Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ÖTÖDIK KÖNYV

A megváltottak hálaéneke
107 Magasztaljátok az Urat, mert
jó,mert azÕkegyelme örökkévaló.
2. Ezt mondják az Úrnak megváltottai,
akiket megváltott az ellenség kezébõl;
3. És akiket összegyûjtött a különbözõ
földekrõl: napkelet és napnyugat felõl,
északról és a tenger felõl. Zsolt. 106,47.
Ésa. 43,5. 49,12. Jer. 29,14. 31,8. Ezék. 39,27.
4. Bujdostak a pusztában, a sivatagban;
város felé utat nem találtak.
5. Éhesek és szomjasok voltak; lelkük is
elepedt bennük.
6. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban;
sanyarúságukból megmenté
õket. Zsolt. 50,15. Hós. 5,15.
7. És vezeté õket egyenes úton, hogy
lakható városhoz juthassanak. Ésa. 63,13.
8. Adjanak hálát az Úrnak az Õ kegyelméért,
és az emberek fiai iránt való
csodadolgaiért,
9. Hogy megelégíté a szomjúhozó lelket,
és az éhezõ lelket jóval tölté be!
Zsolt. 34,10. 84,11. Ésa. 55,1. Luk. 1,53.
10. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában
ülnek, megkötöztetvén nyomorúsággal
és vassal; Jób 36,8.
11.Mert ellenszegültek Isten Igéinek,
és a Felségesnek tanácsát megutálták;
Zsolt. 73,24. 119,24. Luk. 7,30. Csel. 20,27.
12. Azért megalázta az õ szívüket nyomorúsággal:
elestek és nem volt segítségük.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 106. 107. 619
13. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban,
sanyarúságukból kiszabadítá
õket.
14. Kihozá õket a sötétségbõl és a halálnak
árnyékából, köteleiket pedig elszaggatá.
Zsolt. 146,7. Csel. 12,7. 16,26.
15. Adjanak hálát az Úrnak az Õ
kegyelméért, és az emberek fiai iránt
való csodadolgaiért,
16. Hogy összetörte az érckapukat, és
a vaszárakat letördelé! Ésa. 45,2.
17. A balgatagok az õ gonoszságuknak
útjáért, és az õ hamisságukért nyomorgattattak.
JerSir. 3,39.
18.Minden étket utála az õ lelkük, és a
halál kapujához közelgetének.
19. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban:
sanyarúságukból kiszabadította õket.
20. Kibocsátá az Õ Igéjét és meggyógyítá
õket, és megmenté õket a pusztulástól.
2Kir. 20,5. Zsolt. 147,15. 18.Mát. 8,8.
21. Adjanak hálát az Úrnak az Õ
kegyelméért, és az emberek fiai iránt
való csodadolgaiért,
22. És áldozzanak hálaadásnak áldozataival,
és hirdessék az Õ cselekedeteit
örvendezéssel! Zsolt. 50,14. 116,17. Zsid. 13,15.
23. Akik hajókon tengerre szállnak, és
a nagy vizeken kalmárkodnak,
24. Azok látták az Úrnak dolgait, és az
Õ csodáit a mélységben.
25. Szólott ugyanis és szélvészt támaszta,
amely felduzzasztá a habokat. Jón. 1,4.
26. Az égig emelkedének, a fenékig
süllyedének; lelkük elolvada az ínségben.
27. Szédülének és tántorgának, mint a
részeg, és minden bölcsességük odalett.
28. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban,
és sanyarúságukból kivezeté
õket.
29.Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék,
és megcsendesedtek a habok.
Zsolt. 89,9. Ésa. 50,2.Mát. 8,26.
30. És örülének, hogy lecsillapodtak, és
vezérlé õket az õ kívánságuknak partjára.
31. Adjanak hálát az Úrnak az Õ
kegyelméért, és az emberek fiai iránt
való csodadolgaiért!
32. És magasztalják fel Õt a népnek
gyülekezetében, és dicsérjék Õt a vének
ülésében!
33. Folyóvizeket tett pusztává, és vízforrásokat
szárazzá; 1Kir. 17,1.
34. Gyümölcstermõ földet meddõ földdé,
a rajta lakó népnek gonoszsága miatt.
1Móz. 13,10. 19,25.
35. A pusztaságot tavakká tette, és a
kiaszott földet vízforrásokká.
Ésa. 41,18. Ján. 7,37. 38.
36. És telepített oda éhezõket, hogy
lakható városokat építsenek. Csel. 17,26.
37. És mezõket vetének be és szõlõket
plántálának, hogy hasznos gyümölcsöt
szerezzenek.
38. És megáldá õket és igen megszaporodának,
és barmaikat sem kevesbítette
meg. 1Móz. 12,2. 17,6.
39. De megkevesedtek és meggörnyedtek
ínség, nyomorúság és keserûségmiatt.
40. Gyalázatot zúdított a fejedelmekre,
és bujdostatta õket az úttalan kietlenben.
2Kir. 10,32. Jób 12,21.
41. De felemelé a nyomorultat az
ínségbõl, és hasonlóvá tette a családokat
a juhnyájhoz. 1Sám. 2,8. 2Sám. 7,8.
42. Látják az igazak és örvendeznek,
és minden gonoszság megtartóztatja az
õ száját. Jób 5,16. 22,19. Péld. 10,11. Róm. 3,19.
43. A bölcs eszébe veszi ezeket, és
meggondolják az Úrnak kegyelmességét!
Jer. 9,12. Dán. 12,10. Hós. 14,9.
Ének Isten hûségérõl
108 Kész az én szívem, oh Isten,
hadd énekeljek és dicsérjelek
és hadd zengedezzen az én bensõm.
2. Serkenj fel te lant és hárfa, hadd
keltsem fel a hajnalt!
3. Hálát adok néked a népek között
Uram, és dicséretet énekelek néked a
nemzetek között!
4.Mert nagy, egek felett való a Te
kegyelmed, és a felhõkig ér a Te hûséges
voltod! 4Móz. 14,8. 5Móz. 7,9.
Zsolt. 36,5. 100,5.Mik. 7,18--20.
5.Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek
felett, és dicsõséged legyen az egész földön!
Zsolt. 57,5.
6. Hogy megszabaduljanak a Te szeretteid,
segíts a Te jobboddal és hallgass
meg engem!
Zsolt. 18,17. 109,21. 116,2. 125,1. 2. 1Pét. 3,12.
620 ZSOLTÁROK KÖNYVE 107. 108.
7. Az Õ szentélyében szólott az Isten:
Örvendezek, hogy eloszthatom Sikhemet,
és felmérhetemSukkothnak völgyét.
8. EnyémGileád, enyémManassé; Efraim
az én fejemnek erõssége, Júda az én
törvényadóm. 1Móz. 49,10.
9.Moáb az énmosdómedencém, Edómra
az én saruimat vetem, Filisztea felett
gyõzelmet kiáltok.
10. Ki visz el engem a megerõsített városba?
Ki vezet engem Edómig? Zsolt. 60,9.
11. Nem Te vagy-é, oh Isten, aki megvetettélminket,
hogy ki nemenj, oh Isten,
a mi seregeinkkel?
12. Adj szabadulást nékünk az ellenségtõl,
mert hiábavaló az emberi segítség!
13. Istennel hatalmasan cselekszünk,
és Õ tapodja meg ellenségeinket.
Ésa. 63,1--4.
Az Úr ítélete legyen a gonoszokon,
szabadítása a nyomorultakon
(Az éneklõmesternek, Dávidé; zsoltár.)
109 Én dicséretemnek Istene, ne
hallgass! Zsolt. 83,1.
2.Mert a gonosznak szája és az álnoknak
szája felnyílt ellenem, hazug nyelvvel
beszélnek ellenem.
3. És körülvesznek engem gyûlölséges
beszédekkel, és ok nélkül ostromolnak
engem. Ján. 15,25.
4. Szeretetemért ellenkeznek velem,
én pedig imádkozom.
5. Rosszal fizetnek nékem a jóért, és
gyûlölséggel az én szeretetemért.
Zsolt. 35,7. 12. 38,20. Péld. 17,13.
6. Állíts fölé gonoszt, és a vádló álljon
az õ jobb keze felõl. Zak. 3,1.
7.Mikor ítéltetik, kárhoztatva jöjjön ki;
még imádsága is bûnné legyen.
Zsolt. 109,28. Péld. 28,20.
8. Életének napjai kevesek legyenek, és
a hivatalát más foglalja el.
Zsolt. 55,23. 69,25. Ján. 17,12. Csel. 1,20.
9. Fiai legyenek árvákká, a felesége
pedig özveggyé. Jób 20,10.
10. És bujdossanak az õ fiai és kolduljanak,
és elpusztult helyeiktõl távol keressenek
eledelt. 1Móz. 4,12.
11. Foglalja le minden jószágát az uzsorás,
és idegenek ragadozzák el szerzeményét.
12. Ne legyen néki, aki kegyelmet mutasson
iránta, és ne legyen, aki könyörüljön
az õ árváin!
13. Vesszen ki az õmaradéka; amásodik
nemzedékben töröltessék el a nevük!
14. Atyáinak álnoksága emlékezetben
legyen az Úr elõtt, és anyjának bûne el ne
töröltessék! 2Móz. 20,5. Neh. 4,5. Jer. 18,23.
15.Mindenkor az Úr elõtt legyenek, és
emlékezetük is vesszen ki e földrõl,
16. Amiatt, hogy nem gondolt arra,
hogy kegyelmet gyakoroljon és üldözte a
szegény és szûkölködõ embert, és a megtört
szívût, hogy megölje.
17.Mivelhogy szerette az átkot, azért
érte el õt; és mivel nem volt kedve az
áldáshoz, azért legyen az messze tõle.
18. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját,
azért ment beléje, mint a víz, és az õ
csontjaiba, mint az olaj.
19. Legyen az néki palástul, amelybe
beburkolódzik, és övül, amellyel mindenkor
övezze magát.
20. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én
vádolóimnak, és akik gonoszul szólnak
ellenem.
21. De Te, én Uram, Istenem, cselekedj
értem a Te nevedért; mivelhogy jó
a Te kegyelmed, szabadíts meg engem!
22.Mert szegény és nyomorult vagyok
én, még a szívem is megsebesíttetett énbennem.
23. Úgy hanyatlom el,mint az árnyék az
õ megnyúlásakor; ide s tova hányattatom,
mint a sáska.
24. Térdeimtántorognak az éhségtõl, és
testem kövérsége megfogyatkozott.
25. Sõt gyalázatossá lettem elõttük; ha
látnak engem, fejüket csóválják. Mát. 27,39.
26. Segíts meg engem, Uram Isten;
szabadíts meg engem a Te kegyelmed
szerint!
27. Hadd tudják meg, hogy a Te kezed
munkája ez, hogy Te cselekedted ezt,
Uram!
28. Õk átkoznak, de Te áldj meg!
Amikor felkelnek, szégyenüljenek meg
és örvendezzen a Te szolgád. Ésa. 65,14.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 108. 109. 621
29. Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba,
és burkolózzanak szégyenükbe, mint
egy köpenybe!
30. Hálát adok az Úrnak felettébb az
én számmal, és dicsérem Õt a sokaság
közepette! Zsolt. 35,18. 111,1.
31.Mert jobb keze felõl áll a szegénynek,
hogy megszabadítsa azoktól, akik
elítélik annak életét. Róm. 8,1.
Jövendölés a Messiás örökös papságáról
(Dávid zsoltára.)
110 Monda az Úr az én Uramnak:
Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet
a Te lábaid alá vetem zsámolyul.
Zsolt. 45,6.
Mát. 22,44.Márk 12,36. Luk. 20,42.
Csel. 2,34. 35. Zsid. 1,13. 5,6. 1Kor. 15,25. 1Pét. 3,22.
2. Az Úr kinyújtja a Te hatalmad pálcáját
Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid
között!
3. A Te néped készséggel siet a Te
sereggyûjtésed napján, szentséges öltözetekben;
hajnalpír méhébõl lészen ifjúságodnak
harmatja. Bír. 5,2. Csel. 2,41.
4.Megesküdt az Úr ésmeg nemmásítja:
Pap vagy Te örökké, Melkhisédek rendje
szerint. Zak. 6,13. Zsid. 5,6. 6,20. 7,17.
5. Az Úr a Te jobbod felõl; megrontja az
Õ haragja napján a királyokat; Zsolt. 16,8.
6. Ítéletet tart a nemzetek között; telve
lesz holttestekkel; összezúz messze földön
minden fõt. Hab. 3,13.
7. Az út menti patakból iszik; ezért emeli
fel az Õ fejét. Ésa. 53,12. 61,1.
Ján. 3,34. Fil. 2,9. Zsid. 1,3. 10. 12.
Dicsérjétek az Urat a gyülekezetben
111 Dicsérem az Urat teljes szívbõl:
az igazak körében és a gyülekezetben.
2. Nagyok az Úrnak cselekedetei; kívánatosak
mindazoknak, akik gyönyörködnek
azokban.
3. Dicsõség ésméltóság azÕcselekedete,
és igazsága megmarad mindvégig.
4. Emlékezetet szerzett az Õ csodálatos
dolgainak; az Úr kegyelmes és irgalommal
teljes.
5. Eledelt ad az Õt félõknek; megemlékezik
az Õ szövetségérõl örökké.
6. Cselekedeteinek erejét tudtul adta
az Õ népének, nékik adván a pogányok
örökségét.
7. Kezeinek cselekedetei hûség és igazság;
minden Õ végzése tökéletes.
8.Megingathatatlanok örökké és mindvégig;
hûségbõl és egyenességbõl lettek.
9. Váltságot küldött az Õ népének, elrendelte
szövetségét örökre; szent és
rettenetes az Õ neve.
10. A bölcsesség kezdete az Úrnak
félelme; jó belátása van mindenkinek,
aki ezt gyakorolja; annak dicséretemegmarad
mindvégig. 5Móz. 4,6. Préd. 12,13.
Dicsérjétek az Urat istenfélõk
112 Boldog ember az, aki féli az
Urat, és az Õ parancsolataiban
igen gyönyörködik.
2. Hatalmas lesz annak magva a földön;
az igazak nemzedéke megáldatik.
3. Gazdagság és bõség lesz annak
házában, s megigazultsága mindvégig
megmarad.
4. Az igazakra világosság fénylik a
sötétben: attól aki irgalmas, kegyelmes
és igaz.
5. Jó annak az embernek, aki könyörül
és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.
Mát. 6,3. Luk. 6,35. Ef. 5,15. Kol. 4,5.
6.Mivelhogy soha sem ingadoz: örök
emlékezetben lesz az igaz. Péld. 10,7.
7. Semmi rossz hírtõl nem fél; szíve
erõs, az Úrban bizakodó. Péld. 1,33.
8. Rendületlen az õ szíve; nem fél,
míglen ellenségeire lenéz. Zsid. 13,6.
9. Osztogat, adakozik a szegényeknek;
megigazultsága megmarad mindvégig;
az õ szarva felemeltetik dicsõséggel.
10. Látja ezt a gonosz és dühöng; fogait
csikorgatja és eleped; a gonoszok kívánsága
semmivé lesz. Luk. 13,28.
Dicsérjétek az Urat szolgái
113 Dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek
az Urat szolgái! dicsérjétek
az Úrnak nevét,
2. Áldott legyen az Úr neve mostantól
fogva és örökké! Dán. 2,20.
3. Napkelettõl fogva napnyugatig dicsérjétek
az Úr nevét! Ésa. 59,19.Mal. 1,11.
622 ZSOLTÁROK KÖNYVE 109. 110. 111. 112. 113.
4. Felmagasztaltatott az Úr minden
nép felett; dicsõsége túl van az egeken.
5. Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz,
aki a magasságban lakozik?
6. Aki magát megalázva, tekint szét
mennyen és földön; Ésa. 57,15.
7. Aki felemeli a szegényt a porból,
és a szûkölködõt kivonssza a sárból,
1Sám. 2,8. Zsolt. 72,12. 107,41.
8. Hogy odaültesse õket a fõemberek
közé, az Õ népének fõemberei közé;
9. Aki beülteti a meddõt a házba, mint
magzatoknak anyját, nagy örömre.
Dicsérjétek az Urat! 1Sám. 2,5. Gal. 4,27.
Isten csodatételei
114 Mikor Izrael népe kijött Egyiptomból,
Jákóbnak házanépe az
idegen ajkú nép közül:
2. Júda lett az Õ szentséges népe és
Izrael az Õ királysága.
3. A tenger látta Õt és elfutamodék;
a Jordán meghátrált.
4. A hegyek szöknek vala, mint a kosok,
s a halmok, mint a juhoknak bárányai.
Zsolt. 29,6. Hab. 3,6.
5.Mi a bajod, te tenger, hogy megfutamodtál,
és te Jordán, hogy meghátráltál?
6. Hegyek, hogy szöktök vala, mint a
kosok? Ti halmok, mint a juhoknak bárányai?
7. Indulj meg te föld az Úr orcája elõtt,
a Jákób Istene elõtt, 2Móz. 17,6.
8. Aki átváltoztatja a kõsziklát tavakká,
és a szirtet vizek forrásává. Zsolt. 107,35.
Egyedül Istené legyen a dicsõség!
115 Nem nékünk Uram, nem nékünk,
hanem a Te nevednek
adj dicsõséget, a Te kegyelmedért és
hûségedért! Ésa. 48,11. Ezék. 36,32.
2.Miért mondanák a pogányok: Hol
van hát az õ Istenük?
Zsolt. 42,3. 10. 79,10. Jóel 2,17.
3. Pedig a mi Istenünk az égben van,
és amit akar, azt mind megcselekszi.
1Krón. 16,26. Zsolt. 135,6. Dán. 4,35.
4. Azoknak bálványa ezüst és arany,
emberi kezek munkája. 5Móz. 4,28. Jer. 10,3.
5. Szájuk van, de nem szólnak; szemeik
vannak, de nem látnak;
6. Füleik vannak, de nem hallanak;
orruk van, de nem szagolnak;
7. Kezeik vannak, de nem tapintanak,
lábaik vannak, de nem járnak, nem szólnak
az õ torkukkal.
8. Hasonlók legyenek azokhoz készítõik,
és mindazok, akik bíznak bennük!
Zsolt. 135,18. Ésa. 44,9. 10. Jón. 2,8. Hab. 2,18.
9. Izrael! Te az Úrban bízzál; az ilyenek
segítsége és pajzsa Õ. Zsolt. 33,20. Péld. 30,5.
10. Áronnak háza! Az Úrban bízzál; az
ilyenek segítsége és pajzsa Õ.
11. Akik félitek az Urat, az Úrban bízzatok;
az ilyenek segítsége és pajzsa Õ.
12. Az Úr megemlékezik mirólunk és
megáld minket; megáldja Izrael házát,
megáldja Áronnak házát. Ef. 1,3.
13.Megáldja azokat, akik félik az Urat,
a kicsinyeket és a nagyokat. Péld. 10,6.
14. Gyarapítson titeket az Úr, titeket
és a ti fiaitokat. Ésa. 8,18. 49,25. 54,13. 59,21.
15. Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki
teremtette a mennyet és a földet.
Zsolt. 96,5.
16. Az egek az Úrnak egei, de a földet
az ember fiainak adta.
17. Nem a holtak dicsérik az Urat, sem
nem azok, akik alászállnak a csendességbe.
Ésa. 38,18.
18. De mi áldjuk az Urat mostantól
fogva mindörökké. Dicsérjétek az Urat!
Zsolt. 145,2. Dán. 2,20.
Hála és fogadástétel
nagy veszélybõl való szabadulásért
116 Szeretem az Urat, mert meghallgatja
esedezéseim szavát.
2.Mert hozzám hajtotta fülét, azért
segítségül hívom Õt egész életemben.
3. Körülvettek engem a halál kötelei, és
a pokol szorongattatásai támadtak reám;
nyomorúságba és ínségbe jutottam.
4. És akkor az Úrnak nevét segítségül
hívám: Kérlek Uram, szabadítsd meg az
én életemet! Róm. 10,13.
5. Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi
Istenünk irgalmas. Ezsdr. 9,15. Neh. 9,8.
Zsolt. 11,7. 14,5. Jer. 12,1. JerSir. 1,18. Jel. 16,5.
6. Az Úr megõrzi az együgyûeket; elesett
voltam és megszabadított engem.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 113. 114. 115. 116. 623
7. Térj meg én lelkem a te nyugodalmadba,
mert az Úr jól tett veled.
8.Mert megmentetted életemet a haláltól,
szemeimet a könnyhullatástól és lábamat
az eleséstõl: 1Sám. 2,9. 2Sám. 22,34.
9. Az Úr orcája elõtt fogok járni az
élõknek földjén. 2Kor. 3,18.
10. Hittem, azért szóltam; noha igen
nyomorult voltam. Zsolt. 19,14.
Péld. 16,23. Róm. 10,8. 2Kor. 4,13.
11. Csüggedezésemben eztmondtamén:
Minden ember hazug. Róm. 3,4.
12.Mivel fizessek az Úrnak minden
hozzám való jótéteményéért?
13. A üdvösség poharát felemelem, és
az Úrnak nevét hívom segítségül.
Róm. 10,13.
14. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom
az Õ egész népe elõtt.
Zsolt. 22,25. Jón. 2,9.
15. AzÚr szemei elõtt drága azÕkegyeseinek
halála. Zsolt. 72,14.
16. Uram! Bizony a Te szolgád vagyok;
szolgád vagyok én, a Te szolgálóleányodnak
fia, Te oldoztad ki az én köteleimet.
17. Néked áldozom hálaadásnak áldozatával,
és az Úr nevét hívom segítségül.
3Móz. 7,12. Zsolt. 50,14. 107,22.
18. Az Úr iránt való fogadásaimatmegadom
az Õ egész népe elõtt,
19. Az Úr házának tornácaiban, tebenned,
oh Jeruzsálem!Dicsérjétek az Urat!
Dicsérje az Urat minden nép
117 Dicsérjétek az Urat mind,
ti nemzetek; magasztalják Õt
mind a népek! Róm. 15,11.
2.Mert nagy az Õ kegyelmessége mihozzánk,
és az Úrnak igazsága megmarad
örökké. Dicsérjétek az Urat!
Az igazak diadalujjongása
118 Adjatok hálát az Úrnak, mert
jó, mert az Õ kegyelme örökkévaló!
1Krón. 16,8. Ezsdr. 3,11.
2.Mondja hát Izrael, hogy az Õ kegyelme
örökkévaló! Zsolt. 115,9.
3.Mondja hát az Áron háza, hogy az Õ
kegyelme örökkévaló!
4. Mondják hát, akik félik az Urat,
hogy az Õ kegyelme örökkévaló!
5. Szükségemben segítségül hívtam
az Urat, meghallgatott és tágas térre
tett engem az Úr. Zsolt. 18,19. 138,3. Zsid. 2,2.
6. Velem van az Úr, nem félek; ember
mit árthat nékem? Róm. 8,31. Zsid. 13,6.
7. Velem van az Úr az én segítõim közt,
és nézni fogok az én gyûlölõimre.
8. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben
reménykedni. Zsolt. 56,3. 62,8.
Péld. 16,20. Préd. 6,9. Ésa. 2,22. 30,1. Jer. 17,5. 7.
9. Jobb az Úrban bízni, mint fõemberekben
reménykedni. Zsolt. 146,3.
10. Körülvettek engem mind a nemzetek,
de az Úr nevében elvesztém õket.
11. Körülvettek, bizony körülvettek engem,
de az Úr nevében elvesztém õket.
12. Körülvettek engem, mint méhek;
eloltattak, mint égõ bozót, mert az Úr
nevében elvesztém õket. 5Móz. 1,44.
13. Igen taszítottál engem, hogy elessem;
de az Úr megsegített engem.
14. Erõsségem és énekem az Úr, és
Õ lett az én üdvösségem. Ésa. 12,2.
15. Vigasságnak és üdvösségnek szava
van az igazak sátraiban: Az Úrnak jobbja
hatalmasan cselekedett! 2Móz. 15,2.
16. Az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott;
az Úrnak jobb keze hatalmasan
cselekedett! 2Móz. 15,6.
17. Nem halok meg, hanem élek, és
hirdetem az Úrnak cselekedeteit!
18. Keményen megostorozott engem az
Úr; de nem adott át engem a halálnak.
19. Nyissátok meg nékem a megigazulásnak
kapuit, hogy bemenjek azokon
és dicsérjem az Urat! Ésa. 26,2.
20. Ez az Úrnak kapuja; igazak mennek
be azon. Zsolt. 24,7. Ésa. 35,8. Jel. 21,21. 22,14.
21.Magasztallak téged, hogy meghallgattál,
és üdvösségül lettél nékem!
22. A kõ, amelyet az építõk megvetettek,
szegletkõvé lett! Mát. 21,42.Márk 12,10.
Luk. 20,17. Csel. 4,11. Ef. 2,20. 1Pét. 2,4. 7.
23. Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a
mi szemeink elõtt!
24. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt;
örvendezzünk és vigadjunk ezen!
25. Oh Uram, most segíts; oh Uram,
most küldjél gyarapodást!
5Móz. 8,18. Agg. 2,19. 2Kor. 8,9. 9,8.
624 ZSOLTÁROK KÖNYVE 116. 117. 118.
26. Áldott, aki jön az Úr nevében; áldunk
titeket az Úr házából! Zak. 4,7.Mát. 21,9.
27. Isten az Úr és Õ világosítmegminket.
Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot
az oltár szarvához. Eszt. 8,16. 1Pét. 2,9.
28. Istenem vagy Te, azért hálát adok
néked! Én Istenem, magasztallak téged.
2Móz. 15,2. Ésa. 25,1.
29. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó;
mert az Õ kegyelme örökkévaló!
Isten Igéjének dicsõsége
(Ennek a zsoltárnak versei nyolcasával
a héber ABC egy-egy betûjével kezdõdnek.)
119 a alef
Áldottak, akiknek útjuk feddhetetlen,
akik az Úr törvényében járnak.
Zsolt. 128,1. Ezék. 11,20.Mik. 4,2.
2. Áldottak, akik megõrzik az Õ bizonyságait,
és teljes szívbõl keresik Õt.
5Móz. 4,29.
3. És nem cselekszenek hamisságot; az
Õ útjaiban járnak. Róm. 7,16. 1Ján. 3,9. 5,18.
4. Te parancsoltad Uram, hogy határozataidat
szorgalmatosan megõrizzük.
5. Vajha igazgattatnának az én útjaim a
Te rendeléseid megõrzésére! 2Kor. 3,5.
6. Akkor nem szégyenülnék meg, ha
figyelnék minden parancsolatodra!
7. Hálát adok néked tiszta szívbõl,
hogy megtanítottál engem a Te igazságod
ítéleteire. Jób 22,26. Ján. 4,24.
8. A Te rendeléseidet megõrzöm; soha
ne hagyj el engem!
b bét
9.Mi módon õrizheti meg tisztán az ifjú
az õ útját, ha nem a Te Igéd megtartása
által? 5Móz. 6,7. Préd. 11,9. 2Tim. 3,15.
10. Teljes szívembõl kerestelek téged:
ne engedj eltévedeznem a Te parancsolataidtól!
2Krón. 15,15.
11. Szívembe rejtettem a Te Igédet,
hogy ne vétkezzem ellened. Luk. 2,19.
12. Áldott vagy Te, Uram! Taníts meg
engem a Te rendeléseidre. Zsolt. 25,4.
13. Ajkaimmal hirdetem a Te szádnak
minden ítéletét. Zsolt. 34,11.
14. Inkább gyönyörködöm a Te bizonyságaidnak
útjában, mint minden gazdagságban.
15. A Te határozataidról gondolkodom,
és a Te útjaidra figyelek. Zsolt. 1,2.
16. Gyönyörködöm a Te rendeléseidben;
a Te Igédrõl el nem feledkezem.
g gimel
17. Tégy jól a Te szolgáddal, hogy éljek
és megtartsam a Te Igédet.
18. Nyisd meg az én szemeimet, hogy
szemléljem a Te törvényednek csodálatos
voltát. Mát. 13,14--16. Jel. 3,18.
19. Jövevény vagyok e földön, ne rejtsd
el tõlem a Te parancsolataidat. Zsid. 11,13.
20. Elfogyatkozik az én szívem, a Te ítéleteid
után való szüntelen vágyódás miatt.
21.Megdorgálod a kevélyeket; átkozottak,
akik elhajolnak parancsolataidtól.
22. Fordítsd el rólam a gyalázatot és
megvetést,mertmegõriztema Te bizonyságaidat!
23.Még ha fejedelmek összeülnek, ellenem
beszélnek is; a Te szolgád a Te rendeléseidrõl
gondolkodik.
24. A Te bizonyságaid én gyönyörûségem,
és én tanácsadóim.
d dalet
25. Földi életem a porhoz tapad; eleveníts
meg engem a Te Igéd szerint.
26. Útjaimat elbeszéltem elõtted és Te
meghallgattál engem; taníts meg a Te
rendeléseidre! Zsolt. 27,11.
27. Add értenem a Te határozataidnak
útját, hogy gondolkodjam a Te csodálatos
dolgaidról!
28. Sír a lelkem a keserûség miatt;
erõsíts meg a Te Igéd szerint!
29. A hamisságnak útját távoztasd el
tõlem, és a Te törvényeddel ajándékozz
meg engem! Péld. 30,8. Kol. 3,9. Zsid. 8,10.
30. Az igazság útját választottam; a Te
ítéleteid forognak elõttem.
31. Ragaszkodom a Te bizonyságaidhoz;
Uram, ne hagyj megszégyenülni!
32. A Te parancsolataidnak útján járok,
ha hajlandó szívet adsz nekem!
1Kir. 4,29. Ésa. 1,19. 2Kor. 6,11.
h hé
33. TanítsmegUramaTe rendeléseidnek
útjára, hogy megõrizzem azt mindvégig.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 118. 119. 625
34. Adj értelmet, hogy megõrizzem a
Te törvényedet, és megtartsam azt teljes
szívembõl. Péld. 2,6. Ésa. 11,2. Jak. 1,5.
35. Vezérelj a Te parancsolataidnak útján,
mert gyönyörködöm abban.
36. Hajtsd szívemet a Te bizonyságaidhoz,
és ne a telhetetlenségre. Zsid. 13,5.
37. Fordítsd el az én szemeimet, hogy
ne lássanak hiábavalóságot; a Te útjaidon
éltess engem. Péld. 23,5. Ésa. 33,15.
38. Teljesítsd ígéretedet a Te szolgádnak,
aki fél téged. 2Sám. 7,25.
39. Fordítsd el tõlema gyalázatot, amitõl
félek; hiszen jók a Te ítéleteid.
40. Ímé, kívánkozom a Te határozataid
után; éltess engem a Te igazságod által.
w váv
41. És szálljon reám, Uram, a Te
kegyelmed, a Te üdvösséged, amint
megígérted,
42. Hogy megfelelhessek az engem
gyalázónak, hiszen bizodalmam van a
Te Igédben!
43. És az igazságnak beszédét se vedd
el soha az én számtól, mert várom a Te
ítéleteidet!
44. És megtartom a Te törvényedet
mindenkor és mindörökké.
45. És tágas téren járok, mert a Te határozataidat
keresem. Ján. 8,32. Róm. 6,14. 8,2.
1Kor. 7,22. Gal. 5,1. 13. Jak. 1,25. 2,12. 1Pét. 2,16.
46. És a királyok elõtt szólok a Te bizonyságaidról,
és nem szégyenülök meg.
47. És gyönyörködöm a Te parancsolataidban,
amelyeket szeretek.
48. És felemelem kezeimet a Te parancsolataidra,
amelyeket szeretek, és a Te
rendeléseidrõl gondolkodom.
z zájin
49. Emlékezzél meg a Te szolgádnak
adott Igédrõl, amelyhez nékem reménységet
adtál! Róm. 15,4.
50. Ez vigasztalásom nyomorúságomban,
mert a Te Igéd megelevenít engem.
51. A kevélyek szerfelett gúnyoltak engem;
nem hajlottam el a Te törvényedtõl.
52.Megemlékezem a Te öröktõl fogva
való ítéleteidrõl Uram, és vigasztalódom.
53. Harag vett rajtam erõt az istentelenek
miatt, akik elhagyták a Te törvényedet.
54. A Te parancsolatod volt az énekem
bujdosásomnak hajlékában.
55. Uram! a Te nevedrõl emlékezem
éjjel, és megtartom a Te törvényedet.
56. Ez jutott nékem, hogy a Te határozataidat
megõriztem. Zsolt. 63,6.
j hét
57. Azt mondám Uram, hogy az én
részem a Te Igéidnek megtartása.
Zsolt. 16,5.
58. Teljes szívbõl könyörgök a Te színed
elõtt: könyörülj rajtam a Te ígéreted
szerint! JerSir. 3,24.
59.Meggondoltam az én útjaimat, és
lábaimat a Te bizonyságaidhoz fordítom.
60. Sietek és nem mulasztom el, hogy
megtartsam a Te parancsolataidat.
61. Az istentelenek kötelei körülkerítettek
engem; de a Te törvényedrõl el nem
feledkezem.
62. Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak
néked, igazságod ítéleteiért. Csel. 16,25.
63. Társuk vagyok mindazoknak, akik
félnek téged, és akik határozataidat
megtartják.
64. A Te kegyelmeddel, oh Uram, teljes
e föld: taníts meg engem rendeléseidre!
f tét
65. Jót cselekedtél a Te szolgáddal,
Uram, a Te Igéd szerint.
66. A helyes értelemre és az ismeret
drága voltára taníts meg engem, mert
hiszek a Te parancsolataidnak.
67.Minekelõttemegaláztattam, tévelyegtem;
most pedig megtartom a Te szavad.
68. Jó vagy Te és jótevõ, taníts meg engem
a Te rendeléseidre.
Zsolt. 107,1. Mát. 19,17.
69. A kevélyek hazugságot költöttek
reám, de én teljes szívbõl megtartom a
Te parancsolataidat. Jób 13,4. Zsolt. 109,2.
70. Kövér az õ szívük, mint a háj; de én
a Te törvényedben gyönyörködöm.
5Móz. 32,15. Zsolt. 17,10. Ésa. 6,10. Csel. 28,27.
71. Jó nékem, hogy megaláztál, hogy
megtanuljam a Te rendeléseidet.
626 ZSOLTÁROK KÖNYVE 119.
72. A Te szádnak törvénye jobb nékem,
mint sok ezer arany és ezüst. Zsolt. 19,10.
y jod
73. A Te kezeid teremtettek és erõsítettek
meg engem; adj értelmet, hogy megtanuljam
parancsolataidat. Zsolt. 100,3.
74. Akik téged félnek, mikor látnak engem
örvendeznek, mivel a Te Igédben
van az én reménységem. Zsolt. 34,2.
75. Tudom Uram, hogy a Te ítéleteid
igazak, és igazságosan aláztál meg engem.
Zsid. 12,10.
76. Legyen irgalmasságod vigasztalásomra
a Te szolgádnak tett ígéreted szerint.
77. Szálljon reám a Te irgalmasságod,
hogy éljek, mert a Te törvényedben gyönyörködöm.
78. Szégyenüljenek meg a kevélyek,
akik csalárdul elnyomtak engem, holott
én a Te határozataidról gondolkodom.
Zsolt. 25,2.
79. Forduljanak hozzám, akik téged félnek,
és ismerik a Te bizonyságaidat!
80. Legyen az én szívem feddhetetlen a
Te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek.
Ján. 1,47.
k káf
81. Elfogyatkozik az én lelkem a Te
üdvösséged kívánása miatt; a Te Igédben
van az én reménységem. Zsolt. 73,26.
82. A Te Igéd kívánása miatt elfogyatkoznak
az én szemeim, mondván: mikor
vigasztalsz meg engem? Zsolt. 69,3.
83. Noha olyanná lettem, mint a füstön
levõ tömlõ; a Te rendeléseidrõl el nem
feledkezem. Jób 30,30.
84.Mennyi a Te szolgádnak napja, és
mikor tartasz ítéletet az én üldözõim
felett? Zsolt. 30,5. 7. 39,4. Jel. 6,10.
85. Vermet ástak nékem a kevélyek,
akik nem a Te törvényed szerint élnek.
86.Minden parancsolatod hûség; csalárdul
üldöznek engem; segíts meg engem!
87. Csaknem megemésztettek engem
e földön, de én nem hagytam el a Te határozataidat.
88. A Te kegyelmed szerint eleveníts
meg engem, hogy megõrizhessem a Te
szádnak bizonyságait.
l lamed
89. Uram! Örökké megmarad a Te
Igéd a mennyben. Ésa. 40,8.Mát. 24,34. 35.
90. Nemzedékrõl nemzedékre van a Te
hûséged, Te erõsítetted meg a földet és
áll az. Zsolt. 89,2. Préd. 1,4. 1Pét. 1,25.
91. ATe ítéleteid szerint állmindenma is;
mert minden, ami van, Tenéked szolgál.
92. Ha nem a Te törvényed lett volna
az én gyönyörûségem, akkor elvesztem
volna az én nyomorúságomban.
93. Soha sem feledkezem el a Te határozataidról,
mert azok által elevenítettél
meg engem.
94. Tiéd vagyok, tartsmeg engem,mert
a Te határozataidat keresem. Hós. 2,7. 16.
95. Vártak rám a gonoszok, hogy elveszítsenek,
de én a Te bizonyságaidra
figyelek.
96. Látom, minden tökéletes dolognak
vége van, de a Te parancsolatodnak nincs
határa. Ésa. 40,8.Mát. 5,18.
m mem
97.Mely igen szeretem a Te törvényedet,
egész nap arról gondolkodom!
98. Az én ellenségeimnél bölcsebbé
teszel engem a Te parancsolataiddal,
mert mindenkor velem vannak azok.
5Móz. 4,6. 8. Ésa. 48,17.
99.Minden tanítómnál értelmesebb
lettem, mert a Te bizonyságaid az én
gondolataim. 2Tim. 3,15.
100. Elõrelátóbb vagyok, mint az öreg
emberek, mert vigyázok a Te határozataidra.
Jób 32,7.
101.Minden gonosz ösvénytõl visszatartóztattam
lábaimat, hogy megõrizzem
a Te Igédet. Péld. 1,15. 2Kor. 7,1.
102. Nem távoztam el a Te ítéleteidtõl,
mert Te oktattál engem.
103.Mily édes az én ínyemnek a Te
Igéd; méznél édesebb az az én számnak!
Zsolt. 19,10. Péld. 8,11.
104. A Te határozataidból leszek értelmes,
gyûlölöm azért a hamisságnak minden
ösvényét.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 119. 627
n nun
105. Az én lábamnak szövétneke a
Te Igéd, és ösvényemnek világossága.
106.Megesküdtem és megállom, hogy
megtartom a Te igazságodnak ítéleteit.
107. Felette nagy nyomorúságban vagyok;
Uram, eleveníts meg a Te Igéd
szerint.
108. Szájamnak önkéntes áldozatai
legyenek kedvesek elõtted Uram! és
taníts meg a Te ítéleteidre.
Hós. 14,2. Zsid. 13,15.
109. Életemfolyton veszedelemben van,
mindazáltal a Te törvényedrõl el nem
feledkezem. Bír. 12,3. Jób 13,14.
110. Tõrt vetettek ellenem a gonoszok,
de a Te határozataidtól el nem tévelyedtem.
Zsolt. 140,5.
111. A Te bizonyságaid az én örökségem
örökre, mert szívemnek örömei
azok. 5Móz. 33,4.
112. Az én szívem hajlik a Te rendeléseid
teljesítéséremindenha ésmindvégig.
s szameh
113. Az állhatatlanokat gyûlölöm, de a
Te törvényedet szeretem.
114.Menedékem és pajzsom vagy Te;
Igédben van az én reménységem.
115. Távozzatok tõlem gonosztevõk,
hogy megõrizzem az én Istenemnek
parancsolatait. Zsolt. 6,8. 139,19.Mát. 7,23.
116. Támogass engema Te Igéd szerint,
hogy éljek, és ne engedd, hogy megszégyenüljek
reménységemben. Róm. 10,11.
117. Segíts, hogy megmaradjak, és
gyönyörködjem a Te rendeléseidben
szüntelen. Ján. 10,28. Róm. 5,5. 9,33. Fil. 1,20.
118.Megtapodod mindazokat, akik rendeléseidtõl
elhajolnak, mert az õ álnokságuk
hazugság.
119.Mint salakot mind elveted e föld
gonoszait, azért szeretem a Te bizonyságaidat.
Ezék. 22,18.
120.Megborzad testema tõled való félelem
miatt, és félek a Te ítéleteidtõl.
[ ájin
121. Azt tettem, ami törvényes és igaz:
ne adj át nyomorgatóimnak! Zsid. 7,22.
122. Légy kezes a Te szolgádért az õ
javára, hogy a kevélyek el ne nyomjanak
engem.
123. Szemeim epekednek a Te üdvösséged
és a Te megigazulásod igérete
után.
124. Cselekedjél a Te szolgáddal a Te
kegyelmességed szerint, és a Te rendeléseidre
taníts meg engem!
125. Szolgád vagyok, adj értelmet, hogy
megismerjem a Te bizonyságaidat!
126. Ideje, hogy az Úr cselekedjék;megrontották
a Te törvényedet.
127. Jobban szeretem azért a Te parancsolataidat,
mint az aranyat, mint a legtisztább
aranyat. Zsolt. 19,10. Péld. 8,11.
128. Igaznak tartom azért minden határozatodat,
és a hamisságnakminden ösvényét
gyûlölöm.
p pé
129. Csodálatosak a Te bizonyságaid,
azért én megõrzöm azokat.
130. A Te Igéd megnyilatkozása világosságot
ad, és oktatja az együgyût.
2Móz. 10,23. Zsolt. 19,7. Péld. 1,4. 2Pét. 1,19.
131. Szájamat feltátom és lihegek, mert
kívánom a Te parancsolataidat.
132. Tekints reám és könyörülj rajtam,
amiképpen szoktál a Te nevednek kedvelõin.
Zsolt. 106,4. 2Thess. 1,6.
133. Vezéreld lépteimet a Te Igéd szerint,
és ne engedd, hogy valami hamisság
uralkodjék rajtam! Zsolt. 19,13. Róm. 6,12.
134.Ments meg az emberek erõszakosságától,
hogy megõrizzem a Te határozataidat!
Luk. 1,74. 2Thess. 3,3.
135. A Te orcádat világosítsd meg a
Te szolgádon, és taníts meg a Te rendeléseidre!
Zsolt. 4,6.
136. Víznek folyásai erednek az én
szemeimbõl azok miatt, akik nem tartják
meg a Te törvényedet. Jer. 9,1. 14,17.
x cadi
137. Igaz vagy Uram, és a Te ítéleted
igazságos. Jer. 12,1. Dán. 9,7.
138. A Te bizonyságaidat igazságban és
hûségben jelentetted meg, és mindenek
felett való egyenességben.
628 ZSOLTÁROK KÖNYVE 119.
139. Buzgóságom megemészt engem,
mert elfeledkeztek a Te Igédrõl az én
ellenségeim.
140. Felettébb tiszta a Te Igéd, és a
Te szolgád szereti azt. Péld. 30,5.
141. Kicsiny vagyok én és megvetett,
de a Te határozataidról el nem feledkezem.
Ámós 7,2.
142. A Te igazságod igazság örökké,
és a Te törvényed igaz.
Zsolt. 19,9. Ján. 17,17. Ef. 1,13.
143. Nyomorúság és keserûség ért
engem, de a Te parancsolataid gyönyörûségeim
nékem.
144. A Te bizonyságaidnak igazsága
örökkévaló; adj nekem értelmet, hogy
éljek!
q kof
145. Teljes szívembõl kiáltok hozzád,
hallgass meg, Uram! Megtartom a Te
rendeléseidet.
146. Segítségül hívlak: tarts meg engem,
és megõrzöm a Te bizonyságaidat.
147. Hajnal elõtt felkelek, kiáltok hozzád;
a Te Igédben van reménységem.
148. Szemeim megelõzik az éjjeli õrséget,
hogy a Te Igédrõl gondolkodjam.
Józs. 1,8. Zsolt. 63,1. 6. Péld. 4,5. 6.
149. Hallgasd meg az én szómat a Te
kegyelmességed szerint, Uram! Eleveníts
meg a Te ítéleted szerint!
150. Közelgetnek hozzám az én gonosz
háborgatóim, akik a Te törvényedtõl
messze távoztak.
151. Közel vagy Te, Uram! és minden
Te parancsolatod igazság. Zsolt. 145,18.
152. Kezdettõl tudom bizonyságaidról,
hogy örökre alapítottad azokat. Luk. 21,33.
r rés
153. Lásd meg az én nyomorúságomat
és szabadíts meg engem; mert a Te törvényedrõl
nem felejtkezem el! JerSir. 5,1.
154. Te perelj peremben és ments
meg; a Te Igéd szerint eleveníts meg
engem! 1Sám. 24,15. Zsolt. 35,1.Mik. 7,9.
155. Távol van a gonoszoktól az üdvösség,
mert nem törõdnek a Te rendeléseiddel.
Jób 5,4.
156. Nagy a Te irgalmasságod, Uram!
A Te ítéleteid szerint eleveníts meg engem.
157. Sokan vannak az én háborgatóim
és üldözõim, de nem térek el a Te bizonyságaidtól.
158. Láttam a hûtleneket és megundorodtam,
hogy a Te szavadat meg nem
tartják.
159. Lásd meg Uram, hogy a Te határozataidat
szeretem; a Te kegyelmességed
szerint eleveníts meg engem!
160. A Te Igédnek summája igazság,
és a Te igazságod ítélete mind örökkévaló.
1Sám. 21,1. 26,18.
` sin
161. A fejedelmek ok nélkül üldöztek
engem; de a Te Igédtõl megrettent szívem.
162. Gyönyörködöm a Te Igédben,
mint aki nagy nyereséget talált.
163. A hazugságot gyûlölöm és utálom;
a Te törvényedet szeretem.
164. Naponként hétszer dicsérlek
téged, a Te igazságodnak ítéleteiért.
165. A Te törvényed kedvelõinek nagy
békességük van, és nincs bántódásuk.
Péld. 3,2. Ésa. 32,17.Mát. 11,25. 1Kor. 1,18--31.
166. Várom a Te üdvösségedet, oh
Uram! és a Te parancsolataidat cselekszem.
167.Megtartom a Te bizonyságaidat,
és azokat igen szeretem.
168.Megtartom a Te határozataidat és
bizonyságaidat, mert minden utam nyilván
van elõtted. Jób 34,21. Péld. 5,21.
t táv
169. Oh Uram! Hadd szálljon az én könyörgésem
a Te színed elé; adj értelmet
nekem a Te Igéd szerint.
170. Jusson elõdbe az én imádságom;
a Te Igéd szerint szabadíts meg engem!
171. Ajkaim dicséretet zengjenek, mert
megtanítasz a Te rendeléseidre. Jer. 15,16.
172. Nyelvem a Te Igédrõl szól, mert
minden parancsolatod igazság.
173. Legyen segítségemre a Te kezed,
mert a Te határozataidat választottam!
Józs. 24,22. Péld. 1,29. Luk. 10,42.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 119. 629
174. Uram! Vágyódom a Te üdvösséged
után, és a Te törvényed nékem
gyönyörûségem.
175. Engedj élnem, hogy dicsérjelek
téged, és a Te ítéleteid segítsenek rajtam!
176. Tévelygek, mint valami elveszett
juh: keresd meg a Te szolgádat; mert a
Te parancsolataidat nem felejtettem el!
Ésa. 53,6. Ezék. 34,6.
Mát. 18,11. Luk. 15,4. 1Pét. 2,25.
A hazug ajkak, csalárd nyelvek ítélete
(Zarándok ének.)
120 Nyomorúságomban az Úrhoz
kiálték, és Õ meghallgatott
engem. Jón. 2,2.
2.Mentsdmeg, Uram, életemet a hazug
ajaktól és a csalárd nyelvtõl!
3.Mit adjanak néked, vagy mit nyújtsanak
néked, te csalárd nyelv?!
4. Vitéznek hegyes nyilait fenyõfa parazsával.
5. Jaj nékem, hogyMésekben bujdosom
és a Kédár sátrai közt lakom! 1Móz. 10,2.
1Sám. 25,1. Jer. 49,28. Ezék. 27,13.
6. Sok ideje lakozom a békességnek
gyûlölõivel!
7.Magam vagyok a békesség, de mihelyt
megszólalok, õk viadalra készek.
Az Úr a te õrizõd
(Zarándok ének.)
121 Szemeimet a hegyekre emelem,
onnan jön az én segítségem.
Jer. 3,23.
2. Az én segítségem az Úrtól van, aki
teremtette az eget és a földet.
1Sám. 2,9. Zsolt. 124,8. 127,1. Péld. 3,23.
3. Nem engedi, hogy lábad inogjon;
nem szunnyad el a te õrizõd. Ésa. 27,3.
4. Ímé, nem szunnyad és nem alszik az
Izraelnek õrizõje!
5. Az Úr a te õrizõd, az Úr a te árnyékod
a te jobb kezed felõl.
6. Nappal a nap meg nem szúr téged,
sem éjjel a hold. Ésa. 49, 10. Jel. 7,16.
7. Az Úr megõriz téged minden gonosztól,
megõrzi a te lelkedet.
Zsolt. 41,2. 91,7–11.
8.Megõrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet,
mostantól fogva mindörökké!
5Móz. 28,6. Péld. 2,8. 3,6.
Békesség legyen Jeruzsálemen
(Zarándok ének, Dávidtól.)
122 Örvendezek, mikor mondják
nékem:Menjünk el az Úr házába!
Zsolt. 84,4. 100,4. Ésa. 2,3. Zak. 8,21.
2. Ott álltak ami lábaink a te kapuidban,
oh Jeruzsálem!
3. Jeruzsálem, te szépen épült,mint a jól
egybeszerkesztett város! 2Sám. 5,9. Ef. 2,21.
4. Ahová feljárnak a nemzetségek, az
Úrnak (Jah) nemzetségei, bizonyságul
Izraelnek, hogy hálát adjanak az Úr
(Jehova) nevének. 2Móz. 16,34. 5Móz. 16,16.
5.Mert ott vannak az ítélõszékek, Dávid
házának székei.
6. Könyörögjetek Jeruzsálembékességéért;
legyen bõsége a téged szeretõknek!
Ésa. 62,6. Jer. 51,50.
7. Békesség legyen a te várfalaid
között, és gyarapodás a te palotáidban.
8. Atyámfiaiért és barátaimértmondom:
Béke legyen benned!
9. Az Úrnak (Jehova), a mi Istenünknek
(Elohim) házáért jót kívánok tenéked!
Az Úrra néznek szemeink
(Zarándok ének.)
123 Hozzád emelem szemeimet,
oh Te egekben lakozó!
2. Ímé, mint a szolgák szemei uruknak
kezére, mint a szolgalány szemei
asszonya kezére: úgy néznek szemeink
az Úrra (Jehova), a mi Istenünkre (Elohim),
mígnem megkönyörül rajtunk!
3. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj
rajtunk!Mert igen elteltünk gyalázattal.
Zsolt. 25,15.
4. Lelkünk igen eltelt a gazdagok
csúfolkodásával, és a kevélyek gyalázkodásával.
Az Úr nevében van a mi segítségünk
(Zarándok ének, Dávidtól.)
124 Ha nem az Úr az, aki velünk
volt, így szóljon Izrael,
Róm. 8,31. Zsid. 13,5.
2. Ha nem az Úr az, aki velünk volt,
mikor ránk támadtak az emberek:
3. Akkor elevenen nyeltek volna el minket,
amint felgerjedt haraguk ellenünk;
630 ZSOLTÁROK KÖNYVE 119. 120. 121. 122. 123. 124.
4. Akkor elborítottak volna minket a
vizek, áradat csapott volna át lelkünk
felett;
5. Akkor átfutottak volna rajtunk a felbõszült
vizek.
6. Áldott az Úr, aki nem adott minket
fogaik prédájául!
7. Megszabadultunk, mint a madár,
a madarász tõrébõl. A tõr összetört, mi
pedig megszabadultunk. Zsolt. 91,3.
8. A mi segítségünk az Úr nevében
van, aki teremtette az eget és földet.
Zsolt. 121,2.
2Móz. 18,4. 5Móz. 33,7. 26. 29.
2Sám. 22.3. Péld. 18,10. Zsid. 13,6.

Az Úr körülveszi az Õ népét
(Zarándok ének.)
125 Akik bíznak az Úrban, olyanok,
mint a Sion hegye, amely
meg nem inog, örökké megáll.
2. Ahogy Jeruzsálemet hegyek veszik
körül, úgy veszi körül az Úr az Õ népét
mostantól fogva mindörökké.
1Kir. 20,23. 28. Zsolt. 72,3.
3.Mert nem pihen meg a gonoszok
pálcája az igazak részén, nehogy gonoszságra
nyújtsák ki kezeiket az igazak.
4. Tégy jól, Uram, a jókkal, és a szívükben
igazakkal!
5. A görbe utakra tévedezõket pedig
juttassa az Úr a gonosztevõk sorsára;
békesség legyen Izraelen!
Zsolt. 128,6. Péld. 2,15. Ésa. 59,8. Gal. 6,16.
Hatalmas Isten a mi Urunk
(Zarándok ének.)
126 Mikor visszahozta az Úr Sionnak
foglyait, olyanok voltunk,
mint az álmodók.
Zsolt. 85,1. Jer. 29,14. Hós. 6,11. Jóel 3,1.
2. Akkor megtelt a szánk nevetéssel,
nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így
szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett
az Úr velük! Jób 8,21. 1Pét. 4,14.
3. Hatalmasan cselekedett velünk az
Úr, azért örvendezünk. Csel. 8,6. 8. 12,9.
4. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat,
mint patakokat a déli földön!
5. Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással
aratnak majd.
Zsolt. 35,10. Jer. 31,9. Gal. 6,9.
6. Aki drága magját sírva hozva jön
elõ, bizony örvendezéssel tér vissza,
kévéit emelve. Zsolt. 61,3.
Az Úr gondoskodik
(Zarándok ének, Salamontól.)
127 Ha az Úr nem építi a házat,
hiába dolgoznak azon annak
építõi. Ha az Úr nem õrzi a várost, hiába
vigyáz az õrizõ.
2. Hiába néktek korán felkelnetek,
késõn feküdnötök, fáradsággal szerzett
kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában
ád eleget. 1Móz. 3,17. 19.
3. Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak;
az anyaméh gyümölcse: jutalom.
1Móz. 35,5. 5Móz. 28,4. Zsolt. 113,9. Ésa. 13,18.
4.Mint a nyilak a hõsnek kezében, olyanok
a serdülõ fiak.
5. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti
meg tegzét; nem szégyenülnek meg, ha
ellenséggel szólnak a kapuban.
Áldott az Úrnak útjaiban járó ember
(Zarándok ének.)
128 Mind áldott az, aki féli az
Urat; aki az Õ útjaiban jár!
Zsolt. 1,1–3. 119,1.
2. Bizony, kezed munkáját eszed! Boldog
vagy és jól van dolgod.
5Móz. 4,40. Zsolt. 37,25. 26. Ésa. 3,10.
3. Feleséged, mint a termõ szõlõ
házad belsejében; fiaid, mint az olajfacsemeték
asztalod körül.
Zsolt. 52,8. Péld. 5,18. Ezék. 19,10.
4. Ímé, így áldatik meg a férfiú, aki
féli az Urat!
5.Megáld téged az Úr a Sionról, hogy
lássad Jeruzsálem jólétét életed minden
napján; Zsolt. 134,3.
6. És meglátod fiaidnak fiait; békesség
legyen Izraelen! 1Móz. 50,23. Jób 42,16.
Zsolt. 103,17. 125,5. Péld. 17,6.
Az Úr népének
gyûlölõi megszégyenülnek
(Zarándok ének.)
129 Sokat szorongattak engem ifjúságom
óta! mondja most Izrael.
Ezék. 23,3. Hós. 2,15.Mát. 16,18. 2Kor. 4,8. 9.
2. Sokat szorongattak engem ifjúságom
óta, mégsem vettek erõt rajtam.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 124. 125. 126. 127. 128. 129. 631
3. Szántók szántottak hátamon, hosszúra
nyújtották barázdáikat. Zsid. 11,36.
4. Az Úr igaz! Elvágta a gonoszok kötelét.
2Thess. 1,6.
5.Megszégyenülnek és meghátrálnak
mindazok, akik gyûlölik a Siont.
1Móz. 12,3.
6. Olyanok lesznek,mint a háztetõn a fû,
amely kiszárad, mielõtt felnövekedne.
Zsolt. 37,2.
7. Amelyet sem arató nem szed markába,
sem kévekötõ az ölébe.
8. Az átutazók se mondják: Az Úr áldása
legyen rajtatok! Áldunk benneteket az
Úrnak nevében! Ruth 2,4. Zsolt. 118,26.
Az Úrnál van a megváltás
(Zarándok ének.)
130 A mélységbõl kiáltok hozzád,
Uram! JerSir. 3,55. Jón. 2,2.
2. Uram, hallgasd meg az én szómat;
legyenek füleid figyelmesek könyörgõ
szavamra!
3. Ha a bûnöket számon tartod, Uram:
Uram, kicsoda maradhat meg?!
Náh. 1,6. Róm. 3,20. Jel. 6,17.
4. Hiszen nálad van a bocsánat, hogy
féljenek téged!
1Kir. 8,40. Jer. 33,8. 9. Ef. 1,7. Zsid. 12,28.
5. Várom az Urat, lelkem várja Õt, és
az Õ Igéjében bízom.
6. Várja lelkem az Urat, jobban, mint az
õrök a reggelt, az õrök a reggelt.
7. Bízzál Izrael az Úrban, mert az
Úrnál van a kegyelem, és bõséges nála
a megváltás! Ésa. 55,7.
8.Meg is váltja Õ Izraelt minden bûnébõl.
Zsolt. 103,3. 4.Mát. 1,21. Luk. 1,68. Tit. 2,14.
Lelkem mint kisded csügg az Úron
(Zarándok ének, Dávidtól.)
131 Uram, nem fuvalkodott fel az
én szívem, sem nem kevélykedett
az én szemem, sem nem jártam nagy
dolgok után, erõmetmeghaladó csodadolgok
után; Róm. 12,16.
2. Sõt lecsendesítém és elnémítám lelkemet.
Amilyen az elválasztott gyermek
az anyjánál; mint az elválasztott gyermek,
olyan bennem az én lelkem.
Mát. 18,3. 1Kor. 14,20.
3. Bízzál Izrael az Úrban mostantól
fogva mindörökké! Zsolt. 130,7.
Siont választotta az Úr lakhelyül
(Zarándok ének.)
132 Emlékezzél meg, Uram, Dávidról
és minden nyomorúságáról;
Jer. 31,20.
2. Aki megesküdt az Úrnak, fogadást
tett a Jákób hatalmas Istenének:
3. Nem megyek be sátoros házamba,
nem fekszem ágyamba;
4. Nem bocsátok álmot szemeimre s
pilláimra szendert; Péld. 6,4.
5.Míg helyet nem találok az Úrnak,
hajlékot Jákób hatalmas Istenének!
6. Ímé, hallottunk róla Efratában; rátaláltunk
Jaar térségein:
Józs. 18,1. 1Sám. 7,1. 1Krón. 13,5.
7. Hadd menjünk be az Õ hajlékaiba,
boruljunk le lábainak zsámolyához!
8. Indulj Uram, a Te nyugvóhelyedre:
Te és a Te hatalmadnak ládája!
4Móz. 10,35. 2Krón. 6,41.
9. Papjaid öltözködjenek megigazultságba,
kegyeltjeid pedig örvendezzenek!
Jób 29,14. Ésa. 61,10.
10. Dávidért, a Te szolgádért, ne fordulj
el felkented orcájától!
11. Hûséget esküdött az Úr Dávidnak,
nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét
ültetem székedbe; 2Sám. 7,12–16. 1Kir. 8,25.
Zsolt. 89,3. 4. 33. Luk. 1,69. Csel. 2,30.
12. Ha megtartják fiaid szövetségemet
és bizonyságomat, amelyekre megtanítom
õket, fiaik is mindörökké székedben
ülnek. Zsolt. 103,17--18.
13.Mert a Siont választotta ki az Úr,
azt szerette meg magának lakhelyül:
Zsolt. 48,1. 2.
14. Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt
fogok lakozni, mert így kívánom;
Zsolt. 26,8.Mát. 23,21.
15. Eleséggel megáldom gazdagon,
szegényeit megelégítem kenyérrel;
16. Papjait meg felruházom üdvösséggel,
és vígan örvendeznek kegyeltjei.
2Krón. 6,41. Ésa. 12,3. Csel. 15,3.
17.Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát,
szövétneket szerzek az én felkentemnek.
Hós. 11,12.
632 ZSOLTÁROK KÖNYVE 129. 130. 131. 132.
18. Ellenségeire szégyent borítok, rajta
pedig koronája ragyog.
Zsolt. 105,15. Ezék. 29,21. Luk. 1,69.
Az Úr áldása az egységen
(Zarándok ének, Dávidtól.)
133 Ímé, mily jó és mily gyönyörûséges,
amikor együtt lakoznak
az atyafiak egységben!
1Móz. 13,8. 1Kor. 1,10. Zsid. 13,1.
2. Olyan az, mint a drága olaj a fejen,
amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán;
amely lefoly köntöse prémjére;
2Móz. 30,25.
3.Mint a Hermon harmatja, amely leszáll
Sion hegyeire.Mert oda parancsolt
áldást az Úr és életet örökre!
3Móz. 25,21. 5Móz. 4,48. 28,8. Dán. 12,2. 3.
Mát. 25,34. 46. Ján. 4,14. 5,24. 28. 29. 6,54. 17,3.
Zsid. 7,25. 1Ján. 5,20.
Áldjátok az Urat
(Zarándok ének.)
134 Ímé, áldjátok az Urat mind, ti
szolgái az Úrnak, akik az Úr
házában álltok éjjelente! 1Krón. 9,33.
2. Emeljétek fel kezeiteket a szenthelyen,
és áldjátok az Urat! 1Tim. 2,8.
3. Áldjon meg téged az Úr a Sionról,
aki teremtette az eget és a földet!
Zsolt. 124,8. 128,5.
Isten mindenhatósága,
a bálványok tehetetlensége
135 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek
az Úrnak nevét, dicsérjétek
Õt, oh ti szolgái az Úrnak!
2. Akik álltok az Úrnak házában, Istenünk
házának pitvaraiban.
Zsolt. 116,9. Luk. 2,37.
3. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr;
dicsérjétek nevét, mert gyönyörûséges!
Zsolt. 147,1.
4.Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot,
Izraelt a saját örökségéül.
2Móz. 19,5. 5Móz. 7,6. 10,15. 1Pét. 2,9.
5.Mert én tudom, hogy hatalmas az Úr,
és a mi Urunk minden istennél különb.
Zsolt. 95,3.
6. Mind megteszi az Úr, amit akar:
az egekben és a földön, a vizekben és
minden mélységben.
7. Felemeli a felhõket a földnek szélérõl;
villámlást készít, hogy esõ legyen, s szelet
hoz elõ tárházaiból.
Jób 28,25. 38,22. Jer. 10,13. 51,16. Zak. 10,1.
8. Aki megverte Egyiptom elsõszülötteit,
az emberétõl a baroméig.
9. Jeleket és csodákat küldött rád, oh
Egyiptom, fáraóra és összes szolgáira.
5Móz. 6,22. Zsolt. 78,43. 51.
10. Aki megvert nagy népeket, és megölt
erõs királyokat: 4Móz. 21,23–35.
11. Szihont, az Emoreusok királyát,meg
Ógot, a Básán királyát, és Kánaánnak
minden királyát. Józs. 12,1–24.
12. És odaadta földjüket örökségül;
örökségül saját népének, Izraelnek.
1Móz. 17,8.
13. Uram! Örökkévaló a Te neved; oh
Uram, nemzedékrõl nemzedékre emlegetnek
téged. 2Móz. 3,15.
14.Mert az Úr fogja megítélni az Õ
népét, és könyörületes az Õ szolgái
iránt. 5Móz. 32,36.
15. A pogányok bálványai ezüst és
arany, emberi kezek alkotásai.
16. Szájuk van, de nem beszélnek,
szemeik vannak, de nem látnak;
17. Füleik vannak, de nem hallanak, és
lehelet sincsen szájukban!
18. Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik
is, és mindazok, akik bíznak bennük.
19. Izrael háznépe: áldjátok az Urat!
Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!
Zsolt. 115,9.
20. Lévinek háznépe: áldjátok az Urat!
Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!
21. Áldott az Úr a Sionon, aki Jeruzsálemben
lakozik! Dicsérjétek az Urat!
Isten örök kegyelmének dicsérete
136 Magasztaljátok az Urat, mert
jó; mert az Õ kegyelme örökkévaló.
1Krón. 16,34. Zsolt. 106,1. Jer. 33,11.
2. Magasztaljátok az istenek Istenét;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
5Móz. 10,17.
3.Magasztaljátok az uraknak Urát;mert
az Õ kegyelme örökkévaló.
1Tim. 6,15. Jel. 17,14.
4. Aki nagy csodákat mûvel egyedül;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 132. 133. 134. 135. 136. 633
5. Aki teremtette az egeket bölcsességgel;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
Péld. 3,19. Jer. 51,15.
6. Aki kiterjesztette a földet a vizek fölé;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
Jób 26,7. Jer. 10,12.
7. Aki teremtette a nagy világító testeket;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
8. A napot, hogy uralkodjék nappal;mert
az Õ kegyelme örökkévaló. 5Móz. 4,19.
9. A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak
éjszaka; mert az Õ kegyelme örökkévaló.
10. Aki megverte az egyiptomiakat elsõszülötteikben;
mert az Õ kegyelme
örökkévaló.
11. Aki kihozta Izraelt azok közül; mert
az Õ kegyelme örökkévaló. 2Móz. 12,51.
12. Hatalmas kézzel és kinyújtott karral;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
13. Aki kétfelé választotta a Vörös tengert;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
2Móz. 14,21. Zsolt. 78,13.
14. És átvitte Izraelt annak közepén;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
2Móz. 14,22.
15. A fáraót pedig és seregét a Vörös tengerbe
vetette; mert az Õ kegyelme örökkévaló.
16. Aki vezérelte népét a pusztában;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
5Móz. 8,15.
17. Aki nagy királyokat vert le; mert
az Õ kegyelme örökkévaló.
18. És megvert hatalmas királyokat;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
19. Szihont, az emoreusok királyát; mert
az Õ kegyelme örökkévaló.
20.Meg Ógot, a Básán királyát; mert
az Õ kegyelme örökkévaló.
21. És örökségül adta az õ földjüket;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.Józs. 12,1.
22. Örökségül szolgájának, az Izraelnek;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
23. Aki megemlékezett rólunk megalázottságunkban;
mert az Õ kegyelme
örökkévaló. 1Móz. 8,1. 5Móz. 32,36.
24. Ésmegszabadítottminket ellenségeinktõl;
mert az Õ kegyelme örökkévaló.
25. Aki eledelt ad minden testnek; mert
az Õ kegyelme örökkévaló. Zsolt. 104,27.
26. Magasztaljátok az egek Istenét;
mert az Õ kegyelme örökkévaló!
A fogoly nép keserve
137 Babilon folyóvizeinél, ott ültünk
és sírtunk, mikor a Sionról emlékezénk.
Ezék. 1,1. Dán. 8,2.
2. A fûzfákra függesztettük ott hárfáinkat,
JerSir. 5,15.
3.Mert énekszóra nógattak ott elfogóink,
kínzóink pedig víg dalra, mondván:
Énekeljetek nékünk a Sion énekei közül!
Zsolt. 79,1.
4. Hogyan énekelnénk az Úrnak énekét
idegen földön?!
5. Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem,
felejtkezzék el rólam az én jobb kezem!
6. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha
meg nem emlékezem rólad; ha nem Jeruzsálemet
tekintemaz én legfõbb örömömnek!
Jób 29,10. Ezék. 3,26.
7. Emlékezzél meg, Uram, az Edóm fiairól,
akik azt mondták Jeruzsálem napján:
Rontsátok le, rontsátok le azt alapjáig!
Jer. 49,7--22. JerSir. 4,22. Ezék. 25,12. Abd. 10.
8. Babilon leánya, te elpusztítandó! Boldog
lesz, aki megfizet néked gonoszságodért,
amit velünk elkövettél!
Ésa. 13,1. 47,1. Jel. 18,6.
9. Boldog az, aki megragadja és sziklához
csapja kisdedeidet!
2Kir. 8,12. Hós. 13,16. Náh. 3,10.
Isten Igéjének felmagasztalása
(Dávid zsoltára.)
138 Magasztallak téged teljes szívembõl;
énekkel áldalak az
istenek elõtt. Zsolt. 82,1. 6. 119,46.
2. Szent templomod felé hajolok, s
magasztalom nevedet kegyelmedért
és igazságodért; mert minden neveden
felül felmagasztalád a Te Igédet.
1Kir. 8,29. Ésa. 42,21.
3.Mikor kiáltottam, meghallgattál engem,
bátorítottál engem, lelkemben erõ
támadt. Jer. 33,3. Zak. 10,12.
4.Magasztal téged, Uram, e földnek
minden királya, mikor meghallják szádnak
beszédeit,
5. És énekelnek az Úrnak útjairól, mert
nagy az Úr dicsõsége!
634 ZSOLTÁROK KÖNYVE 136. 137. 138.
6. Noha felséges az Úr, mégis meglátja
az alázatost, a kevélyt pedig távolról ismeri.
Péld. 3,34. 11,2. 16,19. Jak. 4,6. 1Pét. 5,5.
7. Ha nyomorúságban vergõdöm, megelevenítesz;
ellenségeim haragja ellen kinyújtod
kezedet, és a Te jobb kezed megment
engem. Zsolt. 23,3.
8. Az Úr mindezt véghezviszi értem.
Uram, a Te kegyelmed örökkévaló: ne
hagyd el a Te kezeidnek alkotásait!
Jób 8,7. Zsolt. 57,2. Róm. 9,28. Fil. 1,6. Zsid. 12,2.
Az Úr kezének alkotása vagyunk
(Az éneklõmesternek, Dávid zsoltára.)
139 Uram, megvizsgáltál engem,
és ismersz. Jer. 12,3. Jel. 2,23.
2. Te ismered ülésemet és felkelésemet,
messzirõl érted gondolatomat.
2Kir. 19,27.Mát. 9,4. Ján. 2,24.
3. Járásomra és fekvésemre ügyelsz,
minden utamat jól tudod.
4.Mikor még nyelvemen sincs a szó,
immár egészen érted azt Uram!
Ésa. 65,24. Zsid. 4,13.
5. Elõl és hátul körülzártál engem, és
fölöttem tartod kezedet. Zsolt. 145,16.
6. Csodálatos elõttem e tudás, magasságos,
nem érthetem azt.
7. Hová menjek a Te Szellemed elõl és
a Te orcád elõl hova fussak?
8. Ha a mennybe hágok fel, ott vagy;
ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
Péld. 15,11. Ámós 9,2.
9. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a
tenger túlsó szélére szállanék:
10. Ott is a Te kezed vezérelne engem,
és a Te jobb kezed fogna engem.
11. Ha aztmondom: A sötétség bizonyosan
elborít engemés a világosság körülöttem
éjszaka lesz,
12. A sötétség sem borít el elõled,
és fénylik az éjszaka, mint a nappal;
a sötétség olyan, mint a világosság.
13. Bizony Te alkottad veséimet, Te
takargattál engem anyám méhében.
14.Magasztallak, hogy csodálatosan
megalkottál. Csodálatosak a Te cselekedeteid!
És jól tudja ezt az én lelkem.
15. Nem volt elrejtve elõtted az én testem,
mikor titokban formáltattam és idomíttattam,
mintegy a föld mélyében.
16. Látták szemeid az én alaktalan testemet,
és könyvedben ezek mind be voltak
írva; a napok is, amelyeken formáltatni
fognak; holott egy sem volt még meg
közülük.
17. És nékem milyen drágák a Te
gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak
summája! Ésa. 55,8--9. Róm. 8,6.
18. Számlálgatomõket: többek a fövenynél;
mikor felserkenek, akkor is veled
vagyok.
19. Vajha elvesztené Isten a gonoszt!
Vérszopó emberek, távozzatok tõlem!
20. Akik gonoszul szólnak felõled, és
nevedet hiába veszik fel, a Te ellenségeid.
Júd. 15.
21. Ne gyûlöljem-é, Uram, a téged gyûlölõket?
Az ellened lázadókat ne utáljam-é?
22. Teljes gyûlölettel gyûlölöm õket,
ellenségeimmé lettek!
23. Vizsgálj meg engem, oh Isten, és
ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem,
és ismerd meg gondolataimat!
1Krón. 28,9. Jób 31,6. Jer. 17,10.
24. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak
valamilyen útja? És vezérelj
engem az örökkévalóság útján! Ján. 14,6.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 78
Tegnapi: 184
Heti: 78
Havi: 3 922
Össz.: 872 057

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 58.Zsoltárok könyve.Ötödik könyv 107-139.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »