Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JEREMIÁS SIRALMAI

Az elpusztult Jeruzsálem
1 Jaj, de árván ül a nagy népû város!
Olyanná lett, mint az özvegyasszony!
Nagy volt a nemzetek között, a tartományok
közt fejedelemasszony: Robotossá
lett! Ezsdr. 4,20. Ésa. 47,7.
2. Sírván sír éjjelente, s könny borítja az
orcáját! Senki sincs, aki vigasztalná, azok
közül, akik szerették; mind megcsalták
barátai, ellenségeivé lettek. Jer. 4,30. 13,17.
3. Számkivetésbe méne Júda a nyomorúság
és a szolgálat sokaságamiatt! Ott ül
õ a pogányok közt; nem talál nyugodalmat;
valamennyi üldözõje utolérte a szorultságában.
3Móz. 26,14.
4. Sionnak útjai gyászolnak; nincsen, aki
ünnepnapra járjon; kapuja mind elpusztult;
papjai sóhajtoznak, szûzei nyögnek,
csak keserûsége van néki.
5. Elnyomói fõkké lettek; ellenségei
jólétben élnek! Bizony az Úr verte meg õt
az õ sok bûne miatt; gyermekei rabságra
mentek az elnyomó elõtt. Jer. 30,14.
6. És elhagyta Sion leányát minden õ
ékessége; fejedelmei olyanok lettek, mint
a szarvasok, amelyek nem találnak eledelt,
és erõtlenül futnak az üldözõ elõtt.
7. Emlékezik Jeruzsálem az õ nyomorúságának
és eltiportatásának napjain minden
õ gyönyörûségérõl, amelyek voltak
eleitõl fogva;mert az õ népe ellenség kezébe
esett és nemvolt segítsége. Látták õt az
ellenségek; nevettek megsemmisülésén.
8. Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem,
azért lett csúfsággá, minden tisztelõje
megvetette, mert látták az õ mezítelenségét,
õ maga pedig sóhajtoz és elfordul.
9. Szennye a ruhája szélén; nem gondolt
a jövõjére; csodálatosan alásüllyedt, nincs
vigasztalója. LásdmegUram, az én nyomorúságomat,
mert ellenség vett erõt rajtam!
10. Szorongató nyújtja kezét minden
kincse után, sõt látta, hogy pogányok
mentek be az õ szent helyébe, akikrõl azt
parancsoltad, hogy be ne menjenek a Te
községedbe. 5Móz. 23,3.
11. Egész népe sóhajtoz, futkosnak a kenyér
után, odaadják drágaságaikat az ételért,
hogy megéledjenek. Lásd meg Uram
és tekintsd meg, mily utálatossá lettem!
12.Mindnyájatokat kérlek, ti járókelõk:
Tekintsétek meg és lássátok meg, ha
van-é oly bánat, mint az én bánatom,
amely engem ért, amellyel engem sújtott
az Úr az Õ búsult haragjának napján!
13. A magasságból tüzet bocsátott csontjaimba,
és az hatalmaskodik bennük; hálót
vetett lábaimnak; hátra vetett, pusztává
tett engem; egész napon beteg vagyok.
14. Saját kezével rótta össze az én vétkeim
igáját; ráfonódtak nyakamra; megrendítette
erõmet; odaadott engem az Úr
azok kezébe, akik elõttmeg nemállhatok.
15. Rakásra hányta az Úr minden vitézemet
énbennem; gyûlést hívott össze
ellenem, hogy összetörje ifjaimat; sajtóba
taposta az Úr Júda szûz leányát.
16. Ezekért sírok én; szemembõl,
szemembõl víz folyik alá, mert messze
távozott tõlem a vigasztaló, aki megéleszszen
engem; fiaimelvesztek,mert gyõzött
az ellenség.
17. Terjesztgeti kezeit Sion: Nincs vigasztalója;
szorongatókat rendelt az Úr Jákób
ellen köröskörül; Jeruzsálem csúfsággá
lett közöttük.
18. Igaz Õ, az Úr, mert az Õ szava
ellen rugódoztam! Halljátok meg kérlek,
mind ti népek, és lássátok meg az én
bánatomat: Szûzeim és ifjaim fogságba
menének! Csel. 9,5.
19. Kiáltottam azoknak, akik szerettek
engem, de õkmegcsaltak engem; papjaim
és véneim a városban múltak ki, amikor
étel után futkostak, hogy megéledjenek.
20. Lásd meg Uram, hogy szorongattatom,
bensõ részeim megháborodtak;
elfordult bennem az én szívem, mert
bizony pártot ütöttem; künn fegyver
pusztít, benn minden olyan, mint a halál!
21. Hallották, hogy sóhajtozom és nincs
vigasztalóm; minden ellenségem hallotta
JEREMIÁS SIRALMAI
JEREMIÁS SIRALMAI 1. 2. 797
veszedelmemet; örültek, hogy Te ezt
cselekedted. Hozd el a napot, amelyet
hirdettél, hogy olyanok legyenek, mint
én! Jer. 46,1.
22. Jusson elõdbe minden gonoszságuk,
és úgy bánj velük, amiképpen énvelem
bántál az én minden bûnömért; mert sok
az én sóhajtozásom, és beteg a szívem.
Gyászének Júda és
Jeruzsálem pusztulása felett
2 Jaj, de sûrû felhõt borított haragjában
az Úr Sionnak leányára! Az égbõl a
földre veté Izrael ékességét, és nememlékezett
meg lábainak zsámolyáról az Õ
haragja napján. Mát. 11,23.
2. Elnyelte az Úr, nem kímélte Jákóbnak
minden hajlékát, letörte haragjában Júda
leányának erõsségeit, a földre terítette;
megfertõzteté az országot és fejedelmeit.
3. Felgerjedt haragjában, letördelé Izraelnek
minden szarvát; hátravoná jobb
kezét az ellenség elõl, Jákób ellen pedig
mint lángoló tûz emésztett köröskörül.
4. Feszítette kézívét, mint valami ellenség,
kinyújtá jobb kezét, mint támadó, és
megölt mindent, ami a szemnek kívánatos;
Sion leányának sátorában, mint a
tüzet önté ki búsulását. Ésa. 63,10.
5. Olyan volt az Úr, mint valami ellenség;
elnyelte Izraelt, elnyelte minden
palotáját, elrontá erõsségeit, és megsokasította
Júda leányának a búját, baját.
6. És eltapodta sátorát, mint valami kertet,
lerombolta gyülekezése helyét; elfeledtette
az Úr a Sionon ünnepet és szombatot,
és megutált haragja hevében királyt
és papot. Zsolt. 80,12. 89,40. Ésa. 1,8. 5,5.
7.Megvetette az Úr az Õ oltárát, megutálta
szent helyét; ellenség kezébe adá
palotáinak kõfalait; zajt ütöttek az Úr
házában, mint ünnepnapon. Zsolt. 74,4.
8. Gondolá az Úr, hogy lerontja Sion leányának
kõfalát; kiterjeszté a mérõkötelet,
nem vonta vissza kezét a pusztítástól, és
siralomra jutott a bástya és a kõfal, együtt
búslakodnak! Ésa. 34,11. Ámós 7,7.
9. Kapui besüllyedtek a földbe, elveszté
és összetöré annak zárait; királya és fejedelmei
a pogányok közt vannak. Nincsen
törvény, sõt prófétái semnyernek kijelentést
az Úrtól. Zsolt. 74,9. Ezék. 7,26.
10. A földön ülnek, elnémultak Sion leányának
vénei, port szórtak a fejükre;
zsákba öltöztek, földre csüggesztették fejüket
Jeruzsálemnek szûzei. Jób 2,13.
11. Elsenyvedtek szemeim a könnyhullatástól,
bensõ részeim háborognak, májama
földre omlik az én népemleányának
romlása miatt, mikor elalélt a kis gyermek
és a csecsszopó a város utcáin.
12. Azt mondták anyjuknak: Hol a kenyér,
meg a bor? Mikor elaléltak, mint a
sebesültek a város utcáin, mikor kilehelték
lelküket anyjuknak kebelén.
13.Mivel bizonyítsak melletted, mihez
hasonlítsalak, Jeruzsálem leánya, mivel
mérjelek össze téged, hogymegvigasztaljalak,
Sionnak szûz leánya?! Bizony nagy
a te romlásod, mint a tenger: Kicsoda
gyógyít meg téged?!
14. A te prófétáid hazugságot és bolondságot
hirdettek néked, és nem fedték fel
a te álnokságodat, hogy elfordították
volna fogságodat; hanem láttak tenéked
hazug és megtévelyítõ prófétálásokat.
15. Összecsapják feletted kezüket minden
járókelõk; süvöltenek és csóválják
fejüket Jeruzsálem leánya felett. Ez-é az a
város, amelyrõl azt mondták: Tökéletes
szépség, az egész földnek öröme?
16. Feltátották ellened szájukat minden
ellenségeid; süvöltenek és csikorgatják
fogukat, mondván: Nyeljük el õt! Bizony
ez a nap az, amelyet vártunk; megértük,
látjuk! Zsolt. 35,21. 56,2.
17.Megcselekedte az Úr, amiket gondolt;
beváltotta szavát, amelyet szólt eleitõl
fogva; rombolt és nem kímélt, és megvidámította
rajtad az ellenséget, felemelte
szarvát a te szorongatóidnak. Dán. 9,12.
18. Kiáltott az õ szívük az Úrhoz: Oh
Sion leányának kõfala! Folyjon alá könynyed,
mint a patak, éjjel és nappal; ne szakadjon
félbe, síró szemedmeg se pihenjen.
19.Kelj fel, riadj éjjel, az õrjárások kezdetén;
öntsd ki, mint a vizet a te szívedet
az Úr színe elõtt; emeld fel hozzá kezeidet
a te kisdedeidnek életéért, akik elaléltak
az éhségmiattminden utcának szegletén.
798 JEREMIÁS SIRALMAI 2. 3.
20. Lásd meg Uram és tekintsd meg,
kivel cselekedtél így! Avagy megegyék-é
az asszonyok az õ méhüknek gyümölcsét,
dédelgetett kisdedeiket; avagy megölettessék-
é az Úrnak szent helyén pap és
próféta? 3Móz. 26,29.
21. Az utcákon a földön fekszik gyermek
és vén; szûzeim és ifjaim fegyver
miatt hullottak el; öldököltél haragod napján,
mészároltál, nem kíméltél.
22. Egybehívtad mint valami ünnepnapra
az én rettegtetõmet mindenfelõl,
és nem volt az Úr haragjának napján,
aki elmenekült és megszabadult volna.
Akiket dédelgettem és felneveltem, ellenségem
emésztette meg õket! Zsolt. 31,13.
A kegyesek szenvedése és vigasztalása
3 Én vagyok az az ember, aki nyomorúságot
látott az Õ haragjának vesszeje
miatt.
2. Engem vezérelt és járatott sötétségben
és nem világosságban.
3. Bizony ellenem fordult, ellenem fordítja
kezét minden nap.
4.Megfonnyasztotta testemet és bõrömet,
összeroncsolta csontjaimat.
5. Erõsséget épített ellenem és körülvett
méreggel és fáradsággal.
6. Sötét helyekre ültetett engem, mint
az örökre meghaltakat. Zsolt. 88,5.
7. Körülkerített, hogy ki ne mehessek,
nehézzé tette láncomat.
8. Sõt ha kiáltok és segítségül hívom is,
nem hallja meg imádságomat.
Jób 30,20. Zsolt. 22,2.
9. Elkerítette az én útjaimat terméskõvel,
ösvényeimet elforgatta.
10. Ólálkodó medve õ nékem és lesben
álló oroszlán.
11. Útjaimat elterelte, és darabokra
vagdalt és elpusztított engem!
12. Kifeszítette kézívét, és a nyíl elé
célul állított engem!
13. Veséimbe bocsátotta tegzének fiait.
14. Egész népemnek csúfjává lettem,
és gúnydalukká napestig.
15. Eltöltött engem keserûséggel, megrészegített
engem ürömmel.
16. És kovakõvel tördelte ki fogaimat;
porba tiprott engem.
17. És kizártál engem a békességbõl;
elfeledtem, mi a jólét.
18. És mondám: Elveszett az én erõm
és az én reménységem az Úrban.
19. Emlékezzél meg az én nyomorúságomról
és eltapodtatásomról, az ürömrõl
és a méregrõl!
20. Vissza-visszaemlékezik, és megalázódik
bennem az én lelkem.
21. Ezt veszem szívemre, azért bízom.
22. Az Úr kegyelmessége az, hogymég
nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik
el az Õ irgalmassága! Zsolt. 57,10.Mal. 3,6.
23.Minden reggel meg-megújul; nagy
a Te hûséged! Ésa. 33,2.
24. Az Úr az én örökségem, mondja az
én lelkem, azért Õbenne bízom.
25. Jó az Úr azokhoz, akik várják Õt;
azokhoz, akik keresik Õt. Zsolt. 130,6.
Péld. 20,22. Ésa. 30,18. 40,31.Mik. 7,7.
26. Jó várni és megadással lenni az
Úr szabadításáig. Zsolt. 37,7.
27. Jó a férfiúnak, ha igát visel ifjúságában.
Zsolt. 71,17. 90,12. Préd. 12,1. 1Tim. 4,12.
28. Egyedül ül és hallgat, mert felvette
magára. Jer. 15,17.
29. Porba teszi száját, mondván: Talán
van még reménység.
30. Arcát tartja az õt verõnek, megelégszik
gyalázattal. Mát. 5,39.
31.Mert nem zár ki örökre az Úr.
32. Sõt, ha megszomorít, meg is vigasztal
az Õ kegyelmességének gazdagsága
szerint. 1Sám. 12,22. Zsolt. 94,14.
33.Mert nem szíve szerint veri és szomorítja
meg az embernek fiát. Zsid. 12,10.
34. Hogy lábai alá tiporja valaki a föld
minden foglyát;
35. Hogy elfordíttassék az ember ítélete
aMagasságosnak színe elõtt; Hab. 1,13.
36. Hogy elnyomassék az ember az õ
peres dolgában: Ezt az Úr nem nézi el.
37. Kicsoda az, aki szól és meglesz,
ha nem parancsolja az Úr? Jak. 4,15.
38. A Magasságosnak szájából nem
jön ki a gonosz és a jó. Jób 2,10.
39.Mit zúgolódik az élõ ember? Mindenki
a maga bûneiért bûnhõdik.
JEREMIÁS SIRALMAI 3. 4. 799
40. Tudakozzuk a mi útjainkat és vizsgáljuk
meg, és térjünk az Úrhoz.
Zsolt. 119,59.
41. Emeljük fel szíveinket kezeinkkel
egyetemben Istenhez az égben.
Zsolt. 28,2. 63,4. 134,2. 141,2. 143,6. 1Tim. 2,8.
42.Mi voltunk gonoszok és pártütõk,
azért nem bocsátottál meg. Dán. 9,5.
43. Felöltötted a haragot és üldöztél
minket, öldököltél, nem kíméltél.
44. Felöltötted a felhõt, hogy hozzád ne
jusson az imádság.
45. Sepredékké és utálattá tettél minket
a népek között. 1Kor. 4,13.
46. Feltátotta száját ellenünk minden
ellenségünk.
47. Rettegés és tõr van rajtunk, pusztulás
és romlás.
48. Vízpatakok folynak alá az én szemembõl
népem leányának romlása miatt.
49. Szemem csörgedez és nem szûnik
meg, nincs pihenése,
50.Míg ránk nemtekint ésmeg nemlát
az Úr az égbõl. Ésa. 63,15.
51. Szemem bánatba ejté lelkemet városomnak
minden leányáért.
52. Vadászva vadásztak reám, mint valami
madárra, ellenségeim ok nélkül.
Zsolt. 35,7. 69,4. 109,3. 119,161.
53. Veremben fojtották meg életemet,
és követ hánytak rám. Dán. 6,17.
54. Felüláradtak a vizek az én fejem
felett; mondám: Kivágattam! Zsolt. 69,2.
55. Segítségül hívtam a Te nevedet, oh
Uram, a legalsó verembõl. Jón. 2,2.
56. Hallottad az én szómat; ne rejtsd el
füledet sóhajtásom és kiáltásom elõl.
57. Közelegj hozzám, mikor segítségül
hívlak téged; mondd: Ne félj! Jak. 4,8.
58. Pereld meg Uram lelkemnek
perét; váltsd meg életemet! Zsolt. 71,23.
59. Láttad, oh Uram, az én bántalmaztatásomat;
ítéld meg ügyemet.
60. Láttad minden bosszúállásukat,
minden ellenem való gondolatukat.
61. Hallottad Uram az õ szidalmazásukat,
minden ellenem való gondolatukat;
62. Az ellenem támadóknak ajkait, és
ellenem való mindennapi szándékukat.
63. Tekintsd meg leülésüket és felkelésüket;
én vagyok az õ gúnydaluk.
64. Fizess meg nékik, Uram, az õ kezeiknek
munkája szerint. 2Thess. 1,6.
65. Adj nékik szívbeli konokságot; átkodul
reájuk. Zsolt. 28,4. 109,17. 18. 28.
66. Üldözd haragodban, és veszesd el
õket az Úr ege alól! Zsolt. 8,3. Róm. 12,19.
Júda nyomorúsága és gyalázata
4 Jaj, demeghomályosodott az arany, el-változott
a szép színarany, kiszórattak a szent
helyköveimindenutca szegletére.
2. Sionnak drága fiait, akik becsesebbek
voltak mint a színarany, cserépedénynek
tekintették, a fazekas munkájának.
2Kor. 4,7.
3.Még a sárkányok is odanyújtják emlõiket,
szoptatják fiaikat; az én népem leánya
pedig kegyetlen, mint a struccmadarak
a pusztában. Jer. 39,14.
4. A csecsemõ nyelve az ínyéhez tapadt
a szomjúság miatt; a kisdedek kenyeret
kértek, és nem volt, aki nyújtott volna
nékik. Zsolt. 22,15.
5. Kik pompás ételeket ettek, elpusztulának
az utcákon; akik bíborban neveltetének,
a szemétdombot ölelgetik.
6. Bizony nagyobb az én népem leányának
bûnhõdése Szodoma bûnhõdésénél,
amely elsüllyedt egy pillanat alatt, noha
kézzel sem ütöttek felé. 1Móz. 19,25.
7. Az õ názireusai tisztábbak voltak a hónál,
fehérebbek a tejnél, testük pirosabb
volt, mint a korál, termetük mint a zafír.
8. De most feketébb az õ ábrázatuk a
koromnál, nemismerikmeg õket az utcákon;
bõrük csontjaikhoz ragadt, elszáradt,
mint a fa. Zsolt. 102,5.
9. Jobban jártak, akik fegyverrel ölettek
meg, mint akik éhen vesztek el; mert
azok átveretve múltak ki, ezek pedig a
mezõ termésének hiánya miatt.
10. Irgalmas anyák kezei megfõzték
gyermekeiket, hogy azok eledeleik legyenek
az én népem leányának romlásakor.
11.Megteljesíté az Úr az Õ búsulását,
kiöntötte az Õ felgerjedt haragját, és tüzet
gyújtott a Sionban, és megemésztette
annak fundamentumait. 5Móz. 32,22.
12. Nemhitték a föld királyai, sema föld
kerekségének lakosai, hogy szorongató
800 JEREMIÁS SIRALMAI 4. 5.
és ellenség vonuljon be Jeruzsálemnek
kapuin. 5Móz. 29,24.
13. Az õ prófétáinak bûne, az õ papjainak
vétke miatt van ez, akik az igazaknak
vérét ontották abban. Jer. 5,31.Mát. 23,31.
14. Tántorogtak, mint vakok az utcákon,
vérrel bemocskolva, annyira, hogy
ruháikat sem érinthették.
15. Távozzatok, tisztátalanok! Kiáltották
azoknak; távozzatok, távozzatok, ne illessetek!
Bizony elfutottak, bujdostak is; a
pogányok közt ezt mondták: Nem lakhatnak
itt sokáig!
16. Az Úr haragja oszlatta el õket; többé
nem tekint reájuk, mivelhogy a papok
orcáját nem tisztelték, a véneken nem
könyörültek.
17.Még mikor meg voltunk, elepedve
néztek szemeink a hiábavaló segedelem
után; esengve várakoztunk olyan népre,
amely nem szabadított meg. 2Kir. 24,7.
18. Vadásztak lépéseinkre úgy, hogy
nem járhattunk a mi utcáinkon; elközelgetett
a mi végünk, beteltek a mi napjaink,
bizony eljött a mi végünk! Ámós 8,2.
19. Gyorsabbak voltak a mi üldözõink
az égnek saskeselyûinél; a hegyeken
kergettekminket, a pusztában ólálkodtak
utánunk.
20. Orrunk lehelete, az Úr felkentje
megfogattaték az õ vermeikben, akirõl
azt mondottuk: Az õ árnyékában élünk a
pogányok között. 1Móz. 2,7. Jer. 52,9.
21. Örülj és vigadozz, Edóm leánya, aki
Uz földjén lakozol,mert még te rád is rád
kerül a pohár, megrészegedel és meztelenkedel.
22. Eltörültetik a te álnokságod, oh Sion
leánya, nem fog téged számûzni többé;
meglátogatja a te álnokságodat, Edóm
leánya fölfedi a te bûneidet.
Könyörgés irgalomért
5 Emlékezzélmeg Uram,mi esettmeg
rajtunk; tekintsd meg és lásd meg
gyalázatunkat!
2. A mi örökségünk idegenekre szállt;
házaink a jövevényekéi.
3. Apátlan árvák lettünk; anyáink, mint
az özvegyek.
4. Vizünket pénzért isszuk, tûzifánkat
áron kapjuk.
5. Nyakunknál fogva hajtatunk; elfáradtunk,
nincsen nyugtunk.
6. Egyiptomnak adtunk kezet, az asszíroknak,
hogy jóllakjunk kenyérrel.
7. Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk
vétkeiket. 5Móz. 24,16.
2Krón. 25,4. Jer. 31,30. Ezék. 18,4.
8. Szolgák uralkodnak rajtunk; nincs aki
megszabadítson kezükbõl.
9. Életünk veszélyeztetésével szerezzük
kenyerünket a pusztában levõ fegyver
miatt.
10. Bõrünk, mint a kemence, megfeketedett
az éhség lázától.
11. Az asszonyokat meggyalázták Sionban,
a szûzeket Júda városaiban. Zak. 14,2.
12. A fejedelmeket kezükkel akasztották
fel; a vének orcáit nem becsülik.
13. Az ifjak a kézimalmot hordozzák, és
a gyermekek a fahordásban botlanak el.
14. A vének eltûntek a kapuból, megszûntek
az ifjak énekelni. 2Kir. 25,18.
15. Odavan a mi szívünk öröme, gyászra
fordult a mi körtáncunk.
16. Elesett a mi fejünknek koronája, jaj
most nékünk, mert vétkeztünk!
17. Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért
homályosodtak meg a mi szemeink;
18. A Sion hegyéért, hogy elpusztult;
rókák futkosnak azon!
19. Te Uram örökké megmaradsz; a
Te királyiszéked nemzedékrõl nemzedékre!
Zsolt. 9,7. 45,6. 102,12.
20.Miért feledkezel el örökremi rólunk?
Miért hagysz el minket hosszú idõre?
21. Téríts vissza Uram magadhoz és
visszatérünk; újítsd meg a mi napjainkat,
mint régen, Zsolt. 80,3. 7. 19. Róm. 2,4.
22. Mert bizony-bizony megvetettél
minket; megharagudtál ránk felettébb!


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 160
Tegnapi: 255
Heti: 1 423
Havi: 4 159
Össz.: 860 170

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 73.Jeremiás siralmai 1-5.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »