Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Jeremiás prófétai elhivatása
1 Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei,
aki az Anatótban, Benjámin földjén
lakó papok közül vala; Ján. 21,18.
2. Akihez szóla az Úr Jósiásnak, az
Ammon fiának, Júda királyának napjaiban,
az õ uralkodásának tizenharmadik
esztendejében; 2Kir. 22,1. 2Pét. 1,21.
3. Továbbá Jójakimnak, a Jósiás fiának,
Júda királyának napjaiban, Sedékiásnak,
a Jósiás fiának, Júda királyának egészen
tizenegyedik esztendejéig, Jeruzsálem
fogságba viteléig, ami az ötödik hónapban
volt; 2Kir. 23,34. 25,8.
4. Szóla pedig az Úr nékem, mondván:
5.Mielõtt az anyaméhben megalkottalak,
már ismertelek, és mielõtt az anyaméhbõl
kijöttél, megszenteltelek; prófétának
rendeltelek a népek közé.
2Móz. 33,12. Ésa. 49,1. 5.
Luk. 1,15. Csel. 9,15. 13,2. Róm. 11,29. Gal. 1,15.
6. És mondék: Ah, ah Uram Isten!
Ímé, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú
vagyok én! 4Móz. 22,20. Ésa. 6,5.
Ímé, az én Igéimet adom a te szádba
7. Az Úr pedig monda nékem: Ne
mondd ezt: Ifjú vagyok én; hanem menj
mindazokhoz, akikhez küldelek téged,
és beszéld mindazt, amit parancsolok
néked. 2Móz. 4,10. 6,12. 30.Mát. 28,20.
8. Ne félj tõlük, mert én veled vagyok,
hogy megszabadítsalak téged! mond az
Úr. 2Móz. 3,12. 5Móz. 31,6. 8. Józs. 1,5. Csel. 26,17.
9. És kinyújtá az Úr az Õ kezét, és megilleté
számat, és monda nékem az Úr:
Ímé, az én Igéimet adom a te szádba!
2Móz. 4,12. Ésa. 6,6. 51,16. Ezék. 2,9. Zsid. 13,6.
10. Lásd, én e mai napon népek fölé és
országok fölé rendellek téged, hogy
gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és
plántálj! 2Kor. 10,4. Jel. 11,3--6.
Gondom van az én Igémre
11. Szóla továbbá nékem az Úr, mondván:
Mit látsz te, Jeremiás? És mondék:
Mandulavesszõt látok én.
12. És monda nékem az Úr: Jól láttál,
mert gondom van az én Igémre, hogy
beteljesítsem azt. rész 31,28.
Zsolt. 127,1. Ésa. 55,10. 11. Ján. 15,7.
13. Ésmásodszor is szóla hozzámazÚr,
mondván: Mit látsz te? És felelék: Forró
fazekat látok én, és pedig a szája észak
felõl van. Ezék. 11,3. 24,3.
14. És monda nékem az Úr: Észak felõl
támad a veszedelem e földnek minden
lakosára.
15.Mert ímé, elõhívom én az északi
országok minden nemzetségét, mondja
az Úr, és eljönnek, és mindegyik felállítja
az õ királyiszékét Jeruzsálem kapui elõtt,
és köröskörül minden kerítése ellen, és
Júdának minden városa ellen.
16. És kimondomítéleteimet felettük az
õ mindenféle gonoszságukért, minthogy
elszakadtak tõlem, és idegen isteneknek
áldoztak, és tulajdon kezeik munkáit
imádták. 3Móz. 26,15.
17. Te azért övezd fel derekadat, és kelj
fel, ésmonddmeg nékikmindazt, amit
én parancsolok néked; meg ne riadj
tõlük, különben én riasztalak el téged
elõlük! 2Móz. 3,10. 1Kir. 18,46.
18.Mert ímé én erõsített várossá,
vasoszloppá és ércbástyává teszlek
ma téged mind ez egész földön, Júda
királyai, fejedelmei és papjai ellen és a
föld népe ellen.
19. Viaskodni fognak ugyan ellened,
de nem gyõznek le téged,mert én veled
vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak
téged. 4Móz. 14,9.
Zsolt. 27,1. Péld. 16,7. Luk. 10,19. Róm. 8,31.
A hûtlenné vált Izrael
2 Majd szólott vala az Úr nékem,
mondván:
2.Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe,
mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem
reád, gyermekkorod ragaszkodására,
mátkaságod szeretetére, amikor követtél
engem a pusztában, a még be nem
vetett földön. Ezék. 16,8. 23,3. Hós. 2,15.
3. Szent volt Izrael az Úrnak, az Õ
termésének zsengéje; akik emésztik õt,
mind vétkeznek vala, veszedelem támada
rájuk, azt mondja az Úr. Jak. 1,18. Jel. 14,4.
4. Halljátokmeg az Úrnak szavát, Jákób
háza és Izrael házának minden nemzetsége.
5. Így szól az Úr: Micsoda hamisságot
találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek
tõlem, és hiábavalóság után jártak,
és hiábavalókká lettek?
Ésa. 5,4.Mik. 6,3. Róm. 1,21.
6.Még csak azt sem mondták: Hol van
az Úr, aki felhozottminket Egyiptomföldjérõl,
aki vezérelt minket a pusztában, a
kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak
és a halál árnyékának földjén, amelyen
nem vonult át ember, és ahol halandó
nem lakott?
7. És bevittelek titeket a bõség földjébe,
hogy annak gyümölcseivel és javaival
éljetek; és bementetek, és megfertõztettétek
az én földemet, és az én örökségemet
utálatossá tevétek.
8. A papok nem mondták: Hol van az
Úr? A törvény magyarázói nem ismertek
engem, és a pásztorok hûtlenekké lettek
hozzám, a próféták pedig Baál által
prófétáltak, és azok után jártak, akik
tehetetlenek. Mal. 2,8. Róm. 2,20.
9. Azért még perbe szállok veletek,
mondja az Úr, és perelni fogok a ti fiaitok
fiaival is! Mik. 6,2.
10.Menjetek csak át a Kittimszigeteire,
és lássátok meg; és küldjetek Kédárba is,
és szorgalmasan vizsgálódjatok, és lássátok
meg, ha volt-é ott ehhez hasonló?
11. Ha cserélt-é valamely nemzet isteneket,
noha azok nemistenek. Az én népem
pedig felcserélte az õ dicsõségét tehetetlenséggel!
Zsolt. 106,20.Mik. 4,5. Róm. 1,23.
12. Álmélkodjatok ezen, oh egek, és
borzadjatok és rémüljetek meg igen!
Aztmondja az Úr.
13.Mert kettõs gonoszságot követett el
az én népem: Elhagytak engem, az élõ
vizek forrását, hogy kutakat ássanak
maguknak; és repedezett kutakat ástak,
amelyek nem tartják a vizet. Ján. 4,14.
JEREMIÁS KÖNYVE 1. 2. 735
14. Szolga-é Izrael, avagy otthon szülött-é
õ?Miért lett prédává?
15. Oroszlánok ordítanak reá,megeresztik
hangjukat, és sivataggá teszik földjét;
városai szétromboltatnak, lakatlanok.
16. Nóf és Tahpan fiai is betörik koponyádat.
5Móz. 33,20. Ésa. 8,8.
17. Vajon nem te szerezted-é ezt magadnak?
Elhagytad az Urat, a te Istenedet,
amikor vezérelt téged az úton!
18.Most is mi dolgod van néked Egyiptom
útjával? Hogy Nilus-vizet igyál? Vagy
mi dolgod van néked Assúr útjával? Hogy
a folyam vizét igyad? Józs. 13,3. Ésa. 30,1. 2.
19. A magad gonoszsága fenyít meg
téged, és a te elpártolásod büntet meg
téged. Tudd meg hát és lásd meg, mily
gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad
azUrat, a te Istenedet, éshogynemfélsz
engem, eztmondja azÚr, aSeregeknekUra.
20. Bizony régóta széttörtem a te igádat,
és letéptem köteleidet, és azt mondtad:
Nem leszek rabszolga; mindamellett
mindenmagas halmon ésminden lombos
fa alatt bujkálsz te, mint egy parázna.
2Móz. 19,8. Ésa. 10,27. 14,25. Gal. 4,19.
21. Pedig én úgy plántáltalak el téged,
mint nemes szõlõvesszõt, mindenestõl
hûséges magot. Mimódon változtál hát
nékem idegen szõlõtõnek fattyú hajtásává?
Zsolt. 80,8.Mát. 21,33.Márk 12,1. Ján. 15,1.
22.Még ha lúgban mosakodnál is, vagy
szappanodat megsokasítanád is, feljegyezve
marad a te álnokságod elõttem,
mondja az Úr Isten.
5Móz. 32,34. Jób 14,17. Hós. 11,9.
23.Mimódon mondhatnád: Nem lettem
tisztátalanná, nem jártam a Baálok után?!
Lásd meg a te utadat a völgyben, ismerd
meg csak: Mit cselekedtél! Gyorslábú
kancateve, mely ide-oda futkos útjain.
24. Pusztához szokott nõstény vadszamár,
mely érzékiségének kívánságában
levegõ után kapkod. Gerjedelmét kicsoda
csillapíthatja le? Senki ne fárassza magát,
aki ezt keresi, megtalálja ezt a maga hónapjában.
25. Tartóztasd meg lábadat a mezítelenségtõl,
és torkodat a szomjúságtól! És te
azt mondod: Hiába, nem lehet! Mert idegeneket
szeretek, és utánuk járok.
26. Amiképpen megszégyenül a tolvaj,
ha rajtakapják, akképpen szégyenül meg
Izrael háza: Õ maga, az õ királyai, fejedelmei,
papjai és prófétái,
27. Akik azt mondják a fának: Te vagy
az én atyám! A kõnek pedig: Te szültél
engem! Bizony háttal fordulnak felém és
nem arccal, de nyomorúságuk idején azt
mondják majd: Kelj föl és szabadíts meg
minket!
28. De hol vannak a te isteneid, amelyeket
magadnak készítél? Keljenek fel, ha
megszabadíthatnak téged a te nyomorúságod
idején; hiszen annyi istened volt, oh
Júda, ahány városod! Bír. 10,14. Ésa. 45,20.
29.Miért perlekedtek velem? Mindnyájan
hûtlenekké lettetek hozzám, mondja
az Úr. 2Krón. 36,16.
30. Hiába ostoroztam fiaitokat, a fenyítés
nem fogott rajtuk; fegyveretek úgy
emésztette prófétáitokat, mint pusztító
oroszlán. Mát. 23,29. Csel. 7,52. 1Thess. 2,15.
31. Oh, te nemzetség! Lásd meg az Úr
dolgát! A puszta voltam-é én Izraelnek,
avagy a sötétség földje? Miért mondotta
az én népem: Szabadok vagyunk, nem
megyünk többé hozzád!
32. Vajon elfelejtkezik-é a lány az õ ékszereirõl;
a menyasszony az õ nyakláncairól?
Az én népem pedig számtalan napokon
elfelejtett engem! Zsolt. 106,21. Hós. 8,14.
33.Mit szépíted a te utadat, hogy te
szeretetet keresel; holott még a gonoszokat
is tanítod a te útjaidra!
34.Még ruháid szélén is található szegény,
ártatlan emberek vére, nem azért,
hogy betörésen kaptad õket, hanem
mindamazokért! Zsolt. 106,38.
35. És azt mondod: Bizonyára ártatlan
vagyok, hiszen elfordult tõlemazÕharagja!
Ímé, én törvénybe szállok veled, mivel
azt mondod: Nem vétkeztem! 1Ján. 1,8.
36.Mit futkosol oly igen, változtatván utadat?
Egyiptom miatt is megszégyenülsz,
amint megszégyenültél Assúr miatt.
2Krón. 28,16. 21. Ésa. 30,3. Hós. 5,13.
37.Még ettõl is elszakadsz s kezeidet
fejedre kulcsolod, mert utálja az Úr a
te bizodalmasaidat, és nem leszel velük
szerencsés. 2Sám. 13,19.
736 JEREMIÁS KÖNYVE 2.
Isten inti Izraelt
3 Nos hát! Ha elbocsátja valaki az õ
feleségét, és ez eltávozik tõle és más
férfiúé lesz: Vajon visszamehet-é még a férfi
õhozzá? Nem lenne-é az a föld fer-telmesen
megfertõztetve? Te pedig sok szeretõvel
paráználkodtál, és visszajönnél hozzám?
mondja azÚr. 5Móz. 24,4. Zak. 1,3.
2. Emeld fel szemeidet a magaslatokra,
és lásd meg: Hol nem szeplõsítettek meg
téged? Az utakon vártál reájuk, mint az
arab a pusztában, és megfertõztetted a
földet paráznaságaiddal és gonoszságoddal.
1Móz. 38,14. 5Móz. 12,2. Péld. 23,28.
3. Noha megvonattak a korai záporok,
és késõi esõ sem volt, mégis parázna
asszony homlokúvá lettél, s szégyenkezni
nem akartál. 3Móz. 26,19. Sof. 3,5.
4. Nemdemostantól így kiáltasz nékem:
Atyám! Ifjúságomnak Te vagy vezére.
Zsolt. 89,27. Ján. 20,17. Róm. 8,15. Gal. 4,6.
5.Mindörökké haragszik-é, mindvégig
bosszankodik-é? Ímé, ezt mondod, de
cselekszed a gonoszságokat, amint tõled
telik. Zsolt. 103,9. Ésa. 57,16.
Júda Izrael példáját követi
6.Monda az Úr nékem Jósiás király
napjaiban: Láttad-é, amit az elpártolt Izrael
cselekedett? Elment õ minden magas
hegyre és minden zöldellõ fa alá, és ott
paráználkodott.
7. Ésmondám,miutánmindeztmegcselekedte:
Térj vissza hozzám! De nem tért
vissza. És látta ezt az õ hitszegõ húga,
a Júda. 2Kir. 17,13.
8. És láttam, hogymindamellett is, hogy
elbocsátottam az elpártolt parázna Izraelt,
és adtam néki elválásról való levelet, nem
félt a hitszegõ Júda, az õ húga, hanem
elment, és õ is paráználkodott. Ezék. 23,11.
9. És lõn, hogy az õ paráznaságának
hírével megfertõztette a földet; mert
kõvel és fával paráználkodott.
10. És mindez után sem tért vissza hozzám
az õ hitszegõ húga, a Júda, az õ szíve
teljességével, hanem csak képmutatással,
azt mondja az Úr.
11. És monda nékem az Úr: Igazabb
az elpártolt Izrael, mint a hitszegõ Júda.
Térj vissza, elpártolt Izrael,
mert kegyelmes vagyok én
12.Menj el, és kiáltsd e szókat észak
felé, és mondjad: Térj vissza, elpártolt
Izrael, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom
reátok haragomat, mert kegyelmes
vagyok én, ezt mondja az Úr, nem
haragszom mindörökké.
Zsolt. 89,15. Ezék. 33,11.
13. Csakhogy ismerd el a te hamisságodat,
hogy hûtlenné lettél az Úrhoz, a te
Istenedhez, és szertefutottál útjaidon az
idegenekhezmindenféle zöldellõ fa alá, és
az én szómra nem hallgattatok, ezt
mondja az Úr. Mát. 1,21. Csel. 5,31. 1Ján. 1,9.
Isten megtérésre hív
14. Térjetek meg, szófogadatlan fiak,
azt mondja az Úr, mert én férjetekké
lettem néktek, és magamhoz veszlek
titeket, egyet egy városból, kettõt egy
nemzetségbõl, és beviszlek titeket Sionba.
rész 31,6. 32. 5Móz. 24,16. Hós. 2,19. Róm. 11,4.
15. És adok néktek szívem szerint
való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal
és értelemmel. rész 23,4. 31,10.
Ezék. 34,23. Csel. 20,28. Ef. 4,11.
16. És ha majd megsokasodtok és megszaporodtok
a földön azokban a napokban,
azt mondja az Úr, nem mondják
többé: Az Úr szövetségének ládája! Szívére
se veszi senki, rá se gondolnak, meg
sem látogatják, és nem készítik meg újra.
Ésa. 49,19. 65,17. Ján. 4,21–24. 1Kor. 3,16.
17. Abban az idõben Jeruzsálemet hívják
majd az Úr királyiszékének, és minden
nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért
Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz
szívüknek makacsságát.
18. Azokban a napokban a Júda háza
Izrael házával fog járni, és együtt mennek
be az északi földrõl abba a földbe, amelyet
örökségül adtam a ti atyáitoknak.
Ésa. 11,13. Hós. 1,11. Ámós 9,15.
19. Azt mondám ugyanis magamban:
Miképpen tegyelek téged a fiak közé,
és adjam néked a kívánatos földet,
a pogányok seregének drága örökségét?
És azt végezém: Hívj engem Atyámnak,
és ne pártolj el tõlem! Zsolt. 106,24.
Ésa. 63,16. Dán. 8,9. 11,16. Róm. 8,15.
JEREMIÁS KÖNYVE 3. 737
20.Mindamellett amint hitszegõvé lesz
az asszony az õ társa iránt, úgy lettetek
hitszegõkké irántam, Izrael háza, azt
mondja az Úr.
21. Szó hallatszik amagaslatokon, Izrael
fiainak esdeklõ sírása, mert elfordították
útjukat, elfelejtkeztek az Úrról, az õ
Istenükrõl. Ésa. 15,2.
Térjetek vissza, és meggyógyítlak titeket
22. Térjetek vissza, szófogadatlan fiak,
és én meggyógyítom a ti elpártolástokat!
Ímé, mi hozzád járulunk, mert Te vagy
az Úr, a mi Istenünk! Hós. 6,1. 14,1.
23. Bizony hiábavaló a halmokról, a
hegyekrõl való zajongás; bizony az
Úrban, a mi Istenünkben van Izrael
üdvössége! Zsolt. 3,8. 121,1.
24. És ez a gyalázatosság emésztette
a mi atyáink szerzeményét gyermekségünk
óta: Juhaikat, szarvasmarháikat,
fiaikat és leányaikat! Hós. 9,10.
25. Gyalázatunkban heverünk, és elborít
minket a mi szégyenünk; mert vétkeztünk
az Úr ellen, a mi Istenünk ellen.Mi
és a mi atyáink gyermekségünk óta mind
emai napig, és nemhallgattunk azÚrnak,
a mi Istenünknek szavára. Ezsdr. 9,7.
Új kezdet
4 Ha visszatérsz, Izrael, ezt mondja az Úr,
hozzámtérj vissza, és ha eltávolí-tod a te
utálatosságaidat elõlemés nemingadozol;
Jóel 2,12. Csel. 5,31.
2. És így esküszöl: Él az Úr! Hûségben,
egyenességben és igazságban, akkor
Õbenne áldják majd magukat a nemzetek,
és benne dicsekszenek. 1Móz. 22,18.
5Móz. 10,20. Ésa. 45,23. 48,1. Zak. 8,8. 1Kor. 1,31.
3.Mert ezt mondja az Úr Júda és Jeruzsálem
férfiainak: Szántsatok magatoknak
új ugart, és ne vessetek tövisek közé!
Hós 10,12.Mát. 13,7.
4. Metéljétek magatokat körül az
Úrnak, és távolítsátok el szívetek elõbõreit,
Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai,
hogy fel ne gyulladjon az én haragom,
mint a tûz, és olthatatlanul ne égjen a ti
cselekedeteitek gonoszsága miatt.
5Móz. 10,16. 30,6. Sof. 2,2. Ján. 3,3. 6.
Róm. 2,29. Gal. 6,15. Tit. 3,5. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
Veszedelem északról
5. Adjátok hírül Júdában, és hallassátok
Jeruzsálemben és mondjátok, és kürtöljétek
az országban; kiáltsátok teljes erõvel,
és mondjátok: Gyûljetek össze és menjünk
be az erõsített városokba!
6. Emeljetek zászlót a Sion fölé; fussatok,
meg ne álljatok, mert veszedelmet
hozok észak felõl és nagy romlást!
7. Felkelt az oroszlán az õ tanyájából, és
a népek pusztítója elindult; kijött helyébõl,
hogy elpusztítsa a te földedet; városaid
lerontatnak, lakatlanokká lesznek.
2Kir. 24,1. Dán. 7,4.
8. Öltözzetek azért gyászba, sírjatok és
jajgassatok, mert az Úr haragjának tüze
nem távozott el rólunk! Ésa. 22,12.
9. Azon a napon pedig, eztmondja az Úr,
elvész a király bátorsága és a fõemberek
bátorsága, és a papok elálmélkodnak, és
a próféták elcsodálkoznak.
10. Én pedig ezt mondom: Oh, Uram
Isten! Bizony igenmegcsaltad ezt a népet,
és Jeruzsálemet, ezt mondván: Békességtek
lesz! Holott a szablya lelkünkig hatott.
Ezék. 14,9. 2Thess. 2,11.
11. Abban az idõben azt mondják e népnek
és Jeruzsálemnek: Szárasztó szél jön
a magas helyekrõl a pusztában, az én népem
leányának útján; nem szóráshoz és
nem tisztításhoz való! Ezék. 17,10. Hós. 13,5.
12. Erõs szél jön onnan reám is; azért
hát ítéletet mondok ellenük.
13. Ímé! Úgy jön fel, mint a felleg, és
szekerei olyanok, mint a szélvész, lovai
gyorsabbak a saskeselyûknél. Jaj nékünk,
mert elvesztünk! JerSir. 4,19. Hós. 8,1. Hab. 1,8.
14. Jeruzsálem, tisztítsd meg szívedet a
gonoszságtól, hogymegtartassál!Meddig
maradnak még tebenned a te bûnös gondolataid?
Ésa. 1,16. Zsid. 9,14. Jak. 4,8.
15.Mert hírmondó szava hangzik Dán
felõl, és Efraim hegyérõl vészhirdetõ.
16.Mondjátok meg a nemzeteknek, nosza,
hirdessétek Jeruzsálem ellen: Õrizõk
jönnek messze földrõl, és kiáltoznak Júda
városai ellen.
17.Mint a mezõnek õrizõi, úgy lesznek
ellene köröskörül, mert dacoskodott velem!
mondja az Úr. 2Kir. 25,1. 4.
738 JEREMIÁS KÖNYVE 3. 4.
18. A te magad viselete és a te cselekedeteid
szerezték ezeket néked; ez a
gonoszságod bizony keserû, bizony egész
a szívedig hatott! Zsolt. 107,17. Ésa. 50,1.
19. Oh én bensõm, oh én bensõm! Aléldozom,
oh én szívemnek rekeszei! Háborog
a szívem, nem hallgathatok! Hiszen
hallottam én a kürt szavát, a harci riadót!
Ésa. 21,3. Luk. 19,41. 42.
20. Vészre vészt jelentenek; bizony elpusztul
az egész föld, nagy hamarsággal
elpusztulnak az én sátraim, kárpitjaimegy
pillantás alatt! Zsolt. 42,7.
21.Meddig látok még hadi zászlót, és
hallom a kürt szavát?
22. Bizony bolond az én népem: Engem
nem ismernek, balgatag fiak õk, és nem
értelmesek! Bölcsek õk a gonoszra, jót
cselekedni pedig tudatlanok!
Róm. 1,22. 16,19. 1Kor. 14,20.
23. Nézek a földre, de ímé kietlen és
puszta; és az égre, de nincsen világossága!
1Móz. 1,2. Ésa. 24,19.
24. Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek;
és a halmokra, de mind ingadoznak!
Ezék. 38,20.
25. Nézek és ímé egy ember sincsen;
és az ég madarai is mind elmenekültek.
Sof. 1,3. 2Pét. 3,5. 6.
26. Nézek, és ímé a bõ termõföld pusztává
lett; és minden városa összeomlott
az Úr elõtt, az Õ haragjának tüze elõtt!
27. Bizony ezt mondja az Úr: Pusztasággá
lesz az egész ország, de nem vetem
végét!
28. Azért gyászol a föld, és homályosodik
el odafenn az ég,mert szólottam, határoztam,
és meg nem bánom és el nem
térek attól. 4Móz. 23,19. Ésa. 50,3. Hós. 4,3.
29. A lovasoknak és a kézíveseknek kiáltozása
elõl elfutminden város, elrejtõznek
a sûrûségekbe, és felmásznak a sziklákra:
minden város elhagyottá lett, és egyetlen
ember sem lakik azokban. 2Kir. 25,4.
30. És te, elpusztult, mit cselekszel akkor?
Ha bíborba öltözöl, ha arany kösöntyûkkel
ékesítedmagadat, és ha festékkel
mázolod is ki szemeidet: hiába szépítgeted
magadat! Megvetnek téged a szeretõid,
életedre törnek. 2Kir. 9,30. Ezék. 23,40.
31.Mert mintha vajúdó asszony szavát
hallanám, mintha az elõször szülõnek sikoltozását:
olyan Sion leányának hangja;
nyög, csapkodja kezeit: Jaj nékem! Mert
roskadozik lelkem a gyilkosok elõtt.
Isten szemei a hûségre néznek
5 Járjátok be Jeruzsálem utcáit, és nézzétek
csak és tudjátok meg és tudakozzátok
meg annak piacain, ha találtok-é
egy embert; ha van-é valaki, aki igazán
cselekszik, hûségre törekszik, és én megbocsátok
néki! 1Móz. 18,23. 32. 2Krón. 16,9.
Zsolt. 12,1. 34,15. 106,23.
Ésa. 59,16. 62,6. 7. 63,5. Ezék. 22,30.
2.Még ha azt mondják is: Él az Úr!
Bizony hamisan esküsznek! Tit. 1,16.
3. Uram! A Te szemeid avagy nem a
hûségre néznek-é? Megverted õket, de
nem bánkódtak; tönkre tetted õket, de
nem akarják felvenni a dorgálást; orcáik
keményebbekké lettek a kõsziklánál;
nem akartak megtérni. Ésa. 1,5. 9,13. Sof. 3,2.
4. Én pedig eztmondom: Bizony szerencsétlenek
ezek; bolondok, mert nem ismerik
az Úrnak útját, Istenüknek ítéletét!
5. Elmegyek azért a fõemberekhez, és
beszélek velük; hiszen õk ismerik az
Úrnak útját, Istenüknek ítéletét! Ámde
õk törték össze egyetemlegesen az igát,
és tépték le a köteleket! Mik. 3,1.
6. Azért széttépi õket az oroszlán az erdõbõl,
elpusztítja õket a puszták farkasa,
párduc ólálkodik az õ városaik körül; aki
kijön azokból, mind szétszaggattatik;
mertmegsokasodtak az õ bûneik, és elhatalmasodtak
az õ hitszegéseik.
Hós. 13,7. Hab. 1,8.
7. Oh, miért bocsátanék meg néked?
Fiaid elhagytak engem, és azokra esküsznek,
akik nem istenek; noha jól tartottam
õket, mégis paráználkodtak és tolongtak
a parázna házába.
5Móz. 32,15. Józs. 23,7. Sof. 1,5. Gal. 4,8.
8.Mint a hizlalt lovak, fickándozókká
lettek; mindenki az õ felebarátjának feleségére
nyerít. Ezék. 22,11.
9. Avagy ne büntessem-é meg az ilyeneket,
mondja azÚr, és az efféle népen,mint
ez, ne álljak-é bosszút?
JEREMIÁS KÖNYVE 4. 5. 739
10.Menjetek fel az õ kerítéseire és rontsátok,
de ne tegyétek semmivé egészen!
Távolítsátok el az ágait, mert nem az Úréi
azok!
11.Mert igen hûtlenné lett hozzám az
Izrael háza és a Júda háza, azt mondja
az Úr!
12.Megtagadták az Urat, és azt mondták:
Nincsen Õ, és nemjöhet reánk veszedelem;
sem fegyvert, sem éhséget nem
látunk! 2Krón. 36,16. Ésa. 28,15.
13. A próféták is széllé lesznek, és nem
lesz, aki beszéljen bennük; így esik az õ
dolguk!
14. Azért ezt mondja az Úr, a Seregeknek
Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok:
Ímé, tûzzé teszem az én Igémet a
te szádban, ezt a népet pedig fákká,
hogy megeméssze õket! rész 20, 9. 23,29.
Zsolt. 34,15. 106,23.
Ésa. 59,16. 62,6. 7. 63,5. Hós. 6,5.
A félelmetes ellenség
15. Ímé, én hozok reátok messzünnen
való nemzetet, oh Izrael háza! ezt mondja
az Úr. Kemény nemzet ez, õs idõbõl való
nemzet ez; nemzet, amelynek nyelvét
nem tudod, és nem érted, mit beszél!
16. Tegze olyan, mint a nyitott sír; mindnyájan
vitézek. Ésa. 5,26.
17. És megemészti aratásodat és kenyeredet;
megemészti fiaidat és leányaidat;
megemészti juhaidat és ökreidet; megemészti
szõlõdet és fügédet; erõsített
városaidat, amelyekben te bizakodol,
fegyverrel rontja le. 3Móz. 26,16.
A fogság oka
18. De még ezekben a napokban sem
teszlek benneteket egészen semmivé, azt
mondja az Úr.
19. Ha pedig az lenne, hogy kérdeznétek:
Miért cselekedte mindezt velünk
az Úr, a mi Istenünk? Akkor azt mondjad
nékik: Amiképpen elhagytatok engem és
idegen isteneknek szolgáltatok a ti földeteken:
azonképpen idegeneknek fogtok
szolgálni olyan földön, amely nem a tiétek.
5Móz. 29,24. 1Kir. 9,8.
20. Hirdessétek ezt a Jákób házában, és
hallassátok Júdában, mondván:
21. Halljátok csak, te bolond és esztelen
nép, akiknek szemeik vannak, de nemlátnak;
füleik vannak, de nem hallanak!
Mát. 13,14. Ján. 12,40. Csel. 28,26. Róm. 11,8.
22. Nem féltek-é engem? Ezt mondja az
Úr. Az én orcám elõtt nem remegtek-é?
Hiszen én rendeltem a fövenyt a tenger
határának örök korlátul, amelyet át nem
hághat, és ha megrázkódtatják is habjai,
de nembírnak vele, és ha megháborodnak,
semhághatnak át rajta. Péld. 8,29. Jel. 15,4.
23. De ennek a népnek szilaj és dacos
szíve van; elhajlottak és elmentek;
24. És még szívükben sem mondják:
Oh, csak félnõk az Urat, a mi Istenünket,
aki esõt, korai és késõi záport ad
annak idejében; az aratásnak rendelt
heteit megõrzi számunkra! 1Móz. 8,22.
Zsolt. 147,8. Jóel 2,23.Mát. 5,45. Csel. 14,17. Jak. 5,7.
25. A ti bûneitek fordították el ezeket
tõletek, és a ti vétkeitek fosztottak meg
titeket e jótól!
26. Mert istentelenek vannak az én
népem között; guggolva fülelnek, mint
a madarászok; tõrt hánynak, embereket
fogdosnak.
27.Mint a madárral teli kalitka, úgy
vannak teli az õ házaik álnoksággal; ezért
lettek nagyokká és gazdagokká!
28.Meghíztak, megfényesedtek; eláradtak
a gonosz beszédben; az árvának ügyét
nem ítélik igaz ítélettel, hogy boldoguljanak;
sem a szegényeknek nem szolgáltatnak
igazságot. Zsolt. 73,12.
29. Hát ezeket ne büntessem-é meg, ezt
mondja az Úr; az ilyen nemzeten, mint ez,
avagy ne álljon-é bosszút az én lelkem?
30. Borzadalmas és rettenetes dolgok
történnek e földön: Mal. 3,5.
31. A próféták hamisan prófétálnak, és
a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak,
és az én népem így szereti! De mit
cselekszenek majd utoljára?!
Ésa. 30,10. Ezék. 13,6.Mik. 2,11.
Közel a vég
6 Benjámin fiai, fussatok ki Jeruzsálembõl,
és fújjatok kürtöt Thekoában,
és tûzzetek ki zászlót Bét-Hakkeremben;
mert veszedelem fenyeget észak felõl és
nagy romlás! Józs. 18,28. Neh. 3,14.
740 JEREMIÁS KÖNYVE 5. 6.
2. A szép és elkényeztetett asszonyhoz
tettem hasonlóvá Sion leányát.
3. Pásztorok jönnek el hozzá nyájaikkal
együtt; felvonják mellette a sátrakat
köröskörül; mindenki legelteti, ami keze
ügyébe esik.
4. Készüljetek hadba ellene; keljetek fel,
és menjünk fel délben! Jaj nékünk, mert
hanyatlikmár a nap,mert hosszabbodnak
az esteli árnyékok!
5. Keljetek fel és menjünk fel éjjel, és
rontsuk le az õ palotáit!
6.Mert ezt mondja a Seregeknek Ura:
Vágjatok fákat és hányjatok töltést Jeruzsálem
ellen; a büntetés városa ez, csupa
nyomorgatás van benne! 2Kir. 21,16.
7.Mint a kút hidegen tartja meg a vizét,
úgy tartja meg az õ gonoszságát: erõszakosság
és önkény hallatszik benne, és
betegség és vereség van elõttem szüntelen.
8. Térj eszedre, oh Jeruzsálem, hogy
el ne szakadjak tõled; hogy pusztává ne
tegyelek téged, lakhatatlan földdé!
Ezék. 23,18. Hós. 9,12.
A próféta szent haragja
9. Ezt mondja a Seregek Ura: Teljesen
megszedik Izrael maradékát, mint a szõlõt.
Fordítsd kezedet reájuk, mint a szõlõszedõ
a kosarakra!
10. Kinek szóljak és kiket kérjek, hogy
hallják? Ímé, az õ fülük körülmetéletlen és
nem figyelhetnek! Ímé, az Úr szava utálatossággá
lett elõttük; nem gyönyörködnek
abban: 1Móz. 6,12. Csel. 7,51.
11. Azért telve vagyok az Úr haragjával,
elfáradtam azt visszatartani! Öntsd ki a
gyermekekre az utcán, és az ifjak gyülekezetére
is egyszersmind; sõt még a férj
a feleséggel, az öreg az aggastyánnal
szintén fogattassanak el;
12. És házaik idegenekre szálljanak,
mezõik és feleségeik is egyszersmind;
mert kinyújtom kezemet e föld lakosaira,
azt mondja az Úr.
13.Mert kicsinyeiktõl fogva nagyjaikig
mindnyájan telhetetlenségnek adták magukat;
a prófétától fogva a papig mindnyájan
csalárdságot ûznek.
Ésa. 56,11.Mik. 3,5.
14. És hazugsággal gyógyítgatják az én
népem leányának romlását, mondván:
Békesség, békesség, és nincs békesség!
Ezék. 13,10.
15. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot
cselekedtek, de szégyenkezni
nem szégyenkeznek, még pirulni sem
tudnak; ezért elesnek majd az elesendõkkel;
az õ megfenyíttetésük idején elhullanak,
azt mondja az Úr.
16. Így szólt az Úr: Álljatok az utakra,
és nézzetek szét, és kérdezõsködjetek
a régi ösvények felõl, melyik a jó út, és
azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok
a ti lelketeknek! És azt mondták:
Nem megyünk! 2Móz. 33,13. Ésa. 14,3.
Mal. 4,4.Mát. 11,29. Luk. 16,29. Zsid. 4,9–11.
17. Õrállókat is rendeltem föléjük,
mondván: Figyeljetek a kürtnek szavára!
És azt mondták: Nem figyelünk!
Ésa. 21,11. 58,1. Ezék. 3,17. Hab. 2,1.
18. Azért halljátok meg, ti nemzetek, és
tudd meg, te gyülekezet azt, ami következik
reájuk.
19. Halldmeg, oh föld! Ímé, én veszedelmet
hozok erre a népre, az õ gondolatainak
gyümölcsét,mert nemfigyeltek az én
beszédeimre, és az én törvényemet megvetették.
Péld. 1,31.
20.Minek nékemez a tömjén, ami Sébából
kerül, és a messze földrõl való jó illatú
fahéj? A ti égõáldozataitok nincsenek
kedvemre, sema ti véresáldozataitok nem
tetszenek nékem. Ésa. 66,3. Ámós 5,21.
21. Azért ezt mondja az Úr: Ímé,
én akadályokat szerzek e népnek, és
megbotlanak bennük az atyák és fiak
együttesen, a szomszéd és az õ barátja
elvesznek. Jób 5,12. Ésa. 8,14.
Az északi földrõl való ellenség
22. Így szól az Úr: Ímé, nép jön el az
északi földrõl, és nagy nemzet serken fel
a földnek végérõl!
23. Kézívet és kopját ragad, kegyetlen
az és nem könyörül; szavuk zúg, mint a
tenger, és lovakon nyargalnak, fejenként
viadalra készen ellened, oh Sion leánya!
24. Halljuk a hírét: Kezeink elesnek;
szorongás vesz erõt rajtunk, reszketés,
mint a vajúdó asszonyon.
JEREMIÁS KÖNYVE 6. 741
25. Ki ne menjetek a mezõre, és az úton
se járjatok; mert ellenség fegyvere, rémület
fenyeget köröskörül. Bír. 5,6.
26. Népemleánya!Ölts gyászt, és heverj
a porban, sírj, mint az egyszülöttet siratják,
zokogj keservesen; mert reánk tör a
pusztító hamar! Mik. 1,10. Zak. 12,10.
27. Próbálóvá tettelek téged az én
népem között; õrállóvá, hogy megismerd
és megpróbáld az õ útjukat.
28.Mindnyájan igen vakmerõk, rágalmazva
járnak, réz és vas; mindnyájan
elvetemültek õk. Ezék. 22,18.
29.Megégett a fúvó a tûztõl, elfogyott
az ón, hiába olvaszt az olvasztó, mert
gonoszok, meg nem tisztíthatók.
30.Megvetett ezüstnek hívjátok õket,
mert az Úr megvetette õket!
Hós. 9,17. Zak. 11,8.
Jobbítsátok meg a ti útjaitokat
7 Az a beszéd, amelyet az Úr szóla
Jeremiásnak,mondván:
2. Állj az Úr házának ajtajába, és kiáltsd
ott e beszédet, és mondjad: Halljátok
az Úr beszédét mind, ti júdabeliek, akik
bementek ezeken az ajtókon, hogy imádjátok
az Urat!
3. Így szól a Seregek Ura, Izrael Istene:
Jobbítsátok meg a ti útjaitokat és
cselekedeteiteket, és veletek lakozom
e helyen!
4. Ne bízzatok hazug beszédekben,
mondván: Az Úr temploma, az Úr temploma,
az Úr temploma ez! Ésa. 48,1. 2.
5.Mert csak ha valóban megjobbítjátok
a ti útjaitokat és cselekedeteiteket;
ha igazán ítéltek az ember között és felebarátja
között;
6. Ha jövevényt, árvát és özvegyet meg
nemnyomorgattok, és ezen a helyen ártatlan
vért ki nemontotok, és idegen istenek
után semjártok amagatok veszedelmére:
7. Akkor lakozom veletek ezen a
helyen, a földön, amelyet a ti atyáitoknak
adtam, öröktõl fogva mindörökké.
5Móz. 4,40.
8. Ímé, ti hisztek a hazug beszédeknek,
haszon nélkül!
9. Nemde loptok, öltök és paráználkodtok,
hamisan esküsztök, a Baálnak áldoztok
és idegen istenek után jártok, akiket
nem ismertek: 1Móz. 20,3. 1Kir. 18,21. Sof. 1,5.
10. És eljöttök, és megállotok elõttem e
házban, amely az én nevemrõl neveztetik,
és ezt mondjátok:Megszabadultunk; hogy
ugyanazokat az utálatosságokat cselekedhessétek!
Ezék. 23,39.
11. Vajon latrok barlangjává lett-é ez a
ház tielõttetek, amely az én nevemrõl
neveztetik? Ímé, én is látok, azt mondja
az Úr. Ésa. 56,7.Mát. 21,13. Ján. 2,14.
12. Mert menjetek csak el az én
helyemre, amely Silóban van, ahol elõször
lakoztamaz én nevemmel, és lássátokmeg,
hogy mit cselekedtem azzal az én népemnek,
Izraelnek gonoszságáért! Józs. 18,1.
13.Most pedig, mivelhogy mindezeket
a cselekedeteket megcselekszitek, azt
mondja az Úr, és mivelhogy szüntelen
szóltam és szóltam tinéktek, de nem
hallottátok, és kiáltottam néktek, de nem
feleltetek: Péld. 1,24. Ésa. 65,12. 66,4.
14. Azért úgy cselekszem e házzal,
amely az én nevemrõl neveztetik, amelyben
ti bizakodtok, és e hellyel, amelyet
néktek és a ti atyáitoknak adtam, amint
Silóval cselekedtem.
15. És elvetlek titeket színemelõl, amint
elvetettem mind a ti atyátokfiait, Efraimnak
minden magvát. 2Kir. 17,23.
16. És te ne imádkozzál e népért, se
jajszót, se könyörgést ne emelj érettük,
és nálam közben ne járj, mert én meg
nem hallgatlak téged! 2Móz. 32,10.
17. Nem látod-é te:Mit cselekszenek õk
Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin?
18. A fiak fát szedegetnek, az atyák
gyújtják a tüzet, az asszonyok pedig
dagasztanak, hogy az ég királynõjének
béleseket készítsenek, és az idegen isteneknek
italáldozatokkal áldoznak, hogy
engem felingereljenek.
19. Avagy engem ingerelnek-é õk, azt
mondja az Úr, és nem magukat-e, hogy
gyalázat borítsa orcájukat? 1Kor. 10,22.
20. Azért ezt mondja az Úr Isten: Ímé,
az én haragom és búsulásom kiömlik e
helyre, az emberekre és a barmokra, a
mezõnek fáira és a földnek gyümölcseire,
és égni fog, és el nem aluszik.
742 JEREMIÁS KÖNYVE 6. 7.
21. Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael
Istene: Égõáldozataitokat rakjátok a ti
véresáldozataitokhoz, és egyetek húst!
22.Mert nem szóltam a ti atyáitokkal,
és nem rendelkeztem velük, amikor kihoztam
õket Egyiptom földjérõl, az égõáldozat
és véresáldozat felõl; 1Sám. 15,22.
23. Hanem ezekkel a szavakkal utasítottam
õket, mondván: Hallgassatok az
én szómra, és én Istenetekké leszek, ti
pedig az én népemmé lesztek, és mind
csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak
titeket, hogy jól legyen dolgotok!
2Móz. 19,5. 5Móz. 6,3. Józs. 1,8.
Péld. 4,20. 1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16.
24. De nem hallgattak, és fülüket sem
hajtották felém, hanemaz õ gonosz szívük
fásultságában a maguk tanácsa szerint
jártak, és háttal valának felém, és nem
arccal. Zsolt. 81,11. 12.
25. Attól a naptól fogva, melyen kijöttek
a ti atyáitok Egyiptom földjébõl e mai
napig küldtem hozzátok minden én
szolgámat, a prófétákat napról napra,
szüntelen küldöttem; 2Krón. 36,15.
26. De nem hallgattak reám, és fülüket
sem hajtották felém; hanem megkeményítették
nyakukat, és gonoszabbul cselekedtek,
mint az õ atyáik! Neh. 9,17.
27. Ha elmondod nékik mind e szavakat,
és nem hallgatnak reád, ha kiáltasz
nékik, és nem felelnek néked: Ezék. 2,7.
28. Akkor eztmondd nékik: Az a nép ez,
amely nem hallgat az Úrnak, az õ Istenének
szavára, sem fenyítését fel nem veszi;
elveszett a hûség; kiszaggattatott az õ
szájukból.
29. Nyírd le hajadat és vesd el, és kezdj
a hegyeken gyászéneket, mert utálja az
Úr és elhagyja a nemzetséget, amelyre
haragszik. Ésa. 15,2.Mik. 1,16. Ef. 2,3.
30.Mert gonosztmûveltek elõttemJúdának
fiai, azt mondja az Úr; utálatosságaikat
bevitték abba a házba, amely az én nevemrõl
neveztetik, hogy megfertõztessék azt.
31. És felépítették a Tófet magaslatait,
amely a Ben-Hinnom völgyében van, hogy
megégessék fiaikat és leányaikat tûzben,
amit nem parancsoltam, és ami gondolatomban
sem volt. 5Móz. 17,3. 2Kir. 23,10.
32. Azért ímé eljönnek a napok, aztmondja
az Úr, amikor nem beszélnek többé a
Tófetrõl, sem a Ben-Hinnom völgyérõl,
hanem az öldöklés völgyérõl; és temetkezni
fognak Tófetben, és hely sem lesz elég.
33. És e nép holtteste az ég madarainak
és amezei barmoknak lesz eledelükké, és
nem lesz, aki elriassza azokat!
34. És megszüntetem Júda városaiban
és Jeruzsálem utcáin az örömnek szavát
és a vigasságnak szavát, a võlegény szavát
és a menyasszony szavát; mert pusztává
lesz a föld! 3Móz. 26,33. Hós. 2,11.
A bálványimádás büntetése
8 Abban az idõben, azt mondja az Úr,
kihányjákmajd Júda királyainak csontjait
és az õ fejedelmeinek csontjait, a papok
csontjait és a próféták csontjait és Jeruzsálem
lakosainak csontjait az õ sírjaikból;
2. És kiterítik azokat a napra és a holdra
és az égnek minden serege elé, amelyeket
szerettek, és amelyeknek szolgáltak,
és amelyek után jártak, és amelyeket
kerestek, és amelyek elõtt leborultak;
nem szedetnek össze, el sem temettetnek,
ganéjjá lesznek a föld színén!
3. És inkább választja a halált, mint az
életet az egész maradék, mindazok, akik
megmaradtak a gonosz nemzetségbõl,
mindazokon a helyeken; ahol megmaradtak,
ahová kiûztem õket; azt mondja a
Seregek Ura! Jób 3,21. Jel. 9,6.
4. Ezt is mondjad nékik: Így szól az Úr:
Úgy esnek-é el, hogy fel nem kelhetnek?
Ha elfordulnak, nem fordulhatnak-é viszsza?
5.Miért fordult el ez a nép, Jeruzsálem
népe, örök elfordulással? A csalárdságnak
adták magukat, visszafordulni nem akarnak.
6. Figyeltem és hallottam: Nem igazán
beszélnek, senki sincs, aki megbánja az õ
gonoszságát, ezt mondván: Mit cselekedtem?
Mindnyájan az õ futópályájukra
térnek, mint a harcra rohanó ló. 2Pét. 3,9.
7.Még az eszterág is tudja a maga rendelt
idejét az égben, és a gerlice, a fecske
és daru is megtartják, hogy mikor
kell elmenniük, de az én népem nem
tudja az Úr ítéletét! Ésa. 1,3. Én. 2,12.
JEREMIÁS KÖNYVE 7. 8. 743
8. Hogyan mondhatjátok: Bölcsek vagyunk,
és az Úr törvénye nálunk van?
Bizony, ímé hazugságra munkál az írástudók
hazug tolla! Róm. 2,17.
9.Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek
és megfogattatnak! Ímé, megvetették
az Úr szavát; micsoda bölcsességük
van tehát nékik?
10. Azért az õ feleségeiket idegeneknek
adom, mezõiket hódítóknak; mert kicsinytõl
fogva nagyig mindnyájan nyereség
után nyargalnak; a prófétától fogva a papig
mindnyájan hamisságot ûznek. Ésa. 56,11.
11. És hazugsággal gyógyítgatják az én
népem leányának romlását, mondván:
Békesség, békesség, és nincs békesség!
12. Szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot
cselekedtek; de szégyenkezni
nem szégyenkeznek, még pirulni sem
tudnak: Ezért elesnek majd az elesendõkkel;
az õ megfenyíttetésük idején elhullanak,
azt mondja az Úr. Ezék. 13,10. Sof. 3,5.
13. Végképpen véget vetek nékik, azt
mondja az Úr! Nincs gerezd a szõlõtõkén,
nincs füge a fügefán, a levele is elhervadt;
azt teszem azért, hogy tovavigyék õket.
Ésa. 5,1. Jóel 1,7.Mát. 21,19. Luk. 13,6.
14.Miért ülünk még? Gyûljetek össze,
és menjünk be az erõsített városokba, és
hallgassunk ott;mert az Úr, ami Istenünk
hallgatásra juttatott minket, és mérges
vizet adott innunk; mert vétkeztünk az
Úr ellen!
15.Miért békességre várni, holott nincs
semmi jó; gyógyító idõre, holott ímé itt
van az ijedelem.
16. Dántól fogva hallatszik az õ lovainak
tüsszögése; méneinek nyerítõ hangjától
reng az egész föld; és eljönnek és megemésztik
e földet és mindenét, amije van,
a várost és annak lakóit.
17.Mert ímé, én viperakígyókat bocsátok
reátok, amelyek ellen nincsen varázslás,
és megmarnak titeket, azt mondja az
Úr!
18.Megnyugodhatom-é a nyomorúság
felett? Szívem eleped énbennem!
19. Ímé, az én népem leányának kiáltó
szava a messze földrõl: Nincsen-é ott az
Úr a Sionon? Nincsen-é azon az õ Királya?
Miért ingereltek fel engem az õ faragott
bálványaikkal, az idegen semmiségekkel?
20. Elmúlt az aratás, elvégzõdött a nyár,
és mi nem szabadultunk meg!
21. Az én népem leányának romlása
miattmegromlottam, szomorkodom, iszonyat
fogott el engem! Jóel 2,6. Náh. 2,10.
22. Nincsen-é balzsamolaj Gileádban?
Nincsen-é ott orvos? Miért nem gyógyíttatott
meg az én népem leánya? 1Móz. 37,25.
Kesergés a nép romlottsága felett
9 Bárcsak a fejem vízzé változnék, a
szemem pedig könnyhullatásnak kútfejévé,
hogy éjjel nappal sirathatnám az én
népemleányánakmegöltjeit!
2. Bárcsak pusztába vinne engem valaki,
utasok szállóhelyére, hogy elhagyhatnám
az én népemet, és eltávozhatnám
tõlük; mert mindnyájan paráznák, hitszegõk
gyülekezete! 1Sám. 2,12. Hós. 4,1.
3. Felvonták nyelvüket, mint kézívüket,
hazugsággal és nem igazsággal hatalmasok
e földön; mert gonoszságból gonoszságba
futnak, engem pedig nem ismernek,
azt mondja az Úr. Róm. 1,28. 1Kor. 15,34.
4.Mindenki õrizkedjék a barátjától, és
egyetlen atyátokfiának se higgyetek,mert
minden atyafi cselbe csal, ésminden barát
rágalmazva jár. Bír. 2,10. Péld. 1,29.Mik. 7,5. 6.
5. Egyik a másik ellen csúfoskodik, és
nem szólnak igazat; nyelvüket hazug
beszédre tanítják, elfáradtak a gonosztevésben.
6. A te lakásod az álnokság közepében
van; az álnokság miatt nem akarnak tudni
felõlem, ezt mondja az Úr.
7. Azért ezt mondja a Seregek Ura: Ímé,
én megolvasztom õket, és megpróbálom
õket,mertmit cselekedjemegyebet az én
népem leánya miatt?
8. Sebzõ nyíl a nyelvük, álnokságot beszél;
szájával békességesen szól barátjához,
a szívében pedig lest hány.
9. Avagy ne fenyítsem-é meg õket ezekért?
Azt mondja az Úr; vajon az efféle
nemzetségen ne álljak-é bosszút?
10. A hegyeken sírást és zokogást támasztok,
és a pusztai ligetekben gyászéneket;
mert kiégnek úgy, hogy senki se
744 JEREMIÁS KÖNYVE 8. 9.
megy keresztül rajtuk, és nem hallják a
nyájak bégetését; az ég madaraitól fogva
a barmokig minden elköltözik és elmenekül.
11. Jeruzsálemet pedig kõhalommá teszem,
sakálok tanyájává, és Júda városait
sivataggá változtatom, hogy lakatlan legyen.
12. Kicsoda olyan bölcs férfiú, hogy értse
ezeket, és akihez az Úr szája szólt,
hogy hirdesse azt, hogy miért vész el a
föld, és ég ki, mint a puszta, amelyen
senki se menjen keresztül?
Zsolt. 107,43. Ésa. 42,23.
13.Monda továbbá az Úr: Mivelhogy
elhagyták az én törvényemet, amelyet
eléjük adtam, és nem hallgattak az én
szómra, és nem jártak aszerint;
14. Hanem jártak az õ kevély szívük
után és a Baálok után, amikre atyáik tanították
õket: Gal. 1,14.
15. Azért, ezt mondja a Seregek Ura,
Izrael Istene: Ímé, én megétetem õket,
ezt a népet, ürömmel, és megitatom õket
mérges vízzel. Zsolt. 80,5. JerSir. 3,15.
16. És szétszórom õket a nemzetek
között, amelyeket nem ismertek sem õk,
sem atyáik, és utánuk küldöm a fegyvert,
amíg megsemmisítem õket. Ezék. 12,15.
17. Ezt mondja a Seregek Ura: Figyelmezzetek
reá, és hívjátok a sirató asszonyokat,
hogy jöjjenek el, és a bölcs asszonyokhoz
is küldjetek, hogy jöjjenek el,
18. És siessenek és fogjanak síráshoz
miattunk, és ami szemeink is hullassanak
könnyeket, és szempilláink vizet ömleszszenek!
JerSir. 2,19. Jóel 2,17. Róm. 8,26.
19.Mert a Sionról siralomnak szava
hallatszik: Oh, hogy elpusztultunk! Igen
megszégyenültünk, mert elhagyjuk e földet,
mert széthányták lakhelyeinket!
20. Bizony halljátok meg, ti asszonyok,
azÚrnak szavát, és vegye be a ti fületek az
Õ szájának beszédét, és tanítsátok meg
leányaitokat a sírásra, és egyik asszony a
másikat a jajgatásra;
21.Mert feljött a halál a mi ablakainkra,
bejött a mi palotáinkba, hogy kipusztítsa
a gyermekeket az utakról, az ifjakat az
utcákról.
22. Szólj! Ezt mondja az Úr, és az emberek
holtteste hever,mint a ganéj amezõn,
és mint a kéve az arató után, és nincs, aki
összegyûjtse.
23. Eztmondja az Úr: Ne dicsekedjék a
bölcs az õ bölcsességével, az erõs se
dicsekedjék az erejével, a gazdag se
dicsekedjék gazdagságával;
Zsolt. 33,16.Mik. 6,8. 1Kor. 1,31.
24. Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik,
hogy értelmes és ismer engem,
hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet,
ítéletet és igazságot gyakorlok e
földön; mert ezekben telik kedvem, azt
mondja az Úr. Zsolt. 20,7. 2Kor. 10,17.
25. Ímé, eljönnek a napok, aztmondja az
Úr, és megfenyítek minden körülmetélkedettet
a körülmetéletlenekkel együtt:
26. Egyiptomot és Júdát, Edómot és az
Ammon fiait,Moábot ésmindazokat, akik
nyírott üstökûek és a pusztában laknak;
mert mindez a nemzet körülmetéletlen,
és Izraelnek egész háza is körülmetéletlen
szívû. Róm. 2,28. 29. Gal. 4,6. 6,15. 1Pét. 1,23.
Nincs hozzád hasonló, Uram!
10 Halljátokmeg a szót, amit az Úr szól
néktek, Izrael háza!
2. Ezt mondja az Úr: A pogányok útját
el ne tanuljátok, és az égi jelektõl ne féljetek,
mert a pogányok félnek azoktól!
Ésa. 44,25. 47,10–13. Dán. 1,20.
3.Mert a népek bálványai csupa hiábavalóság,
hiszen az erdõ fájából vágják azt;
ácsmester kezei készítik bárddal.
4. Ezüsttel és arannyal megékesíti azt,
szegekkel és pörölyökkel megerõsítik,
hogy le ne essék.
5. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és
nem beszélnek; viszik-hordják õket, mert
mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tõlük,
mert nem tehetnek rosszat; de jót tenni
se képesek! Zsolt. 115,5. Hab. 2,19. 1Kor. 12,2.
6. Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy
vagy és nagy a Te neved a Te hatalmadért!
2Móz. 15,11. Zsolt. 86,8. 10. Fil. 2,9.
7. Ki ne félne téged, nemzetek Királya?
Bizony tiéd a tisztelet, mert a nemzetek
minden bölcse közt és azok minden országában
sincs hozzád hasonló! Jel. 15,4.
JEREMIÁS KÖNYVE 9. 10. 745
8.Mind egyig balgatagok és bolondok;
hiábavalóságokra tanít; fa az. Róm. 1,22.
9. Tarsisból hozott lapított ezüst és Ofirból
való arany; az ácsnak és az ötvös kezének
munkája; öltözetük kék és piros bíbor;
mesterek munkája valahány. Dán. 10,5.
10. De az Úr igaz Isten, élõ Isten, és
örökkévaló Király; az Õ haragja elõtt
reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik
el felindulását. 1Tim. 6,17. 1Ján. 5,20.
11.Mondjátok meg hát nékik: Az istenek,
akik az eget és földet nem alkották,
el fognak veszni e földrõl és az ég alól!
12. Õ teremtette a földet az Õ erejével,
Õ alkotta a világot az Õ bölcsességével,
és Õ terjesztette ki az egeket az Õ értelmével.
1Móz. 1,1. 6. Zsolt. 136,5.
13. Szavára vízzúgás támad az égben,
és felhõk emelkednek fel a föld határairól;
villámlásokat készít az esõnek, és
kihozza a szelet a rejtekhelyébõl.
Zsolt. 65,9. 68,9. 135,7. 147,8. Zak. 10,1.
14.Minden ember bolonddá lett, tudomány
nélkül, minden ötvös megszégyenül
az õ öntött képével, mert hazugság
az õ öntése, és nincsen azokban lehelet.
15. Hiábavalók azok, nevetségre való
munka, elvesznek az õ megfenyíttetésük
idején!
16. Nem ilyen a Jákób része, mint
ezek; mert a mindenség alkotója Õ, és
Izrael az Õ örökségének pálcája; Seregek
Ura az Õ neve! Zsolt. 16,5. Luk. 3,24.
17. Gyûjtsd össze a földrõl a te áruidat,
aki erõsített városban lakozol!
18.Mert ezt mondja az Úr: Ímé, én elvetem
ezúttal e föld lakosait, és megsanyargatom
õket, hogy megtaláljanak.
19. Jaj nékem az én romlásom miatt,
gyógyíthatatlan az én sebem! De azt mondom
mégis: Bizony ilyen az én vereségem,
és szenvedem azt!
20. Sátorom elpusztíttatott, köteleim
mind elszakadoztak, fiaim elszakadtak
tõlem és odavannak õk; nincs többé, aki
kifeszítse sátoromat, és felvonja kárpitjaimat!
21.Mert oktalanok voltak a pásztorok,
és nem keresték az Urat; ezért nem boldogultak,
és minden nyájuk szétszóratott.
22. A hír hangja ímé megjött, és nagy
zúgás kél észak földje felõl, hogy pusztává
tegyék Júdának városait, és sakálok tanyájává.
23. Tudom Uram, hogy az embernek
nincs hatalmában az õ útja, és egyetlen
járókelõ sem teheti, hogy irányozza a
maga lépését! Péld. 16,1. 20,24.
24. Fenyíts meg engem, Uram, de
mértékkel, nem haragodban, hogy szét
ne morzsolj engem! Zsolt. 6,1. 38,1.
25. Öntsd ki haragodat ama nemzetekre,
amelyek nem ismernek téged, és ama
nemzetségekre, amelyek nem hívják
segítségül a Te nevedet; mert megették
Jákóbot, bizony megették õt, és elemésztették
õt, és lakóhelyét elpusztították!
Zsolt. 79,6. 1Thess. 4,5. 2Thess. 1,8.
Halljátok meg e szövetség Igéit
11 Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt
Jeremiásnak,mondván:
2. Halljátok meg e szövetség Igéit, és
beszéljétek el Júda férfiainak és Jeruzsálem
lakosainak!
3. Ezt mondjad azért nékik: Így szól az
Úr, Izraelnek Istene: Átkozott mindenki,
aki meg nem hallja e szövetségnek Igéit,
5Móz. 27,26. Gal. 3,10.
4. Amelyet akkor parancsoltam a ti atyáitoknak,
amikor kihoztam õket Egyiptom
földjérõl, a vaskemencébõl, mondván:
Halljátok meg az én szómat, és cselekedjétek
mindazokat, amiket én parancsolok
néktek, és népemmé lesztek, én
pedig Istenetekké leszek néktek;
5. Hogy beteljesítsem az esküvést,
amellyel megesküdtem a ti atyáitoknak,
hogy nékik adom a tejjel és mézzel folyó
földet, amint most van ez! És felelék, és
mondám: Ámen, Uram! Zsolt. 105,9.
6. Ésmonda az Úr nékem: Kiáltsdmindez
Igéket Júda városaiban és Jeruzsálem
utcáin, mondván: Halljátok e szövetség
Igéit, és cselekedjétek azokat!
Luk. 8,21. Ján. 13,17. Róm. 2,13. Jak. 1,22.
7.Mert kérve kértem a ti atyáitokat,
amikor felhoztam õket Egyiptom földjérõl,
mind e napig, szüntelenül kérvén és
mondván: Halljátok meg az én szómat!
Péld. 4,20–22.

8. De nem hallották, még fülüket sem
hajtották arra, hanemmentmindenki az õ
gonosz szívének hamissága után, és rájuk
szabtam e szövetségnek minden Igéjét,
amelyeket azért parancsoltam, hogymegcselekedjék,
de nem cselekedték.
9. És monda az Úr nékem: Pártütés van
a Júda férfiai és Jeruzsálem lakosai között.
Ezék. 22,25. Hós. 6,9.
10. Visszatértek az õ atyáiknak elébbi
bûneire, akik nem akarták hallani az én
Igéimet, és õk maguk is idegen istenek
után járnak, hogy azoknak szolgáljanak.
Izrael háza és Júda háza megszegte az én
szövetségemet, amelyet az õ atyáikkal
kötöttem. Bír. 2,11. Ezék. 20,18.
11. Azért ezt mondja az Úr: Ímé, én
veszedelmet hozok reájuk, amelybõl ki
nem menekülhetnek, és kiáltanak majd
hozzám, de nem hallgatom meg õket.
Zsolt. 18,41. Péld. 1,28. Ésa. 1,15. Zak. 7,13.
12. És elmennek Júda városai és Jeruzsálem
lakosai, és kiáltanak az istenekhez,
akiknek õk áldozni szoktak, de azok
nem oltalmazzák meg õket az õ nyomorúságuk
idején. 5Móz. 32,37.
13. Mert városaidnak száma szerint
voltak néked isteneid, oh Júda, és Jeruzsálemutcáinak
száma szerint készítettétek a
gyalázatnak oltárait, az oltárokat, hogy
áldozzatok a Baálnak!
14. Te azért ne esdekelj e népért, és egy
kiáltó és esdeklõ szót se ejts érettük,mert
én meg nem hallgatom õket, mikor kiáltanak
majd hozzám az õ nyomorúságuk
miatt. 2Móz. 32,10. 1Ján. 5,16.
15.Mit keres az én kedveltem az én
házamban, miközben istentelenséget
cselekszik? A fogadalmak és a szent hús
elfordíthatják-e ítéletedet? Mikor gonoszságban
vagy, akkor örvendezel. Tit. 1,15.
16. Lombos, szép formás gyümölcsû
olajfa nevet adott néked az Úr. Nagy vihar
morajánál tüzet gyújta rajta, és leromlottak
az ágai. Róm. 11,17.
17. A Seregek Ura, aki plántált téged,
rosszat végzett felõled Izrael házának és
Júda házának rosszasága miatt, amit elkövettek
magukban, hogy engem haragra
ingereljenek, áldozván a Baálnak. Ésa. 5,2.
Jeremiás életére törnek
18. Az Úr tudtul adta nékem, és én
tudtam; Te láttattadmeg velemaz õ cselekedeteiket
is!
19. Én pedig olyan voltam, mint a mészárszékre
hurcolt szelíd bárány, és nem
tudtam, hogy terveket szõttek ellenem,
mondván: Pusztítsuk el e fát gyümölcsével
együtt; irtsuk ki ezt az élõk földjébõl,
hogy még a nevét se emlegessék többé!
Zsolt. 83,4.
20. És oh Seregek Ura, igaz bíró, veséknek
és szívnek vizsgálója: hadd lássam
a Te bosszúállásodat rajtuk, mert néked
jelentettem meg az én ügyemet!
1Sám. 16,7. Zsolt. 7,8. Jel. 2,23.
21. Azért ezt mondja az Úr az anatóthbeli
embereknek, akik életedre törnek és
ezt mondják: Ne prófétálj az Úr nevében,
hogy meg ne halj a mi kezünk által!
Ámós 2,12.
22. Azért ezt mondja a Seregek Ura:
Ímé, én megfenyítem õket; az ifjak fegyver
által halnak meg, fiaik és leányaik
pedig meghalnak éhen.
23. És senki sem marad meg közülük,
hogyha veszedelmet hozok az anatóthbeli
emberekre, az õ büntetésük esztendejét.
Jeremiás kesergése
12 Igaz vagy Uram, hogyha perlek
is veled; éppen azért hadd beszélhessek
veled peres kérdésekrõl! Miért
szerencsés az istentelenek útja? Miért
vannak békességben mindnyájan a hûtlenkedõk?
1Móz. 18,25. Jób 12,6. Zsolt. 51,4.Mal. 3,15.
2. Beplántálod õket, meg is gyökereznek;
felnevekednek, gyümölcsöt is teremnek;
közel vagy te az õ szájukhoz, de távol
vagy az õ szívüktõl! Ésa. 29,13.
3. Engem pedig ismersz te, Uram! Látsz
engem, és megvizsgáltad irántad való
érzésemet: Szakítsd külön õket, mint a
mészárszékre való juhokat, és készítsd
õket a megölésnek napjára! Jak. 5,5.
4.Meddig gyászoljon a föld, és meddig
száradjon el minden fû a mezõn? A benne
lakók gonoszsága miatt pusztul el barom
ésmadár,mert aztmondják:Nemlátjameg
ami végünket! Zsolt. 107,34. Hós. 4,3.
JEREMIÁS KÖNYVE 11. 12. 747
5. Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak
téged: Mimódon versenyezhetnél a
lovakkal? És ha csak békességes földön
vagy bátorságban: Ugyanmit cselekednél
a Jordán hullámai között? Józs. 3,15.
6. Bizonymég a te atyádfiai és a te atyádnak
háznépe is, õk is hûtlenül bántak veled;
õk is tele torokkal kiabáltak utánad!
Ne higgy nékik,még ha szépen beszélgetnek
is veled!
7. Elhagytam házamat; ellöktem örökségemet,
ellenségének kezébe adtam azt,
akit lelkem szeret. 2Krón. 36,16.
8. Az én örökségem olyanná lett hozzám,
mint az oroszlán az erdõben; ordítva
támadt ellenem; ezért gyûlölöm õt.
9. Tarka madár-é az én örökségem
nékem? Nem gyûlnek-é ellene madarak
mindenfelõl? Jöjjetek, seregeljetek össze
mind ti mezei vadak; siessetek az evésre!
10. Sok pásztor pusztította az én szõlõmet,
taposta az én osztályrészemet; az én
drága örökségemet sivatag pusztává tették!
Ésa. 5,1. 5. 63,18.
11. Pusztává tették, felém sír, mint puszta!
Elpusztíttatik az egész föld, mert nincs
senki, aki eszére térjen. Ésa.42,25
12. A pusztában levõmindenmagaslatra
pusztítók érkeznek, mert az Úr fegyvere
emészt a föld egyik szélétõl a föld másik
széléig; senkinek sem lesz békessége.
13. Búzát vetettek és tövist aratnak;
fáradnak, de nem boldogulnak, és szégyent
vallotok a ti jövedelmetekkel az Úr
haragjának búsulása miatt.
Intelem a népekhez
14. Ezt mondja az Úr minden én gonosz
szomszédom felõl, akik hozzányúlnak
az én örökségemhez, amelyet örökségül
adtam az én népemnek, Izraelnek: Ímé,
én kigyomlálom õket az õ földjükbõl, és
Júda házát is kigyomlálom közülük!
15. És azután, ha majd kigyomlálom
õket, ismét könyörülök rajtuk, és visszahozom
õket, kit-kit az õ örökségébe, és
kit-kit az õ földjére. Ezék. 28,25. Ámós 9,14.
16. És ha megtanulják az én népemnek
útjait, és az én nevemre esküsznek ilyen
módon: Él az Úr! Amint megtanították
népemet megesküdni a Baálra, akkor
felépülnek majd népem között.
Sof. 1,5. Ef. 2,20. 1Pét. 2,5.
17. Ha pedig nem hallgatnak meg, akkor
bizony kigyomlálom azt a népet, és
elvesztem, azt mondja az Úr. Ésa. 60,12.
Az övrõl mondott példázat
13 Ezt mondá az Úr nékem: Menj el,
és vásárolj magadnak lenövet, és
illeszd azt a derekadra, de vízbe ne vidd
be azt!
2. És megvásároltam az övet, amint az
Úr rendelte, és derekamra illesztém.
3. És másodszor szól az Úr hozzám,
mondván:
4. Vedd az övet, amelyet vásároltál,
amely a derekadon van, és kelj fel, és
menj az Eufrateshez, és rejtsd el azt ott a
kõszikla hasadékában.
5. És elmenék, és elrejtémazt azEufratesnél,
amint megparancsolta nékem az Úr.
6. Sok nap múlva pedig újra monda
nékem az Úr: Kelj fel, menj az Eufrateshez,
és vedd el onnan az övet, amely felõl
parancsoltam, hogy ott rejtsd el.
7. És elmenék az Eufrateshez, és kiásám,
és kivevém arról a helyrõl az övet,
ahová elrejtettem azt, és ímé, az öv rothadt
volt, egészen hasznavehetetlen.
8. És szóla nékem az Úr mondván:
9. Ezt mondja az Úr: Így rothasztom
meg a Júda kevélységét, és a nagy Jeruzsálem
kevélységét. 3Móz. 26,19.
10. Ez a gonosz nép, amely nem akar
hallgatni az én beszédeimre, amely a
maga szívének hamisságában jár, és jár
idegen istenek után, hogy azoknak szolgáljon,
és azokat imádja, olyanná lesz
majd, mint ez az öv, amely egészen hasznavehetetlen.
5Móz. 28,15. 2Krón. 36,15. 16.
Az én nevemre, dicséretemre
11.Mert amiként derekára kapcsolja
a férfi az övet; akként kapcsoltam magamhoz
Izraelnek egész házát és Júdának
egész házát, azt mondja az Úr, hogy
legyenek az én népemmé, az én nevemre,
dicséretemre és tisztességemre, de
nem engedelmeskedtek. 1Móz. 17,7.
748 JEREMIÁS KÖNYVE 12. 13.
A borostömlõk példázata
12. Ilyen szókkal szólj azért nékik: Ezt
mondja az Úr, Izraelnek Istene: Minden
tömlõt meg kell tölteni borral! És azt
mondják néked: Avagy nem tudjuk-é jól,
hogy minden tömlõt borral kell megtölteni?
13. Te pedig azt mondd nékik: Ezt
mondja az Úr: Ímé, betöltöm e földnek
minden lakosát, és a királyokat, akik
Dávid trónján ülnek, és a papokat, a prófétákat,
és Jeruzsálemnekminden lakosát
részegséggel;
14. És összeütöm õket, egyiket a másikhoz,
az atyákat és a fiakat együtt, azt
mondja az Úr; nem kegyelmezek meg, és
nem kedvezek, és nem leszek irgalmas,
hogy el ne veszítsem õket!
15. Hallgassatok és figyelmezzetek; ne
fuvalkodjatok fel, mert az Úr szólott!
5Móz. 32,29. Luk. 5,15. 6,17.
16. Dicsõítsétek az Urat, a ti Isteneteket,
mielõtt sötétséget szerezne, és mielõtt
megütnétek lábaitokat a sötét hegyekben;
mert világosságot vártok, és halál árnyékává
változtatja azt, és sûrû homállyá fordítja!
Józs. 7,19. Zsolt. 96,8.
Ésa. 5,30. 59,9. Jóel 2,12. Ámós 8,9.Mal. 2,2.
17. Ha pedig nem hallgatjátok ezt: Sírni
fogok a rejtekhelyeken a ti kevélységtek
miatt, és zokogva zokogok; a szemem
pedig könnyeket hullat, mert az Úr népe
fogságba vitetik.
18.Mondd meg a királynak és a királynéasszonynak:
Alázzátok meg magatokat,
és üljetek veszteg, mert leesik fejetekrõl
a ti dicsõségtek koronája! 2Kir. 24,12.
19. A dél felõl való városok bezároltatnak,
és nem lesz, aki megnyissa azokat;
fogságra vitetik Júda egészen, fogságra
vitetik mindenestül! 3Móz. 26,31.
20. Emeljétek fel szemeiteket, és nézzétek
azokat, akik északról jönnek! Hol van
a nyáj, amely néked adatott, a te dicsõségednek
juhnyája?
21.Mit mondasz, hogy ha megfenyít
téged? Hiszen te oktattad õket magad
ellen, fejedelmekké tetted fejeden! A fájdalmak
nem környékeznek-é még téged,
mint a szülõasszonyt?
22. És ha azt mondod a te szívedben:
Miért következnének ezek reám? A te
hamisságod sokaságáért takartatik fel a
te ruhád, és lesznek mezítelenekké a te
sarkaid. Ésa. 47,2. Ezék. 16,37. Náh. 3,5.
23. Elváltoztathatja-é bõrét a szerecsen,
és a párduc az õ foltosságát? Úgy ti is
cselekedhettek jót, akik megszoktátok a
gonoszt.
24. Azért szétszórom õket, amint hányjaveti
a pozdorját a pusztának szele.
25. Ez a te sorsod, a te kimért részed
tõlem, ezt mondja az Úr, aki elfelejtkeztél
rólam, és hittél a hazugságnak. Mik. 3,11.
26. Azért én is orcádra borítomfel a te ruhádat,
hogy látható legyen a te gyalázatod!
27. A te paráznaságaidat és nyihogásaidat,
bujálkodásodnak undokságát: A halmokon,
a mezõn láttam a te utálatosságaidat.
Jaj néked, Jeruzsálem! Nem leszel
tiszta ezután se?Meddig még? Ésa. 65,7.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 68.Jeremiás próféta könyve 1-13.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »