Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Izrael elpártolása és szenvedése
1 Ésaiásnak, Ámós fiának látomása,
melyet látott Júda és Jeruzsálemfelõl,
Uzziásnak, Jótámnak, Akháznak és Ezékiásnak,
a Júda királyainak napjaiban.
4Móz. 12,6. 2Kir. 15,1. 1Pét. 1,11. 2Pét. 1,21.
2.Halljátok egek, és vedd füleidbe föld!
mert az Úr szól: Fiakat neveltem, s méltóságra
emeltem, és õk elpártoltak tõlem.
3. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár
az õ urának jászlát; Izrael nem ismer el,
az én népem nem figyel reám!
4. Oh, gonosz nemzetség, hamissággal
megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen
fiak! elhagyták az Urat, ingerelték
Izrael Szentjét, és elfordultak tõle.
rész 57,3. 4.Mát. 3,7.
5. Miért ostorozzalak tovább, holott
a bûnt növelitek? Minden fej beteg, és
minden szív erõtlen. rész 9,13. Jer. 2,30. 5,3.
6. Tetõtõl talpig nincs e testben épség,
csupa seb és zúzódás és kelevény, amelyeket
ki sem nyomtak, be sem kötöztek,
olajjal sem lágyítottak. Jer. 8,22.
7. Országotok pusztaság, városaitokat
tûz perzselé föl, földeteket szemetek láttára
idegenek emésztik, és pusztaság az,
mint ahol idegenek dúltak;
8. És úgy maradt a Sion leánya, mint
kunyhó a szõlõben, mint kalyiba az uborkaföldön,
mint megostromlott város.
Jer. 4,17.
9.Ha a Seregek Ura valami kevesetmeg
nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk
volna mint Szodoma, és Gomorrához
volnánk hasonlók.
1Móz. 19,24. 25. JerSir. 3,22. Róm. 9,29.
A bûnt és az ünneplést
együtt el nem szenvedhetem
10. Halljátok az Úrnak beszédét, Szodoma
fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk
tanítását, Gomorra népe!
2Kir. 25,11. Ezék. 16,46. Róm. 9,29.
11.Mire való nékem véresáldozataitoknak
sokasága? ezt mondja az Úr:Megelégeltem
a kosok egészenégõ áldozatait és
a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok,
bárányok és bakok vérében nem
gyönyörködöm; Zsolt. 50,9.
12. Ha eljöttök, hogy színem elõtt
megjelenjetek, ki kívánja azt tõletek,
hogy pitvaromat tapossátok?
13. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot,
a jóillat áldozat utálat elõttem;
újhold, szombat s ünnepre felhívás:
a bûnt és az ünneplést együtt el nem
szenvedhetem. Jóel 1,14.Mát. 15,9.
14. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyûlöli
lelkem; terhemre vannak, elfáradtam
viselni.
15. És ha kiterjesztitek kezeiteket,
elrejtem szemeimet elõletek; sõt ha
megsokasítjátok is az imádságot, én meg
nem hallgatom: vérrel rakvák kezeitek.
Jób 27,9. Péld. 1,28. Róm.10,13. 1Tim. 2,8.
16.Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok
el szemeim elõl cselekedeteitek
gonoszságát, szûnjetek meg gonoszt
cselekedni; Jer. 4,14. Róm. 12,9. 1Pét. 3,11.
17. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek
igazságra, vezessétek jóra az erõszakoskodót,
szolgáltassatok igazat az árvának
és pártoljátok az özvegyek ügyét.
Mik. 6,8.
Sion jogosság által váltatik meg
18. No jertek, szálljunk vitába, azt
mondja az Úr! Ha bûneitek skarlátpirosak,
hófehérek lesznek; és ha vérszínûek,
mint a karmazsin, olyanok lesznek,
mint a gyapjú. rész 43,25. 26. Zsolt. 103,3. 12.
Mik. 7,19. Csel. 20,28. Róm. 5,9.
Zsid. 9,12. 22. 1Pét. 1,19. 1Ján. 1,7. Jel. 7,14.
19. Ha hajlandók és engedelmesek
lesztek, e föld javaival éltek;
3Móz. 26,3–12. 5Móz. 28,1. Jób 36,11.
20. És ha vonakodtok, sõt pártot üttök
ellenem, fegyver emészt meg titeket;
mert az Úr szája szólt!
rész 40,5. 58,14.Mik. 4,4. Tit. 1,2.
21.Mint lett paráznává a hû város,mely
teljes volt jogossággal, igazság lakozott
benne, most pedig gyilkosok!
ÉSAIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
22. Ezüstöd salakká lett, tiszta borod
vízzel elegyítve;
23. Fejedelmeid megátalkodottak és
tolvajok társai: mind szereti az ajándékot
és vesztegetést hajhász, árvát nem pártolnak,
és az özvegy ügye nem kerül eléjük.
Péld. 29,27. Hós. 9,15.
24. Ezért azt mondja az Úr, a Seregeknek
Ura, Izrael hatalmas Istene: Jaj! Mert
vigasztalást veszek háborgatóimon, és
bosszút állok ellenségeimen!
25. És kezemet ellened fordítom, és
kiolvasztom mintegy lúggal salakodat,
és eltávolítom minden ólmodat;
rész 48,10. Ezék. 22,18–22.Mal. 3,3. Jel. 3,19.
26. És adok néked oly bírákat, mint
régen, és oly tanácsosokat, mint kezdetben,
s ekkor aztmondják tenéked: ez igaz
város, ez hû város. Jer. 33,7--11. Zak. 8,3.
27. Sion jogosság által váltatik meg,
és megtérõi megigazulás által;
28. De elvesznek a bûnösök és gonoszok
egyetemben, s megemésztetnek,
akik az Urat elhagyták.
Jób 31,3. Zsolt. 9,5. 2Thess. 1,8. 9.
29.Mert szégyen éri õket a cserfákért,
amelyekben gyönyörködétek, és pirulni
fogtok a kertek miatt, amelyeket választottatok;
rész 57,5. 65,3. 66,17.
30. És hasonlatosok lesztek az elhullott
levelû terpentinfához, és a víz nélkül való
kerthez:
31. És csepûvé lesz az erõs, és munkája
szikrává: mindketten égni fognak, és nem
lesz, aki eloltsa. Mát. 3,12.Márk 9,43.
Sionból jön a törvény,
és Jeruzsálembõl az Úrnak Igéje
2 Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, amelyet
látott Júda és Jeruzsálem felõl.
2. Lészen az utolsó idõkben, hogy erõsen
fog állani az Úr házának hegye,
hegyeknek felette, és magasabb lészen
a halmoknál, és özönleni fognak hozzá
minden pogányok; Zsolt. 68,15. Dán. 2,35.
Mik. 4,1. 2. Csel. 2,17. Jel. 14,1.
3. És eljönnek sok népek, mondván:
Jertek, menjünk fel az Úr hegyére,
Jákób Istenének házához, hogy megtanítson
minket az Õ útjaira, és járjunk az
Õ ösvényein;mert Sionból jön a törvény,
és Jeruzsálembõl az Úrnak Igéje;
Zsolt. 32,8. 90,12. Zak. 8,21. Luk. 24,47.
4. Aki ítéletet tesz a pogányok között,
és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak
fegyvereikbõl kapákat, és dárdáikból
metszõkéseket, és nép népre kardot nem
emel, és hadakozást többé nem tanul.
Zsolt. 46,9. Hós. 2,18. Zak. 9,10. Ján. 5,22.
5. Jákóbnak háza! Jertek, járjunk az
Úrnak világosságában! Csel. 26,23. Ef. 5,8.
6.Mert elhagytad, Uram, a Te népedet,
Jákób házát; mivel telvék napkeleti
erkölcsökkel, és szemfényvesztõk, mint
a filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek
szövetséget; 5Móz. 18,14.
7. És betelt földje ezüsttel és arannyal,
és nincs szere-száma kincseinek; betelt
földje lovakkal, és nincs szere-száma
szekereinek;
8. És betelt földje bálványokkal, és
kezeik alkotásának hajolnak meg, amit
ujjaik csináltak. 1Kor. 8,4.
9. Ezért porba hajtatik a közember, és
megaláztatik a fõember, és meg nem
bocsátasz nékik.
10.Menj be a kõsziklába, és rejtõzzél el
a porba az Úr félelme elõl, és az Õ nagyságának
dicsõsége elõtt.
rész 12,1. 4. 24,21. 28,5. 52,6.
Jer. 30,7. 8. Jóel 3,18. Ámós 9,11. Abd. 8.Mik. 5,10.
11. A kevély szemû közember megaláztatik,
és a fõemberek magassága porba
hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel
ama napon.
12. Mert a seregek Urának napja
eljön minden kevély és magas ellen,
és minden felemelkedett ellen, hogy
megaláztassék.
13. És Libánon minden magas és felemelkedett
cédrusa ellen, s Básánnak
minden tölgyfája ellen; Zak. 11,1. 2.
14. Minden magas hegy ellen, és
minden felemelkedett magaslat ellen;
15. Minden magas torony ellen, és
minden erõs kõfal ellen;
16. És Társisnak minden hajói ellen, és
minden gyönyörûséges drágaságok ellen.
1Kir. 10,22.
17. És porba hajtatik a közember kevélysége,
és megaláztatik a fõemberek
ÉSAIÁS KÖNYVE 1. 2. 681
magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik
fel ama napon.
18. És a bálványokat teljességgel elveszti.
19. És bemennek a sziklák barlangjaiba
és a föld hasadékaiba az Úr félelme elõl
és nagyságának dicsõsége elõtt, mikor
felkél, hogy megrettentse a földet.
Hós. 10,8. Agg. 2,6.
Luk. 23,30. 2Thess. 1,9. Zsid. 12,26. Jel. 6,16. 9,6.
20. Ama napon odadobja az ember
ezüstbálványait és aranybálványait, miket
magának csinált, hogy azok elõtt meghajoljon,
a vakondokoknak és denevéreknek,
21. Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és
a hegyek hasadékiba az Úr félelme elõl és
az Õ nagyságának dicsõsége elõtt, mikor
felkél, hogy megrettentse a földet.
22. Oh, szûnjetek meg hát az emberben
bízni, akinek egy lehelet van orrában,
mert hát ugyan mire becsülhetõ õ?
Péld. 23,4. Jer. 17,5.
Az Úr törvénybe megy
népe véneivel és fejedelmeivel
3 Mert ímé az Úr, a Seregeknek Ura
elveszi Jeruzsálembõl és Júdából a
támaszt és a táplálót, a kenyérnekminden
erejét és a víznek minden erejét;
3Móz. 26,26. Jer. 37,21.
2. Az erõst és hadakozót, bírót és prófétát,
jóst és öreget;
3. Az ötvenedes hadnagyot, a tisztes
embert, a tanácsost, az ügyes mestert és
a varázsláshoz értõt;
4. És adok nékik gyermekeket fejedelmekül;
és gyermekek uralkodnak rajtuk.
Préd. 10,16.
5. És nyomorba jut a nép; egyik a másik
ellen, mindegyik az õ társa ellen támad, a
gyermek az öreg ellen, becstelen a tisztes
ellen; JerSir. 4,16.Mik. 3,2.
6. És ha valakimegragadja atyja nemzetségébõl
való rokonát, mondván: Néked
ruhád van, légy fejedelmünk és e romlás
kezed alatt legyen:
7. Ez ama napon így fog felkiáltani: Nem
leszek sebkötözõ, házamban is nincsen
kenyér és nincs ruha; ne tegyetek engem
e nép fejedelmévé!
8. Mert megromlott Jeruzsálem, és
Júda elesett, mert nyelvük és cselekedeteik
az Úr ellen vannak, hogy az Õ dicsõséges
szemeit ingereljék.
9. Arcuk tekintete tesz ellenük bizonyságot,
bûneikkel Szodoma módjára kérkednek,
nemhogy eltitkolnák; jaj lelküknek!
mert maguk szereztek maguknak gonoszt.
1Móz. 13,13.
Az igaznak jól lészen dolga
10.Mondjátok az igaznak, hogy jól
lészen dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével
élnek. rész 54,17. Zsolt. 128,2.
11. Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga,
mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek
néki. Zsolt. 11,6. Préd. 8,12.
12. Népem nyomorgatói gyermekek,
és asszonyok uralkodnak rajta; népem!
A te vezéreid hitetõk, és ösvényeidnek
útját elrejtik elõled.
13. Elõálla perelni az Úr, és itt áll ítélni
népeket.
14. Az Úr törvénybe megy népe véneivel
és fejedelmeivel: Hiszen ti lelegeltétek
a szõlõt, szegénytõl rablott marha van
házaitokban. Mát. 21,33.
15.Mi dolog, hogy népemet összezúzzátok,
és a szegények orcáját összetöritek?
ezt mondja az Úr, a Seregeknek Ura.
16. És szól az Úr: Mivel Sion leányai felfuvalkodtak,
és felemelt nyakkal járnak,
szemeikkel pillognak, és aprókat lépve
járnak, és lábukkal nagy zengést bongást
szereznek:
17.Megkopaszítja az Úr Sion leányainak
fejtetõjét, és az õ szemérmüket megmezteleníti.
18. Ama napon eltávolítja az Úr az õ
lábaik zengõ ékességét, a napocskákat és
holdacskákat,
19. A fülönfüggõket, a karpereceket és
a fátyolokat,
20. A pártákat, a lábláncokat, az öveket,
a jóillat tartókat és az ereklyéket,
21. A gyûrûket és az orrpereceket,
22. Az ünneplõ ruhákat, a palástokat,
a nagykendõket és az erszényeket,
23. A tükröket, a gyolcsingeket, a fõkötõket
és a keceléket:
24. És lesz a balzsamillat helyén büdösség,
az öv helyén kötél, és a felfodrozott
haj helyén kopaszság, a szép köpenynek
682 ÉSAIÁS KÖNYVE 2. 3.
helyén zsákruha, és a szépség helyén
homlokra sütött bélyeg.
25. Férfiaid fegyver által hullnak el, és
vitézeid harcban:
26. És sírnak és gyászolnak kapui, és õ
elpusztíttatván, a földön ül.
Jer. 14,2. JerSir. 1,4. 2,10.
Az Úrnak Csemetéje
ékes és dicsõséges lesz
4 És megragad hét asszony egy férfit
ama napon, mondván: A magunk
kenyerét esszük és a mi ruhánkba öltözködünk,
csak hadd neveztessünk a te
nevedrõl, és vedd le rólunk gyalázatunkat!
Luk. 1,25. 2Thess. 3,12.
2. És ama napon az Úrnak Csemetéje
ékes és dicsõséges lészen, és a földnek
gyümölcse nagyságos és díszes Izrael
maradékának.
5Móz. 32,6. 7. Zak. 3,8. Róm. 1,3. 4.
3. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik,
és Jeruzsálemben megmarad,
szentnek mondatik, minden, valaki
Jeruzsálemben az élõk közé beíratott.
rész 60,21. Fil. 4,3.
4. Ha elmosta az Úr Sion leányainak
undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá
belõle az ítélet szellemével, a megégetés
szellemével:
5. Akkor teremteni fog az Úr Sion
hegyének minden helye fölé és gyülekezetei
fölé nappal felhõt és ködöt, s
lángoló tûznek fényességét éjjel; mert
ez egész dicsõségen oltalma lészen;
2Móz. 13,21. Zak. 2,5.
6. És sátor lészen árnyékul nappal a
hõség ellen, s oltalom és rejtek szélvész
és esõ elõl. rész 25,4. Zsolt. 27,5.
Példázat az Úr terméketlen szõlõjérõl
5 Hadd énekelek kedvesemrõl, szerelmesemnek
énekét az Õ szõlõjérõl!
Kedvesemnek szõlõje van nagyon kövér
hegyen; Zsolt. 80,8.Mát. 21,33. Luk. 20,9.
2. Felásta és megtisztítá kövektõl,
nemes vesszõt plántált belé, és közepére
tornyot építtetett, sõt benne már sajtót is
vágatott; és várta, hogy majd jó szõlõt
terem, és az vadszõlõt termett! 5Móz. 32,6.
3.Mostan azért, Jeruzsálem lakosai és
Júda férfiai: ítéljetek köztem és szõlõm
között! Róm. 3,4.
4.Mit kellett volnamég tennemszõlõmmel;
mit meg nem tettem vele? Miért
vártam, hogy jó szõlõt terem, holott vadat
termett?! 2Krón. 36,15.Mát. 23,37.
5. Azért most tudatom veletek, hogy mit
teszek szõlõmmel; elvonszom kerítését,
hogy lelegeltessék, elrontom kõfalát, hogy
eltapodtassék; Zsolt. 89,40. 41.
6. És parlaggá teszem; nem metszetik
és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri
föl, és parancsolok a fellegeknek, hogy rá
esõt ne adjanak!
7. A Seregek Urának szõlõje pedig
Izrael háza, és Júda férfiai az Õ gyönyörûséges
ültetése; törvényességre várt, s
ímé lett önkényesség, és igazságra, s ímé
lett siralom! Ésa. 27,3. Én. 8,12. Ján. 15,1.
Isten megszenteltetik igazságban
8. Jaj azoknak, akik a házhoz házat ragasztanak,
és mezõt foglalnak a mezõkhöz,
míg egy helyecske sem marad, és
csak ti magatok laktok itt e földön!
Jer. 22,13--17.Mik. 2,2. Hab. 2,9--12.
9. Hallásomramegesküdt a Seregeknek
Ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek,
a nagyok és szépek lakos nélkül,
10.Mert tíz hold szõlõ egy bát bort
ereszt, és egy hómer mag egy efát terem.
Ezék. 45,11.
11. Jaj azoknak, akik jó reggelen részegítõ
ital után futkosnak és mulatnak estig,
és bor hevíti õket: Péld. 23,29. 30.
12. És citera, lant, dob, síp és bor van
lakodalmukban, de az Úrnak dolgát nem
tekintik meg, és nem látják kezeinek
cselekedetét. Jób 34,27. Zsolt. 28,5. 143,5.
Hós. 4,11. Ámós 6,5. Róm. 11,30.
13. Ezért fogságba megy népem, mivelhogy
ismeret nélkül való, és fõemberei
éhen halnak, és sokasága szomjúmiatt
eped meg; Hós. 4,6.
Luk. 19,44. Ján. 14,21. 23. 15,3--5. Róm. 12,2.
14. Azért a sír kiszélesíti torkát és feltátja
száját szertelen, és leszállnak abba
népem fõemberei és zajongó sokasága,
ésminden örvendezõi;
Luk. 16,23. Jel. 1,18.20,13. 14.
ÉSAIÁS KÖNYVE 3. 4. 5. 683
15. És porba hajtatik a közember, és
megaláztatik a fõember, és a nagyok
szemei megaláztatnak.
16. És felmagasztaltatik a Seregeknek
Ura az ítéletben, s a szent Isten megszenteltetik
igazságban. rész 10,16.
17. És bárányok legelnek ott,mint legelõjükön,
s a gazdagoknak romjain idegenek
élnek!
Jaj azoknak, akik
Izrael Szentjének beszédét megvetik
18. Jaj azoknak, akik a vétket hazugságnak
kötelein vonszák, és a bûnt mint
szekeret köteleken;
19. Akik ezt mondják: Siessen és tegye
hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen
és jöjjön el Izrael Szentjének tanácsa,
hogy tudjuk meg. rész 66,5. Jer. 17,5. 2Pét. 3,3.
20. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak
mondják és a jót gonosznak; akik a
sötétséget világossággá s a világosságot
sötétséggé teszik, és teszik a keserût
édessé, s az édest keserûvé!
21. Jaj azoknak, akik maguknak bölcseknek
látszanak, és eszesek önnön
maguk elõtt! Péld. 3,7. Róm. 1,22. 12,16.
22. Jaj azoknak, akik hõsök borivásban,
és híresek részegítõ ital vegyítésében;
23. Akik ajándékért a gonoszt igaznak
mondják, és az igazak igazságát elfordítják
tõlük: Péld. 17,15.
24. Ezért, mint a polyvát megemészti a
tûznek nyelve, és az égõ széna összeomlik:
gyökerük megrothad, virágjuk mint a
por elszáll, mert a Seregek Urának törvényét
visszautasították, és Izrael Szentjének
beszédét megvetették. 2Kir. 17,14.
25. Ezért gerjedt fel az Úrnak haragja
népe ellen, és felemelé rá kezét, és megveri,
hogy a hegyek megrendülnek, és
holttestük szemétként fekszik az utcán.
Mindezekkel haragja el nem múlt, és
keze még felemelve van.
26. És zászlót emel a távoli népeknek,
és süvölt a föld határán lakozóknak, és
ímé hamarsággal könnyen eljönnek.
rész 7,18. 11,10. 12. Jóel 2,7. Zak. 10,8.Mal. 1,11.
27. Nem lesz köztük egy is elfáradott,
sem tántorgó; nem szunnyad, és nem
aluszik; derekának öve sem oldódik
meg, és nem szakad el saruja szíja sem;
28. Nyilai élesek, és minden õ kézívei
felvonvák, lovai körme, miként a kova,
és kerekei mint a forgószél;
29. Ordítása,mint az oroszláné, és ordít,
mint az oroszlánkölykök, és morog s
prédát ragad s elviszi, és nincs, aki elvegye
tõle;
30. És rámordul ama napon,mint tenger
mormolása; és õ a földre néz, de ímé, ott
sûrû sötétség; és a napmeghomályosodik
a ráborult homályban!
Ésaiás látja az Úr
dicsõségét és elhívatik prófétává
6 Amely esztendõben meghala Uzziás
király, látám az Urat ülni magas és
felemeltetett székben, és palástja betölté a
templomot;
1Kir. 22,19. 2Kir. 15,7. Ján. 12,41. Jel. 4,2. 20,11.
2. Szeráfok állának felette: mindegyiknek
hat-hat szárnya volt: kettõvel orcáját
fedé be, kettõvel lábait fedé be, és kettõvel
lebegett; Ezék. 1,11. Jel. 4,2. 3.
3. És kiált egy a másiknak, és mondá:
Szent, szent, szent a Seregeknek Ura,
teljes mind a széles föld az Õ dicsõségével!
4Móz. 14,21. Zsolt. 72,19. Jel. 4,8.
4. És megrendülének az ajtó küszöbei a
kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel.
2Móz. 19,18. Jel. 15,8.
5. Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem,
mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan
ajkú nép közt lakom: hisz a Királyt,
a Seregeknek Urát láták szemeim!
6. És hozzám repült egy a szeráfok
közül, és kezében eleven szén volt, amelyet
fogóval vett az oltárról; Jel. 8,3.
7. És illeté számat azzal, ésmondá: Ímé,
ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott,
és bûnöd elfedeztetett.
Jer. 1,9. Dán. 10,16.
8. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt
mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen
el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol
vagyok én, küldj el engem! 1Móz. 1,26.
9. És monda: Menj, és mondd ezt e
népnek: Hallván halljatok és ne értsetek,
s látván lássatok és ne ismerjetek;
Mát. 13,14. Ján. 12,40. Csel. 28,26. Róm. 11,8.
684 ÉSAIÁS KÖNYVE 5. 6.
10. Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit
dugd be, és szemeit kend be: ne lásson
szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen
szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne
gyógyuljon.
11. És én mondék: Meddig lészen ez
Uram?! Ésmonda:Míg a városok pusztán
állanak lakos nélkül, és a házak emberek
nélkül, s a föld is puszta lészen;
12. És az Úr az embert messze elveti,
s nagy pusztaság lészen a földön;
13. És ha megmarad még rajta egy
tizedrész, ismétlen elpusztul ez is; demint
a terpentinfának és cserfának törzsük
marad kivágatás után: az õ törzsük szent
mag lészen! Róm. 11,5.
Szíria, Efraimmal
egyesülve Jeruzsálemet fenyegeti
7 És lõn a Júda királyának, Akháznak,
az Uzziás fiának, Jótám fiának napjaiban,
eljöve Recin, Szíriának királya, és
Remaljának fia, Pékah, Izraelnek királya
Jeruzsálemellen, hogy aztmegostromolja;
de nem veheté be azt. 2Kir. 16,5. 2Krón. 28,1.
2. És hírül vitték a Dávid házának,
mondván: Szíria Efraimmal egyesült! és
megindula szíve s népének szíve, amint
megindulnak az erdõ fái a szél miatt.
3. És mondá az Úr Ésaiásnak: Menj ki,
kérlek, Akház eleibe te és Seár-Jásub fiad,
a felsõ tó csatornájának végéhez, a ruhafestõk
mezejének útján; rész 36,2.
4. És mondd néki: Vigyázz és légy
nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon
szíved e két füstölgõ üszögdarab miatt,
Recinnek és Szíriának, és Remalja fiának
felgerjedett haragja miatt!
5.Mivelhogy gonosz tanácsot tartott
ellened Szíria, Efraim és Remalja fia,
mondván:
6.Menjünk el Júda ellen, s reszkettessük
meg, és kapcsoljuk magunkhoz, és
tegyük királlyá benne Tábeal fiát,
7. Így szól az Úr Isten: Nem áll meg és
nem lészen ez! Csel. 4,25. 26.
8. Mert Szíria feje Damaszkusz, és
Damaszkusznak feje Recin, és még hatvanöt
esztendõ, s megromol Efraim és
nép nem lészen. 2Sám. 8,6. 2Kir. 17,24.
9. Efraim feje pedig Samaria, és Samaria
feje a Remalja fia: ha nem hisztek,
bizony meg nem maradtok!
Vigasztaló ígéret Immánuelrõl
10. És szóla ismét az Úr Akházhoz,
mondván:
11. Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te
Istenedtõl, kérj a mélységben vagy fent a
magasban!
12. És mikor szóla Akház: Nem kérek s
nem kísértem az Urat!
13. Akkor monda a próféta: Halld meg
hát, Dávid háza! Hát nem elég embereket
bosszantanotok, hogy még az én Istenemet
is bosszantjátok?
14. Ezért ád jelt néktek az Úr maga:
Ímé, a szûz fogan méhében, és szül fiat,
s nevezi Õt Immánuelnek, rész 9,6.
1Móz. 3,15.Mát. 1,23. Luk. 1,31. Jel. 12,5.
15. Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja
a gonosztmegvetni, és a jót választani;
16.Mertmielõtt e gyermekmegtanulná
megvetni a gonoszt, és a jót választani,
elpusztul a föld, melynek két királyától te
reszketsz. 2Kir. 15,30.
17. És hozni fog az Úr reád és népedre
és atyád házára oly napokat, milyenek
még nem jöttenek, mióta Efraim elszakadott
Júdától: Asszíria királyát.
1Kir. 12,16. 2Krón. 28,19.
18. És lesz ama napon: süvölt az Úr
az Egyiptomfolyóvizemellett való legyeknek,
s Asszíria földje méheinek,
2Kir. 23,29. 33--35.
19. S mind eljönnek, és letelepszenek a
meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban,
minden töviseken és minden legelõkön.
20. Ama napon leberetválja az Úr a
folyón túl bérelt beretvával, Asszíria királya
által a fõt s a lábak szõrét, amely a
szakállt is leveszi; 2Kir. 16,7. Ezék. 5,1.
21. És lesz ama napon, hogy ki-ki egy
fejõstehenet tart és két juhot,
22. És lészen, hogy a tej bõsége miatt
vajat eszik;mert vajat ésmézet eszik, valaki
csak megmaradott e földön.
ÉSAIÁS KÖNYVE 6. 7. 685
23. S lészen ama napon, hogy minden
helyet, ahol ezer szõlõtõ ezer siklust érõ
volt, tövis és gaz ver fel.
24. Nyilakkal és kézívvel mehet oda az
ember,mivel tövis és gaz verte felmind az
egész földet;
25. Sõt a hegyekre, amelyeket kapával
kapáltanak, sem fogsz felmenni, félvén a
tövistõl és gaztól; hanem barmok legelõjévé
lesznek és juhok járásává.
Isten van mivelünk
A hívõk vigasztalása gonosz idõkben
8 Ésmonda nékemaz Úr: Végymagadnak
egy nagy táblát, és írd fel reá
közönséges betûkkel: Siess zsákmányra
és gyorsan prédára;
2. És én hû tanúknak választommagamnak
Úriást, a papot és Zakariást, Jeberekiás
fiát. 2Kir. 16,10.
3. És bementem a prófétaasszonyhoz,
aki fogant, és szült fiat; és mondá az Úr
nékem: Nevezd nevét: Siess zsákmányra
és gyorsan prédára.
4.Mert mielõtt e gyermek ezt ki tudja
mondani: apám és anyám, Damaszkusz
gazdagságát és Samaria prédáját Asszíria
királyának szolgája elviszi.
rész 7,16. 17,3. 2Kir. 15,29.
5. Ismét szólott az Úr hozzám, mondván:
6. Mivel megutálta e nép Siloahnak
lassan folyó vizét, és Recinben és Remalja
fiában gyönyörködik: Neh. 3,15. Ján. 9,7.
7. Azért ímé rájuk hozza az Úr a folyónak
erõs és sok vizét, Asszíria királyát és
minden õ hatalmát, és feljõmindenmedre
fölé, és foly minden partjai felett,
8. És becsap Júdába, és megáradván
átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett
szárnyai ellepik földednek szélességét,
oh Immánuel! rész 7,14.
9. Fenekedjetek csak népek és romoljatok
meg; figyeljetek, valakik messze
laktok; készüljetek és megrontattok;
készüljetek és megrontattok. Jóel 3,9.
10. Tanácskozzatok, de haszontalan
lesz, beszéljetek beszédet, de nem áll
meg , mert az Isten van mivelünk!
rész 7,14. Csel. 5,38. Róm. 8,31.
A Seregek Ura néktek szentély lészen
11. Mert így szólott hozzám az Úr,
rajtam lévén erõs keze, hogy tanítson
engem, hogy e népnek útján ne járjak,
mondván: Ezék. 1,3. 37,1.
12. Ti ne mondjátok összeesküvésnek,
valamit e nép összeesküvésnek mond,
és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek;
1Pét. 3,14.
13. A Seregek Urát : Õt szenteljétek
meg, Õt féljétek, és Õt rettegjétek!
4Móz. 20,12. Luk. 12,5.
14. És Õ néktek szentély lészen; de
megütközés köve és botránkozás sziklája
Izrael két házának, s tõr és háló Jeruzsálem
lakosainak.
Ezék. 11,16. Luk. 2,25. Róm. 9,33. 1Pét. 2,8.
15. És megütköznek köztük sokan, s
elesnek és összetöretnek; tõrbe esnek
ésmegfogatnak! Luk. 20,18.
16. Kösd be e bizonyságtételt, és pecsételd
be e tanítást tanítványaimban!
Dán. 12,4. Jel. 5,9.
17. Én pedig várom az Urat, aki elrejté
orcáját Jákób házától, és benne bízom.
Jer. 33,3. 8. Hab. 2,3. Luk. 2,25.
18. Ímhol vagyok én és a fiak, akiket
adott nékem az Úr jelekül és csodákul
Izraelben: a Sion hegyén lakozó Seregeknek
Urától vagyunk mi!
rész 49,25. 54,13. Zsolt. 115,14. Zak. 3,8. Zsid. 2,13.
Istenétõl tudakozzon a nép
19. És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok
a halottidézõktõl és a jövendõmondóktól,
akik sipognak és suttognak.
Hát nem Istenétõl tudakozik-é a nép?
Az élõkért a holtaktól kell-é tudakozni?
rész 29,4. 3Móz. 20,27. 5Móz. 18,11.
1Sám. 28,8. 2Kir. 23,24. Zsolt. 106,28.

20. A törvényre és bizonyságtételre
hallgassatok! Ha nem ez Ige szerint
szólnak, nem lesz hajnaluk: rész 1,10. 8,22.
Mik. 3,6. Luk. 16,29. 1Ján. 4,6.
21. Úgy bolyongani fognak a földön,
szorongva és éhezve; és lészen, hogyha
megéhezik, felgerjed és megátkozza királyát
és Istenét, s néz fölfelé,
22. És azután a földre tekint, és ímé
mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak
éjszakája, õ pedig a sûrû sötétben
elhagyatva!
686 ÉSAIÁS KÖNYVE 7. 8.
A Messiás születése, neve, királysága
9 De nem lesz mindig sötétség ott,
ahol most szorongatás van; elõször
megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de
azutánmegdicsõíti a tenger útját, a Jordán
túlsó partját és a pogányok határát.
2Kir. 15,29. 17,5. 1Krón. 5,26. 2Krón. 16,4.
2. A nép, amely sötétségben jár vala,
lát nagy világosságot; akik lakoznak a
halál árnyékának földjén, világosság
ragyog fel nékik! Mát. 4,16. Luk. 1,79. Ef. 5,8. 14.
3. Te megsokasítod e népet, nagy örömöt
szerzel néki, és örvendeznek elõtted
az aratók örömével, és vigadoznak,
mint amikor zsákmányt osztanak.
4.Mert terhes igáját és háta vesszejét,
az õt nyomorgatónak botját összetöröd,
mint a Midián napján;
rész 10,26. Bír. 7,22. Zsolt. 83,9.
5.Mert a vitézek harci saruja és a vérbe
fertõztetett öltözet megég, és tûznek eledele
lészen;
6.Mert egy gyermek születik nékünk,
Fiú adatik nékünk, és az uralom az Õ
vállán lészen, és hívják nevét: Csodálatos
Tanácsosnak, Hatalmas Istennek,
Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének!
Bír. 13,18. Jer. 23,6.
Mát. 28,18. Luk. 2,11. Ján. 1,1. 46. 3,16.
1Kor. 15,25. Ef. 2,14. Tit. 2,13. 1Ján. 4,9.
7. Uralma növekedésének és békéjének
nem lesz vége a Dávid trónján és
királysága felett, hogy fölemelje és megerõsítse
azt jogosság és igazság által
mostantól mindörökké. A Seregek Urának
buzgó szerelme cselekszi ezt!
rész 37,32. 2Kir. 19,31. Zsolt. 89,4.
Jer. 23,5. Dán. 2,44. Luk. 1,32. Ján. 7,42.
Izrael nem tért meg
8. Beszédet küldött az Úr Jákóbnak, és
leesett Izraelben,
9. Hogy megértse az egész nép: Efraim
és Samaria lakosa, akik eztmondják kevélyen
és felfuvalkodva:
10. Téglák omlottak le, és mi faragott
kõbõl építünk; fügefák vágattak ki, és mi
cédrusokat ültetünk helyükre!
11. De az Úr ellenük hozza Recin szorongatóit,
és ellenségeiket rájuk uszítja;
12. A szíriabeliek elõl, és a filiszteusok
hátul, s falják Izraelt feltátott torokkal.
Mindezekkel azonban haragja el nem
múlt, és keze még felemelve van.
13. Hiszen e nép nem tért meg az õt
verõ Istenhez, és a Seregeknek Urát nem
keresték; Jer. 5,3. Hós. 7,10. Jel. 18,8.
14. Ezért kivágja az Úr Izraelbõl a fõt és
farkat, a pálmaágat és a kákát egy napon.
15. A fõ: a vén és a fõember, a fark pedig
a próféta, aki hazugságot szól.
16.Mert e nép vezérei hitetõkké lettek,
és akiket vezetének, elvesztek.
Mik. 3,1. 5. 9.Mát. 15,14.
17. Ezért ifjaiban sem gyönyörködik az
Úr, s árváin és özvegyein sem könyörül;
mert mindnyájan istentelenek és gonosztevõk,
ésminden száj bolondságot beszél.
Mindezekkel haragja el nem múlt, és keze
még felemelve van.
18.Mert a gonoszság felgerjedt, mint a
tûz, s tövist és gazt emészt, és meggyújtja
a sûrû erdõt, és felgomolyog az füst oszlopában.
Zsolt. 83,14. Náh. 1,10.
19. A Seregek Urának haragja miatt
kiégett a föld, és a nép a tûznek eledele
lett: Senki atyjafián nem könyörül,
rész 8,22.Mik. 7,2. 6.
20. Jobbkézre vág és megéhezik, eszik
balkézre és nem elégszik meg; mindnyájan
karjuknak húsát eszik, 3Móz. 26,26.
21.Manassé Efraimot és EfraimManassét;
s mindketten Júda ellen kelnek.
Mindezekkel haragja el nem múlt, és
keze még felemelve van.
Az igazságtalan bírák büntetése
10 Jaj a hamis határozatok határozóinak,
és a jegyzõknek, akik gonoszt
jegyeznek, Zsolt. 58,2. 94,20. Ámós 6,1. 3.
2. Hogy elriasszák a gyöngéket a törvénykezéstõl,
s elrabolják népem szegényeinek
igazságát, hogy legyenek az
özvegyek az õ prédájuk, és az árvákban
zsákmányt vessenek.
3. S vajon mit mûveltek a meglátogatásnak
és a messzünnen rátok jövõ pusztulásnak
napján? Kihez futtok segítségért,
és hol hagyjátok dicsõségeteket?
Hós. 9,7. Luk. 19,44.
ÉSAIÁS KÖNYVE 9. 10. 687
4. Bizony a foglyok aláhanyatlanak és
a megölettek aláhullanak; mindezekkel
haragja el nemmúlt, és kezemég felemelve
van.
Asszíria kevélysége és megaláztatása
5. Jaj Asszíriának, haragom botjának,
mert pálca az õ kezében az én búsulásom!
6. Istentelen nemzetség ellen küldtem
õt, és haragomnépe ellen rendelém, hogy
prédáljon és zsákmányt vessen, és eltapodja
azt, mint az utcák sarát.
7. De õ nem így vélekedik, és szíve nem
így gondolkozik, mert õ pusztítani akar,
és kigyomlálni sok népeket.
1Móz. 50,20.Mik. 4,12. Csel. 2,23. 24.
8.Mert így szól: Vajon vezéreim nem
mind királyok-é? 2Kir. 18,24.
9. Nem úgy megvettem-é Kalnót, mint
Kárkemist? És Hamátot, mint Arphádot?
És Samariát, mint Damaszkuszt?
Józs. 13,5. 2Kir. 16,9. 2Krón. 35,20. Ámós 6,2.
10.Miképpen megtalálta kezem a bálványok
országait, holott pedig több faragott
képük volt, mint Jeruzsálemnek és Samariának,
11. Avagy amint cselekedtem Samariával
és az õ bálványaival; nem úgy cselekedhetem-
é Jeruzsálemmel és bálványképeivel?
12. Ezért ha majd elvégzi az Úr minden
dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben,
meglátogatom az asszíriabeli király nagyakaró
szíve gyümölcsét és nagyralátó
szeme kevélységét.
13.Mert ezt mondá: Kezem erejével
mûveltem ezt és bölcsességemmel, mivel
okos vagyok; elvetettem sok népeknek
határit, és kincseikben zsákmányt vetettem,
és leszállítám, mint erõs, a magasan
ülõket; rész 37,24. Ezék. 28,4. Dán. 4,30.
14. És kezem úgy találta mintegy fészket
a népek gazdagságát; és amily könynyen
elszedik az elhagyott tojásokat,
azonképpen foglaltam én el az egész
földet; és nem volt senki, aki szárnyát
mozdította, vagy száját megnyitotta, vagy
csak sipogott volna is! Jer. 51,20.
15. Avagy dicsekszik-é a fejsze azzal
szemben, aki vele vág? vagy a fûrész felemeli-
é magát az ellen, aki vonsza azt?
Mintha a bot forgatná azt, aki õt felemelé,
és a pálca felemelné azt, ami nem fa!
16. Azért az Úr, a Seregek Ura kövéreire
ösztövérséget bocsát, és az Õ dicsõsége
alatt égés ég, miként a tûz égése;
17. És lészen Izrael világossága tûz
gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt,
és ég és megemészti gazát és tövisét egy
napon;
18. Az õ erdejének és kertjének ékességét
pedig lelkétõl mind testéig megemészti,
és lesorvad, mint a sorvadozó;
19. Erdõje fáinak maradéka kicsiny lészen,
és azokat egy gyermek is felírhatja!
Izrael maradékának megtérése
20. És lészen ama napon, hogy többé
nem támaszkodik Izrael maradéka és aki
megmaradt Jákób házából, az õt nyomorgatóhoz,
hanem támaszkodik az Úrhoz,
Izrael Szentjéhez hûségesen;
21. A maradék megtér, a Jákób maradéka
a hatalmas Istenhez.
22.Mert ha néped Izrael szám szerint
annyi lenne is, mint a tenger fövenye,
csak maradéka tér meg; az elvégezett
pusztulás elárad igazsággal! Róm. 9,27.
23.Mert elvégezett pusztítást cselekszik
az Úr, a Seregek Ura, mind az egész
földön. rész 28,22. Dán. 9,27. Róm. 9,28.
24. Azért így szól az Úr, a Seregeknek
Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az
asszíriabeli királytól! Bár botjával megver
tégedet és pálcáját felemeli rád, miként
Egyiptom egykoron;
25.Mert még csak egy kevés idõ van:
és elfogy búsulásom, és haragom az õ
megemésztésükre lészen! Dán. 11,36.
26. És a Seregeknek Ura ostort emel ellenük,
miként a Midián levágatása idején
az Oreb kõszikláján, és pálcáját a tenger
fölé emeli, mint Egyiptomban egykoron.
27. És lesz ama napon: eltávozik az
õ terhe válladról és igája nyakadról, és
megsemmisül az iga a kenet miatt.
rész 14,25. Zsolt. 105,15. Dán. 9,24.
Mát. 11,28. Luk. 4,18. Csel. 1,8. 15,10. 1Ján. 2,20.
28. Ajjátba jön, Migronba átsiet, Mikhmásnál
rakja le hadakozó szerszámait;
688 ÉSAIÁS KÖNYVE 10.
29. Átmennek a szoroson, Gébában lesz
hálóhelyünk; megrémül Ráma, Gibea,
Saulnak városa elfut. 1Sám. 13,23.
30. Kiálts Gallim leánya, és vedd füleidbe
Laisa, és szegény Anathóth! 1Sám. 25,44.
31.Madména megindul, Gébim lakosai
mentik övéiket; Józs. 15,31.
32.Még Nóbba megyen ma, hogy ott
megálljon, és emeli már kezét Sion leányának
hegye és Jeruzsálemnek halma
ellen! 1Sám. 21,1. Neh. 11,32.
33. De ímé az Úr, a Seregeknek Ura:
levagdalja az ágakat rémítõ hatalommal,
és a magas termetûek kivágattatnak, és a
magasságosak megaláztatnak;
Ezék. 31,3. Ámós 2,9. Luk. 1,52.
34. Az erdõ sûrû ágait levágja vassal,
ésmegdõl a Libánon egy Hatalmas által.

A Messiás és az Õ királysága
11 És származik egy vesszõszál Isai
törzsökébõl, s gyökereibõl egy
hajtás növekedik és gyümölcsöt hoz.
rész 53,2. Jer. 23,5. Zak. 6,12. Csel. 13,23. Jel. 5,5.
2. Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik:
bölcsességnek és értelemnek
szelleme, tanácsnak és hatalomnak
szelleme, az Úr ismeretének és félelmének
szelleme. rész 42,1. 48,16. 61,1.
5Móz. 34,9. Zsolt. 110,2.Mát. 3,16. Ján. 1,32. 3,34.
3. És gyönyörködik az Úrnak félelmében,
és nem szemeinek látása szerint
ítél, és nem füleinek hallása szerint
bíráskodik: Ján. 7,24.
4. Igazságban ítéli a gyöngéket, és
tökéletességben bíráskodik a föld
szegényei felett; megveri a földet szájának
vesszejével, és ajkai leheletével
megöli a gonoszt. Zsolt. 2,9. 72,2.Mal. 4,6.
2Thess. 2,8. Jel. 2,16. 19,11.
5. Derekának övedzõje az igazság
lészen, és veséinek övedzõje a hûség.
rész 59,17. Ef. 6,14.
6. És lakozik a farkas a báránnyal, és a
párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és
az oroszlánkölyök és a kövér barom
együtt lesznek, és egy kisgyermek õrzi
azokat; rész 61,10. Hós. 2,18. Róm. 8,19.
7. A tehén és medve legelnek, és együtt
feküsznek fiaik; az oroszlán, mint az ökör,
szalmát eszik;
8. És gyönyörködik a csecsszopó a viperák
lyukánál, és a csecstõl elválasztott a
baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét:
9. Nem ártanak és nem pusztítanak
sehol szentségemnek hegyén, mert teljes
lészen a föld az Úr ismeretével, mint
a vizek a tengert beborítják.
Jób 5,23. Zsolt. 98,2. Ezék. 34,25. Hab. 2,14.
A nép szétszórtjainak megváltása
10. És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez,
aki a népek zászlója lészen, eljönnek
a pogányok, és az Õ nyugodalma
dicsõséges lészen. Róm. 15,10. 12. Zsid. 4,1.
11. És lesz ama napon: az Úr másodszor
nyújtja ki kezét, hogy népe maradékát
megvegye, amely megmaradt
Asszíriától, Egyiptomtól, Pathrosztól,
Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól,
Hamáttól és a tenger szigeteitõl. Zak. 10,10.
12. És zászlót emel a pogányok elõtt,
és összegyûjti Izrael elszéledt fiait, és
Júdának szétszórt leányait egybegyûjti a
földnek négy szárnyairól. Ján. 7,35. Jak. 1,1.
13. Megszûnik Efraimnak irigysége,
és Júdából a gyûlölködõk kivágattatnak;
Efraim nem irigykedik Júdára, és Júda
sem támad többé Efraimra.
rész 9,21. Hós. 1,11. Gal. 3,28.
14. És repülnek a filiszteusoknak hátára
napnyugat felé, és kelet fiaiban együtt vetnek
zsákmányt, és kezet vetnek Edómra
és Moábra, és az ammoniták engednek
nékik. Jóel 3,19. Ámós 9,12.
15. És az Úr megátkozza Egyiptom
tengerének nyelvét, és kezét felemeli az
Eufrát fölé erõs szárasztó szélben, és hét
patakra csapja azt, és népét sarus lábbal
vezeti át, Jel. 16,12.
16. És olyan út lészen népe maradékának,
amely megmaradt Asszíriától, amilyen
volt Izraelnek,mikor kijött Egyiptomnak
földjébõl. rész 51,10. 63,12. 13. 2Móz. 14,29.
A megváltottak hálaéneke
12 És így szólsz ama napon: Hálákat
adok néked, oh Uram! mert jóllehet
haragudtál reám, de elfordult haragod,
és megvigasztaltál engem! rész 2,11.
2. Ímé, az Isten az én üdvösségem!
bízom és nem félek; mert erõsségem
ÉSAIÁS KÖNYVE 10. 11. 12. 689
és énekem az Úr, és Õ lett nékem az
üdvösségem!
2Móz. 15,2. Zsolt. 118,14. 132,16. Csel. 15,3.
3. S örömmel merítetek vizet az
üdvösség kútfejébõl, Ján. 4,10. 14. 7,37. 38.
4. És így szólotok ama napon: Adjatok
hálát az Úrnak, magasztaljátok az Õ
nevét, hirdessétek a népek között
nagyságos dolgait; mondjátok, hogy az
Õ neve felmagasztaltatott. 1Krón. 16,8.
5.Mondjatok éneket az Úrnak, mert
dicsõséges dolgokat cselekedett; adjátok
tudtára ezt az egész földnek!
6. Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa,
mert nagy közötted Izraelnek Szentje!
rész 54,1. Sof. 3,14.

Jövendölés Babilonnak
a médek által leendõ elpusztításáról
13 Jövendölés Babilonia ellen, amelyet
látott Ésaiás, Ámós fia.
2. Emeljetek zászlót a kopár hegyen,
kiáltsatok nékik, kézzel intsetek, hogy
bevonuljanak a fejedelmek kapuin!
rész 10,32. 18,3.
Zsolt. 60,4. Én. 2,4. Jer. 50,2. 51,25.
3. Én parancsoltam felszentelt vitézeimnek,
és elhívtam hatalmas harcosaimat
haragomnak véghezvitelére, akik az
én fenségemben büszkén örvendenek.
Zsolt. 50,5. 149,2. Jóel 3,11.
4. Hah! zsibongás a hegyeken, mint
nagy néptömegé; hah! összegyûlt népek
országainak zúgása; a Seregek Ura harci
sereget számlál. Ezék. 30,4.
5. Jönnek messze földrõl, az égnek
végérõl, az Úr, és haragjának fegyverei,
elpusztítani mind az egész földet.
6. Jajgassatok, mert közel van az Úrnak
napja, mint pusztító hatalom jön a Mindenhatótól.
Jóel 1,15. Ámós 5,18. Sof. 1,7. Jel. 6,17.
7. Ezért megerõtlenülnek minden kezek,
és elolvad minden embernek szíve;
8. És megrémülnek, kínok és fájdalmak
fogják el õket, és gyötrõdnek,mint a szülõasszony;
egyik a másikon csodálkozik,
és orcájuk lángba borul.
9. Ímé, az Úrnak napja kegyetlen búsulással
és felgerjedt haraggal jön, hogy a
földet pusztasággá tegye, és annak bûnöseit
elveszítse arról. Mal. 4,1.
10.Mert az ég csillagai és csillagzatai
nem ragyogtatják fényüket, sötét lesz a
nap támadásakor, és a hold fényét nem
tündökölteti. Ezék. 32,7. Jóel 2,31.
Mát. 24,29.Márk 13,24. Luk. 21,25.
11. És meglátogatom a földön a bûnt, és
a gonoszokon vétküket, ésmegszüntetem
az istentelenek kevélységét, és az erõszakoskodóknak
gõgjét megalázom. Luk. 1,51.
12. Drágábbá teszem az embert a színaranynál,
és a férfit Ofir kincsaranyánál.
A Seregek Urának búsulása
13. Ezért az egeket megrendítem, és
megindul helyérõl a föld is, a Seregek
Urának búsulása miatt, és felgerjedett
haragjának napján,
Zsolt. 110,5. JerSir. 1,12. Agg. 2,6.
14. És mint az ûzött zerge, és mint a
pásztor nélkül való nyáj, mindenki népéhez
tér meg, és ki-ki az õ földjére fut;
15. Valaki ott találtatik, átveretik, és valaki
megfogatik, fegyver miatt hull el,
16. Kisdedeiket szemük elõtt zúzzák
szét, házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket
megszeplõsítik.
Zsolt. 137,9. Hós. 10,14. Náh. 3,10. Zak. 14,2.
17. Ímé, én feltámasztom ellenük a
médiabelieket, akik ezüsttel nem gondolnak,
és aranyban nem gyönyörködnek;
Jer. 51,11. Dán. 5,28.
18. Kézíveik szétzúznak ifjakat, és nem
könyörülnek a méh gyümölcsén, a fiaknak
nem irgalmaz szemük:
Olyan lesz Babilon,
mint Szodoma és Gomorra
19. És olyan lesz Babilon, a királyságok
ékessége, a káldeusok dicsekvésének
dísze, mint ahogyan elpusztítá Isten
Szodomát és Gomorrát;
20. Nem ülik meg soha, és nem lakják
nemzetségrõl nemzetségre, nem von
sátort ott az arábiai, és pásztorok sem
tanyáznak ott; Jer. 50,3.
21. Hanem vadak tanyáznak ott, és
baglyok töltik be házaikat, és struccok
laknak ott, és bakok szökdelnek ott;
22. És vad ebek üvöltenek palotáikban,
és mulató házaikban sakálok; és ideje
nemsokára eljön, és napjai nem késnek.
690 ÉSAIÁS KÖNYVE 12. 13.
Izrael megszabadítása
14 Mert könyörül az Úr Jákóbon, és
ismét elválasztja Izraelt, és nyugalmat
ad nekik földjükön; és a jövevény
hozzájuk adja magát, és a Jákób házához
csatlakoznak; Zsolt. 102,13. 16.
Jer. 31,3. 4. 10. 11. Zak. 1,17. 2,12. Ef. 2,13.
2. És felveszik õket a népek, és elviszik
õket lakhelyükre, és Izrael háza bírni
fogja õket az Úr földjén, szolgák és szolgálók
gyanánt; és foglyaik lesznek foglyul
vivõik, és uralkodnak nyomorgatóikon.
3. És majd ama napon, amelyen
nyugalmat ád néked az Úr fáradságodtól
és nyomorúságodtól és ama kemény
szolgálattól, amellyel szolgálnod kellett,
2Móz. 33,17. Jer. 6,16.Mát. 11,28. Zsid. 4,9--11.
4. E gúnydalt mondod Babilon királya
felett, és szólsz: Miként lett vége a
nyomorgatónak, a szolgaság házának
vége lett! rész 13,19. Hab. 2,6. Jel. 18,16.
5. Eltörte az Úr a gonoszok pálcáját,
az uralkodóknak vesszejét. Zsolt. 125,3.
6. Aki népeket vert dühében szüntelen
való veréssel, leigázott nemzeteket haraggal,
kergettetik feltartózhatlanul.
7. Nyugszik, csöndes az egész föld.
Ujjongva énekelnek.
8.Még a ciprusok is örvendenek rajtad:
a Libánon cédrusai ezt mondják:Mióta te
megdõltél, nem jön favágó ellenünk.
rész 55,12. Ezék. 31,16.
9. Alant a sír megindul temiattad megérkezésedkor,
miattad felriasztja árnyait, a
földminden hatalmasit, felkölti székeikrõl
a népek minden királyait; Ezék. 32,21.
10.Mind megszólalnak, és ezt mondják
néked: Erõtlenné lettél te is, miként mi;
hozzánk hasonlatossá váltál!
11. Kevélységed és lantjaid zengése a
sírba szállt; fekvõ ágyad férgek, és takaró
lepled pondrók!
12.Miként estél alá az égrõl fényes
csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre,
aki népeken tapostál! Luk. 10,18. Jel. 12,9.
13. Holott te ezt mondád szívedben:
Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé
helyezem ülõszékemet, és lakom a gyülekezet
hegyén messze északon.
Zsolt. 48,2. Dán. 8,10.Mát. 11,23. 2Thess. 2,4.
14. Felibük hágok a magas felhõknek,
és hasonló leszek aMagasságoshoz.
15. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör
mélységébe! Ezék. 28,8.Mát. 11,23. Luk. 10,15.
16. Akik látnak, rád tekintenek, és
elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója,
aki királyságokat rendített meg?
17. Aki a föld kerekségét pusztasággá
tette, városait lerontá, és foglyait nem
bocsátá haza!
18. A népeknek minden királyai dicsõségben
nyugosznak, mindegyik a maga
sírjában,
19. Te pedig messze vettetel sírodtól,
mint valami hitvány gally, takarva megölettekkel,
fegyverrel átverettekkel, sziklasírba
leszállókkal, mint valami eltapodott
holttest!
20. Nem egyesülsz velük a sírban, mert
elpusztítád földedet, megölted népedet:
a gonoszokmagvát nememlegetik többé!
21. Készítsetek öldöklést az õ fiainak
atyáik vétkéért, hogy felkelve örökségül
ne bírják e földet, és ne töltsék be városokkal
e földnek színét!
2Móz. 20,5. Jób 18,19.Mát. 23,35.
22.Mert én felkelek ellenük, szól a
Seregeknek Ura, és kivágom Babilon
nevét és maradékát, fiait és unokáit, szól
az Úr; 1Kir. 14,10. Jób 18,19. Péld. 10,7. Jer. 51,62.
23. És a sündisznónak örökségévé és
álló vizek tavává teszem azt, és elsöpröm
azt a pusztítás seprûjével, szól a Seregeknek
Ura.
24.Megesküdött a Seregeknek Ura,
mondván:Úgy lészen, mint elgondolám,
úgy megy véghez, mint elvégezém:
25.Megrontom Asszíriát földemen, és
megtapodom hegyeimen, és eltávozik
róluk igája, és terhe vállukról eltávozik.
rész 10,27.Mik. 5,5. Náh. 1,13.
26. Ez az elvégezett tanács az egész
föld felõl, és ez ama felemelt kéz minden
népek fölött.
27.Mert a Seregek Ura végezte, és ki
teszi azt erõtlenné? Az Õ keze fel van
emelve; ki fordítja el azt? 2Krón. 20,6.
Zsolt. 33,11. Péld. 19,21. Dán. 4,31. 32.
28. Amely esztendõben meghalt Akház
király, akkor lett e jövendölés. 2Kir. 16,20.
ÉSAIÁS KÖNYVE 14. 691
29. Ne örvendj oly nagyon Filisztea,
hogy eltört a téged verõnek vesszeje,
mert a kígyó magvából baziliszkusz jön
ki, amelytõl szárnyas sárkány származik.
30. És legelnek a szegényeknek elsõszülöttei,
és a szûkölködõk bátorsággal
nyugosznak; és én kivesztem gyökeredet
éhséggel, és maradékodat megölik.
31. Jajgass kapu, kiálts város! Remeg
egész Filisztea, mivel füst jön észak felõl;
és nem marad el seregeibõl egy sem!
32. És mit felelnek a népek követei?
Azt, hogy az Úr veté meg a Sion alapját,
és abban bíznak népe szegényei.
Zsolt. 87,5. Zak. 11,11.Mát. 21,5.
Ján. 12,15. Róm. 9,33. 11,26. Zsid. 12,22. 1Pét. 2,6.

A moábiták elleni jövendölés
15 Jövendölés Moáb ellen. Igen, a
pusztulás éjjelén megsemmisült
Ar-Moáb; igen, a pusztulás éjjelén megsemmisült
Kir-Moáb! 4Móz. 21,28. 2Kir. 3,24.
Jer. 48,1. Ezék. 25,8--11. Ámós 2,1--3. Sof. 2,8--11.
2. Felmennek a templomba, és Dibon
a magaslatokra megy sírni, Nebón és
Médebán jajgat Moáb, minden fejen
kopaszság, minden szakáll lenyírva!
3. Utcáin gyászruhába öltöznek, házfedelein
és piacain jajgat minden, és
könnyekben olvad el!
4. És kiált Hesbon és Eleálé, szavuk
Jáhácig hallatik; ezért ordítanak Moáb
vitézei, és lelke reszket. 4Móz. 32,3.
5. Szívem kiált Moábért, amelynek végvárai
Zoárig, a hároméves üszõig nyúltanak;
mert Luhit hágóján sírással mennek
fel, és mert Horonaim útján romlásuknak
kiáltását hallatják. Jer. 48,5.
6.Mert Nimrim vizei pusztasággá lesznek,
mert elszáradt a pázsit, elfogyott a fû,
és semmi zöld nem lészen.
7. Ezért amit megmenthettek és jószágukat
a fûzfáknak patakja mellé hordják.
8.Mert kiáltás zengé körül Moáb határát,
jajgatása Eglaimig, és Beér-Élimig
hallatik jajgatása!
9.Mert Dimon vizei megteltek vérrel,
mert új romlást hozok Dimonra: Moáb
menekültjeire oroszlánt, és a földnek
maradékira.
A moábiták elleni jövendölés folytatása
16 Küldjétek a föld Urának bárányát
Szelából a pusztán át Sion leányának
hegyére. 2Kir. 3,4
2.Mert mint a bujdosó madár szétszórt
fészek körül, olyanok lettekMoáb leányai
az Arnon gázlóin: 4Móz. 21,13.
3. Adj tanácsot, tarts ítéletet; tegyed
árnyékodat délben olyanná, mint az
éjszaka, rejtsd el a kiûzötteket, és a
bujdosót ne add ki!
4. Lakozzanak benned menekültjeim,
és Moábnak te légy oltalom a pusztító
ellen! Mert vége a nyomorgatónak,
megszûnt a pusztítás, és elfogytak a
földrõl a tapodók.
5. És Isten kegyelme megerõsített egy
ülõszéket, és ül azon igazsággal Dávid
sátorában egy Bíró, jogosság keresõje,
igazság ismerõje. Dán. 7,14.
6. Hallottuk Moáb kevélységét, a felettébb
kevélyét, gõgjét, kevélységét, dühét,
és üres kérkedését. Jer. 48,29.
7. Ezért jajgatni fogMoábMoábért,minden
jajgatni fog, és nyögtök Kir-Háresethnek
romjain egészen megtörve. 2Kir. 3,25.
8.Mert Hesbon földei elhervadának, és
Sibma szõlõjének drága vesszõit a népek
fejedelmei levágták. Jáézerig értek azok,
a pusztát bejárták, kacsai szétterjedtek,
és a tengeren túlnyúltak.
9. Ezért siratom Jáézer siralmával Sibma
szõlõjét, megnedvesítlek könnyeimmel
Hesbon és Eleálé, mert szüretedrõl
és aratásodról a víg éneklés elmaradt.
10. Elvétetett a vígság és öröma kertbõl,
és a szõlõkben nem vigadnak és nem kiáltanak,
bort sajtókban nem nyom a bornyomó,
véget vetettem a víg éneklésnek.
11. Ezért bensõm Moábért, mint a citera
sír, és szívem Kir-Heresért!
12. És lészen, hogy meg fog tetszeni,
hogy Moáb a magaslaton elfáradt, és
hogy templomába megy imádkozni, de
semmit sem ér el vele!
13. Ez az az Ige, amelyet szólott az Úr
Moáb felõl már régen.
14. És most így szól az Úr: Három
esztendõn belül,melyek,mint napszámos
esztendõi, megaláztatik Moáb dicsõsége
692 ÉSAIÁS KÖNYVE 14. 15. 16.
egész nagy népével együtt, és maradéka
kicsiny, kevés és erõtlen lészen.
Damaszkusz elleni jövendölés
17 Jövendölés Damaszkusz ellen. Ímé
Damaszkusz városa elpusztíttatik,
és romok halmává lesz;
2Kir. 16,9. Jer. 49,23. Ámós 1,3. Zak. 9,1. Csel. 9,2.
2. Aróer városai elhagyatnak, és barmokéi
lesznek, amelyek ott fognak nyugodni
háborítatlanul. Jer. 7,33.
3. És vége lesz Efraim erõsségének, és
Damaszkusz királyságának; Szíria maradéka
úgy jár, mint az Izrael fiainak dicsõsége,
ezt mondja a Seregek Ura.
4. És lesz ama napon: megvékonyul
a Jákób dicsõsége, és teste kövérsége
lesoványodik.
5. És lészen, mint mikor az arató összefogja
a gabonát és a kalászokat kezével
learatja, és lészen, mint mikor valaki kalászokat
szed össze a Refáim völgyében;
6. És csak böngészni való marad belõlük,
mint az olajfa megrázásakor kéthárom
bogyó az ágak hegyén, négy-öt a
gyümölcsfának lombjai közt, így szól az
Úr, Izrael Istene. 5Móz. 4,27. Jer. 51,33.
7. Ama napon Teremtõjére tekint az
ember, és szemei Izrael Szentjére
néznek; 2Krón. 30,11. Hós. 5,15. 6,1.Mik. 7,7.
8. És nem tekint az oltárokra, kezeinek
alkotmányára, és amiket ujjai csináltak,
nem nézi azokat, a berkeket és a naposzlopokat.
9. Erõs városai olyanok lesznek ama
napon, mint elhagyott erdõ és hegytetõ,
amelyeket elhagytak Izrael fiai elõtt, és
pusztasággá lesznek.
10.Mert elfelejtkeztél üdvözítõ Istenedrõl,
és nem emlékeztél meg erõs Kõszikládról,
ezért ültetél gyönyörûséges ültetéseket,
és idegen vesszõt plántáltál beléjük;
11. Amely napon elültetted, körülsövényezéd
és reggelre magodat felvirágoztatád:
de nem lészen aratás sebeidnek és
nagy fájdalmadnak napján!
12. Jaj a sok nép zúgásának, akik úgy
zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek
háborgásának, akik háborognak,
mint erõs vizek!
13. A nemzetek, mint sok vizek háborgása,
úgy háborognak, de megdorgálja
azt és elfutmesszire, és elragadtatik,mint
a hegyek polyvája szél elõtt és mint pozdorja
a forgószél elõtt;
14. Estvének idején rémület száll reájuk
és minekelõtte megvirrad, nem lesznek:
ez lesz osztályrésze pusztítóinknak és ez
lesz sorsa prédálóinknak! Bír. 5,31.
Szerecsenország hódol Istennek
18 Jaj a szárnysuhogás országának,
amely Szerecsenország folyóin túl
van;
2. Amely követeket küld a tengeren
gyékénybõl csinált tutajokon, vizek színén.
Menjetek el gyors hírnökök, a magas és
derék néphez, a néphez, amely rettenetes
mióta van és ezután is; a hatalmas és hódító
néphez, amelynek földjét folyók hasítják át.
3. Föld kerekségének minden lakói és
földnek lakosai meglássátok, mikor a hegyeken
zászló emelkedik, és hallgassatok,
ha kürt szól!
4.Mert ezt mondá az Úr nékem: Nyugodtan
nézem hajlékomból verõfényes
melegnél, harmatozó felhõnél aratás
hévségében.
5.Mert még aratás elõtt, ha a virágzás
véget ér, és a virág érõ fürtté lészen,
levágja a vesszõket metszõkésekkel, és
a kacsokat eltávolítja és lemetszi.
6.Mind ott hagyatnak a hegyek madarainak
és a föld állatainak, és a madarak
rajtuk nyaralnak, és a föld minden állatai
rajtuk telelnek.
7. Abban az idõben ajándékot viszen a
Seregek Urának a magas és derék nép;
a nép, amely rettenetes, mióta van és
ezután is, a hatalmas és hódító nép, amelynek
földjét folyók hasítják át; a Seregek
Ura nevének helyére, Sion hegyére.
Zsolt. 68,31. 72,10. Sof. 3,10.Mal. 1,11. Csel. 8,27.

Egyiptom elleni jövendölés
19 Jövendölés Egyiptom ellen. Ímé,
az Úr gyors felhõn száguld, és
bemegy Egyiptomba, és megháborodnak
elõtte Egyiptom bálványai, és az egyiptomiak
szíve megolvad õbennük.
Zsolt. 18,10. 104,3. Jóel 3,19.Mát. 26,64. Jel. 1,7.
ÉSAIÁS KÖNYVE 16. 17. 18. 19. 693
2. És összeveszítem az egyiptomiakat
az egyiptomiakkal, és egyik hadakozik a
másik ellen, mindenki felebarátja ellen,
város város ellen, és ország ország ellen.
Bír. 7,22. 1Sám. 14,16. 2Krón. 20,23.Mát. 10,21.
3. És elfogyatkozik az egyiptomiak szelleme
õbennük, és az õ tanácsát elnyelem,
és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztõktõl,
halottidézõktõl és jövendõmondóktól.
4. És adom az egyiptomiakat kemény
úrnak kezébe, és kegyetlen király uralkodik
rajtuk, szól az Úr, a Seregek Ura.
Jer. 46,26. Ezék. 29,1--21. 32,1.
5. És elfogyatkoznak a tenger vizei, és
a folyam kiszárad és elapad.
2Kir. 19,24. Jer. 51,36. Ezék. 30,12.
6. És büdösséget árasztanak a folyamok,
elfogynak és kiszáradnak Egyiptomnak
patakjai; nád és sás ellankadnak.
7. A pázsit a folyó mellett, a folyónak
partján, és a folyónak minden veteménye
megszárad, elporlik és nem lészen.
8. És keseregnek a halászok, és gyászolnak
mind, akik a folyóba horgot vetni
szoktak, és akik a vizek színén hálót
vetnek ki, búsulnak.
9. És megszégyenülnek a fésült len
készítõi és a gyolcs szövõi.
10. Hatalmasaik megtöretnek, és minden
napszámosaik megszomorodnak.
11. Bizony bolondok Zoán fejedelmei, a
fáraó bölcs tanácsosai egy eszét veszített
tanács; mimódon mondjátok a fáraónak:
bölcsek fia vagyok, régi királyoknak fia?
4Móz. 13,22. Zsolt. 78,12. 43. Csel. 7,22.
12. Ugyan hol vannak bölcseid? Hogy
megjelentsék néked és tudják, hogy mit
végzett a Seregeknek Ura Egyiptomfelõl?
Zsolt. 33,11. 1Kor. 1,20.
13.Megbolondultak Zoán fejedelmei,
és csalódtak Nóf fejedelmei, és elámíták
az egyiptomiakat törzseik szegletkövei.
Jer. 2,16. 46,19. Ezék. 30,13. Hós. 9,6.
14. Az Úr beléje önté a szédelgés szellemét,
hogy Egyiptomot elhitessék minden
dolgaiban; miként a részeg tántorog az õ
okádása felett;
15. És nem lesz Egyiptomnak semmi
munkája, amelyet cselekednék a fõ és
fark, a pálmaág és a káka.
Egyiptom egyesülése Asszíriával
és Izraellel az igaz Isten imádására
16. Ama napon olyan lesz Egyiptom,
mint az asszonyok, retteg és fél a Seregek
Ura kezének felemelésétõl, amelyet fölemel
ellene. Jer. 51,30. Náh. 3,13.
17. És Júda földje félelmére lesz Egyiptomnak,
valaki csak említi azt elõtte,
már fél, a Seregek Urának tanácsáért,
amelyet Õ végzett felõle.
18. Ama napon lesz öt város Egyiptomnak
földjén, amelyek Kánaán nyelvén szólanak,
és esküsznek a Seregeknek Urára;
az egyik pusztulás városának neveztetik.
rész 45,23. Sof. 3,9.
19. Ama napon oltára lesz az Úrnak
Egyiptom földjének közepette és határán
egy oszlop az Úrnak;
1Móz. 28,18. 2Móz. 24,4. Józs. 22,10.Mal. 1,11.
20. És lesz jegyül és bizonyságul a
Seregek Urának Egyiptom földjén, hogy
ha kiáltanak az Úrhoz a nyomorgatók
elõtt, hogy küldjön nékik megtartót és
fejedelmet, és õket megszabadítsa.
Józs. 4,20. 22,27.
21. És megismerteti magát az Úr Egyiptommal,
és megismeri Egyiptom az Urat
ama napon, és szolgálják véresáldozattal
és ételáldozattal, és fogadnak fogadást az
Úrnak, és teljesítik. Zsolt. 68,31.
Egyiptom megtér az Úrhoz, és Õ
meghallgatja és meggyógyítja õket
22. De ha megveri az Úr Egyiptomot,
megvervén, meggyógyítja, és megtérnek
az Úrhoz, és Õ meghallgatja és meggyógyítja
õket. rész 53,4. 5. 2Móz. 15,26. 23,25.
5Móz. 32,39.Mát. 8,17. Csel. 10,38.
23. Ama napon út lesz Egyiptomból
Asszíriába, és Asszíria megy Egyiptomba,
Egyiptom meg Asszíriába, és Egyiptom
Asszíriával az Urat tiszteli.
24. Ama napon Izrael harmadik lesz
Egyiptom és Asszíria mellett; áldás a
földnek közepette;
25.Melyet megáld a Seregeknek Ura,
mondván: Áldott népem, Egyiptom! és
kezem munkája, Asszíria! és örökségem
Izrael! Zsolt. 100,3. Hós. 2,23. Róm. 3,29. Ef. 2,10.
694 ÉSAIÁS KÖNYVE 19.
Jövendölés az asszírok gyõzelmeirõl
Egyiptom és Szerecsenország felett
20 Amely esztendõben Asdódba ment
a Tartán, Szargon Asszíria királya
küldvén õt, és vívá Asdódot és azt elfoglalá:
1Sám. 5,1. 2Kir. 18,17.
2. Ez idõben szólott az Úr Ésaiás, Ámós
fia által, mondván: Menj, és oldd le a
gyászruhát derekadról, és sarudat vond le
lábadról! És úgy cselekedett, járván ruha
és saru nélkül. 1Sám. 19,24.Mik. 1,8. Zak. 13,4.
3. És mondá az Úr: amint szolgám
Ésaiás ruha és saru nélkül jár három
esztendeig intõ jelül és jelenségül Egyiptomra
és Szerecsenországra nézve:
4. Úgy viszi el Asszíria királya Egyiptom
foglyait és Szerecsenország rabjait, ifjakat
és véneket, ruha és saru nélkül ésmezítelen
alfellel, Egyiptomnak gyalázatára;
2Sám. 10,4. Jer. 13,22.Mik. 1,11.
5. Smegrettennek ésmegszégyenülnek
Szerecsenország miatt, amelyben reménykedtek,
és Egyiptom miatt, amelyben
dicsekedtek. 2Kir. 18,21.
6. És szól e partvidék lakosa ama napon:
Ímé, így járt reménységünk, hova segítségért
futottunk, hogy Asszíria királyától
megszabaduljunk; hát mi miként menekülhetnénk
meg? Jer. 47,4.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 112
Tegnapi: 230
Heti: 1 605
Havi: 4 341
Össz.: 860 352

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 64.Ésaiás próféta könyve 1-20.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »