
minden tartományába, akik gyûjtsenek
összeminden szép ábrázatú szûzleányt
Susán várába, az asszonyok házába,
Hégainak, a király kamarásának, az
asszonyok õrzõjének keze alá, és adjanak
nékik szépítõszereket.
4. És az a leány, aki tetszik a király szemeinek,
uralkodjék Vásti helyett. És tetszett a
dolog a királynak, és úgy cselekedék.
5. Volt egy zsidó férfiú Susán várában,
akinek neve Márdokeus, Jáirnak fia, aki
Simei fia, aki Kis fia, Benjámin nemzetségébõl,
6. Aki Jeruzsálembõl fogva vitetett el a
számûzött néppel, amely elvitetett Jekóniással,
Júda királyával együtt, akit rabságba
vitt el Nabukodonozor, a babilóniai
király. 2Kir. 24,14. 15. 2Krón. 36,10. 20.
7. És ez gondviselõje volt Hadassának,
azaz Eszternek, az õ nagybátyja leányának;
mert annak sematyja, semanyja nemvolt,
és a leány szép alakú és szép ábrázatú vala,
smikormeghalt az õ atyja és anyja,Márdokeus
leánya gyanántmagához fogadá.
8. Lõn pedig,mikor a király parancsa és
rendelete kihirdettetett és sok leány gyûjtetett
Susán várába,Hégai keze alá, akkor
felvétetett Eszter is a király házába, Hégainak,
az asszonyok õrének keze alá.
9. És tetszett a leány az õ szemeinek és
kegyébe fogadá, és siete néki szépítõszereket
adni, és kiadni az õ részét és hét
leányzót, akit néki a király házából kelle
kiszemelni, és vitte õt és az õ szolgálóleányait
az asszonyok legjobb házába.
10.Meg nemmondá Eszter az õ nemzetségét
és származását; mert Márdokeus
meghagyta néki, hogy meg ne mondja.
11.Márdokeus pedig minden nap járt
az asszonyok házának pitvara elõtt, hogy
tudakozódjék Eszter hogyléte felõl, és
hogy mi történik vele.
12.Mikor pedig eljött az ideje minden
leánynak, hogy bemenne Ahasvérus
királyhoz, miután asszonyok törvénye
szerint tizenkét hónapig bántak vele, mert
ennyi idõbe telik az õ szépítésük, hat hónapig
mirtuszolajjal és hat hónapig illatos
szerekkel és asszonyi szépítõszerekkel:
13. Akkor így ment a leány a királyhoz:
Mindent, amit kívánt, megadtak néki,
hogy menjen azzal az asszonyok házából
a király házáig;
14. Este bement és reggel visszatért az
asszonyok második házába, Sahásgáznak,
a király udvarmesterének, a hálótársak
õrzõjének kezei alá; nem jött többé a
királyhoz, csak ha kívánta õt a király, és
nevén hívták.
15.Mikor azért eljött az ideje Eszternek,
a Márdokeus nagybátyja, Abihail leányának,
akit leánya gyanánt fogadott, hogy
bemenne a királyhoz, nem kívánt mást,
mint amit Hégai, a király udvarmestere,
az aszszonyok õrzõje mondott néki, és
kedves vala Esztermindenki szemei elõtt,
aki õt látá.
16. És felviteték Eszter Ahasvérus
királyhoz, az õ királyi házába, a tizedik
hónapban, ez a Tébet hónapja, országlásának
hetedik évében.
17. És a király Esztert minden asszonynál
inkább szereté, és minden leánynál
nagyobb kedvet és kegyelmet nyert õelõtte,
és tette a királyi koronát az õ fejére,
és királynévá tette Vásti helyett.
1Sám. 2,8. Zsolt. 75,6. 113,7. 8.
18. És nagy lakomát adott a király
minden õ fejedelmének és szolgáinak, az
Eszter lakomáját, és a tartományoknak
nyugalmat adott, és ajándékokat osztogata
király módjára. 1Móz. 29,22. Bír. 14,10.
19. És mikor összegyûjték a szüzeket
másodszor, Márdokeus üle a király kapujában.
20. És Eszter nem mondá meg sem
származását, sem nemzetségét, miképpen
megparancsolá néki Márdokeus; mert
Márdokeus szavát Eszter úgy fogadá,
mint mikor gyámja volt.
21. Azokban a napokban pedig, mikor
Márdokeus üle a király kapujában, megharagudott
Bigtán és Téres, a király két
udvarmestere, a kapu õrei, és azon voltak,
hogy rávetik kezeiket Ahasvérus királyra.
22. Tudtára esett e dolog Márdokeusnak,
ésmegmondá Eszter királynénak, és
Eszter elmondá a királynak Márdokeus
nevében. Zsolt. 37,1. 2. Péld. 8,12. 14. 17.
Préd. 7,9. Ef. 4,26. Fil. 2,4. Jak. 1,19. 20.
23. És megvizsgálták a dolgot és úgy
találták, és mind a kettõt fára akasztották.
És megírattaték a krónikák könyvébe a
király elõtt. 1Móz. 40,19. 5Móz. 21,22.
Hámán terve a zsidók kiirtására
3 Ezek után nagy méltóságra emelé
Ahasvérus király Hámánt, a Hammedáta
fiát, az agágibelit, és felmagasztalá õt,
és feljebb helyezteté székét minden fejedelménél,
akik vele voltak. 4Móz. 24,7.
2. És a király minden szolgái, akik a
király kapujában voltak, térdet hajtottak
és leborultak Hámán elõtt; mert úgy
parancsoltameg nékik a király; deMárdokeus
nem hajtott térdet és nem borult le.
3.Mondának azért a király szolgái, akik
a király kapujában voltak,Márdokeusnak:
Miért szeged meg a király parancsát?
4. Lõn pedig, mikor így szólnának néki
minden nap és nem hallgata rájuk, feljelenték
Hámánnak, hogy lássák, megállnak-
é Márdokeus dolgai, mert azt jelenté
nékik, hogy õ zsidó.
5. És látván Hámán, hogy Márdokeus
térdet nem hajt és nem borul le elõtte,
megtelék Hámán haraggal.
6. De kevés volt elõtte, hogy csakis
Márdokeusra magára vesse rá kezét,
mert megmondták néki Márdokeus
nemzetségét, azért igyekezett Hámán
elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus
egész országában volt, a Márdokeus
nemzetét. Zsolt. 83,4.
7. Az elsõ hónapban, ez Nisán hónapja,
Ahasvérus királyságának tizenkettedik
évében púr-t, azaz sorsot vetének Hámán
elõtt napról-napra és hónapról hónapra a
tizenkettedikig, s ez Adár hónapja.
8. És monda Hámán Ahasvérus királynak:
Van egy nép, elszórva és elkülönítve
a népek között, országod minden tartományában,
és az õ törvényei különböznek
minden nemzetségtõl, és a király törvényeit
nemteljesíti; a királynak bizony nem
illik úgy hagyni õket. Csel. 16,20.
9. Ha a királynak tetszik, írja meg, hogy
õk elvesztessenek, és én tízezer tálentum
ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe,
hogy a király kincstárába vigyék.
ESZTER KÖNYVE 2. 3. 529
10. Akkor lehúzá a király az õ gyûrûjét
a maga kezérõl, és adá azt az agágibeli
Hámánnak, Hammedáta fiának, a zsidók
ellenségének.
11. És monda a király Hámánnak: Az
ezüst tied legyen s a nép is, hogy azt cselekedjed
vele, ami néked tetszik.
12. Elõhivatának azért a király írnokai az
elsõ hónap tizenharmadik napján, és megiraték
minden úgy, amiként Hámán parancsolá,
a király fejedelmeinek és a kormányzóknak,
akik az egyes tartományokban
voltak, és minden egyes nép fejeinek;
minden tartománynak annak írása szerint,
és minden egyes népnek az õ nyelve
szerint, Ahasvérus király nevében íratott
és megpecsételtetett a király gyûrûjével.
13. És elküldettek a levelek futárok által
a király minden tartományába, hogy kipusztítsák,
megöljék és megsemmisítsék
mind a zsidókat, ifjútól a vénig, gyermekeket
és asszonyokat egy napon, tizenharmadik
napján a tizenkettedik hónapnak, ez
Adár hónapja, és hogy javaikat elragadják.
14. Az írásnak mássa, hogy tétessék
törvény minden egyes tartományban,
meghirdettetett minden népnek, hogy
legyenek készen azon a napon. Zsolt. 14,4.
15. A futárok kimenének gyorsan a
király parancsával. És a törvény Susán
várában is kiadatott; a király pedig és
Hámán leültek, hogy igyanak; de Susán
városa felháborodott. Péld. 30,20.Mát. 14,6.
A zsidók gyásza és böjtölése
4 Márdokeus pedig megtudta mindazt,
ami történt; és Márdokeus megszaggatá
ruháit, zsákba és hamuba öltözék, és
a város közepére méne és kiálta nagy és
keserves kiáltással. 1Móz. 27,34. 2Sám. 1,11.
2. És eljött a királynak kapuja elé; mert
nemvolt szabad bemenni a király kapuján
zsákruhában. Józs. 7,6. Ezék. 27,30.
3. Ésminden egyes tartományban, azon
helyen, ahová a király parancsa és törvénye
eljutott, nagy gyásza volt a zsidóknak,
böjt és siralom és jajgatás; zsák és hamu
volt terítve sokak alá.
4. Eljöttek azért Eszternek leányai és
udvarmesterei és megmondták néki, és
megszomorodék a királynéasszony nagyon,
és külde ruhákat, hogy felöltöztetnék
Márdokeust, és hogy vesse le a
zsákot magáról; de nem fogadta el.
5. Akkor elõhívatá Eszter Hatákot, a
király udvarmesterei közül aki az õ szolgálatára
volt rendelve, és kiküldé õt Márdokeushoz,
hogy megtudja, mi dolog ez,
és miért tesz így?
6. Kiméne tehát HatákMárdokeushoz a
város utcájára, mely a király kapuja elõtt
vala.
7. És elmondá nékiMárdokeus mindazt,
ami érte õt, és az ezüst összegét, amelyet
Hámán mondott, hogy juttat a király kincséhez
a zsidókért, hogy elvesztessenek.
8. És az írott rendeletnek mássát is,
amelyet Susánban adtak ki eltöröltetésükre,
átadá néki, hogy mutassa meg Eszternek,
és jelentse és hagyja meg néki, hogy
menjen a királyhoz, könyörögni néki és
esedezni elõtte az õ nemzetségéért.
9. Elméne azért Haták, és elmondá
EszternekMárdokeus szavait.
10. És monda Eszter Hatáknak, és meghagyá
néki, hogy tudassaMárdokeussal:
11. A király minden szolgája és a király
tartományainak népe tudja, hogy minden
férfinak és asszonynak, aki bemegy a
királyhoz a belsõ udvarba hívatlanul, egy
a törvénye, hogy megölettessék, kivévén,
akire a király aranypálcáját kinyújtja, az él;
én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz
bemenjek, már harminc napja.
12. És megmondták Márdokeusnak
Eszter szavait.
13. És monda Márdokeus visszaüzenve
Eszternek: Ne gondold magadban, hogy
te a király házában megmenekülhetsz a
többi zsidó közül. Péld. 29,25.
14.Mert ha e mostani idõben te hallgatsz,
másunnan lészen könnyebbségük
és szabadulásuk a zsidóknak; te
pedig, és atyád háza elvesztek. És ki
tudja, talán e mostani idõért jutottál
királyságra? 2Kir. 13,5. Zsolt. 4,1. 18,36. 66,12.
118,5. Préd. 3,1. Ésa. 41,1. 8. 54,17.
Jer. 30,10. Dán. 4,17. 6,26.Mát. 16,18.
15. És monda Eszter visszaüzenve
Márdokeusnak:
530 ESZTER KÖNYVE 3. 4.
16.Menj el és gyûjts egybe minden
zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek
érettem és ne egyetek és ne igyatok
három napig se éjjel se nappal, én is és
leányaim így böjtölünk és ekképpen
megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére;
ha az után elveszek, hát elveszek.
Zsolt. 34,15. 22. 37,3. 5. 55,22. 62,8.
115,9--11. Péld. 29,25. Jóel 1,14. 2,12.
17. Elméne azért Márdokeus, és úgy
cselekedett mindent, amint néki Eszter
parancsolá.
Eszter a királyhoz megy
5 Történt pedig harmadnapon, hogy
Eszter felöltözött királyiasan, és
megállt a király házának belsõ udvarában,
a király háza ellenében, és a király üle
királyiszékében, a királyi házban, a ház
ajtajának átellenében.
2. És lõn, amint meglátá a király Eszter
királynét, hogy áll az udvarban, kegyet
talála szemei elõtt, és kinyújtá a király
Eszterre az aranypálcát, amely kezében
volt, akkor odaméne Eszter, és megilleté
az aranypálca végét. Péld. 21,1.
3. Ésmonda néki a király:Mi kell néked
Eszter királyné? És mi a kérésed? Ha az
ország fele is, megadatik néked. Márk 6,23.
4. És felele Eszter: Ha a királynak tetszik,
jöjjön a király és Hámán ma a lakomára,
melyet néki készítettem.
5. És monda a király: Gyorsan elõ
Hámánt, hogy teljesítse Eszter kívánságát.
És elment a király és Hámán a lakomára,
amelyet Eszter készített vala.
6. Monda pedig a király Eszternek
borivás közben: Mi a te kívánságod?
Megadatik néked. És mi a te kérésed?
Ha az ország fele is, meglészen!
7. És felele Eszter, és monda: Az én
kívánságom és kérésem ez:
8. Ha kegyet találtam a király szemei
elõtt, és ha a királynak tetszik megadni
kívánságomat és teljesíteni kérésemet:
jöjjön el a király és Hámán a lakomára,
amelyet készítek nékik, és holnap a király
beszéde szerint cselekszem.
9. És kiment Hámán azon a napon vígan
és jó kedvvel. De amint meglátá Hámán
Márdokeust a király kapujában, és ez fel
nemkelt és nemmozdultmeg elõtte,megtelék
Hámán haraggalMárdokeus ellen.
10. De megtartóztatá magát Hámán, és
hazament, és elküldvén, magához hívatá
barátait és Zérest, az õ feleségét.
11. És elbeszélé nékik Hámán gazdagságának
dicsõségét, fiainak sokaságát és
mindazt, amivel felmagasztalta õt a király,
és hogy feljebb emelte õt a fejedelmeknél
és a király szolgáinál; Dán. 4,30.
12. És monda Hámán: Nem is hívott
Eszter királyné mást a királlyal a lakomára,
amelyet készített, hanem csak engem,
és még holnapra is meghivattattam hozzá
a királlyal. Péld. 27,1. 1Thess. 5,3.
13. De mindez semmit sem ér nékem,
valamíg látom a zsidó Márdokeust ülni a
király kapujában. Jób 5,2.
14. És monda néki Zéres, az õ felesége
és minden barátja: Csináljanak ötven
könyöknyi magas fát, és reggel mondd
meg a királynak, hogy Márdokeust
akasszák reá, és akkor menj a királlyal
a lakomára vígan. És tetszett a dolog
Hámánnak, és megcsináltatta a fát.
Zsolt. 59,7. Péld. 1,16.
A király kitünteti Márdokeust
6 Azon éjjel kerülte az álom a királyt,
ésmegparancsolá, hogy hozzák elõ a
történetek emlékkönyvét, és ezek olvastattak
a király elõtt.
2. És írva találák, amintMárdokeus feljelenté
Bigtánát és Térest, a király két udvarmesterét,
a küszöb õrzõit, akik azon voltak,
hogy rávetik kezüket Ahasvérus királyra.
3. És monda a király:Micsoda tisztességet
ésméltóságot adtak azértMárdokeusnak?
És felelének a király apródjai, az õ
szolgái: Semmit sem juttattak néki azért.
Gal. 6,9.
4. Akkor monda a király: Ki van az
udvarban? Mert Hámán jöve a királyi
ház külsõ udvarába, hogy megmondja a
királynak, hogy akasztassa fel Márdokeust
a fára, amelyet készíttetett néki.
5. És felelének néki a király apródai:
Ímé, Hámán áll az udvarban. És mondja a
király: Jöjjön be!
ESZTER KÖNYVE 4. 5. 6. 531
6. És beméne Hámán, és monda néki a
király: Mit kell cselekedni azzal a férfiúval,
akinek a király tisztességet kíván?
Hámán pedig gondolá az õ szívében:
Kinek akarna a király nagyobb tisztességet
tenni, mint énnékem?
7. És monda Hámán a királynak: A férfiúnak,
akinek a király tisztességet kíván,
8. Hozzanak királyi ruhát, amelyben a
király jár, és lovat, amelyen a király
szokott ülni és amelynek fejére királyi
koronát szoktak tenni. 1Kir. 1,33.
9. És adják azt a ruhát és lovat a király
egyik legelsõ fejedelmének a kezébe, és
öltöztessék fel azt a férfiút, akinek a király
tisztességet kíván, és hordozzák õt a
lovon a város utcáin, és kiáltsák elõtte: Így
cselekszenek a férfiúval, akinek a király
tisztességet kíván. 1Móz. 41,43.
10. Akkor monda a király Hámánnak:
Siess, hozd elõ azt a ruhát és azt a lovat,
amint mondád, és cselekedjél úgy a zsidó
Márdokeussal, aki a király kapujában ül, és
semmit el ne hagyjmindabból, amit szóltál.
11. Elõhozá azért Hámán a ruhát és a
lovat, és felöltöztetéMárdokeust, és lovon
hordozá õt a város utcáján, és kiáltá elõtte:
Így cselekszenek a férfiúval, akinek a
király tisztességet kíván.
12. ÉsMárdokeusmegtére a király kapujához.
Hámán pedig siete házába, búsulva
és fejét betakarva. 2Sám. 15,30. Zsolt. 131,1.
13. És elbeszélé Hámán Zéresnek, az õ
feleségének és minden barátjának mindazt,
ami vele történt. És mondának néki
az õ bölcsei és Zéres, az õ felesége:
Ha Márdokeus, aki elõtt kezdtél hanyatlani,
a zsidók magvából való: nem
bírsz vele, hanem bizony elesel elõtte.
14. És amíg így beszélének vele, eljövének
a király udvarmesterei, és siettek
Hámánt a lakomára vinni, amelyet készített
vala Eszter.
Hámán bukása
7 És elméne a király és Hámán a lakomára,
Eszter királynéhoz.
2. És monda a király Eszternek másodnapon
is, borivás közben: Mi a te kívánságod
Eszter királyné? Megadatik. És
micsoda a te kérésed? Ha az országnak
fele is, meglészen.
3. És felele Eszter királyné, és monda:
Ha kegyet találtam szemeid elõtt, oh
király! És ha a királynak tetszik, add meg
nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet
kérésemre.
4.Mert eladattunk, én és az én nemzetségem,
hogy kipusztítsanak, megöljenek és
megsemmisítsenek minket; ha csak szolgákul,
vagy szolgálókul adattunk volna el,
akkor hallgatnék, jóllehet az ellenség nem
adna kárpótlást a király veszteségéért.
5. És szóla Ahasvérus király, és monda
Eszternek, a királynénak: Ki az és hol van
az, akit az õ szíve erre vitt, hogy azt cselekedné?
6. És monda Eszter: Az ellenség és
gyûlölõ, ez a gonosz Hámán! Akkor Hámán
megrettene a király és királyné elõtt.
7. A király pedig felkele haragjában
a borivástól és méne a palotakertbe;
Hámán pedig ott maradt, hogy életéért
könyörögjön Eszter királynénál; mert
látta, hogy a király részérõl elvégeztetett
az õ veszte. Péld. 14,19. 28,17.
8. És mikor a király visszatért a palota
kertjébõl a borivás házába,Hámán a kerevetre
borula, amelyen Eszter volt. Akkor
monda a király: Erõszakot is akar elkövetni
a királynén énnálam, a házban?! Amint
e szó kijött a király szájából, Hámán orcáját
befedék.
9. És monda Harbona, az udvarmesterek
egyike a király elõtt: Ímé a fa is,
amelyet készített Hámán Márdokeusnak,
aki a király javára szólott vala, ott állHámán
házában, ötven könyöknyi magas. És
monda a király: Akasszátok õt magát reá!
10. Felakaszták azért Hámánt a fára,
amelyet készített Márdokeusnak, és
megszûnék a király haragja.
5Móz. 23,5. 33,29. Neh. 13,2. Zsolt. 9,13--15.
A zsidók szabadulása
8 Azon a napon Ahasvérus király
Eszter királynénak adá Hámánnak,
a zsidók ellenségének házát, ésMárdokeus
beméne a király elébe, mert elmondotta
Eszter, hogy kiMárdokeus õnéki.
532 ESZTER KÖNYVE 6. 7. 8.
2. Lehúzá azért a király az õ gyûrûjét,
amelyet Hámántól elvett, és adá azt
Márdokeusnak. Eszter pedig Márdokeust
tette Hámán házának fejévé.
3. És tovább szóla Eszter a király elõtt,
és leborult annak lábaihoz és sírt és
könyörgött, hogy semmisítse meg az
agági Hámán gonoszságát és tervét, amelyet
kigondolt a zsidók ellen.
4. És a király kinyújtá Eszterre az aranypálcát,
és Eszter felkelt ésmegálla a király
elõtt,
5. És monda: Ha a királynak tetszik, és
ha kegyet találtam õelõtte, és ha helyes a
dolog a király elõtt, és én kedves vagyok
szemei elõtt: írassék meg, hogy vonassanak
vissza az agági Hámánnak, Hammedáta
fiának tervérõl szóló levelek, amelyeket
írt, hogy elveszítsék a zsidókat, akik a
király minden tartományában vannak.
6.Mert hogyan tudnám nézni azt a
nyomorúságot, mely érné az én nemzetségemet,
és hogyan tudnám nézni az én
atyámfiainak veszedelmét? Neh. 2,3.
7.Monda pedig Ahasvérus király Eszter
királynénak és a zsidó Márdokeusnak:
Ímé, Hámán házát Eszternek adtam, és õt
felakasztották a fára azért, mert a zsidókra
bocsátotta kezét. Péld. 13,22.
8. Ti pedig írjatok a zsidóknak, amint
tetszik néktek a király nevében és pecsételjétek
meg a király gyûrûjével; mert az
írás, amely a király nevében van írva és a
királynak gyûrûjével van megpecsételve,
vissza nem vonható.
9. Hivattatának azért a király írnokai
azonnal, a harmadik hónapban, ez a Siván
hónap, annak huszonharmadik napján, és
megírák úgy, amiként Márdokeus parancsolá
a zsidóknak és a fejedelmeknek, a
kormányzóknak és a tartományok fejeinek,
Indiától fogva Szerecsenországig
százhuszonhét tartományba; minden tartománynak
annak írása szerint, ésminden
nemzetségnek az õ nyelvén, és a zsidóknak
az õ írásuk és az õ nyelvük szerint.
10. És megírá Ahasvérus király nevében,
és megpecsételé a király gyûrûjével.
És külde leveleket lovas futárok által, akik
lovagolnak a királyiménes gyors paripáin,
11. Hogy megengedte a király a zsidóknak,
akik bármely városban vannak, hogy
egybegyûljenek és keljenek fel életükért,
és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék
minden népnek és tartománynak
seregét, amely õket nyomorgatja,
kicsinyeket és nõket, és hogy javaikat
elragadják.
12. Egy napon, Ahasvérus királynak
minden tartományában, tizenharmadik
napján a tizenkettedik hónapnak, ez Adár
hónapja.
13. Az írásnak mássa, hogy adassék
törvény minden egyes tartományban,
meghirdettetett minden népnek, hogy a
zsidók készen legyenek azon a napon,
hogy megbosszulják magukat ellenségeiken.
14. A futárok a királyi gyors paripákon
kimenének sietve és sürgõsen a király
parancsolata szerint; és kiadatott a törvény
Susán várában is.
15.Márdokeus pedig kiméne a király
elõl kék bíbor és fehér királyi ruhában,
és nagy aranykoronával, és bíborbársony
palástban, és Susán városa vigada és
örvendeze. Péld. 28,12. 29,2.
16. A zsidóknak világosság támada,
öröm, vigasság és tisztesség. Zsolt. 97,11.
17. Ésminden tartományban ésminden
városban, ahová a király szava és rendelete
eljuta, öröme és vigalma lett a zsidóknak,
lakoma és ünnep, és sokan a föld
népei közül zsidókká lettek; mert a zsidóktól
való félelem szállta meg õket.
1Móz. 35,5. 2Móz. 15,16. Zsolt. 18,43.
A zsidók diadala ellenségeiken
9 A tizenkettedik hónapban azért, ez
az Adár hónap, annak tizenharmadik
napján, amikor eljött az ideje a király
szavának és végzésének, hogy akkor teljesíttessék,
azon a napon, amelyen a zsidók
ellenségei remélték, hogy hatalmat
vesznek rajtuk, ellenkezõleg fordult;
mert maguk a zsidók vettek hatalmat
azokon, akik õket gyûlölék.
2. Egybegyûlének a zsidók városaikban,
Ahasvérus király minden tartományában,
hogy rávessék kezüket azokra, akik vesz-
ESZTER KÖNYVE 8. 9. 533
tüket keresték, és senki sem állhatott
meg elõttük; mert miattuk való félelem
szállott minden népre. Zsolt. 71,13. Péld. 16,7.
3. És a tartományok minden feje, fejedelmek,
kormányzók és a király hivatalnokai
magasztalták a zsidókat; mert a
Márdokeustól való félelem szállott rájuk.
4.Mert nagy volt Márdokeus a király
házában, és híre elment minden tartományba;
mert ez a férfiú, Márdokeus,
emelkedett és nagyobbodott.
2Sám. 3,1. Zsolt. 1,3. Péld. 4,18.
5. És leverték a zsidók minden ellenségeiket
fegyverrel, megölvén és megsemmisítvén
azokat, és akaratuk szerint
cselekedének gyûlölõikkel.
6. És Susán várában megölének és
megsemmisítének a zsidók ötszáz férfiút.
7. Parsandátát, Dalpont és Aspatát.
8. Porátát, Adáliát és Aridátát.
9. Parmástát, Arisait, Aridait és Vajzátát.
10. Tíz fiát Hámánnak, Hammedáta
fiának, a zsidók ellenségének megölték;
de zsákmányra nem tették rá kezüket.
11. Azon a napon megtudá a király a
Susán várában megöletteknek számát.
12. És monda a király Eszter királynénak:
Susán várában megöltek a zsidók
és megsemmisítettek ötszáz férfiút és
Hámán tíz fiát; a király többi tartományaiban
mit cselekszenek? Mi a kívánságod?
Ésmegadatik néked. Ésmimég a te kérésed?
És meglészen.
13. És monda Eszter: Ha a királynak
tetszik, engedje meg holnap is a zsidóknak,
akik Susánban laknak, hogy cselekedjenek
a mai parancsolat szerint, és
Hámán tíz fiát akasszák fel a fára.
Józs. 8,29. 2Sám. 21,6.
14. És szóla a király, hogy úgy tegyenek.
És kiadaték a parancs Susánban, és
Hámán tíz fiát felakasztották.
15. És összegyûltek a zsidók, akik
Susánban voltak, Adár havának tizennegyedik
napján is, és megölének Susánban
háromszáz férfiút; de zsákmányra nem
tették rá kezüket.
16. És a többi zsidók is, akik a király
tartományaiban voltak, összegyûlének
és feltámadtak életükért, és békében
maradtak ellenségeiktõl; megölének
pedig gyûlölõikbõl hetvenötezret; de
zsákmányra nem tették rá kezüket.
17. Történt ez az Adár hónapjának tizenharmadik
napján, és megnyugovának a
tizennegyedik napon, és tették azt vigalom
és öröm napjává. 1Thess. 5,12.
18. De a zsidók, akik Susánban voltak,
egybegyûlének azon hónap tizenharmadik
és tizennegyedik napján, és megnyugovának
azon hónap tizenötödik napján,
és azt tették vigalom és öröm napjává.
19. Azért a vidéki zsidók, akik kerítetlen
falvakban laktak, Adár hónapjának tizennegyedik
napját tették öröm és vigalom
napjává és ünneppé, amelyen ajándékokat
küldözgetnek egymásnak.
20. ÉsmegíráMárdokeus e dolgokat, és
leveleket külde minden zsidónak, aki
Ahasvérus király minden tartományában,
közel és távol volt.
21. Meghagyva nékik, hogy tartsák
meg az Adár hónapnak tizennegyedik
napját és annak tizenötödik napját évrõl
évre, Zsolt. 145,4.
22. Mint olyan napokat, amelyeken
megnyugovának a zsidók ellenségeiktõl,
és mint olyan hónapot, amelyben
keserûségük örömre és siralmuk ünnepre
fordult; hogy tartsák meg azokat
vigalom és öröm napjaiul, és küldjenek
ajándékot egymásnak és adományokat a
szegényeknek. Neh. 8,11. Zsolt. 30,11.
23. És felfogadák a zsidók, hogy
megcselekszik, amit kezdettek és amit
Márdokeus írt nékik.
24.Mert az agági Hámán, Hammedátának
fia, minden zsidónak ellensége, szándékozott
a zsidókat elveszteni, és púr-t,
azaz sorsot vetett, hogy õket megrontsa
és megsemmisítse;
25. De mikor a király tudomására jutott,
megparancsolá levélben, hogy gonosz
szándéka, amelyet gondolt a zsidók ellen,
forduljon az õ fejére, és felakaszták õt és
fiait a fára. 1Sám. 24,12. Zsolt. 7,16. 109,17.
26. Annak okáért elnevezék e napokat
púrim-nak a púr nevétõl. És azért ezen
levél minden szava szerint, és amit láttak
erre nézve, és ami érte õket:
534 ESZTER KÖNYVE 9.
535
27. Elhatározák és elfogadák a zsidók
mind magukra, mind ivadékukra és
mindazokra, akik hozzájuk csatlakoznak,
örök idõkre, hogymegtartják e két napot,
írásuk és határozatuk szerint, minden
esztendõben. Ésa. 56,3. 6. Zak. 2,11.
28. És ezen napok emlékezetben
lesznek és megülik azokat nemzedékrõl
nemzedékre, családról családra, tartományról
tartományra és városról városra.
És ezek a púrim napjai el nem múlnak a
zsidók között, és emlékük ki nem vész
ivadékaik közül.
29. Írt pedig Eszter királyné, Abihail
leánya és a zsidó Márdokeus teljes hatalommal,
hogy megerõsítsék e második
levelet a púrimról.
30. És külde leveleket minden zsidónak
Ahasvérus országának százhuszonhét
tartományába, békességes és igazságos
szavakkal;
31. Hogy megerõsíttessenek ezek a
púrim napjai, meghatározott idejükben,
amiképpen meghagyta nékik a zsidó
Márdokeus és Eszter királyné, és amint
elrendelték magukra és ivadékaikra a
böjtölés és jajkiáltás dolgát.
32. És Eszter beszéde megerõsíté ezt a
púrim történetét, és könyvbe iraték.
Márdokeus nagysága
10 És Ahasvérus király adót vettete
a földre és a tenger szigeteire.
Ésa. 24,15.
2. Az õ erejének és hatalmának minden
cselekedete pedig és Márdokeus nagy
méltóságának története, amellyel felmagasztalá
õt a király, avagy nincsenek-é
megírva Média és Perzsia királyainak
évkönyveiben, 1Móz. 41,40. 2Krón. 28,7.
3.Mert a zsidó Márdokeus második
volt Ahasvérus király után, nagy a zsidók
között, és kedves az õ atyjafiai sokasága
elõtt, aki javát keresé népének, és békességet
szerze minden ivadékának.
Neh. 2,10. Zsolt. 128,5. Ésa. 26,12.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 93
Tegnapi: 230
Heti: 1 586
Havi: 4 322
Össz.: 860 333

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 49.Eszter könyve 1-10.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »