Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Jövendölés Babilon romlásáról
50 Az a szó, amelyet szóla azÚrBabi-lon
felõl és a káldeusok földje felõl,
Jeremiás próféta által. Ésa. 21,1. 47,1.
2. Hirdessétek a nemzetek között és hallassátok,
emeljétek fel a zászlót: Hallassátok
és el ne titkoljátok; ezt mondjátok:
JEREMIÁS KÖNYVE 49. 50. 789
790
Bevétetett Babilon, megszégyenült Bél,
letöretett Merodák, megszégyenültek az
õ faragott képei, letörettek az õ bálványai.
Ésa. 46,1.
3.Mert északról nép jön fel ellene, pusztává
teszi ez az õ földjét, és nem lesz, aki
lakozzék benne; embertõl fogva a baromig
elfutnak, elmennek. Ésa. 13,17.
4. Azokban a napokban, és abban az idõben,
azt mondja az Úr, eljönnek az Izrael
fiai, õk és a Júda fiai együtt, sírva jönnek és
mennek és keresik az Urat, az õ Istenüket.
Ezsdr. 3,12. Zsolt. 126,5. Hós. 1,11. 3,5. Zak. 12,10.
5. A Sion felõl kérdezõsködnek, arrafelé
fordítják orcájukat. Eljönnek és odaadják
magukat az Úrnak örök szövetségre,
amely feledhetetlen. 1Pét. 2,25.
6. Elveszett juhnyáj volt az én népem,
pásztorai félrevezették õket, a hegyekben
bujdostatták õket, hegyrõl halomra jártak,
elfelejtkeztek az õ tanyájukról.
7. Aki csak reájuk talált, emésztette õket,
és az õ elnyomóik ezt mondták: Nem vétkeztünk,
mert vétettek az Úr ellen, pedig
igazság otthona, atyáiknak reménysége
volt az Úr. Zsolt. 22,4. Zak. 11,5.
8. Fussatok ki Babilonból és jöjjetek
ki Káldea földjébõl, és olyanok legyetek,
mint a kecskebakok a nyáj elõtt;
Ésa. 48,20. Zak. 2,6. Jel. 18,4.
9.Mert ímé, én nagy nemzetek gyülekezetét
támasztom és hozom fel Babilonra
északnak földjérõl, és sorakoznak ellene,
legott bevétetik. Nyilai olyanok, mint a
legyõzhetetlen vitézé, aki nem tér vissza
sikertelenül.
10. És Káldea prédává lesz, akik prédára
vetik õt,mind betelnek vele, aztmondja az
Úr. Jel. 17,16.
11. Csak örüljetek, csak tomboljatok örökségem
elpusztítói: Csak ugrándozzatok,
mint a nyomtató tinó, és nyerítsetek,mint a
ménlovak. Ésa. 47,6.
12.Megszégyenül a ti anyátok, a ti szülõtök
igen csúffá lesz: Ímé, a nemzetek
seprejévé, pusztává, szárazfölddé, sivataggá
lesz.
13. Az Úr haragja miatt nem lakoznak
rajta, hanem egészen pusztasággá lesz,
aki csak átmegy Babilonon, álmélkodik és
sziszeget egész veresége felett.
14. Sorakozzatok köröskörül Babilon
ellen,mind ti ijjászok, lõjetek reá, ne kíméljétek
a nyilat; mert az Úr ellen vétkezett!
15. Kiáltsatok reá köröskörül, kezét adta,
lehullottak az õ szegletkövei, leromlottak
az õ kõfalai: Bizony az Úr büntetése ez;
büntessétek meg õt, és amint cselekedett,
úgy cselekedjetek vele.
Zsolt. 137,8. Ezék. 17,18. Jel. 18,6.
16. Vágjátok ki Babilonból a magvetõt
és aki sarlót fog aratás idején; a gyilkos
fegyver elõl mindenki az õ népéhez
szalad, ki-ki az õ földje felé fut. Ésa. 13,14.
17. Elszéledt juhnyáj az Izrael, oroszlánok
kergették szét; elõször benyelte õt
Asszíria királya, végre pedig ez a Nabukodonozor,
a babiloni király megtörte az õ
csontjait. 2Kir. 17,6. 24,10. 14. Jóel 3,2.
18. Azért ezt mondja a Seregek Ura, az
Izrael Istene: Ímé, énmegfenyítema babiloni
királyt és az õ földjét, miként megfenyítém
az asszíriai királyt.
19. És visszaviszem az Izraelt az õ lakhelyére,
és Básánban legel és a Kármelen,
és az Efraim hegyén és Gileádban megelégszik
az õ lelke. Ésa. 65,10. Ezék. 34,13.
20. Azokban a napokban és abban az
idõben, azt mondja az Úr, kerestetik az
Izrael bûne, de nem lesz; a Júda vétkei,
de nem találtatnak, mert kegyelmes leszek
azokhoz, akiket meghagyok.
Ésa. 43,25.Mik. 7,19.
Mát. 1,21. Csel. 5,31. 10,43. 26,18. Róm. 11,27.
21. A kétszer pártütõk földjére menj fel,
és a meglátogattatás lakóit irtsd ki, öljed
és irtsad õket, azt mondja az Úr, és mind
aszerint cselekedjél, amint parancsoltam
néked. Ésa. 10,6. Ezék. 23,23.
22. Harci zaj a földön és nagy romlás.
23. Hogy elmúlott és összetört az egész
föld pörölye! Milyen utálatossá lett Babilon
a nemzetek között. Ésa. 14,6.
24. Tõrbe ejtettelek téged, és meg is
fogattál Babilon, de nem tudtad, utolérettél
és megragadtattál, mert pörlekedtél
az Úrral. Ésa. 45,9. Dán. 5,30.
25. Felnyitotta az Úr az Õ tárházát, és
elõhozta az Õ haragjának szereit: Mert e
cselekedet az Úré, a Seregek Uráé Káldea
földjén. Ésa. 13,5.
JEREMIÁS KÖNYVE 50.
26. Törjetek reá a szélekrõl, nyissátok
fel az õ magtárait, tapodjátok õt, mint
a kévét, és irtsátok ki, hogy ne legyen
maradéka.
27. Döfjétek le minden tulkát, le velük
a vágóhídra! Oh jaj nékik; mert eljött az õ
napjuk, az õ megfenyíttetésük ideje!
Ésa. 34,7.
28. A futók és a Babilon földjébõl menekülõk
zaja megjelentik majd a Sionon az
Úrnak a mi Istenünknek bosszúállását,
az Õ templomáért való bosszúállását.
29. Gyûjtsetek össze Babilon ellen igen
sokat, mindenkit aki kézívet feszít, köröskörül
járjatok ellene tábort, hogy senki el
ne szaladhasson. Fizessetek meg néki az
õ cselekedete szerint, amint õ cselekedett,
úgy cselekedjetek vele; mert az Úr
ellen kevélykedett, az Izraelnek Szentje
ellen! Zsolt. 137,8. Ésa. 47,10. JerSir. 3,64.
30. Azért elhullanak az õ ifjai az õ utcáiban,
és minden vitéze elvész azon a
napon, azt mondja az Úr.
31. Ímé, én ellened vagyok, te kevély,
azt mondja az Úr, a Seregek Ura, mert
eljött a te napod, a temegfenyítésed napja.
32. És megbotlik a kevély és elesik, és
senki nem lesz, aki felköltse õt, és tüzet
gyújtok az õ városaiban, hogy megemészsze
azokat, akik körülötte vannak.Ésa. 26,5.
33. Ezt mondja a Seregek Ura:Megnyomoríttattak
az Izrael fiai és Júda fiai együtt
és mindnyájan, akik fogságra vitték õket,
beléjük ragadnak, nem akarják õket elbocsátani.
34. De az õ Megváltójuk erõs, Seregek
Ura az Õ neve, bizonnyal felveszi az õ
perüket, hogy megnyugtassa e földet, és
Babilon lakóit megrettentse.
Péld. 23,11. Ésa. 43,14. 47,4.Mik. 7,9. Jel. 18,8.
35. Fegyver lesz a káldeusokon, azt
mondja az Úr, Babilon lakóin és az õ fejedelmein
és az õ bölcsein. Ésa. 37,13. Dán. 5,30.
36. Fegyver lesz az õ varázslóin, ésmegbolondulnak;
fegyver lesz az õ vitézein, és
elijednek. Ésa. 44,25.
37. Fegyver lesz az õ lovain és szekerein
és az egész egyveleg népen, amely õbenne
van, és hasonlók lesznek az asszonyokhoz.
Fegyver lesz az õ kincsein, és elprédáltatnak.
Ezék. 30,5. Náh. 3,13.
38. Szárazság lesz vizein, és kiszáradnak,
mert bálványok földje az, és faragott
képekkel dicsekednek. Ésa. 44,27.
39. Azért sakálok lakoznak ott baglyokkal,
és struccmadárnak fiai lakoznak benne,
és soha többé nem lakják azt, és nem
lesznek lakosai nemzedékrõl nemzedékre.
Ésa. 13,20. 21. 34,14. Jel. 18,2.
40. Amint felforgatta Isten Szodomát és
Gomorrát és az õ szomszéd városait, azt
mondja az Úr, éppúgy nem lakik ott egy
ember sem, és embernek fia sem lakja
azt. 1Móz. 19,24. Ésa. 13,19. 2Pét. 2,6. Júd. 7.
41. Ímé, nép jött északról, és nagy
nemzet és sok király támad fel a föld
határaiból.
42. Ívet és pajzsot ragadnak, kegyetlenek
azok, és semmi irgalmasság nemlesz
bennük, szavuk mint a tenger zúgása, és
lovakon jönnek, mind viadalra készek
ellened, te Babilon leánya! Ésa. 5,30. 13,18.
43. Hallja a babiloni király az õ hírüket,
és kezei elesnek, szorongás fogja el õt,
fájdalom, mint a gyermekszülõt.
44. Ímé, mint a Jordán erdõségébõl való
oroszlán, úgy jön fel az örökzöld ligetre,
de hamar kiûzöm õt arról, és aki arra
választatott, azt teszem azon fejedelemmé,
mert kicsoda hasonlatos hozzám?
És ki szab nékem törvényt, és ki az a
pásztor, aki ellenem álljon?
45. Azért halljátok meg az Úr tervét,
amelyet Babilon ellen tervezett, és az Õ
gondolatait, amelyeket Káldea ellen gondolt.
Bizony elhajtják õket, a nyáj kicsinyeit,
és álmélkodik felettük a legelõ.
Zsolt. 33,11. Ésa. 14,24. 1Kor. 1,27.
46. Babilon bevételének zajától megindul
a föld, és kiáltása hallatszik a
nemzetek között! Jel. 18,9.
Babilont a médek elpusztítják,
a zsidók hazatérhetnek
51 Ezt mondja az Úr: Ímé, én pusztító
szelet támasztok Babilon ellen és
azok ellen, akik az én ellenségem szívé-ben
lakoznak. 2Kir. 19,7. Ésa. 47,1.
2. És szórókat küldök Babilon ellen, és
felszórják õt, és földjét kiüresítik, mert
mindenfelõl ellene lesznek a veszedelem
napján. Ésa. 41,16.Mát. 3,12.
JEREMIÁS KÖNYVE 50. 51. 791
3. A kézívesre kézíves vonja fel íját, és
arra, aki páncéljába öltözik. Ne kedvezzetek
ifjainak, öldössétek le egész seregét;
4. És essenek el megöletve a káldeusok
földjén, és átverve az õ utcáin.
5.Mert nem hagyatott el Izrael és Júda
az õ Istenétõl, a Seregek Urától, noha az
õ földjük rakva vétekkel az Izraelnek
Szentje ellen. Ésa. 54,7. 8. Zak. 1,16.
6. Fussatok ki Babilonból, és mindenki
mentse meg az õ életét, ne vesszetek
el az õ gonoszságáért,mert azÚr bosszúállásának
ideje ez, megfizet néki érdem
szerint.
7. Arany pohár volt Babilon az Úr kezében,
amely megrészegíté ez egész földet;
nemzetek ittak az õ borából, azért bolondultak
meg a nemzetek. Jel. 14,8. 17,4.
8. Hamar elesett Babilon és összeomlott,
jajgassatok felette, kössétek be
balzsammal az õ sebét, hátha meggyógyul!
Ésa. 21,9. 1Thess. 5,2. Jel. 14,8. 18,19.
9. Gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult
meg. Hagyjátok el õt, és menjünk
mindenki a maga földjére, mert az égig
hatott az õ ítélete, és felemelkedett a
felhõkig.
10. Kihozta az Úr a mi igazságainkat,
jertek és beszéljük meg Sionban az
Úrnak, a mi Istenünknek dolgát. Zsolt. 37,6.
11. Élesítsétek a nyilakat, töltsétek meg
a tegzeket; felindította az Úr a médiabeli
királyok szellemét, mert Babilon ellen
van az Õ gondolata, hogy elveszítse azt,
mert az Úr bosszúállása ez, az Õ templomáért
való bosszúállása. Ésa. 13,17.
12. Babilonnak kõfalain tûzzétek ki a
zászlót, erõsítsétek meg az õrséget,
szerezzetek vigyázókat, rendeljétek el a
leseket: Mert az Úr meggondolta és meg
is cselekszi azokat, amiket szólott Babilon
lakói ellen.
13. Oh te, aki lakozol a nagy vizek mellett,
akinek kincsed temérdek, eljött a te
véged és a te rablásod határa!
14.Megesküdt a Seregek Ura az Õ
életére, mondván: Bizony betöltelek téged
emberekkel, mint sáskákkal, és diadalmas
éneket énekelnek felõled. Náh. 2,1.
15. Õ, aki teremtette a földet az Õ erejével,
aki megalapította a világot az Õ
bölcsességével, és kiterjesztette az egeket
az Õ értelmével. Zsolt. 104,2. Ésa. 40,22.
16. Egy szavával vizek zúgását szerez
az égben, és felhõket visz fel a föld határairól,
villámokat készít az esõhöz, és kihozza
a szelet az õ tárházaiból. Zsolt. 135,7.
17.Minden ember bolonddá lett tudomány
nélkül, minden ötvös megszégyenül
amaga bálványamiatt,mert hazugság
az õ öntése és nincs benne lehelet.
1Kor. 1,19.
18. Hiábavalóságok ezek, nevetségre
való mûvek, az õ megfenyíttetésük idején
elvesznek. Jón. 2,8.
19. Nem ilyen a Jákób osztályrésze,
mert mindennek Teremtõje és az õ
örökségének pálcája, Seregek Ura az
Õ neve! Zsolt. 115,4–7.
20. Pörölyöm vagy te nékem, hadifegyverem,
és nemzeteket zúztam össze
veled, és országokat vesztettem el veled.
rész 50,23. Ésa. 10,5. 15.
21. És általad zúztam össze a lovakat
és lovagjaikat, és általad zúztam össze a
szekeret és a benne ülõt.
22. És összezúztam általad férfit és aszszonyt,
és összezúztam általad a vént és a
gyermeket, és összezúztam általad az ifjat
és a szûzet, 2Krón. 36,17.
23. És összezúztam általad a pásztort
és nyáját, és összezúztam általad a szántóvetõt
és az õ igamarháját, és összezúztam
általad a hadnagyokat és a fõembereket.
24. Ésmegfizetek Babilonnak és Káldea
minden lakosának mind az õ gonoszságaikért,
melyeket Sionban cselekedtek a
ti szemeitek láttára, azt mondja az Úr.
25. Ímé, én ellened fordulok, te romlásnak
hegye, azt mondja az Úr, aki az egész
földet megrontottad, és kinyújtom reád
kezemet, és levetlek téged a kõszikláról,
és kiégett heggyé teszlek téged. Jel. 8,8.
26. És belõled nem visznek követ a
szegletre és a fundamentumra, mert
örökkévaló pusztaság leszel, azt mondja
az Úr. Zak. 4,7.
27. Tûzzétek ki a zászlót az országban,
fújjátok meg a trombitát a nemzetek
között, avassátok fel ellene a nemzeteket,
gyûjtsétek össze ellene az Ararátnak,
Menninek és Askenáznak országait,
792 JEREMIÁS KÖNYVE 51.
válasszatok ellene hadvezért, hozzátok ki
a lovakat mint rettenetes sáskasereget.
Ésa. 13,2.
28. Avassátok fel ellene a nemzeteket,
médiának királyait, az õ hadnagyait és
minden fõemberét, és az õ birodalmának
egész földjét.
29. És megrendül a föld és rázkódik,
mert az Úrnak gondolatai beteljesednek
Babilon ellen, hogy Babilon földjét pusztasággá,
lakatlanná tegye.
30. Babilon vitézei felhagytak a viadallal,
erõsségeikben ülnek, elfogyott a vitézségük,
asszonyokká lettek, felgyújtották lakhelyeit,
zárait letörték. Ésa. 19,16. JerSir. 2,9.
31. Futár futár elé fut, és hírmondó a hírmondó
elé, hogy megjelentse a babiloni
királynak, hogy bevétetett az õ városa
mindenfelõl.
32. És a révhelyek elfoglaltattak, és az
álló tavak tûzzel kiszáríttattak, és a vitézek
elrettentek. Ésa. 44,27. Hab. 3,12.
33.Mert ezt mondja a seregek Ura, az
Izrael Istene: Babilon leánya olyan, mint a
szérû, itt van az õ tapostatásának ideje,
egy kis híja még, és eljön az õ aratásának
ideje.
34. Benyelt engem, megemésztett engem
Nabukodonozor, a babiloni király,
üres edénnyé tett engem, benyelt mint a
sárkány, betöltötte a hasát az én csemegéimmel,
és kivetett engem.
35. Az én rajtam esett erõszak és az én
testem Babilonra térjen, azt mondja a
Sionnak lakója, és az én véremKáldeának
lakosaira, azt mondja Jeruzsálem!
36. Azért ezt mondja az Úr: Ímé, én
megítélem a te ügyedet, és bosszút
állok éretted, és kiszárasztom az õ tengerét,
és kiapasztom az õ forrását.
37. És Babilon kõrakássá lesz, sárkányok
lakhelyévé, csodává, csúfsággá és
lakatlanná lesz. Ésa. 13,22. Jel. 18,2.
38. Együtt ordítanak, mint az oroszlánok,
harsognak,mint az oroszlánkölykök.
39. Az õ kedvüknek idején készítek
nékik lakomát, és megrészegítem õket,
hogy vigadjanak, és örökkévaló álmot
aludjanak, és fel ne serkenjenek, azt
mondja az Úr.
40. Elõhozom õket, mint a bárányokat a
megmetszésre,mint a kosokat a bakokkal
egyetemben.
41.Mint bevétetett Sésák és elfoglaltatott
az egész földnek dicsérete! Milyen
utálattá lett Babilon a nemzetek között!
Ésa. 13,19. Dán. 4,30.
42. Feljött Babilonra a tenger, habjainak
özönével elboríttatott. Ésa. 8,7. 8.
43. Városai pusztává, sivataggá és kopár
földdé lesznek, amelyen senki sem lakik,
sem embernek fia át nem megy rajta.
44.Megfenyítem Bélt is Babilonban, és
kivonom szájából, amit benyelt, és többé
nem futnak hozzá a nemzetek, Babilonnak
kõfala is ledõl.
Jusson eszetekbe Jeruzsálem
45. Jöjjetek ki belõle, oh én népem,
ésmindenki szabadítsa meg életét az Úr
haragjának tüzétõl. Jel. 18,4.
46. És el ne olvadjon a ti szívetek és
ne féljetek a hírtõl, amely hallatszik e
földön, mikor egyik esztendõben hír jön,
és a másik esztendõben is a hír, hogy
erõszakosság van a földön, uralkodó tör
uralkodóra! 2Kir. 19,7. Ésa. 13,3–5.
47. Azért ímé, eljönnek a napok, ésmeglátogatom
Babilon faragott képeit, és
egész földje megszégyenül, és minden õ
megöltjei elhullanak õközötte.
48. És örvendeznek Babilon felett az ég
és a föld és minden benne valók, mert
észak felõl eljönnek reá a pusztítók, azt
mondja az Úr. Ésa. 44,23. 49,13. Jel. 18,20.
49. Babilon is elesik, Izrael megölettjei,
amint Babilonban is elhullottak az egész
föld megölettjei. Zsolt. 137,8.
50.Menjetek el, akik megszabadultatok
a fegyvertõl, meg ne álljatok; emlékezzetek
meg a távolból az Úrról, és jusson
eszetekbe Jeruzsálem.
51.Megszégyenültünk,mert hallottuk a
gyalázkodást, orcáinkat szégyen borította,
mert idegenek jöttek azÚr házának szentségébe.
Zsolt. 44,15. 79,4.
52. Azért ímé, eljönnek a napok, azt
mondja az Úr, és meglátogatom az õ faragott
képeit, és egész földjén sebesültek
nyögnek. 1Móz. 11,4. Ámós 9,2. Abd. 4.
JEREMIÁS KÖNYVE 51. 793
53. Ha az égbe hág is fel Babilon, és ha
megerõsíti is az õ erõs magaslatát, pusztítók
törnek reá tõlem, azt mondja az Úr.
54. Kiáltás hallatszik Babilonból, és a
káldeusok földjébõl nagy romlás.
55.Mert elpusztítja az Úr Babilont, és
kiveszíti belõle a nagy zajt, és zúgnak az
õ habjai, mint a nagy vizek, hallatszik az õ
szavuk harsogása.
56.Mert pusztító tör reá, Babilonra, és
elfogatnak vitézei, eltörik az õ kézívük,
mert a megfizetésnek Istene, az Úr,
bizonnyal megfizet. 5Móz. 32,35. Zsolt. 94,1.
57. És megrészegítem az õ fejedelmeit,
bölcseit, hadnagyait, tiszttartóit és vitézeit,
és örök álmot alusznak, és nem
serkennek fel, aztmondja a Király, akinek
neve Seregek Ura!
58. Ezt mondja a Seregek Ura: Babilon
széles kõfala földig lerontatik, és az õ
büszke kapuit tûz égeti meg, és a népek
hiába munkálkodnak, és a nemzetek a
tûznek, és kifáradnak. Hab. 2,13.
A jövendölést az Eufrátesbe süllyesztik
59. Ez a szó, amellyel Jeremiás próféta
utasította Seráját, Néria fiát, aki a Mahásiás
fia volt, mikor õ Babilonba méne
Sedékiással, a Júda királyával, királyságának
negyedik esztendejében; Serája
pedig szállásmester vala.
60. És megírá Jeremiás egy könyvben
mindazt a veszedelmet, amely Babilont
fogja érni,mindezeket a beszédeket, amelyek
megírattak Babilon felõl.
rész 36,2. Ésa. 30,8.
61. És monda Jeremiás Serájának:
Mikor Babilonba jutsz, és látod és
elolvasod mind e szókat,
62. Ezt mondjad: Uram, Te szólottál e
hely ellen, hogy elveszítsed ezt annyira,
hogy lakó ne legyen benne embertõl
baromig, hanem örökkévaló pusztaság
legyen. rész 50,3. 39. Ésa. 13,20. 14,22.
63. És mikor e könyv olvasását elvégzed,
köss reá követ, és hajítsd be az
Eufrátes közepébe. Jel. 18,21.
64. És ezt mondd: Így merül el Babilon,
és meg nem menekedik a veszedelemtõl,
amelyet én hozok reá, akármint fáradjanak.
Eddig vannak a Jeremiás beszédei.
Jeruzsálem
elpusztulásának rövid története
52 Huszonegy esztendõs volt Sedé-kiás,
mikor uralkodni kezde, és tizenegy
esztendeig uralkodék Jeruzsá-lemben, és az
õ anyjának neve Hammutál vala, a Libnából
való Jeremiás leánya.
Józs. 10,29. 2Kir. 24,18.
2. És gonoszt cselekedék az Úr szemei
elõtt, mint Jojákim cselekedett vala.
Ezék. 17,12–16.
3.Mert az Úr haragjáért volt ez Jeruzsálemen
és Júdán, míglen elveté õket színe
elõl. Sedékiás ugyanis engedetlen lõn a
babiloni királynak.
4. És az õ uralkodásának kilencedik esztendejében,
a tizedik hónapban, a hónapnak
tizedikén eljöve Nabukodonozor, a
babiloni király, õ maga és egész serege
Jeruzsálemre, és tábort járának ellene, és
mindenfelõl sáncot vetének fel ellene.
2Kir. 25,1. Ezék. 24,1. Zak. 8,19.
5. És megszállva lõn a város Sedékiásnak
tizenegyedik esztendejéig.
6. A negyedik hónapban, a hónapnak
kilencedikén nagy éhség támada a városban,
annyira, hogy a föld népének kenyere
sem volt.
3Móz. 26,14. 26. Ésa. 3,1. Ezék. 4,16. 5,16. 14,13.
7. És bevéteték a város, és a harcosok
mind elfutának, és éjszaka kimenének a
városból a kapu felé, a két kõfal között,
amelyek a király kertjénél valának, a káldeusok
pedig a városmellett voltak köröskörül,
ésmenének az úton, amely sík földre
viszen.
8. A káldeusok serege pedig ûzé a királyt,
és utolérék Sedékiást a jerikói síkon,
mert egész serege elfuta mellõle.
9.Megfogák azért a királyt, és a babiloni
királyhoz vitték õt Riblába, aHamát földjére,
aki törvényt monda reá.
10. És leöleté a babiloni király a Sedékiás
fiait szemei láttára, és Júdaminden fejedelmét
is leöleté Riblában.
2Kir. 25,7. Ezék. 12,13.
11. Sedékiás királynak pedig szemeit
tolatá ki, és láncra vereté és viteté õt
a babiloni király Babilonba, és tömlöcbe
veté õt halála napjáig.
794 JEREMIÁS KÖNYVE 51. 52.
12. Az ötödik hónapban pedig, a hónapnak
tizedikén, ez az esztendõ pedig a
tizenkilencedik esztendeje volt Nabukodonozornak,
a babiloni királynak, Nabuzáradán,
a vitézek feje, aki áll vala a
babiloni király elõtt, eljöve Jeruzsálembe.
Zak. 7,5.
13. És felégeté az Úr házát és a király
házát, és Jeruzsálemnekminden házait és
minden nagy házat felégete tûzzel.
14. És Jeruzsálem egész kõfalát köröskörül
lerontá a káldeusok mindenféle
serege, akik a vitézek fejével voltak.
15. A községnek szegényeibõl pedig és
a többi nép közül, akik a városban megmaradtak
vala, és a szökevények közül,
akik elszöktek vala a babiloni királyhoz,
és a sokaságnak maradékából foglyokat
vitt Nabuzáradán, a vitézek feje.
16. De a föld szegényei közül ott hagyá
Nabuzáradán, a vitézek feje, a szõlõmûveseket
és szántóvetõket.
17. A rézoszlopokat pedig, amelyek
az Úr házában voltak és a talpakat és
a réztengert, amely az Úr házában volt,
összetörték a káldeusok, és azoknak
minden rezét elvitték Babilonba. 1Kir. 7,15.
18. A fazekakat is és a lapátokat, a késeket
és a medencéket, a tömjénezõket és
a rézedényeket, amelyekkel szolgálnak
vala, mind elvitték. 2Móz. 27,3. 2Kir. 25,14–16.
19. És a csészéket, a serpenyõket, a
medencéket és a fazekakat, a gyertyatartókat,
a tömjénezõket és a serlegeket,
ami arany, aranyban, ami ezüst, ezüstben,
mind elvitte a vitézek feje.
20. Két oszlop, egy réztenger és tizenkét
rézökör volt, amelyek a talpak alatt voltak,
amelyeket Salamon király csináltatott az
Úr házába.Mindezeknek az edényeknek
reze megmérhetetlen vala.
21. És az oszlopok közül az egyik oszlopnak
tizennyolc sing volt a magassága,
és tizenkét sing zsinór éri vala át köröskörül,
vastagsága pedig négy ujjnyi, és
belül üres volt. 2Krón. 3,15.
22. Rézgömb volt rajta, és az egyik
gömb magassága öt singnyi volt, a hálók
és gránátalmák a gömbön köröskörül
mind rézbõl voltak, és ilyen a második
oszlop, és ilyenek a gránátalmák is.
23. A gránátalma pedig kilencvenhat
volt kifelé, összesen száz gránátalma volt
a hálón felül köröskörül. 1Kir. 7,20.
24. Elvitte a vitézek feje Seráját is, a fõpapot,
és Sofóniást a második papot, és
az ajtónak három õrizõjét.
25. És a városból elvitt egy fõembert,
aki felügyelõjük volt a harcosoknak, és
hetet ama férfiak közül, akik állanak vala
a király elõtt, akik a városban találtatának,
és a seregek fõíródeákját, aki a föld népét
besorozta vala, és hatvan férfiút a föld
népe közül, akik a városban találtatának.
26. És felvevé ezeket Nabuzáradán, a
vitézek feje, és elvitte õket a babiloni
királyhoz Riblába.
27. És levágatá õket a babiloni király és
megöleté õket Riblában, a Hamát földjén,
és fogságra viteték Júda az õ földjérõl.
28. Ennyi az a nép, amelyet fogságra
vitete Nabukodonozor a hetedik esztendõben,
háromezer és huszonhárom júdabeli.
2Kir. 24,2. 12.
29. A Nabukodonozor tizennyolcadik
esztendejében Jeruzsálembõl nyolcszáz
és harminckét ember.
30. Nabukodonozor huszonharmadik
esztendejében fogságba vitete Nabuzáradán,
a vitézek feje hétszáznegyvenöt júdabelit.
Összesen négyezer és hatszáz
ember.
Jojákin kegyelmet nyer
31. Lõn pedig Jojákin júdabeli király fogságának
harminchetedik esztendejében,
a tizenkettedik hónapban, a hónak huszonötödikén,
felemelé Evil-Merodák, a
babiloni király az õ uralkodásának elsõ
esztendejében Jojákinnak, a Júda királyának
fejét, és kivevé õt a tömlöcbõl.
1Móz. 40,13–20. 2Kir. 25,27–30.
32. És szépen szóla vele, és királyiszékét
ama királyoknak széke fölé emelte, akik
vele voltak Babilonban.
33. És felcserélé tömlöcbeli ruháit, és
mindenkor vele eszik vala ételt, életének
minden napjában. 2Sám. 9,13.
34. És költségére állandó költség adatik
vala néki a babiloni királytól minden
napra, a halála napjáig, életének minden
napjában.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 124
Tegnapi: 184
Heti: 124
Havi: 3 968
Össz.: 872 103

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 72.Jeremiás próféta könyve 50-52.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »