Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

EZÉKIEL PRÓFÉTA KÖNYVE

Az Úr dicsõsége
megjelenik a kerubokon
1 És lõn a harmincadik esztendõben,
a negyedik hónapban, a hónap ötödikén,
mikor én a foglyok közt a Kébár
folyó mellett voltam: megnyilatkozának
az egek, és láték isteni látásokat.
2Kir. 23,3.Mát. 3,16.
2. A hónap ötödikén, ez az ötödik esztendeje
Jojákin király fogságba vitelének.
3. Valójában lõn az Úrnak beszéde
Ezékiel paphoz, a Búzi fiához a káldeusok
földjén, a Kébár folyó mellett, és lõn ott
rajta az Úrnak keze. 2Kir. 3,15. 2Pét. 1,21.
4. És látám, és ímé forgószél jött északról,
nagy felhõ egymást érõ villámlással,
amely körül fényesség volt, közepébõl
pedig mintha izzó érc látszott volna ki,
tudniillik a villámlás közepébõl.
Jer. 1,14. 4,6. 6,1. 23,19.
5. És belõle négy élõlény formája tetszék
ki, és ez volt ábrázatuk, emberi formájuk
volt, Jel. 4,6.
6. És mindegyiknek négy orcája volt,
és négy szárnya mindegyikõjüknek;
7. És lábaik egyenes lábak, és lábaik
talpa mint a borjú lábának talpa, és
szikráznak vala, mint a simított érc színe.
8. Továbbá emberi kezek voltak szárnyaik
alatt négy oldalukon.Mind a négyõjüknek
orcái és szárnyai. Jel. 1,15.
9. Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve,
nem fordultak meg jártukban,
mindegyik az õ orcája irányában megy
vala.
10. És orcájuk formája emberi arc volt,
továbbá oroszlán arc mind a négynek
jobbfelõl, és bika arc mind a négynek
balfelõl, és sas arc mind a négynek hátul;
4Móz. 2,10. Jel. 4,7.
11. És ezek az õ orcáik. És szárnyaik
felül kiterjesztve voltak,mindegyiknél két
szárny összeér vala, kettõ pedig fedezé
testüket. Ésa. 6,2.
12. És mindegyik az õ orcája irányában
megy vala, ahová a szellem vala menendõ,
odamennek vala,meg nemfordulván
jártukban.
13. És az élõlények közt látszék, mint
egy égõ üszög, amely lángolt, mint a
fáklyák, ide s tova futkározva az élõlények
közt; és a tûznek fényessége volt, és a
tûzbõl villámlás jöve ki. Jel. 4,5.
14. És az élõlények ide s tovamozognak
vala, mint a villámlás cikázása.
2Móz. 3,2. Bír. 13,20. 2Kir. 2,11.
Zsolt. 104,4. Zak. 4,10.Mát. 24,27. Zsid. 1,7.
15. És mikor ránéztem az élõlényekre,
ímé egy-egy kerék volt a földön az állatok
mellett mind az õ négy orcájuk felõl.
16. A kerekekmintha társiskõbõl készültek
volna, és mind a négyüknek ugyanazon
egy formája volt, és úgy látszának
egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a
másik kerék közepében volna; rész 10,9.
17. Jártukban négy oldaluk felé mentek
vala; meg nem fordulnak vala jártukban;
18. És talpaik magasak voltak és félelmesek,
és e talpak rakva voltak szemekkel
köröskörül mind a négynél.
2Krón. 16,9. Péld. 15,3. Zak. 4,10. Jel. 5,6.
19. És mikor járnak vala az élõlények,
járnak vala a kerekek is mellettük, és
mikor fölemelkednek vala az állatok a
földrõl, fölemelkednek vala a kerekek is.
20. Ahová a szellem vala menendõ,
mennek vala, és a kerekek fölemelkednek
vala mellettük, mert az élõlények
szelleme a kerekekben volt.
21. Ha azok mentek, ezek is mennek
vala, és ha azok álltak, ezek is állnak vala,
és ha fölemelkedtek a földrõl, fölemelkednek
vala a kerekek is mellettük, mert az
élõlények szelleme a kerekekben volt.
22. És vala mintegy mennyezet az állatok
feje fölött, olyan mint a csodálatos
kristály, kiterjesztve felül fejük felett.
23. És a mennyezet alatt szárnyaik
egyenesek voltak, egyik a másikkal
összeérvén; mindegyiknek kettõ volt,
amelyek befedik vala innen, és mindegyiknek
kettõ volt, amelyek befedik vala
amonnan az õ testüket.
EZÉKIEL PRÓFÉTA KÖNYVE
802 EZÉKIEL KÖNYVE 1. 2. 3.
24. És hallám szárnyaik zúgását, mint
sok vizeknek zúgását, úgymint aMindenhatónak
hangját, mikor járnak vala, zúgás
hangját, mint valami tábornak zúgását;
mikor állának, leeresztik vala szárnyaikat.
Jób 37,4. 5. Zsolt. 29,3. 68,33. Dán. 10,6. Jel. 1,15.
25. És lõn kiáltás a mennyezeten felül,
amely a fejük felett vala, és õk megállván,
leeresztik vala szárnyaikat.
26. És a mennyezeten felül, amely fejük
felett volt, látszék mint valami zafírkõ,
királyiszéknek formája, és a királyiszéknek
formáján látszék mint egy ember
formája azon felül;
2Móz. 24,10. 16. Ésa. 6,1. Jel. 1,17.
27. És látám izzó ércként ragyogni, amelyet,
mintha tûz vett volna körül derekának
alakjától fogva és fölfelé; és derekának
alakjától fogva és lefelé látám, mintha tûz
volna. És fényesség volt körülötte,
28.Mint amilyen a szivárvány, mely a
felhõben szokott lenni esõs idõben, olyan
volt a fényesség köröskörül. Ilyen volt az
Úr dicsõségének formája, és látám, és
orcámra esém, és hallám egy szólónak
szavát. 2Móz. 33,20. Dán. 8,17. Csel. 9,4. Jel. 4,3.
Ezékiel prófétálni küldetik
2 És monda nékem: Embernek fia!
Állj lábaidra, és szólok veled.
2. És Szellem jöve én belém, amint
szóla, és állata engemlábaimra, és hallám
Õt, aki szól vala nékem. Dán. 10,11.
3. És mondá nékem: Embernek fia!
Küldelek én téged Izrael fiaihoz, a pártos
nemzetségekhez, akik pártot ütöttek
ellenem; õk és atyáik vétkeztek ellenem
mind e mai napig. Jer. 3,25.
4. A kemény orcájú fiakhoz és makacs
szívûekhez küldelek téged, és ezt
mondjad nékik: Így szól az Úr Isten!
5. Õk pedig vagy hallják, vagy nem
hallják, mivelhogy pártos ház, hadd
tudják meg, hogy próféta volt köztük.
6. Te pedig, embernek fia, ne félj
tõlük, és az õ beszédüktõl se félj;
ha bogácsok és tövisek vannak is veled,
és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédüktõl
ne félj, orcájuktól ne rettegj, mert
õk pártos ház. Jer. 6,28.
Mát. 10,28. Luk. 12,4. Zsid. 11,27. 1Pét. 3,14.
7. És szóljad az én beszédeimet nékik,
vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház.
8. Te pedig, embernek fia, halld meg
amit én néked szólok. Ne légy pártos
mint ez a pártos ház, nyisd föl szádat, és
egyed, amit én adok néked. Jel. 10,9.
9. És látám, és ímé egy kéz nyúlt felém,
és ímé benne egy könyv türete volt.
10. És kiterjeszté azt elõttem, és ímé be
volt írva elõl és hátul, és írva voltak reá
gyászénekek és nyögések és jajszók.
Szólj az én szavaimmal
3 És mondá nékem: Embernek fia!
Ami elõtted van, edd meg; edd meg
ezt a türetet, és menj, szólj az Izrael házának.
Ésa. 3,11. Jer. 1,9. 15,16. Jel. 10,9. 10.
2. Felnyitám azért számat, és megéteté
velem azt a türetet.
3. És mondá nékem: Embernek fia!
Hasadat tartsd jól és bensõ részeidet
töltsd meg ezzel a türettel, amelyet adok
néked. És megevém azt, és olyan lett az
én számban, mint az édes méz.
4. És mondá nékem: Embernek fia!
Eredj, menj el az Izrael házához, és szólj
az én szavaimmal nékik!
5.Mert nem valami homályos ajkú és
nehéz nyelvû néphez küldetel te, hanem
az Izrael házához.
6. Nem sok népekhez, akik homályos
ajkúak és nehéz nyelvûek, kiknek nem
érthetnéd beszédüket; bizony, ha õhozzájuk
küldöttelek volna, õk hallgatnának
reád. Ján. 15,20.
7. De az Izrael háza nem akar téged
hallgatni, mert nem akarnak engem hallgatni,
mert az egész Izrael háza kemény
homlokú és megátalkodott szívû.
8. Ímé, keménnyé tettem orcádat,
amilyen az õ orcájuk, és keménnyé
homlokodat, amilyen az õ homlokuk.
9. Olyanná, mint a gyémánt, amely
keményebb a tûzkõnél, tettem a te
homlokodat; ne félj tõlük, és meg ne
rettenj tekintetüktõl, mert pártos ház.
10. És mondá nékem: Embernek fia!
Minden beszédemet, amelyeket szólok
néked, vedd szívedbe, és füleiddel
halld meg! Jer. 1,17.
803
11. És eredj, menj el a foglyokhoz, a te
néped fiaihoz, és szólj és mondjad nékik:
Így szól az Úr Isten, vagy hallják vagy nem.
12. És fölemele engema Szellem, és hallék
mögöttem nagy dörgés szavát: Áldott
az Úrnak dicsõsége az Õ helyérõl.
1Kir. 18,12. Csel. 8,39.
13. És amaz állatok szárnyainak zúgását,
amelyek egymást érik vala, és
mellettük a kerekek csikorgását, és nagy
dörgés szavát.
14. És a Szellem fölemele és elragada
engem, és elmenék, elkeseredvén haragjában
az én szellemem, az Úrnak keze
pedig rajtam erõs volt. 2Kir. 3,15.
15. És eljuték Tél-Ábibba a foglyokhoz,
akik lakoznak vala a Kébár folyó mellett,
és leülék, õk is ott ülvén; és ott ülék hét
nap némán közöttük. Zsolt. 137,1. Jób 2,13.
16. És lõn hét nap múlva az Úr szava
hozzám, mondván:
17. Embernek fia! Õrállóul adtalak én
téged Izrael házának, hogy ha szót
hallasz számból, intsd meg õket az én
nevemben. Ésa. 52,8. 56,10. 62,6. Jer. 6,17.
18. Ha ezt mondom a hitetlennek:
Halálnak halálával halsz meg, és te õt
meg nem inted és nem szólasz, hogy
visszatérítsd a hitetlent az õ gonosz
útjáról, hogy éljen, az a gonosztevõ az õ
vétke miatt hal meg, de vérét a te
kezedbõl kívánom meg.
Ján. 8,21. 24. Róm. 1,16. 1Tim. 4,16.
19. De ha te megintetted a hitetlent,
és õ meg nem tért hitetlenségébõl és
gonosz útjáról, õ az õ vétke miatt meghal,
de te megmentetted magadat.
Csel. 20,26.
20. És ha elfordul az igaz az õ igazságától,
és cselekszik álnokságot, és én vetek
eléje botránkozást: Õ meg fog halni; ha
meg nem intetted õt, vétke miatt hal meg
és elfelejtetnek igazságai, amelyeket
cselekedett; de vérét a te kezedbõl kívánom
meg. 2Pét. 2,20.
21. Ha pedig te megintetted azt az igazat,
hogy az igaz ne vétkezzék, és õ nem
vétkezik többé, élvén él,mert engedett az
intésnek, és te megmentetted magadat.
Csel. 18,6. Róm. 2,7.
Ismét látja a próféta az Úr dicsõségét
22. És lõn ott az Úrnak keze rajtam, és
monda nékem: Kelj fel,menj ki a völgybe,
és ott szólok veled.
23. Fölkelék azért és kimenék a völgybe
és ímé ott áll vala az Úrnak dicsõsége,
hasonlatos ahhoz a dicsõséghez, amelyet
a Kébár folyó mellett láttam, és orcámra
esém. Csel. 7,55.
24. És jöve beléma Szellem, és állata engemlábaimra,
és szóla hozzámésmonda
nékem: Menj be és zárd be magadat a te
házadban.
25. És te, oh embernek fia, ímé köteleket
vetnek reád és azokkal megkötöznek
téged, és ki nem mehetsz közikbe;
26. Nyelvedet pedig én ragasztom
ínyedhez, és néma leszel, hogy ne légy
közöttük feddõzõ férfiú, mert õk pártos
ház. Luk. 1,20. 22.
27. Mikor pedig szólok veled, megnyitom
a te szádat, és mondjad nékik:
Így szól az Úr Isten; aki hallja, hallja, aki
nem akarja, nem hallja, mert õk pártos
ház. Luk. 5,1. 15.
Jeruzsálem
megszállásának kiábrázolása
4 És te, embernek fia, végy magadnak
egy téglát, tedd azt elõdbe, és véss
reá egy várost, Jeruzsálemet,
2. És indíts ellene ostromot, és építs
ellene tornyot, tölts ellene sáncot, és
indíts ellene táborokat, és állass ellene
faltörõ kosokat köröskörül.
3. És végymagadnak egy vasserpenyõt,
és állasd fel azt vasfal gyanánt teközted
és a város között, és irányozd tekintetedet
erõsen reá, és legyen ostrom alatt, és te
ostromold. Jel ez az Izrael házának.
4. Te pedig feküdj baloldaladra és vesd
az Izrael háza vétkét arra; a napok száma
szerint, amennyin azon fekszel, viseljed
vétküket.
5. Én pedig meghatároztam néked az õ
vétkük éveit napok száma szerint, háromszázkilencven
napban; eddig viseld az
Izrael házának vétkét. 4Móz. 14,34.
6. És ha ezeket kitöltötted, feküdj a
jobboldaladramásodszor, és viseld a Júda
EZÉKIEL KÖNYVE 3. 4.
804 EZÉKIEL KÖNYVE 4. 5.
házának vétkét negyven napig; egy-egy
napot egy-egy esztendõül számítottam
néked.
7. És Jeruzsálem ostromára irányozd
erõsen tekintetedet, és karod feltûrve
legyen, és prófétálj ellene.
8. S ímé, köteleket vetettem reád, hogy
meg ne fordulhass egyik oldaladról a másikra,
míg betöltöd ostromodnak napjait.
9. És végy magadnak búzát és árpát és
babot és lencsét és kölest és tönkölyt, és
tedd ezeket egy edénybe, és ezekbõl
csinálj magadnak kenyeret; a napok
száma szerint, amíg oldaladon fekszel,
háromszázkilencven napon egyed azt.
10. A te ételed pedig, amellyel élsz,
legyen súly szerint húsz siklus egy napra;
idõrõl-idõre egyed azt.
11. És vizet mérték szerint igyál, a
hinnek hatodrészét igyad idõrõl-idõre.
12. És ételedet árpalepény formájában
egyed, és emberi ganéj tõzegénél süssed
azt szemük láttára.
13. És mondá az Úr: Így eszik az Izrael
fiai tisztátalan kenyerüket a pogányok
közt, akik közé õket kiûzöm. Hós. 9,3.
14. És mondék: Ah, ah, Uram Isten!
Ímé, magam soha be nem szennyeztem,
és dögöt és vadtól szaggatottat nem ettem
ifjúságomtól fogva ez ideig, és számon be
nem ment tisztátalan hús. 2Móz. 22,31.
3Móz. 11,40. 5Móz. 14,3. Ésa. 65,4. Csel. 14,10.
15. És mondá nékem: Nézd, marhaganéjt
engedek néked emberi tõzeg helyett,
hogy annál süsd meg a te kenyeredet.
16. És mondá nékem: Embernek fia!
Ímé, én eltöröm a kenyérnek botját Jeruzsálemben,
és eszik kenyerüket mértékkel
és rettegéssel, és vizüket mértékkel
és ájulással isszák. 3Móz. 26,26. Ésa. 3,1.
17. Azért, hogy kenyér és víz nélkül szûkölködjenek,
és elborzadjanak mindnyájan,
és megrothadjanak az õ vétkükben.
Zsolt. 105,16.
Isten büntetése Jeruzsálem városán
5 És te, embernek fia, végy magadnak
éles kardot, borbélyok beretvájául
vedd azt magadnak, és vond el azt a te
fejeden és szakálladon, és végymagadnak
mérõ serpenyõket, és oszd el szõrüket.
2.Harmadrészét tûzben égesdmeg a város
közepette, midõn betelnek a megszállásnak
napjai; azután vedd a harmadrészét,
vagdald apróra a karddal a város körül, és
harmadrészét szórd oda a szélnek, és én
kardot vonszok utánuk.
3. És végy ki innét számszerint keveset,
és kösd be azokat ruhád csücskébe;
4. És ezekbõl ismét végy ki, és vesd azokat
a tûz közepébe és égesdmeg a tûzben;
ebbõl megyen tûz Izrael egész házára.
5. Így szól az Úr Isten: Ez Jeruzsálem,
a pogányok közé helyeztettem õt, és
körülvettem a tartományokkal.
6. De pártos volt törvényeim iránt,
gonoszabbul, mint a pogányok, és rendeléseim
iránt inkább, mint a tartományok,
amelyek körülötte vannak, mert törvényeimet
megutálták, és rendeléseimben
nem jártak. Róm. 1,25. Júd. 4.
7. Azért így szól az Úr Isten: Amiért ti
pártosabbak valátok, mint a pogányok,
akik körülöttetek vannak, rendeléseimben
nem jártatok és törvényeimet nem
cselekedtétek, sõt csak a pogányok törvényei
szerint is, akik körülöttetek vannak,
nem cselekedtetek: Jer. 2,10.
8. Ezokért így szól az Úr Isten: Ímé, én
is ellened leszek, és teszek közötted ítéletet
a pogányok szemeláttára;
9. És cselekszemrajtad azt,mit soha nem
cselekedtemésminémût nemcselekszem
többéminden te utálatosságodért.
10. Azért az apák egyék meg fiaikat
közötted, és a fiak egyék meg apáikat, és
cselekszem rajtad ítéletet, és szétszórom
minden maradékodat a szél minden
irányában. Jer. 19,9. JerSir. 2,20. 4,10.
11. Ezért, élek én! Szól az Úr Isten, bizonyára,
mivelhogy szenthelyemet tisztátalanná
tetted minden undokságaiddal és
minden utálatosságaiddal, azért én is elfordítom
rólad irgalom nélkül szememet,
s én sem könyörülök rajtad. 2Krón. 36,16.
12. Harmadrészed döghalállal hal meg
és éhség miatt pusztul el közötted, és
harmadrészed fegyver miatt hull el körülötted,
és harmadrészedet szétszórom
a szél minden irányában, és kardot vonszok
utánuk. Jer. 9,16. 15,2.
805
13. És teljessé lesz haragom s nyugtatom
rajtuk búsulásomat s vigasztalást
veszek; és megértik, hogy én, az Úr
szóltam buzgó szerelmemben, mikor betöltöm
búsulásomat rajtuk. Ésa. 1,24.
14. És teszlek pusztasággá és gyalázattá
a pogányok között, akik körülötted vannak,
minden melletted elmenõ szemeláttára.
3Móz. 26,31. Neh. 2,17.
15. És leszel gyalázat és csúfság, példa
és eliszonyodás a pogányoknak, akik
körülötted vannak, mikor ítéletet tartok
fölötted haraggal és búsulással és búsult
feddésekkel, én, az Úr mondottam;
16.Mikor bocsátom az éhség gonosz
nyilait rájuk, hogy pusztítsanak, amelyeket
a ti pusztítástokra fogok bocsátani;
és éhséget halmozok fölétek, és eltöröm
köztetek a kenyér botját.
17. És bocsátok reátok éhséget és gonosz
vadállatokat, hogy gyermektelenné
tegyenek, és döghalál és vérontás megy
át rajtad, és fegyvert hozok reád, én,
az Úr mondottam. 3Móz. 26,22.
A bálványozó ország elpusztul
6 És lõn az Úrnak szava hozzám,
mondván:
2. Embernek fia, vesd tekintetedet
Izrael hegyeire, és prófétálj ellenük:
3. És mondjad: Izrael hegyei, halljátok
meg az Úr Isten beszédét! Ezt mondja
az Úr Isten a hegyeknek és a halmoknak,
a mélységeknek és a völgyeknek: Ímé,
én fegyvert hozok reátok, és elvesztem a
ti magaslataitokat.
4. És elpusztulnak oltáraitok, és összetörnek
naposzlopaitok, és elhullatom
sebesültjeiteket bálványaitok elõtt.
3Móz. 26,30.
5. És vetem az Izrael fiainak holttesteit
bálványaik elé, és szétszórom csontjaitokat
oltáraitok körül.
6.Minden lakóhelyeteken a városok
elpusztuljanak, és a magaslatok elveszszenek,
hogy elpusztuljanak és rommá
legyenek oltáraitok, és törjenek össze
és legyenek semmivé bálványaitok, és
kivágattassanak naposzlopaitok, és eltöröltessenek
csinálmányaitok.
7. És elhulljon a sebesült közöttetek,
hogymegtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
8. De maradékot hagyok, hogy legyenek
közületek, akik megmenekedtek a
fegyvertõl a pogányok közt, mikor szétszórattok
a tartományokban.
9. Akkor megemlékeznek énrólam
menekültjeitek a pogányok közt, kik közé
fogságba vitetének, mert megtörtem
parázna szívüket, mely tõlem elszakadt,
és bálványaikkal paráználkodó szemeiket,
és megundorodnak önmaguk elõtt a
gonoszságokért, melyeket cselekedtek
minden utálatosságuk szerint; Ésa. 63,10.
10. És megismerik, hogy én vagyok az
Úr: Nem hiába mondottam, hogy megcselekszem
velük e gonoszt.
11. Így szólt azÚr Isten: Csapj tenyeredbe,
toppants lábaddal és mondd: Jaj az
Izrael háza minden gonosz utálatosságáért,
mert fegyver, éhség és döghalálmiatt
hullanak el;
12. Aki messze van, döghalál miatt hal
meg, aki közel van, fegyver miatt esik el,
és aki megmaradt biztonságban, éhség
miatt hal meg; és teljessé teszem búsulásomat
rajtuk.
13. És megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, mikor sebesültjeik ott lesznek bálványaik
között az õ oltáraik körül, minden
magas halmon, minden hegyeknek tetein,
minden zöld fa alatt ésminden lombos
terpentinfa alatt, ahol csak kedves illatot
adának minden bálványaiknak.
Ésa. 57,5. Jer. 2,20. Hós. 4,4. 13.
14. Kinyújtom azért kezemet reájuk,
és teszem a földet kietlen pusztasággá,
a pusztától fogva Dibláig minden lakóhelyükön,
hadd tudják meg, hogy én
vagyok az Úr! Ésa. 5,25.
A harag napja
7 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. És te, embernek fia, így szól az Úr
Isten Izrael földjének: Vége! Eljött a vég
a föld négy szárnyára! Mát. 24,6.
3. Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat
reád, ésmegítéllek útjaid szerint,
és vetem reád minden utálatosságodat.
EZÉKIEL KÖNYVE 5. 6. 7.
806 EZÉKIEL KÖNYVE 7. 8.
4. És nemkedvez az én szememnéked,
sem meg nem szánlak; hanem a te útjaidat
vetem reád, és utálatosságaid közötted
lesznek és megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr.
5. Így szól az Úr Isten: Ímé veszedelem,
egyetlen veszedelem; ímé eljött.
6. Vég jött, eljött a vég, fölserkent ellened,
ímé eljött!
7. Eljött a végzet reád, földnek lakosa!
Eljött az idõ, közel a nap, rémülés és nem
víg éneklés a hegyeken. Sof. 1,14.
8.Most rövid idõn kiöntöm búsulásomat
reád, és teljessé teszem haragomat
rajtad, és megítéllek útjaid szerint, és rád
vetem minden utálatosságodat.
9. És nem kedvez az én szemem, sem
meg nem szánlak; útjaid szerint fizetek
tenéked, és a te utálatosságaid közötted
lesznek; és megtudjátok, hogy én vagyok
az Úr, aki ver.
10. Ímé a nap, ímé eljött, kisarjadt a
végzet, kivirágzott a vesszõ, kivirult a
kevélység.
11. Az erõszakosság a gonoszság veszszejévé
nõtt fel, nincs semmi meg belõlük,
semsokaságukból, semtömegükbõl,
s nincs egy jaj is miattuk! Jer. 6,7. 16,5.
12. Eljött az idõ, elközelgett a nap; a
vevõ ne örüljön, az eladó ne szomorkodjék,
mert harag jön minden sokaságára.
13.Mert az eladó eladott jószágához
nem térhet vissza többé, még ha élve az
élõk köztmaradna is,mert a jövendölés az
õ egész sokasága ellen vissza nem tér, és
vétke miatt senki sem lehet hosszú életû.
14. Kürtöljetek a kürttel és készítsetek el
mindent; ám nincsen, aki harcra menjen,
mert haragom minden õ sokasága ellen.
15. A fegyver kívül, a döghalál és éhség
belül; aki a mezõn van, fegyver miatt hal
meg, és aki a városban, azt éhség és
döghalál emészti meg. 5Móz. 32,25.
16. És menekülnek menekültjeik, és
lesznek a hegyeken, mint a völgyek
galambjai, mindnyájan nyögvén, ki-ki
vétke miatt.
17.Minden kéz elerõtlenül, és minden
térd elolvad, mint a víz. Ésa. 13,7.
18. Felövezkednek zsákkal, és befedi
õket rettegés, és minden orcán szégyen,
és mindnyájuk fején kopaszság.
Zsolt. 55,5. Ámós 8,10.
19. Ezüstjüket az utcákra vetik, és
aranyuk szenny lesz elõttük; ezüstjük s
aranyuk meg nem szabadíthatja õket az
Úr búsulásának napján; lelküket azzal jól
nem lakatják, s hasukat meg nem tölthetik;
mert csábítójuk volt az a vétekre.
Péld. 11,4. Préd. 4,10. Ésa. 55,2. Sof. 1,18.
20. És a belõle készült drága ékességeket
kevélykedésre használják, és utálatosságuk
képeit, undokságaikat abból csinálták,
azért tettem elõttük azt szennyé;
Jer. 7,30.
21. És adom azt az idegenek kezébe
zsákmányul, és a föld hitetleneinek prédául,
hadd fertõztessék meg.
22. És elfordítom tõlük orcámat, hadd
fertõztessék meg szent helyemet; s betörjenek
belé a rontók és beszennyezzék.
23. Készítsd a láncot; mert a föld tele
van véres ítélettel, és a város tele van
erõszakossággal. 2Kir. 21,16.
24. És elhozom a pogányok leggonoszabbjait,
hadd foglalják el házaikat; s
véget vetek a hatalmasok kevélységének,
s fertõzött lesz templomuk. Hab. 1,6.
25. Rettegés jött el, s keresnek békét
és nincs.
26. Egy romlás amásikra jön, és egy hír
után más támad, s kérnek látást a prófétától,
ám törvény nem lesz a papnál, sem
tanács a véneknél.
5Móz. 32,23. Zsolt. 74,9. JerSir. 2,9.Mal. 2,7--9.
27. A király szomorkodik, a fejedelem
irtózatba öltözik; s a föld népének kezei
megdermednek. Útjuk szerint cselekszem
velük, ítéletük szerint ítélem meg
õket, hadd tudják meg, hogy én vagyok
az Úr.
A bálványimádás utálatossága
a jeruzsálemi templomban
8 És lõn a hatodik esztendõben, a hatodik
hónapban, a hónap ötödik napján:
Én ülök vala házamban, és Júda vénei
ülnek vala elõttem és esék reám ott az
Úr Istennek keze.
807
2. És látám, és ímé volt mintegy tûznek
formája, derekának alakjától fogva lefelé
tûz volt, és derekától fogva fölfelé mint a
fényesség, mint az izzó érc.
3. És kinyújta egy kézformát, és megragada
engem fejem üstökénél fogva, és
fölemelve vitt engema Szellema föld és az
ég között, és bevitt engem Jeruzsálembe
isteni látásokban a belsõ kapu bejáratához,
amely északra néz, ahol a bosszúság
bálványának helye volt, amely bosszúságra
ingerel vala; 2Kir. 16,14. Jer. 7,30. Dán. 5,5.
4. És ímé, ott volt Izrael Istenének
dicsõsége, ama látás szerint, amelyet
láttam a völgyben. rész 1,28. 3,23.
5. És monda nékem: Embernek fia!
Emeld föl csak szemeidet észak felé! Fölemelém
azért szemeimet észak felé, és
ímé, északra az oltár kapujától áll vala a
bosszúság ama bálványa a bejáratnál.
6. És mondá nékem: Embernek fia!
Látod-e mit cselekszenek? A nagy utálatosságokat,
melyeket Izrael háza itt
cselekszik, hogy eltávozzam az én szenthelyemtõl.
De még egyéb nagy utálatosságokat
is fogsz látni.
7. És vitt engem a pitvar bejáratához, és
látám, és ímé egy lyuk volt a falban.
8. És mondá nékem: Embernek fia!
Ronts csak át a falon! És átronték a falon,
és ímé egy ajtó volt ott.
9. És mondá nékem: Menj be és lásd
meg a gonosz utálatosságokat, amelyeket
ezek ott cselekszenek.
10. Bemenék azért és látám, és ímé az
utálatos csúszómászó állatoknak és barmoknak
mindenféle képei és Izrael házának
minden bálványai vannak bevésve a
falon köröskörül.
11. És hetven férfiú Izrael házának
vénei közül, ezek közepette Jaazanjáhu, a
Sáfán fia, áll vala elõttük, mindegyik a
maga tömjénezõjével kezében, s a füstölõszer
felhõjének illata száll vala fel.
12. És mondá nékem: Láttad-é, embernek
fia, Izrael házának vénei mit cselekszenek
a sötétben, mindegyik az õ képes
házában? Mert azt mondják: Nem lát
minket az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet.
Zsolt. 10,11. 14,1. Ésa. 29,15.
13. És mondá nékem: Még egyéb nagy
utálatosságokat is fogsz látni, miket ezek
cselekszenek.
14. És vitt engem az Úr háza kapujának
bejáratához, amely északra van, és ímé ott
asszonyok ülnek vala, siratván a Tammúzt.
15. És mondá nékem: Láttad-é, embernek
fia? Még egyéb, ezeknél nagyobb
utálatosságokat is fogsz látni.
16. És bevitt engem az Úr házának belsõ
pitvarába, és ímé az Úr templomának
bejáratánál, a tornác és az oltár között
mintegy huszonöt férfiú volt, kik hátukkal
az Úr templomára és orcájukkal keletre
fordultak, s ezek kelet felé leborulva
imádták a napot. 5Móz. 4,19.
2Kir. 23,11. Jer. 2,27. 32,33. 44,17. Jóel 2,17.
17. És mondá nékem: Láttad-é, embernek
fia? Avagy kevés-é Júda házának ily
utálatosságokat cselekedni, amilyeneket
itt cselekedtek? Hogy még a földet is
betöltik erõszakossággal, és engem
megint haragra ingerelnek, ímé, hogy
tartják a venyigét orrukhoz! rész 9,10.
18. Én is búsulásom szerint cselekszem,
nem fog kedvezni szemem, sem
meg nem szánom õket; s ha kiáltanak
füleimbe nagy felszóval, nem hallgatom
meg õket. Péld. 1,28. Jer. 11,11.
Nagy csapás Jeruzsálemen
A hívõk megtartatnak
9 És kiáltá füleimbe nagy felszóval,
mondván: Hozzátok el a városra a
meglátogatásokat, kinek-kinek a kezében
legyen vesztõ eszköze. Zsolt. 103,20.
2. És ímé hat férfi jön vala a felsõ kapu
útjáról, amely északra néz vala, mindegyiknek
kezében zúzó eszköze, egy férfi
pedig köztük gyolcsba volt öltözve, és íróeszköz
volt derekán. És bemenének és
állának az ércoltár mellé. 3Móz. 16,4.
3. És Izrael Istenének dicsõsége elvonula
a kerubról, amely fölött volt, a ház
küszöbéhez, és kiálta a gyolcsba öltözött
férfiúnak, akinek derekán íróeszköz volt.
4. Ésmonda az Úr néki:Menj át a város
közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz
egy jegyet a férfiak homlokára, akik
sóhajtanak és nyögnek mindazokért az
EZÉKIEL KÖNYVE 8. 9.
808 EZÉKIEL KÖNYVE 9. 10.
utálatosságokért, amelyeket cselekedtek
annak közepében. 2Móz. 12,7.
Zsolt. 119,53. 2Pét. 2,8. Jel. 7,3. 9,4. 20,4.
5. És amazoknak mondá az én hallásomra:
Menjetek át a városon õutána, és
vágjátok; ne kedvezzen a ti szemetek,
és ne szánakozzatok:
6. Vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és
asszonyokat öljetek meg mind egy lábig,
de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy
van, ne közelítsetek, és az én templomomon
kezdjétek el. Elkezdék azért a vén
férfiakon, akik a ház elõtt voltak. Jel. 9,4.
7. És mondá nékik: Fertõztessétek meg
a házat, és töltsétekmeg a pitvarokatmegölettekkel.
Menjetek ki. És kimenének és
öldöklének a városban. 2Krón. 36,17.
8. És lõn, hogy levágák õket, és én megmaradtam
és esém az én orcámra és kiálték
és mondék: Ah, ah, Uram Isten, avagy
ki akarod-é írtani Izrael egész maradékát,
mikor kiöntöd búsulásodat Jeruzsálemre?
9. Ésmondá nékem: Izrael és Júda házának
vétke felette nagy, mivelhogy tele
a föld vérontással, és a város tele van
igazságtalansággal, mert azt mondották:
Elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem
lát. 2Kir. 21,16. Zsolt. 10,11. Ésa. 29,15.
10. Azért én is, nem kedvez szemem,
semmeg nemszánomõket, útjukat fejükhöz
verem!
11. És ímé a gyolcsba öltözött férfi,
kinek íróeszköz volt derekán, választ
hozott, mondván: Úgy cselekedtem,
amint parancsolád.
Isten tüzet küld Jeruzsálemre
10 És látám, és ímé a mennyezeten,
amely a kerubok feje fölött volt,
látszék felettük, mint valami zafírkõ,
olyan, mint egy királyiszéknek formája.
2. És szóla a gyolcsba öltözött férfiúnak,
és mondá: Menj be a forgókerekek közé
a kerubok alá, és töltsd meg tenyereidet
égõ üszöggel onnét a kerubok közül,
és szórd a városra. És beméne szemem
láttára. Jel. 4,3. 8,5.
3. A kerubok pedig állanak a háztól
jobbra, mikor a férfi beméne, és a felhõ
betölté a belsõ pitvart.
4. És eltávozék az Úr dicsõsége a kerubról,
a ház küszöbére, és megtelék a
ház a felhõvel, és a pitvar betelék az Úr
dicsõségének fényességével.
2Móz. 25,18. 40,35. 1Kir. 8,10.
5. És a kerubok szárnyainak csattogása
meghallaték a külsõ pitvarig,mint az erõs
Isten hangja, mikor beszél.
rész 1,24. Zsolt. 29,3.
6. És lõn, mikor parancsolt ama gyolcsba
öltözött férfinak, mondván: Végy tüzet
a forgókerekek közül, a kerubok közül,
az beméne, és álla a kerék mellé.
7. És kinyújtá egy kerub a kezét a kerubok
közül a tûzhöz, mely a kerubok között
volt, és vett és tette a gyolcsba öltözöttnek
markába, ki elvette és kiméne.
8. És látszék a kerubokon emberi kéznek
formája szárnyaik alatt.
9. És látám, és ímé, négy kerék volt a
kerubok mellett, egyik kerék volt az
egyik kerub mellett és a másik kerék a
másik kerub mellett, és olyanok voltak a
kerekek, mintha tarsiskõbõl volnának.
10. Ésminthamind a négyüknek ugyanazon
egy formája volna, mintha egyik
kerék a másik kerék közepében volna.
11. Jártukban mind a négy oldaluk felé
mennek vala,meg nemfordulnak vala jártukban,
hanem arra, amerre a fõ fordult,
mennek vala utána, meg nem fordulnak
vala mentükben.
12. És egész testük és hátuk és kezeik
és szárnyaik és a kerekek rakva voltak
szemekkel köröskörül mind a négy kerekükön.
Jel. 4,8.
13. Hallám, hogy a kerekeket forgókerekeknek
nevezték fülem hallatára.
14. És négy arca volt mindegyiknek,
az elsõ arc kerub arc volt, és a második
arc ember arc, a harmadik oroszlán arc,
és a negyedik sas arc.
2Sám. 14,17. 24,16. Dán. 9,21.
15. És fölemelkedének a kerubok. Ez
amaz élõlény, amelyet láttam a Kébár
folyó mellett.
16. És mikor járnak vala a kerubok,
járnak vala a kerekek is mellettük, mikor
pedig felemelék a kerubok szárnyaikat,
hogy fölemelkedjenek a földrõl, nem fordulának
el a kerekek sem az õ oldaluktól.
809
17. Ha azok állanak vala, ezek is állának,
és ha azok felemelkednek vala, fölemelkedének
ezek is velük, mert az élõlény
szelleme volt bennük. Hós. 9,17.
18. És elvonula az Úrnak dicsõsége a
ház küszöbétõl, és álla a kerubok fölé.
19. És fölemelék a kerubok szárnyaikat,
és fölemelkedének a földrõl szemem
láttára kimentükben és a kerekek is mellettük;
és megállának az Úr háza keleti
kapujának bejáratánál, és Izrael Istenének
dicsõsége volt felül õrajtuk.
20. Ez amaz élõlény, amelyet láttam az
Izrael Istene alatt a Kébár folyó mellett,
ésmegismerém, hogy kerubok voltak.
21. Négy orcája volt mindegyiknek és
négy szárnya mindegyiknek és emberi
kezek formája volt szárnyaik alatt.
22. És orcáik formája ugyanazok az
orcák voltak, amelyeket a Kébár folyó
mellett láttam, tudniillik formájukat és
õket magukat. Mindegyik a maga orcája
felé megy vala. Zsolt. 103,20.
Ítélet Júda elöljáróin
11 És fölemelt engem a Szellem, és
bevitt az Úr házának keleti kapujához,
amely néz keletnek, és ímé, a kapu
bejáratánál huszonöt férfi volt, kik között
látám Jaazanját, Azzur fiát, és Pelatjáhut,
Benájáhu fiát, a nép fejedelmeit.
2. És mondá nékem: Embernek fia!
Ezek a férfiak, akik gonoszt eszelnek ki és
rossz tanácsot adnak ebben a városban,
3.Mondván: Nem egyhamar fogunk
házakat építeni; ez a város a fazék, mi
pedig a hús.
4. Azért prófétálj ellenük; prófétálj,
embernek fia!
5. És esék reám az Úr Szelleme, és
mondá nékem: Mondjad, így szól az Úr:
Ez az amit gondoltatok, Izrael háza!
Mert tudom azt, amit fejetekbe vettetek.
6. Sokakat öltetek meg ebben a városban,
és utcáit megtöltöttétek megölettekkel.
Ján. 2,24. Zsid. 4,11.
7. Ezért, így szól az Úr Isten: Megöletteitek,
kiket a város közepére vetettetek,
ezek a hús, a város pedig a fazék, és
titeket kivisznek belõle. Mik. 3,3.
8. Fegyvertõl féltetek, fegyvert hozok
reátok, azt mondja az Úr Isten.
Péld. 10,24. Ésa. 66,4.
9. És kiviszlek titeket belõle, és adlak
titeket idegenek kezébe, és tartok ítéletet
fölöttetek.
10. Fegyver miatt hulljatok el, Izrael
határán ítéllek meg titeket, és megtudjátok,
hogy én vagyok az Úr. 1Kir. 8,64.
2Kir. 14,25. 25,19–21. Zsolt. 9,16. Jer. 39,6.
11. E város ne legyen fazekatok, hogy
ti benne hús legyetek, Izrael határán ítéllek
el titeket.
12. És megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, mert az én végzéseimben nem jártatok,
és rendeléseimet nemcselekedtétek,
hanem a pogányok módja szerint cselekedtetek,
akik körülöttetek vannak.
13. És lõn,mikor prófétáltam, Pelatjáhu,
Benájáhu fia meghala, én pedig orcámra
esém és kiálték nagy felszóval, és mondék:
Ah, ah, Uram Isten, Te véget vetsz
Izrael maradékának! Csel. 5,5.
14. És lõn az Úrnak szava hozzám,
mondván:
15. Embernek fia! A te atyádfiai, atyádfiai,
a te rokonaid és Izrael egész háza
együtt azok, akikrõl Jeruzsálem lakói ezt
mondják: Távozzatok el az Úrtól, nékünk
adatott ez a föld örökségül.
16. Ezokáért mondjad: Így szól az Úr
Isten: Mivelhogy távol vetettem õket a
pogányok közé, és szétszórtam õket a
tartományokba, tehát én leszek nékik
templomul rövid idõre a tartományokban,
amelyekbe mentek. Zsolt. 31,20. 90,1.
17. Ennekokáért mondjad: Így szól
az Úr Isten: Egybegyûjtelek titeket a
népek közül és együvé hozlak titeket
a tartományokból, amelyekben szétszórattatok,
és adom néktek Izrael
földjét. Jer. 24,5.
18. És bemennek oda és eltávolítják
minden õ fertelmességeit és minden
utálatosságait õbelõle.
19. És adok nékik egy szívet, és új
szellemet adok belétek, és eltávolítom
a kõszívet az õ testükbõl, és adok nékik
hússzívet; rész 18,31. 36,26.
Jer. 31,33. 32,39. Sof. 3,9. Zak. 7,12. Róm. 2,29.
2Kor. 3,3. 5,17. Gal. 6,15. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
EZÉKIEL KÖNYVE 10. 11.
810 EZÉKIEL KÖNYVE 11. 12.
20. Hogy az én végzéseimben járjanak
és rendeléseimet megõrizzék és cselekedjék
azokat, és legyenek nékem népem
és én leszek nékik Istenük.
Zsolt. 105,45. Jer. 24,7.
21. De akiknek szívük az õ fertelmességeik
és utálatosságaik szíve szerint jár,
azoknak útját fejükhöz verem, mondja az
Úr Isten. Zsid. 3,12.
22. És fölemelék a kerubok szárnyaikat
s a kerekekmellettük, és Izrael Istenének
dicsõsége rajtuk felül volt. rész 1,19.
23. És felszálla az Úrnak dicsõsége
a város közepébõl, és álla a hegyre, mely
a várostól keletre van. Zak. 14,4.
24. A Szellem pedig felvett engem, és
vitt Káldeába a foglyokhoz látásban az
Isten Szelleme által, és felszálla elõlem a
látás, amelyet láttam. 2Kor. 12,2.
25. És elbeszélém a foglyoknak az
Úrnak minden beszédét, amelyet nékem
megjelentetett. Csel. 20,20.
A fogságravitel megjövendölése
12 És lõn az Úrnak szava énhozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Pártos ház közepette
lakol, kiknek szemeik vannak a látásra,
de nem látnak, füleik vannak a hallásra,
de nem hallanak, mert õk pártos ház.
Ésa. 1,23. 42,20. Jer. 5,21.
Mát. 13,13. Ján. 9,39--41. Csel. 28,26. 27. Róm. 11,8.
3. És te, embernek fia, készíts magadnak
vándorútra való eszközöket, és vándorolj
ki nappal szemeik elõtt, és vándorolj
ki helyedrõl más helyre szemük láttára;
talán meglátják, mert õk pártos ház.
4. És vidd ki eszközeidet, úgy, mint vándorútra
való eszközöket, nappal szemük
láttára, te pedig menj ki estve szemük
láttára, úgy ahogy a vándorok szoktak.
5. Szemük láttára lyukaszd át a falat,
és azon át vidd ki.
6. Szemük láttára emeld válladra, a
sötétben vidd ki, orcádat fedd be, hogy ne
lásd a földet, mert csodajelül rendeltelek
az Izrael házának. Ésa. 8,18.
7. Úgy cselekedtemazért, amint parancsolva
volt nékem; eszközeimet kihordám
nappal, mint vándorútra való eszközöket,
és este átlyukasztám a falat kezemmel;
a sötétben kivittem, vállamra
emelém szemük láttára.
8. És lõn az Úr beszéde hozzám reggel,
mondván:
9. Embernek fia! Nem mondta-é néked
Izrael háza, ez a pártos ház: Mit cselekszel?
10.Mondjad nékik: Így szól az Úr Isten:
A fejedelemnek szól ez a prófécia, ki Jeruzsálemben
van, és Izrael egész házának,
amely ott lakozik. Mal. 1,1.
11.Mondjad: Én csodajeletek vagyok;
amint én cselekedtem, úgy történik
velük: Fogságba, rabságra mennek.
12. És a fejedelem, ki közöttük van,
vállát megrakván a sötétben, kimegyen;
a falat átlyukasztják, hogy így vigyék ki
õt, orcáit befedi, hogy ne lássa szemeivel
épen õ a földet. Jer. 39,4.
13. És kiterjesztem hálómat ellene, és
megfogatik varsámban, és elviszem õt
Bábelbe a káldeusok földjére, de azt nem
fogja látni, és ott fog meghalni.
14. És mindeneket, kik körülötte vannak
az õ segítségére, és minden seregeit
szélnek szórom mindenfelé, és kardot
vonok utánuk. Jer. 52,9. 11. JerSir. 1,13.
15. És megtudják, hogy én vagyok az
Úr, mikor eloszlatom õket a pogányok
közé, és szétszóromõket a tartományokba.
16. De meghagyok közülük kevés férfiakat
a fegyvertõl, éhségtõl s döghaláltól,
hogy elbeszéljék minden utálatosságukat
a pogányok közt, akik közé mennek, s
hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.
17. És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
18. Embernek fia! Kenyeredet rettegéssel
egyed, és vizedet reszketéssel és
félelemmel igyad. JerSir. 5,9.
19. És szólj a föld népének: Ezt mondja
az Úr Isten Jeruzsálem lakóiról, Izrael
földjérõl: Kenyerüket félelemmel eszik és
vizüket ájulással isszák, hogy pusztaságra
vetkõzzék földje bõségébõl minden lakói
álnoksága miatt. Zsolt. 107,34. Zak. 7,14.
20. És a lakott városok elpusztulnak s
a föld pusztaság lesz és megtudjátok,
hogy én vagyok az Úr.
811
21. És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
22. Embernek fia!Micsoda közmondástok
van néktek Izrael földjén? Hogy azt
mondják: A napok csak haladnak, ám
semmivé lesz minden látás.
Ésa. 5,19. Jer. 5,12. 2Pét. 3,4.
23. Ezokért mondd nékik: Ezt mondja
azÚr Isten:Megszünteteme közmondást
és nem mondogatják azt többé Izraelben,
sõt inkább mondd nékik: Elközelgettek
a napok, és minden látás teljesül.
24.Mert nem lesz többé semmi hiábavaló
látás és hízelgõ jövendölgetés Izrael
házának közepette.
25.Mert én szólok, az Úr; s amely szót
szólok, meglészen, nem halad tovább.
Mert a ti napjaitokban, pártos ház, szólok
egy szót és megcselekszem, ezt mondja
az Úr Isten! Ésa. 55,11. Jer. 1,12. Luk. 21,33.
26. És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
27. Embernek fia! Ímé, Izrael háza ezt
mondja: A látás, melyet ez lát, sok napra
való, és messze idõkre prófétál õ.
28. Ezokért mondjad nékik: Így szól az
Úr Isten: Nem késik tovább semmi én
beszédem; amit szólok, az a szó meglészen,
ezt mondja az Úr Isten.
4Móz. 23,19. Zsolt. 89,34. Ésa. 55,10. 11. Luk. 1,45.
A hamis próféták ellen
13 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Prófétálj Izrael prófétái
ellen, akik prófétálnak, és mondjad
azoknak, akik önnön szívükbõl próféták:
Halljátok meg az Úr beszédét!
Ésa. 28,7. Jer. 14,14. 23,16.
3. Így szól az Úr Isten: Jaj a bolond
prófétáknak, akik az önnön szellemük
után mennek, mert semmit sem láttak.
4.Mint rókák a romok közt, olyanokká
lettek prófétáid, oh Izrael!
Én. 2,15.Mik. 3,5. 2Kor. 11,13.
5. Nem hágtatok fel a törésekhez, nem
falaztatok falat Izrael háza körül, hogy
megállhassatok a harcban az Úrnak
napján. Zsolt. 106,23. 30.
6. Hívságot láttak s hazug jövendölgetést,
kik ezt mondják: Monda az Úr!
Holott az Úr nem bocsátotta õket, és
még várják, hogy betelik beszédük.
7. Avagy nem hiábavaló látást láttatok-é,
és nem hazug jövendölgetést szóltatok-é?
Midõn ezt mondjátok vala: Monda az Úr!
Holott én nem szólottam! 2Thess. 2,11.
8. Ennekokáért így szól az Úr Isten:
Mivelhogy hívságot szólottatok és hazugságot
láttatok, azért ímé én ellenetek
leszek, ezt mondja az Úr Isten.
9. És lészen kezem a próféták ellen, kik
hívságot látnak és hazugságot jövendölgetnek;
az én népem gyülekezetében
nem lesznek, Izrael házának könyvébe
nem irattatnak, és Izrael földjére be
nemmennek, és megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr Isten. Neh. 7,5.
10. Azért, mert eláltatták az én népemet,
mondván: Béke! Holott nincsen
béke; és ha a nép falat épít, ímé õk
bemázolják azt mázzal. Jer. 8,11.
11. Mondjad a mázzal mázolóknak,
hogy leomlik; ömlõ záporesõ lészen, és ti
jégesõ kövei hulljatok, szélvihar hasítsd!
12. És ímé leomlik a fal. Avagy nem
mondják-é majd néktek: Hol a mázolás,
amellyel mázolátok?
13. Ezokáért így szól az Úr Isten: És
meghasogatom szélviharral búsulásomban,
és ömlõ zápor lészen haragomban,
és lesznek jégesõ kövei búsulásomban
annak elrontására.
14. És ledöntöm a falat, melyet mázzal
mázoltatok és levetem a földre, és meztelen
lesz fundamentuma; és leomlik, és ti
vesszetek el közepette, és tudjátok meg,
hogy én vagyok az Úr.
15. És teljessé teszem búsulásomat a
falon és azokon, akik mázolák azt mázzal,
és mondom néktek: Nincs a fal és nincsenek,
akik azt mázolák,
16. Tudniillik Izrael prófétái, kik prófétálnak
Jeruzsálemnek és látnak néki
békességnek látását, holott nincsen békesség,
ezt mondja az Úr Isten. Jer. 6,14.
17. És te, embernek fia, fordítsd orcádat
néped leányaira, akik önnön szívükbõl
prófétálnak, és prófétálj ellenük.
18. És mondjad: Így szól az Úr Isten:
Jaj azoknak, akik kötéseket varrogatnak
EZÉKIEL KÖNYVE 12. 13.
812 EZÉKIEL KÖNYVE 13. 14.
minden kézcsuklóra, és takarókat készítenek
akármilyen termetûek fejére, hogy
életeket vadásszanak! Némelyeket elvadásztok
népemtõl, másokat elevenen
megtartotok a magatok hasznára.
19. És megszentségtelenítetek engem
népemelõtt néhánymarok árpáért és falat
kenyérért, hogy embereket öljetek, akiknek
nem kellene meghalniuk, és hogy
embereket elevenen megtartsatok, akiknek
nem kellene élniük, hazudozván
népemnek, amely hazugságra hallgat.
Péld. 28,21.Mik. 3,5. 2Pét. 2,14.
20. Ezokáért így szól az Úr Isten: Ímé
én kötéseitek ellen leszek, amelyekkel ti
az emberek életét vadásszátok, mint
madarakat; és leszaggatom azokat karjaitokról,
s az embereket, akiket ti vadásztok,
szabadon bocsátom,mintmadarakat.
21. És elszaggatomtakaróitokat, ésmegszabadítom
népemet kezetekbõl, és nem
lesznek többé zsákmány a ti kezetekben,
smegtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
22. Mivelhogy megszomorítjátok az
igaznak szívét hazugsággal, holott én õt
bántani nem akartam, s megerõsítitek a
hitetlen kezeit, hogy meg ne térjen gonosz
útjáról, hogy õt életbenmegtartsam.
23. Ezokáért hívságot nem láttok és
jövendõt nem jövendölgettek többé, s
megszabadítom népemet a ti kezetekbõl,
és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
A bálványimádókról
14 És jövének hozzám férfiak Izrael
vénei közül, és leülének énelõttem.
2. És lõn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
3. Embernek fia! Ezek a férfiak fölvették
bálványaikat szívükbe, és vétkeik botránkozását
orcáik elé állították. Vajon engedjem-
é, hogy megkérdezzenek engem?
2Kir. 3,13. Péld. 15,8.
4. Ezokáért szólj velük, és mondjad
nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Valaki az
Izrael házából bálványait szívébe fölveszi,
és vétkének botránkozását teszi orcái elé,
és megy a prófétához: Én, az Úr felelek
meg annak énmagam által bálványainak
sokasága miatt;
5. Hogy megragadjam Izrael házát az õ
szívükben, akik elfordultak tõlem bálványaik
miatt mindnyájan. Zsid. 3,12--19.
6. Ezokáért mondjad Izrael házának:
Ezt mondja az Úr Isten: Térjetek meg, és
forduljatok el bálványaitoktól és minden
utálatosságotoktól fordítsátok el orcátokat.
7.Mert valaki az Izrael házából és a
jövevények közül, akik Izraelben laknak,
elhajlik tõlem, és az õ bálványait veszi föl
szívébe, és vétkének botránkozását teszi
orcája elé, és megyen a prófétához, hogy
ez tanácsot kérjen õnéki tõlem: Én, az Úr
felelek meg annak énmagam által;
Jer. 2,13.Mát. 6,24. Júd. 19.
8. És ellene fordítom orcámat annak a
férfiúnak, és vetemõt jegyül és közbeszédül,
és kiirtom népem közül, és megtudjátok,
hogy én vagyok az Úr!
9. Ha pedig a próféta megtéveszteni
engedi magát, hogy kijelentést adjon:
Én, az Úr tévesztettemmeg azt a prófétát;
és kinyújtom kezemet ellene, és kivesztem
õt az én népem, Izrael közül.
1Kir. 22,23. Jób 12,16. Jer. 4,10. 2Thess. 2,11.
10. És viselik vétküket; amilyen a kérdezõ
vétke, olyan legyen a próféta vétke is.
11. Azért, hogy el ne tévelyedjék többé
Izrael háza tõlem, és többémeg ne fertõztessék
magukat minden õ elszakadásukkal,
hanem legyenek az én népem és én
legyek Istenük, ezt mondja az Úr Isten.
Zsolt. 119,67. 71. Jer. 24,7. 30,22. 31,33. Zsid. 12,11.
12. És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván: 2Pét. 2,15.
13. Embernek fia! Ha valamely ország
vétkeznék ellenem, elpártolván tõlem, és
én kinyújtván kezemet ellene, eltörném
néki a kenyérnek botját, és bocsátanék
reá éhséget, és kiirtanék belõle embert
és barmot; 3Móz. 26,26. Ésa. 3,1.
14. És ha volna ez a háromférfiú benne:
Noé, Dániel és Jób, akkor õk az õ igazságukkal
a maguk életét megszabadítanák,
azt mondja az Úr Isten.
Péld. 11,4. Jer. 7,16. 11,14. 14,11. 15,1.
15. Ha gonosz vadállatokat bocsátanék
át az országon, hogy azt gyermektelenné
tegyék, és az pusztává lenne, amelyen
senki át nem menne a vadállatok miatt:
813
16. Benne ama háromférfiú, élek én, az
Úr Isten mondja, sem fiakat, sem leányokat
meg nem szabadítana, csak magukat
szabadítanák meg, az ország pedig pusztává
lenne.
17. Avagy ha fegyvert hoznék amaz
országra, ésmondanám: Fegyver,menj át
ez országon! És kiirtanék belõle embert
és barmot, Sof. 1,3.
18. És ama három férfiú benne volna,
élek én, az Úr Istenmondja, nemszabadítana
meg sem fiakat, sem leányokat,
hanem csak magukat szabadítanák meg.
19. Avagy ha döghalált bocsátanék arra
az országra, és kiönteném búsulásomat
reá vérben, hogy kiirtsak belõle embert
és barmot,
20. S Noé, Dániel és Jób benne volna:
Élek én, az Úr Isten mondja, nem szabadítanának
meg sem fiat, sem leányt; õk
igazságukkal csak a maguk életét szabadítanák
meg.
21.Mert így szól azÚr Isten:Mennyivel
inkább, ha e négy nehéz ítéletemet: a
fegyvert, éhséget, vadállatot és döghalált
bocsátom Jeruzsálemre, hogy kiirtsak
belõle embert és barmot!
22. Ímé, megmaradnak benne némely
menekültek, akiket kivezetnek, fiak és
leányok; ímé õk kimennek hozzátok,
hogy lássátok útjukat és cselekedeteiket,
és vigasztalást vegyetek a veszedelembõl,
melyet Jeruzsálemre hoztam, mindarra
nézve, amit hoztam reá.
23. És megvigasztalnak titeket, ha látjátok
útjukat és cselekedeteiketmegismeritek,
hogy nem hiába cselekedtem mindazt,
amit cselekedtem vele, ezt mondja az
Úr Isten. Jer. 22,8. 9.
A haszontalan venyige
15 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Mire való a szõlõtõke
fája egyéb fa között, a venyige, mely az
erdõ fái között van? Zsolt. 80,8. Ésa. 51,2.
3. Avagy vesznek-é abból fát, hogy
valami eszközt csináljanak belõle? Avagy
vesznek-é belõle szeget, hogymindenféle
edényt akasszanak reá?
4. Ímé a tûznek adatott, hogy megeméssze;
két végét megemésztette már
a tûz, és közepe megpörkölõdött, vajon
való-é valami eszközre? Ján. 15,6. Zsid. 6,8.
5. Ímé, míg ép volt, semmi eszközre
nemvolt jó;mennyivel kevésbé csinálhatnak
belõle valamitmost,mikor a tûzmegemésztette
és megpörkölõdött!
6. Azért így szól az Úr Isten: Amint a
szõlõtõke fáját az erdõ fái közül a tûznek
adtam megemésztésre, úgy adtam oda
Jeruzsálem lakóit;
7. És ellenük fordítom orcámat. A tûzbõl
jöttek ki és a tûz eméssze meg õket,
és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr,
mikor orcámat ellenük fordítom.
3Móz. 17,10. Zsolt. 34,16. Ésa. 24,18. Ámós 5,19.
8. És teszem a földet pusztasággá, mivelhogy
elpártoltak tõlem, ezt mondja az
Úr Isten.
Példázat a hûtlen Jeruzsálemrõl
16 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Add tudtára Jeruzsálemnek
az õ utálatosságait,
3. És mondjad: Így szól az Úr Isten
Jeruzsálemnek: A te származásod és
születésed Kánaán földjérõl való; atyád
az Emoreus és anyád Hitteus asszony.
4. Születésed pedig ilyen volt: Amely
napon születtél, el nem metszették a
köldöködet, és vízzel meg nem mostak,
hogy tiszta lennél, sóval sem töröltek
meg, sem be nem pólyáltak. Hós. 2,3.
5. Szem meg nem szánt téged, hogy
ezekbõl valamit veled cselekedett volna,
könyörülvén rajtad; hanem kivetettek a
nyílt mezõre, mert utáltak, amely napon
születtél.
A te véredben élj
6. Ekkor elmentemmelletted és láttalak
véredben eltapodva, és mondék néked:
A te véredben élj! Mondék ismét néked:
A te véredben élj! 2Móz. 1,7. 5Móz. 1,10.
7. Sok ezrekre szaporítottalak, mint a
mezei füvet, ésmegszaporodál és fölnevekedél
és jutál nagy szépségre; emlõid
duzzadának s szõröd kinõtt vala, de te
mezítelen és befedezetlen voltál.
EZÉKIEL KÖNYVE 14. 15. 16.
814 EZÉKIEL KÖNYVE 16.
8. Ekkor elmentem melletted, és
láttalak, és ímé a te korod a szerelem
kora vala, és kiterjesztettem fölötted
szárnyamat s befödöztem mezítelenségedet,
és megesküdtem neked s szövetségre
léptem veled; azt mondja az Úr
Isten, és lettél az enyém.
2Móz. 19,5. Ruth 3,9. Jer. 2,2.
9. És megmostalak vízzel és elmostam
rólad véredet, és megkentelek olajjal.
10. És felöltöztetélek hímes ruhába, és
felsaruztalak borjúfóka bõrrel, s övezélek
fehér gyolccsal s befedélek selyemmel.
11. És felékesítélek ékességekkel, s
adtam karpereceket kezeidre és láncot
nyakadra. 1Móz. 24,22. Péld. 1,9.
12. És adtam orrperecet orrodra és függõket
füleidre és ékes koronát fejedre.
13. És felékesítéd magadat arannyal és
ezüsttel, és öltözeted vala fehér gyolcs és
selyem és hímes ruha; lánglisztet, mézet
és olajat ettél, és megszépülél felette
igen, s királyságra jutál. 5Móz. 32,13.
14. És kiméne híred a pogányok közé a
te szépségedért; mert tökéletes vala az
ékességeimáltal, amelyeket reád tettem,
azt mondja az Úr Isten. JerSir. 2,15.
15. De elbízád magadat szépségedben
és paráznává lettél híred szerint, elárasztál
paráznaságaiddal minden melletted
elmenõt: legyen kedve szerint!
5Móz. 32,15. Ésa. 57,8. Jer. 2,20. Hós. 1,2.
16. És vevél a te ruháidból s csináltál
magadnak magaslatokat különbözõ színnel
borítva, s paráználkodtál azokon; ilyen
még nem volt és nem is lesz. 2Kir. 23,7.
17. És vevéd a te ékességeidet az én
aranyomból és ezüstömbõl, melyeket
néked adtam, és csináltál magadnak
férfiú képeket, és azokkal paráználkodtál.
18. És vevéd hímes ruháidat és befedezéd
azokat, és olajomat és füstölõszeremet
vetéd eléjük.
19. És az én eledelemet, melyet néked
adtam, lángliszttel és olajjal és mézzel
etettelek vala, õeléjük rakád kedves illatul;
így lõn, ezt mondja az Úr Isten.
20. És vevéd a te fiaidat és leányaidat,
kiket nékem szültél, és megáldozád õket
azoknak eledelül. Avagy nem volt-é már
elég paráznaságodból, 2Kir. 16,3. Ésa. 57,5.
21. Hogy megölted fiaimat is, és odaadtad
õket, midõn tûzben nékik áldozád?
22. És minden utálatosságaidban és
paráznaságaidban meg nem emlékeztél a
te ifjúságod napjairól, mikor mezítelen és
befedezetlen voltál, véredben eltapodva
voltál. Jer. 2,2. Hós. 11,1.
23. És lõn minden gonoszságod után:
Jaj, jaj néked! Azt mondja az Úr Isten,
24. Építél magadnak tetõt, és csináltál
magaslatot minden utcán. Ésa. 57,5.
25. És minden keresztútnál megépítéd
magaslatodat, s utálatossá tetted szépségedet,
és kétfelé vetéd lábaidat minden
melletted elmenõnek, és sokasítád paráznaságodat.
Péld. 9,14.
26. És paráználkodtál Egyiptom fiaival,
szomszédaiddal, a nagytestûekkel, és
sokasítád paráznaságodat, hogy engem
ingerelj.
27. És ímé kinyújtottam kezemet ellened,
s megkisebbítém rendelt részedet,
és adtalak téged a te gyûlölõidnek, a
filiszteusok leányainak csúfolásukra, akik
átallák fajtalan utadat. 2Krón. 28,18. 19.
28. S Asszíria fiaival is paráználkodtál,
mert meg nem elégedtél; paráználkodtál
velük, és mégsem elégedtél meg.
29. És sokasítád paráznaságodat a kalmárok
földje, Káldea felé, de még ezzel
sem elégedtél meg.
30.Mily gyenge a szíved, azt mondja az
Úr Isten, hogy mindezeket cselekedted,
egy rakoncátlan rima cselekedeteit!
31. Hogy állítál magadnak fedelet minden
keresztúton, ésmagaslatokat csinálál
minden utcán, de nemvoltál olyan,mint a
rima, kicsibe véve a bért.
32. Te házasságtörõ asszony! Férje helyett
idegeneket fogad el!
33. Minden rimának bért adnak, te
pedig magad adtad ajándékaidat minden
szeretõdnek, így megvásárlád õket, hogy
bemenjenek hozzádmindenfelõl paráznaságaidért.
Ésa. 30,3. Hós. 8,9.
34. És lõn különbség közted és más
asszonyok közt paráznaságaidban; mert
utánad nem jártak a paráznák; te adtál
bért nékik és bért õk nemadának néked,
így lõn különbséged.
815
35. Azért te rima, halld meg az Úr
beszédét!
36. Így szól az Úr Isten: Amiatt, hogy
eláradt gyalázatod és föl van takarva
mezítelenséged a te szeretõiddel való
paráznaságaidban; és minden utálatos
bálványaid miatt és fiaid vére miatt, kiket
azoknak adtál:
37. Ezokáért ímé egybegyûjtöm minden
szeretõdet, kiknek kedves voltál, és
mindazokat, akiket szerettél, együtt azokkal,
akiket gyûlöltél, és egybegyûjtöm
õket ellened mindenfelõl, és föltakarom
mezítelenségedet elõttük, hogy lássák
minden te mezítelenségedet.
Jer. 13,22. JerSir. 1,8. Hós. 2,10. 8,10. Náh. 3,5.
38. És megítéllek téged a házasságtörõ
és vért ontó asszonyok ítéletével, és
véredet kiontatom búsulásomban és
féltõ szerelmemben. 1Móz. 9,6. 2Móz. 21,12.
39. És adlak téged kezükbe, és leszakítják
tetõdet és lerontják magaslataidat és
lehúzzák rólad ruháidat és elveszik ékességeidet,
és hagynak mezítelenül s ruhátalanul.
40. És összehoznak gyûlést ellened, és
megköveznek és összevagdalnak fegyvereikkel.
Ján. 8,5.
41. És megégetik házaidat tûzzel, és ítéletet
cselekszenek rajtad sok asszony
szemeláttára, és megszüntetem paráznaságodat,
és bért sem adsz többé.
5Móz. 13,16. 2Kir. 25,9. Jer. 52,13. Róm. 2,8.
42. És megnyugotom búsulásomat rajtad,
hogy eltávozzék féltõ szerelmem
tetõled, s megnyugszom és többé nem
haragszom.
43. Mivelhogy meg nem emlékeztél
ifjúságod napjairól, és ingereltél engem
mindezekkel, azért ímé én is fejedhez
verem utadat, ezt mondja az Úr Isten, és
többé nem cselekszed a fajtalanságot
minden utálatosságod mellett. Zsolt. 78,42.
44. Ímé, valaki közmondással él, rólad
veszi azt, mondván: Amilyen az anya,
olyan a leánya is.
45. Anyád leánya vagy te, aki megutálta
férjét s fiait, és öcséidnek nénje vagy, akik
megutálták férjeiket és fiaikat; anyátok
hitteus asszony és atyátok emoreus.
46. És a te nénéd Samaria vala, õ és
leányai, ki bal kezed felõl lakik vala; és
öcséd, aki jobb kezed felõl lakik vala,
Szodoma és leányai.
47. És nem az õ útjaikon jártál, és nem
az õ utálatosságaik szerint cselekedtél,
de csak kevés ideig; de aztán gonoszabb
voltál azoknál minden utadban.
48. Élek én! Azt mondja az Úr Isten, így
nem cselekedett Szodoma, a te öcséd,
õ és leányai, amint cselekedtél te és a te
leányaid. Mát. 10,15. 11,24.
49. Ímé, ez volt a vétke Szodomának, a
te öcsédnek: Kevélység, eledel bõsége és
gondtalan békesség volt nála és leányainál,
de a szûkölködõnek és szegénynek
kezét nem fogta meg. Luk. 16,20.
50. És felfuvalkodának s cselekedének
utálatosságot elõttem, és elveszítémõket,
mikor ezt megláttam. 1Móz. 18,20. 19,5.
51. És Samaria félannyit sem vétkezett,
mint te, mert többek a te utálatosságaid,
mint az övék; és így nõtestvéreidet nálad
igazabbaknak bizonyítád minden utálatosságoddal,
amelyeket cselekvél. Mát. 12,41.
52. Te is azért viseld gyalázatodat, amelyre
pedig nénédet ítélted; a te bûneidmiatt,
melyekben náluk utálatosabban cselekvél,
igazabbak õk nálad. Szégyenüljmeg hát te
is, s viseld gyalázatodat, hogy nõtestvéreidet
nálad igazabbaknak bizonyítád.
53. És visszahozom foglyaikat, Szodomának
s leányainak foglyait és Samariának
s leányainak foglyait; s visszahozoma
te foglyaidat is amazok közepette;
Ésa. 1,9. Jer. 20,16.
54. Azért, hogy viseljed gyalázatodat
és megszégyenülj mindazokért, miket
cselekedtél, mikor azoknak vigasztalásukra
leszel.
55. És nõtestvéreid, Szodoma és leányai
visszatérnek elõbbi állapotukba, és Samaria
s leányai visszatérnek elõbbi állapotukba,
és te is és leányaid visszatértek
elõbbi állapototokba.
56. És nemvolt-é öcséd, Szodoma, szóbeszéd
a te szádban kevélykedésed napján,
57.Minekelõtte kitudódott volna gonoszságod;
amiképpen te most gyaláza-
EZÉKIEL KÖNYVE 16.
816 EZÉKIEL KÖNYVE 16. 17.
tuk vagy Szíria leányainak sminden körülötted
valóknak, a filiszteusok leányainak,
kik utálnak téged köröskörül?
58. Fajtalanságodat és utálatosságaidat
magad viseled, azt mondja az Úr.
59.Mert ezt mondja az Úr Isten: És ha
úgy cselekedtem veled, mint te cselekedtél,
midõn megvetetted az esküt, hogy
megtörd a szövetséget: 5Móz. 29,12.
60. Én megemlékezem szövetségemrõl,
amelyet veled ifjúságod napjaiban
kötöttem, és örök szövetséget kötök
veled. 2Móz. 2,24. 6,5. 3Móz. 26,41.
Zsolt. 106,45. Ésa. 55,3. Jer. 32,40. 50,5. Hós. 2,15.
61. És te megemlékezel útjaidról és
megszégyenled magadat, mikor hozzád
veszed nõtestvéreidet, akik nagyobbak
nálad, együtt azokkal, akik kisebbek, s
adom õket néked leányaidul, de nem a te
szövetségedbõl. Én. 8,8.
Ésa. 2,2. 54,1. 60,4. Jer. 31,33. 34. Gal. 4,26.
62. És én megerõsítem szövetségemet
veled, s megismered, hogy én vagyok
az Úr. Hós. 2,19.
63. Hogy megemlékezzél és pirulj, és
meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben,
mikor megkegyelmezek néked
mindenekben, valamit cselekedtél, azt
mondja az Úr Isten. Róm. 3,19.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 128
Tegnapi: 255
Heti: 1 391
Havi: 4 127
Össz.: 860 138

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 74.Ezékiel próféta könyve 1-16.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »