Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ÉNEKEK ÉNEKE

A jegyesek találkozása
1 Énekek éneke, mely Salamoné.
2. Csókoljon meg engem az õ szájának
csókjaival; mert a te szerelmeid
jobbak a bornál. 1Kir. 4,32.
3. A te drága keneteid jók illatozásra;
a te neved kiöntött drága kenet; azért
szeretnek téged a leányok. 2Kor. 11,2.
4. Vonj engem te utánad, hadd fussunk!
Bevitt engem a király az õ ágyasházába;
örvendezünk és vígadunk tebenned, elõszámláljuk
a te szerelmeidet, melyek
jobbak a bornál, méltán szeretnek téged.
Ján. 6,44. 12,32. Ef. 2,6. Fil. 3,12. 1Pét. 1,8.
5. Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem
leányai; mint Kédár sátrai és Salamon
szõnyegei.
6. Ne nézzetek engem, hogy én fekete
vagyok, hogy a nap lesütött engem; az én
anyámnak fiai ellenem megharagudtak,
a szõlõknek õrizõjévé tettek engem, a
magam szõlõjét nem õriztem.
7. Mondd meg nékem, te, akit az én lelkem
szeret, hol legeltetsz, hol deleltetsz
délben; mert miért legyek én olyan, mint
aki elfátyolozza magát, társaid nyájainál?
Zsolt. 55,17. 91,5. 6. Ján. 10,27. Csel. 22,6.
8. Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok
között legszebb! Jöjj ki a nyájnak nyomdokain,
és õrizd a te kecskéidet a pásztoroknak
sátorai körül.
9. A fáraó szekereiben való paripákhoz
hasonlítlak téged, én mátkám. 2Krón. 1,16.
10. Szépek a te orcáid a halántékra való
láncokban, a te nyakad a gyöngysorokban.
11. Arany láncokat csinálunk néked,
ezüstbõl csinált gyöngyökkel.
12. Mikor a király az õ asztalánál ül,
nárdusnak jó illata származik tõlem.
13. Olyan az én szerelmesem nékem,
mint egy kötés mirha, mely az én kebeleim
között hál.
14.Mint az Engedi szõlõiben a ciprusfürt,
olyan nékem az én szerelmesem.
PRÉDIKÁTOR KÖNYVE 12. — ÉNEKEK ÉNEKE 1. 675
ÉNEKEK ÉNEKE
676 ÉNEKEK ÉNEKE 1. 2. 3.
15. Ímé, szép vagy én mátkám, ímé,
szép vagy, a te szemeid olyanok, mint
a galambok. rész 4,1. 5,12.
16. Ímé, te is szép vagy én szerelmesem,
gyönyörûséges, és a mi nyoszolyánk
zöldellõ.
17. A mi házainknak gerendái cédrusfák,
és a mi mennyezetünk ciprusfa.
A menyasszony
vágyódása a võlegényhez
2 Én Sáronnak rózsája vagyok, és a
völgyek lilioma.
1Kir. 20,23. 28. Zsolt. 84,5. 6. Ésa. 41,18.
2.Mint a liliom a tövisek közt, olyan az
én mátkám a leányok közt.
3.Mint az almafa az erdõnek fái közt,
olyan az én szerelmesem az ifjak közt.
Az õ árnyékában felette igen kívánok
ülni; és az õ gyümölcse gyönyörûséges
az én ínyemnek. Zsolt. 91,1. Ján. 15,1. Jel. 22,1.
4. Bevisz engem a borozó házba, és
zászló felettem a szerelme.
Zsolt. 60,4. Ésa. 13,2. Ef. 5,18.
5. Erõsítsetek engem szõlõvel, üdítsetek
fel engem almákkal; mert betege
vagyok a szerelemnek.
6. Az õ bal keze az én fejem alatt van,
és jobb kezével megölel engem. rész 8,3.
7. Kényszerítlek titeket, Jeruzsálem leányai,
a vadkecskékre és a mezõnek szarvasaira:
fel ne költsétek és fel ne serkentsétek
a szerelmet, mígnem õ akarja.
8. Az én szerelmesemnek szavát hallom,
ímé, õ jön, ugrálva a hegyeken,
szökellve a halmokon! Ján. 10,4.
9. Hasonlatos az én szerelmesem az õzhöz,
vagy a szarvasoknak fiához. Ímé, ott
áll a mi falunkon túl, néz az ablakon keresztül,
tekintget a rostélyokon keresztül,
10. Szóla az én szerelmesem nékem,
ésmonda: Kelj fel énmátkám, én szépem,
és jöszte.
11.Mert ímé a tél elmúlt, az esõ elmúlt,
elment.
12. Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek
ideje eljött, és a gerlicének szava
hallatik a mi földünkön.
13. A fügefa érleli elsõ gyümölcsét, és
a szõlõk virágzásban vannak, jó illatot
adnak; kelj fel én mátkám, én szépem,
és jöjj hozzám!
14. Én galambom, a kõsziklának hasadékában,
a magas kõszálnak rejtekében,
mutasd meg nékem a te orcádat,
hadd halljama te szódat; mert a te szód
gyönyörûséges, és a te tekinteted ékes!
2Móz. 33,21--23. 2Kor. 3,18.
15. Fogjátok meg nékünk a rókákat, a
rókafiakat, akik a szõlõket elpusztítják;
mert a mi szõlõink virágban vannak.
Zsolt. 80,13. Ezék. 13,4. Luk. 13,32.
16.Az én szerelmesemenyém, és én az
övé, aki a liliomok közt legeltet. Ján. 10,14.
17.Míglen meghûsöl a nap és az árnyékok
elmúlnak: térj meg és légy hasonló,
én szerelmesem, az õzhöz, vagy a szarvasoknak
fiához a Béther hegyein.
2Sám. 2,29. Luk. 1,78. 2Pét. 1,19.
A menyasszony hûsége
3 Az én ágyasházamban éjjeleken keresém
azt, akit szeretek, keresém õt,
ésmeg nem találtam. Ésa. 26,9.
2. Immár felkelek és eljárom a várost, a
tereket és az utcákat, keresem azt, akit
szeret az én lelkem; keresém õt, és nem
találám.
3.Megtalálának engemaz õrizõk, akik a
várost kerülik. Mondék nékik: Láttátok-é
azt, akit az én lelkem szeret?
4. Alig mentem el azoktól, mikor megtaláltam
azt, akit az én lelkem szeret.
Megragadám õt, el sem bocsátám, mígnem
bevivém õt anyám házába, és az én
szülõmnek ágyasházába. Róm. 8,35. 39.
5. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek
leányai, a vadkecskékre, és a mezõnek
szarvasira, fel ne költsétek és fel
ne serkentsétek a szerelmet,mígnem õ
akarja.
6. Kicsoda az, aki feljõ a pusztából, mint
a füstnek oszlopa? mirhától és tömjéntõl
illatos, a patikáriusnak minden jó illatú
porától.
7. Ímé, ez a Salamon gyaloghintaja,
hatvan erõs férfi van körülötte, Izraelnek
erõsei közül!
8.Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban
bölcsek, kinek-kinek oldalán fegyvere,
az éjszakának félelme ellen.
9. Hálóágyat csinált magának Salamon
király a Libánus fáiból. Mát. 22,37. Jel. 3,21.
10. Oszlopait ezüstbõl csinálta, oldalát
aranyból, ágyát biborból, belsõ része ki
van rakva szeretettel, a Jeruzsálemnek
leányi által. Ján. 15,9. Róm. 5,8. Ef. 3,19. 1Pét. 1,7.
11. Jöjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai,
Salamon királyt a koronában, melylyel
megkoronázta õt az anyja, az õ eljegyzésének
napjára, és az õ szíve vigasságának
napjára! Zsolt. 110,3. Ésa. 62,5. Jel. 11,15.
A menyasszony ékességei
4 Ímé szép vagy, én mátkám, ímé szép
vagy, a te szemeid galambok a te
fátyolodmögött; a te hajad hasonló a kecskéknek
nyájához, melyek a Gileád hegyérõl
szállanak alá. rész 1,15. 6,5.
2. A te fogaid hasonlók a megnyírt
juhok nyájához, melyek a fürdõbõl feljõnek,
melyek mind kettõsöket ellenek, és
nincsen azok között meddõ.
3.Mint a karmazsin cérna, a te ajkaid, és
a te beszéded kedves,mint a pomagránátnak
darabja, olyan a te vakszemed a te
fátyolod alatt.
4. Hasonló a te nyakad a Dávid tornyához,
amely építtetett fegyveres háznak,
amelyben ezer pajzs függesztetett fel,
mind az erõs vitézek pajzsai. Neh. 3,19.
5. A te két emlõd olyan, mint két vadkecske,
egy zergének kettõs fia, amelyek
a liliomok közt legelnek. rész 7,3. Péld. 5,19.
6.Míg meghûsöl a nap, és elmúlnak az
árnyékok, elmegyek amirhának hegyére,
és a tömjénnek halmára.
7.Mindenestõl szép vagy, én mátkám,
és semmi szeplõ nincs benned!
Ján. 15,3. Ef. 5,26. 27. 1Pét. 1,18. 19. Jel. 1,5.
8. Énvelem a Libánusról, én jegyesem,
énvelem a Libánusról eljöjj; nézz az Amanának
hegyérõl, a Sénirnek és Hermonnak
tetejérõl, az oroszlánoknak barlangjukból,
a párducoknak hegyeirõl. 5Móz. 3,9.
9.Megsebesítetted az én szívemet, én
húgom, jegyesem, megsebesítetted az én
szívemet a te szemeidnek egy tekintésével,
a te nyakadon való egy aranylánccal!
10.Mely igen szépek a te szerelmeid,
én húgom, jegyesem! Mely igen szépek
a te szerelmeid! Jobbak a bornál, és a te
keneteidnek illata minden fûszerillatnál!
11. Színmézet csepegnek a te ajkaid, én
jegyesem, méz és tej van a te nyelved
alatt, és a te ruháidnak illata, mint a Libánusnak
illata. 1Móz. 27,27. Péld. 24,13. Hós. 14,6.
12.Olyan,mint a berekesztett kert az én
húgom, jegyesem! mint a befoglaltatott
forrás, bepecsételt kútfõ! Ésa. 58,11. Hós. 3,3.
13. A te csemetéid gránátalmás kert,
édes gyümölcsökkel egybe, ciprusok
nárdusokkal egybe.
14. Nárdus és sáfrány, jó illatú nád és
fahéj, mindenféle tömjéntermõ fákkal,
mirha és áloé, minden drága fûszerekkel.
15. Kerteknek forrása, élõ vizeknek
kútfeje, melyek folynak a Libánusról.
Zak. 14,8. Ján. 4,10. 7,38. Gal. 5,22.
16. Serkenj fel északi szél, és jöjj el
déli szél, fújj az én kertemre, folyjanak
annak drága illatú fûszerei, jöjjön el az
én szerelmesem az õ kertébe, és egye
annak drágalátos gyümölcsét.
Ján. 3,8. 15,1. 1Ján. 2,20.
Nyisd meg nékem én húgom
5 Bementem az én kertembe, én húgom,
jegyesem, szedem az én mirhámat,
az én balzsamommal, eszem az én
lépesmézemet az énmézemmel, iszomaz
én boromat az én tejemmel. Egyetek barátaim,
igyatok, és részegedjetek meg, szerelmeseim!
Luk. 15,7. Ján. 3,29. 15,14. Ef. 5,18.
2. Én elaludtam, de ébren volt szívem,
és ímé az én szerelmesemnek szava,
aki zörget, mondván: Nyisd meg nékem,
én húgom, én mátkám, én galambom,
én tökéletesem; mert az én fejem
megrakodott harmattal, az én hajam az
éjszakának harmatjával! Péld. 8,4.
Ef. 5,27. Zsid. 10,14. 1Pét. 5,10. Jel. 3,20.
3. Felelék én: Levetettemruhámat, hogyhogy
öltözhetném fel? Megmostam lábaimat,
mimódon keverném azokat a porba?
4. Az én szerelmesem kezét benyújtá
az ajtónak hasadékán, és az én bensõ
részeim megindulának õrajta. Jer. 31,20.
5. Felkelék én, hogy az én szerelmesemnek
megnyissam, és az én kezeimrõl
mirha csepeg vala, és az én ujjaimról folyó
mirha a závár kilincsére.
ÉNEKEK ÉNEKE 3. 4. 5. 677
6.Megnyitám az én szerelmesemnek;
de az én szerelmesem elfordult, elment;
az én lelkem megindult az õ beszédén:
keresém õt, de nem találám, kiáltám õt,
de nem felele nékem! JerSir. 3,8. Hós. 5,15.
7. Megtalálának engem az õrizõk, akik
a várost kerülik, megverének engem,
megsebesítének engem, elvevék az én
felöltõmet tõlem a kõfalnak õrizõi.
8. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálem
leányai, ha megtaláljátok az én szerelmesemet,
mit mondotok néki? hogy én
a szerelem betege vagyok!
9. Micsoda a te szerelmesed egyéb
szerelmesek felett, oh asszonyoknak
szépe? Micsoda a te szerelmesed egyéb
szerelmesek felett, hogy minket ilyen
igen kényszerítesz?
10. Az én szerelmesem fejér és piros,
tízezer közül is kitetszik.
11. Az õ feje, mint a választott drága
megtisztított arany; fodor haja fekete,
mint a hollónak.
12. Az õ szemei mint a vízfolyás mellett
való galambok, melyek tejben fürödnek,
szép teljesen helyeztettek. rész 1,15.
13. Az õ orcája hasonlatos a drága füveknek
táblájához, amelyek illatos plántákat
nevelnek; az õ ajkai liliomok, melyekrõl
csepegõ mirha foly.
14. Az õ kezei aranyhengerek; melyek
befoglaltattak topázba; az õ teste elefántcsontból
való mû, zafírokkal megrakva.
15. Az õ szárai márványoszlopok; melyek
tiszta arany talpakra fundáltattak;
az õ termete, mint a Libánus; pompás
mint a cédrusfa.
16. Az õ ínye édességek, és õmindenestõl
fogva kívánatos! Ez az én szerelmesem,
és ez az én barátom, oh Jeruzsálemnek
leányai! Ef. 3,17. Fil. 3,8. 1Pét. 1,8. 1Ján. 4,16.
Az újraegyesülés öröme
6 Hováment a te szerelmesed, oh asszonyoknak
szépe? Hová fordult a te szerelmesed,
hogy keressük õt veled együtt?
2. Az én szerelmesem elment az õ
kertjébe, a drága füveknek táblái közé,
hogy lakozzék a kertekben, és liliomokat
szedjen. Ésa. 56,8. Sof. 3,17. Ján. 10,16.
3. Én az én szerelmesemé vagyok,
és az én szerelmesem enyém, aki a
liliomok közt legeltet.
4. Szép vagy én mátkám, mint Tirsa
városa, kedves, mint Jeruzsálem, rettenetes,
mint a zászlós tábor. 2Kor. 10,4.
5. Fordítsd el a te szemeidet tõlem,mert
azok megzavarnak engem. A te hajad
olyan, mint a kecskéknek nyája, melyek
a Gileádról szállanak alá.
6. A te fogaid hasonlók a juhok nyájához,
melyek feljõnek a fürdõbõl, melyek
mind kettõsöket ellenek, és meddõ azok
között nincsen.
7. Mint a pomagránát darabja a te
vakszemed, a te fátyolod alatt.
8. Hatvanan vannak a királynék, és
nyolcvanan az ágyasok és számtalan a
leányzó.
9. És az én galambom, az én tökéletesem,
az õ anyjának egyetlenegye, az õ
szülõjének választottja. Látják a leányok,
és boldognak mondják õt, a királynéasszonyok
és az ágyasok, és dicsérik õt.
10. Kicsoda az, aki úgy láttatik mintegy
hajnal, szép, mint a hold, tiszta, mint a
nap, rettenetes, mint a zászlós tábor?
11. A diófás kertekbe mentem vala alá,
hogy a völgynek zöld füveit lássam; hogy
megnézzem, ha fakad-é a szõlõ, és a
pomagránátfák virágzanak-é?
12. Nem tudtam, hogy az én lelkem
kívánsága ültete engem az én nemes
népemnek díszhintajába.
13. Térj meg, oh Sulamit! térj meg, térj
meg, hogy nézzünk téged! Mit néztek
Sulamiton? Mintegy mahanáimbeli körtáncot!
1Móz. 32,2.
A võlegény és menyasszony párbeszéde
7 Oh,mely szépek a te lépéseid a sarukban,
oh fejedelem leánya! A te csípõd
hajlásai olyanok, mint a kösöntyûk, mesteri
kezeknek mûve. Zsolt. 45,13.
2. A te köldököd, mint a kerekded
csésze, nem szûkölködik nedvesség nélkül;
a te hasad mint a gabonaasztag, liliomokkal
körülkerítve.
3. A te két emlõd, mint két õzike, a
vadkecskének kettõs fiai. rész 4,5.
678 ÉNEKEK ÉNEKE 5. 6. 7.
4. A te nyakad, mint az elefántcsontból
készült torony; a te szemeid, mint a
hesbonbeli halastók, a sok népû kapunál;
a te orrod hasonló a Libánus tornyához,
mely néz Damaszkusz felé.
5. A te fejed hasonló rajtad a Kármelhez,
és a te fejeden hajadnak fonatékja a bíborhoz,
a királyt is rabul ejtenék fürtjeid!
6. Mely igen szép vagy és mely kedves,
oh szerelem, a gyönyörûségek közt!
7. Ez a te termeted hasonló a pálmafához,
és a te emlõid a szõlõgerezdekhez.
8. Azt mondám: felhágok a pálmafára,
megfogom annak ágait: és lesznek a te
emlõid, mint a szõlõnek gerezdjei, és a te
orrodnak illata, mint az almának.
9. És a te ínyed, mint a legjobb bor,
melyet szerelmesem kedvére szürcsöl,
mely szóra nyitja az alvók ajkait.
10. Én az én szerelmesemé vagyok,
és engem kíván õ! Zsolt. 45,11. Gal. 2,20.
11. No, én szerelmesem, menjünk ki a
mezõre, háljunk a falukban.
12. Felkelvén menjünk a szõlõkbe, lássuk
meg, ha fakad-é a szõlõ, ha kinyílott-é
virágja, ha virágzanak-é a gránátalmafák:
ott közlöm az én szerelmeimet veled.
13. A mandragórák illatoznak, és a mi
ajtónk elõtt vannak minden drágalátos
gyümölcsök, ók és újak, melyeket oh én
szerelmesem, néked megtartottam!
1Móz. 30,14. 3Móz. 26,10.Mát. 13,52.
Az örökre egyesültek hûsége
8 Vajha lennél nékem én atyámfia, ki
az én anyámnak emlõjét szopta, hogy
téged kívül találvánmegcsókolnálak;még
sem utálnának meg engem.
2. Elvinnélek, bevinnélek anyámnak házába,
te oktatgatnál engem, énmeg borral
itatnálak, fûszeressel, gránátalma borral.
3. Az õ bal keze az én fejemalatt, és jobb
kezével megölel engem. 2Kor. 12,9.
4. Kényszerítlek titeket, Jeruzsálem leányai,
miért költenétek és miért serkentenétek
fel a szerelmet, mígnem õ akarja?
5. Kicsoda ez, aki feljõ a pusztából, aki az
õ szerelmeséhez támaszkodik? Az almafa
alatt költöttelek fel téged, ott szült téged
a te anyád, ott szült téged a te szülõd!
Ján. 17,14.
6. Tégy engem mintegy pecsétet a te
szívedre, mintegy pecsétet a te karodra;
mert erõs a szeretet, mint a halál,
kemény, mint a sír a buzgó szerelem;
lángjai tûznek lángjai, az Úrnak lángjai.
Péld. 6,35. Ésa. 49,16. Jer. 22,24.
Róm. 5,5. Ef. 1,13. 2,4. Fil. 3,8. Kol. 1,22.
7. Sok vizek el nem olthatnák e szeretetet:
a folyóvizek sem boríthatnák azt el:
ha az ember háza minden kincsét adná is
e szeretetért, mégis megvetnék azt.
8. Kicsiny húgunk van nékünk, akinek
nincsen még emlõje; mit cselekedjünk a
mi húgunk felõl, a napon, melyen arról
szót tesznek? Zsolt. 22,27.
9. Ha õ kõfal, építünk azon ezüstbõl
palotát; ha pedig ajtó õ, elrekesztjük õt
cédrus deszkával. Jel. 3,20.
10.Mikor én olyan leszek, mint a kõfal,
és az én emlõim, mint a tornyok; akkor
olyan leszek õelõtte, mint aki békességet
nyer. Ezék. 16,7. Kol. 2,7.
11. Szõlõje volt Salamonnak Baálhamonban,
adta az õ szõlejét a pásztoroknak,
mindenki annak gyümölcséért hoz ezerezer
ezüst siklust. Mát. 21,33.
12. Az én szõlõmre, mely énreám néz,
nékem gondom lesz: az ezer siklus,
Salamon, tiéd legyen, a kétszáz annak
gyümölcsének õrizõié. Ján. 15,1. 1Pét. 5,7.
13. Oh te, aki lakol a kertekben! A te
társaid a te szódra figyelmeznek; hadd
halljam én is. Jel. 22,17.
14. Fuss én szerelmesem, és légy hasonló
a vadkecskéhez, vagy a szarvasnak
fiához, a drága füveknek hegyein!


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 34
Tegnapi: 177
Heti: 831
Havi: 5 233
Össz.: 861 244

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 63.Énekek éneke 1-8.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »