Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

NEGYEDIK KÖNYV

Mózes imádsága
90 Uram, Te voltál nékünk hajlékunk
nemzedékrõl nemzedékre!
2.Minekelõtte hegyek lettek és föld
és világ formáltaték, öröktõl fogva mindörökké
Te vagy Isten. Péld. 8,25.
3. Te visszatéríted a halandót a porba,
és eztmondod: Térjetek vissza embernek
fiai! 1Móz. 3,19.
4.Mert ezer esztendõ annyi elõtted,
mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint
egy õrjárásnyi idõ éjjel. Zsid. 13,8. 2Pét. 3,8.
5. Elragadod õket; olyanokká lesznek,
mint reggelre az álom; mint a fû, amely
sarjad; Zsolt. 73,20. Ésa. 40,6.
6. Reggel virágzik és sarjad, és estére
elhervad és megszárad. Jób 14,2. Zsolt. 92,7.
7. Bizony megemésztetünk a Te haragod
által, és a Te búsulásod miatt megromlunk!
8. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat;
titkos bûneinket a Te orcádnak világa elé.
Zsolt. 19,12. 50,21. Jer. 16,17.
9.Mert minden napunk lehanyatlott a
Te haragodmiatt; bevégeztük esztendeinket,
mint egy sóhajtást.
10. A mi esztendeinknek napjai hetven
esztendõ, vagy ha feljebb, nyolcvan
esztendõ, és nagyobb részük nyomorúság
és fáradság, amely gyorsan tovatûnik,
mintha repülnénk.
11. Ki tudhatja a Te haragodnak erejét,
és a Te félelmetességed szerint való haragodat?
12. Taníts minket úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk.
2Móz. 4,12.
Zsolt. 32,8. 34,11. 39,4. Ésa. 2,3. Ef. 5,15--17.
13. Térj vissza Uram! meddig késel?
És könyörülj a Te szolgáidon. 5Móz. 32,36.
14. Jó reggel elégíts meg minket a Te
kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és
vigadjunk minden napon. Zsolt. 25,6. 30,5.
15. Vidámítsmegminket ami nyomorúságunk
napjaihoz képest, az esztendõkhöz
képest, amelyekben gonoszt láttunk.
16. Láttassék meg a Te mûved a Te
szolgáidon, és a Te dicsõséged azoknak
fiain. Hab. 3,2.
17. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek
jókedve mirajtunk, és a mi
kezünknek munkáját tedd állandóvá
nékünk; a mi kezünknek munkáját
tedd állandóvá!
Zsolt. 29,2. 45,11. Ésa. 61,1. 3. 2Thess. 2,16. 3,3.
A mindenható Isten oltalma
91 Aki a Felségesnek (Elion) rejtekében
lakozik, a Mindenhatónak
(Shaddai) árnyékában nyugszik az.
Zsolt. 32,7. Ésa. 25,4.
2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam,
váram, Istenem, Õbenne bízom!
3.Mert Õ szabadít meg téged a madarásznak
tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl.
4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai
alatt lészen oltalmad; pajzs és páncél az
Õ hûsége. Zsolt. 17,8. 61,4.
5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl,
a repülõ nyíltól nappal; Ésa. 43,1.
6. A dögvésztõl, amely a homályban jár;
a döghaláltól, amely délben pusztít.
610 ZSOLTÁROK KÖNYVE 89. 90. 91.
7. Elesnek mellõled ezren, és jobb
kezed felõl tízezren; és hozzád nem is
közelít. Péld. 3,23.
8. Bizony szemeiddel nézed és meglátod
a gonoszok megbüntetését!Mal. 1,5.
9.Mert azt mondtad te: Az Úr az én
oltalmam; a Felségest választottad a te
hajlékoddá:
10. Nem illet téged a veszedelem, és
csapás nem közelget a sátorodhoz;
Zsolt. 121,6. Péld. 1,33. 12,21. 2Thess. 3,3. 2Pét. 2,9.
11.Mert az Õ angyalainak parancsolt
felõled, hogy õrizzenek téged minden
utadon. Zsolt. 34,7.Mát. 4,6. Zsid. 1,14.
12. Kézen hordoznak téged, hogy meg
ne üssed lábadat a kõbe.
Zsolt. 37,24. Luk. 4,10--11.
13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz,
megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Jób 5,23. Luk. 10,19.
14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám,
megszabadítom õt, felmagasztalom õt,
mert ismeri az én nevemet!
15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom
õt; vele vagyok háborúságában,
megmentem és megdicsõítem õt.
Zsolt. 50,15. Ésa. 58,9. Zak. 13,9.
16. Hosszú élettel elégítem meg õt, és
megmutatom néki az én üdvösségemet.
2Móz. 23,26. Jób 5,26. Zsolt. 92,14. Ésa. 46,4.
Zsoltár, szombat napra
92 Jó dolog hálát adni az Úrnak, és
dicséretet énekelni a Te nevednek,
oh Felséges! Zsolt. 91,14. 147,1.
2. Hirdetni jó reggel a Te kegyelmedet,
és éjjelente a Te hûséges voltodat.
3. Tíz húrú hegedûvel és lanttal, hárfán
való zengedezéssel.
4.Mert megvidámítottál engem Uram
a Te cselekedeteddel, a Te kezednek
mûveiben örvendezem.
5.Mely nagyok Uram a Te mûveid,
igen mélységesek a Te gondolataid!
Ésa. 28,19. Róm. 11,33.
6. A balgatag ember nemtudja, a bolond
pedig nem érti meg ezt: Zsolt. 73,22. 94,8.
7. Hogy mikor felsarjadnak a gonoszok,
mint a fû, és virágoznak mind a hamisság
cselekedõk, örökre elvesznek õk;
Jób 21,7. Jer. 12,1.Mal. 3,15.
8. Te pedig Uram, magasságos vagy
örökké!
9.Mert ímé, a Te ellenségeid elvesznek,
és elszélednek mind a hamisság cselekedõk!
Zsolt. 5,4–6.
10. De Te magasra növeszted az én
szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztod
csillogó olajjal. Zsolt. 23,5. 45,7.
89,20. 105,15. Ésa. 61,1. 2Kor. 1,21.
11. És legeltetem szememet az én ellenségeimen,
és az ellenem támadó gonosztevõkön
mulat majd a fülem. Zsolt. 54,7.
12. Az igaz virágzik, mint a pálmafa,
növekedik, mint a cédrus a Libánonon.
Zsolt. 52,8. Én. 7,7. Hós. 14,6.
13. Plánták õk az Úrnak házában; a mi
Istenünknek tornácaiban virágzanak.
Ésa. 60,21. 61,3.
14.Még a vén korban is gyümölcsöznek;
kövérek és zöldellõk lesznek;
2Móz. 23,26. Zsolt. 91,16. Ésa. 46,4.
15. Hogy hirdessék, hogy igazságos az
Úr, az én Kõsziklám, és hogy nincsen
hamisság Õbenne! 5Móz. 32,4. Róm. 9,14.
Isten királyságának dicsõsége
93 Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött
fel; felöltözött az Úr: erõt övezett
magára; megerõsítette a földet is,
hogy meg ne induljon.
Zsolt. 104,1. Ésa. 52,7. Jel. 19,6.
2. Állandó a Te királyiszéked eleitõl fogva;
öröktõl fogva vagy Te!
Zsolt. 45,6. Péld. 8,22. JerSir. 5,19.
3. A folyóvizek Uram, a folyóvizek zúgnak,
a folyóvizek hullámokat hánynak;
4. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek
felséges morajlásánál felségesebb az Úr a
magasságban. Zsolt. 29,10. 65,7.
5. A Te bizonyságaid igen bizonyosak, a
Te házadat szentség illeti Uram, örökkön
örökké! Ésa. 54,10. Luk. 16,17.
Könyörgés szabadulásért
az Isten népének elnyomóitól
94 Oh Uram (Jehova), bosszúállásnak
Istene (El)! Bosszúállásnak Istene,
jelenj meg!
5Móz. 32,35. Ésa. 35,4. Náh. 1,2. Róm. 12,19.
2. Emelkedjél fel Te, földnek Bírája,
fizess meg a kevélyeknek! 1Móz. 18,25.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 91. 92. 93. 94. 611
3. A gonoszok, Uram, meddig még,
meddig örvendeznek még a gonoszok?
Jób 20,5.
4. Piszkolódnak, keményen szólnak;
kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedõi.
Zsolt. 31,18. Júd. 15.
5. A Te népedet Uram (Jehova) tapossák,
és nyomorgatják a Te örökségedet.
6. Az özvegyet és jövevényt megölik, az
árvákat is meggyilkolják.
7. És ezt mondják: Nem látja az Úr (Jah),
és nemveszi észre a Jákób Istene (Elohim)!
Jób 22,13. Zsolt. 10,11. 13.
8. Eszméljetek ti bolondok a nép között!
És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre?
9. Aki a fület plántálta, avagy nemhall-é?
És aki a szemet formálta, avagy nemlát-é?
2Móz. 4,11. Péld. 20,12.
10. Aki megfeddi a népeket, avagy nem
fenyít-é meg? Õ, aki az embert tudományra
tanítja: Jób 35,11. Ésa. 28,26.
11. Ismeri az Úr az embernek gondolatait,
hogy azok hiábavalók. 1Kor. 1,21. 3,20.
12. Boldog ember az, akit Te megfeddesz
Uram, és akit megtanítasz a Te törvényedre;
Péld. 3,11. 1Kor. 11,32. Zsid. 12,5.
13. Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem
napján, míg megásták a vermet a
hitetlennek!
14. Bizony nem veti el az Úr az Õ népét,
és el nem hagyja az Õ örökségét!
5Móz. 31,6. 1Sám. 12,22. 1Kir. 6,13. Róm. 11,2.
15.Mert megigazulásra fordul az ítélet,
és követik azt mind az igazszívûek.
16. Kicsoda támad fel mellettem a gonoszok
ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság
cselekedõk ellen?
17. Ha az Úr nem lett volna segítségül
nékem, már-már ott lakoznék lelkem a
csendességben.
18.Mikor azt mondtam: Az én lábam
eliszamodott: a Te kegyelmed, Uram,
megtámogatott engem.
19.Mikor megsokasodtak bennem az
én aggódásaim: a Te vigasztalásaid megvidámították
az én lelkemet. Ján. 14,16.
20. Van-é köze hozzád a hamisság székének,
amely nyomorúságot szerez törvény
színe alatt?
Zsolt. 58,2. Ésa. 10,1. Ámós 6,3. 2Kor. 6,14.
21. Egybegyülekeznek az igaznak élete
ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak
vérét. 2Móz. 23,7. Péld. 17,15.Mát. 27,4.
22.De kõváram lett nékem az Úr, és az
én Istenem az én oltalmam Kõsziklája;
23. És visszafordítja reájuk az õ álnokságukat,
és az õ gonoszságukkal veszti el
õket; elveszti õket az Úr, a mi Istenünk.
Isten dicséretére való hívogatás
95 Jöjjetek el, énekeljünk az Úrnak;
vigadozzunk a mi üdvösségünk
Kõsziklájának! Zsolt. 33,1. 89,26.
2.Menjünk elébe hálaadással; vigadozzunk
néki zsoltárokat zengve. Ef. 5,19.
3.Mert nagy Isten az Úr, és nagy Király
minden istenen felül. 1Kor. 8,5. 6.
4. Akinek kezében vannak a földnek
mélységei, és a hegyeknek magasságai
is az övé. 1Móz. 1,9. 10. Jón. 1,9.
5. Akié a tenger, és Õ alkotta is azt, és
a szárazföldet is az Õ kezei formálták.
6. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le;
essünk térdre az Úr elõtt, a mi Alkotónk
elõtt! Ésa. 54,5. Jón. 1,3. 1Kor. 6,20. Ef. 3,14.
7.Mert Õ a mi Istenünk, mi pedig
az Õ legelõjének népei és az Õ kezének
juhai vagyunk; vajha ma hallanátok az
Õ szavát. Zsid. 3,7.
8. Ne keményítsétekmeg a ti szíveteket,
mint Meribáhnál, mint Masszáh napján a
pusztában: 4Móz. 14,22.
9. Ahol megkísértettek engem a ti atyáitok;
próbára tettek engem, jóllehet látták
az én cselekedeteimet.
10. Negyven esztendeig bosszankodtam
e nemzetségen, és mondám: Tévelygõ
szívû nép õk, és nem ismerik õk az én
útjaimat! Zsid. 3,10.
11. Akiknek megesküdtem haragomban:
Nem mennek be az én nyugodalmamba.
Zsid. 4,3.
Isten királyságának
hirdetése a pogányok között
96 Énekeljetek az Úrnak új éneket;
énekelj az Úrnak te egész föld!
2. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az
Õ nevét; hirdessétek napról napra az Õ
üdvösségét.
612 ZSOLTÁROK KÖNYVE 94. 95. 96.
3. Beszéljétek a népek között azÕdicsõségét,
minden nemzet között az Õ csodadolgait;
4.Mert nagy az Úr és igen dicséretes,
rettenetes minden isten felett.
5.Mert a nemzeteknek minden istene
bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.
Ésa. 41,24. 42,5. 44,10. Jer. 10,11.
Csel. 19,26. 1Kor. 8,4. 5. 10,19. Zsid. 1,10.
6. Tisztesség és fenség van elõtte; erõ
és ékesség az Õ szentélyében.
7. Adjatok az Úrnak népeknek nemzetségei,
adjatok az Úrnak dicsõséget és tisztességet!
Zsolt. 29,1.
8. Adjátok az Úrnak neve dicsõségét;
hozzatok ajándékot és jöjjetek be az Õ
tornácaiba!
9. Hajoljatokmeg az Úr elõtt szent ékességben;
rettegjen elõtte az egész föld!
2Krón. 20,21. Zsolt. 29,2.
10.Mondjátok a népek között: Az Úr
uralkodik; megerõsítette a földet, hogy
meg ne induljon; Õ ítéli meg a népeket
igazsággal. Ján. 5,22. Jel. 11,15. 19,6.
11. Örüljenek az egek és örvendezzen a
föld; harsogjon a tenger és minden benne
való!
12. Viduljon a mezõ s minden, ami rajta
van; örvend akkor az erdõ minden fája is,
13. Az Úrnak orcája elõtt, mert eljön,
mert eljön, hogy megítélje a földet.Megigazultsággal
ítéli majd a világot, és a
népeket az Õ igazságával.
Zsolt. 98,9. Jel. 19,11.
Sion öröme: Isten az egész föld Ura
97 Az Úr (Jehova) uralkodik, örüljön
a föld; örvendezzenek a temérdek
szigetek.
2. Felhõ és homályosság van körülötte;
megigazultság és jogosság az Õ székének
erõssége.
3. Tûz jár elõtte, és köröskörül elégeti
az Õ ellenségeit. Dán. 7,10. Hab. 3,5
4.Megvilágosítják az Õ villámai a világot;
látja ezt a föld és remeg.
5. A hegyek, mint a viasz megolvadnak
az Úr (Jehova) elõtt, az egész földnek Ura
(Adon) elõtt.
6. Az egek hirdetik az Õ igazságát, és
minden nép látja az Õ dicsõségét.
7.Megszégyenülnekmind a faragott képek
szolgái, akik bálványokkal dicsekednek;
meghajolnak elõtte mind az istenek.
8. Hallotta és örvendezett Sion, és örülének
Júdának leányai a Te ítéleteidnek
Uram!
9.Mert Te Felséges (Elion) Úr (Jehova)
vagy az egész földön, és igen felmagasztaltattál
minden isten felett! Ef. 1,21.
10. Akik szeretitek az Urat, gyûlöljétek
a gonoszt! Megõrzi kegyeltjeinek életét;
a gonoszok kezébõl megszabadítja õket.
1Sám. 2,9. Zsolt. 37,40. Péld. 2,8.
Jer. 15,21. Dán. 3,28. 6,22. Ámós 5,15. Róm. 12,9.
11. Világosság támad fel az igazra, és
az egyenesszívûekre öröm. Péld. 4,18.
12. Örüljetek, ti igazak az Úrban, és
adjatok hálát az Õ szentségéért! Zsolt. 33,1.
Megismertette az Úr az Õ üdvösségét
98 Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodadolgokat cselekedett;
gyõzelmet aratott az Õ jobbja és az Õ
szentséges karja. Ésa. 42,10. 59,16. 63,5.
2.Megismertette az Úr (Jehova) az Õ
üdvösségét; a népek elõtt megjelentette
az Õ igazságát. Ésa. 62,2. Luk. 2,30. Róm. 3,25.
3.Megemlékezett az Õ kegyelmérõl
és Izrael házához való hûségérõl; látták
a földnek minden határai a mi Istenünknek
(Elohim) üdvösségét. Ésa. 49,6. 52,10.
Luk. 1,54. 3,6. Csel. 13,47. 28,28.
4. Vígan énekelj az Úrnak te egész föld;
harsanjatok fel, örvendezzetek és dicséretet
énekeljetek! 4Móz. 10,10.
5. Zengedezzetek az Úrnak hárfával,
hárfával és zeneszóval; 2Krón. 29,27.
6. Trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok
a Király, az Úr elõtt! 1Krón. 15,28.
7. Harsogjon a tenger és minden benne
való, a világ és akik lakoznak benne.
8. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek
együtt örvendezzenek
9. Az Úr elõtt, mert eljön megítélni a
földet; megítéli a világot igazsággal és a
népeket jogossággal. Zsolt. 96,13.
Az Úr királyságában szentség uralkodik
99 Az Úr uralkodik, reszkessenek a
népek; Kerubokon ül, remegjen
a föld! 2Móz. 25,22. 1Sám. 4,4.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 96. 97. 98. 99. 613
2. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos
Õ minden nép felett.
3. Dicsérjék a Te nagy és rettenetes nevedet;
mert szent az! 5Móz. 28,58. Jel. 15,4.
4. És tisztesség a királynak, aki szereti
a jogosságot! Te megerõsítetted az egyenességet;
jogosságot és igazságot szereztél
Jákóbban. 1Móz. 18,25. 5Móz. 32,4. Jób 36,5.
5.Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket,
és boruljatok le az Õ lábainak zsámolya
elé, mert szent Õ! Zsolt. 132,7.
6.Mózes és Áron az õ papjaival, és
Sámuel és akik az Õ nevét segítségül
hívták, segítségül hívják vala az Urat,
ésmeghallgatá õket.
7. Felhõoszlopban szólt hozzájuk; megõrizték
az Õ bizonyságtételeit és rendeletét,
amelyet adott nékik. 2Móz. 33,9.
8. Uram, mi Istenünk! Te meghallgattad
õket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk; de
megbosszultad az õ hiábavalóságaikat.
5Móz. 9,20. Sof. 3,7.
9.Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket,
és boruljatok le az Õ szent hegyén;
mert szent az Úr, a mi Istenünk!
Hálaadó zsoltár
100 Vígan énekelj az Úrnak te
egész föld!
2. Szolgáljatok az Úrnak örömmel;
menjetek elé énekszóval.
3. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten;
Õ alkotott minket és nem magunk; az Õ
népe és az Õ legelõinek juhai vagyunk.
Ésa. 40,11. Ezék. 34,10. Ef. 2,10.
4.Menjetek be az Õ kapuin hálaadással,
tornácaiba dicséretekkel; adjatok
hálákat néki, áldjátok az Õ nevét!
Zsolt. 84,4. 122,1. Péld. 25,13.
5.Mert jó az Úr, az Õ kegyelme örökkévaló,
és az Õ hûsége nemzedékrõl
nemzedékre! Zsolt. 136,1.
A hûséges lakozik az Úr mellett
(Dávid zsoltára.)
101 Kegyelemrõl és igazságról énekelek;
néked zengek éneket,
Uram!
2. Gondom van a tökéletes útra: mikor
jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége
szerint járok az én házamban.
1Sám. 18,14. 1Kir. 9,4. 11,4. Péld. 16,20. 28,26.
3. Nem vetem a szemem hiábavaló
dologra; a pártoskodók cselekedetét
gyûlölöm, nincs köze hozzám.
Józs. 23,6. 1Sám. 12,20.
4. A csalárd szív távol van tõlem, gonoszt
nem ismerek. Mát. 7,23. 2Tim. 2,19.
5. Aki titkon rágalmazza az õ felebarátját,
elvesztem azt; kinek szeme kevély és
szíve felfuvalkodott, azt el nem szenvedem.
Péld. 6,17. Zak. 8,17. 2Thess. 1,6.
6. Szemmel tartom a föld hûségeseit,
hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség
útjában járó, az fog szolgálni engem.
Zsolt. 119,63. Róm. 13,4.
7. Nem lakozik az én házamban, aki
csalárdságot mûvel; aki hazugságot
szól, nem állhat meg szemeim elõtt.
8. Reggelenként elveszteme földnek latrait,
hogy kigyomláljak az Úrnak városából
minden gonosztevõt.
Zsolt. 108,12--13. Jer. 21,12. Hós. 9,3.
A nyomorultnak imádsága, amikor
eleped és kiönti panaszát az Úr elé
102 Uram, hallgasd meg az én
imádságomat, és kiáltásom
jusson hozzád!
2. Ne rejtsd el a Te orcádat tõlem;mikor
szorongatnak engem, hajtsd hozzám a
Te füledet; mikor kiáltok, hamar hallgass
meg engem!
3.Mert elenyésznek az én napjaim,mint
a füst, és csontjaim, mint valami tûzhely,
üszkösök. JerSir. 1,13. Jak. 4,14.
4. Letaroltatott és megszáradt, mint a
fû az én szívem; még kenyerem megevésérõl
is elfelejtkezem.
5. Nyögésemnek szavától csontom a
húsomhoz ragadt.
6. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz;
olyanná lettem, mint a bagoly a romokon.
Ésa. 34,15. Sof. 2,14.
7. Virrasztok és olyan vagyok, mint a
magányos madár a háztetõn.
8.Minden napon gyaláznak engem ellenségeim,
haragosaim átokként használják
nevem. Csel. 23,12.
9. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt,
és italomat könnyekkel vegyítem,
10. A Te felindulásod és haragod miatt;
mert felemeltél és földhöz vertél engem.
614 ZSOLTÁROK KÖNYVE 99. 100. 101. 102.
11. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt
árnyék; magam pedig, mint a fû, megszáradtam.
Zsolt. 39,5. Jak. 4,14.
12. De Te Uram, örökké megmaradsz,
és a Te emlékezeted nemzetségrõl nemzetségre
áll. 1Tim. 6,16.
13. Te kelj fel, könyörülj a Sionon!
Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert
eljött a megszabott idõ. Ésa. 40,2.
14.Mert kedvelik a Te szolgáid annak
köveit, és a porát is kímélik. Dán. 9,2.
15. És félik a népek az Úrnak nevét, és
e földnek minden királya a Te dicsõségedet;
1Kir. 8,43.
16.Mikor az Úr megépíti a Siont, megjelenik
az Õ dicsõségében. Ésa. 60,1.
17. Odafordul a gyámoltalanok imádsága
felé, és azoknak imádságát meg nem
utálja. Neh. 2,8.
18. Irattassék meg ez a következõ nemzedéknek,
és a teremtendõ nép dicsérni
fogja az Urat. Ésa. 43,2. Róm. 15,4. 1Kor. 10,11.
19.Mert alátekintett az Õ szentségének
magaslatáról; a mennyekbõl a földre nézett
le az Úr. 5Móz. 26,15.
20. Hogy meghallja a fogolynak nyögését,
és hogy feloldozza a halálnak fiait.
21. Hogy hirdessék az Úrnak nevét a
Sionon, és az Õ dicséretét Jeruzsálemben.
22.Mikor egybegyûlnek a népek mindnyájan,
és az országok, hogy szolgáljanak
az Úrnak. Hós. 1,11. 3,5.
23.Megsanyargatta az én erõmet az
úton, megrövidítette napjaimat.
24. Eztmondám: Én Istenem! Ne vígy el
engem az én napjaimnak felén; a Te esztendeid
nemzedékek nemzedékéig tartanak.
Hab. 1,12.
25. Régente fundáltad a földet, s az egek
is a Te kezednek munkája. Zsid. 1,10.
26. Azok elvesznek, de Te megmaradsz;
mindazok elavulnak, mint a ruha; mint az
öltözetet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak.
Ésa. 55,19. 66,2. Róm. 8,20. 2Pét. 3,7.
27. De Te ugyanaz vagy, és a Te esztendeid
el nem fogynak. Mal. 3,6.
28. A Te szolgáidnak fiai megmaradnak,
és az õ magvuk erõsen megáll elõtted.
Zsid. 13,8. Jak. 1,17.
Dávid hálaéneke
103 Áldjad én lelkem az Urat, és
egész bensõmaz Õ szent nevét.
2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne
feledkezzél semmi jótéteményérõl.
3. Aki megbocsátja minden bûnödet,
meggyógyítja minden betegségedet.
2Móz. 15,26. Ésa. 33,24. 53,5. Jer. 17,14.
4. Aki megváltja életedet a pusztulástól;
kegyelemmel és irgalmassággal
koronáz meg téged. Zsolt. 30,3. 147,3. Zsid. 4,16.
5. Aki jóval elégíti meg a te szádat,
ifjúságodat megújítja, mint a sasét.
Ésa. 40,31. Tit. 3,5.
6. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet
minden elnyomottal.
7.Megismertette az Õ útjait Mózessel;
Izrael fiaival az Õ cselekedeteit.
2Móz. 33,12--17. Zsolt. 147,19.
8. Könyörülõ és irgalmas az Úr, késedelmes
a haragra és nagy kegyelmû.
2Móz. 34,6. 4Móz. 14,18.
5Móz. 5,10. Neh. 9,17. Jer. 32,18.
9. Nem feddõdik minduntalan, és nem
tartja meg haragját örökké.
Ésa. 57,16. Jer. 3,5.Mik. 7,18.
10. Nem bûneink szerint cselekszik
velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink
szerint. Ezsdr. 9,13. JerSir. 3,22.
11.Mert amilyen magasan van az ég
a föld felett, olyan nagy az Õ kegyelme
az Õt félõk iránt.
12. Amilyen távol van a napkelet a
napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk
a mi vétkeinket. Ésa. 43,25. Ef. 1,7.
13. Amilyen könyörülõ az atya a fiakhoz,
olyan könyörülõ az Úr az Õt félõk iránt.
Mal. 3,17.
14.Mert Õ tudja a mi formáltatásunkat;
megemlékezik róla, hogy por vagyunk.
15. Az embernek napjai olyanok, mint a
fû, úgy virágzik, mint a mezõnek virága.
16. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen
többé, még a helyét sem ismerik
többé.
17. De az Úr kegyelme öröktõl fogva
való és örökkévaló az Õt félõkön, és az
Õ megigazultsága a fiaknak fiain;
18. Azokon, akik megtartják az Õ
szövetségét és megemlékeznek az
Õ parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék.
5Móz. 7,9.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 102. 103. 615
19. Az Úr a mennyekbe helyezte az Õ
székét és az Õ királysága uralkodik mindenek
felett. Zsolt. 47,2.
20. Áldjátok az Urat Õ angyalai, ti
hatalmas erejûek, akik teljesítitek az
Õ parancsait, figyelmezvén az Õ Igéjének
elhangzására. Mát. 6,10. Zsid. 1,14.
21. Áldjátok az Urat minden Õ serege:
Õ szolgái, akaratának teljesítõi!
22. Áldjátok az Urat minden Õ teremtményei,
az Õ uralkodásának minden
helyén! Áldjad én lelkem az Urat!
Isten tökéletes munkáinak
dicsérete a teremtésben
104 Áldjad én lelkemaz Urat! Uram
én Istenem, nagy vagy Te igen,
ékességet és fenséget öltöztél magadra!
2. Aki körülvette magát világossággal,
mint egy öltözettel, és kiterjesztette az
egeket, mint egy kárpitot;
3. Aki vizeken építi fel az Õ palotáját,
a felhõket rendeli az Õ szekerévé, jár a
szeleknek szárnyain; Ésa. 19,1. Ámós 9,6.
4. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló
tüzet szolgáivá. Zsid. 1,7.
5. Õ fundálta a földnek oszlopait, nem
mozdul az meg soha örökké.
6. Vízáradattal,mint egy ruhával borítottad
be azt, a hegyek felett is vizek állottak.
1Móz. 1,6.
7. Egy kiáltásodtól eloszlának, ésmennydörgésednek
szavától szétriadának.
1Móz. 1,9. 8,1. 3. Jób 37,4. 5. 38,10.
8. Hegyek emelkedének fel és völgyek
szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál
nékik.
9. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak,
nem térnek vissza a földnek elborítására.
1Móz. 9,11. Jób 26,10.
10. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe,
hogy folydogáljanak a hegyek
között;
11.Megitassák a mezõnek minden állatát;
a vadszamarak is megoltsák szomjukat.
12.Mellettük lakoznak az égnek madarai,
az ágak között énekelnek.
13. Akimegöntözi a hegyeket az Õ palotájából;
a Te munkáidnak gyümölcsébõl
megelégíttetik a föld.
14. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és
növényeket az emberek hasznára, hogy
eledelt vegyenek a földbõl,
1Móz. 1,29. 30. 3,18. 9,3.
Jób 28,5. Zsolt. 136,25. 147,8. 9.
15. És bort, amely megvidámítja az ember
szívét, és olajat, mely fényessé teszi
orcáját; és kenyeret, amely megerõsíti az
ember szívét.
Bír. 9,13. Zsolt. 23,5. Péld. 31,6. Préd. 10,19.
16. Megöntöztetnek az Úrnak fái, a
Libanonnak cédrusai, amelyeket plántált;
17. Amelyeken madarak fészkelnek: a
gólya, amelynek a ciprusok a háza.
18. A magas hegyek a vadkecskéknek,
a sziklák hörcsögöknek menedéke.
Péld. 30,26.
19. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására;
a napot, amely lenyugovását tudja.
1Móz. 1,14. Zsolt. 19,6.
20. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka
legyen, amelyben szétjárjanak a mezõnek
összes vadai; Zsolt. 74,16. Ésa. 45,7.
21. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak
a prédáért, sürgetvén Istentõl eledelüket.
Jób 38,39. Jóel 1,20.
22. Ha felkél a nap, elrejtõznek és hajlékaikban
heverésznek;
23. Az ember munkájára megy ki, és
az õ dolgára mind estig. 1Móz. 3,19.
24.Milyen számtalanok a Te mûveid,
Uram! Mindazokat bölcsen alkottad
meg, és betelt a föld a Te gazdagságoddal.
Péld. 3,19. Jer. 10,12.
25. Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak
benne amegszámlálhatatlan csúszók;
apró állatok nagyokkal együtt.
26. Amott gályák járnak s cethal, amelyet
azért formáltál, hogy játszadozzék
benne. Jób 41,1.
27.Mindazok Tereád várnak, hogy
megadjad eledelüket alkalmas idõben.
Zsolt. 136,25. Róm. 11,36.
28. Adsz nékik és õk takarnak; megnyitod
kezedet, és megtelnek a Te jóvoltoddal.
29. Elrejted orcádat, megháborodnak;
elveszed a leheletüket, kimúlnak és porrá
lesznek újra. Préd. 12,7.
30. Kibocsátod a Te Szellemedet, megújulnak,
és újjá teszed a földnek színét.
616 ZSOLTÁROK KÖNYVE 103. 104.
31. Az Úrnak dicsõsége örökkévaló;
az Úr örvendezni fog az Õ teremtményeiben;
32. Rátekint e földre és megrendül az;
megilleti a hegyeket, és füstölögnek azok.
33. Énekelek az Úrnak míg csak élek;
dicséretet énekelek az én Istenemnek,
amíg vagyok! Zsolt. 63,4.
34. Legyen kedves néki az én rebegésem;
örvendezem én az Úrban;
35. Vesszenek el a bûnösök a földrõl,
és a gonoszok ne legyenek többé! Áldjad
én lelkem az Urat; dicsérjétek az Urat!
Isten dicsérete
Izraellel való jótéteményeiért
105 Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok
segítségül az Õ nevét, hirdessétek
a népek között az Õ cselekedeteit!
1Krón. 16,8–10. Ésa. 12,4.
2. Énekeljetek néki, zsoltárokat zengjetek
néki, beszéljétek el minden Õ csodatételét.
Zsolt. 119,27.
3. Dicsekedjetek az Õ szent nevével;
örvendezzen azoknak a szívük, akik
keresik az Urat.
4. Kívánjátok az Urat és az Õ erejét;
keressétek az Õ orcáját szüntelen.
Ésa. 55,6. Hós. 10,12.
5. Emlékezzetek meg az Õ csodáiról,
amelyeket cselekedett; jeleirõl és az Õ
szájának ítéleteirõl. Zsolt. 78,3–6. 13–27.
6. Oh Ábrahámnak, az Õ szolgájának
magva; oh Jákóbnak, az Õ választottának
fiai!
7. Õ, az Úr a mi Istenünk, az egész földre
kihat az Õ ítélete. Ésa. 26,9.
8.Megemlékezik az Õ szövetségérõl
mindörökké; az Igérõl, amelyet megszabott
ezer nemzetségig; Luk. 1,72.
9. Amelyet kötött Ábrahámmal, és az
Õ Izsáknak tett esküvésérõl. 1Móz. 17,2.
22,16. 26,3. 28,13. 35,11. Gal. 3,17. Zsid. 6,17.
10. És rendelte azt Jákóbnak törvényül,
Izraelnek örök szövetségül,
11.Mondván:Néked adomKánaán földjét,
sors szerint való örökségetekül.
1Móz. 13,15. 15,18.
12.Mikor még csekély számmal voltak,
igen kevesen és mintegy jövevények abban,
1Móz. 34,30. 5Móz. 7,7. Zsid. 11,9.
13. És egyik nemzettõl a másikhoz bujdosának,
egyik országból amásik néphez:
14. Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa
õket, sõt királyokat is megfenyített
miattuk, mondván: Zsolt. 89,22.
15.Meg ne illessétek az én felkentjeimet,
és az én prófétáimnak ne ártsatok!
1Krón. 16,22. Zsolt. 89,20. 23. Ésa. 41,10. 54,17.
16.Mikor éhséget idéze elõ a földön;
és a kenyérnek minden botját eltöré,
1Móz. 41,54. 3Móz. 26,26. Ésa. 3,1. Ezék. 4,16.
17. Elküldött elõttük egy férfiút, Józsefet,
aki rabszolgául adatott el; 1Móz. 37,28.
18. A lábait béklyóba szorították, õmaga
vasban járt, 1Móz. 40,15.
19.Mindazideig, amíg Igéje beteljesedett.
Az Úr beszéde megpróbálta õt.
20. Elküldött a király és feloldotta õt, a
népeken uralkodó, és szabadon engedte õt;
21. Úrrá tevé õt az õ házán, és uralkodóvá
minden jószágán;
22. Hogy fõembereit tetszése szerint
kötöztetheté, és véneit is bölcsességre
taníthatá.
23. És beméne Izrael Egyiptomba, s
Jákób a Khám földjén zsellérkedék.
1Móz. 46,6. Csel. 7,15.
24. És igen megszaporítá az Õ népét,
és erõsebbé tevé elnyomóinál. 2Móz. 1,7.
25. Elváltoztatá azoknak szívét, hogy
gyûlöljék az Õ népét, és álnokul cselekedjenek
az Õ szolgáival.
26. Elküldte Mózest, az Õ szolgáját, és
Áront, akit választott. 4Móz. 16,5.
27. Elvégezék azok között az Õ jeleit,
és a csodákat a Khám földjén.
28. Sötétséget bocsátott és elsötétítette
azt, és azok nem engedetlenkedtek az Õ
rendeleteinek. Zsolt. 99,7.
29. Vizeiket vérré változtatá, és megölé
az õ halaikat.
30. Földjük békáktól hemzsegett, még
a királyuk termeiben is.
31. Szólt, és támadának legyek és szúnyogok
minden õ határukon.
32. Adott nékik esõ gyanánt jégesõt, és
lángoló tüzet a földjükre.
33. És elvevé szõlõjüket és fügefájukat,
és széttördelé határuknak élõ fáit.
34. Szólt és támada sáska, és megszámlálhatatlan
cserebogár.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 104. 105. 617
35. És megemészte minden növényt
az õ földjükön, és az õ szántóföldjüknek
gyümölcsét megemészté.
36. Ésmegöleminden elsõszülöttet földjükön,
minden erejüknek zsengéjét.
2Móz. 12,29. Zsolt. 135,8. 136,10.
37. És kihozá õket ezüsttel és aranynyal,
és nemzetségeikben nem volt egy
beteg sem. 2Móz. 15,26.
38. Örült Egyiptom, mikor kijövének,
mert a tõlük való félelem megszállta õket.
2Móz. 12,31–33.
39. Felhõt terjeszte ki, hogy befedezze
õket, és tüzet, hogy világítson éjjel.
2Móz. 13,21. Neh. 9,12. Ésa. 4,5.
40. Könyörgésükre fürjeket hoza, és
mennyei kenyérrel elégítette meg õket.
2Móz. 16,12.
41.Megnyitotta a kõsziklát és víz zúdula
ki, folyóként futott a sivatagon. 2Móz. 17,6.
4Móz. 20,11. Zsolt. 78,15. 1Kor. 10,4.
42.Mert megemlékezett az Õ szent
ígéretérõl, és Ábrahámról, az Õ szolgájáról.
1Móz. 15,14. Zsolt. 105,8.
43. Kihozá azért az Õ népét örömmel,
és az Õ választottait vigassággal.
44. És nékik adá a pogányok földjét,
és öröklék a népek fáradságos szerzeményét.
5Móz. 6,10. Józs. 13,7. Zsolt. 78,55.
45. Azért, hogy megtartsák az Õ rendeleteit,
és törvényeit megõrizzék.
Dicsérjétek az Urat! 5Móz. 4,1. 6,21.
Dicsérjétek az Urat
106 Dicsérjétek az Urat! Adjatok
hálát az Úrnak, mert jó; mert
az Õ kegyelme örökkévaló. Mát. 19,17.
2. Ki beszélhetné el az Úr hatalmas tetteit?
és jelenthetné ki minden dicsõségét?
Zsolt. 40,5.
3. Áldott, aki megtartja a törvényt, és
igazságot cselekszik minden idõben.
Zsolt. 15,2.Mát. 22,37.
4. Emlékezzél reám, Uram, népedhez
való kegyelmedért; jöjj el hozzám üdvösségeddel,
5. Hogy láthassam választottaidhoz való
jóvoltodat, és örvendezhessek néped
örömében; hogy dicsekedjem a Te örökségeddel!
6. Vétkeztünk atyáinkkal együtt; bûnösök,
gonoszok voltunk. 1Kir. 8,47. Dán. 9,5.
7. Atyáink nem értették meg Egyiptomban
csodáidat, nem emlegették kegyelmed
sokaságát, hanem dacoskodtak a
tengernél, a Vörös tengernél.
2Móz. 14,11. 12.
8. De Õ megszabadította õket az Õ
nevéért, hogy megismertesse hatalmas
erejét. Ezék. 20,14.
9. Rákiálta a Vörös tengerre és kiszáradt,
s úgy vitte õket amélységeken,mint
egy síkon.
2Móz. 14,21. Ésa. 51,10. 63,11--13. Náh. 1,4.
10. És kimentette õket a gyûlölõ kezébõl;
megváltotta õket az ellenség kezébõl.
2Móz. 14,30. Kol. 1,13. 14.
11. Szorongatóikat víz borította el, egy
sem maradt meg belõlük.
12. És hittek az Õ igéreteinek, és énekelték
az Õ dicséretét.
13. Hamar elfeledék cselekedeteit; nem
vártak az Õ tanácsára!
14. Epekedés epeszté õket a pusztában,
és megkísértették Istent a sivatagban.
15. És megadá nékik, amit kívántak;
és ösztövérséget bocsáta lelkükbe.
2Móz. 32,4. Ésa. 10,16.
16. És irigységre indulánakMózes ellen
a táborban, az Úr szentje, Áron ellen.
4Móz. 16,2.
17.Megnyílt a föld és elnyelé Dátánt,
és beborítá Abirám seregét. 4Móz. 16,31.
18. És tûz gyulladt fel azok seregében,
láng égeté el a gonoszokat.
19. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak
az öntött bálvány elõtt.
2Móz. 32,4–6. Csel. 7,41.
20. Felcserélték az õ dicsõségüket
ökörnek képével, amely füvet eszik.
Jer. 2,11. Róm. 1,23.
21. Elfeledkezének Istenrõl, Megváltójukról,
aki nagy dolgokat mûvelt Egyiptomban,
22. Csodákat a Khám országában, félelmetes
dolgokat a Vörös tenger mellett.
23. Gondolta, hogy kipusztítja õket; de
Mózes, az Õ választottja, elébe állott a
törésre, hogy elfordítsa haragját, hogy el
ne veszítse õket. 2Móz. 32,10.
5Móz. 9,19. 10,10. Ezék. 13,5. 20,13. 22,30.
24. És becsmérelték a kívánatos földet,
nem hittek az Õ ígéretének. 4Móz. 14,2–4.
618 ZSOLTÁROK KÖNYVE 105. 106.
25. És morgolódtak sátraikban, és nem
hallgattak az Úr szavára. Zsid. 3,15.
26. Ezért Õ felemelé kezét reájuk, hogy
lesújtsa õket a pusztában; 4Móz. 14,11. 12.
27. S hogy a pogányok közé dobja magvaikat,
és szétszórja õket a tartományokban.
28.Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz,
és ették a holtak áldozatait.
Hós. 9,10. Jel. 2,14.
29. Így ingerelték Õt cselekedeteikkel,
és zúdult reájuk a csapás.
30. Ekkor felállott Fineás és ítélt; és a
csapásnak vége lett.
31. És megigazultságul tulajdoníttaték
néki nemzedékrõl nemzedékre mindörökké.
4Móz. 25,11--13.
32.Megharagíták a Meribáh vizeinél is,
és baja támadtMózesnek miattuk,
5Móz. 1,37. 3,26.
33.Mert megkeseríték az Õ Szellemét,
ésMózes gondatlanul szólt ajkaival. Jak. 3,2.
34. Nem irtották ki a népeket sem,
amint utasította õket az Úr.
5Móz. 7,2. Bír. 1,1. 2,2.
35. Sõt összeelegyedtek a pogányokkal,
és eltanulták cselekedeteiket.
Bír. 3,5. Ésa. 2,6. 1Kor. 5,6.
36. És tisztelték azoknak bálványait, és
tõrré levének azok reájuk. Bír. 2,12.
37. És feláldozák fiaikat és leányaikat
az ördögöknek, Ésa. 57,5. Ezék. 16,20.
38. És ártatlan vért ontának: fiaik és
leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak
áldoztak, és megfertõzteték a föld
öldökléssel. 4Móz. 35,33.
39. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben,
és paráznákká tetteikben.
40. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen,
és megutálta az Õ örökségét.
41. És odaadá õket pogányok kezébe,
és gyûlölõik uralkodtak rajtuk.
Bír. 2,14. Neh. 9,27.
42. És sanyargatták õket ellenségeik,
és görnyedtek azoknak hatalma alatt!
43. Számtalanszor megmentette õket,
de õk felháboríták szándékaikkal, és
mélyebben merültek bûneikbe.
44. De reájuk tekintett a nyomorúság
napján, mikor meghallgatá esedezésüket;
Bír. 10,10.
45. És megemlékezett a velük kötött
szövetségérõl, és kegyelmességének
sokasága szerint megengesztelõdék.
46. És könyörületességre indítá irántuk
mindazokat, akik õket fogva elvitték.
Ezsdr. 9,9. Jer. 42,12.
47. Ments meg minket, Urunk Istenünk,
és gyûjts össze minket a pogányok
közül, hogy hálát adhassunk a Te szent
nevednek, és gyõzedelmeskedjünk a Te
dicséretedben. Luk. 1,74. 2Kor. 2,14--15.
48. Áldott legyen az Úr, Izrael Istene
örökkön örökké, és minden nép mondja:
Ámen. Dicsérjétek az Urat.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 57.Zsoltárok könyve.Negyedik könyv 90-106.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »