Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Megvédelmez az Úr
az erõszakos rágalmazótól
(Az éneklõmesternek, Dávid zsoltára.)
140 Szabadíts meg engem, Uram,
a gonosz embertõl; az erõszakos
embertõl védj meg engem!
2. Akik gonoszt gondolnak szívükben,
és minden nap háborút kezdenek.
3. Nyelvüket élesítik, mint a kígyó;
áspiskígyó mérge van ajkaik alatt. Szela.
Róm. 3,13. Jak. 3,8.
4.Ments meg, oh Uram, a gonosz kezétõl;
az erõszakos embertõl védj meg engem!
Akik meg akarják ejteni lépéseimet.
5. Tõrt hánytak elém titkon a kevélyek
és köteleket; hálót terítettek ösvényem
szélére, hurkokat vetettek elém! Szela.
6. Aztmondtamaz Úrnak: Istenemvagy
Te! Hallgasd meg Uram könyörgésem
szavát! Zsolt. 16,2.
7. Én Uram, Istenem, üdvösségem
ereje: fedezd be fejemet a harc napján!
Zsolt. 18,32. Ef. 6,13. 17.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 138. 139. 140. 635
8. Ne add meg Uram, amit a gonosz
kíván; rossz szándékát ne segítsd elõ,
mert felfuvalkodik! Szela. Jób 5,12. 13.
9. A körülöttem ólálkodóknak fejét borítsa
be ajkaiknak átka. Zsolt. 7,16.
10. Eleven szenek hulljanak reájuk; tûzbe
vesse õket, örvényekbe, fel ne keljenek!
11. A rágalmazó ember meg ne maradjon
e földön; az erõszakos embert ûzze
a veszedelem, míg nyaka szakad.
12. Tudom, hogy felkarolja az Úr a
nyomorultak ügyét, a szegények jogát.
Zsolt. 109,31.
13. Bizony, az igazak magasztalják a
Te nevedet, s orcád elõtt lakoznak az igazságosak.
Megõrzi szívünket az Úr a gonosztól
(Dávid zsoltára.)
141 Uram! Hívlak téged: siess
hozzám; figyelmezz szavamra,
mikor hívlak téged.
2.Mint jó illatú füst jusson elõdbe imádságom,
s kezem felemelése estéli áldozat
legyen. 1Tim. 2,8. Jel. 8,3.
3. Tégy Uram závárt az én számra; õriztessed
az én ajkaim nyílását! Jak. 3,6.
4. Ne engedd szívemet rosszra hajlani,
hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevõ
emberekkel egybe; és ne egyem
azoknak kedvelt ételébõl!
Péld. 23,6.Mát. 6,13.
5. Ha igaz ver engem: jól van az; ha
dorgál engem: mintha drága olajjal kenné
fejem. Nem vonakodik fejem, sõt még
imádkozom is értük nyavalyájukban.
Péld. 9,8. Préd. 7,5. Gal. 6,1.
6. Amikor bíráik letaszíttatnak a szikláról,
akkor majd hallgatják az én beszédeimet,
mert gyönyörûségesek.
7.Mint aki a földet vágja és hányja, úgy
szóratnak szét csontjaik a Seol torkában.
2Kor. 1,9.
8. De az én szemeim, Uram Isten, rajtad
csüggenek; benned keresek menedéket:
ne vedd el életemet! Zsolt. 25,15.
9. Õrizz meg a tõrtõl, amit elém hánytak,
és a gonosztevõknek hálóitól!
10. Essenek a gonoszok saját hálóikba;
én pedig megmenekülök! Zsolt. 35,8.
Dávid imája
(Dávid tanítása; imádság a barlangban létekor.)
142 Fennszóval hívom az Urat,
fennszóval könyörgök az Úrhoz.
1Sám. 22,1.
2. Kiöntöm elõtte panaszomat, kitárom
elõtte nyomorúságomat,
3.Mikor elcsügged bennem a szellemem.
Te pedig tudod az én ösvényemet,
hogy az úton, amelyen járok, tõrt vetettek
elém.
4. Tekints jobbra és lásd meg, hogy
senki sincsen, aki ismerne; nincsen
számomra menedék; senki sem tudakozódik
felõlem.
5. Hívlak téged, oh Uram; s ezt mondom:
Te vagy oltalmam és örökségem
az élõknek földjén; JerSir. 3,24. Róm. 8,17.
6. Figyelmezz esedezésemre, mert igen
nyomorult vagyok! Szabadíts meg engem
üldözõimtõl, mert hatalmasabbak nálamnál!
Zsolt. 7,1. 116,6.
7. Vezesd ki életemet a börtönbõl, hogy
magasztaljam a Te nevedet! Az igazak
vegyenek engem körül, mikor jól teszel
majd velem. Ésa. 49,22. 60,3--5.
Egy élõ sem igaz Isten elõtt
(Dávid zsoltára.)
143 Uram, hallgasd meg könyörgésemet,
figyelmezzél imádságomra;
hûséged és igazságod szerint
hallgass meg engem.
2. Ne szállj perbe a Te szolgáddal, mert
egy élõ sem igaz elõtted!
2Móz. 34,7. Jób 4,17. 14,3. Róm. 3,10.
3. Ímé, ellenség üldözi lelkemet, a földhöz
veri éltemet; betaszít engem a sötétségbe,
amilyen a régen megholtaké!
4. Elcsügged bennem a szellemem,
megháborodott bennem a szívem!
5.Megemlékezem a régi idõkrõl, elgondolom
minden Te dolgodat; kezed
munkáiról elmélkedem. Zsolt. 77,5. 11.
6. Kitárom feléd kezeimet; lelkem, mint
szomjú föld, úgy eped utánad. Szela.
Zsolt. 28,2. JerSir. 3,41. 1Tim. 2,8.
7. Siess, válaszolj nekem, Uram! Elfogyatkozik
az én szellemem. Ne rejtsd el
orcádat elõlem, hogy ne legyek hasonló
a sírba szállókhoz.
636 ZSOLTÁROK KÖNYVE 140. 141. 142. 143.
8. Add, hogy korán reggel halljam irgalmasságodat,
mert benned bízom!
Mutasd meg nékem az utat, melyen járjak,
mert hozzád emelem lelkemet!
Zsolt. 32,8. Ésa. 48,17.
9. Szabadítsmeg engemellenségeimtõl,
Uram; hozzádmenekülök, rejts el engem!
10. Taníts meg engem a Te akaratodat
teljesítenem, mert Te vagy Istenem!
A Te jó Szellemed vezéreljen engem
az egyenes földön. Neh. 9,20. Zsolt. 25,4. 40,8.
Ján. 14,26. Róm. 8,13. Gal. 5,18. 1Ján. 2,17.
11. Eleveníts meg engem, Uram, a Te
nevedért; vidd ki életemet a nyomorúságból
a Te igazságodért! Róm. 8,11.
12. És kegyelmedbõl rontsd meg ellenségeimet,
és veszítsd el mindazokat, akik
szorongatják lelkemet; mert szolgád vagyok.
Boldog nép az,
amelynek az Úr az Istene
(Dávid zsoltára.)
144 Áldott az Úr, az én Kõsziklám,
aki hadakozásra tanítja kezemet,
s viadalra az én ujjaimat.
Zsolt. 18,32–40. 2Sám. 22,35. Ef. 6,17.
2. Jótevõm és oltalmazóm, váram és
megmentõmnékem; pajzsom, és Õbenne
bízom, aki alám veti népemet.
3. Uram! Micsoda az ember, hogy
tudsz felõle, és az embernek fia, hogy
gondod van reá? Zsid. 2,6.
4. Olyan az ember,mint a lehelet; napjai,
mint az átfutó árnyék.
5. Uram, hajlítsd meg egeidet és szállj
alá; illesd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek!
Ésa. 64,1–3.
6. Lövelj villámot és hányd szerte õket;
bocsásd ki nyilaidat és pusztítsd el õket.
7. Nyújtsd le kezeidet a magasból; ragadj
ki ésmentsmeg engema nagy vizekbõl,
az idegen fiak kezébõl; Zsolt. 69,1. 14.
8. Akiknek szájuk hiábavalóságot beszél,
s jobb kezük a hamisság jobbja.
9. Isten! Új éneket éneklek néked; tízhúrú
lanton dicséretet éneklek néked;
Zsolt. 33,2.
10. Ki üdvösséget ád a királyoknak,
s megmenti Dávidot, az Õ szolgáját a
gonosz szablyától. Csel. 8,8. 18,9. 10.
11. Ragadj ki és ments meg engem az
idegen fiak kezébõl, akiknek szájuk hamisságot
beszél, s jobb kezük a hamisság
jobbja.
12. Hogy fiaink olyanok legyenek,
mint a plánták, nagyokká nõve ifjú
korukban; leányaink, mint a templom
mintájára kifaragott oszlopok.
13. Legyenek telve tárházaink, eledelt
eledelre szolgáltassanak; juhaink százszorosodjanak,
ezerszeresedjenek a mi
legelõinken.
14. Ökreink megrakodva legyenek;
sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás
ne legyen a mi utcáinkon.
3Móz. 26,6. Zsolt. 147,13. Ésa. 60,18. Zak. 9,8.
15. Boldog nép az, amelynek így van
dolga; boldog nép az, amelynek az Úr
az Istene. 5Móz. 33,29.
Irgalmas és könyörületes
az Úr minden teremtményéhez
(Dávid dicsérõ éneke.)
145 Magasztallak téged Istenem,
Királyom, és áldom nevedet
örökkön örökké!
2. Minden napon áldalak téged, és
dicsérem neved örökkön örökké!
Zsolt. 69,30.
3. Nagy az Úr és igen dicséretes, és az
Õ nagysága megfoghatatlan.
4. Nemzedék nemzedéknek dicséri
mûveidet, s hirdeti a Te hatalmas cselekedeteidet.
Zsolt. 118,17.
5. A Te méltóságod dicsõ fényérõl, és
csodálatos dolgaidról elmélkedem.
6. Rettenetes voltod hatalmát beszélik,
és én a Te nagyságos dolgaidat hirdetem.
7. A Te nagy jóságod emlékeirõl áradoznak,
és a Te igazságodról énekelnek.
8. Irgalmas és könyörületes az Úr,
késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.
2Móz. 34,6. 4Móz. 14,18.
9. Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes
minden teremtményéhez.
Zsolt. 100,5. Náh. 1,7.Mát. 5,45. Csel. 14,17.
10. Dicsér téged, Uram, minden teremtményed
és áldanak téged a Te kegyeltjeid.
Zsolt. 19,1.
11. Királyságodnak dicsõségérõl szólnak,
és a Te hatalmadat beszélik.
ZSOLTÁROK KÖNYVE 143. 144. 145. 637
12. Hogy tudtul adják az ember fiainak
az Õ hatalmas cselekedeteit, és az Õ királyságának
ragyogó dicsõségét. Jel. 21,23.
13. A Te királyságod örökre fennálló
királyság, és a Te uralkodásod nemzedékrõl
nemzedékre. Ésa. 9,7. Dán. 2,44. 7,14.
Mik. 4,7. 1Tim. 1,17. 6,15. 16. Jel. 11,15. 17.
14. Az Úr megtámogat minden elesõt,
és felegyenesít minden meggörnyedtet.
15.Mindenki szemei Tereád vigyáznak,
és Te idejében megadod eledelüket.
16.Megnyitod a Te kezedet, és megelégítesz
minden élõt ingyen.
17. Igazságos az Úr minden útjában, és
minden cselekedetében kegyelmes.
18. Közel van az Úr mindazokhoz, akik
Õt hívják; mindazokhoz, akik Õt segítségül
hívják igazságban. Ján. 4,24. 14,23.
19. Beteljesíti azÕt félõknek kívánságát;
kiáltásukatmeghallgatja ésmegszabadítja
õket. 1Ján. 5,14.
20.Megõrzi az Úr mindazokat, akik
Õt szeretik; de a gonoszokat mind megsemmisíti.
1Pét. 1,5.
21. Az Úr dicséretét beszélje ajkam,
és az Õ szent nevét áldja minden test
örökkön örökké! Zsolt. 65,2.
Isten örök hûsége
146 Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én
lelkem az Urat!
2. Dicsérem az Urat, amíg élek; éneklek
az én Istenemnek, amíg vagyok.
3. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek
fiában, akimeg nemmenthet! Ésa. 2,22.
4.Mikor lehelete elhagyja õt, visszatér
földjébe, ésmég aznap elvesznek az õ tervei.
Préd. 12,7. 1Kor. 2,6.
5. Boldog, akinek segítsége a Jákób
Istene, és reménysége van az Úrban,
az õ Istenében; Jer. 17,7.
6. Aki teremtette az eget és földet, a
tengert és mindent, ami bennük van.
Aki megtartja a hûségét örökké; Jel. 14,7.
7. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak,
eledelt ád az éhezõknek. Az Úr kiszabadítja
a foglyokat. Mik. 7,20. Csel. 14,15.
8. Az Úr megnyitja a vakok szemeit,
az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket;
szereti az Úr az igazakat. Ésa. 42,18.
9.Megoltalmazza az Úr a jövevényeket;
árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok
útját elfordítja.
10. Uralkodni fog az Úr (Jehova) örökké,
a te Istened (Elohim), oh Sion,
nemzedékrõl nemzedékre! Dicsérjétek
az Urat (Jah)!
Isten áldásainak dicsérete
147 Dicsérjétek az Urat! Mert jó
dicséretet énekelni a mi Istenünknek;
mert Õt dicsérni gyönyörûséges
és illendõ dolog!
2. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyûjti
Izraelnek elûzötteit; 5Móz. 30,3.
3.Meggyógyítja a megtört szívûeket,
és bekötözi sebeiket. Zsolt. 34,18. 103,3.
Ésa. 53,5. 61,1. Jer. 33,6.
Mát. 8,17. Luk. 4,18. Csel. 10,38.
4. Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájukat
nevérõl nevezi.
1Móz.15,5. Ésa. 40,26.
5. Nagy a mi Urunk és igen hatalmas,
s bölcsességének nincsen határa.
1Krón. 16,25.
6. Felemeli az Úr a nyomorultakat; a
gonoszokat földig megalázza. Zsolt. 75,6--7.
7. Énekeljetek az Úrnak hálaadással,
pengessetek hárfát a mi Istenünknek!
8. Aki beborítja az eget felhõvel, esõt
készít a föld számára, és füvet sarjaszt a
hegyeken; Zsolt. 65,9. 68,9.
Jer. 14,22. Zak. 10,1. Csel. 14,17.
9. Aki megadja táplálékát a baromnak,
a holló fiaknak, amelyek kárognak.
Az Õt félõkben gyönyörködik az Úr
10. Nem paripák erejében telik kedve,
nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;
Zsolt. 33,16. 17. Hós. 1,7.
11. Az Õt félõkben gyönyörködik az
Úr, akik kegyelmében reménykednek.
Zsolt. 100,2.
12. Dicsõítsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd,
oh Sion, a te Istenedet!
13.Mert erõsekké teszi kapuid zárait,
s megáldja benned a te fiaidat.
Zsolt. 144,14. Ésa. 49,25. 54,13.
14. Békességet ád határaidnak, megelégít
téged a legjobb búzával.
5Móz. 32,13. 14.
638 ZSOLTÁROK KÖNYVE 145. 146. 147.
15. Leküldi parancsolatát a földre,
nagy hirtelen lefut az Õ Igéje!
5Móz. 32,45--47.Mik. 2,7. 1Thess. 2,13.
16. Olyan havat ád, mint a gyapjú, és
szórja a deret, mint a port.
17. Darabokban szórja le jegét: ki állhatna
meg az Õ fagya elõtt?
18. Kibocsátja Igéjét s megolvasztja
azokat; megindítja szelét s vizek folydogálnak.
Jób 37,10.
19. Közli Igéit Jákóbbal, rendeléseit s
végzéseit Izraellel.
5Móz. 33,4. Zsolt. 103,7.Mal. 4,4.
20. Nem tesz így egyetlen néppel sem;
végzéseit sem tudatja velük. Dicsérjétek
az Urat!
5Móz. 33,4. Csel. 4,14. 16. Róm. 3,1. 2. Ef. 2,12.
Az egész világ Istent dicsérje!
148 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek
az Urat az égbõl; dicsérjétek
Õt a magasságban!
2. Dicsérjétek Õt minden angyalai;
dicsérjétek Õt minden Õ seregei!
Dán. 7,10. Zsid. 1,7. 14.
3. Dicsérjétek Õt: nap és hold; dicsérjétek
Õt mind: fényes csillagai!
4. Dicsérjétek Õt egeknek egei, és ti
vizek, amelyek az egek felett vagytok!
1Kir. 8,27. Neh. 9,6.
5. Dicsérjék õk az Úrnak nevét, mert
parancsolt és azok elõálltak.
1Móz. 1,1. 6. Zsid. 11,3.
6. Örök idõre állította fel azokat; rendeletet
hozott és nem tér el attól.
Zsolt. 89,37. Jer. 33,25.
7. Dicsérjétek az Urat a földrõl: viziszörnyek
és mély vizek ti mind! Ésa. 43,20.
8. Tûz és jégesõ, hó és köd, szélvihar,
amelyek az Õ Igéjét teljesítitek;
9. Ti hegyek és halmok mindnyájan,
minden gyümölcsfa s mind ti cédrusok;
10. Vadak és minden barmok, férgek és
szárnyas állatok;
11. Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek
és mind ti földi bírák! Csel. 17,28.
12. Ifjak és szüzek, vének és gyermekek:
13. Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az
Õ neve dicsõ egyedül; az Õ dicsõsége
égre földre kihat!
Zsolt. 8,1. 149,9. Ésa. 12,4. Fil. 2,9.
14. És felemelte az Õ népének szarvát.
Dicsõítse minden Õ kegyeltje: Izrael
fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek
az Urat! 1Sám. 3,20. Zsolt. 75,6. 7.
Péld. 4,7. 8. Ésa. 33,10. Ef. 2,17. 1Pét. 2,9.
Sion dicsérd az Urat!
149 Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek
az Úrnak új éneket; az Õ
dicséretét a szentek gyülekezetében!
Zsolt. 33,3. Ésa. 42,10.
2. Örvendezzen Izrael az õ Teremtõjében:
Sionnak fiai örüljenek az õ Királyukban!
Zak. 9,9.
3. Dicsérjék az Õ nevét tánccal; dobbal
és hárfával zengjenek néki.
4.Mert gyönyörködik az Úr (Jehova)
az Õ népében, a szelídeket üdvösséggel
ékesíti fel. Zsolt. 35,27.
5. Vigadozzanak a szentek dicsõségben;
ujjongjanak nyugvóhelyükön.
6. Isten dicsõítése legyen szájukban,
kétélû fegyver kezeikben;
Ef. 6,17. Zsid. 4,12. Jel. 1,16.
7. Hogy bosszút álljanak a pogányokon,
és megfenyítsék a nemzeteket!
8. Hogy láncra verjék királyaikat, fõembereiket
pedig vasbilincsekbe.
9. Hogy végrehajtsák rajtuk a megírott
ítéletet. Dicsõség ez az Õ minden szentjének!
Dicsérjétek az Urat!
5Móz. 7,2. Róm. 16,20. 1Ján. 5,4.
Mindenki dicsérje az Urat!
150 Dicsérjétek azUrat (Jah)!Dicsérjétek
Istent (El) az Õ szentélyében;
dicsérjétek Õt az Õ hatalmának boltozatán!
Zsolt. 145,5. 6. 147,1.
2. Dicsérjétek Õt hatalmas tetteiért,
dicsérjétek Õt nagyságának gazdagsága
szerint!
3. Dicsérjétek Õt kürtzengéssel; dicsérjétek
Õt lanttal és hárfával;
4. Dicsérjétek Õt dobbal és tánccal,
dicsérjétek Õt hegedûkkel és fuvolával;
2Móz. 15,20. Ésa. 38,20.
5. Dicsérjétek Õt hangos cimbalommal,
dicsérjétek Õt harsogó cimbalommal.
6. Mindenki, akiben lehelet van,
dicsérje az Urat (Jah)! Dicsérjétek az
Urat (Jah)! 1Móz. 2,7. Jel. 5,13.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 18
Tegnapi: 177
Heti: 815
Havi: 5 217
Össz.: 861 228

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 59.Zsoltárok könyve.Ötödik könyve 140-150.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »