Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Az ártatlan ember
biztos helye Isten hajlékában
(Dávid zsoltára.)
26 Ítélj meg engem, Uram! mert én
ártatlanságban éltem és az Úrban
bíztam, meginogni nem fogok.
Zsolt. 7,8. 28,7. Péld. 29,25.
2. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg,
és kutasd át veséimet és szívemet.
Zsolt. 139,23.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 24. 25. 26. 575
3.Mert kegyelmed szemem elõtt van,
és a Te hûségedben járok s kelek.
2Kir. 20,3. Zsolt. 66,20.
4. Nem ültem együtt hivalkodókkal, és
alattomosokkal nem barátkoztam.
Zsolt. 1,1. Jer. 15,17.
5. Gyûlölöm a gonosztevõk társaságát,
és az istentelenekkel együtt nem ülök.
Zsolt. 31,6.
6. Ártatlanságban mosom kezemet, és
úgy járok oltárod körül, Uram!
Zsolt. 73,13. 1Tim. 2,8.
7. Hogy hálaadó szóval dicsérjelek
téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.
Hós. 14,2. Zsid. 13,15.
8. Uram, szeretem a Te házadban való
lakozást, és a Te dicsõséged hajlékának
helyét. Zsolt. 27,4. 84,1–4.
9. Ne sorozz a bûnösökkel együvé engem,
sem életemet a vérszopókkal együvé,
Zsolt. 28,3.
10. Akiknek kezében vétek van, és jobbjuk
telve vesztegetéssel. 2Móz. 23,8.
5Móz. 16,19. 1Sám. 8,3. Ésa. 33,15.
11. Én pedig ártatlanságban élek;ments
meg és könyörülj rajtam.
12. Lábam megáll igazsággal; áldom
az Urat a gyülekezetekben. Zsolt. 40,2.
Az igaz menedéke az Úr békessége
(Dávid zsoltára.)
27 Az Úr az én világosságom és
üdvösségem: Kitõl féljek? Az Úr
az én életemnek erõssége: Kitõl remegjek?
Zsolt. 112,1--4. Ésa. 41,10. 54,17.Mik. 7,8.
2. Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy
testemet egyék: szorongatóim és ellenségeim:
õk botlanak meg és hullanak el.
Zsolt. 14,4.
3. Ha tábor fog körül, nem fél szívem;
habár had támad reám, mégis Õbenne
bízom én. Zsolt. 3,6.
4. Egyet kértem az Úrtól, azért esedezem:
hogy lakhassam az Úr házában
életem minden napján; hogy nézhessem
az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem
az Õ templomában.
Luk. 2,37. 2Kor. 3,18.
5. Bizony elrejt engem az Õ hajlékába
a veszedelem napján; eltakar engem sátrának
rejtekében, sziklára emel fel engem.
Zsolt. 91,1. 40,2. Ésa. 4,6.
6.Most is felül emeli fejemet ellenségeimen,
akik körülöttem vannak, és én
az Õ sátorában örömáldozatokkal áldozom,
énekelek és zengedezek az Úrnak.
Róm. 14,17. Ef. 5,18. 19. Kol. 3,16.
7. Halld meg, Uram, szómat, mellyel
hozzád kiáltok! Irgalmazz nékem és válaszolj
nékem!
8. Ha ezt mondod: Az én orcámat keressétek!
A szívem azt válaszolja néked:
A Te orcádat keresem, oh Uram!
9. Ne rejtsd el orcádat elõlem; ne utasítsd
el szolgádat haraggal; Te voltál segítõm,
ne hagyj el engem, se ne vess meg
engem, üdvösségemnek Istene! Zsolt. 143,7.
10. Ha atyám és anyám elhagynának is,
az Úr magához vesz engem. Ésa. 49,15.
11. Taníts meg engem a Te utadra, oh
Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen,
az én üldözõim miatt. Zsolt. 25,4.
12. Ne adj át engem szorongatóim kívánságának,
mert hamis tanúk támadnak
ellenem, és erõszakot lihegnek.
5Móz. 19,18. 1Sám. 22,9.Mát. 26,60. Ján. 19,16.
13. Már ellankadtam volna, ha nem
hinném, hogy meglátom az Úr jóságát az
élõknek földjén! Zsolt. 112,7. 8.
14. Várjad az Urat, légy erõs; bátorodjék
szíved és várjad az Urat. Ésa. 25,9.
Az Úr meghallgat
(Dávid zsoltára.)
28 Hozzád kiáltok, Uram, én Kõsziklám;
ne fordulj el szótlanul tõlem,
hogy ne legyek, ha néma maradnál, a
sírba szállókhoz hasonló. Péld. 1,12.
2. Halld meg esedezéseimnek szavát,
mikor kiáltok hozzád, ésmikor felemelem
kezeimet a Te szentséged lakhelye felé.
Zsolt. 63,4. 134,2. 141,2. 143,6.
3. Ne ragadj el engem a gonoszokkal
és gonosztevõkkel, akik békességgel
szólnak felebarátaikhoz, szívükben pedig
gonoszság van. Zsolt. 12,2. 55,3. Jer. 9,8.
4. Fizess meg nékik az Õ cselekedeteik
és igyekezetük rosszasága szerint; kezük
munkája szerint fizess meg nékik; add
meg nékik jutalmukat! Jel. 18,6. 22,2.
5.Minthogy nem figyelnek az Úr cselekedeteire
és kezének munkáira, lerontja
õket és föl nem építi õket. Ésa. 5,12.
576 ZSOLTÁROK KÖNYVE 26. 27. 28.
Az Úr az Õ népének ereje
6. Áldott legyen az Úr,mertmeghallgatta
esedezéseimnek szavát. Ésa. 65,24. 1Pét. 3,12.
7. Az Úr az én erõm és pajzsom,
Õbenne bízott szívem és Õ megsegített;
örvendve örvend felette szívem és énekemmel
dicsérem Õt. Zsolt. 18,2.
8. Az Úr az Õ népének ereje, és az
Õ felkentjének megtartó erõssége.
Zsolt. 18,50. 20,6. 105,14. 15. Hab. 3,13.
9. Tartsd meg a Te népedet és áldd
meg a Te örökségedet, legeltesd és
magasztald fel õket mindörökké!
5Móz. 1,31. 9,29. 32,9.
1Kir. 8,51. Zsolt. 33,12. 106,40. Ésa. 63,9.
Isten az Úr,
hatalma mindenek fölött való
(Dávid zsoltára.)
29 Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek
fiai, adjatok az Úrnak dicsõséget
és hatalmat! 1Krón. 16,28. 29.
2. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét,
imádjátok az Urat szentségének dicsõségében.
Zsolt. 45,11. 90,17.
Az Úr szava
3. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsõség
Istene mennydörög, az Úr ott van
a nagy vizek felett. Zsolt. 18,13. Csel. 7,2.
4. Az Úr szava erõs; az Úr szava fenséges.
5. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri
az Úr a Libánon cédrusait is.
Bír. 9,15. Ésa. 2,13.
6. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút,
a Libanont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat.
5Móz. 3,9. Zsolt. 114,4.
7. Az Úr szava tûzlángokat szór.
8. Az Úr szava megrengeti a pusztát,
megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját.
4Móz. 13,26.
9. Az Úr szava megborjaztatja a nõstény
szarvasokat, lehántja az erdõket, és az
Õ templomában minden az Õ dicsõségérõl
beszél! Jób 39,1.
10. Az Úr trónolt az özönvíz felett; így
trónol az Úr, mint király, mindörökké.
Zsolt. 93,4.
11. Az Úr ad erõt népének, az Úr megáldja
népét békességgel. Ésa. 40,28--31.
Hálaadás az Úr
gyógyításáért, irgalmáért
(Templomszentelési ének, Dávid zsoltára.)
30 Magasztallak Uram, hogy felemeltél
engem, és nemengedted, hogy
ellenségeim örüljenek rajtam.
2. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam,
és Te meggyógyítottál engem! Zsolt. 6,2. 4.
103,3. 147,3. Ésa. 53,5. Jer. 33,6. 1Pét. 2,24.
3. Uram, felhoztad a Seolból lelkemet,
fölélesztettél a sírbaszállók közül.
Zsolt. 40,1. 2. Kol. 1,12. 13.
4. Zengedezzetek az Úrnak, ti szentjei!
Adjatok hálát az Õ szentségét dicsõítve.
Zsolt. 97,12.
5.Mert csak pillanatig tart haragja,
de élethossziglan jóakarata; még ha este
sírunk is, reggelre örömszáll be hozzánk.
Zsolt. 90,14. 126,5. Ésa. 26,20. 54,7. JerSir. 3,23.
6. Azt mondtam azért az én jólétem idején:
Nem rendülök meg soha. Jób 29,18.
7. Uram, kegyelmedbõl erõsséget állítottál
fel hegyemre; de elrejtéd orcádat,
és megroskadtam.
5Móz. 31,6. 2Sám. 5,10. Zsolt. 143,7.
8. Hozzád kiáltok, Uram! Az én Uramnak
irgalmáért könyörgök!
9.Mit használ vérem, ha sírba szállok?
Dicsér-e téged a por; hirdeti-é igazságodat?
Zsolt. 6,5. 115,17.
10. Hallgass meg, Uram, könyörülj rajtam!
Uram, légy segítségem! Zsolt. 4,1.
11. Siralmamat vígságra fordítottad,
leoldoztad gyászruhámat, örömmel
öveztél fel.
2Sám. 6,14. Zsolt. 126,5. Ésa. 61,3. Jer. 31,4.
12. Hogy lelkem zengjen néked, és el
ne hallgasson felõled a dicséret: Uram,
én Istenem, örökké hálát adok néked.
Az Úr a benne bízók Kõsziklája
(Az éneklõmesternek: Dávid zsoltára.)
31 Tebenned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek
meg soha; igazságoddal
szabadíts meg engem. Zsolt. 22,5.
2. Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts
meg; légy erõsségem Kõsziklája, erõdített
házam, hogy megtarts engem.
Zsolt. 17,6. 71,2. 86,1. 102,2.
3.Mert Kõsziklám és mentsváram vagy
Te; vezess hát engem a Te nevedért és
vezérelj engem. Zsolt. 25,11.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 28. 29. 30. 31. 577
4.Ments ki engem a hálóból, amelyet
titkon vetettek nékem; hiszen Te vagy az
én erõsségem.
5. Kezedbe helyezem szellemem, megváltottál
engem, oh Uram (Jehova), igazság
Istene (El). Luk. 23,46. Zsid. 6,18.
6. Gyûlölöm a hazug hiúságok híveit, és
az Úrban bízom én. Jón. 2,8.
7. Örvendek és vigadok a Te irgalmasságodban,
mert megtekintetted nyomorúságomat
és megismerted lelkemet a
szorongattatásokban; Ján. 10,27.
8. És nemrekesztesz be engemaz ellenség
kezébe, sõt tágas térre állítod lábaimat.
Zsolt. 18,19.
9. Könyörülj rajtam, Uram,mert szorongattatom;
elsenyved a búbánat miatt szemem,
lelkem, testem. Zsolt. 6,7.
10.Mert bánatban enyészik életem, és
sóhajtásban múlnak éveim; bûnöm miatt
roskadoz erõm, és kiasznak csontjaim.
11. Temérdek üldözõm miatt csúfsággá
lettem, kivált szomszédaimé, és ismerõseimnek
félelmévé; akik az utcán látnak,
elfutnak tõlem. Zsolt. 88,8.
12. Töröltettem, akár a halott, az emlékezetbõl;
olyanná lettem,mint a veszendõ
edény.
13.Mert hallottamsokak rágalmát, iszonyatosságot
mindenfelõl, amint együtt
tanácskoztak ellenem, és tervezték, hogy
elrabolják életemet. JerSir. 2,22.Mát. 27,1.
14. De én benned bízom,Uram(Jehova)!
Azt mondom: Te vagy Istenem (Elohim).
Zsolt. 22,10.
15. Életem ideje kezedben van: szabadíts
meg ellenségeim kezébõl és üldözõimtõl.
Jób 14,5.
16. Világosítsd meg orcádat a Te szolgádon,
tarts meg engem irgalmadért.
4Móz. 6,25. Zsolt. 4,6.
17. Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy
hívlak téged; a gonoszok szégyenüljenek
meg és pusztuljanak a Seolba.
1Sám. 2,9. Zsolt. 25,2.
18. A hazug ajkak némuljanak el, amelyek
vakmerõen szólnak az igaz ellen,
kevélységgel és megvetéssel.
Zsolt. 12,3. Péld. 14,3.
19.Mily túláradó a Te jóságod, amelyet
fenntartasz a téged félõknek, és
megbizonyítasz a benned bízókon az
emberek fiai elõtt. Ésa. 64,4. 1Kor. 2,9.
20. Elrejted õket a Te orcádnak rejtekében
az emberek zendülései elõl; sátradban
õrzöd õket a perpatvarkodó
nyelvektõl.
Jób 5,21. Zsolt. 27,5. Péld. 26,2. Ésa. 54,17.
21. Áldott legyen az Úr, mert csodálatossá
tette kegyelmét rajtam, mint egy
megerõsített városon! Zsolt. 17,7.
22. Én ugyan azt gondoltamijedtemben:
Kivágattam szemeid elõl; de mégis, meghallgattad
esedezéseimnek szavát, mikor
kiáltottam hozzád.
23. Szeressétek az Urat mind ti Õ szentjei;
a hûeketmegõrzi az Úr és bõvenmegfizet
a kevélyen cselekvõknek! 1Pét. 5,5.
24. Legyetek erõsek és bátorodjék a
ti szívetek mindnyájan, akik várjátok az
Urat! Zsolt. 27,14. 73,26.
Bölccsé teszlek és megtanítlak az útra
(Dávid tanítása.)
32 Áldott az, akinek hamissága megbocsáttatott,
vétke elfedeztetett.
Zsolt. 85,2. 103,3. Róm. 4,6.
2. Áldott ember az, akinek az Úr bûnt
nem tulajdonít, és szellemében csalárdság
nincsen. Ján. 1,47. 2Kor. 5,19.
3.Míg hallgattam, megszáradtak csontjaim
a napestig való jajgatás miatt.
4.Mert éjjel és nappal rám nehezedék
kezed, életerõmellankadt,mintegy a nyár
hevében. Szela. 1Sám. 5,6.
5. Vétkemet bevallám néked, bûnömet
el nem fedeztem. Azt mondtam: Megvallom
hamisságomat az Úrnak; és Te elvetted
rólam bûneimnek terhét. Szela.
Péld. 28,13. Ésa. 43,25. 65,24. Luk. 15,18. 1Ján. 1,9.
6. Azért hozzád fohászkodjék minden
hívõ, alkalmas idõben. A nagy vizek áradása
nem közelít hozzá.
Ésa. 55,6. Ján. 7,34. 1Tim. 1,16.
7. Te vagy menedékem; Te mentesz
meg a veszedelemtõl; végy körül engem
a szabadulás örömével! Szela.
Zsolt. 9,9. 27,5. 31,20. 119,114.
8. Bölccsé teszlek és megtanítlak
téged az útra, amelyen járnod kell;
szemeimmel tanácsollak téged.
Zsolt. 34,11. Ésa. 2,3. 48,17.
578 ZSOLTÁROK KÖNYVE 31. 32.
9. Ne legyetek oktalanok,mint a ló,mint
az öszvér, ezeknek kantárral és zablával
kell szorítani az állát, másként nem közelít
hozzád.
10. Sok bánata van a gonosznak, de aki
az Úrban bízik, kegyelemmel veszi azt
körül. Zsolt. 34,8. 84,12.
Péld. 13,21. 16,20. Jer. 17,7. Róm. 2,9--10.
11. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok
ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti
igazszívûek! Zsolt. 64,10. 68,3. 97,12.
Isten mindenható jóságának dicsérete
33 Örvendezzetek ti igazak, az Úrban,
mert az igazakhoz illik a
dicséret. Fil. 4,4. Kol. 3,16. Jak. 5,13.
2. Dicsérjétek az Urat citerával; tízhúrú
hárfával zengjetek néki.
3. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok
lelkesen, harsogón. Ésa. 42,10.
4.Mert az Úr Igéje igaz, és minden
cselekedete hûséges. 2Thess. 3,3.
5. Szereti az igazságot és a jogosságot;
az Úr kegyelmével teljes a föld.
6. Az Úr szavára lettek az egek, és
szájának leheletére minden seregük.
Ján. 1,1–3. Zsid. 11,3. 2Pét. 3,5.
7. Összegyûjti a tenger vizeit, mintegy
tömlõbe; tárházakba rakja a mélységek
vizeit. 1Móz. 1,9. Jób 26,10.
8. Félje az Urat mind az egész föld, rettegjen
tõle a világ minden lakója:
Jób 37,23--24.
9.Mert Õ szólt és meglett, Õ parancsolt
és elõállott. 1Móz. 1,3–6. Zsolt. 148,5.
10. Az Úr semmivé teszi a nemzetek
tanácsát,meghiúsítja a népek gondolatait.
Zsolt. 2,1–4. Ésa. 8,10. 19,3.
11. Az Úr tanácsa megáll mindörökké,
szívének gondolatai nemzedékrõl nemzedékre.
Péld. 19,21. Ésa. 46,10.
12. Áldott nép az, amelynek Istene az
Úr, az a nép, amelyet örökségül választott
magának. 5Móz. 7,6.
13. Az égbõl letekint az Úr, látja mind
az emberek fiait.
2Krón. 16,9. Zsolt. 11,4. 14,2. Péld. 15,3.
14. Lakhelyérõl letekint a föld minden
lakosára.
15. Õ alkotta mindnyájuk szívét, és jól
tudja minden tettüket. Ésa. 64,8. Jer. 32,19.
16. Nem szabadul meg a király nagy
sereggel; a hõs sem menekül meg nagy
erejével; Zsolt. 44,6.
17.Megcsal a ló a szabadításban, nagy
erejével sem ment meg. Péld. 21,31.
18. Ámde az Úr szemei az Õt félõkön,
azokon, akik az Õ kegyelmében bíznak,
Zsolt. 34,15. 1Pét. 3,12.
19. Hogy kimentse õket a halálból, és
az éhségben is eltartsa õket.
Jób 5,19. Zsolt. 37,19. Péld. 10,3.
20. Lelkünk az Urat várja, Õ a mi
segítségünk és pajzsunk.
21. Õbenne vigad a szívünk, mert az
Õ szent nevében bíztunk!
22. Legyen, Uram, a Te irgalmad rajtunk,
amiképpen bíztunk Tebenned.
Magasztaljuk az Úr nevét
(Dávidé, mikor elváltoztatta értelmét Abimélek
elõtt, és mikor ez elûzte õt, és elment.)
34 Áldom az Urat minden idõben,
dicsérete mindig ajkamon van!
Ef. 5,20. 1Thess. 5,18.
2. Dicsekedik lelkemaz Úrban; s hallják
ezt az alázatosak és örülnek.
Jer. 9,24. 1Kor. 1,31. 2Kor. 10,17.
3. Dicsõítsétek velem az Urat, és magasztaljuk
együtt az Õ nevét!
4. Kerestem az Urat és meghallgatott
engem, és minden félelmembõl kimentett
engem. Ésa. 65,24.Mát. 7,7. Luk. 11,9.
5. Akik Õreá néznek, azok felvidulnak,
és orcájuk meg nem pirul.
Józs. 1,9. 1Sám. 30,6.
6. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta,
és minden bajából kimentette
õt. 2Sám. 22,1. Zsolt. 3,4.
7. Az Úr angyala tábort jár az Õt félõk
körül és kiszabadítja õket.
1Móz. 32,1. 2Kir. 6,17.
Zsolt. 91,11. Dán. 6,22. Zak. 9,8. Zsid. 1,14.
8. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó
az Úr! Áldott az az ember, aki Õbenne
bízik.
9. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert
akik Õt félik, nincs fogyatkozásuk.
10. Az oroszlánok szûkölködnek, éheznek;
de akik az Urat keresik, semmi jót
sem nélkülöznek. Zsolt. 84,11. Fil. 4,19.
11. Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám,megtanítlak
titeket az Úr félelmére! Ésa. 2,3.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 32. 33. 34. 579
12. Ki az az ember, aki kívánja az életet,
és szeret napokat, hogy jót láthasson?
1Pét. 3,10.
13. Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól,
és ajkadat a csalárd beszédtõl.
1Pét. 2,22.
14. Távozz a gonosztól és cselekedjél
jót; keresd a békességet és kövesd azt.
Zsid. 12,14. 3Ján. 11.
15. Az Úr szemei az igazakon vannak,
és az Õ fülei azoknak kiáltásán;
2Krón. 16,9. Jób 36,7. Péld. 15,3. 1Pét. 3,12.
16. Az Úr orcája pedig a gonosztevõkön
van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földrõl.
3Móz. 17,10. Péld. 10,7. Jer. 44,11. Ámós 9,4.
17. Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja,
és minden bajukból kimenti
õket. Zsolt. 50,15. Jer. 33,3. Róm. 10,13.
18. Közel az Úr a megsebzett szívekhez,
és kimenti a töredelmes szellemûeket.
19. Sok baja van az igaznak, de valamennyibõl
kimenti az Úr.
Zsolt. 27,14. 31,24. 73,26. 1Thess. 5,9.
20.Megõrzi minden csontját, egy sem
töretik meg azokból. Ján. 19,36. Ef. 5,30.
21. A gonoszt gonoszság öli meg, és
meglakolnak, akik gyûlölik az igazat.
Zsolt. 94,23. Péld. 24,16.
22. Az Úr kimenti az Õ szolgái lelkét,
és senki meg nem lakol, aki Õbenne
bízik. 2Sám. 4,9. Zsolt. 103,4.
Az Úr perel ellenségeinkkel
(Dávid zsoltára.)
35 Perelj, Uram, a velem perlõkkel;
harcolj a velem harcolókkal.
JerSir. 3,58.
2. Ragadj pajzsot és vértet, és kelj föl
segítségemre.
3. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözõim
útját, mondd azt lelkemnek: Én vagyok
a te üdvösséged.
4. Szégyen, gyalázat érje azokat, akik
életemre törnek; vettessenek hátra és
piruljanak, akik vesztemet koholják.
Zsolt. 40,14. 70,2. 129,5.
5. Legyenek olyanok, mint a polyva a
szél elõtt; az Úrnak angyala szórja szét
õket.
6. Legyen útjuk sötét, csuszamlós, s az
Úrnak angyala ûzze õket.
Zsolt. 73,18. Jer. 23,12.
7.Mert ok nélkül vetették elém titkon
vont hálójukat, és ok nélkül ástak vermet
az én életemnek.
8. Érje õt romlás váratlanul, fogja meg
hálója, amelyet kivetett, essék belé a
veszedelembe.
Zsolt. 7,15. 57,6. 141,9. Péld. 5,22. 1Thess. 5,3.
9. Én pedig vigadok majd az Úrban, örvendezve
szabadításában. Zsolt. 13,5.
10.Minden porcikám ezt mondja majd:
Ki hasonló hozzád, Uram?! Aki megszabadítod
a nyomorultat a nála erõsebbtõl,
a szegényt és szûkölködõt az
õt kirablótól. Zsolt. 71,19.Mik. 7,18.
11. Erõszakos tanúk állnak elõ; azt kérdezik
tõlem, amirõl nem tudok.
12. Jóért rosszal fizetnek nékem, megrabolják
lelkemet. Zsolt. 38,20. Ján. 10,32.
13. Pedig én, az õ betegségükben gyászba
öltöztem, böjttel gyötörtem magamat,
imádságom saját keblemre visszaszállt.
Zsolt. 69,10. 1Kor. 11,31. Jak. 3,6.
14.Mintha barátom vagy testvérem volna,
úgy viseltem magam, mintha anyámat
siratnám, úgy jártam bútól meghajolva:
15. Õk pedig örültek az én bukásomon
és összegyûltek; összegyûltek ellenem a
rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak és
nem nyugodtak,
16. Ingyenélõk léha csúfolódásai közt
fogaikat vicsorgatva rám.
17. Oh Uram, meddig nézed? Szabadítsd
meg lelkemet tombolásaiktól, az
oroszlánok közül az én egyetlenemet.
Zsolt. 13,1. Hab. 1,13.
18. Hálát adok neked a nagy gyülekezetben,
az erõs nép között dicsérlek
téged. Zsolt. 22,22. 59,16. 107,31. 32. 111,1--10.
19. Ne engedd, hogy örüljenek rajtam
hazug ellenségeim, és hunyorgassanak
rám, kik ok nélkül gyûlölnek engem.
Zsolt. 69,4. 109,3. JerSir. 3,52. Ján. 15,25.
20.Mert nem beszélnek békességet,
hanem akik békességesek e földön, azok
ellen álnok dolgokat koholnak.
21. Föltátották rám szájukat, azt mondták:
Hehé! Hehé! Látták szemeink.
22. Láttad ezt, oh Uram: ne hallgass,
oh Uram; ne légy távol tõlem!
2Móz. 3,7. Csel. 7,34.
580 ZSOLTÁROK KÖNYVE 34. 35.
23. Serkenj föl, ébredj ítéletemre oh
Uram Istenem, az én ügyemért.
24. Ítélj meg engem a Te igazságod
szerint, oh Uram, Istenem, hogy ne
örüljenek rajtam! 2Thess. 1,5.
25. Ne mondhassák szívükben: Ez az,
ezt akartuk!Nemondhassák: Elnyeltük õt!
26. Szégyenüljenek meg, zavarodjanak
meg együttesen, akik bajomnak örülnek;
szégyen és gyalázat borítsa be õket, akik
felfuvalkodtak ellenem. Zsolt. 109,29.
27. Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják
az én igazságomat, hadd mondják
mindenkor: Magasztaltassék az Úr, aki
gyönyörködik az Õ szolgájának gyarapodásában.
5Móz. 8,18. Jób 36,11. Zsolt. 118,25. Jer. 33,9.
28. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja
a Te igazságodat, a Te dicséretedet minden
napon. Zsolt. 52,9.
Isten irgalmassága az Õt félõk iránt
(Az éneklõmesternek: az Úr szolgájáé, Dávidé.)
36 A gonosznak hamissága felõl ezt
mondom szívemben: nincs õelõtte
istenfélelem; 1Móz. 20,11. Róm. 3,18.
2.Mert azzal hízeleg önmagának, ha
bûnét elkövetheti, ha gyûlölködhetik.
3. Szájának beszéde gonoszság és hamisság;
megszûnt bölcs lenni és jót cselekedni.
4. Hiábavalóságot gondol ágyában; nem
a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat.
Ésa. 65,2. Jer. 4,22. Mik. 2,1. Róm. 12,9.
5. Uram, a Te irgalmasságod az egekig
ér; a Te hûséged a felhõkig!
Zsolt. 57,10. 108,4.
6. Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid,
mint a nagy mélységek; az embert
és barmot te tartod meg, Uram!
Jób 7,20. Zsolt. 145,9. Róm. 11,33. 1Tim. 4,10.
7. Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed;
az embernek fiai a Te szárnyaidnak
árnyékába menekülnek.
Zsolt. 91,4.
8. Dúslakodnak házadnak bõséges
javaiban; megitatod õket gyönyörûségeid
folyóvizébõl. Zsolt. 35,27. 149,4. 2Kor. 8,1. 2.
9.Mert nálad van az életnek forrása;
a Te világosságod által látunk világosságot.
Zak. 13,1. Ján 1,4. 10. 14.
Csel. 26,18. Ef. 5,8. Kol. 1,13. 1Thess. 5,4. 1Pét. 2,9.
10. Terjeszd ki kegyelmességedet a Te
ismerõidre, és igazságodat az igazszívûekre.
Jer. 22,16.
11. Ne támadjon engem a kevélynek
lába, és ne üldözzön engem a gonosznak
keze. Jak. 4,6.
12. Hullanak már a gonosztevõk; kiûzetnek
és fel nem állhatnak!
Az igazak öröklik a földet,
a gonosznak vége pusztulás
(Dávidé.)
37 Ne bosszankodj az elvetemültekre,
ne irigykedj a gonosztevõkre.
Zsolt. 73,3. Péld. 23,17. 24,19.
2.Mert hirtelen levágattatnak,mint a fû,
s mint a zöld fû, elszáradnak. Jób 20,5.
3. Bízzál az Úrban és jót cselekedjél;
így e földön laksz és biztonságban élsz.
4. Gyönyörködjél az Úrban, és Ő megadja
néked szíved kívánságait.
Zsolt. 40,8. Ésa. 58,14.
5. Hagyd az Úrra a te útjaidat, és bízzál
benne, majd Õ teljesíti. 1Pét. 5,7.
6. Felhozza a te megigazulásodat, mint
a világosságot, és a te ítéletedet, miként
a delet. Ésa. 58,8.Mik. 7,8.
7. Csendesedj el az Úr elõtt és várván
várjad Õt; ne bosszankodj arra, akinek
útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat
követ. JerSir. 3,26.
8. Szûnj meg a haragtól, hagyd el a
mérgedet; ne bosszankodj, csak rosszra
vinne! Zsolt. 73,3. Róm. 12,19. Ef. 4,26.
9.Mert a gonosztevõk kivágattatnak;
de akik az Urat várják, öröklik a földet.
Péld. 2,21. Ésa. 57,13. 60,21.
10. Egy kevés idõ még és nincs gonosz;
nézed a helyét és nincsen ott. Zsid. 10,37.
11. A szelídek pedig öröklik a földet,
és gyönyörködnek a békesség bõségében.
Zsolt. 72,2. 7. Jer. 33,6.
12. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen,
és fogait csikorgatja rá: Zsolt. 35,16.
13. Az Úr neveti õt, mert látja, hogy
eljön az õ napja. 1Sám. 26,10. 2Thess. 1,6.
14. Fegyvert vonnak a gonoszok; felvonják
ívüket, hogy a szegényt és szûkölködõt
elejtsék, és leöljék az igazán élõket;
15. De fegyverük saját szívükbe hatol,
és ívük eltörik.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 35. 36. 37. 581
16. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok
gonosznak az õ gazdagsága.
Péld. 15,16. 16,8. 1Tim. 6,6.
17.Mert a gonoszok karja eltörik, de
az igazakat támogatja az Úr.
18. Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek
napjait, és hogy örökségük mindörökké
meglesz. Zsolt. 1,6. Ésa. 60,21.
19. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes
idõben, és jóllaknak az éhség
napjaiban. Jób 5,19. 20. Zsolt. 33,19. Péld. 10,3.
20. De a gonoszok elvesznek, és az
Úrnak ellensége, mint a liget ékessége,
elmúlik, füstként múlik el.
21. Kölcsön kér a gonosz és nem fizeti
meg, de az igaz irgalmas és adakozó.
Luk. 6,35. 36.
22.Mert az Õt áldók öröklik a földet,
az Õt átkozók pedig kivágatnak. Péld. 3,33.
23. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember
lépteit, és gyönyörködik útjaiban.
Zsolt. 40,8. 121,3. Péld. 16,9. Ésa. 58,14.
24. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr
támogatja kezével.
Péld. 24,16. Jón. 3,1.Mik. 7,8. 2Kor. 4,8. 9.
25. Ifjú voltam, meg is vénhedtem, de
nem láttam, hogy elhagyottá lett volna
az igaz, sem hogy magzatja kenyeret
kéregetett volna. Péld. 10,3.
26.Minden napon irgalmat cselekszik
és kölcsön ad, és az õ magzatja áldott.
vers 21. 5Móz. 15,8.
27. Távozz el a gonosztól és cselekedd
a jót, és megmaradsz mindörökké.
28.Mert az Úr szereti a jogosságot, és
nemhagyja el azÕszentjeit;megõrzi õket
mindörökké, a gonoszok magvát pedig
kiirtja. Zsolt. 11,7.
29. Az igazak öröklik a földet, és mindvégig
rajta lakoznak. Péld. 2,21.
30. Bölcsességet beszél az igaznak
szája, és a nyelve ítéletet szól. Mát. 12,35.
31. Istenének törvénye van szívében,
lépései nem ingadoznak. Zsolt. 1,2.
32. Leselkedik a gonosz az igazra, és
halálra keresi azt; Zsolt. 10,8. 17,11.
33. De azÚr nemhagyja azt annak kezében,
sem nem kárhoztatja, mikor megítéltetik.
Zsolt. 109,31. Róm. 8,1. 2Pét. 2,9.
34. Várjad az Urat, õrizd meg az Õ
útját; és fölmagasztal téged, hogy örököld
a földet; ésmeglátod, amikor kiirtatnak
a gonoszok. vers 9. Zsolt. 27,14.
35. Láttam elhatalmasodni a gonoszt és
szétterjeszkedett az, mint egy gazdag
lombozatú vadfa;
36.Mégis elmúlt és ímé nincsen! Kerestem,
de nem található.
37. Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest,
mert annak vége békesség.
Préd. 7,8. 12,13. Ésa. 32,17. 57,2.Mát. 24,13.
38. De a bûnösök mind elvesznek; a
gonosznak vége pusztulás.
39. Az igazak segítsége pedig az Úrtól
van; Õ az õ erõsségük a háborúság idején.
vers 19. Zsolt. 3,8. 9,9.
40.Megsegíti õket az Úr és megszabadítja
õket; megszabadítja õket a gonoszoktól
és megvédi õket, mert Õbenne
bíznak. 1Krón. 5,20.
Zsolt. 34,22. Ésa. 31,5. Dán. 3,17. 6,23.
Dávid zsoltára, emlékeztetõül
38 Uram, haragodban ne fenyíts meg
engem; felgerjedésedben ne ostorozz
meg engem! Zsolt. 6,1.
2.Mert nyilaid belém akadtak, és kezed
rám nehezült.
3. Nincs épség testemben a Te haragodtól;
nincs békesség csontjaimban bûneim
miatt.
4.Mert bûneim elborítják fejemet; súlyos
teherként, erõm felett.
5.Megsenyvedtek, megbûzhödtek sebeim
oktalanságom miatt.
6. Lehorgadtam,meggörbedtemnagyon;
naponta szomorúan járok.
7.Mert derekam megtelt gyulladással,
és testemben semmi ép sincsen.
8. Erõtlen és összetört vagyok nagyon,
s szívem keserûsége miatt jajgatok.
9. Uram, elõtted van minden kívánságom,
és nincs elõled elrejtve az én nyögésem!
10. Szívem dobogva ver, elhágy erõm,
s szemem világa, az sincs már velem.
11. Szeretteim és barátaim félreállanak
csapásomban; rokonaim pedig messze
állanak. Zsolt. 31,11. 88,18. Luk. 10,31.
12. De tõrt vetnek, akik életemre törnek,
és akik bajomra törnek; hitványságo-
582 ZSOLTÁROK KÖNYVE 37. 38.
kat beszélnek, és csalárdságot koholnak
egész nap.
13. De én, mint a süket, nem hallok,
és olyan vagyok, mint a néma, aki nem
nyitja föl száját.
14. És olyanná lettem, mint az, aki nem
hall, és szájában nincsen ellentmondás.
15.Mert téged vártalak Uram, Te felelj
nékem Uram, Istenem! Jer. 14,8.
16.Mert azt mondtam: csak ne örülnének
rajtam; mikor lábam ingott, hatalmaskodtak
ellenem! Zsolt. 35,15.
17.Mert bizony közel vagyok az eleséshez,
és bánatom mindig elõttem van.
18. Sõt bevallom bûneimet, bánkódom
vétkem miatt. Zsolt. 32,5. 2Kor. 7,9.
19. De ellenségeim élnek, erõsödnek;
megsokasodtak hazug gyûlölõim,
20. És akik jóért rosszal fizetnek; ellenem
törnek, amiért én jóra törekszem.
2Thess. 1,6. 1Pét. 3,13. 1Ján. 3,12.
21. Ne hagyj el Uram Istenem, ne légy
messze tõlem! Zsolt. 22,1. 11.
22. Siess segítségemre, oh Uram, én
üdvösségem! Ésa. 12,2. Róm. 10,13.
Az ember útjainak hiábavalóságáról
(Az éneklõmesternek, Jedutunnak: Dávid zsoltára.)
39 Mondám: nosza vigyázok útjaimra,
hogy ne vétkezzem nyelvemmel;
megzabolázom szájamat, amíg elõttem
van a gonosz. 1Kir. 2,4. Kol. 4,6. Jak. 3,2.
2. Elnémultam, szótlanul hallgattam a
jóról, de fájdalmam felindult.
3. Fölhevült bennemaz én szívem, tûnõdésemben
tûz gerjede fel, így szólék azért
az én nyelvemmel: Jer. 20,9.
4. Jelentsd meg Uram az én végemet
és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd
tudjam, mennyi idõm van itt. Zsolt. 90,4.
5. Ímé, arasznyivá tetted napjaimat, és
az én életem ideje elõtted, mint a semmi.
Bizony merõ hiábavalóság minden ember,
akárhogyan áll is! Szela. Zsolt. 102,11. Jak. 4,14.
6. Bizony árnyékként jár az ember;
bizony csak hiába szorgalmatoskodik;
rakásra gyûjt, de nemtudja, ki takarítja be
azokat!
7.Most azért, mit reméljek, oh Uram?!
Tebenned van bizodalmam.
8.Ments ki engemminden álnokságomból;
ne tégy engem bolondok csúfjává!
9. Elnémultam, nem nyitom fel számat,
mert Te cselekedted. vers 2.
10. Vedd le rólam a Te csapásodat;
kezed fenyítéke miatt elenyészem én.
11.Mikor a bûn miatt dorgálással fenyítesz
valakit, elemészted, mint moly, az õ
gyönyörûségét. Bizonymerõ hiábavalóság
minden ember. Szela.
12. Halld meg Uram az én könyörgésemet,
figyelmezzél kiáltásomra, könnyhullatásomra
ne vesztegelj;mert én jövevény
vagyok Tenálad, zarándok, mint minden
én õsöm. 3Móz. 25,23.
13. Ne nézz reám haraggal, hadd enyhüljek
meg, mielõtt elmegyek és nem
leszek többé!
Az Úrban bízók éneke
(Az éneklõmesternek: Dávid zsoltára.)
40 Várván vártam az Urat, és hozzám
hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.
Zsolt. 25,5. Péld. 20,22. Ésa. 30,18.
2. És kivont engem a pusztulás gödrébõl,
a sáros fertõbõl, és sziklára állította
fel lábamat és megerõsítette lépteimet.
Zsolt. 27,5. 32,7.
3. És új éneket adott szájamba, a mi
Istenünknek dicséretét; sokan látták és
megfélemlettek, és bíztak az Úrban.
4. Áldott ember az, aki az Úrba vetette
bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez
és a hazugságra vetemedettekhez! Jer. 17,7.
5. Sokat cselekedtél Te, Uram Istenem,
a Te csodáiddal és terveiddel miérettünk;
semmi sem hasonlítható hozzád;
hirdetném és elbeszélném, de többek,
semhogy elszámlálhatnám. Ésa. 55,8.
6. Véresáldozatot és ételáldozatot nem
kívántál; füleimet fölnyitottad; égõáldozatot
és bûnért való áldozatot sem akartál.
1Sám. 15,22. Ésa. 1,11. Jer. 6,20. 7,22. Hós. 6,6.
Ámós 5,22.Mik. 6,6–8.Mát. 9,13. Zsid. 10,5. 6. 8.
7. Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a
könyvtekercsben írva van felõlem,
Luk. 4,18--20. 24,44. Ján. 5,39. Zsid. 10,7.
8. Hogy teljesítsem a Te akaratodat;
ebben gyönyörködöm, én Istenem, a Te
törvényed szívem közepette van.
Zsolt. 23,3. 37,4. Ésa. 58,14. Jer. 31,33.
Ján. 4,34. 6,38. Róm. 7,22. 2Kor. 3,3. Zsid. 10,7.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 38. 39. 40. 583
9. Hirdetem a megigazulást a nagy
gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza
ajkamat, Te tudod, oh Uram! Zsolt. 139,2.
10. Igazságodat nem rejtem el szívemben,
elmondom a Te hûségedet és üdvösségedet;
nem titkolom el kegyelmedet
és igazságodat a nagy gyülekezetben.
Zsolt. 22,22. 25. 26,12. 35,18. 89,5. 107,32.
11. Te, Uram, ne tartsd vissza tõlem
irgalmadat; kegyelmed és igazságod
mindig megóvnak engem. Csel. 20,20.
12.Mert bajok vettek engem körül,
amelyeknek számuk sincsen; utolértek
bûneim, amelyeket végig sem nézhetek;
számosabbak a fejem hajszálainál, és a
szívem is elhagyott engem.
Zsolt. 38,4. Zsid. 11,13.
Rólam is az én Uram visel gondot
13. Tessék Uram néked, hogy megments
engem; siess Uram segítségemre!
Zsolt. 69,13. 16.
14. Szégyenüljenek meg és piruljanak
mind, akik életemre törnek, hogy elragadják
azt; riadjanak vissza, gyalázat érje,
akik bajomat kívánják. 2Thess. 1,6.
15. Pusztuljanak el az õ gyalázatosságuk
miatt, akik azt mondják nékem: Hehé,
hehé! Zsolt. 70,2.
16. Örüljenek és örvendezzenek mindazok,
akik téged keresnek; akik szeretik
a Te üdvösségedet mondják mindenha:
Magasztaltassék fel az Úr. Ésa. 12,4.
17. Rólam is, noha én szegény és nyomorult
vagyok, az én Uram visel gondot.
Te vagy segítségem és szabadítóm, oh
Istenem, ne késsél!
Zsolt. 94,18. Fil. 4,6. 1Pét. 5,7.
Az irgalmast megáldja az Úr
(Az éneklõmesternek: Dávid zsoltára.)
41 Boldog, aki a nyomorultra gondol;
a veszedelem napján megmenti
azt az Úr. Péld. 14,21.Márk 10,21. Zsid. 13,16.
2. Az Úr megõrzi azt és élteti azt; áldott
lesz e földön, és nemadhatod oda ellenségei
kívánságának. Zsolt. 27,12.
3. Az Úr megerõsíti õt az õ betegágyán;
bármilyen az ágya, minden betegségébõl
meggyógyítod õt. Jer. 33,6.
4. Én azt mondtam: Uram könyörülj
rajtam, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem
ellened!
Zsolt. 6,2. 103,3. 147,3. Ésa. 53,4. 5. 1Pét. 2,24.
5. Ellenségeim rosszat mondanak felõlem:
Mikor hal meg és vész ki a neve?
6. Ha látogatni jön be valaki, hiábavalóságot
beszél; szíve álnokságot gyûjt össze
magának, kimegy az utcára és beszél.
7.Minden gyûlölõmegyütt suttog reám,
gonoszt koholnak ellenem: Zsolt. 12,2.
8. Gonosz betegség szállott õreá, s
mivelhogy benne fekszik, nem kél fel
többé!
9.Még az én jóakaróm is, akiben bíztam,
aki kenyeremet ette, fölemelte sarkát
ellenem. Abd. 7. Ján. 13,18. Csel. 1,16. 17.
10. De Te Uram, könyörülj rajtam és
emelj föl engem, hadd fizessek meg nékik!
11. Abból tudom meg, hogy kedvelsz
engem, ha ellenségem nem diadalmaskodik
felettem;
12. Engem pedig feddhetetlenségemben
támogatsz, és színed elé állítasz mindenha.
Zsolt. 21,6. Csel. 2,28.
13. Áldott azÚr, Izraelnek Istene öröktõl
fogva mindörökké. Ámen és Ámen!


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 54.Zsoltárok könyve.Első könyv 26-41.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »