Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Babilon elleni jövendölés
21 Jövendölés a tenger pusztasága
ellen. Mint szélvészek, délen tombolók,
úgy jön a pusztából, rettenetes
földrõl. Zak. 9,14.
2. Kemény látomás jelentetett meg
nékem: a csalárd csal, a pusztító pusztít.
Jöjj fel Élám, szálld megMadai, minden õ
fohászkodásának véget vetek.
rész 33,1. Jer. 49,34.
3. Ezért ágyékim telvék fájdalommal,
és kínok fogtak el, mint a szülõ asszony
kínjai; gyötrõdöm hallása miatt, és megrémültem
látása miatt.
4. Reszket szívem, iszonyúság rettent,
a kedves éjszakát remegéssé tevé nékem.
5. Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó,
egyetek, igyatok; föl fejedelmek, kenjétek
a pajzsot! Dán. 5,5.
6.Mert így szólott hozzám az Úr: Menj,
és állass õrállót, amit lát, mondja meg.
7. És látott lovascsapatot, páros lovagokat,
szamaras csapatot, tevés csapatot,
és nagy figyelmesen hallgatott.
8. És kiálta, mint oroszlán: Uram, az
õrtoronyban állok szüntelen napestig,
és õrhelyemen állok egész éjszakákon.
Hab. 2,1.
9. És ímé, lovas csapat jött, páros lovagok,
és szólott és mondá: Elesett, elesett
Babilon, s isteneinek minden faragott
képeit a földre zúzták le.
Jer. 51,8. Dán. 5,28. Jel. 14,8. 18,2.
10. Oh, én cséplésem és szérûmnek fia,
amit hallottam a Seregek Urától, Izrael
Istenétõl, azt jelentém meg néktek!
Dúma (Edóm) elleni jövendölés
11. Jövendölés Dúma ellen: Seirbõl így
kiáltanak hozzám: Õrálló! Meddig tart
még az éjszaka, meddig tart még ez éj?
1Krón. 1,30. Jer. 49,7. Ezék. 35,2. Abd. 1.
12. Szólt az õrálló: Eljön a reggel, és az
éjszaka is; ha kérdeni akartok, kérdjetek,
forduljatok vissza és jöjjetek újra!
13. Jövendölés Arábia ellen: Az erdõben
háltok Arábiában, Dédán utazó seregei.
14. A szomjazó elé hozzatok vizet! Témán
földjének lakosi kenyerükkel jönnek
a bujdosó elébe. Jób 6,19.
15.Mert az ellenség fegyvere elõl bujdosnak,
a kivont fegyver elõl és a felvont
kézívek elõl és a nehéz harc elõl.
16.Mert így szólott hozzám az Úr: Még
egy esztendõ, mely mint a béresnek
esztendeje, és elvész Kédárnak minden
dicsõsége; rész 60,7. Zsolt. 120,5. Ezék. 27,21.
17. És Kédár vitéz fiainak kézíve számánakmaradékamegkevesedik;
mert az Úr,
Izrael Istene mondá. rész 40,8. 4Móz. 23,19.
Mát. 24,35.Márk 13,31. Luk. 21,33. 1Pét. 1,25.
Jeruzsálem megostromlásáról
22 Jövendölés a látomás völgye ellen.
Mi lelt most, hogy mindenestõl
felmenél a házak tetejére?
2. Te lármával teljes, zajos város, örvendezõ
város, megöletteid nem fegyverrel
ölettek meg, és nem harcban hullottak el!
ÉSAIÁS KÖNYVE 20. 21. 22. 695
3. Hadnagyaid mind elszaladtak a kézív
elõtt, de megkötöztettek; akik benned
találtattak, mind megkötöztettek, midõn
futni akartak messzire.
4. Ezért mondom: Ne nézzetek reám,
hadd kesergessem magamat sírással;
ne siessetek vigasztalni engem, népem
leánya romlása felett. Jer. 4,19. 9,1.
5.Mert rémülésnek és eltapodtatásnak
és zavarnak napja jön Istentõl, a Seregeknek
Urától a látomás völgyére, amely
ledönti a kõfalat, és a hegyeken kiáltás
hallatik. JerSir. 1,5. 2,2.
6. És Élámfölvette a tegezt, és szekeren
jön emberekkel és lovagokkal, és Kir
pajzsot meztelenít. Jer. 49,35.
7. És lészen, hogy szép völgyeid betelnek
szekerekkel, és a lovagok nyomulnak
a kapu felé.
8. És fölfedi Júdának fátyolát, és tekintesz
ama napon az erdõ házának fegyverzetére,
1Kir. 7,2. 10,17.
9. És meglátjátok, hogy Dávid városán
sok repedés van, és összegyûjtitek az alsó
tó vizét. 2Kir. 20,20. 2Krón. 32,4.
10. És megszámláljátok Jeruzsálem
házait, és némely házat lerontotok, hogy
a kõfalat megerõsíthessétek;
11. És árkot csináltok a két kõfal között
a régi tó vizének; és nem tekintetek arra,
aki ezt cselekvé, és aki régen elvégzé ezt,
Õt nem látjátok! Neh. 3,16.
12. És fölhív az Úr, a Seregek Ura ama
napon sírásra és gyászolásra, magatok
megkopaszítására és zsákba öltözésre,
13. És ímé öröm és vigasság; barmok
ölése, juhok levágása, húsevés és borivás;
együnk, igyunk,mert holnapmeghalunk!
Ámós 6,3. Luk. 17,26--29. 1Kor. 15,32.
14. És megjelenté magát füleimben a
Seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bûn
tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr,
a Seregek Ura. 1Sám. 3,14. Ezék. 24,13.
Sébna elvettetik
15. Így szólt az Úr, a Seregek Ura: No,
menj el a kormányzóhoz, Sébnához, a királyi
ház fõemberéhez, ésmonddmeg néki:
16.Mi dolgod itt, és ki lesz itten tied,
hogy sírt vágatsz itt magadnak? mint aki
sírját magas helyen vágatja, és sziklába
véset hajlékot magának!
17. Ímé, az Úr elhajít téged erõs hajítással,
és megragadván megragad,
18. Hempelygetvén hempelyget, mint
gombolyagot, mint labdát, nagy messze
földre, ott halszmeg, odamennek dicsõséged
szekerei, te, urad házának gyalázata!
19. És kivetlek állásodból és lerántlak
helyedrõl.
20. És lesz ama napon, hogy elhívom
szolgámat, Eliákimot, a Hilkiás fiát,
2Kir. 18,18.
21. S felöltöztetem õt öltözetedbe, és
öveddel megerõsítem, és uralmadat
kezébe adom, és õ lesz atyjuk Jeruzsálem
lakosainak és a Júda házának; Jób 29,16.
Dávid házának kulcsa
22. S az õ vállára adom a Dávid házának
kulcsát, és amit megnyit, senki be
nem zárja, és amit bezár, senki meg
nem nyitja; Jób 12,14. Jel. 3,7.
23. S beverem õt, mint szeget erõs
helyre, és lészen dicsõséges székül az õ
atyja házának; Ezsdr. 9,8. Zak. 10,4.
24. S reá függesztik atyja házának
minden dicsõségét: fiakat és unokákat,
minden kicsiny edényt, a csészeedényektõl
a tömlõknek minden edényéig.
25. Ama napon, azt mondja a Seregeknek
Ura, kiesik a szeg, mely erõs helyre
veretett, és levágatik és leesik és összetörik
a teher, mely rajta volt, mert az Úr
mondá.
Tírusz elpusztul
23 Jövendölés Tírusz ellen. Jajgassatok
Tarsis hajói, mert elpusztíttatott,
úgyhogy nincs benne ház és abba
bemenet! A kitteusok földjérõl jelentetett
meg nékik. Jer. 25,22. 47,4. Ámós 1,9. Zak. 9,2. 4.
2. Némuljatok meg lakosi e partvidéknek,
amelyet Szidón kalmárai, akik tengeren
járnak, töltöttek be egykor.
3.Melynek sok vizeken át a Sihór veteménye
és a Nílus aratása volt jövedelme,
úgyhogy népek vására volt! Ezék. 27,3.
4. Pirulj Szidón, mert szól a tenger és
a tenger erõssége, mondván: Nem vajúd-
696 ÉSAIÁS KÖNYVE 22. 23.
tam, nemis szültem, és nemtápláltamifjakat,
és nem neveltem szüzeket.
5.Mihelyt e hír Egyiptomba eljut, Tírusz
e híre miatt szenvednek ott is. rész 19,16.
6.Menjetek át Tarsisba, és jajgassatok
ti partvidék lakói!
7. Ez-é a ti örvendezõ városotok? melynek
eredete õsidõkbõl való; és most lábai
viszik õt, bujdosni messzire! rész 22,2.
8. Ki végezé ezt a koronás Tírusz felõl?
melynek kereskedõi fejedelmek, és kalmárai
a földnek tiszteltjei. Ezék. 28,2.
9. A Seregeknek Ura végezé ezt, hogy
meggyalázzaminden dicsõségnek kevélységét,
és hogy megalázza a föld minden
tiszteltjeit. rész 2,11. 17. 5,15. Luk. 1,51. 52.
10. Terülj el földeden, mint a folyóvíz,
Tarsis leánya, nincs többé megszorító öv!
11. Kezét kinyújtá a tenger fölé, országokat
rettentettmeg, az Úr parancsolt Kánaán
felõl, hogy elpusztítsák erõsségeit;
1Móz. 9,25.
12. És szólt: Nemfogsz többé örvendezni,
te megszeplõsített szûz, Szidón leánya;
kelj ésmenj át Kittimbe, de ott semlészen
nyugodalmad! Ezék. 26,13. 14. Jel. 18,22.
13. Ímé, a Káldeusok földe; a nép, mely
eddig nem volt; Asszíria adá azt a puszta
lakosainak; felállítá õrtornyait, lerombolá
Tírusz palotáit, rommá tevé azt.
14. Jajgassatok Tarsis hajói, mert erõsségetek
elpusztíttatott! Ezék. 27,25. 26.
15. És lesz ama napon, hogy Tírusz elfelejtetik
hetven esztendeig egy király napjai
szerint; hetven esztendõ múltán Tírusz
sorsa a parázna nõ éneke szerint lészen:
16. Végy citerát, járd be a várost, elfeledett
parázna nõ; pengesd szépen, dalolj
sokat, hogy így emlékezetbe jöjj!
17. És lesz hetven esztendõ múltán,
meglátogatja az Úr Tíruszt, és az ismét
megkapja a maga keresetét, és paráználkodik
a föld minden országaival a földnek
színén! Náh. 3,4. Jel. 17,2.
18. S lészen az õ nyeresége és keresete
szent az Úrnak, mely nem halmoztatik
fel, sem el nem rejtetik, mert az Úr
elõtt lakozóké lészen az õ nyeresége,
hogy egyenek eleget, és szép ruházatuk
legyen. 2Móz. 28,36. Zsolt. 45,12. 72,10. Zak. 14,20.
Dicsérjétek Izrael Istenének nevét
24 Ímé, az Úr megüresíti a földet és
elpusztítja azt, és elfordítja színét
és elszéleszti lakóit!
1Móz. 1,2. Ezék. 21,26. 27. 2Pét. 3,6.
2. S olyan lesz a nép, mint a pap; a
szolga, mint az õ ura; a szolgáló, mint
asszonya; a vevõ,mint az eladó; a kölcsönadó,
mint a kölcsönkérõ; a hitelezõ, mint
az, akinek hitelez; 1Móz. 41,45. Ezék. 7,12. 13.
3. Megüresíttetvén megüresíttetik a
föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik;
mert az Úr szólá e beszédet.
4. Gyászol ésmegromol a föld, elhervad
és megromol a földnek kereksége, elhervadnak
a föld népének nagyjai.
5. A föld megfertõztetett lakosai alatt,
mert áthágták a törvényeket, a rendelést
megszegték, megtörték az örök szövetséget.
1Móz. 3,17. 3Móz. 18,25. 4Móz. 35,33.
6. Ezért átok emészti meg a földet, és
lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek
a földnek lakói, és kevés ember marad
meg. 3Móz. 26,15. 5Móz. 23,5. Neh. 13,2.
7. Gyászol a must, elhervad a szõlõ,
és sóhajtnak minden vidám szívûek.
Jóel 1,10. 12.
8.Megszûnt a dobok vidámsága, elcsöndesült
az örvendõk zajongása, a citerának
vidámsága megszûnt. rész 5,12.
Jer. 7,34. Hós. 2,11. Jel. 18,22.
9. Énekléssel nem isznak bort; keserû
a részegítõ ital az ívónak;
10. Rommá lett az álnokság városa, bezároltatottminden
ház, senki be nemmehet!
11. Az utcákon panaszkodás hallik a bor
miatt; minden öröm alkonyra szállt, a föld
vigassága elköltözött.
12. A városban csak pusztaság maradt
és rommá zúzatott a kapu.
13.Mert így lesz a föld közepette, a
népek között, mint az olajfa megrázásakor,
mint böngészéskor, midõn a szüret
elmúlt.
14. Õk felemelik szavukat, ujjongnak,
az Úr nagyságáért rivalgnak a tenger
felõl.
15. Ezért dicsérjétek az Urat keleten,
a tenger szigetein az Úrnak, Izrael Istenének
nevét.
ÉSAIÁS KÖNYVE 23. 24. 697
16. A föld szélérõl énekeket hallánk:
dicsõség az igaznak! S énmondék: végem
van, végem van, jaj nékem! A hamisak
álnokul cselekszenek, igen a hamisak
nagyon álnokul cselekszenek.
rész 21,2. Jer. 3,20. 5,11.
17. Rettegés, verem és tõr vár rád földnek
lakója! Jer. 48,43. Ámós 5,19.
18. És lesz, hogy aki elmenekül a rettegésnek
szavától, verembe esik, és aki kijõ
a verembõl, megfogatik a tõrben, mert az
egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek
a föld alapjai.
rész 2,19. 1Móz. 7,11. Zsolt. 18,7. 46,2.
19. Romlással megromol a föld, töréssel
összetörik a föld, rengéssel megrendül a
föld; Jer. 4,23.
20. Inogva meging a föld, miként a
részeg, és düledezikmint a kalyiba, és reá
nehezedik bûne és elesik; és nem kél fel
többé!
Isten dicsõsége a Sionon
21. És lesz ama napon: megbünteti az
Úr a magasság seregét, amely egykor a
magasságban volt, és a föld királyait a földön:
Zsolt. 76,12.
22. És összegyûjtve összegyûjtetnek a
sírgödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak
tömlöcbe, és sok napok után meglátogattatnak.
23. És elpirul a hold, és szégyenkezik
a nap, mikor a Seregek Ura uralkodik
Sion hegyén és Jeruzsálemben: s vénei
elõtt dicsõséges lészen.
Mát. 24,29. Zsid. 12,22. Jel. 11,15. 19,6.
Az Úr dicsérete
25 Uram, Te vagy Istenem, magasztallak,
dicsérem nevedet! Mivel
csodákat cselekedtél, örök tanácsaid
hûség és igazság. 2Móz. 15,2. 4Móz. 23,19.
2.Mert a városból kõrakást csináltál, az
erõs városból romot, az idegenek palotáját
olyanná tetted, hogy nincs többé város;
soha örökké meg nem épül. Jer. 51,37.
3. Ezért dicsõítenek téged erõs népek,
erõszakos pogányok városai félnek téged!
4.Mert erõssége voltál a gyöngének,
erõssége a szegénynek szorongásában;
a szélvész ellen oltalom, árnyék a
hévség ellen, mikor az erõszakosok
haragja olyan volt, mint kõfalrontó
szélvész. rész 49,10. Zsolt. 91,1. 121,6. Jel. 7,16.
5.Mint hévséget száraz földön, megalázod
az idegeneknek háborgását, mint a
hévség sûrû felleg miatt, megszûnt a
pogányoknak éneke.
6. És szerez a Seregek Ura minden
népeknek e hegyen lakodalmat kövér eledelekbõl,
lakodalmat erõs borból; velõs,
kövér eledelekbõl, megtisztult erõs borból;
Péld. 9,2. Dán. 7,14.Mát. 8,11. 22,4.
7. S elveszi e hegyen a fátyolt, mely
beborít minden népeket, és a takarót,
mely befödött minden nemzeteket;
2Kor. 3,15. Ef. 1,17. 4,18.
8. Elveszti a halált örökre, és letörli az
Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról:
és népe gyalázatát eltávolítja az
egész földrõl; mert az Úr szólott.
1Kor. 15,54. Zsid. 2,14. Jel. 7,17. 20,14. 21,4.
9. És szólnak ama napon: Ímé, Istenünk,
akit mi vártunk és aki megtart
minket; Õ az Úr, akit mi vártunk, örüljünk
és örvendezzünk üdvösségében!
rész 33,10. 1Móz. 49,18. Hós. 13,14. Tit. 2,13.
10.Mert az Úr keze nyugszik e hegyen,
és eltapostatik Moáb az õ földjén, mint
eltapostatik a szalma a ganaj levében.
Jer. 48,1--47. Ezék. 25,8--11. Ámós 2,1--9. Sof. 2,9.
11. És kiterjeszti kezeit abban,mint kiterjeszti
az úszó, hogy ússzék; de az Úr megalázza
kevélységét és kezei csalárdságát;
Jób 40,11. Dán. 4,37.
12. És magas falaid erõsségét lerontja,
megalázza, a földre, porba dobja.
Isten népének hálaéneke és reménye
26 Ama napon ez éneket énekelik
Júda földjén: Erõs városunk van
nékünk, üdvösségét adta kõfal és bástya
gyanánt!
2. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon
az igaz nép, a hûség megõrzõje.
Zsolt. 118,19.
3. Kinek elméje reád támaszkodik,
megõrzöd azt teljes békében, mivel
tebenned bízik; rész 9,6. 26,3. 57,19. Fil. 4,6. 7.
4. Bízzatok az Úrban örökké, mert az
Úr Isten a mi örökkévaló kõsziklánk.
Neh. 8,10. Zsolt. 18,2.
698 ÉSAIÁS KÖNYVE 24. 25. 26.
5.Mertmeghorgasztá amagasban lakozókat:
a magas várost, megalázá azt,
megalázá azt a földig, és a porba dobta azt;
6. Láb tapodja azt, a szegény lábai, a
gyöngék talpai!
7. Az igaznak ösvénye egyenes, egyenesen
készíted az igaznak útját.
5Móz. 32,4. Zsolt. 37,23.
8.Mi is vártunk téged, ítéleted ösvényén,
oh Uram! Neved és emlékezeted
után vágyott a szívünk! rész 64,5.
9. Lelkem utánad vágyott éjszaka,
az én szellemem is bensõmben téged
keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek
a földön, igazságot tanulnak a földnek
lakosai. Zsolt. 63,1. 83,16. Péld. 8,17. Én. 3,1.
10. Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem
tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot
cselekszik, és nemtekinti azÚrméltóságát.
Zsolt. 143,10. Préd. 8,12. Róm. 2,4.
11. Uram! magas a Te kezed, de nem
látják! de látni fogják, és megszégyenülnek,
néped iránt való buzgó szerelmedet;
és tûz emészti meg ellenségeidet.
Jób 34,27. Zsolt. 28,5.
12. Uram! Te adsz nékünk békességet,
hisz minden dolgainkat megcselekedted
értünk. 1Kor. 15,10. Fil. 4,7.
13. Uram! mi Istenünk! urak parancsoltak
nékünk kívüled; demi csak a Te nevedet
dicsõítjük! 2Krón. 12,8. Zsolt. 66,12.
14. A meghaltak nem élnek, az árnyak
nem kelnek föl: ezért látogatád meg és
vesztéd el õket, és eltörléd emlékezetüket.
Préd. 9,5.
15.Megszaporítád e népet, Uram! Megszaporítád
e népet, magadat megdicsõítéd,
kiterjesztetted a földnekminden határait.
16. Oh Uram! a szorongásban kerestek
téged, és halk imádságot mondtak, mikor
rajtuk volt ostorod. Hós. 5,15.
17.Miként a terhes asszony, aki közel a
szüléshez, vajúdik, felkiált fájdalmában,
olyanok voltunk elõtted, Uram!
18.Mint terhesek vajúdtunk, de csak
szelet szültünk: szabadulása nem lett e
földnek, és nem jöttek emberek e világra.
Zsolt. 17,14.
19.Megelevenednek halottaid és holttesteim
fölkelnek: serkenjetek föl és
énekeljetek, akik a porban lakoztok,mert
harmatod az élet harmata, és visszaadja
a föld az árnyakat! rész 25,8. Ezék. 37,1–10.
Dán. 12,2. Hós. 13,14. Luk. 14,14. Róm. 8,11.
1Kor. 15,12. Ef. 5,14. 1Thess. 4,16. Jel. 20,4. 5.
20.Menj be népem, menj be szobáidba,
és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el
magad rövid szempillantásig,míg elmúlik
a bús harag!
1Móz. 7,1. Zsolt. 30,5.Mát. 6,6. 2Kor. 4,17.
21.Mert ímé, az Úr kijõ helyérõl, hogy
meglátogassa a föld lakóinak álnokságát,
s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi
megöletteit többé! Zsolt. 50,3.Mik. 1,3. Júd. 14.
Izrael összegyûjtése
27 Ama napon meglátogatja az Úr
kemény, nagy és erõs kardjával
Leviatánt, a futó kígyót, Leviatánt, a keringõ
kígyót, és megöli a sárkányt, mely a
tengerben van. Zsolt. 74,13. Ezék. 29,3.
2. Ama napon a színbort adó szõlõrõl
énekeljetek: Zsolt. 80,8. Jer. 2,21.
3. Én, az Úr, õrizem azt, minden
szempillantásban öntözöm, hogy senki
meg ne látogassa, éjjel-nappal megõrzöm
azt; Zsolt. 84,7. Jer. 5,24. Jóel 2,23.
4. Nincs bennem harag, de ha tövis és
gaz jön elém, csatára megyek ellene, és
meggyújtom azt mind együtt; 2Sám. 23,6.
5. Aki az én oltalmamra bízza magát,
kössön békét velem, és békéje lesz
velem! 5Móz. 33,22. Neh. 8,10.
Jób 22,21. Zak. 10,12. Ef. 2,12--14. Fil. 4,13.
6. Jövendõben Jákób meggyökerezik,
virágzik és virul Izrael, és betöltik a földnek
színét gyümölccsel. rész 37,31. Hós. 14,5.
7.Megverte-e õt annyira, mint azokat,
akik õt verték? Gyilkolta-e õt annyira,
mint azokat, akik õt gyilkolták?
8.Mérték szerint ítélted õt, midõn elvetetted!
Reájuk fútt kemény leheletével a
keleti szél napján. Jób 23,6. Zsolt. 6,1. 78,36.
Jer. 10,24. 30,11. 46,28. 1Kor. 10,13.
9. Ezért így tisztíttatik el a Jákób hamissága,
és éppen ez a gyümölcse bûne elvételének,
hogy olyanná teszi az oltárnak
minden kövét,mint a széttörtmészkövek:
nem kelnek fel többé a berkek és naposzlopok!
ÉSAIÁS KÖNYVE 26. 27. 699
10.Mert az erõs város magánosan áll,
üres és elhagyott hely, miként a puszta,
ott legel a borjú és ott hever, és megemészti
annak ágait. Jer. 26,18.
11. És ha megszáradnak gallyai, összetöretnek,
az asszonyok elõjövén, megégetik
azokat;mert értelemnélkül való e nép,
ezért nem könyörül meg rajta Teremtõje,
és nem kegyelmez néki Alkotója.
5Móz. 32,28. Jer. 8,7.
12. És lesz ama napon: cséplést tart az
Úr az Eufrátes folyóvizétõl Egyiptom
patakjáig, és ti egyenként összeszedettek,
Izrael fiai.
13. És lesz ama napon:megfújják a nagy
kürtöt, és eljönnek, akik elvesztek Asszíria
földjén és akik kiûzettek Egyiptom
földjébe, és leborulnak az Úr elõtt a szent
hegyen, Jeruzsálemben. 1Krón. 15,24.
Zak. 14,16.Mát. 24,31. Zsid. 12,22. Jel. 11,15.

Egy erõs és hatalmas jön az Úrtól
28 Jaj Efraim részegei kevély koronájának
és dicsõséges ékessége hervadó
virágának, mely a bortól megverettek
kövér völgye fején van. rész 30,30.
2. Ímé, egy erõs és hatalmas jön az
Úrtól, mint jégfergeteg, veszedelmes
szélvész,mint özönlõ erõs vizeknek áradása:
földhöz veri kezével azt! Ezék. 13,11.
3. Lábbal tapodtatik meg Efraim részegeinek
kevély koronája, Náh. 1,8.
4. És úgy jár dicsõséges ékességének
hervadó virága, amely a kövér völgynek
fején van, mint a korai füge a gyümölcsszedés
elõtt, amelyet mihelyt valaki meglát,
alig veszi kezébe, lenyeli.
5. Ama napon a Seregek Ura lesz ékes
koronája és dicsõséges koszorúja népe
maradékának;
6. És ítéletnek szelleme annak, aki
az ítélõszékben ül, és erõsség azoknak,
akik az ellenséget kapujáig ûzik.
7. De ezek is tántorognak a bor miatt,
és szédülnek a részegítõ italtól: pap és
próféta tántorog részegítõ ital miatt, a bor
elnyelte õket, szédülnek a részegítõ ital
miatt, tántorognak a jövendõlátásban, és
inognak az ítéletmondásban; rész 56,10. 12.
Péld. 20,1. Hós. 4,11.Mik. 2,11. Luk. 21,34.
8.Mert minden asztal telve undok okádással,
úgyhogy sehol egy tiszta hely.
9. Kit tanít tudományra? A tanítást kivel
érteti meg? A tejtõl elszakasztottakkal-é
és a csecstõl elválasztottakkal-é?
Zsolt. 8,2. Jer. 6,10.
10.Mivel parancsra új parancs, parancsra
új parancs, szabályra új szabály,
szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy
kicsi. 2Móz. 23,30. 2Krón. 36,15.
Neh. 9,30. Péld. 4,18. Jer. 25,3. Róm. 1,17.
Isten dadogó ajakkal
és idegen nyelven szól e néphez
11. Ezért dadogó ajakkal és idegen
nyelven fog szólni e néphez,
rész 33,19. 1Kor. 14,2. 14. 21--25.
12. Õ, aki ezt mondá nékik: Ez a nyugalom,
hogy nyugtassátok meg a megfáradottat,
és ez a pihenés! És nem akarták
hallani! rész 30,15.
2Krón. 14,7. Jer. 6,16.Mát. 11,28. 29.
13. Azért ez lõn nékik az Úr Igéje: parancsra
új parancs, parancsra új parancs,
szabályra új szabály, szabályra új szabály;
itt egy kicsi, ott egy kicsi; hogy járjanak és
hátraessenek és összetöressenek és tõrbe
jussanak és megfogassanak!
Neh. 9,29. Zsid. 4,2.
14. Ezért halljátok az Úrnak Igéjét,
csúfoló férfiak, akik uralkodtok e népen,
amely Jeruzsálemben lakik.
15.Mert így szóltok: Szövetséget kötöttünk
a halállal, és egyezségre léptünk a
Seollal; az ostorozó áradat ha jön, nem ér
elminket;mert a hazugságot választottuk
oltalmunkul, és csalásba rejtezénk el!
Ezék. 13,22. Ámós 2,4.
A drágalátos Szegletkõ
16. Ezért így szól azÚr Isten: Ímé, Sionban
egy követ tettem le, egy választott
követ, drága szegletkövet, erõs alappal,
aki benne hisz, az nem fut el!1Móz. 49,24.
Zsolt. 118,22. Péld. 19,2. Ésa. 52,12.Mát. 21,42.
Csel. 4,11. Róm. 9,33. 10,11. Ef. 2,20. 1Pét. 2,6--8.
17. És a jogosságot mérõkötéllé teszem,
és a megigazulást mércévé, és jégesõ
söpri el a hazugság oltalmát, és vizek
ragadják el a rejteket. 2Kir. 21,13.
700 ÉSAIÁS KÖNYVE 27. 28.
Eltöröltetik
a halállal való szövetségetek
18. És eltöröltetik a halállal való
szövetségetek, és a sírral való egyezségetek
meg nem áll; az ostorozó áradat
ha eljön, eltapod titeket, Zsid. 2,14.
19. S ahányszor eljön, elragad titeket;
mertminden reggel eljön, nappal és éjszaka;
borzalom megértetni e tanítást;
20.Mert rövid lesz az ágy, hogy benne
kinyújtózhassék, és a takaró szûk lesz az
elrejtõzéskor.
21.Mert mint a Perázim hegyén, felkel
az Úr, és mint Gibeon völgyében, megharagszik,
hogy megtegye munkáját, amely
szokatlan lesz, és hogy cselekedje dolgát,
amely hallatlan lesz. Józs. 10,10. 2Sám. 5,20.
1Krón. 14,11. 16. JerSir. 3,33. Luk. 19,41--44.
22. Ésmost ne csúfolódjatok, hogy köteleitek
szorosabbak ne legyenek; mert
elvégzett pusztítást hallottam az Úrtól,
a Seregek Urától, az egész föld felett.
rész 10,22. Dán. 9,27.
Az Úrnak csodálatos tanácsa
23. Vegyétek füleitekbe és halljátok
szavam, figyeljetek és hallgassátok
beszédem!
24. Hát mindig szánt-é a szántó, hogy
vessen, és barázdálja és boronálja-é földjét?
Jób 39,10.
25. Nemde, mikor elegyengette színét,
hint fekete köményt, és szór illatos köményt,
s vet sorban búzát és árpát a kijelölt
földbe, és tönkölyt a szélére?
Ezék. 4,9.Márk 4,11. Luk. 8,11.
26. Így szoktatta õt rendre és tanította
Istene.
27.Mert nem cséplõ szánkával csépelik
a fekete köményt, és nem szekér kerekével
tapodják az illatos köményt; a fekete
köményt bottal verik ki, és az illatost
pálcával; rész 11,1.
28. A búzát csépelik; de nem örökre
csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét
és lovait, de szét nem töreti.
29. Ez is a Seregek Urától származott:
Õ ád csodás tanácsot és nagyságos
bölcsességet! rész 9,6.
Zsolt. 40,5. 92,5. 139,17. Jer. 32,19. Róm. 11,33.
Az Úr meglátogatja az ellenséget
29 Jaj Árielnek, Árielnek, a városnak,
ahol Dávid lakott! Esztendõt
esztendõhöz adjatok, és forogjanak az
ünnepek! 2Sám. 5,9. Ezék. 24,6. 9.
2. És énmegszorítomÁrielt, és lesz fájdalom
és siralom, és lesz nékem, mint Áriel.
3. Körülveszlek táborral, és bezárlak tornyokkal,
és erõsségeket állatok ellened.
4. És megaláztatván, a földbõl szólsz és
porból morog beszéded, szavad olyan
lesz, mint a halottidézõé, a földbõl és
porból sipog beszéded.
5. Ellenségeidnek sokasága olyan lesz,
mint az apró por, és mint a repülõ polyva
az erõszakosok sokasága, és lesz hamar
és hirtelen.
6. A Seregek Urától látogattatik meg,
mennydörgéssel, földindulással, nagy
zúgással, forgószéllel, viharral és emésztõ
tûznek lángjával;
7.Mint éjjeli álomlátás, olyan lesz minden
pogányoknak sokasága, akik hadakoznak
Áriel ellen, s akik hadakoznak
ellene és vára ellen, és õt megszorítják.
Jób 20,8.Mik. 4,11. Zak. 12,9.
8. És lesz,mintmikor álmodik az éhezõ,
és ímé eszik, és midõn fölserken, üres a
hasa, és mint mikor álmodik a szomjazó,
és ímé iszik, és midõn fölserken, ímé
szomjas és lelke eped: így lesz minden
pogányoknak sokasága, akik hadakoznak
Sion hegye ellen.
9. Ámuljatok és bámuljatok, siránkozzatok
és sírjatok! Részegek, de nem bortól,
tántorognak, de nem részegítõ italtól.
10.Mert rátok önté az Úr a mély álomnak
szellemét, és bezárta szemeiteket,
a prófétákat, és fejeiteket, a látnokokat
befedezte; rész 6,10.
Zsolt. 69,23.Mik. 3,6. Róm. 11,8. 2Thess. 2,10.
11. És leszmind e látomás néktek,mintegy
bepecsételtetett írás beszédei, amelyet
odaadnak egy írástudónak, mondván:
Olvasd, kérlek, és õ szól: Nem tudom,
mert bepecsételtetett. Dán. 12,4. 9.
Mát. 13,11--16. 2Kor. 3,14. 15. Jel. 5,1. 6,1.
12. És ha e levelet annak adják, aki nem
tud olvasni, mondván: Olvasd el, kérlek!
s õ így szól: Nem tudok.
ÉSAIÁS KÖNYVE 28. 29. 701
13. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal
közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel
engem, szíve pedig távol van tõlem, úgy
hogy irántam való félelmük betanított
emberi parancsolat:
Ezék. 33,31.Mát. 15,8.Márk 7,6. Kol. 2,22.
14. Ezért ímé én azt cselekszem, hogy
álmélkodásba ejtem e népet, csodálkozni
fog, igen csodálkozni, mert a bölcsek
bölcsessége elvész, és az értelmesek
értelme eltûnik.
Jer. 49,7. Abd. 8. Hab. 1,5. 1Kor. 1,19.
15. Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen
elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben
szoktak cselekedni, mondván: Ki lát
minket és ki ismer minket?
Zsolt. 94,7. Ezék. 8,12.Mal. 2,17.
16.Mily együgyûek vagytok! Avagy a
fazekas olyan, mint az agyag, hogy így
szóljon a készítmény készítõjének: Nem
csinált engem! és az alkotás ezt mondja
alkotójának: Értelmetlen! Róm. 9,20.
17. Nemde kevés idõ múltán a Libánon
termõfölddé lesz, és a termõföld erdõnek
tartatik?
18. És meghallják ama napon a süketek
az Írás beszédeit, és a homályból
és sötétbõl a vakoknak szemei látni
fognak. rész 35,5. 42,18.Mát. 11,5.Márk 7,37.
19. És nagy örömük lesz a szenvedõknek
az Úrban, és a szegény emberek
vigadnak Izrael Szentjében.
Mát. 5,5. 11,29. Ján. 15,11. Jak. 2,5.
20.Mert a kegyetlen elveszett, és a
csúfoló elpusztult, és kivágattak a hamisságnak
minden õrei, Mik. 2,1.
21. Kik az embert elítélik egy szóért,
és tõrt vetnek annak, aki õket a kapuban
megfeddi, és elejtik csalárdul az igazat.
Péld. 28,21. Ámós 5,10.
22. Ezért így szól az Úr Jákób házáról,
Õ, akimegváltá Ábrahámot: Nem szégyenül
meg többé Jákób, és nem sápad
meg többé az õ orcája. Józs. 24,3. Zsid. 11,8.
23. Hanem amikor majd látja gyermekeit,
az én kezeim alkotását, megszentelik
közöttük nevemet, megszentelik
Jákób Szentjét, és félni fogják Izrael
Istenét. 2Móz. 24,10. Hós. 3,5.Mát. 6,9.
Luk. 1,16. 2Kor. 5,5. Gal. 6,16. Ef. 2,10. 1Pét. 4,11.
24. És megismerik a tévelygõ szellemûek
az értelmet, és akik zúgolódnak, tanulságot
tanulnak. rész 28,7.
Mivel megvetettétek e beszédet
30 Jaj az ellenszegülõ fiaknak, így szól
az Úr, akik tervet visznek véghez
nélkülem, és szövetséget kötnek, de nem
Szellememáltal, hogy bûnre bûnt halmozzanak!
5Móz. 29,19. 2Tim. 3,13.
2. Akik Egyiptomba szállanak alá, és
számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek
a fáraónak oltalmába, és Egyiptom
árnyékába rejtõzködjenek.
4Móz. 27,21. Józs. 9,14. 1Kir. 22,7. Jer. 21,2.
3. És lesz néktek a fáraó oltalma szégyenetekre,
és az elrejtõzködés Egyiptom árnyékában
gyalázatotokra. 2Kir. 18,21.
4.Mert már Zoánban voltak fejedelmei,
és követei Hánesig érkezének.
5.Megszégyenülnek mind a nép miatt,
amely nem használ nékik, amely nem
segít és nem használ, sõt szégyenükre
és gyalázatukra lesz! Jer. 2,36.
6. Jövendölés dél fenevadjai ellen: A
nyomor és szorongatás földjén keresztül,
ahonnan nõstény és hím oroszlán és viperák
és szárnyas sárkányok jönnek ki;
viszik szamárcsikók hátán gazdagságukat,
és a tevéknek púpján kincsüket a
népnek, amely pedig nem használ.
rész 14,29. 5Móz. 8,15. Hós. 8,9. 12,1.
7.Mert Egyiptom segítsége hiábavaló
és céltalan, ezért nevezem õt nagyszájúnak,
aki veszteg ül, Jer. 37,7.
8.Most menj, írd föl ezt elõttük táblára,
és jegyezd föl könyvbe, hogy megmaradjon
az utolsó napra bizonyságul örökre.
Hab. 2,2.
9.Mert pártütõ nép ez, hazug fiak; fiak,
akik nem akarják hallani az Úr törvényét;
5Móz. 32,20.
10. Akik ezt mondják a látnokoknak:
Ne lássatok; és a prófétáknak:Ne prófétáljatok
nékünk igazat, beszéljetek kedvünk
szerint valókat, prófétáljatok csalárdságokat!
1Kir. 22,13. Jer. 11,21. Róm. 16,18. 2Tim. 4,4.
11. Hagyjátok el az utat, térjetek le már
ez ösvényrõl, vigyétek el elõlünk Izraelnek
Szentjét! Csel. 13,8. 19,9.
702 ÉSAIÁS KÖNYVE 29. 30.
12. Azért így szól Izrael Szentje: Mivel
megvetettétek e beszédet, és bíztok a
nyomorgatásban és a hamisságban, és
ezekre támaszkodtok:
13. Azért e bûn olyan lesz tinéktek,mint
a leesendõ falhasadék, amely már kiáll
a magas kõfalon, amelynek aztán nagy
hirtelen jön el romlása; Zsolt. 62,3.
14. És romlása olyan lesz, mint a fazekasok
edényének romlása, amely kímélés
nélkül eltöretik, és nem találni töredékei
közt oly cserepet, amelyen tûzhelyrõl
tüzet lehetne vinni, avagy vizet meríteni
a tócsából. Zsolt. 2,9.
15.Mert így szól az Úr Isten, Izraelnek
Szentje:Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok
volna; csöndességben és
reménységben erõsségtek lett volna; de
ti nem akarátok; rész 22,17.
2Móz. 14,14. Jób 34,29. Péld. 17,1. Préd. 4,6.
16. Hanem ezt mondátok: Nem, sõt lóra
ülvén, futunk; ezért futnotok kell; és gyors
paripán elvágtatunk; ezért gyorsak lesznek
üldözõitek.
17. Ezer fut egynek fenyegetésére, ötnek
fenyegetéséremind elfuttok,mígnem
úgymaradtok,mint egy szál fenyõ a hegytetõn,
mint egy zászló a halmon.
3Móz. 26,8. 5Móz. 28,25. 32,30. Józs. 23,10.
18. S azért vár az Úr, hogy könyörüljön
rajtatok, és azért felséges Õ, hogy
megkegyelmezzen néktek, mert az igaz
ítélet Istene az Úr; áldottak mindazok,
akik Õt várják. Zsolt. 2,12. 34,8. 40,11.
Péld. 16,20. 20,22. Jer. 17,7. Róm. 2,4. 2Pét. 3,9.
19.Mert te nép, mely Sionon Jeruzsálemben
lakol, nem fogsz te sírni többé,
bizton könyörül rajtad Õ kiáltásod szavára;
mihelyt meghallja, megfelel néked;
20. Habár az Úr a keserûség kenyerét
és a nyomor vizét adta néked, mégsem
kell többé elrejtõzködniük tanítóidnak,
hanem saját szemeddel látod majd tanítóidat!
Zsolt. 74,9. 127,2.
21. És füleid meghallják a kiáltó szót
mögötted: Ez az út, ezen járjatok; ha jobbra
és ha balra elhajoltok. Józs. 1,7.
22. És megutáljátok megezüstözött bálványaitokat
és megaranyozott képeiteket;
kiszórod õket, mint az undokságot: ki
innen! szólsz nékik. 2Krón. 31,1.
23. És ad esõt a magra, amellyel a
földet beveted, és a kenyér, a föld
termése, bõ és tápláló lesz, és széles
mezõn legelnek nyájaid ama napon.
Mát. 6,33. 1Tim. 4,8.
24. A barmok és a szamarak, amelyek
a földet szántják, sózott abrakkal élnek,
amelyet megszórtak lapáttal és villával.
25. És lesznek minden magas hegyen
és emelkedettebb halmon patakok, folyamok
a nagy öldöklés napján, mikor a
tornyok leomlanak. rész 2,15.
26. És a holdnak fénye olyan lesz,mint a
napnak fénye, és a napnak fénye hétszer
nagyobb lesz, olyan, mint hét napnak
fénye; ama napon, amelyen az Úr beköti
népe romlását, és vereségének sebét
meggyógyítja! rész 60,19. Jel. 21,23. 22,5.
Fölzendül éneketek, örvendez szívetek
27. Ímé, azÚr neve jönmesszirõl, haragja
ég és sötét gomolygó füstje; ajkai rakvák
haraggal, és nyelve,mint emésztõ tûz!
28. Lehelete, mint megáradott patak,
amely torkig ér, hogy megrostálja a népeket
pusztulás rostájában, és tévelygés
zabláját vesse a nemzetek szájába.
rész 11,4. 2Kir. 19,28. 2Thess. 2,8.
29. És fölzendül éneketek, mint a
szent ünnepnek éjszakáján, és örvendez
szívetek, mint azé, aki fuvolaszóra
megy az Úr hegyére, Izrael Kõsziklájához.
2Sám. 23,3. 1Kir. 1,40. Zsolt. 42,8.
30. És megzendíti az Úr dicsõséges
szavát, karjának lesújtását megmutatja
megbúsult haragjában és emésztõ tûz
lángjában, vízáradással, zivatarral és jégesõ
kövével.
31.Mert az Úrnak szavától megretten
Asszíria, veri azt akkor vesszõvel;
32. És a büntetõ vesszõminden sújtását,
amelyet az Úr mérend reá, dobokkal és
citerákkal fogjátok kísérni, és Õ kezét fel-
-felemelvén, harcol ellene.
33.Mert készen van a szörnyû tûzhely
régen, készen áll az már a királynak is,
mélyen és szélesen csinálta azt, máglyájában
tûz és fa bõven; az Úr fuvallata gyújtja
meg azt, mint kénköves patak.
2Kir. 23,10. Jer. 7,31.
ÉSAIÁS KÖNYVE 30. 703
A Seregek Ura oltalmazván
megszabadítja Jeruzsálemet
31 Jaj nékik, akik Egyiptomba mennek
segítségért, lovakra támaszkodnak,
és a szekerek sokaságában bíznak,
és a nagyon erõs lovagokban; és nem
néznek Izraelnek Szentjére, és az Urat
nem keresik. 5Móz. 17,16. Zsolt. 20,7. 33,17.
Ezék. 17,15. Dán. 9,13. Ámós 5,4--8.
2. De Õ is bölcs, és hoz veszedelmet,
és beszédeit nem változtatja meg; hanem
fölkel a gonoszoknak háza ellen és a bûnt
cselekvõk segítsége ellen. 4Móz. 23,19.
3. Hiszen Egyiptom ember és nem
Isten, és lovai hús és nem szellem, és
ha az Úr kinyújtja kezét, megtántorodik a
segítõ, és elesik a megsegített, és együtt
mind elvesznek. Zsolt. 146,3.
4.Mert így szólott az Úr hozzám: Amint
mormol az oroszlán és az oroszlánkölyök
zsákmánya mellett, amely ellen összehívatnak
a pásztorok sereggel, és szavuktól
õ meg nem retten, és meg nem ijed sokaságuktól:
így száll alá a SeregekUra, hogy
hadakozzék a Sion hegyén és halmán!
5.Mint repesõ madarak, úgy oltalmazza
a Seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazván
megszabadítja, közöttük átmenvén
megmenti. 5Móz. 32,11. Zsolt. 91,4.
6. Térjetek vissza hát hozzá, akitõl oly
nagyon elpártolátok, Izraelnek fiai! Hós. 9,9.
7.Mivel ama napon megveti mindenki
ezüstbálványait és aranybálványait, amelyeket
kezeitek készítettek néktek bûnre.
8. És elesik Asszíria, nem férfiú kardjától,
és nemember kardja emésztimeg azt;
és fut egy kard elõtt, és ifjai adófizetõk
lesznek; 2Kir. 19,35.
9. És kõszála félelem miatt menekül, és
a zászlótól fejedelmei elfutnak, szól az Úr,
akinek tüze Sionban van, és kemencéje
Jeruzsálemben. 3Móz. 6,13.
Nem lesznek zárva többé a látóknak
szemei, és a hallók fülei figyelmeznek
32 Ímé, igazság szerint uralkodik a
király, és a fejedelmek fõk lesznek
az ítélettételben; Jer. 23,5.
2. Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek a
szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint
patakok száraz vidéken, mint nagy kõszál
árnyéka a szomjúhozó földön.
3. És nem lesznek zárva többé a látóknak
szemei, és a hallók fülei figyelmeznek;
rész 29,18. 35,5. 5Móz. 34,7. Péld. 20,12.
4. A hebehurgyák szíve ismerni tanul,
és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan
szól.
5. Nemnevezik a bolondot többé nemesnek,
és a csalárdot sem hívják nagylelkûnek.
6.Mert a bolond csak bolondot beszél,
és az õ szíve hamisságot forral, hogy
istentelenséget cselekedjék, és szóljon az
Úr ellen tévelygést, hogy az éhezõt éhen
hagyja, és a szomjazó italát elvegye.
7. A csalárdnak eszközei csalárdak, õ
álnokságot tervel, hogy elveszítse az alázatosokat
hazug beszéddel, ha a szegény
igazat szólna is.
8. De a nemes nemes dolgokat tervel,
és a nemes dolgokban meg is marad.
9. Ti könnyelmû asszonyok, keljetek fel,
halljátok szavam, és ti elbizakodott leányzók,
vegyétek füleitekbe beszédem!
Ámós 6,1.
10. Kevés idõ múltán megháborodtok ti
elbizakodottak, mert elvész a szüret, és
gyümölcsszedés sem lesz.
11. Reszkessetek, ti gondtalanok, rettenjetek
meg, ti elbizakodottak; vetkezzetek
mezítelenre és övezzétek fel ágyékaitokat
gyászruhával.
12. Gyászolják az emlõket, a szép mezõket,
a termõ szõlõtõket.
13. Népemnek földjét tüske, tövis verte
fel, és az örvendõ városnak sok vidám
házát;
14. A paloták elhagyatvák, a város zaja
elnémult, torony és bástya barlangokká
lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él,
a nyájak meg legelnek.
Kiöntetik reánk a Szellem a magasból
15.Míglen kiöntetik reánk a Szellem a
magasból, és lészen a puszta termõfölddé,
és a termõföld erdõnek tartatik;
rész 29,17. Zsolt. 104,30. 107,35.
Ezék. 39,29. Jóel 2,28–30. Luk. 24,49. Csel. 1,8.
16. És lakozik a pusztában jogosság,
és igazság fog ülni a termõföldön;
704 ÉSAIÁS KÖNYVE 31. 32.
17. És lesz az igazság mûve békesség,
és az igazság gyümölcse nyugalom és
biztonság mindörökké.
Zsolt. 119,165. Zak. 8,3. Csel. 17,29--31.
Róm. 14,17. 1Thess. 1,5. Zsid. 10,22. Jak. 3,18.
18. Népem békesség hajlékában lakozik,
biztonság sátraiban, gondtalan
nyugalomban.
19. De jégesõ hull és megdõl az erdõ,
és a város elsüllyedve elsüllyed! Zak. 11,2.
20. Oh, boldogok ti, akik minden vizek
mellett vettek, és szabadon eresztitek a
barmok és szamarak lábait!
Felmagasztaltatott az Úr, betölti
Siont igaz ítélettel és igazsággal
33 Jaj néked pusztító és el nem pusztított,
te csalárd, akit még meg nem
csaltak! Ha bevégzed a pusztítást, el fogsz
pusztíttatni; ha bevégezted csalárdságodat,
téged fognak megcsalni.
Hab. 2,8. Jel. 13,10.
2. Uram, könyörülj rajtunk! Téged
várunk; légy karjuk minden reggel, és
Szabadítónk a szorongatásnak idején!
3. Egy zendülõ szózattól elfutnak a
népek; ha Te felemelkedel, elszélednek
a nemzetek.
4. És elpusztítják zsákmányotokat sáska
pusztításával, szöcskeugrással ugrálnak
reá.
5. Felmagasztaltatott az Úr, mert
magasságban lakozik, betölté Siont igaz
ítélettel és megigazulással. Zsolt. 97,9.
6. És békés lesz a te idõd, az üdvösség
kincseiben, bölcsességben és tudományban;
az Úr félelme lesz kincse.
Péld. 1,7. 24,3. 4.Mát. 6,33. Kol. 2,1--3.
7. Ímé, erõseik ott künn kiáltanak, a
békesség követei keservesen sírnak.
8. Puszták az ösvények, megszûnt az
útonjáró; megszegte a szövetséget, lenézte
a városokat, nem gondolt az emberrel!
Bír. 5,7. 2Kir. 18,14.
9. Sírt, meghervadt a föld, a Libánon
megszégyenült, ellankadt; olyan lett Sáron,
mint egy puszta, és lombtalan Básán
és Kármel.
10.Most fölkelek, így szól az Úr, most
föltámadok, most fölemelkedem!
rész 25,9. Zsolt. 12,5. 78,66. 67.
11. Fogantok szalmát, szültök polyvát,
lihegésetek tûz, megemészt titeket.
Zsolt. 7,14. Jak. 1,15.
12. A népek égetett mésszé lesznek,
levágott tövisekké; tûzben hamvadnak el.
13. Halljátok meg távol valók, amit
cselekedtem, és ismerjétek el, ti közel
valók az én hatalmamat! Zsolt. 48,10.
14.Megrettentek a bûnösök Sionban,
félelem fogja el a gazokat: ki lakhatik
közülünk megemésztõ tûzzel, ki lakhatik
közülünk örök hõséggel? Zsid. 12,29.
15. Aki igazságban jár és egyenesen
beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget,
aki kezeit rázván, nem vesz ajándékot,
aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne
halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt
ne lásson:
16. Az magasságban lakozik, kõszálak
csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja,
vize el nem fogy.
17. A Királyt ékességében látják szemeid;
látnak széles országot.
18. Szíved elgondolja a múlt félelmét:
hol az író, hol a mérlegelõ, hol a tornyok
összeírója? 1Kor. 1,20.
19. A gõgös népet nem látod, a homályos,
érthetetlen ajkú népet, dadogó nyelve
meg nem érthetõ. Jer. 5,15.
20. Lássad Siont, ünnepeinknek városát,
szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom
hajlékát, mint sátort, mely nem
vándorol,melynek szegei soha ki nemhúzatnak,
s kötelei soha el nem szakadnak;
21. Sõt az Úr, a dicsõséges, lesz ott
nékünk folyók és széles vizek gyanánt,
amelyekbe nem jön evezõshajó, és nehéz
gálya rajtuk át nem megy. Zsolt. 46,4. Zak. 2,5.
22.Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi
törvényadónk, az Úr a mi Királyunk,
Õ tart meg minket!
Zsolt. 89,18. Zak. 9,9. Csel. 10,42. Jak. 4,12.
23. Megtágultak köteleid, árbócfájuk
alapját nem tartják erõsen, vitorlát nem
feszítenek: akkor sok rablott prédát osztanak,
még a sánták is zsákmányt vetnek.
24. És nem mondja a lakos: beteg
vagyok! A nép, amely benne lakozik,
bûnbocsánatot nyer.
rész 6,10. Zsolt. 103,3. Jer. 50,20.Mik. 7,8.
Mát. 8,17.Márk 2,9. Róm. 11,27. 1Ján. 1,7. 9.
ÉSAIÁS KÖNYVE 32. 33. 705
Az Úr Sionnak ügyéért
perel ellenségeivel
34 Jöjjetek népek és halljátok, nemzetségek
figyeljetek, hallja a föld és
teljessége, e föld kereksége és minden
szülöttei.
2.Mert haragszik az Úr minden népekre,
és megbúsult minden õ seregükre;
megátkozá, halálra adta õket.
3. Megöltjeik temetetlen maradnak,
hulláik bûze felszáll, és hegyek olvadnak
meg vérük miatt.
4. Elporhad az ég minden serege, és
az ég mint írás egybehajtatik, és minden
serege lehull, miként lehull a szõlõ levele
és a fügefáról a hervadó lomb.
Zsolt. 102,26. Ezék. 32,7. Jóel 2,31.
Mát. 24,29. 2Pét. 3,10. 12. Jel. 6,12–14.
5. Mert megrészegült fegyverem az
égben, és ímé alászáll Edómra, a népre,
amelyet pusztulásra ítéltem.
Mal. 1,2. 3. 5.Móz. 32,42. Abd. 8–21.
6. AzÚr fegyvere telve vérrel,megrakva
kövérrel, bárányoknak és bakoknak vérével,
a kosoknak vesekövérével;mert áldozatja
lesz az Úrnak Bocrában, és nagy
öldöklés Edóm földjén.
rész 63,1. Jer. 49,13. Sof. 1,7.
7. Elhullanak a bivalyok is velük, és a
tulkok a bikákkal, és megrészegedik földük
vértõl, és poruk borítva lesz kövérrel.
8.Mert bosszúállás napja ez az Úrnak,
amegfizetés esztendeje Sionnak ügyéért.
9. És változnak patakjai szurokká, és
pora kénkõvé, és lészen földje égõ szurokká.
5Móz. 29,23. Zsolt. 11,6.Mal. 1,4.
10. Éjjel és nappal el nem alszik, örökre
fölgomolyog füstje, nemzetségrõl nemzetségre
pusztán marad, soha örökké senki
át nem megy rajta; Jel. 14,11. 18,18. 19,3.
11. És örökségül bírja azt ökörbika,
sündisznó; és gém és holló lakja azt, és
fölvonják rá a pusztaság mérõkötelét és
a semmiségnek köveit.
2Kir. 21,13. JerSir. 2,8. Sof. 2,14. Jel. 18,2.
12. Nemesei nem választanak többé
királyt, és minden fejedelmei semmivé
lesznek.
13. És fölveri palotáit tövis, csalán és
bogáncs a bástyáit, és lesz sakálok hajléka
és struccok udvara. rész 32,13. Hós. 9,6.
14. És találkozik vadmacska a vadebbel,
és a kísértet társára talál, csak ott
nyugszik meg az éji boszorkány és ott lel
nyughelyet magának.
15. Oda rak fészket a bagoly és tojik és
ül tojáson és költ árnyékában, csak ott
gyûlnek együvé a sasok!
16. Keressétek meg majd az Úr könyvében,
és olvassátok: ezekbõl egy sem fog
hiányozni, egyik amásiktól el nemmarad;
mert az Õ szája parancsolta, és az Õ
Szelleme gyûjté össze õket! Mal. 3,16.
17. Õ vetett sorsot köztük, és keze osztá
ki azt nékik mérõkötéllel; örökre bírni
fogják azt, nemzetségrõl nemzetségre
lakoznak abban. Zsolt. 78,55.
Az Úr megváltottai megtérnek
35 Örvend a puszta és a kietlen hely,
örül a pusztaság és virul mint
õszike. 2Móz. 1,7.
2. Virulva virul és örvend ujjongva, a
Libánon dicsõsége adatott néki, Karmel
és Sáron ékessége; meglátják õk az
Úrnak dicsõségét, Istenünk ékességét.
3. Erõsítsétek a lankadt kezeket, és
szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
Jób 4,4. Préd. 9,10. Zsid. 12,12.
4. Mondjátok a remegõ szívûeknek:
Legyetek erõsek, ne féljetek! Ímé,
Istenetek bosszúra jön, az Isten, aki
megfizet, Õ jön és megszabadít titeket!
5. Akkor a vakok szemei megnyílnak,
és a süketek fülei megnyittatnak,
rész 29,18. 32,3. 4. 42,7. Zsolt. 146,8.
Mát. 9,27. 11,5. 12,22. 20,30.Márk 7,32. Ján. 9,6.
6. Akkor ugrándoz, mint szarvas a
sánta, és ujjong a néma nyelve, mert
a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
Mát. 9,32. 15,30. Ján. 5,8. 7,38. Csel. 3,2. 8,7.
7. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld
vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol
feküsznek, fû, nád és káka terem.
8. És lesz ott ösvény és út, és szentség
útjának hívatik: tisztátalan nem megy át
rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton
jár, még a bolond se téved el; rész 52,1.
5Móz. 23,14. Ezék. 44,23. 2Kor. 6,17. Jel. 21,27.
9. Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen
vad nem jön fel reá, nem is található ott,
hanem a megváltottak járnak rajta!
rész 11,9. 3Móz. 26,6. Ezék. 34,25.
706 ÉSAIÁS KÖNYVE 34. 35.
10.Hisz az Úr megváltottai megtérnek,
és ujjongás között Sionba jönnek; és
örök örömfejükön, vigasságot és örömöt
találnak; és eltûnik fájdalom és sóhaj.
rész 25,8. 51,11. 65,19. Ján. 16,22. Jel. 7,17. 21,4.

Az asszírok megszállják Jeruzsálemet
36 És lõn Ezékiás király tizennegyedik
esztendejében, feljõve Szanhérib
asszír király Júdának minden erõs
városai ellen, és azokat bevette.
2Kir. 18,13. 17. 2Krón. 32,1.
2. És elküldé Asszíria királya Rabsakét
Lákisból Jeruzsálembe, Ezékiás királyhoz
nagy sereggel, ki is megállt a felsõ tó
folyásánál, a ruhamosókmezejének útján.
Józs. 10,5. 15,39. 2Kir. 14,19.
3. És kijõve hozzá Eljákim a Hilkiás fia
az udvarnagy, és Sebna az íródeák, és
Jóák, Asáfnak fia, az emlékíró.
4. És mondá nékik Rabsaké:Mondjátok
meg kérlek Ezékiásnak, így szól a nagy
király, Asszíria királya: Micsoda bizodalom
ez, melyre támaszkodol?
5. Azt mondom, hogy csak szóbeszéd
az, hogy ész és erõ van nálatok a háborúhoz;
no hát kiben bízol, hogy fellázadtál
ellenem?
6. Ímé, te e megtört nádszálban bízol,
Egyiptomban, melyre aki támaszkodik,
tenyerébe megy és átfúrja azt; ilyen a
fáraó, Egyiptomnak királya, minden benne
bízóknak. Zsolt. 146,3. Ezék. 29,6.
7. És ha azt mondod nékem: az Úrban,
ami Istenünkben bízunk: vajon nemÕaz,
akinek magaslatait és oltárait elrontotta
Ezékiás, és ezt mondá Júdának és Jeruzsálemnek:
Ez elõtt az oltár elõtt hajoljatok
meg. 2Krón. 30,14.
8.Most azért harcolj meg, kérlek, az én
urammal, az asszír királlyal, és adok
néked kétezer lovat, ha ugyan tudsz lovagokat
ültetni reájuk.
9.Miképpen állasz ellene egyetlen helytartónak
is, aki legkisebb az uram szolgái
közt? De hisz Egyiptomban van bizalmad,
a szekerekért és lovagokért. Zsolt. 20,7.
10. És most talán az Úr nélkül jöttem én
e földre, hogy elpusztítsam azt? Az Úr
mondá nékem:Menj a földre, és pusztítsd
el azt!
11. És mondá Eljákim és Sebna és Jóák
Rabsakénak: Szólj, kérünk, szolgáidhoz
arám nyelven, mert értjük azt, és ne
zsidóul szólj hozzánk, e kõfalon levõ nép
füle hallatára.
12. És mondá Rabsaké: Avagy a te uradhoz,
vagy tehozzád küldött engem az én
uram, hogy ezeket elmondjam? és nemaz
emberekhez-é, akik ülnek a kõfalon, hogy
egyék ganéjukat és igyák vizeletüket veletek
együtt?!
13. És odaálla Rabsaké, és kiálta felszóval
zsidóul, és mondá: Halljátok a nagy
királynak, Asszíria királyának beszédét!
14. Ezt mondja a király: Meg ne csaljon
benneteket Ezékiás, mert nem szabadíthat
meg titeket.
15. És ne biztasson titeket Ezékiás az
Úrral, mondván: Kétségtelen megszabadít
az Úr minket, nem adatik e város az
asszíriai király kezébe!
16. Ezékiásra ne hallgassatok, mert azt
mondja Asszíria királya: Kössetek velem
szövetséget és jöjjetek ki hozzám, és
akkor mindenki ehetik szõlõjébõl és az õ
olajfájáról, és ihatja kútjának vizét.
1Móz. 33,11. 2Sám. 8,6.Mik. 4,4. Zak. 3,10.
17.Míg eljövök és elviszlek titeket oly
földre, mint a ti földetek, gabona és must
földjére, kenyér és szõlõ földjére. Zak. 3,10.
18. Rá ne szedjen titeket Ezékiás,mondván:
Az Úr megszabadít minket! Avagy
megszabadították-é a népek istenei, ki-ki
az õ földjét Asszíria királyának kezébõl?
19. Hol vannak Hamáth és Arphádnak
istenei? Hol Sefarvaimnak istenei? Talán
bizony megmentették Samariát kezembõl?
4Móz. 34,8. Józs. 13,5. Jer. 49,23.
20. Kicsoda e földek minden istenei
között, aki megszabadította volna földjét
kezembõl, hogy az Úr megszabadítsa
Jeruzsálemet az én kezembõl? Dán. 3,15.
21. Õk pedig hallgatának, és egy szót
sem feleltek, mert a király parancsolá így,
mondván: Ne feleljetek néki! Mát. 7,6.
22. Akkor elmenének Eljákim a Hilkiás
fia az udvarnagy, és Sebna az íródeák,
és Jóák, Asáf fia, az emlékíró, Ezékiáshoz
megszaggatott ruhákban, és hírül adák
néki a Rabsaké beszédeit. 1Móz. 37,34.
1Sám. 4,12. 2Sám. 1,11. 3,31. 2Kir. 18,37.
ÉSAIÁS KÖNYVE 35. 36. 707
A Seregek Urának buzgó szerelme
megoltalmazza Jeruzsálemet
37 És lõn, hogy meghallá Ezékiás,
a király,megszaggatá ruháit, gyászba
öltözött, és bement az Úr házába.
2Krón. 6,24. 7,14. 32,20. Zsolt. 91,15. Zak. 13,9.
Luk. 18,1. Róm. 12,12. 1Thess. 5,17. Jak. 5,13.
2. És elküldé Eljákimot az udvarnagyot,
és Sebnát az íródeákot, és a papoknak
gyászruhába öltözött véneit Ésaiáshoz,
Ámós fiához, a prófétához. 2Kir. 22,14.
3. Kik mondának néki: Így szól Ezékiás:
nyomornak, büntetésnek és káromlásnak
napja e nap, mert szülésig jutottak a fiak,
és erõ nincs a szüléshez! Hós. 5,9.
4. Talán meghallja az Úr, a te Istened, a
Rabsaké beszédeit, akit elküldött az õ ura,
az asszíriai király, hogy káromolja az élõ
Istent, és szidalmazza azon beszédekkel,
amelyeket hallott az Úr, a te Istened; és te
könyörögj a maradékért, amely megvan!
Jak. 5,14. 18.
5. Így menének el Ezékiás király szolgái
Ésaiáshoz.
6. És monda nékik Ésaiás: Így szóljatok
uratoknak: ezt mondja az Úr: Ne félj a
beszédektõl, amelyeket hallottál, amelyekkel
szidalmaztak engem az asszíriai
király szolgái.
7. Ímé, én oly szellemet adok beléje,
hogy hírt hallván, térjen vissza földjére,
és elejtem õt fegyver által az õ földjén!
1Sám. 16,14. 2Kir. 7,6.
8. Rabsaké pedig visszatérvén, találá az
asszíriai királyt Libna ellen harcolni,mivel
hallotta volt, hogy Lákistól elindult.
Józs. 12,11. 2Krón. 11,9. Neh. 11,30. Jer. 34,7.
9. És meghallván Tirháka, Kús királya
felõl e hírt: eljött, hogy ellened harcoljon;
ezt meghallván, követeket külde Ezékiáshoz,
mondván:
10. Így szóljatok Ezékiáshoz, Júda királyához:
Meg ne csaljon Istened, akiben
bízol, mondván: nem adatik Jeruzsálem
az asszíriai király kezébe!
11. Hiszen te hallottad, mit mûveltek
Asszíria királyai minden országokkal,
eltörölvén azokat, és te megszabadulnál?
12. Hát megszabadíták-é azokat a népek
istenei, amelyeket elõdeim elpusztítának?
Gózánt, Háránt, Resefet és Telasszárban
Eden fiait? 1Móz. 11,31.
13. Hol van Hamáth királya és Arphádnak
királya, Sefarvaim városának királya,
Héna és Ivva? Jer. 49,23.
14. És elvevé Ezékiás a levelet a követek
kezébõl, és olvasá azt, és felmenvén az Úr
házába, kiterjeszté Ezékiás azt az Úr elõtt.
15. És könyörge Ezékiás az Úrhoz,
mondván:
16. Seregeknek Ura, Izrael Istene, aki a
Kerubokon ülsz! Te, csak Te vagy a föld
minden országainak Istene, Te teremtéd
a mennyet és a földet.
rész 43,10. 11. 2Móz. 25,18–22. Csel. 4,24.
17. Hajtsd ide Uram füledet és halljad,
nyisd meg Uram szemeidet és lássad!
Halld meg Szanhéribnek minden beszédét,
amelyeket üzent az élõ Isten káromlására!
Dán. 9,18. Csel. 4,29.
18. Bizony, Uram, Asszíria királyai elpusztítottak
minden országokat és azoknak
földjét,
19. És isteneiket tûzbe veték, mert nem
istenek voltak, hanem emberi kéznek
csinálmánya, fa és kõ; így veszthették el
azokat.
20. És most Uram, mi Istenünk! Szabadíts
meg minket az õ kezébõl, hogy
megtudják a föld minden országai,
hogy Te vagy, Uram, Isten egyedül.
21. És külde Ésaiás, Ámós fia Ezékiáshoz,
mondván: Így szól az Úr, Izrael
Istene: Mivel hozzám könyörögtél Szanhérib
miatt, Asszíria királya miatt:
22. Ez a beszéd, amelyet az Úr felõle
szól:Megvet téged, gúnyt ûz belõled Sionnak
szûz leánya, fejét rázza utánad Jeruzsálem
leánya;
23. Kit káromoltál és szidalmaztál, és
ki ellen emeltél szót, hogy oly magasra
látsz? Izrael Szentje ellen!
24. Szolgáid által megkáromlád az Urat,
és ezt mondád: Temérdek szekeremmel
fölmentem e hegyek magaslatára, a Libánon
csúcsára, és kivágom magas cédrusait,
válogatott ciprusait, és behatolok
végsõmagaslatába és kertjének erdejébe!
25. Én ástam és vizet ittam, és kiszáraztom
lábam talpával Egyiptom minden
folyóit.
708 ÉSAIÁS KÖNYVE 37.
26. Hát nem hallottad-é, hogy régtõl
fogva én tevém ezt, az õsidõk napjaiban
elvégzém ezt, és most elõhozám, hogy
puszta kõrakássá tégy erõs városokat?!
27. És lakóik elájultak és megrendültek
és megszégyenültek, és olyanok lettek
mint a mezõ füve és gyönge zöldség, és
mint a virág a háztetõn, mint szárba nem
indult vetés!
28. Ülésedet, kimentedet, bejöttödet tudom,
és ellenem való haragodat. Jer. 50,29.
29. Ellenem való haragodért, és mert
kevélységed fülembe jutott, vetem orrodba
horgomat és szádba zablámat, és
visszaviszlek az úton, amelyen jövél!
30. S ez legyen jelül néked: ez évben
ugartermést esztek és a másik évben
sarjút, és a harmadik évben vessetek,
arassatok és szõlõt ültessetek, és egyétek
gyümölcsét.
31. Júda házának maradványa pedig,
amely megszabadult, ismét gyökeret ver
alul, és gyümölcsöt terem felül.
rész 61,1. 3. Zsolt. 1,3.
32.Mert Jeruzsálembõl megy ki a
maradék és a maradvány Sion hegyérõl;
a Seregek Urának buzgó szerelme
mûveli ezt! 2Kir. 19,31. Jóel 2,18. Zak. 1,14.
33. Azért így szól az Úr Asszíria királyáról:
Nem jön be e városba, nyilat sem
lõ reá, és nem szállja meg pajzzsal azt,
és töltést sem készít ellene. Luk. 19,43.
34. Az úton, amelyen jött, visszatér, de
e városba be nem jön, azt mondja az Úr.
35. És megoltalmazom e várost, hogy
megtartsam azt énmagamért és szolgámért,
Dávidért! 2Kir. 20,6.
36. Akkor kijött az Úrnak angyala, és
levágott az asszír táborban száznyolcvanötezret,
és midõn reggel az emberek
felkeltek, ímé azok mindnyájan holtak
valának! 2Kir. 19,35.
37. Elindula azért és ment és visszatért
Szanhérib, az asszíriai király, és lakozék
Ninivében.
38. És lõn, hogy mikor imádkozék,
Nisróknak, az õ istenének templomában,
fiai: Adramélek és Saréser levágák õt
karddal; és ezek Ararát földjére menekülvén,
fia, Esárhaddon uralkodék helyette.
Ezékiás halálos betegsége,
meggyógyulása és hálaéneke
38 Azon napokban halálos betegségbe
esék Ezékiás, és eljött hozzá
Ésaiás, Ámós fia, a próféta, és mondá néki:
Ezt mondja az Úr: Rendeld el házadat,
mert meghalsz és meg nem gyógyulsz!
2Kir. 20,1. 2Krón. 32,24.
2. És Ezékiás arccal a falnak fordulván,
könyörge az Úrnak,
3. És monda: Oh Uram, emlékezzél
meg arról, hogy én elõtted jártam, igazságban
és teljes szívvel, és hogy ami jó
elõtted, azt mûveltem! És sírt Ezékiás
keservesen. Neh. 13,14. Zsolt. 26,3.
4. És lõn az Úr beszéde Ésaiáshoz,
mondván:
5.Menj el, és mondd Ezékiásnak: Így
szól az Úr, Dávidnak, atyádnak Istene:
Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet,
ímé, még napjaidhoz tizenöt esztendõt
adok.
6. És az asszíriai király kezébõl megszabadítalak
téged és e várost; megoltalmazom
e várost! rész 37,35.
7. Ez legyen jel néked az Úrtól, hogy
teljesíti azt az Úr, amit mondott:
Bír. 6,17. 2Kir. 20,8. 9.
8. Ímé, visszatérítem az árnyékot, azokon
a fokokon, amelyeken az Akház
napóráján a nap már átvonult, tíz fokkal;
és visszatért az árnyék tíz fokkal azokon
a fokokon, amelyeken már átvonult.
9. Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése,
mikor megbetegedett, és betegségébõl
fölgyógyult.
10. Én aztmondám: hát napjaimnak nyugalmában
kell alászállanom a sír kapuihoz,
megfosztva többi éveimtõl!Zsolt. 102,24.
11.Mondám: nem látom az Urat, az
Urat az élõk földjén, nem szemlélek embert
többé a világ lakói közt. Zsolt. 27,13.
12. Porsátorom lerontatik, és elmegy
tõlem, mint a pásztor hajléka! Összehajtám,
mint a takács, életemet; hiszen
levágott a fonalról engem; reggeltõl estig
végzel velem! Jób 7,6. 2Kor. 5,1.
13. Reggelig nyugton vártam; mint
oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat;
reggeltõl estig végzel velem!
ÉSAIÁS KÖNYVE 37. 38. 709
14.Mint a fecske és a daru, sipogtam,
nyögtem mint a galamb, szemeim a
magasságba meredtek: Uram! erõszak
rajtam, szabadíts meg! rész 59,11. Zsolt. 69,3.
Az Úr szólt, és azt meg is cselekedte
Az Úr Igéje által él minden
15.Mit mondjak? Hogy Õ szólott nékem
és Õ maga azt meg is cselekedte!
Nyugton élem le éveimet lelkem keserûsége
után! 1Kir. 21,27. Jób 7,11.
16. Oh Uram! Ezek által él minden!
És ezekben van teljességgel szellemem
élete. Te meggyógyítasz és éltetsz engem!
2Móz. 23,25. 26. Zsolt. 107,20.
17. Ímé, áldásul volt nékema nagy keserûség,
és Te szeretettel kivontad életemet
a pusztulásnak vermébõl, mert
hátad mögé vetetted minden bûneimet!
rész 40,2. Zsolt. 103,3. Jer. 33,8.Mik. 7,18. 19.
18.Mert nem a sír dicsõít téged, és
nem a halál magasztal téged, hûségedre
nem a sírverembe szállók várnak!
Zsolt. 6,5. 30,9. 88,11. Préd. 9,10.
19. Ki él, ki él, csak az dicsõít téged,
mint ma én! Az atya a fiaknak hirdeti
hûségedet! 5Móz. 4,9. 6,7. Zsolt. 78,3.
20. Az Úr szabadított meg engem; azért
énekeljük énekeimet életünk minden
napjaiban az Úrnak házában! Zsolt. 109,31.
21. Akkor mondá Ésaiás, hogy vegyenek
egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a
fekélyre, hogy meggyógyuljon.
rész 53,4. 5. 2Kir. 20,7. Ján. 9,6--15.
22. És mondá Ezékiás: Mi lesz a jele,
hogy fölmegyek az Úr házába?

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 65.Ésaiás próféta könyve 21-38.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »