Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

HARMADIK KÖNYV

Az Úr tanácsával igazgatja az övéit
(Aszáf zsoltára.)
73 Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz,
akik tiszta szívûek.
2. De én?! Már-már meghanyatlottak
lábaim; és kis híja, hogy lépteim el nem
iszamodtak.
3.Mert irigykedtem a kevélyekre, látván
a gonoszok gyarapodását. Péld. 23,17.
4.Mert halálukig nincsenek kínjaik, és
az õ erejük állandó.
5. A halandók nyomorúságában nincs
részük, és emberekkel nem ostoroztatnak.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 71. 72. 73. 599
6. Ezért fogta el õket kevélység, ruha
gyanánt erõszak borítja õket. Préd. 8,11.
7. A kövérségtõl kidüllednek szemeik,
szívük gondolatai csaponganak.
8. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak;
elnyomásról beszélnek fennhéjázással.
2Pét. 2,18. Júd. 16.
9. Az ég ellen tátogatják szájukat, és
nyelvük eljárja a földet. Jel. 13,6.
10. Azért fordul az Õ népe ide, hogy
kiigyák a megtévesztés teli poharát;
11. És mondják: Mint tudhatná ezt az
Isten, s van-é aMagasságosban értelem?
12. Ímé, ezek istentelenek, és gyarapodnak
a világban; növekednek a gazdagságban!
13. Bizony hiába tisztítottam meg szívemet,
és mostam ártatlanságban kezeimet;
Zsolt. 26,6.Mal. 3,14.
14.Mert nyomorgattatom minden napon,
és ostoroztatom minden reggel!
15. Ha azt mondom: Íly módon szólok:
Ímé, a Te fiaid nemzedékét árulnám el.
16. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem;
de nehéz dolog ez szemeimben.
17.Mígnem bementem az Isten szentélyébe:
megértettem az õ végüket.
18. Bizony síkos földön helyezted el
õket; pusztulásra vetetted ki õket.
19.Mind elpusztulnak egy szempillantásban!
Elvesznek, teljesen elenyésznek
rettegésükben.
20.Mint álmot, ha felserkenünk: Te
Uram, ha felserkensz, úgy veted meg
képüket.
21. Hogyha keseregne szívem, és háborogna
belsõm:
22. Akkor balgatag és tudatlan volnék
én, oktalan állat volnék elõtted.
23. De én mindenkor veled vagyok,
Te fogod az én jobb kezemet.
24. Tanácsoddal igazgatsz engem, és
azután dicsõségbe fogadsz be engem.
2Móz. 4,12. Zsolt. 32,8. 34,11. Ésa. 2,3. 58,8.
25. Kicsodám van az egekben? Náladnál
egyébben nem gyönyörködöm e
földön!
26. Ha elfogyatkozik is testem és szívem:
szívemnek Kõsziklája és az én
örökségem Te vagy, oh Isten, mindörökké!
Zsolt. 34,19. 84,2.
27.Mert ímé, akik eltávoznak tõled,
elvesznek; mind kiirtod azokat, akik elhajolnak
tõled. Zsolt. 119,155.
28. De én? Isten közelsége oly igen jó
nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet,
hogy hirdessem minden Te cselekedetedet.
2Kor. 4,13. Zsid. 10,22. Jak. 4,8.
A gyülekezet könyörgése
a gonoszság elleni ítéletért
(Aszáf tanítása.)
74 Miért vetettél el, oh Isten, örökre?
Miért füstölög haragod a Te legelõdnek
juhai ellen? Zsolt. 95,7. 100,3.
2. Emlékezzél meg a Te gyülekezetedrõl,
amelyet régen áron szereztél és a Te
örökségedre, a törzsekre, kiket megváltottál,
a Sion hegyérõl, amelyen lakozol!
3. Emeld fel lépteidet az örök romok
fölé; mindent tönkretett az ellenség a
szentélyben!
4. Ellenségeid a Te gyülekezeted közepében
ordítanak: felállították jelvényeiket
jelekül. JerSir. 2,7.
5. Úgy tûnnek fel, mint mikor valaki fejszéjét
emelgeti az erdõnek sûrû fáira.
6. Faragványait már mind összetördelték:
fejszékkel és pörölyökkel.
7. Szentélyedet lángba borították; neved
hajlékát földig megfertõztették.
8. Ezt mondták szívükben: Veszítsük el
õket mindenestõl! Felgyújtották Istennek
minden hajlékát az országban. Zsolt. 83,4.
9. Jeleinket nem látjuk, próféta nincs
többé, és nincs közöttünk, aki tudná:meddig
tart ez? 1Sám. 3,1. JerSir. 2,9. Ámós 8,11.
10.Meddig szidalmaz, oh Isten, a sanyargató?
Örökké gyalázza-é az ellenség
a Te nevedet?
11.Miért húzod vissza kezedet, jobbodat?
Kezedet vond ki kebeledbõl: vess
véget nekik! JerSir. 2,3.
12.Mert Isten az én királyom eleitõl
fogva, aki szabadulást szerez e föld
közepette. Zsolt. 44,4.
13. Te hasítottad ketté a tengert erõddel;
Te törted össze a cethalak fejeit a
vizekben. 2Móz. 14,21. 22. Ésa. 51,9.
14. Te zúztad szét a Leviatán fejeit, s
adtad azt eledelül a puszta népének.
600 ZSOLTÁROK KÖNYVE 73. 74.
15. Te fakasztottad fel a forrást és patakot,
Te szárasztottad meg a hatalmas
folyókat. 2Móz. 17,6.
4Móz. 20,11. Józs. 3,13. Zsolt. 105,41. Ésa. 48,21.
16. Tiéd a nappal, az éjszaka is tiéd;
Te formáltad a világosságot és a napot.
17. Te szabtad meg a földnek minden
határát: a nyarat és a telet Te formáltad.
1Móz. 8,22. Csel. 17,26.
18. Emlékezzél meg errõl: az ellenség
szidalmazott, ohUram, s bolond nép káromolta
a Te nevedet.
19. Ne adjad a fenevadnak a te gerlicédnek
életét; szegényeidnek gyülekezetérõl
ne feledkezzél meg végképpen!
20. Tekints a szövetségre; mert a
földnek sötét helyei erõszakkal teljes
lakhelyek. 1Móz. 17,7. 3Móz. 26,44. Jer. 33,21.
21. Ne szégyennel térjen vissza az elnyomott;
a nyomorult és szûkölködõ dicsérje
a Te nevedet. Zsolt. 9,18.
22. Kelj fel, oh Isten, és védd a Te
ügyedet; emlékezzél meg a Te gyaláztatásodról,
amellyel naponként illet téged
a bolond! Ésa. 37,23.
23. Ne felejtkezzél el ellenségeidnek
szaváról, és az ellened támadók háborgatásáról,
amely szüntelen növekedik!
Isten az Igaz Bíró
(Az éneklõmesternek: az altashétre,
Aszáf zsoltára, ének.)
75 Hálát adunk neked, oh Isten, hálát
adunk neked;
2. Amikor a megszabott idõ eljön, igazságosan
fogok ítélni.
3.Megrendül a föld és annak minden
lakosa; én erõsítem meg annak oszlopait.
Szela. Zsid. 1,3.
4. A kérkedõknek azt mondom: Ne kérkedjetek;
és a gonoszoknak:Ne emeljétek
fel szarvatokat!
5. Ne emeljétek magasra szarvatokat,
ne szóljatok megkeményedett nyakkal;
6.Mert nem napkeletrõl, sem napnyugatról,
s nem is a puszta felõl jön
a felmagasztalás;
1Sám. 3,20. Péld. 4,7. 8. Ésa. 33,10.
7. Hanem Isten a bíró, aki az egyiket
megalázza, a másikat felmagasztalja!
1Sám. 2,7. Zsolt. 147,6. 148,14. Dán. 2,21.
8.Mert pohár van az Úr kezében, vörösbortól
pezseg, nedvvel tele; ha tölt belõle,
még seprejét is issza és szopja a föld minden
gonosztevõje. Jób 21,20.
Zsolt. 60,3. Jer. 25,15. Jel. 14,10. 16,19.
9. Én pedig hirdetem ezt mindörökké,
és dicséretet mondok a Jákób Istenének.
10. És a gonoszoknak szarvait mind
letördelem; az igaznak szarvai pedig
felmagasztaltatnak.
Isten haragjának rettentése
(Az éneklõmesternek: hangszerekkel,
Aszáf zsoltára, ének.)
76 Ismeretes az Isten Júdában, nagy
az Õ neve Izraelben.
2.Mert hajléka van Sálemben, és lakhelye
Sionban.
3. Ott törte össze a kézív nyilait, pajzsot,
szablyát és a hadat. Szela.
Zsolt. 46,9. Ezék. 39,9.
4. Ragyogó vagy Te, felségesebb, mint
a zsákmányadó hegyek. Ezék. 38,12.
5. Kifosztattak a bátor szívûek, álmukat
alusszák, és minden hõs kezének ereje
veszett. Zsolt. 13,3. Ésa. 10,12. 46,12. Jer. 51,39.
6. A Te dorgálásodtól, oh Jákób Istene,
mind szekér, mind ló halálos rémületbe
estek. Ezék. 39,20. Náh. 2,13. Zak. 12,4.
7. Te, Te rettenetes vagy, és ki állhat
meg orcád elõtt, mikor haragszol?
Ezsdr. 9,15. Náh. 1,6.Mal. 3,2.
8. Az egekbõl jelentetted ki ítéletedet;
a föld megrettent és elcsendesedett,
9.Mikor felkelt Isten az ítéletre, hogy
megszabadítsa a föld minden nyomorultját!
Szela.
10.Mert az emberek haragja megdicsõít
téged, miután felövezed végsõ haragodat.
2Móz. 9,16. 18,11. Róm. 9,17.
11. Tegyetek fogadást és adjátok meg
azokat az Úrnak, a ti Isteneteknek; mindnyájan,
akik Õ körülötte laktok, hozzatok
ajándékot néki, akit féltek. Préd. 5,4.
12. Aki kivágja a fejedelmek szellemét,
rettenetes a föld királyaihoz. Zsolt. 68,35.
Elmélkedés Isten hatalmáról
(Az éneklõmesternek, Jedutunnak: Aszáfé, zsoltár.)
77 Szavamat Istenhez emelem és kiáltok;
szavamat Istenhez emelem,
hogy figyelmezzen reám.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 74. 75. 76. 77. 601
2. Nyomorúságom idején az Urat keresem;
kezem feltartom éjjel szüntelen; lelkem
nem akar vigasztalást venni.
Zsolt. 50,15. Ésa. 26,9.
3. Istenrõl emlékezem és sóhajtok; róla
gondolkodom, de elepedt az én szellemem.
Szela.
4. Szemeimet ébren tartod; hánykolódom,
de nem szólhatok.
5. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor
éveirõl. 5Móz. 32,7. Ésa. 51,9.
6.Megemlékezem éjjel az én énekeimrõl;
szívemben elgondolkodom és azt
kutatja szellemem:
7. Avagy mindörökké elvet-é az Úr?
És nem lesz-é többé jóakaró?
8. Avagy végképpen elfogyott-é az Õ
kegyelme? Vagy megszûnik-é ígérete
nemzedékrõl nemzedékre? Jón. 2,4. Róm. 9,6.
9. Avagy elfelejtkezett-é könyörülni
Isten? avagy elzárta-é haragjában az Õ
irgalmát? Szela. Ésa. 49,15.
10. És mondám: Ez az én betegségem,
hogy a Felségesnek jobbja megváltozott.
Zsolt. 31,22. Jer. 10,19.
11.Megemlékezem az Úrnak (Jah) cselekedeteirõl,
sõt megemlékezem hajdani
csodáidról; Zsolt. 143,5.
12. És elmélkedem minden cselekedetedrõl,
és tetteidrõl gondolkozom.
13. Oh Isten, a Te utad szentséges;
kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?
Zsolt. 73,17.
14. Te vagy az Isten, aki csodát mûvelsz;
megmutattad a népek között a
Te erõdet.
15.Megváltottad népedet karoddal,
Jákób és József fiait. Szela.
16. Láttak téged a vizek, oh Isten, láttak
téged a vizek és megfélemlének; a mélységek
is megrázkódának. 2Móz. 14,21.
17. A felhõk vizet ömlesztének; megzendülének
a fellegek, és a Te nyilaid
cikáztak. Hab. 3,8. 10.
18.Mennydörgésed zúgott a forgószélben;
villámlásaid megvilágosították a
mindenséget;megrázkódott ésmegindult
a föld.
19. Utad a tengeren volt és ösvényed a
nagy vizeken; és nyomaid nem látszottak
meg. 2Móz. 14,28. Hab. 3,15.
20. Vezetted mint nyájat, a Te népedet,
Mózesnek és Áronnak kezével.
Ésa. 63,11. Hós. 12,13.
Aszáf tanítása Isten törvényérõl
78 Figyelj én népem az én törvényemre;
hajtsátok füleiteket
számnak Igéire. 2Móz. 19,5. 5Móz. 32,29.
2.Megnyitom az én számat példabeszédre;
rejtett dolgokat szólok a régi idõkrõl.
Zsolt. 44,1.
3. Amiket hallottunk és tudunk; és amiket
atyáink beszéltek nékünk, 5Móz. 4,9.
4. Nem titkoljuk el azokat az õ fiaiktól;
a jövõ nemzedéknek is elbeszéljük az Úr
dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket
cselekedett. 2Móz. 12,26. 13,8.
5Móz. 4,9. 6,7. Józs. 4,6. 7. Jóel 1,3.
5.Mert bizonyságot állított Jákóbban,
és törvényt rendelt Izraelben; amelyek
felõl megparancsolta atyáinknak, hogy
megtanítsák azokra fiaikat;
5Móz. 4,9. Zsolt. 147,19.
6. Hogy megtudja azokat a jövõ nemzedék,
a fiak, akik születnek; és felkeljenek
és hirdessék azokat fiaiknak;
Zsolt. 102,18.
7.Hogy Istenbe vessék reménységüket
és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól,
hanem az Õ parancsolatait megtartsák.
8. Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik:
makacs és lázadó nemzedék, olyan
nemzedék, amelynek szíve nemvolt állhatatos,
és szelleme nem volt hû Isten iránt.
9. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat
fordítottak az ütközet napján; Bír. 12,1--6.
10. Nem õrizték meg az Isten szövetségét,
s nem akartak az Õ törvényében
járni;
11. Sõt elfelejtkeztek az Õ tetteirõl,
csodáiról, amelyeket mutatott nékik.
Ésa. 17,10. Jer. 2,32.
12. Apáik elõtt csodákat mûvelt Egyiptom
földjén, a Coán mezején. 4Móz. 13,22.
13. Ketté választotta a tengert s átvitte
õket; és felállította a vizeket fal gyanánt.
14. Vezette õket nappal felhõben, és
egész éjen át tûznek világosságában.
15. Sziklákat hasított meg a pusztában,
és inniuk adott bõségesen, akárcsak a
mélységes vizekbõl. 2Móz. 17,6. 4Móz. 20,11.
602 ZSOLTÁROK KÖNYVE 77. 78.
16. Patakokat fakasztott a kõsziklából,
és folyamok módjára vizeket ömlesztett:
17.Mégis folyvást vétkeztek ellene, és
haragították a Felségest a pusztában;
Zsid. 3,16.
18. És megkísérték Istent az õ szívükben,
ennivalót kérvén az õ kívánságuk
szerint.
19. És szólának Isten ellen, mondván:
Avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a
pusztában? 4Móz. 11,4.
20. Ímé, megcsapta a kõsziklát és víz
ömlött és patakok özönlöttek; de vajon
tud-é kenyeret is adni? avagy készíthet-é
húst az Õ népének? 2Móz. 17,6. 4Móz. 20,11.
21.Meghallotta az Úr és megharagudott
ezért, és tûz gyulladt fel Jákób ellen,
és harag gerjedt fel Izrael ellen;
22.Mert nem hittek Istenben, és nem
bíztak az Õ segítségében, Zsid. 3,10.
23. És ráparancsolt a felhõkre ott fenn,
és az egek ajtait megnyitotta. 1Móz. 7,11.
24. És hullatott reájuk mannát eledelül,
és mennyei gabonát adott nékik.
Ján. 6,31. 1Kor. 10,3.
25. Angyalok kenyerét ette az ember,
bõséggel vetett nékik eleséget,
26.Megindítá a keleti szelet az egekben,
és elhozá erejével a déli szelet;
27. Hullata rájuk annyi húst, mint a por,
és annyi madarat, mint a tenger fövenye.
28. És leszállítá azokat az õ táboruk
közepére, az õ sátoraikhoz köröskörül.
29. Ettek azért és igen megelégedének,
és amit kívántak, azt adta nékik.
30.Még fel sem hagytak a kívánságukkal;
az étel még a szájukban volt:
31.Mikor az Isten haragja felgerjede
ellenük, és fõemberei közül sokakat megöle,
és Izraelnek ifjait levágá;
32.Mindamellett is újra vétkezének, és
nem hittek az Õ csodadolgaiban.
33. Azért hiábavalóságban töltette el
napjaikat, esztendeiket pedig rettegésben.
34. Ha ölte õket, hozzá fordultak, megtértek
és Istent keresék. Hós. 5,15.
35. És eszükbe vették, hogy Isten az õ
sziklájuk, és a Felséges Isten az õ Megváltójuk;
36. És hízelkedének néki szájukkal,
nyelvükkel pedig hazudozának néki.
37. De szívük nem volt állhatatos iránta,
és nem voltak hûségesek az Õ szövetségéhez;
Ezék. 33,31.
38. Õ azonban irgalmas és bûnbocsátó,
nem semmisít meg, sõt sokszor elfordítja
haragját, és nem önti ki teljes búsulását.
39.Mert eszébe vevé, hogy test õk, és
olyanok, mint az ellebbenõ szél, amely
nem tér vissza. Ján. 3,6. Jak. 4,14.
40. Hányszor keserítették Õt a pusztában,
hányszor illették fájdalommal a kietlenben?!
Ef. 4,30. Zsid. 3,16.
41. És újra kísértették az Istent, és ingerelték
Izrael Szentjét. 4Móz. 14,22.
42. Nem emlékeztek meg az Õ kezérõl,
sem a napról, amelyen kiváltotta õket a
nyomorúságból;
43.Midõn véghez vitte jeleit Egyiptomban,
és csodáit a Coán mezején.
44. És vérré változtatta folyóikat, hogy
nem ihatták azt.
45. Legyeket bocsátott reájuk, amelyek
emészték õket, és békát, amely pusztítá
õket.
46. Odaadta termésüket a szöcskének,
smunkájuk gyümölcsét a sáskának.
47. Jégesõvel pusztítá el szõlõjüket, s
fügefáikat kõesõvel.
48. Odaveté barmaikat a jégesõnek,
marháikat pedig a mennyköveknek.
49. Rájuk bocsátá haragjának tüzét,mérgét,
búsulását és a szorongatást: a gonosz
angyalok seregét. Róm. 2,8.
50. Utat tört haragjának, s nem tartotta
meg a haláltól lelküket, és életüket döghalálnak
veté.
51. És megöle minden elsõszülöttet
Egyiptomban, az erõ zsengéjét Hám sátoraiban.
2Móz. 12,29.
52. Elindítá mint juhokat, az Õ népét,
s vezeté õket, mint nyájat a pusztában.
53. És vezeté õket biztonságban, és nem
félének, ellenségeiket pedig elborítá a
tenger.
54. És bevitte õket az Õ szent határába,
arra a hegyre, amelyet az Õ jobbja szerzett.
2Móz. 15,17.
55. És kiûzé elõlük a pogányokat, és
elosztá nékik az örökséget sorsvetéssel;
ZSOLTÁROK KÖNYVE 78. 603
és letelepíté azok sátoraiban az Izrael
törzseit.
56.Mégis megkísérték és megharagíták
a Magasságos Istent, és nem õrizték
meg bizonyságait;
57. Elfordulának ugyanis és hûtlenek
lettek, mint apáik; visszafelé fordulának,
mint a csalfa kézív. Ésa. 1,4. Ezék. 20,27.
58. Haragra ingerelték Õt magaslataikkal,
és féltékenységre indították faragott
bálványaikkal. 5Móz. 12,2.
59.Meghallá ezt Isten és felgerjede; és
Izraelt felette megutálá.
60. És elveté magától Silói hajlékát, a
sátort, amelyben lakott az emberek között;
1Sám. 4,11. Jer. 7,12. 26,6.
61. Sõt fogságba vitette erejét, dicsõségét
pedig ellenség kezébe. 1Sám. 4,12. Bír. 18,30.
62. És fegyver alá adta az Õ népét; és az
Õ öröksége ellen felgerjede.
63. Ifjait tûz emésztémeg, és szüzei nem
adattak házasságra.
64. Papjai fegyver által hullottak el, és
özvegyei nem sirathatták õket. Ezék. 24,23.
65. Akkor felserkene az Úr, mintegy
álomból; mint hõs, aki bortól vigadoz;
66. És visszaveré ellenségeit; s örök
gyalázatot vete reájuk. Ésa. 25,9. 33,10. 42,3.
67. Azután megutálá a József sátorát, és
nem választá Efraim törzsét;
68. Hanem a Júda törzsét választá; a
Sion hegyét, amelyet szeret.
69. És megépíté szent helyét, mint egy
magas várat; mint a földet, amelyet örök
idõre fundált. 1Kir. 6,1.
70. És kiválasztá Dávidot, az Õ szolgáját,
és elhozá õt a juhok aklaiból.
71. A szoptatós juhok mellõl hozá el õt,
hogy legeltesse Jákóbot, az Õ népét, és
Izraelt, az Õ örökségét. 1Krón. 11,2.
72. És legelteté õket szívének tökéletessége
szerint, és vezeté õket bölcs
kezeivel. 1Kir. 9,4.
Könyörgés
bûnbocsánatért, szabadításért
(Aszáf zsoltára.)
79 Oh Isten, pogányok jöttek be örökségedbe,
megfertõztették szent
templomodat, Jeruzsálemet kõhalommá
tették. 2Kir. 25,9.Mik. 3,12.
2. Szolgáid holttestét az ég madarainak
adták eledelül, szentjeid húsát a föld vadjainak.
Jer. 7,33.
3. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem
körül, s nem volt, aki eltemette
volna õket. Jer. 14,16. Jel. 11,9.
4. Gyalázattá lettünk szomszédaink
elõtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk
lakóknak.
5.Meddig haragszol Uram, szüntelen?
Meddig gerjedez féltõ szerelmed, mint a
tûz?
6. Ontsd ki haragodat a pogányokra,
akik nemismernek téged, és az országokra,
amelyek nem hívják segítségül a Te
nevedet; Zsolt. 53,4. Sof. 3,8. 2Thess. 1,5. 8.
7.Mert megemésztették Jákóbot, és
hajlékát elpusztították.
8. Ne emlékezzél meg rovásunkra elõdeink
vétkérõl; siess elénk irgalmasságoddal,
mert megnyomorodunk nagyon.
Ésa. 43,25. 44,22.
9. Segíts meg bennünket, üdvösségünk
Istene, a Te nevednek dicsõségéért;
ments meg minket és bocsásd meg
vétkeinket a Te nevedért.
Zsolt. 103,3. Ésa. 48,9. Jer. 14,7.
10.Minek mondanák a pogányok: Hol
az õ Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon
szemeink láttára a Te szolgáid
kiontott véréért való bosszúállásod.
11. Jusson elõdbe a foglyok könyörgése;
karod hatalmával tartsd meg a halálraítélteket;
4Móz. 14,19.
12. És fizess meg szomszédaink keblébe
hétszeresen a gyalázatért, amellyel
illettek téged, oh Uram! Ésa. 30,26.
13.Mi pedig, a Te néped és a Te legelõd
nyája, hálát adunk néked mindörökké,
s nemzedékrõl nemzedékre
hirdetjük a Te dicséretedet! Ésa. 43,21.
Könyörgés
helyreállításért, szabadulásért
(Az éneklõmesternek: a sosannim-édutra,
Aszáf zsoltára.)
80 Oh Izraelnek Pásztora, hallgass
meg, aki vezeted Józsefet, mint
juhnyájat; aki Kerubokon ülsz, jelenj meg
ragyogó fényességben! 5Móz. 33,2.
604 ZSOLTÁROK KÖNYVE 78. 79. 80.
2. Efraim, Benjámin és Manasse elõtt
támaszd fel a Te hatalmadat, és jöjj el,
hogy megszabadíts minket!
3. Oh Isten, állíts helyre minket, és
világoltasd a Te orcádat, hogy megszabaduljunk.
JerSir. 5,21.
4. Seregek Ura, Istene: meddig haragszol
a Te népednek könyörgése ellenére?
5. Könnyhullatásnak kenyerével táplálod
õket, s könnyhullatások árjával itatod
meg õket.
6. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink
között, és a mi ellenségeink csúfolkodnak
rajtunk.
7. Seregek Istene, állíts helyre minket;
világoltasd a Te orcádat, hogy megszabaduljunk!
1Kir. 18,37.
8. Egyiptomból szõlõtõt hoztál ki, kiûzéd
a pogányokat és azt elültetéd.
Ésa. 5,1. 7. Jer. 2,21. Ezék. 17,6.
9. Helyet egyengettél elõtte, és gyökeret
eresztett, és ellepé a földet.
10. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a
vesszei olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái.
11. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait
a folyamig. 2Móz. 23,31. Zsolt. 72,8.
12.Miért rontottad el annak sövényeit,
hogy szaggathassa minden járókelõ?
Ésa. 5,5. Náh. 2,2.
13. Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli
amezei vad.
14. Oh, Seregek Istene! Kérlek, térj
vissza, tekints alá az égbõl és lásd, és
tekintsd meg e szõlõtõt!
Ésa. 63,15. Zak. 1,12. 16. 17. Ján. 15,1--5.
15. És a csemetét, amit jobbod ültetett,
a sarjat, melyet felneveltél! Ésa. 4,2.
16. Elégett a tûzben, levágatott; orcád
haragjától elvesznek. Zsolt. 39,11.
17. Legyen a Te kezed a Te jobbodnak
férfián, és az embernek fián, akit megerõsítettél
magadnak,
2Móz. 4,22. Zsolt. 89,21. 2Tim. 1,7.
18. Hogy el ne térjünk tõled. Eleveníts
meg minket és mi segítségül hívjuk a
Te nevedet.
19. Seregek Ura, Istene! Állíts helyre
minket; világoltasd a Te orcádat, hogy
megszabaduljunk! 4Móz. 6,25.
Örömének Isten
megújuló kegyelmén
(Az éneklõmesternek: a gittitre, Aszáfé.)
81 Örvendezzetek Istennek, a mi
erõsségünknek; ujjongjatok a
Jákób Istenének!
2. Zsoltárt zengjetek és dobot pergessetek,
gyönyörû hárfát citerával együtt.
3. Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor,
a mi ünnepünk napján; 4Móz. 10,2–10.
4.Mert elrendelt dolog ez Izraelnél, a
Jákób Istenének törvénye. 3Móz. 23,24.
5. Bizonyságul rendelte ezt a József
nemzetségében, amikor kijött Egyiptom
földje ellen. Nyelvet hallék ott, amit nem
értettem.
6.Megszabadítottam a tehertõl az õ
vállát, kezei megmenekültek a kosártól.
7. A nyomorúságban segítségül hívtál
és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak
téged a mennydörgésnek
rejtekében; megpróbáltalak téged a versengések
vizénél. Szela.
8. Hallgass én népem, hadd tegyek
bizonyságot ellened! Oh Izrael, ha te
meghallgatnál engem!
9. Ne legyen nálad idegen isten, és az
idegen isten elõtt meg ne hajolj!
10. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki
kihoztalak téged Egyiptom földjérõl,
nyisd szét a te szájad és betöltöm azt.
2Móz. 4,12. Zsolt. 37,4.
Péld. 16,1. Ján. 15,7. Csel. 4,31. Ef. 3,20.
11. De nem hallgatott népem az én
szómra, és Izrael nem engedelmeskedett
nékem. 2Móz. 32,1. 5Móz. 32,15.
12. Ezért odaadtam õket szívük kívánságaira,
hogy járjanak a maguk tanácsai
szerint. Csel. 7,42. 14,16. Róm. 1,24.
13. Oh, ha az én népem hallgatna
reám, s Izrael az én útjaimon járna!
5Móz. 5,29. 32,29. Ésa. 48,18.
14. Legott megaláznám ellenségeit, s
szorongatói ellen fordítanám kezem.
15. Az Úrnak gyûlölõi hízelegnének
néki, és örökkévaló volna az õ idejük.
Róm. 1,30.
16. És Õ megelégítené õt java búzával,
és sziklából folyó mézzel töltenélek be
téged! 5Móz. 32,14.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 80. 81. 605
Igazán ítéljetek, Felségesnek fiai
(Aszáf zsoltára.)
82 Isten (Elohim) áll az istenek (El)
gyülekezetében, ítél az istenek
(Elohim) között. Zsolt. 8,4–6.
Ján. 10,34. Róm. 8,16. 17. Zsid. 2,7.
2.Meddig ítéltek még hamisan, és tekintitek
a gonoszok személyét? Szela.
3. Ítéljetek a szegénynek és árvának;
a nyomorultnak és szükségben lévõnek
szolgáltassatok igazságot!
4.Mentsétek meg a szegényt és szûkölködõt;
a gonoszok kezébõl szabadítsátok
ki. 5. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben
járnak; a földnek minden fundamentuma
inog. Zsolt. 11,3.
6. Énmondottam: Istenek (Elohim) vagytok
ti és a Felségesnek (Elion) fiai ti
mindnyájan: Ján. 10,34. Róm. 8,16. 17.
7.Mégis meghaltok, mint a közember,
és elhullotok, mint akármely fõember.
8. Kelj fel, oh Isten (Elohim), ítéld meg
a földet, mert néked jutnak örökségül
minden népek. Zsolt. 2,8. 8,2. Jel. 11,15.
Ének Isten ellenségeinek ítéletérõl
83 Isten (Elohim), ne vesztegelj, ne
hallgass és ne nyugodjál, Isten (El)!
2.Mert ímé, háborognak ellenségeid,
s gyûlölõid fejüket emelik. Zsolt. 2,1.
3. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak
s védenceid ellen terveket szõnek.
Zsolt. 27,5. Kol. 3,3.
4. Ezt mondják: Jertek, veszítsük el
õket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne
emlegessék többé Izrael nevét! 2Sám. 10,6.
5.Mert egy szívvel tanácskoztak együtt,
szövetséget kötöttek ellened:
6. Az edomiták és izmáeliták sátrai, a
moábiták és hagarénusok;
7. A gebaliták, ammoniták és amálekiták,
a filiszteusok Tírusz lakosaival együtt.
8. Az asszír is szövetkezett velük, segítõjévé
lettek a Lót fiainak. Szela.
9. Úgy bánj velük,mintMidiánnal,mint
Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál!
Bír. 4,15. 7,22.
10. Akik elvesztek Endornál, és a föld
trágyájává lettek. Sof. 1,17.
11. Tedd õket, fejedelmüket olyanokká,
mint Orebet s mint Zeébet, Zebahot és
Szalmunát, minden fõemberükkel,
12. Akik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak
az Isten hajlékait!
13. Én Istenem! Tedd õket olyanokká,
amilyen a porfelhõ, és amilyen a polyva
a szél elõtt; Zsolt. 35,5. Ésa. 17,13. 40,24.
14. Olyanokká, mint a tûz, amely felégeti
az erdõt, és mint a láng, amely fellobbantja
a hegyeket. 2Móz. 19,18. 5Móz. 32,22.
15. Így kergesd õket a Te szélvészeddel,
és forgószeleddel így rettentsd õket!
16. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy
keressék Uram a Te nevedet!
17. Szégyenüljenek meg és rémüljenek
el örökké, és piruljanak és pusztuljanak,
18. Hogy megtudják, hogy Te, akinek
egyedül neve Úr (Jehova), ég és föld birtokos
Ura (Elion), Te vagy Isten az egész
földön. 2Móz. 6,3. 2Kir. 5,15. Zsolt. 59,13. 92,8.
Az igaz szív vágyódása Isten hajlékába
(Az éneklõmesternek: a gittitre,
Kóráh fiainak zsoltára.)
84 Mily szerelmetesek a Te hajlékaid,
Seregeknek Ura! Zsolt. 27,4.
2. Kívánkozik, sõt emésztõdik lelkem
az Úrnak tornácai után; szívem és testem
ujjongnak az élõ Istenhez.
3. A veréb is talál házat, és a fecske is
fészket magának, ahová fiait helyezhesse,
a Te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura,
én Királyom és én Istenem!
4. Áldottak, akik lakoznak a Te házadban,
dicsérhetnek téged szüntelen!
Szela. Zsolt. 65,4. Péld. 25,13. 28,20.
5. Áldott ember az, akinek Te vagy
erõssége, s a Te ösvényeid vannak
szívében.
6. Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá
teszik azt; bizony áldással borítja
el korai esõ. 1Kir. 20,23. 28. Én. 2,1. Ésa. 41,18.
7. Erõrõl erõre jutnak, míg megjelennek
Isten elõtt a Sionon. Ésa. 40,29--31.
8. Uram, Seregeknek Istene! Hallgasd
meg az én imádságomat; hallgasd meg
Jákóbnak Istene! Szela.
9.Mi pajzsunk! Tekints alá, oh Isten,
és lásd meg a Te felkented orcáját!
1Móz. 15,1.
606 ZSOLTÁROK KÖNYVE 82. 83. 84.
10.Mert jobb egy nap a Te tornácaidban,
hogysem ezer másutt; inkább
akarnék az én Istenem házának küszöbén
ülni, hogysem lakni a gonosznak
sátorában!
11.Mert nap és pajzs az Úr Isten;
kegyelmet és dicsõséget ád az Úr, nem
vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul
élnek. Ésa. 60,19. 20.Mal. 4,2.
12. Seregeknek Ura! Boldog ember az,
aki bízik benned. Zsolt. 2,12. 40,4.
Az Úr könyörületes népe iránt
(Az éneklõmesternek: Kóráh fiainak zsoltára.)
85 Jóakarattal voltál Urama Te földedhez.
Visszahoztad a Jákób nemzetségébõl
való foglyokat. Ezsdr. 1,11. Jer. 3,18.
2.Megbocsátottad népednek álnokságát,
elfedezted minden bûnüket. Szela.
3. Elhárítottad róluk minden búsulásod,
elfordítottad haragod gerjedezését.
4. Hozz vissza bennünket üdvösségünknek
Istene, és szüntesdmeg ellenünk való
bosszankodásodat!
5. Avagy mindörökké haragszol-é ránk?
Nemzedékrõl nemzedékre tartod-é haragod?
6. Avagy nem elevenítesz-é meg minket
ismét, hogy néped örvendezzen benned?
Hab. 3,2.
7.Mutasd meg nékünk Uram a Te
kegyelmedet, és a Te üdvösségedet
adjad nékünk!
8.Meghallom, mit szól az Úr Isten!
Békességet szól az Õ népének és szentjeinek,
és nem engedi, hogy visszatérjenek
a bolondságra. Hab. 2,1. Zak. 9,10. 2Pét. 2,20.
9. Bizony közel van az Õ üdvössége
az Õt félõkhöz, hogy dicsõség lakozzék
a mi földünkön.
10. Irgalmasság és igazság összetalálkoznak,
megigazulás és békesség megcsókolják
egymást.
Ésa. 32,17.Mik. 7,20. Luk. 2,14. Róm. 14,17.
11. Igazság sarjad a földbõl, és megigazulás
tekint alá az égbõl.
Ésa. 45,8. 2Kor. 5,14--21.
12. Az Úr is megadja a jót, és földünk
is megtermi gyümölcsét. Jak. 1,17.
13.Megigazulás jár elõtte, és az készít
utat lépteinek. Ésa. 45,2.
Dávid imádsága
86 Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass
meg engem, mert nyomorult
és szegény vagyok én!
2. Tartsd meg életemet, mert szent
vagyok; mentsd meg én Istenem a Te
szolgádat, aki benned bízik.
3. Könyörülj énrajtam Uram, mert hozzád
kiáltok minden napon!
4. Vidámítsd meg a Te szolgád lelkét,
mert hozzád emelem fel, Uram, lelkemet.
5.Mert Te Uramjó vagy és kegyelmes,
és nagy irgalmasságú mindazokhoz,
akik hozzád kiáltanak.
Jób 2,13. Zsolt. 130,7. 145,9.
6. Figyelmezzél Uram az én imádságomra,
és hallgasd meg az én könyörgésemnek
szavát!
7. Nyomorúságomnak idején hozzád
kiáltok, mert Te meghallgatsz engem.
8. Nincsen Uram hozzád hasonló az
istenek között, és nincsenek hasonlók a
Te munkáidhoz! 2Móz. 15,11. Zsolt. 89,6.
9. Eljönnek a népek mind, amelyeket
alkottál, és leborulnak elõtted Uram, és
dicsõítik a Te nevedet. Ésa. 43,7. Jel. 15,4.
10.Mert hatalmas vagy Te és csodadolgokat
mûvelsz; csak Te vagy Isten egyedül!
5Móz. 6,4. 32,39.
Ésa. 37,16. 44,6.Márk 12,29. 1Kor. 8,4. Ef. 4,6.
11. Taníts meg engem a Te útjaidra,
hogy járhassak a Te igazságodban, és
teljes szívvel féljem nevedet.
12. Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes
szívembõl, és dicsõítem a Te nevedet
örökké!
13.Mert nagy énrajtam a Te kegyelmed,
és kiszabadítottál engem a mélységes
pokolból. Zsolt. 56,13. 116,8.
14. Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem,
és kegyetlenek serege keresi életemet,
akik meg sem gondolnak téged.
15. De Te Uram, könyörülõ és irgalmas
Isten vagy, késedelmes a haragra,
nagy kegyelmû és igazságú!
2Móz. 34,6. 4Móz. 14,18.
Neh. 9,17. Zsolt. 103,8. 130,4. 145,8. Jóel 2,13.
16. Tekints reám és könyörülj rajtam!
Add a Te erõdet a Te szolgádnak, és
szabadítsd meg a Te szolgálóleányodnak
fiát!
ZSOLTÁROK KÖNYVE 84. 85. 86. 607
17. Adj jelt nékem javamra, hogy lássák
az én gyûlölõim és szégyenüljenek meg,
amikor Te Uram megsegítesz és megvigasztalsz
engem.
Ének Isten városáról
(A Kóráh fiainak zsoltára.)
87 A szent hegyeken vetette meg az
õ fundamentumát. 1Kir. 6,2.
2. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban
mint Jákóbnak minden hajlékát.
Zsolt. 78,68. 69.
3. Dicsõséges dolgokat beszélnek felõled,
te Istennek városa! Szela. Ésa. 60,1.
4. Elõszámlálom Egyiptomot és Bábelt
azok között, kik ismernek engem. Ímé,
Filisztea és Tírusz Kússal együtt: ez ott
született.
5. És ezt mondják a Sion felõl: Mind
ez, mind amaz benne született, és Õ, a
Felséges, erõsíti azt. Mát. 16,18.
6. Az Úr megszámlálván, beírja a népet:
ez ott született! Szela.
Zsolt. 22,30. Ésa. 4,3. Jer. 3,19. Ezék. 13,9.
7. Az énekesek és hangszeren játszók
így dicsérnek: Minden forrásaim Tebenned
vannak.
Könyörgés erõs szorongattatásban
(A Kóráh fiainak zsoltára. Az éneklõmesternek:
aMahalat-lehannótra. Az ezrahita Hémán tanítása.)
88 Uram, üdvösségemnek Istene!
Éjjel nappal kiáltok elõtted:
2. Jusson elõdbe imádságom, hajtsd
füled az én kiáltásomra!
3.Mert lelkem betelt nyomorúságokkal,
és életem közel került a Seolhoz.
Zsolt. 107,18.
4. Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz;
olyan vagyok, mint az erejevesztett
ember.
5. A holtak közt van az én helyem, mint
a megölteknek, akik sírgödörben feküsznek,
akikrõl többé nem emlékezel, mert
elszakasztattak a Te kezedtõl.
6.Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe,
a mélységbe.
7. A Te haragod reám nehezedett, és
minden hullámoddal nyomtál engem.
Szela. Zsolt. 42,7.
8. Elszakasztottad ismerõseimet tõlem,
utálattá tettél elõttük engem; berekeszttettem
és ki nem jöhetek.
9. Szemem megsenyvedett a nyomorúság
miatt; minden napon téged hívlak
Uram, hozzád terjesztem kezeimet.
10. Avagy a holtakkal teszel-é csodát?
Felkelnek-é vajon a holtak, hogy dicsérjenek
téged? Szela.
11. Beszélik-é a koporsóban a Te kegyelmedet,
hûségedet a pusztulás helyén?
12.Megtudhatják-é a sötétségben a Te
csodáidat, és igazságodat a feledés földjén?
Jób 10,21. Zsolt. 31,12. Préd. 8,10.
13. De én hozzád kiáltok, Uram, és jó
reggel elédbe jut az én imádságom:
14.Miért vetsz el hát Uram engem, és
rejted el orcádat tõlem?
15. Nyomorult és halálraszánt vagyok
ifjúságomtól fogva; viselem a Te rettentéseidet,
roskadozom. Zsolt. 31,12. Ján. 12,27.
16. Általment rajtam a Te összes haragod;
a Te szorongatásaid elemésztettek
engem.
17. Körülvettek engem, mint a vizek
egész napon; együttesen körülöveztek
engem.
18. Elszakasztottál tõlem barátot és
rokont; ismerõseim a sötétség.
Az Úrral való szövetség
csodálatos erejérõl
(Az ezrahita Etán tanítása.)
89 Az Úrnak kegyelmességét hadd
énekeljem örökké! A Te hûséges
voltodat hirdetem az én számmal nemzetségrõl
nemzetségre! Zsolt. 26,3.
2.Mert azt mondom: Örökké megáll a
Te kegyelmességed, és megerõsíted a Te
hûséges voltodat az egekben.
3. Szövetséget kötöttem az én választottammal,
megesküdtem Dávidnak,
az én szolgámnak: Ezék. 34,23. Hós. 3,5.
4. Mindörökké megerõsítem a te
magodat, és nemzetségrõl nemzetségre
megépítem a te királyiszékedet. Szela.
2Sám. 7,16. Ésa. 9,7. 44,5. 59,21. Luk. 1,32.
5. És az egek dicsérik a Te csodadolgaidat
Uram, és a Te hûséges voltodat
a szentek gyülekezetében. Zsolt. 19,1.
608 ZSOLTÁROK KÖNYVE 86. 87. 88. 89.
6.Mert az egekben kicsoda hasonlatos
az Úrhoz, s ki olyan,mint az Úr, az istenek
fiai között? Zsolt. 86,8.
7. Igen rettenetes Isten Õ a szentek
gyûlésében, és félelmetes mindazokra,
akik körülötte vannak.
8. Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda
olyan erõs, mint Te vagy Uram? És a Te
hûséges voltod körülvesz téged.
9. Te uralkodsz a tengernek hatalmasságán;
mikor az õ habjai felemelkednek,
Te csendesíted le azokat. Náh. 1,4.
10. Te rontád meg Egyiptomot mintegy
átdöföttet; erõs karoddal elszélesztetted
ellenségeidet.
11. Tieid az egek, a föld is a tied: mert
Te alapítottad a világot, s annak teljességét.
12. Az északot és a délt Te teremtetted,
a Thábor és a Hermon a Te nevedben
örvendeznek.
13. A Te karod hatalommal teljes, a Te
kezed erõs, a Te jobbod méltóságos.
14. Igazság és jogosság a Te királyiszékednek
alapja; kegyelem és hûség
jár a Te orcád elõtt.
15. Áldott az a nép, amelymegérti a kürt
szavát; a Te orcádnak világosságánál jár
ez, oh Uram! 4Móz. 10,10. 23,21.
16. A Te nevedben örvendeznek egész
nap; és a Te megigazultságodban felmagasztaltatnak.
17.Mert az õ erejüknek ékessége Te
vagy; a Te jóakaratoddal emeled fel a
mi szarvunkat. Zsolt. 75,10. 132,17.
18.Mert az Úr a mi pajzsunk, és Izraelnek
Szentje a mi királyunk. Hós. 13,10.
19. Akkor látomásban szóltál a Te
kegyeltednek, és mondád: Segítséget
adtam a vitéznek, felmagasztaltam a
népbõl választottat; Csel. 13,22.
20.Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat;
szent olajommal kentem fel õt,
Zsolt. 45,7. 92,10. 105,15. Ésa. 61,1. 1Kor. 1,21.
21. Akivel állandóan vele lesz az én
kezem, sõt az én karom erõsíti meg õt.
22. Nem nyomhatja el õt az ellenség,
és a gonosz ember sem nyomorgatja
meg õt;
23.Mert õelõtte rontom meg az õ
szorongatóit, és verem meg az õ gyûlölõit.
Zsolt. 105,14. Ésa. 10,11. 54,17. Hab. 3,13.
24. És vele lesz az én hûségem és
kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik
fel az õ szarva. Zsolt. 61,7.
25. És rávetem az õ kezét a tengerre,
és az õ jobbját a folyóvizekre. Zsolt. 72,8.
26. Õ így szólít engem: Atyám vagy Te;
én Istenem és üdvösségem Kõsziklája!
2Sám. 7,14. Jer. 3,19. Ján. 5,17.
27. Én meg elsõszülöttemmé teszem
Õt és feljebbvalóvá a föld királyainál.
Zsolt. 2,7. Jel. 1,5.
28. Örökké megtartom néki az én
kegyelmemet, és az én szövetségem
bizonyos marad õvele. Ésa. 55,3.
29. Az Õ magvát örökkévalóvá teszem,
és az Õ királyiszékét, mint az egeknek
napjait. Ésa. 9,7. Jer. 33,17. Dán. 7,14.
30. Ha az õ fiai elhagyják az én törvényemet,
és nem járnak az én végzéseim
szerint;
31. Ha az én rendeléseimetmegtörik, és
meg nem tartják az én parancsolataimat:
32. Akkor vesszõvel látogatom meg bûnüket,
és vereségekkel az õ álnokságukat;
33. De az én kegyelmemet nem vonom
meg tõle, és az én hûséges voltomban
nem hazudok.
34. Nem töröm meg az én szövetségemet,
és ami kijött az én számból, el nem
változtatom. 4Móz. 23,19. Ezék. 12,28.
35.Megesküdtem egyszer az én szentségemre:
vajonmegcsalhatnám-éDávidot?
36. Az Õ magva örökké megmarad,
és az Õ királyiszéke olyan elõttem, mint
a nap. 2Sám. 7,16. Luk. 1,33. Ján. 12,34.
37.Megáll örökké, mint a hold, és
hûséges, mint a mennyben lévõ bizonyság.
Szela. Jer. 31,35. 1Ján. 5,7.
38. De Te elvetetted és megutáltad õt,
ésmegharagudtál a Te felkentedre.
5Móz. 32,19. 1Krón. 28,9.
39. Felbontottad a Te szolgáddal kötött
szövetséget, földre tiportad az õ koronáját.
Zsolt. 74,7. JerSir. 5,16.
40. Lerontottad az õ kõfalait mind;
romokká tetted erõsségeit.
41. Zsákmányolták õt mind az úton járók;
gyalázattá lett az õ szomszédai elõtt.
42. Felmagasztaltad az õ szorongatóinak
jobbját, és megvidámítottad minden
ellenségét.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 89. 609
43.Még fegyverének élét is elvetted,
és nem segítetted õt a harcban.
44. Eltörölted az õ fényességét, és az õ
királyiszékét a földre vetetted.
45. Az õ ifjúságának napjait megrövidítetted,
gyalázatot borítottál reá. Szela.
46.Meddig rejtegeted még magad, oh
Uram, szüntelen, és ég a Te haragod,
mint a tûz?
47. Emlékezz meg rólam: mily rövid az
élet! Mily semmire teremtetted Te mind
az embernek fiait! Jób 7,7. 10,9. Zsolt. 90,9.
48. Kicsoda oly erõs, hogy éljen és ne
lásson halált s megszabadítsa magát a
Seolnak kezébõl? Szela. Zsid. 9,27. 11,5.
49. Hol van a Te elõbbi kegyelmességed,
Uram? Megesküdtél Dávidnak a Te
hûséges voltodra!
2Sám. 7,15. Zsolt. 54,5. Ésa. 55,3. Jer. 30,9.
50. Emlékezzél meg Uram a Te szolgáidnak
gyalázatáról! Hogy sok népnek
gyalázatát hordozom keblemben,
51. Amelyekkel gyaláztak a Te ellenségeid
Uram, amelyekkel gyalázták a Te felkentednek
lépéseit. Zsolt. 74,10. Ésa. 37,23.
52. Áldott legyen az Úr mindörökké!
Ámen és Ámen.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 116
Tegnapi: 184
Heti: 116
Havi: 3 960
Össz.: 872 095

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 56.Zsoltárok könyve.Harmadik könyv 73-89.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »