Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

2009.01.01.  B.U.É.K.!

BOLDOG ÚRBÉLI ÉLETET KÍVÁNUNK!

AZ ÚRNAK SZELLEME VAN ÉNRAJTAM

jesus09by3.jpg

 Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan vízzel keresztellek titeket; de eljön, aki nálamnál hatalmasabb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: Ő majd
Szent Szellemmel és tűzzel keresztel titeket:

                                              Lukács Evangéliuma 3:16.             

 Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is
megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,
És leszállt Őreá a Szent Szellem testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn a mennyből, ezt mondván:
Te vagy amaz én szerelmes Fiam, Tebenned gyönyörködöm!

Lukács Evangéliuma 3: 21-22.


 Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatért a Jordántól, és viteték a Szellemtől a pusztába, Negyven napig, kísértetvén az ördög által. És nem evett semmit azokban a napokban; de mikor azok elmúltak, végre megéhezék. És monda néki az ördög: Ha Isten Fia vagy, mondd e kőnek, hogy változzék kenyérré. Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden Igéjével. Majd felvivén Őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta néki e föld minden országait egy szempillantásban,  És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom;  Azért ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Távozz tőlem, sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Azután Jeruzsálembe vitte Őt, és a templom ormára állítván, monda néki: Ha Isten Fia vagy, vesd alá magad innét; Mert meg van írva: Az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged; És: Kezükben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne üssed lábadat a kőbe.  Felelvén pedig Jézus, monda néki: Megmondatott: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. És elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre.  Jézus pedig megtért a Szellemnek erejével Galileába: és híre ment néki az egész környéken. És Ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőíttetvén mindenektől. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett: és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla
olvasni. És adták néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez volt írva:

Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, Hogy hirdessem az Úr kiengesztelődésének idejét.

És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki szemei Őreá voltak függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra. És mindnyájan bizonyságot tettek felőle, és elálmélkodtak kedves beszédein, amelyek szájából származtak, és mondának: Avagy nem a József fia−é ez? És monda nékik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cselekedd meg azokat. Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt;  Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Szidónnak Sareptájába, az özvegyasszonyhoz. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben; de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán. És betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. És felkelvén, kiűzék Őt a városon kívül és annak a hegynek szélére vitték Őt, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban közöttük átmenve, eltávozék. .... És csodálkozának az Ő tanításán, mert hatalommal beszélt....A nap lementével pedig, mindenek, akiknek különféle betegeik voltak, Őhozzá vitték azokat; Ő pedig mindegyikőjükre reávetvén kezeit, meggyógyítá őket.... Ő pedig monda nékik: Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az Istennek országát; mert azért küldettem. 

Lukács Evangéliuma 4:1-30, 32, 40, 43.


 Melyik könnyebb, azt mondani: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, monda a gutaütöttnek: Néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza!... Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre.

Lukács Evangéliuma 5:23, 24, 32.

 Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.....És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal.

Lukács Evangéliuma 6:28, 31.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 22. B.U.É.K.! Jézus nevében!2009.01.01.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »