Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

A nagy szárazság
14 Az Úrnak szava, amit Jeremiásnak
szólott a szárazság felõl:
2. Gyászol Júda, és kapui roskadoznak;
szomorkodnak a földön, és Jeruzsálem
kiáltása felszáll. 1Sám. 5,12. Ésa. 3,26.
3. Fejedelmeik is kiküldik gyermekeiket
vízért: Elmennek a kutakig, nem találnak
vizet; visszatérnek üres edényekkel;
szégyenkeznek és pironkodnak, és befedik
fejüket. 2Sám. 15,30. Zsolt. 40,14.
4. A föld miatt, amely retteg, mert nem
esett esõ a földön, szégyenkeznek a
szántóvetõk, és befedik fejüket.
5.Még a szarvasüszõ is megellik a
mezõn, és ott hagyja fiát, mert nincsen fû.
6. A vadszamarak pedig a sziklához állanak,
levegõ után kapkodnak, mint a tengeri
szörnyek, szemeik eltikkadnak,mert
nincs fû.
7. Ha bûneink ellenünk tanúskodnak:
Cselekedjél Uram, a Te nevedért, mert
temérdek ami törvényszegésünk; vétkeztünk
ellened! Zsolt. 25,11.
8. Izrael reménysége, Üdvözítõje a nyomorúság
idején! Miért vagy e földön úgy,
mint valami jövevény és mint valami utas,
aki éjjeli szállásra tér be? Zsolt. 46,1.
JEREMIÁS KÖNYVE 13. 14. 749
9.Miért vagy olyan, mint a megriasztott
férfi; mint a vitéz, aki nem tud segíteni?
Hiszen Te közöttünk vagy, Uram, és mi
a Te nevedrõl neveztetünk; ne hagyj el
minket! 2Móz. 29,45. Ésa. 59,1.
10. Ezt mondja az Úr e népnek: Úgy
szerettek ide-oda futkározni, lábaikatmeg
nemtartóztatták! Azért az Úr nemkedvelte
õket.Most megemlékezik az õ bûnükrõl,
és vétkeikért megfenyíti õket.
Zsolt. 103,12. Ésa. 1,18. Csel. 5,31. 26,18. Kol. 1,14.
11. És mondá nékem az Úr: Ne könyörögj
e népért, az õ javára.
Csel. 10,43. 1Pét. 3,12.
12.Mikor böjtölnek, én meg nem hallgatom
kiáltozásukat, és ha égõáldozatot
vagy ételáldozatot készítenek, nem lesznek
kedvesek elõttem; sõt fegyverrel,
éhséggel és döghalállal irtom ki õket.
13. És mondék: Ah, Uram Isten! Hiszen
a próféták mondják nékik: Fegyvert nem
láttok, éhség semlesz rajtatok, sõt állandó
békességet adok néktek ezen a helyen.
14. Ésmonda az Úr nékem: Hazugságot
prófétálnak a próféták az én nevemben;
nem küldtem õket, nem parancsoltam
nékik, nemis beszéltemvelük; hazug látomást,
varázslást, hiábavalóságot és szívbeli
csalárdságot jövendölnek néktek.
15. Azért ezt mondja az Úr a próféták
felõl, akik az én nevemben prófétálnak,
holott én nem küldtem õket és mégis azt
mondják: Fegyver és éhség nem lesz e
földön: Fegyver és éhség miatt vesznek
el azok a próféták!
16. A nép pedig, amelynek õk prófétálnak,
ott hever majd Jeruzsálem utcáin az
éhség és a fegyver miatt, és nem lesz, aki
eltemesse õket, õket és feleségeiket, fiaikat
és leányaikat; így zúdítom rájuk gonoszságukat!
Zsolt. 79,3.Mát. 15,14.
17. Azért e szavakat mondjad nékik:
Szemeimkönnyeket hullatnak éjjel és nappal,
és nem szûnnek meg; mert nagy rontással
rontatott meg a szûz, az én népemnek
leánya, igen fájdalmas vereséggel.
18. Ha kimegyek a mezõre, hát ímé,
fegyver által levágottak; ha bemegyek a
városba, hát ímé, éhség miatt elepedtek
vannak ott! Bizony próféta is, pap is olyan
földre költöznek, amelyet nem ismernek!
Jeremiás imája a nép nevében
19. Egészen elvetetted-é Júdát, avagy
a Siont utálod-é? Miért vertél úgy meg,
hogy semmi orvosságunk se legyen?
Békességet vártunk, de nincs semmi jó;
és gyógyulásnak idejét, de ímé, itt van a
rettegés! JerSir. 5,22.
20. Ismerjük Uram a mi gonoszságainkat,
atyáink bûnét; bizony vétkeztünk ellened!
Ezsdr. 9,5. Dán. 9,8.
21. Ne vesd meg a Te nevedért; ne
gyalázd meg a Te dicsõségednek székét!
Emlékezzél; ne rontsd meg a Te velünk
való szövetségedet! Zsolt. 106,45.
22. Vannak-é a pogányok bálványai között,
akik esõt adhatnak? És ad-é záporokat
az ég? Avagy nem Te vagy-é a mi
Urunk Istenünk, és nem benned kell-é
bíznunk, hiszen Te cselekedted mindezt!
Zsolt. 65,9. 135,7. 147,8. Ésa. 30,23. Zak. 10,1.
A nép elpusztul,
de a maradék kegyelmet talál
15 És monda az Úr nékem: Ha Mózes
és Sámuel állanának is elõttem, nem
hajolnék e néphez; küldd ki az orcám elõl,
haddmenjenek!
2Móz. 32,11. 1Sám. 7,9. Zsolt. 99,6.
2. Ha pedig ezt mondják néked: Hová
menjünk? Ezt mondjad nékik: Így szól az
Úr: Aki halálra való, halálra; aki fegyverre
való, fegyverre; aki éhségre való, éhségre,
és aki fogságra való, fogságra. Zak. 11,9.
3.Mert négyfélével támadok reájuk,
ezt mondja az Úr: Fegyverrel, hogy gyilkoljon,
kutyákkal, hogy tépjenek, az ég
madaraival és a mezei vadakkal, hogy
egyenek és pusztítsanak.
4. Bujdosókká teszem õket e földnek
minden országábanManasséért, Ezékiásnak,
Júda királyának fiáért, azok miatt,
amiket õ Jeruzsálemben cselekedett.
2Kir. 21,11.
5. Mert ki könyörül meg rajtad
Jeruzsálem, és ki vigasztal meg téged,
és ki mozdul meg, hogy kérdezze: Jól
vagy-é? Ésa. 51,19. 2Kor. 1,3. 4.
6. Te elhagytál engem, aztmondja azÚr,
másfelé jártál; azért kinyújtom kezemet
ellened, és elvesztelek téged; belefáradtam
a szánakozásba! Zsid. 3,17.
750 JEREMIÁS KÖNYVE 14. 15.
7. Elszóromõket szórólapáttal e földnek
kapuiban; gyermektelenné teszem, elvesztemaz
én népemet; nemtértek vissza
útjaikról.
8. Özvegyei számosabbak lesznek a
tenger fövenyénél; pusztítót viszek reájuk,
az ifjúság anyjára délben; bocsátok reája
nagy hirtelen észvesztést és rettentéseket.
9. Elsenyved, aki hét fiút szül; kileheli
lelkét; lehanyatlik az õ napja, mikor még
nappal volna; megszégyenül és pironkodik;
a maradékaikat pedig fegyverre
vetem az õ ellenségeik elõtt, azt mondja
az Úr! 1Sám. 2,5. Ámós 8,9.
10. Jaj nékem, anyám, mert versengés
férfiává és az egész föld ellen perlekedõ
férfiúvá szültél engem! Nem adtam kölcsönt
és nékemsemadtak kölcsönt:Mégis
mindnyájan szidalmaznak engem!
11.Monda az Úr: Avagy nem jóra tartottam-
é meg azokat, akiket meghagytam?
Avagy nem azt teszem-é, hogy
ellenséged a baj idején és nyomorúság
idején kérni fog téged?
12. Vajon eltöri-é a vas az északi vasat
és rezet?
13. Vagyonodat és kincseidet rablónak
adom, nem pénzért, hanem a te mindenféle
vétkedért, minden határodban.
14. És elvitetlek ellenségeiddel olyan
földre, amelyet nem ismersz, mert haragomnak
tüze felgerjedt, lángra gyúlt ellenetek!
5Móz. 32,22.
15. Te tudod, Uram! Emlékezzél meg
rólam és tekints reám, és állj bosszút értem
üldözõimen; a te haragodnak halogatásaival
ne ejts el engem; tudd meg, hogy
éretted szenvedek gyalázatot! Zsolt. 69,7.
A te szavaid örömömre voltak nékem
16. Ha szavaidat hallattad, én élveztem
azokat; a Te szavaid örömömre voltak
nékem és szívemnek vigasságára; mert
a Te nevedrõl neveztetem oh Uram,
Seregeknek Istene! Jób 23,12. Zsolt. 56,4. 10.
119,162–171. Ezék. 3,1. 3. Jel. 10,9. 10.
17. Nem ültem a nevetgélõk gyülekezetében,
és nem ujjongtam velük; a te hatalmad
miatt egyedül ültem, mert bosszúsággal
töltöttél el engem. Zsolt. 1,1.
18.Miért lett szüntelenné az én fájdalmam,
és halálossá, gyógyíthatatlanná az
én sebem? Olyanná lettél nékem, mint a
bizonytalan vizû, csalóka patak!
Isten válasza
19. Azért ezt mondja az Úr: Ha
megtérsz, akkor én is visszatérítelek, és
elõttem fogsz állni; és ha elválasztod a
tökéletest a hitványtól, olyanná leszel,
mint az én szájam. Õk térjenek meg
tehozzád, de te ne térj hozzájuk!rész 33,8.
Zsolt. 102,13. Ezék. 33,11. Zak. 3,7. Csel. 5,31.
20. És e nép ellen erõs ércbástyává
teszlek téged, és viaskodnak ellened, de
nem gyõzhetnek le téged, mert én veled
vagyok, hogy megvédelmezzelek és
megszabadítsalak téged, azt mondja az
Úr! Jób 1,10.
21. És megszabadítlak téged a gonoszok
kezeibõl, és kimentelek téged a
hatalmaskodók markából.
Júda elpusztulása és
számüzetése bálványozása miatt
16 Majd szóla az Úr nékem,mondván:
2. Ne végymagadnak feleséget, és
ne legyenek néked fiaid és leányaid ezen
a helyen! 1Móz. 19,14.
3.Mert ezt mondja az Úr a fiak felõl
és leányok felõl, akik ezen a helyen születnek,
és anyáik felõl, akik szülik õket,
és atyáik felõl, akik nemzették õket e
földön:
4. Keserves halállal halnak meg, nem
sirattatnak el és el sem temettetnek;
ganéjjá lesznek a föld színén, s fegyver és
éhség miatt pusztulnak el, és az õ holttestük
az ég madarainak és a mezei vadaknak
lesznek eledelül.
5.Mert ezt mondja az Úr: Ne menj be
gyászoló házba, se sírni ne menj, se ne
vigasztald õket;mertmegvontame néptõl
az én békességemet, azt mondja az Úr, az
irgalmasságot és kegyelmet.
6. És meghalnak nagyok és kicsinyek e
földön; el sem temetik, meg sem siratják
õket, sem össze nem metélik magukat,
sem hajukat ki nem tépik õérettük.
5Móz. 14,1. Ésa. 22,12.
JEREMIÁS KÖNYVE 15. 16. 751
7. Kenyeret sem törnek nékik a gyászoláskor,
hogy vigasztalják õket a meghaltért;
a vigasztalás poharával sem itatják
õket az õ atyjukért és anyjukért.
5Móz. 26,14. Péld. 31,6. Ezék. 24,17. Hós. 9,4.
8. A lakodalmas házba se menj be, hogy
leülj velük enni és inni.
9.Mert azt mondja a Seregek Ura, Izraelnek
Istene: Ímé, én megszüntetem e
helyen, a ti szemeitek elõtt, a ti napjaitokban
a vigasságnak szavát és az örömnek
szavát, a võlegénynek szavát és a menyasszonynak
szavát.
Ésa. 24,7. Ezék. 26,13. Hós. 2,11. Jel. 18,23.
10. És hogyha tudtára adod e népnek
mind e határozatokat, és ezt mondják
néked: Miért határozta az Úr ellenünk
mindezt a nagy gonoszt; és micsoda a mi
bûnünk és micsoda a mi vétkünk, amelylyel
vétkeztünk az Úr ellen, a mi Istenünk
ellen? 5Móz. 29,21.
11. Akkor ezt mondd nékik: Azért, mert
elhagytak engem a ti atyáitok, azt mondja
az Úr, és idegen istenek után jártak, és
azoknak szolgáltak és azokat imádták,
engem pedig elhagytak, és az én törvényemet
meg nem tartották. 1Kir. 9,9.
12. És ti gonoszabbul cselekedtetek,
mint atyáitok; mert ímé, ti mindnyájan a
ti gonosz szívetek hamisságát követitek,
nem hallgatva reám. 2Tim. 3,13.
13. Azért kivetlek titeket e földbõl arra
a földre, amelyet sem ti nem ismertek,
sem a ti atyáitok, és ott szolgáltok majd
idegen isteneknek nappal és éjjel; mivelhogy
nem könyörülök rajtatok. 5Móz. 4,26.
14. Azért ímé eljönnek a napok, ezt
mondja az Úr, amikor nem mondják
többé: Él az Úr, aki felhozta Izrael fiait
Egyiptom földjérõl;
15. Hanem ezt: Él az Úr, aki felhozta
Izrael fiait északnak földjérõl és mindama
földekrõl, amelyekbe elszórta õket! Mert
visszaviszem õket az õ földjükre, amelyet
az õ atyáiknak adtam.
16. Ímé, én sok halász után küldök, ezt
mondja azÚr, hogy halásszák ki õket; azután
pedig elküldök sok vadász után, hogy
vadásszák ki õket minden hegybõl, minden
halomból és a sziklák hasadékaiból is.
17.Mert szemmel tartom minden útjukat;
nem rejtõzhetnek el orcám elõl, és
nincsen elfedve az õ bûnük szemem elõl.
18. Elõbb azonban megfizetek nékik
az õ bûneikért és vétkeikért kétszeresen,
mertmegszentségtelenítették az én földemet
az õ utálatosságaiknak holttestével,
és betöltötték az én örökségemet az õ fertelmességeikkel.
Péld. 5,21. 15,3. Ezék. 43,7.Mik. 4,10.
19. Oh Uram, én erõsségem, én bástyám
és én menedékem a nyomorúság
idején! Hozzád jönnek majd a nemzetek
a föld határairól, és ezt mondják: Bizony
hamis isteneket bírtak a mi atyáink és
hiábavalókat, mert nincs köztük segíteni
tudó. Zsolt. 18,2. 22,27. Ésa. 2,2.
20. Csinálhat-é az ember magának isteneket?
Hiszen azok nem istenek! Gal. 4,8.
21. Azért ímé, megismertetem velük
ezúttal, megismertetem velük az én
kezemet és hatalmamat, és megtudják,
hogy az Úr az én nevem. 2Móz. 15,3.
Júda bûne és bûnhõdése
17 A Júda vétke vas tollal, gyémánt
heggyel van felírva; fel van vésve
szívük táblájára és oltáraik szarvaira,
Péld. 3,3. Csel. 26,18. 2Kor. 3,3. 1Tim. 1,15.
2.Mivelhogy megemlékeznek fiaik az õ
oltáraikról, Aséra bálványaikról a zöld fák
mellett és a magas halmokon.
3. Oh én hegyem a síkon! Vagyonodat,
minden kincsedet prédává teszem a te
magaslataidért, minden határodban való
vétkeidért.
4. És elszakíttatol, éspedig magad által,
a te örökségedtõl, amelyet én adtam
néked, és szolgáltatni fogom veled a te
ellenségeidet olyan földön, amelyet nem
ismersz; mert tûzre lobbantottátok haragomat,
örökké égni fog.
5. Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi,
aki emberben bízik és testbe helyezi
erejét, az Úrtól pedig eltávozott az õ
szíve! 5Móz. 24,16. Ésa. 2,22.
6.Mert olyanná lesz, mint a hangafa a
pusztában, és nem látja, hogy jó következik,
hanem szárazságban lakik a sivatagban,
a sovány és lakhatatlan földön.
752 JEREMIÁS KÖNYVE 16. 17.
Áldott, aki az Úrban bízik
7. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik,
és akinek bizodalma az Úr;
Zsolt. 2,12. 34,8. 125,1. Péld. 16,20. Ésa. 40,31.
8.Mert olyanná lesz, mint a víz mellé
ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja
gyökereit, és nem fél, ha hõség következik,
és a levele zöld marad; és a száraz
esztendõben nem retteg, sem a gyümölcsözéstõl
meg nem szûnik. Zsolt. 1,3.
9. Csalárdabb a szív mindennél, és
gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?
1Móz. 6,5. 2Krón. 32,31. Luk. 2,35. Zsid. 4,12.
10. Én, az Úr vagyok, aki a szívet fürkészem
és a veséket vizsgálom, hogy
megfizessek kinek-kinek az õ útjai
szerint és cselekedeteinek gyümölcse
szerint. 1Sám. 16,7. 1Krón. 28,9. Zsolt. 7,9. 62,12.
139,23. 24. Péld. 17,3. Róm. 2,6. 8,27. Jel. 2,23.
11.Mint a fogoly madár, mely fiakat
gyûjt, melyeket nem õ költött, olyan, aki
gazdagságot gyûjt, de nem igazán; az õ
napjainak felén elhagyja azt, a halálakor
pedig bolonddá lesz. Luk. 12,12.
12. Oh dicsõség trónja, kezdettõl fogva
magasságos, szentségünknek helye.
13. Izraelnek reménysége, oh Uram!
Akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek!
Akik elpártolnak tõled, a porba
iratnak be, mert elhagyták az élõ vizeknek
kútfejét, az Urat!
Zsolt. 73,27. Ésa. 1,28. Luk. 10,20. Ján. 4,14.
14. Gyógyíts meg engem Uram, hogy
meggyógyuljak, ments meg engem,
hogy megmeneküljek, mert Te vagy az
én dicsekedésem!
15. Ímé, õk aztmondják nékem: Hol van
az Úr szózata?Most jöjjön el!
Ésa. 5,19. Ezék. 12,22. Ámós 5,18. 2Pét. 3,4.
16. De én nem siettem elhagyni a Te
útjaidnak követését, sem gonosz napot
nem kívántam, Te tudod; ami ajkaimon
jött ki, nyilvánvaló volt elõtted.
17. Ne légy nékem rettentésemre: Reménységem
vagy Te a háborúság napján!
18. Szégyenüljenek meg, akik üldöznek
engem, de ne én szégyenüljek meg; õk
rettegjenek és ne én rettegjek; hozz reájuk
háborúság napját, és kétszeres zúzással
zúzd össze õket!
Zsolt. 25,2. 35,4. 105,15. 2Thess. 1,6.
Felhívás a szombat megszentelésére
19. Eztmondá nékemaz Úr:Menj és állj
meg a nép fiainak kapujában, amelyen
bemennek és amelyen kijönnek Júdának
királyai, és Jeruzsálemnek is minden
kapujában!
20. És ezt mondd nékik: Halljátok meg
az Úrnak szavát Júdának királyai és egész
Júda és Jeruzsálemnek minden lakosa,
akik bejártok e kapukon!
Zsolt. 49,1. 2. Ezék. 2,7.
21. Ezt mondja az Úr: Vigyázzatok a ti
életetekre, és ne hordjatok terhet szombatnapon,
se Jeruzsálem kapuin be ne
vigyetek! 4Móz. 15,32. Neh. 13,18.
22. Házaitokból se vigyetek ki terhet
szombatnapon, és semmi munkát ne
végezzetek, hanem szenteljétek meg a
szombatnapot, úgy amint atyáitoknak
megparancsoltam!
2Móz. 20,8. 23,12. 31,13. Ezék. 20,12.
23. De õk nem hallgattak, és fülüket
sem hajtották rá, hanem megkeményítették
nyakukat, hogy ne halljanak, és az
oktatást be ne vehessék.
24. Pedig ha szívesen hallgattok reám,
eztmondja azÚr, és nemvisztek be terhet
e város kapuin szombatnapon, és megszentelitek
a szombatnapot, úgyhogy
semmi dolgot nem végeztek azon:
25. Akkor e város kapuin királyok és
fejedelmek fognak bevonulni, akik a
Dávid székén ülnek, szekereken és lovakon
járnak, mind maguk, mind fejedelmeik,
Júdának férfiai és Jeruzsálemnek
lakosai, és e városban lakni fognak mindörökké.
5Móz. 4,40.
26. És bejönnek Júda városaiból, Jeruzsálem
környékérõl, Benjámin földjérõl,
a lapályról, a hegyrõl és dél felõl, hozván
égõáldozatot, véresáldozatot, ételáldozatot
és tömjént, és hozván hálaáldozatot
az Úrnak házába. Zsolt. 107,22. Zak. 7,7.
27. Ha pedig nem hallgattok reám,
hogymegszenteljétek a szombatnapot, és
hogy ne hordjatok terhet és ne jöjjetek be
Jeruzsálem kapuin szombatnapon: Tüzet
gerjesztek az õ kapuiban, és megemészti
Jeruzsálem palotáit, és nem lesz eloltható.
2Kir. 25,9. JerSir. 4,11. Ámós 1,4.

A megtérés megtart,
a megkeményedés elveszít
18 Az a beszéd, amelyet az Úr beszélt
Jeremiásnak,mondván:
2. Kelj fel és menj le a fazekasnak házába,
és ott közlöm veled az én beszédeimet!
3. Lemenék azért a fazekas házába, és
ímé õ edényt készít vala a korongon.
4. És elromla az edény, amelyet õ készít
vala és amely mint agyag volt a fazekas
kezében, és azonnal más edényt készíte
belõle, amint a fazekas jobbnak látta megkészíteni.
Róm. 11,15.
5. És szóla az Úr nékem, mondván:
6. Vajon nem cselekedtem-é veletek
úgy, mint ez a fazekas, oh Izrael háza? Ezt
mondja az Úr: Ímé, mint az agyag a fazekas
kezében, olyanok vagytok ti az én
kezemben, oh Izrael háza! Róm. 9,20. 21.
7. Hogyha szólok egy nép ellen és
ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom
és elvesztem:
8. De megtér az a nép az õ gonoszságából,
amely ellen szólottam: Én is
megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghezvinni
gondoltam. Ezék. 18,21. Jón. 3,10.
9. És hogyha szólok a nép felõl és
ország felõl, hogy felépítem, beültetem;
10. De a gonoszt cselekszi elõttem, és
nem hallgat az én szómra: Akkor megbánom
a jót, amellyel vele jót tenni akartam.
11.Most azért beszélj csak a Júda férfiaival
és Jeruzsálem lakosaival, mondván:
Ezt mondja az Úr: Ímé, én veszedelmet
készítek ellenetek és tervet tervezek
ellenetek! Nosza, térjetek meg, mindenki
amaga gonosz útjáról, és jobbítsátokmeg
útjaitokat és cselekedeteiteket! 2Kir. 17,13.
12. Õk pedig azt mondják: Hagyd el!
Mert mi a magunk gondolatai után
megyünk, és mindnyájan a mi gonosz
szívünk hamisságát cselekesszük.
13. Azért eztmondja azÚr: Kérdezzétek
csak meg a népeket: Kicsoda hallott ilyeneket?
Igen utálatosan cselekedett Izrael
leánya! 1Kor. 5,1.
14. Elhagyja-é a mezõség szikláját a
Libánon hava? Vajon kiszáríthatók-é a felfakadó,
csörgedezõ, hullámzó vizek?
Az én népem elfeledkezett rólam
15. Ám az én népem elfeledkezett
rólam; a hiábavalónak áldozik; elcsábították
õket az õ útjaikról, az õsrégi
nyomról, hogy ösvényeken, járatlan
úton járjanak; 5Móz. 32,21. Ésa. 53,6.
16. Hogy pusztasággá tegyem földjüket,
örökös csúfsággá, hogy aki átmegy rajta,
elálmélkodjon és fejét csóválja. 1Kir. 9,8.
17.Mint keleti szél szórom szét õket az
ellenség elõtt, háttal és nem arccal nézek
reájuk az õ pusztulásuk napján. Zsolt. 48,7.
18. Õk pedig azt mondták: Jertek és tervezzünk
terveket Jeremiás ellen, mert
nem vész el a törvény a paptól, sem a
tanács a bölcstõl, sem az Ige a prófétától!
Jertek el és verjük meg õt nyelvvel, és ne
hallgassunk egy szavára sem!
3Móz. 10,11.Mal. 2,7. Csel. 7,51. 2Tim. 4,3.
19. Figyelmezz reám Uram, és az én
pereseimnek szavát is halld meg!
20. Hát rosszal fizetnek-é a jóért, hogy
õk vermet ásnak nékem? Emlékezzél!
Elõtted álltam, hogy javukra beszéljek,
hogy elfordítsam róluk haragodat.
21. Azért juttasd fiaikat éhségre és
hányd õket fegyver hegyére, hogy legyenek
az õ asszonyaik meddõvé és özvegyekké;
férjeik pedig legyenek halál
martalékává, ifjaikat fegyver verje le a
harcon.
22. Kiáltás hallattassék házaikból,mikor
sereggel törsz reájuk hirtelen, mert vermet
ástak, hogy elfogjanak engem, és tõrt
vetettek lábaimnak.
23. Te pedig Uram, tudod minden ellenem
való gyilkos szándékukat; ne kegyelmezz
meg bûneik miatt, és ne töröld ki
vétkeiket orcád elõl, hanem veszni valók
legyenek elõtted; a Te haragod idején
bánj el velük! Neh. 4,5. Zsolt. 35,4.
Jeruzsálem pusztulásának jelképe
19 Ezt mondja az Úr: Menj el és végy
egy cserépkorsót a fazekastól, és
némelyekkel a nép vénei közül és a papok
vénei közül. Ezék. 8,11.
2. Menj el a Ben-Hinnom völgyébe,
amely a fazekasok kapujának bejáratánál
van, és kiáltsd ott azokat a szavakat, amelyeket
én szólok néked; Józs. 15,8. 2Kir. 23,10.
754 JEREMIÁS KÖNYVE 18. 19.
3. És ezt mondjad: Halljátok meg az Úr
szavát Júda királyai és Jeruzsálemlakosai:
Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene:
Ímé, veszedelmet hozok e helyre, úgyhogy
aki csak hallja, megcsendül bele
a füle.
4. Azért, mert elhagytak engem, és idegenné
tették e helyet, és idegen isteneknek
áldoztak benne, akiket sem õk nem
ismertek, sem atyáik, sem Júda királyai,
és eltöltötték e helyet ártatlan vérrel;
5. És magaslatokat építének a Baálnak,
hogy megégessék fiaikat a tûzben, égõáldozatul
a Baálnak, amit én nem parancsoltam,
sem nem rendeltem, és amire
nem is gondoltam. 3Móz. 18,21.
6. Azért ímé eljönnek a napok, azt
mondja az Úr, és e hely nem neveztetik
többé Tófetnek, semBen-Hinnomvölgyének,
hanem öldöklés völgyének.
7. És eszét veszteme helyen Júdának és
Jeruzsálemnek, és fegyverrel ejtem el
õket ellenségeik elõtt, és az életükre
törõknek kezével; holttesteiket pedig az
ég madarainak és a mezei vadaknak
adom eledelül.
8. És e várost csodává teszem és nevetséggé,
aki csak átmegy rajta, álmélkodik
és szörnyûlködik az õ nagy romlásán.
9. És megétetem velük az õ fiaik húsát
és leányaik húsát és megeszi mindenki
az õ barátjának húsát, a megszállás alatt
és a veszedelem alatt, amellyel megszorongatják
õket ellenségeik és akik keresik
az õ életüket.
10. Azután törd el e korsót azok szemeláttára,
akik elmennek veled.
11. És ezt mondd nékik: Ezt mondja a
Seregek Ura: Így töröm össze e népet
és e várost, amint összetörhetõ e cserépedény,
amely többé meg sem építhetõ; és
Tófetben temettetnek el, mert nem lesz
más hely a temetkezésre. Zsolt. 2,9. Ésa. 30,14.
12. Így cselekszem e hellyel és ennek
lakosaival, azt mondja az Úr, és olyanná
teszem e várost, amilyen Tófet.
13. És Jeruzsálemházai és Júda királyainak
házai undokokká lesznek, mint a Tófet
helye; mindazok a házak, amelyeknek
tetején az ég egész seregének áldoztak és
italáldozatot vittek az idegen isteneknek.
14. Azután hazajõve Jeremiás Tófetbõl,
ahová az Úr küldte õt prófétálni; megálla
az Úr házának pitvarában, és szóla az
egész népnek: 2Krón. 20,5.
15. Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael
Istene: Ímé, én ráhozom e városra és
ennek minden városára mindama veszedelmet,
amelyrõl szóltam ellene; mert
megkeményítették nyakukat, hogy ne
hallják az én beszédeimet.
Passúr pap
kalodába záratja Jeremiást
20 ÉshalláPassúr, a pap, az Immár fia, õ
pedig fejedelem vala az Úr házában,
Jeremiást, amint e szókat prófé-tálja vala:
1Krón. 24,14.
2. És megcsapdosá Passúr Jeremiást, a
prófétát, és beveté õt a tömlöcbe, amely a
Benjámin felsõ kapujában vala, az Úr háza
mellett.
3. És lõn másnap, hogy kivevé Passúr
Jeremiást a tömlöcbõl, és monda néki
Jeremiás: Nem Passúrnak nevezett téged
az Úr, hanemMágorMissábibnak;
4.Mert ezt mondja az Úr: Ímé, én félelembe
ejtelek téged és minden barátodat,
és elhullanak az õ ellenségeik fegyvere
által a szemeid láttára; az egész Júdát
pedig odaadom a babiloni király kezébe,
és elviszi õket Babilonba, és fegyverrel
vágja le õket:
5. És odaadome városnakminden vagyonát
és minden keresményét, és minden
drágaságát, és Júda királyainak minden
kincsét odaadomaz õ ellenségeik kezébe,
és elrabolják, elhurcolják és Babilonba
viszik azokat. 2Kir. 20,17. 24,12.
6. Te pedig Passúr és a te házadnakminden
lakosa, rabságba mentek, és Babilonba
jutsz és ott halsz meg és ott temettetel
el, te és minden barátod, akiknek hamisan
prófétáltál.
Jeremiás kesereg, hogy próféta lett
7. Rávettél Uram engem és rávétettem,
megragadtál engem és legyõztél! Nevetségessé
lettem minden idõre, mindenki
csúfol engem; Jób 12,4. JerSir. 3,14.
JEREMIÁS KÖNYVE 19. 20. 755
8.Mert ahányszor csak szólok, kiáltozom;
így kiáltok: Erõszak és romlás!Mert
az Úr szava mindenkori gyalázatomra és
csúfságomra lett nékem.
9. Azért azt mondom: Nem emlékezem
róla, semazÕnevében többé nemszólok;
de mintha égõ tûz volna szívemben,
az én csontjaimba rekesztetve, és erõlködöm,
hogy elviseljem azt, de nem
tehetem. rész 5,14. 23,29. Zsolt. 39,3. Csel. 18,5.
10.Mert hallom sokak rágalmazását, a
minden felõl való fenyegetést: Jelentsétek
fel és ezt mi is feljelentjük.Mindazok is,
akik barátaim, az én tántorodásomra
figyelmeznek, mondván: Talán megbotlik
és megfoghatjuk õt, és bosszút állhatunk
rajta; Zsolt. 31,13. 41,9.
11. De az Úr velem van, mint hatalmas
hõs, azért elesnek az én kergetõim
és nem bírnak velem, igen megszégyenülnek,
mert nem okosan cselekszenek,
örökkévaló gyalázat lesz rajtuk
és felejthetetlen. Róm. 8,31. 2Thess. 1,6.
12. Azért, oh Seregeknek Ura, aki megpróbálod
az igazat, látod a veséket és a
szíveket, hadd lássam a te büntetésedet
rajtuk, mert néked jelentettem meg az én
ügyemet! Zsolt. 54,7. 59,10.
13. Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek
az Urat, mert a szegénynek életét megszabadítja
a gonoszok kezébõl. Zsolt. 35,9.
14. Átkozott az a nap, amelyen születtem;
az a nap, amelyen anyám szült engem,
ne legyen áldott! 5Móz. 23,5.
15. Átkozott ember az, aki örömhírt vitt
az én atyámnak, mondván: Fiúmagzatod
született néked, igen megörvendeztetvén
õt. 16. És legyen az az ember olyan, mint
azok a városok, amelyeket elvesztett az
Úr és meg nem bánta; és halljon reggel
kiáltozást, és harci riadót délben.
17. Hogy nem ölt meg engem az én
anyám méhében, hogy az én anyám nékem
koporsóm lett volna, és méhe soha
sem szült volna!
18.Miért is jöttem ki az én anyámnak
méhébõl, hogy nyomorúságot lássak és
bánatot, és hogy napjaimgyalázatban végzõdjenek?
Jób 3,20. JerSir. 3,1.
Jeremiás válasza a király követeinek
21 Ez a beszéd, amelyet szóla az Úr
Jeremiásnak, mikor elküldé hozzá
Sedékiás király Passúrt Melkiásnak fiát, és
Sofóniást aMaásiás pap fiát,mondván:
2. Kérdezd meg most érettünk az Urat,
mert Nabukodonozor, a babiloni király
viaskodik ellenünk, ha cselekszik-é az Úr
velünk minden Õ csodái szerint, hogy
elhagyjon minket? 2Móz. 9,28.
3. És monda nékik Jeremiás: Ezt mondjátok
Sedékiásnak:
4. Így szól az Úr, Izrael Istene: Ímé, én
elfordítok minden hadi szerszámot, amelyek
a ti kezeitekben vannak, amelyekkel
ti a babiloni király ellen és a káldeusok
ellen viaskodtok, akik kívül a kõfalon
ostromolnak titeket, és begyûjtöm õket
e városnak közepébe; Ésa. 13,4.
5. És én kinyújtott kézzel vívok ellenetek
és nagy erõs karral és haraggal, búsulással
és nagy felindulással. 2Móz. 6,6.
6. És megverem e városnak lakosait,
mind az embert, mind a barmot; nagy
döghalállal halnak meg.
7. És azután, azt mondja az Úr, Sedékiást
a Júda királyát, és az õ szolgáit, és a
népet, és akik megmaradnak e városban
a döghaláltól, a fegyvertõl és az éhségtõl:
Odaadom Nabukodonozornak, a babiloni
királynak kezébe és az õ ellenségeiknek
kezébe és azoknak kezébe, akik keresik
az õ életüket, és megöli õket éles fegyverrel:
Nem kedvez nékik, nem enged és
nem könyörül rajtuk. 2Krón. 36,17.
8. Azután ezt mondjad e népnek: Ezt
mondja az Úr: Ímé, én elõtökbe adom
néktek az élet útját és a halál útját. Ésa. 1,19.
9. Aki e városban lakik, fegyver, éhség
és döghalál miatt kell meghalnia; aki
pedig kimegy belõle és a káldeusokhoz
megy, akikmegostromolnak titeket, él, és
az õ életét zsákmányul nyeri; 5Móz. 30,19.
10.Mert orcámat e város veszedelmére
fordítottam és nem megszabadulására,
azt mondja az Úr, a babiloni király kezébe
adatik, és tûzzel égeti meg azt!
11. Júda királya házának mondd meg:
Halljátok meg az Úr szavát!
756 JEREMIÁS KÖNYVE 20. 21.
12. Dávidnak háza, ezt mondja az Úr:
Hamarsággal tegyetek igaz ítéletet, a
nyomorultat mentsétek meg a nyomorgatónak
kezébõl, különben az én haragom
kitör, mint a tûz és felgerjed, és nem lesz,
aki eloltja, az õ cselekedeteiknek gonoszsága
miatt. Zsolt. 101,8. Zak. 7,9.
13. Ímé, én reátok megyek, te völgy
lakója és síkságnak szirtje; azt mondja az
Úr, akik azt mondjátok: Kicsoda jön le mi
ellenünk, és kicsoda jön be a mi házainkba?
14. És a ti cselekedeteiteknek gyümölcse
szerint fenyítlek meg titeket, azt
mondja az Úr, és tüzet gyújtok az õ erdejében,
és köröskörül az mindent megemészt!
Jövendölés Jeruzsálem ellen
22 Ezt mondja az Úr: Menj alá a Júda
királyának házába, és beszéld el
ezeket:
2. És ezt mondd: Halld meg az Úr
szavát, Júda királya, aki a Dávid királyiszékében
ülsz, te és a te szolgáid, és a te
néped, akik bejártok e kapukon!
3. Ezt mondja az Úr: Tegyetek igaz ítéletet
és igazságot, és mentsétek meg
a nyomorultat a nyomorgató kezébõl!
A jövevényt, árvát és özvegyet pedig ne
nyomorgassátok és rajta ne erõszakoskodjatok,
és ártatlan vért e helyen ki ne
ontsatok. Ésa. 58,6.Mik. 6,8. Zak. 7,9.Mát. 23,23.
4.Mert ha ezt cselekszitek, akkor királyok
mennek be e háznak kapuin, akik a
Dávid székébe ülnek, szekereken és lovakon
menvén õ, az õ szolgái és az õ népe.
5. Ha pedig nem hallgattok e szókra,
magamra esküszöm, azt mondja az Úr,
hogy elpusztul e ház. 1Sám. 15,29. Zsid. 6,13.
6.Mert így szól az Úr a Júda királyának
házához: Ha Gileád volnál nékem és a
Libánon feje, mégis elpusztítlak téged,
mint a városokat, amelyekben nemlaknak.
7. És felkészítem ellened a rablókat,
mindegyiket az õ fegyverével, és kivágják
a te válogatott cédrusaidat, és a tûzre vetik.
8. És sok nép megy át e városon, és ezt
mondják egymásnak: Miért mûvelte az
Úr ezt e nagy várossal? 5Móz. 29,24. 1Kir. 9,8.
9. És ezt mondják: Azért, mert elhagyták
az Úrnak, az õ Istenüknek szövetségét,
és idegen istenek elõtt borultak le és
azoknak szolgáltak. 2Kir. 22,17. 2Krón. 34,25.
10. Ne sirassátok a halottat és ne bánkódjatok
érte, hanem azt sirassátok, aki
elment, mert nem jön vissza többé, és az
õ szülõföldjét nem látja meg. Ésa. 57,1. 21.
11.Mert ezt mondja az Úr Sallum felõl,
Jósiásnak, a Júda királyának fia felõl, aki
uralkodik az õ atyja, Jósiás helyett: Aki
kimegy e helybõl, nem tér többé ide
vissza. 2Kir. 23,30. 1Krón. 3,15.
12. Hanem a helyen, ahová rabságra
vitték, ott hal meg, és e földet nem látja
többé.
13. Jaj annak, aki hamisan építi házát,
felházait pedig álnokul; aki az õ felebarátjával
ingyen szolgáltat, és munkájának
bérét néki meg nem adja. Mik. 3,10. Jak. 5,4.
14. Aki ezt mondja: Nagy házat építek
magamnak és tágas felházakat, és ablakait
kiszélesíti és cédrusfával béleli meg
és megfesti cinóberrel.
15. Király vagy-é azért, hogy cédrus után
kívánkozol? A te atyád nemevett és ivott-é?
De igazságot és méltányosságot cselekedett,
azért jó dolga volt. Zsolt. 128,2. Ésa. 3,10.
16. Igazságosan ítélte a szegényt és a
nyomorultat, azért jó volt dolga. Nem
ez-é az igaz ismeret felõlem? azt mondja
az Úr! Mik. 6,8. Jak. 1,22.
17. De a te szemeid és szíved csak a
te nyereségedre vágynak, és az ártatlan
vérére, és ragadozásra és erõszak elkövetésére.
Ezék. 19,6.
18. Azért ezt mondja az Úr Joákimnak,
Jósiás, Júda királya fiának: Nem siratják
õt: Jaj atyám! Jaj húgom! nem siratják õt:
Jaj uram! Jaj az õ dicsõségének.
19. Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonják
és elvetik Jeruzsálemkapuin kívül!
20.Menj fel a Libánonra és kiálts, és a
Básánon emeld fel szódat és kiálts az
Abarimról, mert szeretõid mind tönkre
jutottak.
21. Szóltam néked, mikor jól volt dolgod,
de ezt mondottad: Nem hallom.
Ifjúságodtól fogva ez a te szokásod, hogy
nem hallgattad az én szómat! rész 3,25.
JEREMIÁS KÖNYVE 21. 22. 757
22.Minden pásztorodat szél emészti
meg, és a szeretõid rabságra mennek;
akkor szégyent vallasz majd és pironkodol
minden gonoszságodért.
23. Te, aki a Libánonon lakozol, a cédrusfákon
fészkelsz: Hogy fogsz majd
nyögni, mikor fájdalmak lepnek meg, a
gyermekszülõ vajúdása?
24. Élek én, azt mondja az Úr, hogy ha
Kóniás; Joákimnak, a Júda királyának fia
pecsétgyûrû volna is az én jobb kezemben:
Mindazáltal onnan lerántanálak.
Én. 8,6. Agg. 2,23.
25. És odaadlak téged a te életed keresõinek
kezébe, és azoknak kezébe, akiknek
tekintetétõl félsz, és Nabukodonozornak,
a babiloni királynak kezébe és a
káldeusoknak kezébe.
26. És elvetlek téged és a te anyádat, aki
szült téged, idegen földre, amelyben nem
születtetek, és ott haltok meg. 2Kir. 24,15.
27. És nem jönnek vissza arra a földre,
amelyre kívánkoznak visszajönni.
28. Avagy utálatos és elromlott edény-é
ez a férfiú, ez a Kóniás, avagy oly edény-é,
amelyben semmi gyönyörûség nincsen?
Miért lökték el õt és az õ magvát, és dobták
olyan földre, amelyet õk nem ismernek?
Zsolt. 31,12. Hós. 8,8.
29. Föld, föld, föld! Halld meg az Úrnak
szavát! 5Móz. 32,1. Zsid. 1,3.
30. Ezt mondja az Úr: Írjátok fel ezt a
férfiút, mint gyermektelent, mint olyan
embert, akinek nem lesz jó elõmenetele
az õ idejében; mert senki, aki az õ magvából
a Dávid székében ül, nem lesz
jószerencsés, és nem uralkodik többé
Júdában. 1Krón. 3,17.Mát. 1,12.
Igaz pásztorok és
Dávid magvából való Király ígértetik
23 Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és
elszélesztik az én mezõmnek juhait,
aztmondja azÚr. Ezék. 34,2.
2. Azért eztmondja az Úr, Izrael Istene a
pásztoroknak, akik legeltetik az én népemet:
Ti szélesztettétek el az én juhaimat
és ûztétek el õket; és nem néztetek utánuk;
ímé, énmegbüntetema ti cselekedeteiteknek
gonoszságát, azt mondja az Úr.
Juhaimnak maradékát összegyûjtöm
3. Juhaimnak maradékát pedig összegyûjtöm
minden földrõl, amelyekre
elûztem õket, és visszahozom õket az
õ legelõikre, és szaporodnak és megsokasodnak.
4. És pásztorokat rendelek melléjük,
hogy legeltessék õket, és többé nem
félnek és nem rettegnek, sem meg nem
fogyatkoznak, azt mondja az Úr.
rész 3,15. Ésa. 40,10. 11. Ezék. 34,11–15.
5. Ímé, eljönnek a napok, azt mondja
az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat,
és uralkodik mint Király, és bölcsen
cselekszik és méltányosságot és
igazságot cselekszik e földön. Zsolt. 72,2.
Ésa. 4,2. 9,7. 11,1. 32,1. Dán. 9,24. Luk. 1,32. 33.
6. Az Õ idejében megszabadul Júda,
és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz
az Õ neve, amellyel nevezik Õt: Jehova
Cidkénu, az Úr a mi Megigazulásunk!
5Móz. 33,28. Ésa. 45,24. Zak. 14,11. 1Kor. 1,30.
7. Azért ímé elközelgetnek a napok, azt
mondja az Úr, amelyekben nem mondják
többé: Él az Úr, aki kihozta Izrael fiait
Egyiptom földjébõl.
8. Hanem inkább ezt mondják: Él az Úr,
aki kihozta és aki haza vezérelte Izrael
házánakmagvát az északi földrõl ésmindama
földekrõl, amelyekre kiûztem õket,
és lakoznak az õ földjükön. Ésa. 43,5.
A próféták ellen
9. A próféták miatt megkeseredett az
én szívem énbennem, minden csontom
reszket; olyan vagyok, mint a részeg férfi
ésmint a bortól elázott ember, az Úrért és
az Õ szent Igéjéért. Hab. 3,16.
10.Mert betelt a föld paráznákkal, mert
a hamis esküvés miatt gyászol a föld, a
pusztának legelõje kiszáradt, és az õ futásuk
gonosz, és az õ hatalmasságuk hamis.
11.Mert mind a próféta, mind a pap
istentelenek, még házamban is megtaláltamaz
õ gonoszságukat, aztmondja azÚr.
Ezék. 22,26. Sof. 3,4.
12. Azért az õ útjuk olyan lesz, mint a
sikamlós utak a sötétben,megbotlanak és
elesnek: Mert veszedelmet hozok reájuk,
az õ büntetésüknek esztendejét, aztmondja
az Úr. Péld. 4,19.
758 JEREMIÁS KÖNYVE 22. 23.
13. A samariabeli prófétákban is bolondságot
láttam, a Baál nevében prófétáltak,
és elcsalták az én népemet, az Izraelt.
1Kir. 18,18. Ésa. 9,16.
14. De a jeruzsálemi prófétákban is rútságot
láttam: Paráználkodnak és hazugságban
járnak; sõt pártját fogják a gonoszoknak,
annyira, hogy senki sem tér
meg az õ gonoszságából; olyanok elõttem
mindnyájan, mint Szodoma, és a benne
lakók, mint Gomorra. Ésa. 1,9. Ezék. 13,22.
15. Azért ezt mondja a Seregek Ura a
próféták felõl: Ímé, én ürmöt adok enniük
és mérget adok inniuk, mert a jeruzsálemi
prófétáktól ment ki az istentelenség
minden földre.
16. Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok
azoknak a prófétáknak szavait,
akik néktek prófétálnak, elbolondítanak
titeket; az õ szívüknek látását szólják, nem
az Úr szájából valót. Péld. 19,27.Mát. 7,15.
17. Szüntelen ezt mondják azoknak,
akik megvetnek engem: Azt mondta az
Úr: Békességetek lesz néktek és mindenkinek,
aki az õ szívének keménysége
szerint jár; ezt mondták: Nem jön tireátok
veszedelem! Ezék. 13,10. Zak. 10,2.
18.Mert ki állott az Úr tanácsában, és
ki látta és hallotta az Õ Igéjét? Ki figyelmezett
az Õ Igéjére és hallotta azt?
Jób 15,8. Csel. 22,14. 1Kor. 2,16.
19. Ímé, az Úrnak szélvésze nagy haraggal
kitör, és a hitetlenek fejére forgószél
zúdul. rész 30,23.
20. Nem szûnik meg az Úrnak
haragja, míg meg nem valósítja és míg
be nem teljesíti szívének gondolatait;
az utolsó napokban értitek meg e dolog
értelmét. 1Móz. 49,1. 2Kir. 23,26. Dán. 2,28.
21. Nem küldöttem e prófétákat, de õk
futottak, nem szólottam nékik, mégis
prófétáltak.
22. Ha tanácsomban állottak volna,
akkor az én Igéimet hirdették volna az
én népemnek, és eltérítették volna õket
az õ gonosz útjaikról, és az õ cselekedetüknek
gonoszságától.
23. Csak a közelben vagyok-é én Isten?
Azt mondja az Úr, és nem vagyok-é Isten
a messzeségben is? 1Kir. 20,23. Zsolt. 113,6.
24. Vajon elrejtõzhetik-é valaki a rejtekhelyeken,
hogy én ne lássam õt? Azt
mondja az Úr, vajon nemtöltöm-é én be
amennyet és a földet? aztmondja az Úr.
1Kir. 8,27. 2Krón. 2,6. 16,9. Zsolt. 139,7. Péld. 15,11.
25. Hallottam, amit a próféták mondanak,
akik hazugságot prófétálnak az én
nevemben,mondván: Álmot láttam, álmot
láttam.
26.Meddig lesz ez a hazugságot prófétáló
próféták szívében, akik az õ szívük
csalárdságát prófétálják? Zsid. 4,13.
27. Akik el akarják az én népemmel
felejtetni az én nevemet az õ álmaikkal,
amelyeket egymásnak beszélnek, miképpen
az õ atyáik elfeledkeztek az én nevemrõl
a Baálért? Bír. 3,7. 8,33. 34.
28. A próféta, aki álomlátó, beszéljen
álmot; akinél pedig az én Igém van,
beszélje az én Igémet igazán.Mi köze van
a polyvának a búzához? azt mondja az Úr.
2Kor. 2,17. 1Pét. 4,10.
29. Nem olyan-é az én Igém, mint a
tûz? Azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó
pöröly? rész 5,14. 20,9.
30. Azért ímé én a prófétákra támadok,
azt mondja az Úr, akik az én beszédeimet
ellopják egyik a másikától. 5Móz. 18,20.
31. Ímé, én a prófétákra támadok, azt
mondja az Úr, akik felemelik nyelvüket
és azt mondják: Az Úr mondja! Ésa. 30,10.
32. Ímé, én a prófétákra támadok, akik
hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az
Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az
én népemet az õ hazugságaikkal és hízelkedéseikkel,
holott én nem küldtem õket,
sem nem parancsoltam nékik, és használni
sem használtak e népnek, azt mondja
az Úr.
33.Mikor pedig megkérdez téged e
nép, vagy a próféta, vagy a pap, mondván:
Micsoda az Úr jövendölése? Akkor
mondd meg nékik azt: Mi a jövendölés?
Az, hogy elvetlek titeket, aztmondja az Úr.
34. Amely próféta vagy pap, vagy község
azt mondja: Ez az Úr jóslata, meglátogatom
azt az embert és annak házát.
35.Mindenki eztmondja az õ barátjának
és mindegyik az õ atyjafiának:Mit felel az
Úr? És mit szólt az Úr?
JEREMIÁS KÖNYVE 23. 759
36. És az Úr jövendölését ne emlegessétek
többé, mert mindenkinek terhes lesz
az õ szava, ha elforgatjátok az élõ Istennek,
a Seregek Urának, a mi Istenünknek
beszédét. Csel. 13,10. 11. Gal. 1,7. 8.
37. Ezt mondjad a prófétának: Mit felelt
néked az Úr és mit szólt az Úr?
38. Hogyha az Úr jóslatát említitek, tehát
ezt mondja az Úr: Mivelhogy ti e
szót mondottátok: Ez az Úr jóslata, jóllehet
küldék tihozzátok, akik ezt mondják:
Ne mondjátok: Ez az Úr jóslata;
39. Ezért ímé én elfeledlek titeket, és
kigyomlállak titeket, és a várost, amelyet
néktek és a ti atyáitoknak adtam, elvetem
az én orcám elõl. Hós. 4,6.
40. És örökkévaló szégyent és örökkévaló
gyalázatot hozok tireátok, amely
felejthetetlen.
Látomás a két kosár fügérõl
24 Látomást mutata nékem az Úr, és
ímé, két kosár füge volt letéve az Úr
temploma elõtt, miután Nabukodono-zor
babiloniai király Jékóniást, Joákim-nak, a
Júda királyának fiát és Júdának feje-delmeit
és az ácsokat és kovácsokat fog-ságra
hurcolá Jeruzsálembõl, és elvitte õket
Babilonba. 2Kir. 24,12. 2Krón. 36,10.
2. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak,
amilyenek az elõször érõ fügék; a
másik kosárban pedig igen rossz fügék
voltak, sõt ehetetlenek a rosszaság miatt.
3. És monda az Úr nékem: Mit látsz te
Jeremiás? És mondék: Fügéket. A jó fügék
igen jók, de a rosszak igen rosszak,
sõt rosszaságuk miatt ehetetlenek.
4. És szóla az Úr nékem, mondván:
5. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Mint
ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem
a Júda foglyait, akiket e helyrõl a
Kaldeusok földjére vitettem, az õ javukra.
6. És õket szemmel tartom az õ javukra,
és visszahozom e földre, és megépítem
és el nem rontom, és beplántálom
és ki nem szaggatom. Zak. 13,9. Zsid. 2,11.
7. És szívet adok nékik, hogy megismerjenek
engem, hogy én vagyok az Úr,
és õk én népemmé lesznek, én pedig
Istenükké leszek, mert teljes szívükbõl
megtérnek hozzám. rész 30,22. 5Móz. 30,6.
8. És amilyenek a rossz fügék, amelyek
ehetetlenek a rosszaság miatt, azt mondja
az Úr, olyanná teszem Sedékiást, a Júda
királyát, és az õmaradékát, és az õ fejedelmeit,
és Jeruzsálem maradékát, akik itt
maradnak e földön, és azokat, akik Egyiptom
földjén laknak.
9. És kiteszem õket rettegésnek, veszedelemnek
a föld minden országában;
gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak
és szidalomnak minden helyen, ahová
kiûzöm õket. Zsolt. 44,13.
10. És fegyvert, éhséget és döghalált
bocsátok reájuk mindaddig, amíg elfogynak
a földrõl, amelyet nékik adtam, és az
õ atyáiknak.
A hetvenéves fogság
25 Az a beszéd, amely lõn Jeremiás-hoz
az egész Júda népe felõl, Joá-kim
negyedik esztendejében; aki fia vala
Jósiásnak, a Júda királyának, az elsõ esztendejében
Nabukodonozornak a babilo-ni
királynak;
2. Amelyet szóla Jeremiás próféta az
egész Júda népéhez és Jeruzsálem minden
lakosához, mondván:
3. Jósiásnak tizenharmadik esztendejétõl
fogva, aki fia vala Amonnak, a Júda
királyának, e napig, vagyis huszonhárom
esztendõ óta, szóla az Úr nékem, és
szólottam én néktek, jó reggel szóltam,
de nem hallgattátok.
4. És elküldte azÚr tihozzátokminden õ
szolgáját, a prófétákat, jó reggel elküldte,
de nem hallgattátok, és fületeket sem hajtottátok
a hallásra. 2Krón. 36,15.
5. Ezt mondták: Térjetek meg már
mindnyájan a ti gonosz útjaitokról és a ti
gonosz cselekedeteitekbõl, hogy lakhassatok
a földön, amelyet az Úr adott néktek
és a ti atyáitoknak öröktõl fogva örökké.
2Kir. 17,13.
6. És ne járjatok idegen istenek után,
hogy szolgáljatok nékik és imádjátok
õket, és ne ingereljetek fel engem a ti
kezeitek munkájával, hogy veszedelmet
ne hozzak rátok.
7. De nemhallgattatok reám, aztmondja
az Úr, hogy felingereljetek engem a ti kezeitek
munkájával a ti veszedelmetekre.
760 JEREMIÁS KÖNYVE 23. 24. 25.
8. Azért ezt mondja a Seregeknek Ura:
Mivelhogy nem hallgattatok az én beszédemre:
9. Ímé, kiküldök én és felveszem északnak
minden nemzetségét, azt mondja az
Úr, és Nabukodonozort, a babiloni királyt,
az én szolgámat, és behozom õket e földre
és ennek lakóira és mind e körül való
nemzetekre, és elvesztem õket és csodává
és szörnyûséggé teszem õket és örökkévaló
pusztasággá. Dán. 5,19.
10. És elveszem tõlük az öröm szavát,
a vigasság szavát, a võlegény szavát és a
menyasszony szavát, a malmok zörgését
és a szövétnek világosságát. Jel. 18,23.
11. És ez egész föld pusztasággá és
csodává lészen, és e nemzetek a babiloni
királynak szolgálnak hetven esztendeig.
Babilon pusztulása
12. És mikor eltelik a hetven esztendõ,
meglátogatom a babiloni királyon és az õ
népén az õ álnokságukat, azt mondja az
Úr, és a káldeai földön, és örökkévaló
pusztasággá teszem azt.
2Kir. 24,1. Ezsdr. 1,1. Ésa. 13,19. Dán. 9,2.
13. És végbeviszem azon a földön mindazokat,
amiket szóltamfelõle,mindazt, ami
meg van írva e könyvben, amelyet prófétált
Jeremiás az összes nemzetek felõl.
14.Mert õrajtuk is uralkodnakmajd sok
nemzetek és nagy királyok, ésmegfizetek
nékik az õ cselekedeteik szerint és az õ
kezeiknek munkája szerint.
15.Mert ezt mondotta az Úr, Izraelnek
Istene nékem: Vedd el kezembõl e harag
borának poharát, és itasd meg vele mindama
nemzeteket, akikhez én küldelek
téged.
16. Hogy igyanak, részegüljenek meg
és bolondoskodjanak a fegyver miatt,
amelyet én közéjük bocsátok.
Jób 21,20. Náh. 3,11.
17. És elvevém a pohárt az Úr kezébõl,
ésmegitatámmindama nemzeteket, akikhez
külde engem az Úr:
18. Jeruzsálemet és Júda városait, az õ
királyait és fejedelmeit, hogy pusztasággá,
csodává, szörnyûséggé és átokká tegyemõket,
amint emai napon van: Gal. 3,13.
19. A fáraót, Egyiptomkirályát, az õ szolgáit
és fejedelmeit és minden õ népét,
20. És minden egyveleg népet, és az Úz
földjének minden királyát, és a filiszteusok
földjének minden királyát, és Askalont,
Gázát, Akkaront és Azótusnak maradékait,
21. Edómot,Moábot és az Ammon fiait,
22. És Tírusznak minden királyát és
Szidónnak minden királyát és a szigeteknek
minden királyát, akik túl vannak a
tengeren,
23. Dedánt és Témánt és Búzt és mindazokat,
akik lenyírott üstökûek, 1Móz. 25,3.
24. És Arábiának minden királyát és
az egyveleg nép minden királyát, akik a
pusztában laknak, 2Krón. 9,14. Ezék. 30,5.
25. És Zimrinek minden királyát és
Elámnak minden királyát és a médusok
minden királyát,
26. És északnakminden királyát,mind a
közelvalókat, mind a távolvalókat, egyiket
a másikra, és a földnek minden országát,
amelyek e föld színén vannak; Sésák királya
pedig ezek után iszik.
27. Azért ezt mondd nékik: Ezt mondja
a Seregek Ura, Izraelnek Istene: Igyatok
és részegüljetek meg, okádjatok és hulljatok
el, és fel ne keljetek a fegyver elõtt,
amelyet én küldök közétek. Hab. 2,16.
28. És ha majd a te kezedbõl nem akarják
elvenni a pohárt, hogy igyanak belõle,
ezt mondd nékik, így szól a Seregek Ura:
Meg kell innotok.
29.Mert ímé, a város ellen, amely az én
nevemrõl neveztetik, az ellen veszedelmet
indítok, ti pedig egészen megmenekültök-
é?Nemmenekültök,mert én fegyvert
hozok e földnek minden lakosára, azt
mondja a Seregek Ura, Luk. 23,31. 1Pét. 4,17.
30. Te pedig prófétáld meg nékik mind
e szókat, és ezt mondd nékik: Az Úr a
magasságból harsog, és az Õ szent lakhelyébõl
dörög, harsanva harsog az Õ
házára, riogatva kiált, mint a szõlõtaposók,
e föld minden lakosa ellen. Jóel 3,2.
31. Elhat e harsogás a földnek végére,
mert pere van az Úrnak a pogányokkal, Õ
minden testnek ítélõ bírája, a hitetleneket
fegyverre veti, azt mondja az Úr. Hós. 4,1.
JEREMIÁS KÖNYVE 25. 761
32. Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem
indul egyik nemzettõl a másik
nemzetre, és nagy szélvész támad a föld
széleitõl. Mik. 6,2.
33. És azon a napon az Úrtól levágatnak
a föld egyik végétõl fogva a föld másik végéig;
nem sirattatnak meg, és össze sem
hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok
lesznek a földnek színén, mint a ganéj.
34. Jajgassatok pásztorok, és kiáltsatok,
és heverjetek a porban, ti vezérei a nyájnak,
mert eljön a ti megöletéseteknek és
szétszóratástoknak ideje, és elhullotok,
noha drága edények vagytok.
35. És nincs hová futniuk a pásztoroknak,
és menekülniük a nyáj vezéreinek.
36. Hallatszik a pásztorok kiáltozása és
a nyáj vezéreinek jajgatása, mert elpusztította
az Úr az õ legeltetõ helyüket.
37. Elpusztultak a békességes legeltetõ
helyek az Úr felgerjedt haragja miatt.
Zsolt. 97,1–3. Ésa. 66,15. Zsid. 12,29.
38. Elhagyta azokat, mint az oroszlán
az õ barlangját, mert pusztasággá lett az
õ földjük a zsarnoknak dühe miatt és az õ
felgerjedt haragja miatt.

Jeremiást elfogják
26 A Jojákim uralkodásának kezde-tén,
aki fia vala Jósiásnak, a Júda
királyának, e szót szólá azÚr,mondván:
2. Ezt mondja az Úr: Állj az Úr házának
pitvarába, és mondd el Júdának minden
városából azoknak, akik imádkozni jönnek
az Úr házába, mindazokat az Igéket, amelyeket
parancsoltam néked, hogy mondd
el nékik. Egy szót se hagyj el!
5Móz. 11,19.Mát. 28,20. Csel. 20,27.
3. Hátha szót fogadnak, és mindenki
megtér az õ gonosz útjától, akkor megbánom
a veszedelmet, amelyet nékik
okozni gondoltam az õ cselekedeteik
gonoszsága miatt. Jón. 3,8.
4. És mondd meg nékik: Így szól az Úr:
Ha nem hallgattok reám, hogy az én
törvényeim szerint járjatok, amelyet
elõtökbe adtam,
5. Hogy hallgassatok a prófétáknak, az
én szolgáimnak beszédére, akiket én küldék
hozzátok, és pedig jó reggel küldém,
de nem hallgattatok rájuk:
6. Akkor e házat hasonlóvá teszem Silóhoz,
e várost pedig a föld minden
nemzetének átkává. 5Móz. 23,5. Gal. 3,13.
7. Hallák pedig a papok és próféták és
az egész község Jeremiást, amint ez
Igéket szólá az Úr házában.
8. És lõn, mikor elvégezé Jeremiás a
beszédet, amelyet az Úr parancsolt vala
mind az egész néphez szólania, megragadák
õt a papok és a próféták és az egész
nép, mondván: Halállal kell lakolnod!
9. Miért prófétáltál az Úr nevében,
mondván: Olyan lesz e ház, mint Siló,
és e város elpusztul, lakatlanná lesz? És
összegyûle az egész nép Jeremiás ellen
az Úrnak házában.
10. De meghallák ezeket a Júda fejedelmei,
és felmenének a király házából az
Úrnak házába, és leülének az Úr új
kapujának ajtajában. 2Kir. 15,35.
11. És szólának a papok és a próféták a
fejedelmeknek és az egész népnek,mondván:
Halálra méltó ez az ember, mert
e város ellen prófétált, amint füleitekkel
hallottátok. Mát. 26,66.
12. És szóla Jeremiás mindazoknak a
fejedelmeknek és az egész népnek,mondván:
AzÚr küldött engem, hogy prófétáljak
e ház ellen és e város ellen mind e szókkal,
amelyeket hallottatok.
13.Most azért jobbítsátok meg a ti útjaitokat
és cselekedeteiteket, és hallgassatok
az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára, és
az Úr megbánja a veszedelmet, amellyel
fenyegetett titeket. Jóel 2,13. Jón. 3,9.
14. Én magam pedig ímé kezetekben
vagyok, cselekedjetek velem, amint jónak
és amint helyesnek tetszik néktek.
15. De jól tudjátok meg, hogy ha megöltök
engem, ártatlan vér száll tireátok és
e városra és ennek lakosaira, mert bizony
az Úr küldött el engem hozzátok, hogy a
ti füleitekbe mondjam mind e szókat.
Jeremiás szabadonbocsátása
16. És eztmondták azok a fejedelmek és
az egész község a papoknak és prófétáknak:
Nem méltó ez az ember a halálra,
mert az Úrnak, ami Istenünknek nevében
szólt nékünk!
762 JEREMIÁS KÖNYVE 25. 26.
17. Felkelének az ország vénei közül is
némely férfiak, és szólának az egész öszszegyûlt
népnek, mondván: Csel. 5,34.
18. A móreseti Mikeás prófétált Ezékiásnak,
a Júda királyának idejében, és szóla az
egész Júda népének, mondván: Ezt mondja
a Seregeknek Ura: A Siontmegszántják,
mint szántóföldet, és Jeruzsálemelpusztul,
és e háznak hegyét erdõ növi be; Mik. 1,1.
19.Megölte-é azért õt Ezékiás, Júdának
királya és az egész Júda? Nem félte-é az
Urat? Nemkönyörgött-é az Úrnak? És nem
megbánta-é az Úr a veszedelmet, amellyel
fenyegette õket? És mi olyan nagy veszedelmet
vonnánk a mi életünkre?
2Móz. 32,14. 2Sám. 24,16. 2Krón. 32,26. Csel. 5,39.
20. Volt egy másik ember is, aki az Úr
nevében prófétált, Uriás, Semájának fia,
Kirját-Jeárimból, és prófétált e város ellen
és a föld ellen, egészen a Jeremiás beszéde
szerint.
21. Ésmeghallá Jojákimkirály ésminden
vitéze és minden fejedelme az õ beszédeit,
és halálra kerestette õt a király; demeghallá
Uriás és megijedt, és elfutott és átment
Egyiptomba. 1Kir. 19,3. 2Krón. 16,10. 24,21.
22. És Jojákim király embereket küldött
Egyiptomba, Elnátánt, az Akbor fiát, ésmás
férfiakat vele együtt Egyiptomba.
23. És kihozták Uriást Egyiptomból és
Jojákim király elé vitték, aki megöleté õt
fegyverrel, holttestét pedig a köznép temetõjébe
vetteté. Mát. 23,31.
24. De Ahikámnak, a Sáfán fiának keze
Jeremiással lõn, hogy ne adják õt a nép
kezébe halálra. 2Kir. 22,14.
Jeremiás igát vesz a nyakába
27 A Jojákimuralkodásának kezdetén,
aki fia vala Jósiásnak, a Júda királyának,
az Úr ilyen szavakat szólt Jeremiáshoz,
mondván:
2. Így szól az Úr nékem: Csinálj magadnak
köteleket, és jármot és vedd azokat a
nyakadba.
3. És küldd azokat Edóm királyához és
Moáb királyához, az Ammon fiainak királyához,
Tírusz királyához és Szidón királyához
a követek által, akik eljönnek Jeruzsálembe
Sedékiáshoz, Júdának királyához,
4. És parancsold meg nékik, hogy
mondják meg az õ uraiknak: Ezt mondja
a Seregeknek Ura, Izraelnek Istene, ezt
mondjátok a ti uraitoknak:
5. Én teremtettem a földet, az embert
és a barmot, amelyek e föld színén
vannak, az én nagy erõmmel és az én
kinyújtott karommal, és annak adom
azt, aki kedves az én szemeim elõtt:
Zsolt. 115,15. 16. 146,6. Ésa. 42,5. 12. Dán 4,17.
6. És most én odaadom mind e földeket
Nabukodonozornak, a babiloni királynak,
az én szolgámnak kezébe; sõt a mezei
állatokat is néki adom, hogy néki szolgáljanak.
Dán 5,19.
7. És néki és az õ fiának és unokájának
szolgálminden nemzetmindaddig,míg el
nem jön az õ földjének is ideje, és szolgálnak
néki sok nemzetek és nagy királyok.
8. Azt a nemzetet és azt az országot pedig,
amely nemszolgál néki, Nabukodonozornak,
a babiloni királynak, és aki nem
teszi nyakát a babiloni király jármába: Fegyverrel
és éhséggel és döghalállal verem
meg azt a nemzetet, aztmondja az Úr,míglen
kiirtom õket az õ kezével. Csel. 8,9. 13,6.
9. Ti azért ne hallgassatok a ti prófétáitokra,
se jövendõmondóitokra, se álommagyarázóitokra,
se varázslóitokra, se szemfényvesztõitekre,
akik eztmondják néktek:
Ne szolgáljatok a babiloni királynak.
10.Mert õk hazugságot prófétálnak néktek,
hogymessze vigyelek titeket a ti földetekbõl
és kiûzzelek titeket, és elvesszetek!
11. Azt a nemzetet pedig, amely nyakára
veszi a babiloni király jármát és szolgál
néki, az õ földjén hagyom, azt mondja az
Úr, és mûveli azt és lakozik benne.
12. Sõt Sedékiásnak, a Júda királyának
is mind e beszédek szerint szólottam,
mondván: Vegyétek nyakatokra a babiloni
királynak jármát, és szolgáljatok néki és
az õ népének, és éltek!
13.Miért halszmeg te és a te néped fegyver
miatt, éhség és döghalál miatt, amint
szólott az Úr az olyan néprõl, amely nem
szolgál a babiloni királynak? Ezék. 18,31.
14. Ne hallgassatok hát a próféták szavaira,
akik így szólnak néktek: Ne szolgáljatok
a babiloni királynak; mert õk
hazugságot prófétálnak néktek.
JEREMIÁS KÖNYVE 26. 27. 763
15.Mert nem küldöttem õket, azt mondja
az Úr, hanemõk az én nevemben hazugságot
prófétálnak, hogy kiûzzelek titeket,
és elvesszetek ti és a próféták, akik prófétálnak
néktek.
16. A papoknak és ez egész népnek is így
szóltam: Ezt mondja az Úr: Ne hallgassatok
a ti prófétáitok szavaira, akik prófétálnak
néktek, mondván: Ímé, az Úr házának
edényei visszahozatnak Babilonból most
mindjárt, mert hazugságot prófétálnak õk
néktek: 2Krón. 36,7. Dán. 1,2.
17. Ne hallgassatok rájuk; szolgáljatok a
babiloni királynak, és éltek; miért legyen
e város pusztasággá? Ezék. 18,31.
18. Ha õk próféták és ha náluk van az
Úrnak Igéje, imádkozzanak most a Seregek
Urának, hogy az edények, amelyek
még az Úr házában és a Júda királyának
házában és Jeruzsálemben maradtak, ne
jussanak Babilonba; 1Móz. 20,7. Jak. 5,16.
19.Mert ezt mondja a Seregek Ura az
oszlopok felõl, a tenger felõl, az állványok
felõl és az edények maradéka felõl, amelyek
még e városban maradtak,
20. Amelyeket el nem vitt Nabukodonozor,
a babiloni király, mikor fogságba vitte
Jékóniást, Jojákimnak, a Júda királyának
fiát Jeruzsálembõl Babilonba, és Júdának
és Jeruzsálemnek minden fõ népét;
2Kir. 24,14.
21. Bizony ezt mondja a Seregek Ura,
Izraelnek Istene az edények felõl, amelyek
megmaradtak az Úrnak házában és a Júda
királyának házában és Jeruzsálemben:
22. Babilonba vitetnek, és ott lesznek
mindama napig, amelyen meglátogatom
õket, aztmondja azÚr; és felhozomazokat,
és visszahozom azokat e helyre.
2Krón. 36,21. Ezsdr. 1,7. 5,15. 7,19.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 19
Tegnapi: 184
Heti: 19
Havi: 3 863
Össz.: 871 998

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 69.Jeremiás próféta könyve 14-27.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »