Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Hanániás a hamispróféta

28 És abban az esztendõben, Sedé-kiás,
Júda királya uralkodásának
kezdetén, a negyedik esztendõben, az ötödik
hónapban monda nékem Hanániás,
Azúrnak fia, a próféta, aki Gibeonból való
vala, az Úrnak házában, a papok és az egész
nép szemei elõtt,mondván:
2Tim. 3,8. 2Pét. 2,1.
2. Eztmondja a Seregek Ura, Izrael Istene,
mondván: Eltöröm a babiloni királynak
jármát.
3. Teljes két esztendõ múlva visszahozom
e helyre az Úr házának mindamaz
edényeit, amelyeket elvitt innen Nabukodonozor,
a babiloni király, és bevitt Babilonba.
2Kir. 24,13. 2Krón. 36,10. Dán. 1,2.
4. És Jékóniást, Jojákimnak, a Júda királyának
fiát ésmindama júdabeli foglyokat,
akik elvitettek Babilonba, visszahozom
én e helyre, azt mondja az Úr; mert
eltöröm a babiloni király jármát.
5. Akkor monda Jeremiás próféta Hanániás
prófétának a papok és az egész nép
szemei elõtt, amely ott áll vala az Úrnak
házában;
6.Mondá pedig Jeremiás próféta: Úgy
legyen, úgy cselekedjék az Úr, teljesítse
az Úr a te beszédeidet, amelyekkel prófétálád,
hogy az Úr házának edényei és a
foglyok is mind visszahozatnak Babilonból
e helyre,
7.Mindazáltal halld csak e beszédet, amelyet
én szólok néked és az egész népnek:
8. A próféták, akik elõttem és elõtted
eleitõl fogva voltak, sok ország ellen és
nagy királyságok ellen, hadról, veszedelemrõl
és döghalálról prófétáltak.
9. Amely próféta a békességrõl prófétál,
mikor beteljesedik a próféta beszéde,
akkor ismertetik meg a próféta, ha
az Úr küldötte-é azt valóban? Ésa. 8,20.
10. És vevé Hanániás próféta a jármot a
Jeremiás próféta nyakáról, és széttöré azt.
11. És szólaHanániás az egész nép elõtt,
mondván: Ezt mondja az Úr, így töröm le
Nabukodonozornak, a babiloni királynak
jármát két esztendei idõ múlva minden
nemzet nyakáról. És elméne Jeremiás
próféta a maga útjára. Ezék. 13,22. 22,28.
12. És szóla az Úr Jeremiásnak, miután
letöré Hanániás próféta a Jeremiás próféta
nyakáról a jármot, mondván:
13.Menj el, és beszélj Hanániással,
mondván: Ezeketmondja azÚr: A fajármot
eltörted, de csináltál helyébe vasjármokat.
14.Mert ezt mondja a Seregek Ura,
Izrael Istene: Vasjármot vetettem mind
e nemzetek nyakára, hogy szolgáljanak
764 JEREMIÁS KÖNYVE 27. 28.
Nabukodonozornak, a babiloni királynak,
és szolgálnak néki, sõt a mezei állatokat
is néki adom.
15. És monda Jeremiás próféta Hanániás
prófétának: Halld csak, Hanániás! Nem
azÚr küldött téged, és te hazugsággal biztatod
e népet. Ezék. 13,6.
16. Azért így szól az Úr: Ímé, én elküldelek
téged a föld színérõl, meghalsz ez
esztendõben, mert pártütõleg szóltál az
Úr ellen. 1Sám. 2,9.
Zsolt. 9,16. 34,21. Péld. 11,21. Náh. 1,2. 3.
Róm. 2,2–4. 12,19. Zsid. 9,27. 10,26. 27. 30. 12,29.
17. És meghala Hanániás próféta abban
az esztendõben, a hetedik hónapban.
Jeremiás levele a számûzöttekhez
29 Ezek ama levél szavai, amelyet
Jeremiás próféta külde Jeruzsálembõl
a fogságban való vének maradékainak,
és a papoknak és a prófétáknak, és
az egész népnek, amelyet fogva vitt vala el
Nabukodonozor JeruzsálembõlBabilonba.
2.Miután Jékóniás király és a királyné
és az udvari szolgák, Júda és Jeruzsálem
fejedelmei és az ács és a kovácsmester
kijövének Jeruzsálembõl. 2Kir. 24,12.
3. Elasának a Sáfán fiának, és Gamariának
a Hilkiás fiának keze által, akiket Sedékiás,
Júda királya küldött Nabukodonozorhoz,
a babiloni királyhoz Babilonba,
mondván:
4. Eztmondja a Seregek Ura, Izrael Istene
mindama foglyoknak, akiket Jeruzsálembõl
Babilonba vitettem:
5. Építsetek házakat és lakjatok azokban,
plántáljatok kerteket és egyétek
azoknak gyümölcseit.
6. Vegyetek magatoknak feleségeket és
szüljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat
is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig
adjátok férjhez, és szüljenek fiakat és leányokat,
és szaporodjatok meg ott, és meg
ne kevesedjetek.
7. És igyekezzetek a városnak jólétén,
amelybe fogságra küldöttelek titeket,
és könyörögjetek érette az Úrnak; mert
annak jóléte lesz a ti jólétetek.
8.Mert ezt mondja a Seregek Ura,
Izrael Istene: Ne hitessenek el titeket a
ti prófétáitok, akik közöttetek vannak, se
a ti jövendõmondóitok, és ne figyelmezzetek
a ti álmaitokra, amelyeket álmodoztok.
9.Mert õk hamisan prófétálnak néktek
az én nevemben, nemküldöttemõket, azt
mondja az Úr. Ef. 5,6.
10.Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik
Babilonban a hetven esztendõ, meglátogatlak
titeket és betöltöm rajtatok az
én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket
e helyre. 2Krón. 36,21. 22. Dán. 9,2.
11.Mert én tudom az én gondolataimat,
amelyeket én felõletek gondolok,
azt mondja az Úr; békességnek és nem
háborúságnak gondolata, hogy kívánatos
véget adjak néktek.
12. Akkor segítségre hívtok engem, és
elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak
titeket. rész 33,3.
Zsolt. 50,15. 145,19. Dán. 9,3.
13. És kerestek engem és megtaláltok,
mert teljes szívetekbõl kerestek engem.
5Móz. 30,2. Zsolt. 32,6. 63,8.
Ésa. 62,6. 7.Mát. 7,7. 11. 12. Zsid. 11,6. Jak. 5,16.
14. És megtaláltok engem, azt mondja
az Úr, és visszahozlak a fogságból, és
összegyûjtelek titeket minden nemzet
közül és mindama helyekrõl, ahová
kiûztelek titeket, azt mondja az Úr, és
visszahozlak e helyre, ahonnan számkivetettelek
titeket.
5Móz. 4,7. Zsolt. 32,6. Ésa. 43,5. 55,6.
15. Mert ezt mondjátok: Támasztott
nékünk az Úr prófétákat Babilonban is.
16.Mert ezt mondja az Úr a királynak,
aki Dávid székében ül, és az egész népnek,
amely e városban lakik, tudniillik a ti
atyátok fiainak, akik nem mentek el veletek
a fogságra:
17. Ezt mondja a Seregek Ura: Ímé, én
reájuk küldöm a fegyvert, az éhséget és a
döghalált, és olyanokká teszem õket, amilyenek
a keserû fügék, amelyek a rosszaság
miatt ehetetlenek.
18. És üldözöm õket fegyverrel, éhséggel
és döghalállal, és rettenetessé teszem
õket a föld minden országára, átokká és
csodává és szörnyûséggé és mindama
nemzetnek gúnyává, amelyek közé kivetettem
õket. 5Móz. 23,5. Neh. 13,2.
JEREMIÁS KÖNYVE 28. 29. 765
19. Azért mert nem hallgattak az én beszédeimre,
azt mondja az Úr, amelyeket
üzentem nékik az én szolgáim, a próféták
által, jó reggel elküldvén, de nem hallgattátok,
azt mondja az Úr.
20. Ti azért, ti foglyok, halljátok meg az
Úrnak szavát mindnyájan, akiket Jeruzsálembõl
Babilonba küldtem. Ámós 3,6.
21. Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael
Istene Akhábra aKolája fiára, és Sedékiásra
aMahásiás fiára, akik hamisan prófétálnak
néktek az én nevemben: Ímé, én odaadom
õket Nabukodonozornak, Babilon
királyának kezébe, és szemeitek láttára
megöli õket. 2Pét. 2,1.
22. És mindazokról vesznek átokformát
a Júdából való foglyok, akik Babilonban
vannak, mondván: Tegyen téged az Úr
olyanná, mint Sedékiást és mint Akhábot,
akiket tûzzel égetettmeg a babiloni király.
4Móz. 23,8. 20. Ésa. 1,18. Dán. 3,6.Mik. 7,19.
23. Mert istentelenséget cselekedtek
Izraelben, és paráználkodtak az õ felebarátjaik
feleségével, és az én nevemben
hazugságot szóltak, amit nem parancsoltam
nékik. Én pedig tudom azt, és bizonyság
vagyok, azt mondja az Úr!
Sof. 3,4.Mal. 3,5. Zsid. 4,13.
24. A nehelámiti Semájának is szólj, ezt
mondván:
25. Így szól a Seregeknek Ura, az Izrael
Istene, mondván: Mivelhogy te levelet
küldöttél a magad nevével az egész
néphez, amely Jeruzsálemben van, és
Sofóniás paphoz, a Mahásiás fiához; és
az összes papokhoz, mondván: 2Kir. 25,18.
26. Az Úr tett téged pappá Jojáda pap
helyébe, hogy felügyelõk legyenek az Úr
házában minden bolond férfiún, és prófétálni
akarón, hogy vessed ezt a tömlöcbe
és a kalodába. 2Kir. 9,11. Csel. 26,24.
27.Most azért, miért nem dorgáltad
meg az anatóthbeli Jeremiást, aki néktek
prófétál; 4Móz. 16,3. Csel. 4,17.
28. Sõt még hozzánk küldött Babilonba,
ezt mondván: Hosszú lesz az! Építsetek
házakat és lakjatok bennük, plántáljatok
kerteket és éljetek azok gyümölcseivel.
29. És elolvasá Sofóniás pap e levelet
a Jeremiás próféta hallására.
30. És szóla az Úr Jeremiásnak, mondván:
31. Küldj el mind a foglyokhoz, mondván:
Ezt mondja az Úr a nehelámiti Semája
felõl: Mivelhogy prófétált néktek
Semája, holott én nem küldtem õt, és
hazugsággal biztatott titeket;
32. Azért ezt mondja az Úr: Ímé, én
megfenyítema nehelámiti Semáját és az õ
magvát; nem lesz néki embere, aki lakjék
e nép között, és nem látja a jót, melyet én
az én népemmel cselekszem, azt mondja
az Úr; mert az Úr ellen való szót szólott.
2Móz. 20,5. Róm. 2,8.

Izrael és Júda megváltásáról
és a Messiás eljövetelérõl
30 Az a szó, amelyet szólott az Úr
Jeremiásnak,mondván:
2. Eztmondja azÚr, Izrael Istene,mondván:
Mindama szókat, amelyeketmondottamnéked,
írdmegmagadnak könyvben;
3.Mert ímé, eljönnek a napok, azt
mondja az Úr, és visszahozom az én
népemet, az Izraelt és Júdát, azt mondja
az Úr, és visszahozom õket arra a
földre, amelyet az õ atyáiknak adtam,
és bírni fogják azt.
Ésa. 60,4. Ezék. 39,25. Ámós 9,14.
4. Ezek pedig azok a szavak, amelyeket
az Úr Izrael és Júda felõl szólott.
5. Ezt mondta ugyanis az Úr: A félelemnek,
rettentésnek szavát hallottuk, és
nincs békesség.
6. Kérdjétek meg csak és lássátok, ha
szül-e a férfi? Miért látom minden férfi
kezét az ágyékán,mintegy gyermekszülõét,
és miért változtak orcáik fakósárgává?
7. Jaj! Mert nagy az a nap annyira, hogy
nincs hozzá hasonló; és háborúság ideje
az Jákóbon; de megszabadul abból!
Dán. 12,1. Jóel 2,11. Ámós 5,18. Sof. 1,14.
8. És azon a napon, azt mondja a
Seregek Ura, letöröm majd az õ igáját
a te nyakadról, köteleidet leszaggatom,
és nem szolgálnak többé idegeneknek.
Ésa. 10,27. 14,25.
9. Hanem szolgálnak az Úrnak, az õ
Istenüknek, és Dávidnak az õ királyuknak,
akit feltámasztok nékik. Ésa. 55,3.
Ezék. 34,23. Hós. 3,5. Luk. 1,69. Csel. 2,30. 13,23.
766 JEREMIÁS KÖNYVE 29. 30.
Veled vagyok, hogy megtartsalak téged
10. Te azért ne félj, oh én szolgám
Jákób, azt mondja az Úr, se ne rettegj
Izrael; mert ímhol vagyok én, aki megszabadítlak
téged a messze földrõl, és
a te magodat az õ fogságának földjébõl;
és visszatér Jákób és megnyugoszik,
és bátorságban lesz, és nem lesz, aki
megháborítsa. Ésa. 41,13. 43,5.
11.Mert veled vagyok én, azt mondja
az Úr, hogy megtartsalak téged. Mert
véget vetek minden nemzetnek, akik
közé kiûztelek téged, csak néked nem
vetek véget, hanem megfenyítelek téged
ítélettel, mert nem hagylak egészen büntetés
nélkül. Zsolt. 6,1. Ésa. 43,2–5. Ámós 9,8.
12.Mert eztmondja azÚr: Veszedelmes
a te sebed, gyógyíthatatlan a te sérülésed.
13. Senki sincsen, aki megítélje a te
ügyedet, hogy bekösse sebedet, orvosságok
és balzsam nincsenek számodra.
14. Elfeledkezett rólad minden szeretõd,
és nem keres téged, mert megvertelek
ellenséges veréssel, kegyetlen ostorozással,
a te bûnödnek sokaságáért,
és hogy eláradtak a te vétkeid.
15.Miért kiáltozol a te sebed miatt?
Veszedelmes a te sérülésed? A te bûnöd
sokaságáért és vétkeidnek eláradásáért
cselekedtem ezeket veled.
16. Azért mindazok, akik benyelnek
téged, elnyeletnek, és valamennyi ellenséged
mind fogságra jut, és a te fosztogatóidat
kifosztottakká, és minden te
zsákmánylóidat zsákmánnyá teszem.
Ésa. 41,11.
17.Mert egészségessé teszlek téged,
és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja
az Úr. Mert számkivetettnek hívtak
téged, Sion; nincs, aki tudakozódjék
felõle.
Zsolt. 23,3. 51,12. Péld. 4,20–22. 16,24. Ésa. 58,8.
18. Ezt mondja az Úr: Ímé, visszahozom
Jákób sátorának foglyait, és könyörülök
az õ hajlékain, és a város felépíttetik az õ
magas helyén, és a palota a maga helyén
marad. Zsolt. 102,13.
19. És hálaadás és öröm szava jön ki
belõlük, és megsokasítom õket és meg
nem kevesednek, megöregbítem õket és
meg nem kisebbednek. Ésa. 35,10. Zak. 10,8.
Az õ gyülekezete
erõsen megáll az én orcám elõtt
20. És az õ fiai olyanok lesznek, mint
eleintén, és az õ gyülekezete erõsenmegáll
az én orcám elõtt, de megbüntetem
mindazokat, akik nyomorgatták õt.
Ésa. 1,26.
21. És az õ fejedelme õbelõle támad, és
az õ uralkodója belõle jön ki, és magamhoz
bocsátom õt, hogy közeledjék hozzám,
mert kicsoda az, aki szívét arra
hajtaná, hogy hozzám jöjjön, azt mondja
az Úr. 1Móz. 49,10. 4Móz. 16,5. Zsolt. 65,4.
22. És népemmé lesztek, én pedig a
ti Istenetek leszek. rész 32,38.
2Móz. 6,7. Ezék. 36,28. Hós. 2,23. Zak. 13,9.
23. Ímé, az Úrnak szélvésze, haragja tör
elõ, és a rohanó szélvész a hitetlenek fejére
zúdul.
24. Nem szûnik meg az Úr felgerjedt
haragja,míg végbe nemviszi, ésmígmeg
nem valósítja az Õ szívének gondolatait.
Az utolsó napokban értitek meg e dolgot.
Örökkévaló szeretettel szeretlek téged
31 Az idõben, monda az Úr, Izrael
minden nemzetségének Istene
leszek, és õk az én népemmé lesznek.
2. Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a
pusztában a fegyvertõl megmenekedett
nép, az Isten õelõttemenvén, hogymegnyugtassa
õt, az Izraelt.
2Móz. 33,14. 4Móz. 10,33.
5Móz. 1,33. Józs. 1,13. Zsolt. 95,11. Ésa. 63,14.
3.Messzünnen is megjelent nékem az
Úr. Mert örökkévaló szeretettel szerettelek
téged, azért terjesztettem reád az
én irgalmasságomat. 5Móz. 4,37. Zsolt. 118,5.
Ésa. 43,4. Hós. 11,4.Mal. 1,2. Róm. 5,5. 11,28.
4. Újra felépítlek téged, és felépülsz,
oh Izrael leánya. Újra felékesíted magadat,
dobokkal és vigadók seregében jössz ki.
2Móz. 15,20. Bír. 11,34. Zsolt. 138,3. Hab. 2,2.
5.Még szõlõket plántálsz Samariának
hegyein; akik plántálják a plántákat, élnek
is azok gyümölcsével. Ésa. 65,21. Ámós 9,14.
6.Mert lészen egy nap, mikor a pásztorok
kiáltanak az Efraim hegyén: Keljetek
fel, és menjünk fel Sionba az Úrhoz, a mi
Istenünkhöz. Ésa. 2,3.Mik. 4,2.
JEREMIÁS KÖNYVE 30. 31. 767
7.Mert ezt mondja az Úr: Énekeljetek
Jákóbnak vigassággal, és ujjongjatok a
nemzetek fejének. Hirdessétek dicséretét,
és mondjátok: Tartsd meg Uram a
Te népedet, az Izrael maradékát.Ésa. 12,5.
8. Ímé, én elhozom õket észak földjébõl,
és összegyûjtöm õket a földnek
széleirõl, közöttük lesz vak, sánta, viselõs
és gyermekszülõ is lesz velük, mint nagy
sereg jönnek ide vissza. Ezék. 34,13.
9. Siralommal jönnek és imádkozva
hozom õket, vezetem õket a vizek folyásai
mellett egyenes úton, hol el nem
esnek, mert atyja leszek az Izraelnek,
és az Efraim nékem elsõszülöttem.
2Móz. 4,22. Zsolt. 126,5. Ésa. 35,8. 43,19. 49,10.
10. Halljátok meg az Úrnak szavát, ti
pogányok, és hirdessétek a messzevaló
szigeteknek, és ezt mondjátok: Aki elszórta
az Izraelt, Õ gyûjti õt össze, és
megõrzi, mint a pásztor a maga nyáját.
Ésa. 40,11. Ezék. 34,12.
11.Mert megváltotta az Úr Jákóbot, és
kimentette a nálánál erõsebbnek kezébõl.
Ésa. 44,23. 48,20. 49,24.
12. És eljönnek és énekelnek a Sion
ormán, és futnak az Úrnak javaihoz,
búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája
felé, és életük olyan lesz, mint a megöntözött
kert, és nem bánkódnak többé.
Ésa. 35,10. 58,11. 65,19.Hós. 3,5. Ján. 16,22. Jel. 7,17.
13. Akkor vigadoz a szûz a seregben, és
az ifjak és a vének együttesen, és az õ siralmukat
örömre fordítom, és megvigasztalom
és felvidámítom õket az õ bánatukból.
14. És a papok lelkét megelégítem
kenettel, és az én népem eltelik javaimmal,
azt mondja az Úr.
15. Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott
Rámában, sírás és keserves jajgatás;
Rákhel siratta az õ fiait, nem akart megvigasztaltatni
az õ fiai felõl, mert nincsenek.
1Móz. 42,13.Mát. 2,17.
16. Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza
szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól,
mert meglesz a te cselekedetednek
jutalma, azt mondja az Úr, hiszen
az ellenség földjébõl térnek vissza.
17. Jövendõdnek is jó reménysége
lészen, aztmondja azÚr,mert fiaid visszajönnek
az õ határaikra.
18. Jól hallottam, hogy panaszkodott
Efraim: Megvertél engem és megverettetém,
mint a tanulatlan tulok; téríts meg
engem és megtérek, mert te vagy az Úr,
az én Istenem. Csel. 3,26. 5,31. Róm. 2,4.
19.Mert azután, hogy megtérítettél engem,
megbántam bûnömet, és miután
megismertem magamat, combomat vertem;
szégyenkezem és pirulok, mert viselem
az én ifjúságomnak gyalázatát.
20. Avagy nem kedves fiam-é nékem
Efraim? Avagy nem kényeztetett gyermek-
é? Hiszen valahányszor ellene
szóltam, újra megemlékeztem õróla,
azért az én bensõ részeim megindultak
õrajta, bizony könyörülök rajta, azt
mondja az Úr! Ésa. 57,18. 63,15. Hós. 11,8.
21. Rendelj magadnak útjelzõket, rakj
útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre,
az útra, amelyen mentél, jöjj vissza
Izraelnek leánya, jöjj vissza ide a te városodba!
22.Meddig bujdosol, oh szófogadatlan
leány? Mert az Úr új rendet teremt e
földön. Asszony környékezi a férfit.
23. Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael
Istene: Újra e szókatmondjákmajd a Júda
földjén és az õ városaiban, mikor visszahozom
az õ foglyaikat: Áldjon meg
téged az Úr, oh igazságnak háza, oh
szent hegy!
24. És ott lakoznakmajd Júda ésminden
õ városa, a szántóvetõk és baromtartók
együttesen. Zsolt. 122,5–8. Ésa. 1,19. Zak. 8,3.
25.Mert megitatom a szomjú lelket,
és minden éhezõt megelégítek. Ján. 4,10.
26. Ezért vagyok ébren és vigyázok, és
az én álmom édes nékem. Péld. 3,24. Én. 5,2.
27. Ímé, eljönnek a napok, aztmondja az
Úr, és bevetem az Izrael házát és a Júda
házát embernek magvával és baromnak
magvával. Ezék. 36,9. Hós. 2,23.
28. És amiképpen gondom volt arra,
hogy kigyomláljam és elrontsam, letörjem
és pusztítsam és veszedelembe sodorjam
õket, azonképpen vigyázok arra,
hogy megépítsem és beplántáljam õket,
azt mondja az Úr!
29. Ama napokban nem mondják többé:
Az atyák ették meg az egrest, és a fiak
foga vásott el bele. JerSir. 5,7. Ezék. 18,2.
768 JEREMIÁS KÖNYVE 31.
30. Sõt inkábbmindenki amaga gonoszságáért
hal meg; minden embernek, ki
megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el
bele. 5Móz. 24,16. 2Kir. 14,6.
2Krón. 25,4. Ezék. 18,4. Gal. 6,5. 7.
31. Ímé, eljönnek a napok, azt mondja
az Úr; és új szövetséget kötök az Izrael
házával és a Júda házával.
Ezék. 37,26. Zsid. 8,8. 10,16. 17.
32. Nemama szövetség szerint, amelyet
az õ atyáikkal kötöttemaz napon, amelyen
kézen fogtam õket, hogy kihozzam õket
Egyiptomföldjébõl, de akikmegrontották
az én szövetségemet, noha én férjük maradtam,
azt mondja az Úr. 5Móz. 1,31. Ján. 1,17.
33. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet
e napok után az Izrael házával kötök, azt
mondja az Úr: Törvényemet az õ belsejükbe
helyezem, és az õ szívükbe írom
be, és Istenükké leszek, õk pedig népemmé
lesznek. Zsolt. 40,8.
Ezék. 11,19. 36,26. 27. Róm. 2,29. 2Kor. 3,3. 5,17.
34. És nem tanítja többé senki az õ felebarátját,
és senki az õ atyjafiát, mondván:
Ismerjétek meg az Urat, mert õk mindnyájan
megismernek engem, kicsinytõl
fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert
megbocsátom az õ bûneiket, és vétkeikrõl
többé meg nem emlékezem.
Ésa. 27,9. 54,13.Mik. 7,18.
Ján. 6,45. Csel. 10,43. Róm. 11,27.
35. Ezt mondja az Úr, aki adta a napot,
hogy világítson nappal, aki törvényt
szabott a holdnak és a csillagoknak,
hogy világítsanak éjjel, aki felháborítja
a tengert és annak habjai zúgnak, Seregek
Ura az Õ neve: 1Móz. 1,16. Ésa. 51,15.
36. Ha eltûnnek e törvények elõlem, azt
mondja az Úr, az Izraelnek magva is
megszakad, hogy soha énelõttem nép ne
legyen. Zsolt. 148,6. Ésa. 54,9. 10.
37. Ezt mondja az Úr: Ha megmérhetik
az egeket ott fenn, és itt alant kifürkészhetik
a föld fundamentumait: Én is megutálom
Izraelnek minden magvát, mindazokért,
amiket cselekedtek, azt mondja
az Úr! Csel. 5,31. 26,18. Róm. 11,2–5. 26. 27.
38. Ímé eljönnek a napok, azt mondja
az Úr, és felépíttetik a város az Úrnak a
Hanániel tornyától a szeglet kapujáig.
39. És kijjebb megy még a mérõkötél
azzal átellenben a Garéb hegyéig, és lefordul
Góhat felé. Ezék. 40,3. Zak. 2,1.
40. És a holttesteknek és a hamunak
egész völgye, és az egész mezõ a Kidron
patakig, a lovak kapujának szegletéig kelet
felé az Úr szent helye lesz, nemrontatik el,
sem el nem pusztíttatik soha örökké.
2Krón. 23,15. Neh. 3,28. Jóel 3,17.
Jeremiás mezõt vesz
a visszajövetel jeléül
32 Az a szó, amelyet szóla az Úr
Jeremiásnak, Sedékiásnak, a Júda
királyának tizedik esztendejében: Ez az
esztendõ a Nabukodonozor tizennyolca-dik
esztendeje. 2Kir. 25,1.
2. És akkor megszállotta vala a babiloni
király serege Jeruzsálemet, és Jeremiás
próféta elzárva volt a tömlöcnek pitvarában,
amely a Júda királyának házában
vala.
3.Mert Sedékiás, a Júda királya záratta
be õt, mondván: Miért prófétálsz te, ezt
mondván: Ezt mondta az Úr: Ímé, én e
várost a babiloni király kezébe adom és
beveszi azt?
4. És Sedékiás, a Júda királya, meg nem
menekszik a káldeusok kezébõl, hanem a
babiloni király kezébe adatik, és ennek
szája szól amannak szájával, és ennek
szemei látják amannak szemeit.
5. És Babilonba viszi Sedékiást és ott
lesz mindaddig, míg meg nem látogatom
õt, azt mondja az Úr, hogyha hadakoztok
a káldeusok ellen, nem lesz jó dolgotok.
6. És monda Jeremiás: Szólott az Úr
nékem, ezt mondván:
7. Ímé, Hanameél, Sallumnak, a te nagybátyádnak
fia hozzád megy, mondván:
Vedd meg az én mezõmet, amely Anatótban
van, mert téged illet vér szerint, hogy
megvegyed. 3Móz. 25,24. Ruth 4,4.
8. Eljöve azért hozzám Hanameél, az én
nagybátyámnak fia, az Úr beszéde szerint
a tömlöc pitvarához, és monda nékem:
Kérlek, vedd meg az én mezõmet, amely
Anatótban, a Benjámin földjén van, mert
téged illet, mint örököst, és tereád néz
vér szerint is, vedd meg hát magadnak.
Akkor észrevevém, hogy az Úr szava ez.
JEREMIÁS KÖNYVE 31. 32. 769
9. Azért megvevém Hanameéltõl, az
én nagybátyámnak fiától a mezõt, amely
Anatótban van, és kifizettem néki a pénzt,
tizenhét ezüst siklust. Zak. 11,12.
10. És beírám levélbe és megpecsétlém,
és tanúkat is állíték, és megmérém
a pénzt mérlegen.
11. Ezután kezembe vevém a vétel felõl
való levelet, amely meg vala pecsételve
a parancsolat és törvények szerint, és a
közönséges levelet is.
12. És a vétel felõl való levelet odaadám
Báruknak, a Néria fiának, aki Mahásiás
fia vala, Hanameélnek, az én nagybátyám
fiának szemei elõtt, és a tanúk szemei
elõtt, akik be voltak írva a vétel felõl való
levélbe, mindama júdaiak szemei elõtt,
akik ülnek vala a tömlöc pitvarában.
13. És parancsolék Báruknak azok szemei
elõtt, mondván:
14. Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael
Istene: Vedd fel e leveleket, ezt a vételi
levelet, mind a bepecsételtetett, mind a
közönséges levelet, és tedd azokat cserépedénybe,
hogy sok ideig elálljanak.
15.Mert ezt mondja a Seregek Ura,
Izrael Istene: Még házakat, mezõket és
szõlõket fognak venni e földön.
16. És könyörgék az Úrnak,miután odaadám
a vétel felõl való levelet Báruknak,
a Néria fiának, mondván:
17. Ah, ah, Uram Isten! Ímé, Te teremtetted
a mennyet és földet a Te nagy hatalmaddal
és a Te kiterjesztett karoddal,
és semmi sincs lehetetlen elõtted!
1Móz. 18,14. 2Kir. 19,15.
Zsolt. 102,25. Ésa. 40,26–29. Zak. 8,6.
Mát. 19,26.Márk 10,27. Luk. 1,37. Róm. 4,21.
18. Aki irgalmasságot cselekszel ezeríziglen,
és aki az atyák bûnéért az õ fiaik
keblében fizetsz meg õ utánuk, Te nagy
Isten, Te hatalmas, akinek neve Seregek
Ura! rész 31,30. 4Móz. 23,8. 20. 5Móz. 23,5. 24,16.
2Kir. 14,6. 2Krón. 25,4. Neh. 13,2. Zsolt. 109,17.
18. 28. Ésa. 9,6. Ezék. 18,19–22.Mik. 7,19. Gal. 3,13.
19. Nagy tanácsú és hatalmas cselekedetû,
akinek szemei jól látják az emberek
fiainak minden útjait, hogy kinekkinek
megfizess az õ útjai szerint, és az
õ cselekedeteinek gyümölcse szerint;
Jób 34,21. Péld. 5,21. Ésa. 28,29. Gal. 6,7.
20. Aki jeleket és csodákat tettél Egyiptom
földjén és mind e napig, mind Izrael
földjén, mind az embereken, és nevet
szerzettél magadnak, amint ez mai nap is
megvan. 2Móz. 9,16. Ésa. 63,12.
21. És kihoztad a Te népedet, az Izraelt
Egyiptom földjébõl jelekkel és csodákkal,
és hatalmas kézzel, és kinyújtott karral, és
nagy rettegtetéssel. 2Móz. 6,6.
2Sám. 7,23. 1Krón. 17,21. Zsolt. 136,11.
22. És nékik adtad e földet, amely felõl
megesküdtél az õ atyáiknak, hogy adsz
nékik tejjel és mézzel folyó földet. rész 11,5.
2Móz. 3,8. 17. 5Móz. 1,8. Zsolt. 105,9–11.
23. És bementek és birtokolták azt,
mindazáltal nem hallgattak a Te szódra,
és nemjártak a Te törvényeidben, amiket
parancsoltál nékik, hogymegcselekedjék,
azokból semmit sem cselekedtek, azért
mind e gonoszt rájuk borítottad. Neh. 9,26.
24. Ímé, a sáncok a városhoz érnek,
hogy bevegyék azt, és e város odaadatik a
káldeusok kezébe, akik megostromolják
ezt fegyverrel, éhséggel és döghalállal. És
amit szóltál, meglett, ímé látod is.Józs. 23,15.
25. És mégis azt mondottad, Uram
Isten, nékem: Végy magadnak mezõt
pénzen, és legyenek tanúid felõle, holott
a város a káldeusok kezébe adatik.
26. És szóla az Úr Jeremiásnak, mondván:
27. Ímé, én az Úr, Istene vagyok minden
testnek, vajon van-é valami lehetetlen
nékem? 4Móz. 16,22. Zsolt. 115,3. Ésa. 64,8.
28. Azért ezt mondja az Úr: Ímé, én odaadom
e várost a káldeusok kezébe, és
Nabukodonozornak, a babiloni királynak
kezébe, hogy bevegye azt.
29. És bemennek a káldeusok, akik ostromolják
e várost, és e várost felgyújtják
tûzzel és felégetik azt, és a házakat is,
amelyeknek tetején füstöltek a Baálnak és
áldoztak idegen isteneknek, hogy engem
haragra ingereljenek.
30.Mert Izrael fiai és Júda fiai ifjúságuktól
fogva csak azt cselekedték, ami gonosz
az én szemeim elõtt, és az Izrael fiai csak
haragra gerjesztettek engem az õ kezeik
cselekedeteivel, azt mondja az Úr.
770 JEREMIÁS KÖNYVE 32.
31.Mert csak bosszúságomra és búsulásomra
volt e város, attól a naptól fogva,
amelyen építették azt, mind ez ideig, úgyhogy
el kell azt törölnöm az én színem
elõl.
32. Az Izrael fiainak és a Júda fiainak
minden bûnéért, amelyet cselekedtek,
hogy felháborítsanak engem, õk maguk,
az õ királyaik, fejedelmeik, papjaik és
prófétáik és Júda vitézei és Jeruzsálem
polgárai. Ésa. 1,4. Dán. 9,8.
33. És háttal fordultak felém és nem
arccal, és tanítottam õket jó reggel, és
noha tanítottam õket, nem voltak készek
az intés befogadására.
34. Sõt az õ utálatosságaikat behelyezték
a házba, amely az én nevemrõl neveztetik,
hogy megfertõztessék azt. Ezék. 8,5.
35. És magaslatokat emeltek a Baálnak,
a Ben-Hinnomvölgyében, hogymegáldozzák
fiaikat és leányaikat a Moloknak, amit
nem parancsoltam nékik, és még csak
nem is gondoltam, hogy ez utálatosságot
cselekedjék, hogy Júdát vétekre vigyék.
36. Ésmost azért aztmondja az Úr, Izrael
Istene e városnak, amely felõl ti mondjátok:
Odaadatik a babiloni király kezébe,
fegyver, éhség és döghalál miatt:
37. Ímé, én összegyûjtöm õket mindama
földekrõl, amelyekre kiûztem õket
haragomban, felgerjedésemben és nagy
bosszankodásomban, és visszahozom
õket e helyre, és lakni hagyom õket
bátorságban.
38. És népemmé lesznek nékem, én
pedig nékik Istenük leszek. Ezék. 11,19.
39. És adok nékik egy szívet és egy
utat, hogy mindenkor engem féljenek,
hogy jól legyen dolguk, nékik és az õ
fiaiknak õ utánuk. Ezék. 36,26. Róm. 2,29.
40. És örökkévaló szövetséget kötök
velük, hogy nem fordulok el tõlük és
a velük való jótéteménytõl, és az én
félelmemet adom az õ szívükbe, hogy
el ne távozzanak tõlem. rész 31,33.
Ésa. 54,8. 55,3. 61,8. Ezék. 37,26. 39,29.
41. És örvendezek bennük, ha jót
cselekedhetem velük és biztosan beplántálhatom
õket e földbe, teljes szívvel
és teljes lélekkel. 5Móz. 30,9. Ésa. 62,5.
65,19. Ámós 9,15.Mik. 7,8. Sof. 3,17. Csel. 10,38.
42.Mert ezt mondja az Úr: Amiképpen
ráhoztam e népre mind e nagy veszedelmet,
azonképpen hozom rájuk mindazt a
jót, amiket én õfelõlük mondok. Zak. 8,14.
43. És vesznek még mezõt e földön,
amely felõl ti ezt mondjátok: Pusztaság ez
emberek nélkül, barmok nélkül, és odaadatik
a káldeusok kezébe.
44. Pénzen vesznek mezõket, és beírják
a levélbe, és megpecsételik, és tanukat
állítanak a Benjámin földjén, Jeruzsálem
környékén és Júda városaiban, a hegyi
városokban és a síkföldi városokban és
a dél felé való városokban, mert visszahozom
az õ foglyaikat, azt mondja az Úr.
A Babilonból való szabadulásról
33 Másodszor is szóla az Úr Jeremiásnak,
mikor õ még fogva vala a tömlöc
pitvarában,mondván:
2. Ezt mondja az Úr, aki megteszi azt,
az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerõsítse
azt, Úr az Õ neve. Ésa. 37,26.
3. Kiálts hozzám és megfelelek, és
nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat,
amelyeket nem tudsz.
1Móz. 18,17. Zsolt. 50,15. 91,15. Ésa. 55,6. 7.
4.Mert ezt mondja az Úr, az Izrael
Istene, e városnak házai és a Júda királyának
házai felõl, amelyek lerontattak
kosokkal és fegyverrel.
5. Mikor elmentek, hogy vívjanak a
káldeusokkal, és hogy megtöltsék azokat
emberek holttesteivel, akiket én haragomban
és bosszúállásomban megöltem,
mivelhogy elrejtettem az én orcámat a
várostól az õ sok gonoszságukért:
6. Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot,
és meggyógyítom õket, és megmutatom
nékik a békesség és igazság
bõségét. rész 30,17. Zsolt. 37,11. 72,1. 7. Hós. 6,1.
7. És visszahozom Júdát és Izraelt a
fogságból, és felépítem õket, mint azelõtt.
8. És megtisztítom õket minden bûneiktõl,
amelyekkel vétkeztek ellenem, és
megbocsátom minden bûneiket, amelyekkel
vétkeztek ellenem, és amelyekkel
gonoszul cselekedtek ellenem.
rész 50,20. Zsolt. 51,2. Ésa. 44,22.
Ezék. 36,25. 37,21.Mik. 7,18. Zak. 13,1. Zsid. 9,13.
JEREMIÁS KÖNYVE 32. 33. 771
9. És ez a város lesz nékem híremre,
nevemre, örömömre, tisztességemre és
dicséretemre e földnek minden nemzetsége
elõtt, akik hallják mindama jót,
amelyet én cselekszem velük, és félni
és rettegni fognak mindama jóért és
mindama bõségért, amelyet én szerzek
nékik! 5Móz. 8,18. Jób 36,11. Zsolt. 35,27. 118,25.
Péld. 3,9. 10. Ésa. 60,5. Zak. 14,14. 2Kor. 8,9. 9,8.
10. Ezt mondja az Úr: Hallatszani fog
még e helyen, amely felõl ti ezt mondjátok:
Pusztaság ez, emberek nélkül és
barom nélkül való, a Júda városaiban
és Jeruzsálem utcáiban, amelyek elpusztíttattak
és ember nélkül és lakó nélkül
és oktalan állat nélkül vannak,
11. Örömnek szava és vigasság szava,
võlegény szava és menyasszony szava,
és azoknak szava, kik ezt mondják:
Dicsérjétek a Seregek Urát, mert jó
az Úr, mert az Õ kegyelme örökkévaló;
akik hálaáldozatot hoznak az Úr házába,
mert visszahozom e föld népét a
fogságból, mint annak elõtte, azt mondja
az Úr. 1Krón. 16,8. 2Krón. 5,13. Ezsdr. 3,11.
Zsolt. 107,22. 136,1. Zsid. 13,15. Jel. 12,11.
12. Ezt mondja a Seregek Ura: E puszta
helyen, amelyen nincs ember és barom,
és ennek minden városában pásztorok
fognak még lakozni, akik az õ juhaikat
terelgetik. rész 3,15.
13. A hegyi városokban, a síkföldi városokban,
a dél felõl való városokban, a
Benjámin földjén, Jeruzsálem környékén
és Júda városaiban még juhnyájak fognak
átmenni a számlálónak keze alatt,
azt mondja az Úr. 3Móz. 27,32.
Zsolt. 22,28. Ésa. 55,5. 60,22. Csel. 2,47. 9,31. 16,5.
14. Ímé, eljönnek a napok, aztmondja az
Úr, és megbizonyítom az én jó szómat,
amelyet az Izrael házának és a Júda
házának szóltam. Zsolt. 33,4. 9. 89,34.
Ésa. 14,24. 22,24. 25. Ezék. 12,28.
15. Azokban a napokban és abban
az idõben sarjasztok Dávidnak igaz
Sarjadékot, és jogot és megigazulást
szerez e földön.
16. Azokban a napokban megszabadul a
Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem,
és így hívják majd õt: Az Úr a mi Megigazulásunk.
5Móz. 33,28. Ésa. 45,17. 1Kor. 1,30. 2Kor. 5,21.
17.Mert ezt mondja az Úr: Nem vész ki
a Dávid férfi sarjadéka, aki az Izrael házának
székébe üljön. Zsolt. 89,29. Luk. 1,32.
18. És a lévita papok férfi sarjadéka sem
vész ki elõlem, aki égõáldozatot áldozzon,
és ételáldozatot égessen, és véresáldozatot
készítsen mindenkor. Róm. 12,1. 1Pét. 2,5.
19. És szóla azÚr Jeremiásnak,mondván:
20. Eztmondja azÚr:Ha felbonthatjátok
az én szövetségemet a nappal, és az én
szövetségemet az éjszakával, hogy se nap,
se éjszaka ne legyen az õ idejében: Ésa. 54,9.
21. Az én szolgámmal, Dáviddal való
szövetségemis felbomlik, hogy ne legyen
fia, aki uralkodjék az õ székében, és a lévita
papokkal, az én szolgáimmal. Zsolt. 89,37.
22.Mint az ég seregemeg nemszámlálható,
és a tenger fövenye meg nem mérhetõ,
úgy megsokasítom az én szolgámnak,
Dávidnakmagvát, és a lévitákat, akik
nékem szolgálnak. 1Móz. 15,5. 22,17.
23. És szóla azÚr Jeremiásnak,mondván:
24. Nem vetted észre, mit szóla e nép?
Mondván: A két nemzetséget, amelyet az
Úr kiválasztott vala, elveté, és az én népemet
megutálták úgy, hogy többé õelõttük
nem nemzet az.
25. Ezt mondja az Úr: Ha szövetségem
nem lesz a nappal és az éjszakával, és ha
nem szabtam törvényeket az égnek és a
földnek, 1Móz. 8,22. Zsolt. 74,16. 104,19.
26. Jákóbnak és az én szolgámnak,
Dávidnak magvát is elvetem, úgyhogy
az õ magvából senkit fel ne vegyenek, aki
uralkodjék Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak
magván: Mert visszahozom õket
a fogságból, és megkegyelmezek nékik.
Sedékiás sorsa megpecsételõdik
34 Az a beszéd, amelyet szólott az Úr
Jeremiásnak, mikor Nabukodonozor
a babiloni király és az egész serege és a
föld minden országa, amelyek az õ hatal-ma
alatt voltak, és a népek mind vívták vala
Jeruzsálemet ésminden városát,mondván:
2. Ezt mondja az Úr, az Izrael Istene:
Menj el, és mondd meg Sedékiásnak, a
Júda királyának: Ezt mondja az Úr: Ímé,
én odaadom e várost a babiloni király
kezébe, és felgyújtja ezt tûzzel.
772 JEREMIÁS KÖNYVE 33. 34.
3. És te el nem szaladsz az õ kezébõl,
hanem bizonnyal megfognak és kezébe
adnak, és a te szemeid meglátják a babiloni
királynak szemeit, és az õ szája a te
száddal szól, és bemégy Babilonba.
4. Mindazáltal halld meg az Úrnak
szavát Sedékiás, Júda királya; ezt mondja
az Úr tefelõled: Nem halsz meg fegyver
által.
5. Békességben halsz meg, és amint füstöltek
a te atyáidnak, az elõbbi királyoknak,
akik elõtted voltak, úgy füstölnek néked is,
és így siratnak téged: Jaj uram! Mert én
szóltam e szót, azt mondja az Úr.
2Krón. 16,14. 21,19. Dán. 2,46.
6. Ésmegmondá Jeremiás próféta Sedékiásnak,
a Júda királyának, mind e szavakat
Jeruzsálemben. 1Kir. 21,19.
7. A babiloni király serege pedig vívja
vala Jeruzsálemet és Júdának minden
városát, amelyekmegmaradtak vala, tudniillik
Lákist és Azekát, mert a Júda városai
közül csak ezek maradtak meg, mint erõsített
városok. 2Kir. 18,13. 2Krón. 14,5.
8. Ez a beszéd, melyet szóla az Úr Jeremiásnak,
minekutána Sedékiás király
szövetséget köte az egész jeruzsálembeli
néppel, szabadságot hirdetvén köztük.
2Móz. 21,2. Ésa. 1,17. 58,6.Mik. 2,1–3.
9. Hogy mindenki bocsássa szabadon
szolgáját és ki-ki az õ szolgálóleányát a
héber férfit és a héber leányt, hogy senki
ne szolgáltasson közöttük az õ júdabeli
atyjafiával. 3Móz. 25,39. Neh. 5,11.
10. És engedelmeskedtek mindnyájan a
fejedelmek és az egész nép, akik szövetséget
kötöttek, hogy mindenki szabadon
bocsássa az õ szolgáját és ki-ki az õ szolgálóleányát,
hogy senki azokkal ne szolgáltasson
többé; és engedelmeskedtek és
elbocsáták azokat.
11. De azután elváltozának, és visszahozák
a szolgákat és szolgálóleányokat,
akiket szabadon bocsátottak vala, és õket
szolgákká és szolgálóleányokká tevék.
12. És lõn az Úrnak szava Jeremiáshoz
az Úrtól, mondván:
13. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Én
szövetséget kötöttema ti atyáitokkal azon a
napon, amelyen kihoztam õket Egyiptom
földjérõl, a szolgálatnak házából,mondván:
14.Mikor a hét esztendõ eltelik, mindenki
bocsássa el az õ héber atyjafiát, aki
néked eladatott, és hat esztendeig szolgált
téged; bocsássad õt magadtól szabadon.
De nem hallgatának a ti atyáitok engem,
és fülüket sem hajtották erre.
2Móz. 21,2. 5Móz. 15,12.
15. És timamegtértetek, és igazat cselekedtetek
elõttem, mindenki szabadságot
hirdetvén az õ atyjafiának, és szövetséget
kötöttetek elõttemabban a házban, amely
az én nevemrõl neveztetett. 2Kir. 23,3.
16.De elváltoztatok, és beszennyeztétek
az én nevemet, és mindenki visszahozta
az õ szolgáját és ki-ki az õ szolgálóleányát,
kiket egészen szabadon bocsátottatok, és
igába vetettétek õket, hogy néktek szolgáitok
és szolgáló leányaitok legyenek.
2Móz. 20,7. 3Móz. 19,12.
17. Azért ezt mondja az Úr: Ti nem hallgattatok
reám, hogy mindenki szabadságot
hirdessen az õ atyjafiának és ki-ki az
õ felebarátjának. Ímé, én hirdetek néktek
szabadságot, azt mondja az Úr, a fegyverre,
a döghalálra és az éhségre, és odaadlak
titeket e föld minden országainak utálatára.
Mát. 7,2. Gal. 6,7. 1Thess. 4,6.
18. És odaadom a férfiakat, akik megszegték
az én szövetségemet, akik nem
teljesítették a szövetség pontjait, amelyet
elõttem kötöttek vala tulokkal, amelyet
ketté vágának és átmenének annak részei
között, Róm. 2,8.
19. Júdának fejedelmeit és Jeruzsálem
fejedelmeit, az udvari szolgákat és a papokat
és a földnekminden népét, akik átmentek
a tulok részei között:
20. Odaadomõket az õ ellenségeik kezébe,
és az õ életüket keresõk kezébe, és az
õ holttestük ez égi madaraknak és a föld
vadainak lesznek eledelévé.
21. Sedékiást, a Júda királyát és az õ
fejedelmeit is odaadom az õ ellenségeiknek
kezébe, és az õ életüket keresõk
kezébe, és a babiloni király seregének
kezébe, amely eltávozik tõletek.
22. Ímé, én parancsolok, azt mondja az
Úr, és visszahozom õket e városra, és
vívják azt, és beveszik és felgyújtják tûzzel,
és pusztasággá teszem Júda városait,
lakhatatlanokká. Ámós 3,6.

A rékábiták példaadó engedelmessége
35 Az a beszéd, amelyet szóla az Úr
Jeremiásnak, Jojákimnak, Jósiás,
Júda királya fiának idejében,mondván:
2.Menj el a rékábiták házához, és szólj
velük, és vidd be õket az Úr házába, a
kamarák egyikébe, és adj nékik bort inni.
2Sám. 4,2. 2Kir. 23,24.
3. ÉsmellémvevémJaazániát, Jeremiásnak
fiát, ki fia vala Habasániának, és az
õ rokonait és minden fiait és a rékábiták
egész háznépét.
4. És bevittem õket az Úr házába, a
Hanán fiainak a kamarájába, ki Igdaliásnak,
az Isten emberének fia vala, amely
a fejedelmek kamarája mellett vala, Mahásiásnak,
Sallumfiának kamaráján felül, aki
az ajtónak õrizõje vala.
5. És a rékábiták háza népének fiai elé
borral telt kancsókat és poharakat tevék,
és ezt mondám nékik: Igyatok bort!
6. És felelének: Nem iszunk bort, mert
Jónadáb, Rékábnak fia, ami atyánk parancsolta
nékünk, mondván: Ne igyatok ti
bort soha, se a ti fiaitok. Péld. 31,4.
7. Se házat ne építsetek, se vetést ne vessetek,
se szõlõt ne ültessetek, se ne tartsatok;
hanem sátorokban lakjatok teljes életetekben,
hogy sok ideig éljetek e földnek
színén, amelyben ti jövevények vagytok.
2Móz. 20,12. Ef. 6,2. 3.
8. És hallgattunk Jónadábnak a Rékáb
fiának, ami atyánknak szaváramindabban,
amiket parancsolt nékünk, hogy teljes életünkben
bort ne igyunk mi, a mi feleségeink,
a mi fiaink és a mi leányaink.
Péld. 1,8. Ef. 6,1. Kol. 3,20.
9. Se házakat ne építsünk, hogy azokban
lakjunk, se szõlõnk, se mezõnk, se vetésünk
ne legyen nékünk.
10. Hanem lakozzunk sátorokban. Hallgattunk
azért, és aszerint cselekedtünk,
amint nékünk Jónadáb, a mi atyánk megparancsolta
vala.
11.Mikor pedig feljõveNabukodonozor,
a babiloni király a földre, akkor ezt mondánk:
Jertek el, menjünk be Jeruzsálembe
a káldeai sereg elõtt és a szíriabeli sereg
elõtt; és Jeruzsálemben lakoztunk.
12. És szóla az Úr Jeremiásnak, mondván:
13. Így szól a Seregek Ura, az Izrael Istene:
Menj el, mondd meg a Júda férfiainak
és Jeruzsálemlakosainak:Nemveszitek-é
fel az intést, hogy hallgassatok az én beszédeimre?
Azt mondja az Úr.
14. Jónadábnak, a Rékáb fiának intései
teljesedtek, amelyekkelmegparancsolta az
õ fiainak, hogy bort ne igyanak, és mindez
ideig sem ittak bort; mert hallgattak az õ
atyjuk parancsolatjára; Én is szóltam néktek;
szóltam pedig jó reggel, de nem engedtetek
nékem. 2Krón. 36,15. Ésa. 30,9.
15. És elküldtem hozzátok minden én
szolgámat, a prófétákat, és pedig jó reggel
küldém, mondván: Kérlek, mindenki térjen
meg az õ gonosz útjáról, jobbítsátok
meg cselekedeteiteket, és idegen istenek
után ne járjatok, hogy nékik szolgáljatok,
és lakoztok a földön, amelyet néktek és a
ti atyáitoknak adtam, de fületeket semhajtátok
reá, és nem hallgattatok reám.
16.Mivelhogy Jónadábnak, a Rékáb fiának
fiai teljesítik az õ atyjuknak parancsolatját,
melyet parancsolt nékik, e nép
pedig nem hallgata reám;
17. Azért ezt mondja az Úr, a Seregek Istene,
az Izrael Istene: Ímé, én rábocsátom
Júdára és Jeruzsálemnek minden lakóira
mindama veszedelmet, amelyrõl szóltam
nékik; azért mert szóltam nékik, de nem
hallották, kiáltottamnékik, de nemfeleltek.
18. A rékábiták házának monda Jeremiás:
Ezt mondja a Seregek Ura, az Izrael
Istene: Mivelhogy hallgattatok Jónadábnak,
a ti atyátok parancsolatjára, és megtartottátok
minden parancsolatját, és úgy
cselekedtetek, amint meghagyta néktek:
19. Azért ezt mondja a Seregek Ura,
az Izrael Istene: Nem fogyatkozik el Jónadábnak,
a Rékáb fiának maradéka, aki
elõttem álljon mindenkor.
Jeremiás leíratja jövendöléseit
36 És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda
királyának negyedik esztendejében
is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván:
2. Végy elõ egy könyvet, és mind írd belé
a szókat, amiket én szóltamnéked az Izrael
és a Júda ellen és minden nemzet ellen,
a naptól fogva, amelyen szóltam néked a
Jósiás ideje ótamind e napig. Ésa. 8,1.
774 JEREMIÁS KÖNYVE 35. 36.
3. Hátha meghallja a Júda háza mindazokat
a veszedelmeket, amelyeket én
néki szerezni szándékozom, hogy mindenki
megtérjen az õ gonosz útjáról, és
megbocsássam az õ bûnüket és vétküket.
Ezék. 12,3. Jón. 3,8. Csel. 5,31. 1Tim. 1,15.
4. És elõhívá Jeremiás Bárukot, a Néria
fiát, és megírá Báruk a Jeremiás szája
után a könyvbe mindama szókat, amelyeket
az Úr szólott vala néki.
5. És parancsola Jeremiás Báruknak,
mondván: Én fogoly vagyok, nem mehetek
be az Úr házába.
6. Azért te menj be, és a könyvbõl,
amelyet az én számból írtál, olvasd el
az Úrnak szavait a népnek hallatára az
Úrnak házában böjti napon, és az egész
Júdának hallatára, akik felgyûlnek az õ
városaikból, olvasd el nékik.
3Móz. 16,29. 23,4. Neh. 8,14.
7. Hátha az Úr elé száll könyörgésük,
ésmindenki megtér az õ gonosz útjáról,
mert nagy az Úr haragja és felháborodása,
amellyel szólott az Úr e nép ellen!
5Móz. 31,16. 17.
8. Báruk pedig, a Néria fia, mind aszerint
cselekedék, amint néki Jeremiás próféta
megparancsolta vala, elolvasván a
könyvbõl az Úrnak szavát, az Úrnak házában.
9. És Jojákimnak a Jósiás fiának, Júda
királyának ötödik esztendejében, a kilencedik
hónapban böjtre hívták fel az Úr elé
az egész Jeruzsálem népét és az egész
népet, amely Júda városaiból jött vala fel
Jeruzsálembe. Bír. 20,26. 1Sám. 7,6. 2Krón. 20,3.
10. És elolvasá Báruk a könyvbõl Jeremiás
beszédeit az Úr házában Gamáriának,
az írástudó Sáfán fiának szobájában
a felsõ pitvarban, az Úr háza új kapujának
nyílásában az egész nép hallatára.
11. És hallá Mikeás, Gamáriának, a Sáfán
fiának fia az Úrnakminden beszédét a
könyvbõl.
12. És leméne a király házába az írástudó
szobájába, és ímé, ott ülnek vala
mind a fõemberek, Elisáma, az írástudó,
és Dalajás, Semájának fia, és Elnátán,
Akbórnak fia, és Gamária, Sáfánnak fia,
és Sedékiás, Hanániásnak fia, és a többi
fõember is.
13. És elbeszélé nékikMikeás mindazokat,
amelyeket hallott a könyvbõl, mikor
olvasá Báruk a nép hallatára.
14. Azért elküldék mind a fõemberek
Jéhudit, akiNatániának fia vala, aki Selémiának
fia vala, aki Kusinak fia vala, Bárukhoz,
mondván: A könyvet, amelybõl olvastál
a nép hallatára, vedd kezedbe, és jövel.
És kezébe vevé Báruk, a Néria fia a könyvet,
és elméne hozzájuk. Ezék. 2,6.
15. És mondának néki: Ülj le csak és
olvasd azt a mi fülünk hallatára, és elolvasá
Báruk fülük hallatára.
16. És mikor meghallák mind e szókat,
megrettenve tekintettek egymásra, és
mondának Báruknak: Bizony megjelentjük
mind e szókat a királynak. 1Sám. 3,11.
17. Bárukot pedig kérdezék, mondván:
Jelentsd meg csak nékünk, mimódon
írtad mind e szókat az õ szájából?
18. És monda nékik Báruk: Szájával
mondotta nékem mind e szókat, én pedig
beírtam e könyvbe tintával. Ésa. 8,12.
Mát. 10,16–32. Róm. 1,16. 1Pét. 3,14. 15.
19. És mondának a fõemberek Báruknak:
Menj el, rejtõzzél el te és Jeremiás,
és ne tudja senki, hol vagytok.
20. És elmenének a királyhoz a pitvarba,
és letevék a könyvet az írástudó Elisámának
szobájában, és elmondták mind e
szókat a király hallatára.
21. Elküldé a király Jéhudit, hogy hozza
el a könyvet; azért elhozá azt az írástudó
Elisámának szobájából, és elolvasá azt Jéhudi
a király hallatára és mindama fõemberek
hallatára, akik a király elõtt álltak.
22. A király pedig a téli házban ül vala a
kilencedik hónapban, és a tûz ég vala elõtte.
23. És mikor Jéhudi három vagy négy
levelet elolvasott vala, elmetélé azt az írástudónak
késével, és a tûzbe hajítá, amely
a tûzhelyen volt, mígnem az egész könyv
megége a tûzben, amely a tûzhelyen volt.
24. Nem rettentek meg, sem ruhájukat
nemszaggattákmeg a király és valamenynyi
szolgája, akik hallják valamind e szókat.
25. Sõt még Elnátán is és Delája és Gamária
kérék a királyt, hogy a könyvet ne
égesse meg, de nem hallgata rájuk.
Ésa. 43,25. 26. Jón. 3,6. Ef. 5,7. 11.
JEREMIÁS KÖNYVE 36. 775
26. Hanem meghagyá a király Jerákmeélnek,
aHammélek fiának, és Sérajának, az
Azriel fiának, és Selémiának, az Abdéel fiának,
hogy fogják el Bárukot, az írástudót,
és Jeremiás prófétát, de az Úr elrejté õket.
1Kir. 19,14. Zsolt. 34,19.Mát. 23,34. 37. 2Pét. 2,9.
27. Szóla pedig az Úr Jeremiásnak, miután
a király megégette vala a könyvet és a
beszédeket, amelyeket Báruk a Jeremiás
szájából írt, mondván: Péld. 21,30.
28. Térj vissza, végy magadnak más
könyvet, és írd belemind az elébbi szókat,
amelyek az elébbi könyvben voltak, amelyet
Jojákim, a Júda királya megégetett.
29. És Jojákimnak, a Júda királyának
monddmeg: Eztmondja az Úr: Te égetted
meg a könyvet,mondván:Miért írtál ilyen
szókat bele? Bizonyosan eljön a babiloni király,
és elveszti e földet, és kipusztít belõle
embert és állatot. Ámós 5,10.
30. Azért eztmondja az Úr Jojákimfelõl,
a Júda királya felõl: Nem lesz néki, aki
a Dávid székébe üljön, és az õ holtteste
elvettetik nappal a hévre, éjszaka pedig a
dérre. 2Kir. 24,8.
31. És megbüntetem õt, és az õ magvát,
és az õ szolgáit az õ bûneikért, és rájuk
bocsátom és a jeruzsálembeli polgárokra
és Júdának férfiaira mindazt a veszedelmet,
amelyrõl szólottam nékik, de nem
hallgattak meg. Ésa. 3,11.
32. Azért más könyvet vett Jeremiás,
és adá azt Báruknak, az írástudó Néria
fiának, és beírá abba a Jeremiásnak
szájából minden szavát annak a könyvnek,
amelyet Jojákim a Júda királya megégetett
a tûzben. És több dolgot is írának
bele, hasonlókat az elébbiekhez.
2Móz. 4,15. Róm. 16,22.
Jeremiás válasza a király követeinek
37 Uralkodott pedig Sedékiás király,
Jósiásnak fia, Kónia helyett, aki
Jojákimnak fia vala, kit Nabukodonozor,
a babiloni király királlyá tett Júdának földjén.
2Kir. 24,17. 2Krón. 36,10.
2. De nem hallgatá sem õ, sem az õ
szolgái, sem a föld népe az Úrnak szavát,
amelyet szólott Jeremiás próféta által.
2Krón. 36,12. 14. Péld. 29,12.
3. És elküldé Sedékiás király Júkált,
Selémiának fiát, és Sofóniást, Mahásiás
papnak fiát Jeremiás prófétához, mondván:
Kérlek, könyörögj miérettünk az
Úrnak, a mi Istenünknek. Csel. 8,24.
4. Jeremiás pedig be- és kimegy vala a
nép között, mert még nem vetették õt be
a tömlöcbe.
5. A fáraó serege pedig kijött Egyiptomból,
és a káldeusok, akik megszállották
Jeruzsálemet, meghallották e hírt felõlük,
és elhagyták Jeruzsálemet. 2Kir. 24,7.
6. És szóla az Úr Jeremiás prófétának,
mondván:
7. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Ezt
mondjátok a Júda királyának, aki elküldött
titeket hozzám, hogy megkérdezzetek:
Ímé, a fáraó serege, amely kijött a
ti segítségetekre, visszamegy Egyiptom
földjébe. Ésa. 36,6. Ezék. 17,17.
8. És visszatérnek a káldeusok, és ostromolják
e várost, és beveszik azt, és megégetik
tûzzel. Zsolt. 33,10.
Péld. 21,30. Ésa. 30,1–7. Ezék. 17,11–21.
9. Ezt mondja az Úr: Ne csaljátok meg
magatokat, mondván: Bizonyoson elmennek
mi rólunk a káldeusok; mert nem
mennek el.
10.Mert ha a káldeusoknak egész seregét
megveritek is, akik ostromolnak titeket,
és közülük csak néhány megsebesült
marad is, valamennyi felkél az õ sátorából,
és megégetik e várost tûzzel.
3Móz. 26,36–38. Ésa. 30,17.
Jeremiást fogságra vetik
11. Ésmikor a káldeusok serege elvonula
Jeruzsálem alól a fáraó serege miatt,
12. Jeremiás is kiindula Jeruzsálembõl,
menvén a Benjámin földjére, hogy osztályrészt
kapjon onnan a nép között.
13.Mikor pedig õ a Benjámin kapujához
ére és ott volt egy õr, akinek neve Jériás
vala, Selémiásnak fia, aki Hanániásnak
fia vala, megfogá az Jeremiás prófétát, és
monda: Te a káldeusokhoz szököl!
14. És monda Jeremiás: Hazugság!
Nem szököm a káldeusokhoz; de nem
hallgata rá. És Jériás megfogá Jeremiást,
és vitte õt a fejedelmekhez.
776 JEREMIÁS KÖNYVE 36. 37.
15. És a fejedelmek megharaguvának
Jeremiásra, és megvereték õt, és veték
a fogházba, az írástudó Jonatán házába,
mert azt rendelték fogháznak.
Mát. 21,35. Csel. 5,40. 23,2.
16.Mikor Jeremiás a tömlöcbe és a börtönbe
juta, és sok napig volt ott Jeremiás;
A király megmenti a prófétát
17. Akkor elkülde Sedékiás király és elõhozatá
õt, és megkérdezé a király a maga
házánál titkon, és monda: Van-é kijelentésed
az Úrtól? Akkor monda Jeremiás:
Van! És azt is mondá: A babiloni király
kezébe adatol. Márk 6,20.
18. Azután monda Jeremiás Sedékiás
királynak:Mit vétettemellened és a te szolgáid
ellen és e nép ellen, hogy a fogházba
vetettetek engem?
19. És hol vannak a ti prófétáitok, akik
prófétáltak néktek, mondván: Nem jön el
a babiloni király tiellenetek és e föld ellen?
20.Most halld csak, uramkirály, és hallgasd
meg az én könyörgésemet, és ne
küldj engem vissza az írástudó Jónatán
házába, hogy ott ne haljak meg.
21. Parancsolta azért Sedékiás király,
hogy vessék Jeremiást a tömlöc pitvarába,
és adjanak néki naponként egy-egy darab
kenyeret a sütõk utcájából, amíg minden
kenyér elfogy a városból. És ott marada
Jeremiás a tömlöc pitvarában.
Jeremiás a ciszternában
38 De meghallá Safátiás Mattánnak fia,
és Gedáliás Passúrnak fia, és Jukál a
Selémiás fia, és Passúr a Melékiás fia a
szókat, amelyeket szólott vala Jeremi-ás az
egész népnek,mondván: Csel. 4,2.
2. Ezt mondja az Úr: Aki megmarad e
városban, meghal fegyver miatt, éhség
miatt és döghalál miatt, aki pedig kimegy
a káldeusokhoz, él, és az õ élete nyereség
lesz néki és él.
3. Eztmondja az Úr: Bizonnyal a babiloni
király seregének kezébe adatik e város,
és beveszi azt.
4. És mondának a fejedelmek a királynak:
Kérünk, ölettesd meg ezt az embert,
mert megerõtleníti a vitézek kezeit, akik
megmaradtak a városban, és az egész nép
kezeit, hogy efféle szókat szól nékik,mert
ez az ember nem a nép megmaradására
igyekszik, hanem veszedelmére.
Zsolt. 37,12–40. Péld. 29,10. Ámós 7,10.
Hab. 1,4. Ján. 17,14. 2Tim. 4,3. 1Ján. 3,12. 13.
5. És monda Sedékiás király: Ám a ti
kezetekben van, mert a király semmit
sem tehet ellenetekre. Préd. 10,6.
6. Azért elvitték Jeremiást, hogy bevessék
Melkiásnak, a Hammélek fiának vermébe,
amely a tömlöc pitvarában vala; és
lebocsáták Jeremiást köteleken; a veremben
pedig nemvíz volt, hanemsár, és beesék
Jeremiás a sárba. JerSir. 3,53.Mát. 25,40.
7. És meghallotta Ebed-Melek, a szerecsen,
aki udvari szolga vala, õ pedig a király
házában vala, hogy Jeremiást a verembe
vetették, a király pedig a Benjámin-kapuban
ül vala. Zsolt. 68,31.
8. Kiméne azért Ebed-Melek a király
házából, és szóla a királynak, mondván:
Zsolt. 82,4. Péld. 14,25. Ésa. 58,6.
9. Uram, király! Gonoszul cselekedtek
azok az emberekmindazzal, amit Jeremiás
prófétával cselekedtek, akik õt a verembe
vetették; mert meghal ott éhen, mert nem
lesz ezután semmi kenyér e városban.
10. Parancsola azért a király Ebed-Meleknek,
a szerecsennek, mondván: Végy
magadhoz innét harminc embert, és vedd
fel Jeremiás prófétát a verembõl, mielõtt
meghalna.
11. Vett azért Ebed-Melekmagához harminc
embert, és beméne a király házába, a
kincstartó ház alá, és hoza onnét régi ruhadarabokat
és elszakadozott posztókat, és
alábocsátá azokat Jeremiásnak köteleken
a verembe.
12. És monda Ebed-Melek, a szerecsen,
Jeremiásnak: Tedd a régi és elszakadozott
ruhadarabokat hónod alá, a kötelek alá;
és úgy cselekedék Jeremiás.
Mát. 10,41.Márk 9,41. 1Kor. 1,27. Ef. 4,32.
13. Kivonták azért Jeremiást köteleken
és kihozák õt a verembõl, és lakék Jeremiás
a tömlöc pitvarában.
14. Elkülde pedig Sedékiás király, és
magához hozatá Jeremiás prófétát a harmadik
ajtóig,mely vala azÚrnak házában,
és monda a király Jeremiásnak: Téged
JEREMIÁS KÖNYVE 37. 38. 777
valamirõl kérdelek, semmi tagadást
benne ne tégy!
15.Monda pedig Jeremiás Sedékiásnak:
Ha megjelentem néked, avagy nem bizonyosan
megölsz-é engem? És ha tanácsot
adok, nem hallgatsz rám.
16. És megesküvék Sedékiás király
Jeremiásnak titkon, mondván: Él az Úr,
aki teremtette az életünk, hogy nem öllek
meg és nem adlak azoknak az embereknek
kezébe, akik keresik a te életedet!
Ésa. 42,5. Zak. 12,1. Csel. 17,25. 28. Zsid. 12,9.
17. Akkormonda Jeremiás Sedékiásnak:
Ezt mondja az Úr, a Seregek Istene, az
Izrael Istene: Ha kimégy a babiloni király
fejedelmeihez, élni fogsz, és e város nem
égettetik meg tûzzel, hanem élsz te és a
te házad népe. Mát. 16,25.
18. Ha pedig nem mégy ki a babiloni
király fejedelmeihez, akkor e város a káldeusok
kezébe adatik, felégetik ezt tûzzel,
te sem szaladsz el kezükbõl.
19.Monda Sedékiás király Jeremiásnak:
Félek én a júdabeliektõl, akik átszöktek a
káldeusokhoz, hátha azok kezébe adnak
engem, és csúfoskodnak rajtam!
1Sám. 31,4. 2Kir. 25,11. Péld. 29,25.
20. Ésmonda Jeremiás:Nemadnak; kérlek,
halldmeg az Úrnak szavát, amelyet én
mondok néked, és jó dolgod lesz, és élni
fogsz. Dán. 9,27. 2Kor. 6,1.
21. Ha pedig te kimenni nem akarsz: Ez
a szó, amelyet megjelentett nékem az Úr:
22. Ímé,minden asszony, akimegmaradt
a Júda királyának házában, kivitetik a babiloni
király fejedelmeihez; és ezt mondják
azok, hogymegcsaltak téged és erõt vettek
rajtad a te jóakaró embereid, a te lábaid
most beragadtak a sárba, õk pedig visszafordultak.
23. Azért minden feleségedet és gyermekedet
kiviszik a káldeusoknak, te sem
menekedel meg kezükbõl, hanem megfogatol
a babiloni király kezével, és e
várost felégeti tûzzel.
24.Monda pedig Sedékiás Jeremiásnak:
Senki se tudjon e szókról, és nem halsz
meg!
25. Ha meghallják a fejedelmek, hogy
beszéltemveled, és eljönnek hozzád és ezt
mondják néked: Mondd meg csak nékünk,
mit beszéltél a királynak, ne tagadj
el abból tõlünk és nem ölünk meg téged,
és mit monda néked a király?
26. Ezt mondd nékik: Alázatosan könyörgék
a királynak, hogy ne vitessen vissza
Jonatán házába, hogymeg ne haljak ott.
rész 37,15. 20.
27. És a fejedelmek mind elmenének
Jeremiáshoz és megkérdék õt, és egészen
úgy felele nékik, amint a király parancsolta,
és hallgatással elmenének tõle,
mert nem hallották a beszédet.
28. És ott marada Jeremiás a tömlöc
pitvarábanmind a napig, amelyen bevevék
Jeruzsálemet, és ott volt, mikor bevevék
Jeruzsálemet. 2Tim. 3,11.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 177
Heti: 865
Havi: 5 267
Össz.: 861 278

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 70.Jeremiás próféta könyve 28-38.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »