Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Akik ragaszkodnak szövetségemhez
56 Így szól az Úr: Õrizzétek meg a
jogosságot, és cselekedjetek igazságot,
mert közel van üdvösségem, hogy
eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék:
Mát. 3,2. Róm. 13,11.
2. Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az
ember fia, aki ahhoz ragaszkodik! aki
megõrzi a szombatot, hogymeg ne fertõztesse
azt, és megõrzi kezét, hogy semmi
gonoszt ne tegyen. 2Móz. 20,11. Ezék. 20,12.
3. És ne mondja ezt az idegen, aki az
Úrhoz adámagát: Bizony elszakaszt az Úr
engem az Õ népétõl! ne mondja a herélt
sem: Ímé, én megszáradt fa vagyok!
5Móz. 23,3. Ezék. 17,24.
Csel. 8,27. 10,1. 17,4. Ef. 2,12. 19. 1Pét. 1,1.
4.Mert így szól az Úr a herélteknek,
akik megõrzik szombataimat és szeretik
azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak
az én szövetségemhez:
rész 62,4. Zsolt. 103,18. 147,11. Zsid. 13,16.
5. Adok nékik házamban és falaimon belül
helyet, és oly nevet, amely jobb, mint a
fiakban és lányokban élõ név; örök nevet
adok nékik, amely soha el nem vész;
Ján. 1,12. Róm. 8,15. 1Tim. 3,15. 1Ján. 3,1.
6. És az idegeneket, akik az Úrhoz adják
magukat, hogy néki szolgáljanak és hogy
szeressék az Úr nevét, hogy néki szolgái
legyenek; mindenkit, aki megõrzi a
szombatot, hogy meg ne fertõztesse azt,
és a szövetségemhez ragaszkodókat:
7. Szent hegyemre viszem fel õket, és
megvidámítom õket imádságom házában;
egészen égõ- és véresáldozataik
kedvesek lesznek oltáromon; mert házam
imádság házának hívatik minden
népek számára! Mal. 1,11.Mát. 21,13.
Luk. 19,46. Róm. 12,1. Zsid. 13,15. 1Pét. 1,1. 2,5.
8. Így szól az Úr Isten, aki összegyûjti
Izrael elszéledt fiait:Még gyûjtök õhozzá,
az Õ egybegyûjtötteihez!
Jer. 23,3. 4. Ján. 10,16. Ef. 1,10.
A gonosz pásztorok büntetése
9. Mezõnek minden vadai! jertek el
enni, erdõnek minden vadai!
10. Õrállói mind vakok, mindnyájan
tudatlanok, mindnyájan néma ebek, nem
tudnak ugatni; álmodók, heverõk, szunynyadni
szeretõk! Mát. 15,14. Fil. 3,2.
11. És ez ebek telhetetlenek, nem tudnakmegelégedni,
pásztorok õk, akik nem
tudnak vigyázni; mindnyájan a maguk
útjára tértek, mindegyik saját nyeresége
után, mind együtt! Jer. 6,13. Ezék. 34,2. 3.
12. Jertek, hadd hozzak bort, és igyunk
részegítõ italt! És legyen a holnap olyan,
mint a ma, nagy és dicsõ felettébb!
Péld. 23,35. Luk. 12,19. 2Pét. 3,4.
Békesség a messze és közelvalóknak
57 Az igaz elvész és nem veszi eszébe
senki, és az irgalmasságtevõk
elragadtatnak és senki nem fogja fel,
hogy a veszedelem elõl ragadtatik el az
igaz; 1Kir. 14,13. Zsolt. 12,1.
2. Bemegy békességbe, nyugosznak
ágyaikon, akik egyenes utakon jártak.
3. És ti közelgjetek ide, szemfényvesztõ
fiai, paráznának magva, aki paráználkodol.
Mát. 16,14.
ÉSAIÁS KÖNYVE 55. 56. 57. 725
4. Ki felett örvendeztek?Ki ellen tátjátok
fel szátokat és öltitek ki nyelveteket? nem
ti vagytok-é a bûn gyermekei, a hazugságnak
magva?
5. Akik lángoltok a bálványokért minden
zöld fa alatt, megöltök gyermekeket
a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt.
6. A folyónak sima köveiben van örökséged;
azok, azok a te részed, töltöttél nékik
italáldozatot is, vittél ételáldozatot és én jó
néven vegyem-é ezeket?
7.Magas és felemelkedett hegyen helyezted
ágyadat, fel is mentél oda áldozni
áldozatot. Ezék. 23,41.
8. Az ajtó és ajtófél mögé tetted bálványjeleidet,
és tõlem eltávozván, fölfedted
ágyadat, fölmentél rá, és megszélesítéd,
és szövetséget szerzél velük, szeretted
ágyukat, amerre csak láttad. Ezék. 16,26.
9. És menél a királyhoz olajjal, és megsokasítád
keneteidet, és elküldéd követeidet
messze földre, és megaláztad magadat
a sírig.
10. Nagy utadon megfáradtál, és mégsem
mondád: mind hasztalan! Erõd megújulását
érezéd, így nem szomorodtál
meg! Jer. 2,25. 18,12.Mát. 15,14. Fil. 3,2.
11. Kitõl féltél és rettegtél, hogy hazudtál
és rólam meg nem emlékeztél, szívedre
sem vetted? vagy azért nem félsz engem,
hogy hallgatok már régtõl fogva?
Zsolt. 78,36.Mik. 3,5. 11.
12. Én jelentem meg megigazulásodat,
és csinálmányaid nem használnak néked.
13. Ha kiáltasz: szabadítson meg téged
bálványaid raja;mindnyájukat szél viszi el,
lehelet kapja fel, de aki bennem bízik,
örökségül bírja a földet, és örökli szent
hegyemet. Zsolt. 37,3. 9.
14. És szól egy szó: Töltsétek, töltsétek,
készítsétek az utat, vegyetek el minden
buktatót népem útjáról.
15.Mert így szól a Magasságos és Felséges,
aki örökké lakozik, és akinek neve
Szent: Magasságban és szentségben lakom,
de a megtört és alázatos szellemûvel
is, hogy megelevenítsem az alázatosok
szellemét, ésmegelevenítsemamegtörtek
szívét. Jób 6,10. Zsolt. 34,18. 68,4. 138,6.
Zak. 2,13.Mát. 5,3. Luk. 1,49. Jak. 4,6.
16.Mert nem örökké perlek, és nem
mindenha haragszom, mert a szellem
elõttemmegepedne, és a lelkek, akiket én
teremtettem. Zsolt. 103,9.Mik. 7,18. Zsid. 12,9.
17.Mert a telhetetlenségnek vétkéért
haragudtam meg, és megvertem õt, elrejtém
magamat és megharagudtam; és õ
eltévelyedve szíve útján járt. Ezék. 33,31.
Útjait láttam, és meggyógyítom õt
18. Útjait láttam, és meggyógyítom õt;
vezetem õt, és vigasztalást nyújtok néki
és gyászolóinak, Zsolt. 73,24. Jer. 3,22.
19.Megteremtem ajkaikon a hálának
gyümölcsét. Békesség, békesség ameszsze
és közel valóknak, így szól az Úr; én
meggyógyítom õt! rész 6,7. 51,16. Zsolt. 45,1.
Csel. 2,39. Ef. 2,17. Zsid. 13,15. Jak. 3,6.
20. De a gonoszok olyanok, mint egy
háborgó tenger, amely nem nyughat, és
amelynek vize iszapot és sárt hány ki.
Júd. 13.
21. Nincs békesség, szól Istenem, a
gonoszoknak!
Az álszenteskedés büntetése
58 Kiálts teljes torokkal, ne kíméld;
mint trombita emeld fel hangodat,
és hirdesd népemnek bûneiket, és Jákób
házának vétkeit.
2. Engem ugyan mindennap keresnek,
és tudni kívánják útjaimat, mint oly nép,
amely igazságot cselekedett és Istene törvényét
el nem hagyta; kérdezik tõlem az
igazságnak ítéleteit, és Istenhez kívánnak
közelgetni. Mát. 13,20.
3.Mért böjtölünk és Te nem nézed,
gyötörjük magunkat és Te nem figyelsz
rá? Ímé, böjtöléstek napján kedvtelésteket
ûzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.
3Móz. 16,29.Mal. 3,14.
4. Ímé, perrel és versengéssel böjtöltök,
és sújtotok a gazságnak öklével; nem úgy
böjtöltök mostan, hogy meghallassék
szavatok a magasságban. Mát. 6,7.
5. Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek,
és olyan a nap, amelyen az ember magát
gyötri? Avagy ha mint káka lehajtja fejét,
és zsákot és hamvat terít maga alá: ezt
nevezed-é böjtnek és az Úr elõtt kedves
napnak? Zak. 7,5.
726 ÉSAIÁS KÖNYVE 57. 58.
Isten elõtt kedves böjt
6. Hát nem az-é a böjt, amit én kedvelek,
hogy megnyisd a gonoszságnak
bilincseit, az igának köteleit megoldjad,
és szabadon bocsásd az elnyomottakat,
és hogy minden igát széttépjetek?
Neh. 5,10--12. Jer. 34,9. Luk. 4,18. 19.
7. Nem az-é, hogy az éhezõnek megszegd
kenyeredet, és a szegény bujdosókat
házadba bevigyed, ha meztelent látsz,
felruházd, és testvéred elõl el ne zárkózz?
1Móz. 29,14. Neh. 5,5. Ezék. 18,7.
Mát. 15,5. 25,35. Luk. 3,11. Jak. 2,15.
8. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod,
ésmeggyógyulásod gyorsan
kivirágzik; megigazulásod elõtted jár, és
az Úr dicsõsége követ. 2Móz. 14,19.
Zsolt. 37,6. Péld. 4,20--24. 16,24. Jer. 8,22.
9. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat;
jajgatsz, és Õ aztmondja: Ímé, itt vagyok.
Ha elveted közüled az igát, és megszûnsz
ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;
Zsolt. 12,2. Péld. 6,13.
10.Ha odaadod utolsó falatodat az éhezõnek,
és az elepedt lelkût megelégíted:
feltámad a sötétségben világosságod, és
homályosságod olyan lesz, mint a dél.
11. És vezérel téged az Úr szüntelen,
megelégít téged nagy szárazságban is, és
csontjaidat megerõsíti, és olyan leszel,
mint a megöntözött kert, és mint vízforrás,
amelynek vize el nem fogy. Zsolt. 1,3.
73,24. Péld. 3,1--8. 16,24. Luk. 1,79. Ján. 16,13.
12. És megépítik fiaid a régi romokat,
az emberöltõk alapzatait felrakod, és
neveztetel romlás építõjének, ösvények
megújítójának, hogy ott lakhassanak.
13. Ha megtartóztatod szombaton lábadat,
és nem ûzöd kedvtelésedet szent napomon,
és a szombatot gyönyörûségnek
hívod, az Úr szent és dicsõséges napjának,
és megszenteled azt, dolgaidat nem
tevén, foglalkozást sem találván, hamis
beszédet sem szólván: rész 56,2.
2Móz. 20,8. 3Móz. 19,30.Mát. 12,36.
14. Akkor gyönyörûséged lesz az Úrban;
és én hordozlak a föld magaslatain,
és azt mûvelem, hogy Jákóbnak,
atyádnak örökségével élj; mert az Úr
szája szólt! rész 1,20. 40,5.
5Móz. 32,13. Jób 22,26.Mik. 4,4.
A vétkek választanak el Istentõl
59 Ímé, nem oly rövid az Úr keze,
hogy meg ne szabadíthatna, és
nem oly süket az Õ füle, hogy meg nem
hallgathatna; rész 50,2. 4Móz. 11,23.
2. Hanem a ti vétkeitek választanak el
titeket Istenetektõl, és bûneitek fedezték el
orcáját elõttetek, hogymeg nemhallgatott.
3.Mert kezeitek bemocskolvák vérrel,
és ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot
szólnak, nyelvetek gonoszt suttog.
5Móz. 24,16. Jer. 32,17. Róm. 3,15. 1Tim. 1,15.
4. Nincsen, aki az igazság mellett szólna,
és nincsen, aki igazságosan perelne,
haszontalanban bíznak és hazugságot
beszélnek, gonoszt fogannak és vétket
szülnek. Jób 15,35. Zsolt. 7,14. Jer. 2,15. 25,31.
5. Vipera tojásait költik ki, és pókhálót
szõnek; aki tojásaikból eszik, meghal, és
ha egyre rátapodsz, vipera kél ki.
Jób 8,14. Zsolt. 105,15.
6. Pókhálójukból nem lesz ruha, csinálmányuk
nem felvehetõ; cselekedeteik
hamisságnak cselekedetei, és erõszak
tette van kezeikben.
7. Lábaik a gonoszra futnak; és sietnek,
hogy ártatlan vért ontsanak; gondolataik
hamisságnak gondolatai, pusztítás és
romlás ösvényeiken. Péld. 1,16.
8. A békesség útját nem ismerik, és nincsen
jogosság kerékvágásukban, ösvényeiket
elgörbítik, aki azon jár, nem ismeri
a békességet. Zsolt. 125,5. Péld. 2,15.
9. Ezért van távol tõlünk az igaz ítélet,
és nem ér el minket az igazság, várunk
világosságra, és ímé, sötétség, és fényességre,
és ímé, homályban járunk! Jer. 8,15.
10. Tapogatjuk, mint vakok a falat, és
tapogatunk, mint akiknek szemük nincs,
megütközünk délben, mint alkonyatkor,
és olyanok vagyunk, mint a halottak az
egészségesek között.
11.Morgunk, mint a medvék mindnyájan,
és nyögve nyögünk,mint a galambok,
várjuk az igaz ítéletet és nem jön, az
üdvösséget és távol van tõlünk.
12.Mert sokak elõtted gonoszságaink,
és bûneink bizonyságot tesznek ellenünk,
mert gonoszságaink velünk vannak, és
vétkeinket ismerjük:
ÉSAIÁS KÖNYVE 58. 59. 727
13. Elpártoltunk és megtagadtuk az
Urat, és eltávozánk a mi Istenünktõl,
szóltunk nyomorgatásról és elszakadásról,
gondoltunk és szóltunk szívünkbõl
hazug beszédeket.
14. És eltávozott a jogosság, és az igazság
messze áll, mivel elesett a hûség az
utcán, és az egyenesség nem juthat be.
Neh. 8,1.Mát. 12,34.
15. És a hûség hiányzik, és aki a gonoszt
kerüli, prédává lesz. És látta ezt az Úr és
nem tetszett szemeinek, hogy jogosság
nincsen.
Isten karja üdvösséget szerzett
Néki, és igazsága támogatta Õt
16. És látta, hogy nincsen senki, és
álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró;
ezért karja üdvösséget szerzett néki,
és igazsága támogatta Õt. rész 41,28. 63,5.
Zsolt. 98,1. Ezék. 22,30.Márk 6,6. 1Tim. 2,5.
17. És felölté az igazságot, mint páncélt,
és az üdvösség sisakja van fején;
felölté a bosszúállás ruháit, mint köpenyt,
és felindulással vette magát körül, mint
egy palásttal. Zsolt. 132,4.
Ef. 6,14. 17. 1Thess. 5,8.
18. A cselekedetek szerint fog megfizetni:
haraggal ellenségeinek, büntetéssel
szorongatóinak, büntetéssel fizet a szigeteknek.
Én õvelük ily szövetséget szerzek
19. És félik napnyugattól fogva az Úrnak
nevét, és naptámadattól az Õ dicsõségét.
Mikor kijön ellenségére, mint egy
sebes folyóvíz, melyet az Úr szele hajt.
Zsolt. 5,11. 20,7. 113,3.Mal. 1,11. Jel. 12,15.
20. És eljön Sionnak a Megváltó, és
azoknak, akik Jákóbban megtérnek hamisságukból,
szól az Úr. Róm. 11,26.
21. És én õvelük ily szövetséget szerzek,
szól az Úr: Szellemem, amely rajtad
nyugoszik, és Igéim, amelyeket szádba
adtam, el nem távoznak szádból, és
magodnak szájából, és magod magvának
szájából, így szól az Úr, mostantól
mindörökké! rész 44,3. 49,1--3. 51,16. 52,13.
Péld. 13,22. Jer. 1,9. 31,31. Ezék. 36,37.
Jóel 2,28. Róm. 10,9. 10. Zsid. 8,10. 10,16.
Sion dicsõsége. A népek megtérése
60 Kelj fel, világosodjál, mert eljött
világosságod, és az Úr dicsõsége
rajtad feltámadt. Mal. 4,2. Ef. 5,14.
2.Mert ímé, sötétség borítja a földet,
és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad
az Úr, és dicsõsége rajtad megláttatik.
3. És pogányok jönnek világosságodhoz,
és királyok a néked feltámadt
fényességhez. Jób 11,19. Zsolt. 142,7. Jel. 21,24.
4. Emeld fel köröskörül szemeidet és
lásd meg: mindnyájan egybegyûlnek,
hozzád jönnek, fiaid messzirõl jönnek,
és leányaid ölben hozatnak el. rész 49,20.
5. Akkor meglátod és ragyogsz örömtõl,
és remeg és kiterjed szíved, mivel
hozzád fordul a tenger kincsözöne, és
hozzád jön a népek gazdagsága.
Jób 29,14. Zsolt. 132,9. Róm. 11,25--27.
6. A tevék sokasága elborít, Midján és
Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat
és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit
hirdetik. 1Móz. 25,4. Zsolt. 72,10.Mát. 2,11.
7. Kédár minden juhai hozzád gyûlnek,
Nebajóth kosai néked szolgálnak, felmennek
kedvemszerint oltáromra, és dicsõségem
házát megdicsõítem. 1Móz. 25,13.
Zsolt. 120,5. Ezék. 27,21. Agg. 2,7. 9.
8. Kik ezek, akik repülnek,mint a felleg,
s mint a galambok dúcaikhoz?
9. Igen, engem várnak a szigetek; és
elõl jönnek Tarsis hajói, hogy elhozzák
fiaidat messzirõl, és ezüstjüket és aranyukat
azokkal együtt, a te Urad és
Istened nevének és Izrael Szentjének,
hogy téged megdicsõített. rész 55,5.
Zsolt. 72,10. Jer. 3,17. Zak. 14,14. Gal. 4,26.
10. Az idegenek fiai megépítik kõfalaidat,
és királyaik szolgálnak néked; mivel
haragomban megvertelek, és kegyelmemben
megkönyörültem rajtad.
Zak. 6,15. Jel. 21,24.
11. És nyitva lesznek kapuid szüntelen,
éjjel és nappal be nem zároltatnak,
hogy behozzák hozzád a népek gazdagságát,
és királyaik is bevitetnek.
Zak. 14,14. Jel. 21,25. 26.
12.Mert a nép és az ország, amely
néked nem szolgál, elvész, és a népek
mindenestõl elpusztulnak.
Zak. 14,17.Mát. 21,44.
728 ÉSAIÁS KÖNYVE 59. 60.
13. A Libánon ékessége hozzád jön,
ciprus, platán, sudar cédrus, mind együtt
szenthelyem megékesítésére, hogy lábaim
helyét megdicsõítsem. rész 35,2. 41,19.
1Krón. 28,2. Zsolt. 132,7. Zsid. 12,22.
14. És meghajolva hozzád mennek a
téged nyomorgatók fiai, és leborulnak
lábaidnál mindazok, akik téged gyaláztak,
és neveznek téged az Úr városának,
Izrael Szentje Sionjának.
Zsolt. 46,4. Zsid. 12,22. Jel. 3,9. 14,1.
15. Ahelyett, hogy elhagyott és gyûlölt
valál és senki rajtad át nemment, örökkévaló
ékességgé teszlek, és gyönyörûséggé
nemzetségrõl nemzetségre. Zsolt. 45,4.
16. És szopod a népek tejét, és a királyok
emlõjét szopod, és megtudod,
hogy én vagyok az Úr, Megtartód és
Megváltód, Jákóbnak hatalmas Istene.
Zsolt. 132,2.
17. Réz helyett aranyat hozok, vas
helyett ezüstöt hozok, és a fák helyett
rezet, és a kövek helyett vasat, és teszem
fejedelmeddé a békességet, és elõjáróddá
az igazságot.
18. Nem hallatik többé erõszaktétel
földeden, pusztítás és romlás határaidban,
és az üdvösséget hívod kõfalaidnak,
és kapuidnak a dicséretet.
rész 26,1. Zsolt. 144,14. 147,13.
Az Úr lesz néked örök világosságod
19. Nem a nap lesz néked többé nappali
világosságod, és fényességül nem a
hold világít néked, hanem az Úr lesz néked
örök világosságod, és Istened lesz
ékességed, Zsolt. 27,1. Zak. 2,5. Jel. 21,23. 22,5.
20. Napod nem megy többé alá, és
holdad sem fogy el, mert az Úr lesz
néked örök világosságod, és gyászod
napjainak vége szakad. Ámós 8,9. Jel. 21,4.
21. És néped mind igaz lesz, és a
földet mindörökké bírják, plántálásom
vesszõszála õk, kezeim munkája dicsõségemre.
rész 52,1. Zsolt. 37,11.
Mát. 5,5. 15,13. Ján. 15,2. Ef. 2,10. 2Pét. 3,13.
22. A legkisebb ezerre nõ, és a legkevesebb
hatalmas néppé. Én az Úr,
idején, hamar megteszem ezt.
2Krón. 29,35. 36.Mát. 13,31. Róm. 9,28.
Az Úr Isten Szelleme van énrajtam
61 Az Úr Isten Szelleme van énrajtam
azért, mert fölkent engem az
Úr, hogy a szegényeknek örömhírt
mondjak; elküldött, hogy meggyógyítsam
a megtört szívûeket, hogy a foglyoknak
szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek
megoldást; rész 11,2. Zsolt. 147,3.
Luk. 4,18. Ján. 1,32. Csel. 10,38. 2Kor. 1,21.
2. Hogy hirdessem az Úr jókedvének
esztendejét, és Istenünk bosszúállása
napját; megvigasztaljak minden gyászolót;
3Móz. 25,9.Mal. 4,1. 3.Mát. 5,4.
3.Hogy adjak Sion gyászolóinak ékességet
a hamu helyett, örömnek kenetét
a gyász helyett, dicsõségnek palástját a
csüggedt szellem helyett, hogy megigazultság
fáinak neveztessenek, az Úr
plántáinak, az Õ dicsõségére!
Zsolt. 1,3. 29,2. 30,11. 90,17. Ján. 15,8.
4. És megépítik a régi romokat, az õsi
pusztaságokat helyreállítják, és a puszta
városokat megújítják, és a régi nemzetségek
pusztaságait. Ezék. 36,33.
5. Ott állnak majd az idegenek, és legeltetik
juhaitokat, és a jövevények szántóitok
és vincelléreitek lesznek. Ef. 2,12.
6. Titeket pedig az Úr papjainak
hívnak, Istenünk szolgáinak neveznek;
a népek gazdagságát eszitek, és azok
dicsõségével dicsekedtek. 1Pét. 2,9.
7. Gyalázatotokért kettõs jutalmat
vesztek, és a szidalom helyett örvendenek
örökségükben; ekként két részt
örökölnek földjükben, örökké tartó
örömük lesz. 2Kir. 2,9. Zak. 9,12.
8.Mert én, az Úr, a jogosságot szeretem,
gyûlölöm a rablást és a jogtalanságot;
és megadom híven jutalmukat, és
örök szövetséget szerzek velük. Mal. 1,13.
9. És ismeretes lesz magvuk a népek
közt, és ivadékaik a nemzetek között,
akik csak látják õket, felismerik, hogy
õk az Úrtól megáldott magok. Csel. 15,3.
10. Örvendezvén örvendezek az Úrban,
örüljön lelkem az én Istenemben;
mert az üdvösség ruháival öltöztetett fel
engem, a megigazultság palástjával vett
körül engem, mint võlegény, aki pap módon
ékíti fel magát, és mint menyasszony,
aki felrakja ékességeit. rész 49,18. Jel. 21,2.
ÉSAIÁS KÖNYVE 60. 61. 729
11.Mert mint a föld megtermi csemetéjét,
és mint a kert kisarjasztja veteményeit,
akként sarjasztja ki az Úr Isten az
igazságot s a dicséretet minden nép elõtt.
rész 60,18. 62,7. Zsolt. 72,3. 85,11.
Leszel dicsõség koronája az Úr kezében
62 Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért
nem nyugszom, míg földerül,
mint fényesség az õ igazsága, és
üdvössége, mint a fáklya tündököl.
2. És meglátják a népek igazságodat,
és minden királyok dicsõségedet, és új
nevet adnak néked, amelyet az Úr szája
határoz meg. rész 65,15. Zsolt. 98,2. Jel. 3,12.
3. És leszel dicsõség koronája az Úr
kezében, és királyi fejdísz Istened kezében.
Zak. 9,16. 1Thess. 2,19.
4. Nem neveznek többé elhagyatottnak,
és földedet sem nevezik többé pusztának,
hanem így hívnak: én gyönyörûségem,
és földedet így: férjhez adott;
mert az Úr gyönyörködik benned, és
földed férjhez adatik. Hós. 1,10. 1Pét. 2,10.
5.Mert mint elveszi a legény a szüzet,
akként vesznek feleségül téged fiaid, és
amint örül a võlegény a menyasszonynak,
akként fog néked Istened örülni.
6. Kõfalaidra, Jeruzsálem, õrizõket állattam,
egész nap és egész éjjel szüntelen
nemhallgatnak; ti, akik az Urat emlékeztetitek,
ne hallgassatok! Zsolt. 63,8.
Ezék. 3,17. 33,7. Jer. 29,13. Zsid. 11,6. Jak. 5,16.
7. És ne hagyjatok nyugtot néki, míg
meg nem szilárdítja és dicsõségessé
nem teszi Jeruzsálemet e földön.
rész 61,11. Sof. 3,20.
8.Megesküdt az Úr jobbjára s erõssége
karjára: Bizony nem adom többé gabonádat
eleségül ellenségeidnek, s idegenek
nem isszák mustodat, amelyért munkálkodtál,
3Móz. 26,16.
9. Hanem a betakarók egyék azt meg,
és dicsérjék az Urat, s a szüretelõk igyák
meg azt szentségem pitvaraiban.
5Móz. 12,12. 14,23. 26.
10.Menjetek át, menjetek át a kapukon,
készítsétek a népnek útját, töltsétek,
töltsétek az utat, hányjátok el a köveket,
emeljetek zászlót a népek fölé. Én. 2,4.
Sion leányának eljött üdvössége
11. Ímé, az Úr hirdette mind a föld határáig:
Mondjátok meg Sion leányának,
ímé, eljött üdvösséged, ímé, jutalma vele
jön, és megfizetése Õelõtte! rész 40,10.
Zak. 9,9.Mát. 21,5. Ján. 12,15. Jel. 22,12.
12. És hívják õket szent népnek, az Úr
megváltottainak; téged pedig keresett
városnak hívnak, és nem elhagyottnak.
Hatalmas vagyok a megtartásra
63 Ki ez, aki jön Edómból, bíbor ruhákban
Bocrából, aki ékes öltözetében,
ereje bõségében lépdel? Én, aki
igazságban szólok, hatalmas vagyok a
megtartásra.
2.Miért vörös öltözeted, és ruháid,mint
a bornyomó ruhái? Jel. 19,13.
3. A sajtót egyedül tapostam, és a népek
közül nemvolt velemsenki, ésmegtapodtam
õket búsulásomban, és széttapostam
õket haragomban: így feccsent vérük
ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem.
JerSir. 1,15. Jel. 14,20. 19,15.
4.Mert bosszúállás napja volt szívemben,
és megváltottaim esztendeje eljött.
Jer. 51,6.
5. Körültekinték és nemvolt, aki segítsen,
s álmélkodám és nem volt, aki
támogasson, ezért saját karom szerzett
nékem üdvösséget, és felindulásom
támogatott engem! rész 59,16. 62,6. 7.
Zsolt. 98,1. Ján. 16,32.
6. Ésmegtapodtamnépeket búsulásomban,
ésmegrészegítemõket haragomban,
és ontám a földre vérüket! Jel. 16,6.
Bizony, az én népem õk, fiak
7. Az Úrnak kegyelmességeirõl emlékezem,
az Úr dicséreteirõl mind aszerint,
amit az Úr velünk cselekedett;
az Izrael házával tett sok jóságáról,
amelyet velük cselekedett irgalma és
kegyelmességének sokasága szerint.
5Móz. 33,27. Zsolt. 103,12. 119,52. Luk. 17,15.
8. És Õ mondá: Bizony az én népem
õk, fiak, akik nem hazudnak; és lett
nékik Megváltójuk. rész 49,25. 54,13.
Zsolt. 89,23. 105,15. 115,14. Zsid. 2,13. Jel. 21,7.
730 ÉSAIÁS KÖNYVE 61. 62. 63.
Az Úr szerelmében
és kegyelmében váltotta meg õket
9.Minden szenvedésüket Õ is szenvedte,
és orcájának angyala megszabadítá
õket, szerelmében és kegyelmében
váltotta meg õket; fölvette és hordozta
õket a régi idõk minden napjaiban.
rész 41,9. 10. 2Móz. 14,19. 5Móz. 7,7. 33,27.
Zsolt. 89,23. Hós. 12,4.Mal. 3,1. Csel. 9,4. 12,11.
10. Õk pedig engedetlenek voltak és
megszomoríták Szent Szellemét, és Õ
ellenségükké lett, hadakozott ellenük.
2Móz. 15,24. Zsolt. 78,40. Ef. 4,30. Zsid. 10,29.
11. S megemlékezék népe aMózes régi
napjairól: Hol van, aki õket kihozá a tengerbõl
nyájának pásztorával? Hol van, aki
közéjük helyezé az Õ Szent Szellemét?
4Móz. 11,17. Zsolt. 106,44. 45. Agg. 2,5.
12. Aki Mózes jobbján járatta dicsõségének
karját, aki a vizeket kettéválasztá
elõttük, hogy magának örök nevet
szerezzen? 2Móz. 14,21. Zsolt. 106,8.
13. Ki járatá õket mélységekben, mint
a lovat a síkon, és meg nem botlottak!
14.Mint a barmot, amely völgybe száll
alá, nyugodalomba vitte õket az Úr
Szelleme: így vezérelted népedet, hogy
magadnak dicsõ nevet szerezz! 2Sám. 7,23.
15. Tekints alá az égbõl, és nézz le
szentséged és dicsõséged hajlékából!
Hol van buzgó szerelmed és hatalmad?
Szívednek dobogása és irgalmad megtartóztatják
magukat tõlem! Hós. 11,8.
16. Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen
Ábrahám nem tud minket, és Izrael
nem ismer minket, Uram, Te vagy a mi
Atyánk, Megváltónk, ez a Te neved
öröktõl fogva. 5Móz. 32,6. Gal. 3,28.
17.Miért engedtél eltévelyedni minket
útjaidról, oh Uram! miért keményítéd
meg szívünket, hogy ne féljünk téged?
Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért!
4Móz. 10,36. Zsolt. 90,13.Mát. 13,15. Ján. 12,40.
18. Kevés ideig bírta szentségednek
népe földjét, ellenségink megtapodták a
Te szent helyedet. 5Móz. 7,6. Dán. 8,24.
19. Olyanok lettünk, mint akiken eleitõl
fogva nem uralkodtál, akik felett nem
neveztetett neved.
Szakaszd meg az egeket, és szállj alá
64 Oh, vajha megszakasztanád az
egeket és leszállnál, orcád elõtt a
hegyek megolvadnának; 2Móz. 19,18.
Zsolt. 18,9.Mik. 1,3. 4. Hab. 3,13.
2.Mint a tûz meggyújtja a rõzsét, a vizet
felforralja a tûz, hogy nevedet ellenségeidnek
megjelentsd, hogy elõtted reszkessenek
a népek;
3. Hogy cselekednél rettenetes dolgokat,
amiket nem vártunk; leszállnál és
orcád elõtt a hegyek elolvadnának. Bír. 5,4.
4. Hiszen öröktõl fogva nem hallottak
és fülükbe sem jutott, szem nem látott
más Istent rajtad kívül, aki ilyet készítene
azoknak, akik Õt várják.
Zsolt. 31,19. 1Kor. 2,9.
5. Elébe mégy annak, aki örvend és
igazságot cselekszik, akik a Te útjaidban
megemlékeznek rólad! Ímé, Te
felgerjedtél, mert mi vétkezénk; régóta
így vagyunk; megtartatunk-é? Csel. 10,35.
6. És mi mindnyájan olyanok voltunk,
mint a tisztátalan, ésmint a beszennyezett
ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk,
mint a falomb mindnyájan, és
álnokságaink, mint a szél, hordának el
bennünket! Zsolt. 90,5. 6. Fil. 3,9.
7. S nincs, aki segítségül hívná nevedet,
aki felserkenne és beléd fogóznék, mert
orcádat elrejtéd tõlünk, és álnokságainkban
minket megolvasztál. Jer. 33,8.
8.Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te,
mi sár vagyunk és Te a mi Alkotónk,
és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.
Zsolt. 138,8. Jer. 18,6. Hós. 7,7. Ef. 2,10.
9. Oh, ne haragudjál Uram felettébb,
és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságinkról;
ímé lásd, kérünk téged, mindnyájan
a Te néped vagyunk.
10. Szentségednek városai pusztává
lettek, Sion pusztává lett, Jeruzsálem
kietlenné.
11. Szentségünk és ékességünk házát,
hol téged atyáink dicsértek, tûz perzselé
fel, és minden amiben gyönyörködtünk,
elpusztult.
2Kir. 25,9. 2Krón. 36,19. Zsolt. 74,7. Ezék. 24,21.
12.Még ezek után is megtartóztatod
magad, Uram; hallgatsz-é és gyötörsz
minket felettébb?
ÉSAIÁS KÖNYVE 63. 64. 731
Kiterjesztém kezeimet
egész napon az ellenszegülõ nép után
65 Megkeresni hagytam magam
azoktól, akik nem is kérdeztek;
megtaláltattam magam azokkal, akik
nem is kerestek. Ezt mondám: Ímhol
vagyok, ímhol vagyok, a népnek, amely
nem nevemrõl neveztetett. rész 63,19.
Róm. 9,24--26. 30. 10,20.
2. Kiterjesztém kezeimet egész napon
az ellenszegülõ nép után, amely nem jó
úton járt, saját gondolataik nyomán;
5Móz. 32,5. Róm. 10,21.
3. A nép után, mely haragra ingerel
engem szemtõl szembe szüntelenül,
kertekben áldozik és téglaoltárokon
szerez jóillatot, 2Móz. 20,24. 3Móz. 17,5.
4.Mely a síroknál ül és a rejtett helyeken
éjszakázik, disznóhúst eszik, és fertelmes
leves van tálaiban, 3Móz. 11,7.
5.Mely ezt mondja: Maradj távol, ne
közelíts hozzám, mert túl szent vagyok
néked; e nép füst az orromban és egész
nap szüntelen égõ tûz.
Mát. 9,11. Luk. 5,30. 18,11. Júd. 19.
6. Ímé, felíratott elõttem: nem hallgatok,
hanem megfizetek, megfizetek keblükben:
5Móz. 32,35. Jer. 16,18. Ezék. 11,21.Mal. 3,16.
7. Vétkeitekért és atyáitok vétkeiért
mind együtt, szól az Úr, akik a hegyeken
tömjéneztek és a halmokon gyaláztak
engem, ezért visszamérem elõbbi cselekedeteiket
keblükre. 5Móz. 24,16. 2Kir. 14,6.
2Krón. 25,4. Ezék. 18,4. 20. Gal. 3,10.
8. Így szól az Úr: Mint amikor mustot
lelnek a fürtben, ezt mondják: ne veszesd
el, mert áldás van benne, ekként cselekszem
szolgáimért, és nem pusztítom el
valamennyit! Jóel 2,14.
9. És nevelek Jákóbból magot, és Júdából,
aki hegyeimnek örököse legyen, és
vegyék birtokba azt választottaim, és szolgáim
lakjanak ott! Mát. 24,22. Róm. 11,5. 7.
10. És lesz Sáron nyájak legelõjévé,
és Ákhor völgye csordák fekvõhelyévé
népem számára, amely engem keresett.
Józs. 7,26. Hós. 2,15.
11. Ti pedig, akik az Urat elhagytátok,
akik szent hegyemrõl elfeledkeztetek,
ti, akik Gádnak asztalt készítetek, és
Meninek italáldozatot töltötök, Ezék. 23,41.
12. Titeket én a kard alá számlállak, és
mindnyájan leborultokmegöletésre:mert
hívtalak és nemfeleltetek, szóltamés nem
hallottátok meg: a gonoszt cselekedtétek
szemeim elõtt, és amit nem szerettem,
azt választottátok. rész 66,4. 2Krón. 36,15. 16.
Péld. 1,24. Jer. 7,13. Zak. 7,7.Mát. 21,34. 35.
Ímé, szolgáim teljessége
13. Azért így szól az Úr Isten: Ímé,
szolgáim esznek, ti pedig éheztek, ímé,
szolgáim isznak, ti pedig szomjúhoztok,
ímé, szolgáim örvendeznek, ti pedig
megszégyenültök! Mal. 3,17. 18.
14. Ímé, szolgáim vigadnak szívük
boldogságában, és ti kiáltani fogtok szívetek
fájdalmában, és szellemetek gyötrelmében
jajgatni fogtok;
15. És átok gyanánt hagyjátok itt neveteket
az én választottaimnak, és megöl
titeket az Úr Isten, és szolgáit más névvel
nevezi, Neh. 13,2. Zsolt. 109,17. 18. 28. Csel. 5,31.
16. Hogy aki magát áldja e földön, áldja
magát az igaz Istenben, és aki esküszik
e földön, esküdjék az igaz Istenre, mert
elfeledvék a régi nyomorúságok, és mert
elrejtvék szemeim elõl. Zsolt. 103,12. Ef. 1,7.
Új egeket és új földet teremtek
17.Mert ímé, új egeket és új földet
teremtek, és a régiekrõl nem emlékeznek,
még csak észbe sem jutnak;
rész 51,16. 66,22. 2Pét. 3,13. Jel. 21,1.
18. Hanem örüljetek és örvendjetek
azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek;
mert ímé, Jeruzsálemet vigassággá
teremtem, és az õ népét örömmé.
19. És vigadok Jeruzsálem fölött, és
örvendek népem fölött, és nem hallatik
többé abban siralomnak és kiáltásnak
szava! Jel. 7,17. 21,4.
20. Nem lesz ott többé csupán néhány
napot ért gyermek, sem vén ember, aki
napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú
százesztendõs korában hal meg és a
bûnös százesztendõs korában átkoztatik
meg. Préd. 8,12. Jer. 31,17. 1Tim. 1,15. 2Tim. 1,10.
21. Házakat építenek és bennük lakoznak,
és szõlõket plántálnak és eszik azok
gyümölcsét. 3Móz. 26,6.
732 ÉSAIÁS KÖNYVE 65.
Kezeik munkáját
élvezni fogják választottaim
22.Nem úgy építenek, hogy más lakjék
benne; nem úgy plántálnak, hogy más
egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké,
oly hosszú lesz népem élete, és kezeik
munkáját élvezni fogják választottaim.
4Móz. 36,8. 2Krón. 15,7. Zsolt. 90,17. 1Tim. 6,17.
23. Nem fáradnak hiába, nem nemzenek
a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak
magva õk, és ivadékaik velük
megmaradnak. rész 61,9. Jer. 32,38. Hós. 9,12.
Csel. 2,39. 2Thess. 1,9. 10. Tit. 2,13.
Mielõtt kiáltanának, én felelek
24. És mielõtt kiáltanának, én felelek,
õk még beszélnek, és én már meghallgattam.
rész 30,19. 58,9.
Zsolt. 32,6. 91,15. 139,4. Dán. 9,21.Mát. 6,8. 32.
25. A farkas és bárány együtt legelnek,
az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik,
és a kígyónak por lesz az õ kenyere.
Nem ártanak és nem pusztítanak sehol
szentségemnek hegyén; így szól az Úr.
1Móz. 3,14. Dán. 2,35. Róm. 16,20. Jel. 14,1.
Arra tekintek, aki Igémet rettegi
66 Így szól az Úr: Az egek nékem ülõszékem,
és a föld lábaimnak zsámolya:
Milyen ház az, amelyet nékemépíteni
akartok, ésmi az én nyugalmamnak helye?
2Krón. 6,18.Mát. 5,34. Csel. 7,49. 17,24.
2. Hiszen mindezeket kezem csinálta,
így álltak elõ mindezek; így szól az Úr.
Hanem arra tekintek én, aki nyomorult
és megtört szellemû, és aki Igémet rettegi.
Ezsdr. 9,4. Zsolt. 34,18. 51,17. Péld. 28,14.
3. Aki bikát öl, embert üt agyon; aki
juhhal áldozik, az ebet öl; aki ételáldozattal
jön, disznóvért hoz elém; aki tömjént
gyújt, bálványt imád! Miként õk így
választák útjaikat, és utálatosságaikban
gyönyörködtek: 3Móz. 2,2.
4. Akképpen választom én is az õ
megcsúfolásukat, és rájuk hozom, amitõl
félnek; mivel hívtam és senki nem felelt,
szóltam és nem hallották, és a gonoszt
cselekedték szemeim elõtt, s amit nem
szerettem, azt választották.
rész 65,12. Péld. 1,24.
Az Úr dicsõsége megjelenik népén
5. Halljátok az Úr beszédét, akik rettegitek
az Õ Igéjét: Testvéreitek, akik gyûlölnek
titeket és kitaszítanak benneteket
nevemért, ezt mondják: Jelenjék meg az
Úrnak dicsõsége, hogy lássuk örömötöket;
de õk megszégyenülnek. rész 5,19.
Mát. 24,9. Ján. 15,18. 2Thess. 1,10. Tit. 2,13.
6. Halld! Zúgás a város felõl, hah! A
templom felõl, hah! Az Úr, aki megfizet
ellenségeinek.
7.Mielõtt vajúdott volna, szült, mielõtt
fájdalom jött rá, fiút hozott világra.
8. Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló
dolgokat? Hát egy ország egy nap
jön-é világra, és egy nép egyszerre születik-
é? Mert vajúdott és meg is szülte
Sion az õ fiait!
9. Hát én csak megindítsam és ne
vigyem véghez a szülést? szól az Úr, vagy
én, aki szülni engedek, bezárjam-é a méhet?
így szól Istened. Jer. 1,12. 1Tim. 2,15.
10. Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek
fölötte mind, akik õt szeretitek;
vigadjatok vele örvendezéssel mindnyájan,
akik gyászoltatok miatta! Zsolt. 137,5.
11. Hogy szopjatok és beteljetek vigasztalásának
emlõjén, hogy igyatok és
gyönyörködjetek dicsõségének bõségén.
Ímé, kiterjesztem rá a békességet
12.Mivel így szól az Úr: Ímé, kiterjesztem
rá a békességet, mint egy folyóvizet,
és mint kiáradott patakot, a népek
dicsõségét, hogy szopjátok; ölben fognak
hordozni, és térdeiken cirógatnak
titeket. rész 48,18. 60,4. 16. Jel. 21,24.
13.Mint férfit, akit anyja vigasztal,
akként vigasztallak titeket, és Jeruzsálemben
vesztek vigasztalást! rész 51,3. 19.
Ján. 14,16. 26. 15,26. 16,7. 2Kor. 1,3. 4.
14.Meglátjátok és örülni fog szívetek,
csontjaitok virágoznak, mint a zöld fû,
és megismerik az Úr kezét az Õ szolgáin,
és haragját ellenségei fölött.
Zsolt. 34,20. Ezék. 37,1--10.Mal. 3,17. 18.
15.Mert ímé az Úr eljön tûzben, s mint
forgószél az Õ szekerei, hogy megfizessen
felindult haragjában, ésmegdorgáljon
a tûz lángjában. rész 9,5. 2Thess. 1,8.
ÉSAIÁS KÖNYVE 65. 66. 733
734
16.Mert az Úr tûzzel ítél és kardjával
minden testet, és sokan lesznek az
Úrtól megölettek. rész 27,1.
17. Akik megszentelik és megtisztítják
magukat, hogy a kertekben áldozzanak
egy középen álló körül, akik disznóhúst
esznek és utálatosságot és egeret, együtt
pusztulnak el mind, ezt mondja az Úr.
rész 65,3. 4. 3Móz. 11,29.
Eljön az idõ,
hogy minden népeket egybegyûjtsek
18. Én pedig ismerem cselekedeteiket
és gondolataikat! Eljön az idõ, hogy
minden népeket és nyelveket egybegyûjtsek,
hogy eljöjjenek és meglássák
az én dicsõségemet. Zsid. 4,13. Jel. 2,2.
19. És teszek köztük jelt, és küldök
közülük megszabadultakat a népekhez,
Tarsisba, Pulba és Ludba, az íjászokhoz,
Tubálhoz és Jávánhoz; amessze szigetekre,
amelyek rólamnemhallottak, és nem
látták dicsõségemet, és hirdetik dicsõségemet
a népek között.Mal. 1,11. Luk. 2,34.
20. És elhozzák minden testvéreiteket
minden népek közül ajándékul az
Úrnak, lovakon, szekereken, hintókban,
öszvéreken és tevéken szentségemnek
hegyére Jeruzsálembe, így szól az Úr,
amint hozzák Izraelnek fiai az ajándékot
tiszta edényben az Úrnak házába.
21. És ezek közül is választok a papok
közé, a léviták közé, így szól az Úr.
2Móz. 19,6.
22.Mert mint az új egek és az új föld,
amelyeket én teremtek, megállnak énelõttem,
szól az Úr, azonképpen megáll
a ti magvatok és nevetek; rész 65,17.
Zsid. 12,26. 27. 2Pét. 3,13. Jel. 21,1.
23. És lesz, hogy hónapról hónapra és
szombatról szombatra eljön minden test
engem imádni, szól az Úr.
Zsolt. 65,2. Zak. 14,16.
24. És kimenvén, látni fogják azoknak
holttesteit, akik ellenem vétkeztek, mert
az õ férgük meg nem hal és tüzük el nem
alszik, és minden test elõtt borzadásul
lesznek. Márk 9,44. 46. 48.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 17
Tegnapi: 184
Heti: 17
Havi: 3 861
Össz.: 871 996

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 67.Ésaiás próféta könyve 56-66.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »