Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Találós mese Dávid házáról
17 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia, adj találós mesét, és
mondj példabeszédet Izrael házának.
3. És mondjad: Így szól az Úr Isten: A
nagyszárnyú nagy saskeselyû, melynek
hosszú csapótollai voltak, s mely rakva
vala különféle színû tollakkal, jöve a
Libanonra, és elfoglalá a cédrusfa tetejét.
4. Gyönge ágainak hegyét letépte, és
vitte azt a kalmárok földjére, az árusok
városában tette le.
5. És vett annak a földnek magvából, és
elveté azt termékeny mezõbe; sok vizek
mellé vitte; mint fûzfát ülteté el. Ésa. 44,4.
6. És felsarjadt, és elterülõ, alacsony
szõlõtõvé lett, hogy vesszõit amahhoz
fordítsa s gyökerei amaz alatt legyenek,
és szõlõtõvé lett, és vesszõket terme, s
ágacskákat bocsáta ki. 5Móz. 8,7--9.
7. És volt más nagy szárnyú, soktollú
nagy saskeselyû, és ímé, ez a szõlõtõ feléje
terjeszté gyökereit s vesszeit hozzá nyújtá
ültetésének ágyaiból, hogy öntözze õt;
8. Pedig jó földbe, sok víz mellé ültették
vala el, hogy ágakat hajtson és gyümölcsöt
teremjen, hogy legyen jeles szõlõtõ.
9.Mondjad: Így szól az Úr Isten: Vajon
felnövekedik-é? Vajon gyökereit nem
szaggatja-é ki, és gyümölcsét nemvágja-é
le, hogy elszáradjon, hajtásának minden
ága elszáradjon, és pedig nemerõs karral
és sok néppel támad reá, hogy kitépje azt
gyökerestõl. 2Kir. 25,7.
10. És ímé elplántáltatott, felnövekedik-
é? Avagy ha a napkeleti szél illeti
õt, nem szárad-é el teljesen, ültetésének
ágyában nem szárad-é el? Hós. 13,15.
11. És lõn az Úr szava hozzám, mondván:
12. No, mondjad a pártos háznak:
Avagy nem értettétek-é mi ez? Mondjad:
Ímé, eljött a babiloni király Jeruzsálembe,
és fogá királyát és fejedelmeit és elvitte
õket magához Babilonba.
13. És vett a királyi magból, s szövetséget
szerze vele, s megesketé õt, de a
földnek erõseit elvitte, 2Kir. 24,11–16.
14. Hogy alacsony királyság legyen,
hogy fel ne emelkedjék, hanem szövetségét
megõrizze, hogy ez megálljon.
15. De pártot üte ellene, bocsátván
követeit Egyiptomba, hogy adjon néki
lovakat és sok népet. Vajon áldott lesz-é?
Vajon megszabadítja-é magát, aki ezeket
cselekszi? Aki megszegte a szövetséget,
megszabadul-é? 5Móz. 17,16. Ésa. 31,1.
16. Élek én, ezt mondja az Úr Isten,
hogy annak a királynak lakóhelyén, aki õt
királlyá tette, akinek tett esküjét megvetette,
s akivel kötött szövetségétmegszegte,
ott nála, Babilonban hal meg. Jer. 32,5.
17. És a fáraó nagy haddal és nagy sokasággal
vele semmit nem tesz a háborúban,
mikor sáncot töltenek és tornyot
építenek sok élet kiirtására. Jer. 37,7.
18. S hamegvetette az esküt, hogymegszegje
a szövetséget, pedig ímé, kezet
adott rá, s mégis megcselekedte mindezeket;
nem fog megszabadulni!
817
19. Azért így szól az Úr Isten: Élek én,
hogy eskümet, melyet megvetett, és
szövetségemet, melyet megszegett, fejéhez
verem.
20. És kiterjesztem hálómat ellene, és
megfogatik varsámban, és elviszem õt
Babilonba s ott törvénykezem vele gonoszságáért,
mellyel ellenem járt.
21. Ésmindenmenekültjeminden seregébõl
fegyvermiatt hull el, és amegmaradottak
szélnek szélednek mindenfelé, és
megtudjátok, hogy én, az Úr beszéltem.
22. Így szól az Úr Isten: És veszek én
amamagas cédrus tetejébõl, és elültetem;
felsõ ágaiból egy gyönge ágat szegek le, s
elplántáloménmagas és fölemelt hegyen.
Zsolt. 2,6. Ésa. 11,1. 53,2. Jer. 23,5.
23. Izraelmagasságos hegyén plántálom
õt, és ágat nevel és gyümölcsöt terem s
nagyságos cédrussá növekedik, hogy lakjanak
alatta,mindenféle szárnyasmadarak
ágainak árnyékában fognak lakozni.
24. És megismeri a mezõ minden fája,
hogy én, az Úr tettem a magas fát alacsonnyá,
az alacsony fát magassá; megszáraztottam
a zöldellõ fát, és zölddé tettem
az aszú fát. Én, az Úr szólottam és
megcselekedtem.
Ki-ki a saját bûnéért felel
18 És lõn az Úr szava hozzám,
mondván:
2.Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet
szoktátok mondani Izrael földjén, mondván:
Az atyák ettek egrest, és a fiak foga
vásott meg bele? Jer. 31,29. JerSir. 5,7.
3. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem
lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek
Izraelben.
4. Ímé, minden lélek enyém, úgy az
atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém;
amely lélek vétkezik, annak kellmeghalni!
5. És ha valaki igaz lesz, és törvény
szerint igazságot cselekszik;
4Móz. 27,16. Zak. 12,10. Zsid. 12,9. Róm. 6,23.
6. Ha a hegyeken nem eszik, és szemeit
föl nem emeli Izrael házának bálványaira,
és felebarátja feleségét meg nem fertõzteti,
és asszonyhoz tisztátalanságában
nem közeledik; Zsid. 13,4.
7. És senkit nem nyomorgat, az adósnak
a zálogot visszaadja, ragadományt
nem ragadoz, az éhezõnek kenyerét adja
és a mezítelent ruhával befödi;
3Móz. 25,14. 5Móz. 24,12. Ésa. 58,7.Mát. 25,35.
8. Uzsorára nem ád, kamatot nem vesz,
megvonja kezét az álnokságtól, igaz ítéletet
tesz a felek közt; Zsolt. 15,5. Zak. 8,16.
9. Az én parancsolataimban jár és törvényeimet
megõrzi, hogy igazságot cselekedjék;
ez az igaz, õ élvén él, ezt mondja
az Úr Isten. Róm. 8,1. 1Kor. 15,58.
10. És ha erõszakos fiat nemz, aki vért
ont, és csak egyet is cselekszik amazokból;
2Móz. 21,12. Ámós 5,4. 1Kor. 6,9.
11.Mindezeket pedig nem cselekedte;
hanem a hegyeken evett, és felebarátjának
feleségét tisztátalanná tette;
12. A szûkölködõt és szegényt nyomorgatta,
ragadományokat ragadozott, zálogot
vissza nem adott, és a bálványokra emelte
szemeit, utálatosságot cselekedett;
13. Uzsorára adott és kamatot vett: És
az ilyen éljen?Nemél!Mindezeket az utálatosságokat
cselekedte, halállal haljon
meg, az õ vére legyen õrajta!
14. S ímé, ha fiat nemz, és ez látja atyjának
minden vétkét, melyeket cselekszik;
látja, de nem cselekszik azok szerint:
15. A hegyeken nem eszik, és szemeit
nem emeli fel Izrael házának bálványaira,
felebarátja feleségét meg nem fertõzteti,
16. És senkit sem nyomorgat, zálogot
nem vesz, ragadományt nem ragadoz,
kenyerét az éhezõnek adja és a mezítelent
ruhával befödi; Mát. 25,35.
17. A szegényre nemveti rá kezét, uzsorát
és kamatot nem vesz, törvényeim
szerint cselekszik, parancsolataimban jár:
Az ilyen ne haljon meg atyja vétkéért,
hanem élvén éljen. Róm. 2,7.
18. Atyja, mert nyomorgatást követett
el, ragadományt ragadozott atyjafiától, és
ami nem jó, azt cselekedte népe között:
Ímé, meghal a maga vétkéért.
19. És ti ezt mondjátok:Miért ne viselje
a fiú az apa vétkét? Ám a fiú, törvény
szerint és igazságot cselekedett, minden
parancsolatom megtartotta s cselekedte
azokat: Élvén éljen.
5Móz. 24,16. 2Kir. 14,6. 2Krón. 25,4. Jer. 31,30.
EZÉKIEL KÖNYVE 17. 18.
818 EZÉKIEL KÖNYVE 18. 19.
20. Amely lélek vétkezik, annak kell
meghalni; a fiú ne viselje az apa vétkét, se
az apa ne viselje a fiú vétkét; az igazon
legyen az õ igazsága, és a gonoszon az
õ gonoszsága. 5Móz. 24,16. 2Kir. 14,6.
2Krón. 25,4. Ésa. 3,10. Jer. 31,30. Róm. 2,9.
21. És ha a gonosztevõ megtér minden
vétkébõl, melyeket cselekedett, és
megtartja minden parancsolatomat, és
törvény szerint és igazságot cselekszik:
Élvén éljen, és meg ne haljon. Ésa. 1,18.
Jer. 33,8.Mik. 7,18. 19. Csel. 5,31. 26,18.
Róm. 11,27. 2Kor. 5,18. 19. 1Tim. 1,15. 2Tim. 1,10.
22. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett,
emlékezés nem lészen; az õ
igazságáért, melyet cselekedett, élni fog.
Ésa. 43,25. Csel. 10,43. Róm. 8,13. Ef. 1,7.
23. Hát kívánva kívánom én a gonosznak
halálát? Ezt mondja az Úr Isten!
Nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról
és éljen? Zsolt. 103,12. 2Pét. 3,9.
24. És ha az igaz elhajol az õ igazságától,
és gonoszságot cselekszik, minden utálatosság
szerint, melyeket a hitetlen cselekedett,
cselekszik, nemde éljen-é? Semmi
igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés
nemlészen: Gonoszságáért,melyet
cselekedett, és az õ vétkéért, mellyel vétkezett,
ezekért meg kell halnia.
2Kor. 5,21. Zsid. 10,38. 2Ján. 8.
25. És azt mondjátok: Nem igazságos az
Úrnak útja!Oh, halljátokmeg, Izrael háza:
Az én utamnemigazságos-é?Neminkább
a ti útjaitok nem igazságosak-é? rész 33,20.
26. Ha elhajol az igaz az õ igazságától,
és gonoszságot cselekszik, és amiatt
meghal. Gonoszsága miatt hal meg, melyet
cselekedett.
27. És ha a gonosztevõ megtér az õ
gonoszságától, melyet cselekedett, és
törvény szerint és igazságot cselekszik:
ez megtartja az õ életét. Ésa. 1,18. 55,7.
28.Mert belátta és megtért minden
gonoszságától, melyeket cselekedett:
Élvén éljen, ne haljon meg.
29. És azt mondja az Izrael háza: Nem
igazságos az Úrnak útja! Az én útjaim
nem igazságosak-é, Izrael háza? Nem
inkább a ti útjaitok nem igazságosak-é?
30. Ennekokáértmindeniteket az õ útjai
szerint ítélem, Izrael háza, ezt mondja az
Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el
minden vétkeitektõl, hogy romlástokra
ne legyen gonoszságotok.
31. Vessétek el magatoktól minden
vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és
szerezzetek magatoknak új szívet és új
szellemet! Miért halnátok meg, oh Izrael
háza!? Zsolt. 18,19. Jer. 31,33. 34. 32,39. 2Kor. 5,17.
32.Mert nem gyönyörködöm a meghaló
halálában, ezt mondja az Úr Isten.
Térjetek meg azért és éljetek!
JerSir. 3,33. Csel. 5,31. 2Pét. 3,9.
Izrael gyászoló anyaoroszlán
19 Te pedig kezdj gyászéneket Izrael
fejedelmeirõl.
2. És mondjad: Mi volt anyád? Nõstény
oroszlán; oroszlánok közt fekszik vala, fiatal
oroszlánok között nevelé fel kölykeit.
3. És fölnevele egyet kölykei közül; fiatal
oroszlánná lett, ésmegtanult vala ragadományt
ragadozni, embereket evett.
4. És meghallák ezt róla a népek; vermükbenmegfogaték,
és elvitték õt horgokon
Egyiptom földjére. 2Kir. 23,33.
5. És mikor látta, hogy késik, hogy odaveszett
reménysége, vett egyet kölykei
közül, ezt tette fiatal oroszlánná.
6. És ez jár vala az oroszlánok között, fiatal
oroszlánná lett, és megtanula ragadományt
ragadozni, embereket evett.
7. És ismeré az õ özvegyeiket s városaikat
elpusztítá, és megrettene a föld és
annak teljessége, ordítása hangjától.
8. És veték ellene a pogányok köröskörül
a tartományokból és kiteríték reá
hálójukat, vermükben megfogaték;
9. És veték õt ketrecbe horgokon, s
elvitték õt Babilon királyához, elvitték õt
várakba, hogy többé ne hallassék szava
Izrael hegyein. 2Krón. 36,6.
10. Anyád a te nyugalmadban olyan
volt, mint a víz mellé ültetett szõlõtõ,
gyümölccsel és vesszõvel bõvölködik
vala a sok víztõl. 5Móz. 8,7. Zsolt. 80,8.
11. És lettek néki erõs vesszõi, uralkodók
pálcáinak valók, és nagy volt
magassága a sûrûség között és felett, és
kitetszék magasságával és vesszeinek
sokaságával. Dán. 4,11.
819
12. De kiszaggattaték Isten haragja
által, a földre vetteték, és a napkeleti szél
elszárasztá gyümölcsét; letöretének és
elszáradának erõs ágai; tûz emészté meg.
13. És most a pusztában plántáltatott,
száraz és szomjú földön.
14. És tûz jött ki ágainak egyik vesszejébõl,
gyümölcsét megemészté, és nincs
többé rajta erõs vesszõ, nincs pálca az
uralkodásra! Gyászének ez és gyászének
lesz. Bír. 9,15.
Izrael engedetlensége
20 És lõn a hetedik esztendõben, az
ötödik hónap tizedikén: jövének
férfiak Izrael vénei közül megkérdezni az
Urat, és leülének elõttem.
2. És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
3. Embernek fia! Beszélj Izrael véneivel,
és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten:
Nemde engem megkérdezni jöttetek-é?
Élek én, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek
engem, ezt mondja az Úr
Isten.
4. Ítélni akarod õket, ítélni akarsz,
embernek fia? Add tudtukra atyáik utálatosságait!
Mát. 23,32.
5. És mondjad nékik: Így szól az Úr
Isten: Azon a napon, melyen elválasztám
Izraelt, és fölemelém kezemet a Jákób
háza magvának, és megismertetém magamat
velük Egyiptom földjén, és kezemet
fölemelém nékik, mondván: Én
vagyok az Úr, a ti Istenetek! 1Móz. 17,7.
6. Azon a napon felemeltem kezemet
nékik, hogy kihozzam õket Egyiptom
földjérõl a földre, amelyet kinéztem vala
nékik, amely tejjel és mézzel folyó, ékessége
az minden tartománynak;
7. Ésmondék nékik:Mindenki az õ szemei
utálatosságait elvesse, és Egyiptom
bálványaival be ne szennyezzétek magatokat;
én vagyok az Úr, a ti Istenetek!
8. De pártot ütének ellenem, s nem
akartak hallgatni reám. Senki az õ szeme
utálatosságait el nem veté és Egyiptom
bálványait el nem hagyá.Mondám azért,
hogy kiöntöm búsulásomat rájuk, teljessé
teszem haragomat rajtuk Egyiptom
földjének közepette.
9. De cselekedtem az én nevemért,
hogy ez meg ne gyaláztassék a pogányok
szemei elõtt, akik közt õk voltak,
akiknek szemei elõtt megismertettem
magamat velük, hogy kihozom õket
Egyiptom földjérõl. 4Móz. 14,13–20.
10. És kihoztam õket Egyiptom földjérõl,
s vittem õket a pusztába.
11. És adám nékik parancsolataimat,
és törvényeimet kijelentém nékik, melyeket
az ember ha cselekszik, él azok
által. 5Móz. 4,8. Neh. 9,13. Róm. 10,5.
12. És adámnékik szombataimat is, hogy
legyenek jegyül köztem és õközöttük;
hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr,
az õ megszentelõjük. 2Móz. 20,8. 5Móz. 5,12.
13. De pártot üte ellenem Izrael háza a
pusztában, az én parancsolataimban nem
jártak és törvényeimetmegvetették, amelyeket
az ember ha cselekszik, él azok
által; és az én szombatjaimat beszennyezték
felette igen. Mondám azért, hogy
kiöntöm búsulásomat rájuk a pusztában,
hogy elveszítsem õket. Péld. 1,25.
14. De cselekedtem az én nevemért,
hogy meg ne gyaláztassék a pogányok
szemei elõtt, akiknek szemeláttára kihoztam
õket.
15. És föl is emelémén kezemet nékik a
pusztában, hogy be nem viszem õket a
földre, melyet adtam nékik, mely tejjel és
mézzel folyó, ékessége az minden tartománynak;
4Móz. 14,28. Zsolt. 95,11. 106,26.
16.Mivelhogy törvényeimet megvetették
és parancsolataimban nem jártak, és
szombatjaimat beszennyezték, mert bálványaik
után járt a szívük. Csel. 7,42.
17. Mindazáltal kedvezett szemem
nékik, hogy el ne veszítsem õket, és
nem vetettem nékik véget a pusztában.
18. És mondék fiaiknak a pusztában: A
ti atyáitok parancsolataiban ne járjatok, és
az õ törvényeiket meg ne tartsátok, s bálványaikkalmagatokatbene
szennyezzétek.
19. Én vagyok a ti Uratok, Istenetek:
Az én parancsolataimban járjatok, az én
törvényeimet tartsátok meg, és azokat
cselekedjétek. 5Móz. 5,32. 33.
20. És az én szombatjaimat megszenteljétek,
hogy legyenek jegyül énköztem és
EZÉKIEL KÖNYVE 19. 20.
820 EZÉKIEL KÖNYVE 20.
tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr, a ti Istenetek. Jer. 17,22.
21. De pártot ütének a fiak ellenem,
parancsolataimban nem jártak, s törvényeimet
meg nem tartották, hogy azokat
cselekedjék, amelyeket az ember ha
cselekszik, él azok által; szombatjaimat
bemocskolták; mondám azért, hogy kiöntöm
búsulásomat reájuk, teljessé teszem
haragomat rajtuk a pusztában.
22. De visszavontam kezemet, s cselekedtem
az én nevemért, hogy meg ne
gyaláztassék a pogányok elõtt, akiknek
szemeláttára kihoztam õket. Zsolt. 78,38.
23. Föl is emelém én kezemet nékik a
pusztában, hogy elszélesztem õket a
pogányok közé, és szétszórom õket a
tartományokba; Zsolt. 106,27.
24.Mivelhogy törvényeimet nem cselekedték,
s parancsolataimat megvetették,
és szombatjaimat bemocskolták, s atyáik
bálványai után voltak szemeik. Márk 7,22.
25. És én is adtam nékik nem jó parancsolatokat,
s törvényeket, amelyek által
ne éljenek. Zsolt. 81,12. Róm. 1,24. 2Thess. 2,11.
26. S tisztátalanokká lettek ajándékaikkal,
mikor tûzön vittek át minden elsõszülöttet,
hogy elpusztítsam õket, hogy
megtudják, hogy én vagyok az Úr.
27. Azért szólj az Izrael házának, embernek
fia, és mondjad nékik: Így szól az
Úr Isten:Még ebben is gyalázattal illettek
engem a ti atyáitok, hogy hûtlenül elszakadtak
tõlem. Róm. 1,23. 2,24.
28.Mikor bevittem õket a földre, amelyért
fölemeltemkezemet, hogy azt nékik
adom, megtekintének minden magas
halmot és minden sûrû ágú fát, és ott
áldozzák vala az õ áldozataikat, és ott
adják vala haragra ingerlõ ajándékaikat;
és odateszik vala kedvelt illatukat, és odaöntik
vala italáldozataikat. Ésa. 57,5.
29. És mondék nékik: Micsoda e magaslat,
ahova ti gyülekeztek? És nevezik
nevét magaslatnak mind e mai napig.
30. Ennekokáért mondjad Izrael házának:
Így szól azÚr Isten:Nemde a ti atyáitok
módjára fertõztetitek-é meg magatokat,
és az õ utálatosságaik szerint paráználkodtok-
é?
31. És ajándékaitok vitelével,mikor átviszitek
fiaitokat a tûzön, teszitek tisztátalanokká
magatokat minden bálványaitok
elõtt mind e mai napig, és én engedjem,
hogy megkérdezzetek engem, Izrael
háza? Élek én, ezt mondja az Úr Isten,
hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek
engem! Péld. 15,8. 28,9.
32. És ami elmétekben támadt, semmiképpen
sem lesz meg, hogy azt mondjátok:
Leszünk olyanok, mint a pogányok,
mint a tartományok nemzetségei, szolgálván
fának és kõnek.
33. Élek én, ezt mondja az Úr Isten,
hogy erõs kézzel és kinyújtott karral és
kiontott búsulással uralkodom rajtatok.
34. És kiviszlek titeket a népek közül, és
egybegyûjtelek titeket a tartományokból,
melyekbe elszéledtetek, erõs kézzel és
kinyújtott karral és kiontott búsulással;
35. És vezetlek titeket a népek pusztájára,
hol szemtõl szembe törvénykezem
veletek. Jer. 2,9. 35.
36. Amint törvénykeztem a ti atyáitokkal
Egyiptom földjének pusztájában; úgy
törvénykezem veletek, ezt mondja az Úr
Isten. 4Móz. 14,21.
37. És átviszlek titeket a vesszõ alatt,
és hozlak titeket a szövetségnek kötelébe.
3Móz. 27,32. Jer. 33,13.
38. És kitisztítom közületek a pártosokat,
és az ellenem támadókat, és a földrõl,
amelyen jövevények voltak, kihozom õket,
de Izrael földjére nem fognak bemenni,
hogymegtudjátok, hogy én vagyok az Úr!
Jer. 44,14.Mát. 3,12. 25,32.
39. Ti pedig, Izrael háza, azt mondja az
Úr Isten, mindenitek járjon az õ bálványai
után és szolgáljon azoknak; de azután bizony,
hallgatni fogtok rám, és az én szent
nevemet többé be nem szennyezitek ajándékaitokkal
és bálványaitokkal. Zsolt. 81,12.
40.Mert az én szent hegyemen, Izraelnek
magas hegyén, ezt mondja az Úr
Isten, ott fog szolgálni nékemIzrael egész
háza együtt azon a földön; ott kedvelem
õket, ott kívánom meg a ti áldozataitokat
és ajándékaitoknak elsõ zsengéjét mindenben,
mit nékem szenteltek.
Ésa. 2,2. 56,7. 60,7. Zak. 8,20.Mal. 3,4. Róm. 12,1.
821
41. Kedves illatban kedvellek titeket,
mikor kihozlak titeket a népek közül és
egybegyûjtelek titeket a tartományokból,
melyeken elszéledtetek, és megszenteltetem
tibennetek a pogányok
szemei elõtt. Csel. 5,31. Ef. 5,2. Fil. 4,18.
42. És megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, amikor beviszlek titeket Izrael földjére,
arra a földre, melyért fölemeltem
kezemet, hogy adom azt a ti atyáitoknak.
43. És ott megemlékeztek útjaitokról, s
minden cselekedeteitekrõl, amelyekkel
magatokat bemocskoltátok, s megutáljátok
magatokat minden gonoszságtokért,
melyeket cselekedtetek. Hós. 5,15.
44. És megtudjátok, hogy én vagyok
az Úr, amikor cselekszem veletek az én
nevemért, és nem a ti gonosz útjaitok
és romlott cselekedeteitek szerint, oh
Izrael háza, ezt mondja az Úr Isten!
45. És lõn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
46. Embernek fia! Fordítsd orcádat
délre, és szólj dél felé és prófétálj a déli
mezõ erdeje ellen!
47. És mondjad a dél erdejének: Halld
meg az Úr beszédét, így szól az Úr Isten:
Ímé, én tüzet gyújtok benned, hogy megemésszen
tebenned minden zöldellõ és
minden aszú fát.Meg nem aluszik a lángoló
láng, és megég amiatt minden orca
déltõl északig. Luk. 23,31.
48. És meglátja minden test, hogy én,
az Úr gyújtottam meg azt, mert meg nem
aluszik.
49. És mondék: Ah, ah, Uram Isten!
Ezek azt mondják nékem: Hát nem példabeszédekben
beszél ez?
Mát. 13,13. Ján. 16,25.

A kivont kard Izraelre támad
21 És lõn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Fordítsd orcádat Jeruzsálem
felé, és szólj a szent helyek ellen
és prófétálj Izrael földje ellen!
5Móz. 32,2. Ámós 7,16. 1Pét. 4,17.
3. És mondjad Izrael földjének: Így szól
az Úr: Ímé, én reád megyek, és kivonszom
kardomat hüvelyébõl, és kivágok
belõled igazat és gonoszt. Jób 9,22.
4. Azért, hogy kivágjak belõled igazat és
gonoszt, azért megyen ki kardom hüvelyébõl
minden test ellen délrõl északig.
5. És megérti minden test, hogy én,
az Úr vontam ki kardomat hüvelyébõl,
mert belé többé vissza nem tér. Ésa. 45,23.
6. És te, embernek fia, nyögj! Derekad
fájdalmában keserûséggel nyögj szemük
láttára. Ésa. 22,4.
7. És lészen, mikor mondják néked:
Miért nyögsz te? Ezt mondjad: A hírért,
mert beteljesedett: És elolvad minden
szív és elerõtlenedik minden kéz és elcsügged
minden szellem és minden térd
elolvad mint a víz. Ímé, beteljesedett és
meglett, ezt mondja az Úr Isten.
8. És lõn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
9. Embernek fia! Prófétálj és mondjad:
Ezt mondta az Úr: Fegyver, fegyver!
Megélesített és meg is fényesített!
10. Hogy öldököljön, megélesíttetett,
hogy legyen villámlása, megfényesíttetett.
Avagy örüljünk-é? Fiam e vesszeje
megvet minden fát!
11. És adta azt megfényesítésre, hogy
marokba fogják; megélesíttetett az a kard
smegfényesíttetett, hogy adják amegölõnek
kezébe.
12. Kiálts és jajgass, embernek fia!Mert
ez az én népemen lészen és Izraelminden
fejedelmén: E kardra jutnak népemmel
együtt, ezokáért üss combodra.
13.Már megpróbáltatott. De hát ha a
vesszõ maga is vonakodnék? Nem úgy
lészen, ezt mondja az Úr Isten!
14. Te pedig, embernek fia, prófétálj, és
csapd össze tenyeredet, mert kettõs lesz
a kard, most harmadszor; öldöklõ kard
az, a nagy öldöklõ kard körüljárja õket.
15. Hogy elolvadjon a szív és sokan
elhulljanak: minden kapujukban rájuk
vetem a kard villámlását, hisz villámlásra
készült, öldöklésre kifényesíttetett!
16. Szedd össze magadat; tarts jobbra,
tarts elõre, tarts balra, amerre éled irányozva
van.
17. Én is összecsapom tenyeremet,
ésmegnyugotom haragomat. Én, az Úr
szólottam.
EZÉKIEL KÖNYVE 20. 21.
822 EZÉKIEL KÖNYVE 21. 22.
18. És lõn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
19. És te, embernek fia, csinálj magadnak
két utat, amelyen jöjjön a babiloni
király kardja; egy földrõl jöjjön ki mind a
kettõ; s egy kezet véss föl, a városba vezetõ
út fejénél vésd föl.
20. Utat csinálj, hogy jöjjön a kard az
Ammon fiainak Rabbájára, aztán Júdára, a
körülkerített Jeruzsálemre. 2Sám. 12,26.
21.Mert megáll a babiloni király az
utak kezdetén, a két út fejénél, hogy
jövendõt láttasson; megrázza a nyilakat,
megkérdezi a Teráfimot, megnézi a májat.
22. Jobbjába adta a jövendölés Jeruzsálemet,
hogy állasson faltörõ kosokat,
hogy nyissa száját ordításra, hogy üssön
zajt trombitával, hogy állasson faltörõ
kosokat a kapuk ellen, hogy töltsön
sáncot, építsen tornyot.
23. De ez nékik hamis jövendölésnek
látszik: szent esküik vannak nékik Istentõl;
ám Õ emlékezetbe hozza vétküket,
hogy megfogassanak.
24. Ezokáért ezt mondja az Úr Isten:
Mivelhogy emlékezetbe hozzátok vétketeket,
midõn nyilvánvalókká lesznek
gonoszságaitok, hogy megláttassanak
bûneitek minden cselekedeteitekben;
mivelhogy eszembe juttok, kézzel megfogattok.
25. És te elvetemedett, te gonosztevõ,
Izrael fejedelme, akinek napja eljött az
utolsó vétek idején: 2Kir. 24,19.
26. Így szól az Úr Isten: El a süveggel,
le a koronával! Ez nem lészen ez: az
alacsony legyen magas, és a magas
alacsony! Luk. 1,52.
27. Rommá, rommá, rommá teszemazt;
ez sem lesz állandó, míg el nem jön, akié
az uralkodás, és néki adom azt!
1Móz. 49,10. Luk. 1,32.
Ítélethirdetés az ammoniták ellen
28. És te, embernek fia, prófétálj, és
mondjad: Ezt mondja az Úr Isten Ammon
fiairól és gyalázkodásukról, és mondjad:
Fegyver, fegyver, öldöklésre kivont, megfényesíttetett,
hogy ragyogjon, azért, hogy
villámoljék;
29. De mivel felõled hiábavalóságot látnak,
hazugságot jövendölnek, hogy odatesznek
téged a megölt gonoszok nyakára,
akiknek napjuk eljött az utolsó vétek
idején:
30. Tedd vissza hüvelyébe azt; a helyen,
melyen teremtettél, származásod földjén
ítéllek meg téged.
31. És kiontomreád haragomat, búsulásom
tüzét fúvom reád, és adlak goromba
férfiak kezébe, kik mesterek, téged elveszteni.
32. A tûz eledele leszel; véredet benyeli
a föld; emlékezetbe nem jössz többé,
mert én, az Úr szóltam.
Jeruzsálem bûnei és bünhõdése
22 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. És te, embernek fia, ítélni akarsz?
Meg akarod-é ítélni a vérontó várost? Add
tudtára minden utálatosságait,
3. És mondjad: Így szólt az Úr Isten: Te
város, ki közepében vért ontott, hogy
eljöjjön ideje, és bálványokat csinált
magának önmaga beszennyezésére;
4. Véred miatt, melyet ontottál, lettél
bûnös, és bálványaiddal, melyeket csináltál,
beszennyezted magad, s közelebb
hoztad napjaidat s eljutottál esztendeidig;
azért adlak gyalázatul a pogányoknak, és
csúfolásul minden tartománynak.
5. Akik közel s távol vannak tõled, megcsúfolnak
téged, te fertézett nevû, sok
háborúságú!
6. Ímé, Izrael fejedelmei, mindenki az õ
tehetsége szerint azon volt benned, hogy
vért ontsanak. Ésa. 1,23. Sof. 3,3.
7. Apát és anyát megutáltak tebenned,
a jövevényen nyomorgatást cselekedtek
közötted, árvát és özvegyet sanyargattak
benned.
8. Ami nékemszenteltetett,megutáltad,
s szombatjaimat beszennyezted.
9. Rágalmazók voltak benned, hogy
vért ontsanak, s a hegyeken ettek benned,
fajtalanságot cselekedtek közepetted.
10. Az atya szemérmét föltakarták
benned, a havivér miatt tisztátalant erõszakolták
benned. 3Móz. 18,19.
823
11. Egyik felebarátjának feleségével
cselekedett utálatosságot, a másik meg
menyét fertõztette meg fajtalanságban, s
volt, aki húgát, atyjának leányát erõszakolta
benned.
12. Ajándékokat vettek fel benned a
vérontásra, uzsorát és kamatot szedtél, s
nyerekedtél felebarátaidon csalárdsággal,
s énrólam elfelejtkeztél, ezt mondja
az Úr Isten. 5Móz. 16,19. 23,19. Jer. 3,21.
13. És ímé, összecsapom tenyeremet
nyereségeden, amelyet csináltál, és a
vérontásokon, melyek tebenned lettek.
14. Vajon megállhat-é szíved, avagy erõsek
lesznek-é kezeid azokban a napokban,
mikor én számolok veled? Én, az Úr,
szólottam és meg is cselekszem.
15. És eloszlatlak téged a pogányok
közé, és szétszórlak a tartományokba, s
véget vetek tisztátalanságodnak.
16. S örökségül bírlak téged a pogányok
szemeláttára, és megtudod, hogy
én vagyok az Úr. Zsolt. 9,16.
17. És lõn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
18. Embernek fia! Izrael háza salakká lett
nékem; egészen réz és ón és vas és óloma
kemence közepette; ezüstsalakká lettek:
19. Ennekokáért így szól az Úr Isten:
Mivelhogy mindnyájan salakká lettetek,
azért ímé, egybegyûjtelek titeket Jeruzsálem
közepébe.
20. Amint egybe szoktak gyûjteni ezüstöt
és rezet és vasat és ólmot és ónt a kemence
közepébe, hogy tüzet gerjesszenek
rá a megolvasztásra; így gyûjtelek
egybe búsulásomban és haragomban, és
bevetlek s megolvasztlak titeket.
21. És egybegyûjtelek titeket, és rátok
fúvom búsulásom tüzét, hogy benne
megolvadjatok.
22. Amintmegolvad az ezüst a kemence
közepében, úgy olvadtokmeg õbenne, és
megtudjátok, hogy én, az Úr öntöttem ki
haragomat reátok.
23. És lõn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
24. Embernek fia! Mondjad néki: Te
vagy a föld, mely meg nem tisztult; esõt
nem kapott a haragnak napján.
25. Pártosok az õ prófétái õközepette;
olyanok, mint az ordító oroszlán, mely
ragadományt ragad: életeket falnak fel,
kincset és drágaságot elvesznek, özvegyeit
megsokasítják õbenne.
Jer. 6,13.Mik. 3,11.Mát. 23,14. Csel. 20,29.
26. Papjai erõszakot tettek törvényemen,
s beszennyezték, ami nékem szenteltetett!
Különbséget nemtettek aközött,
ami szent és ami köz, s a tisztátalan és
tiszta között különbséget nem tanítottak,
s szombataimtól elrejtették szemeiket,
úgyhogy megszentségtelenítettek engem.
3Móz. 10,10. 1Sám. 2,29.Mal. 2,8.
27. Elõjárói õközepette mint a ragadományt
ragadozó farkasok: vért ontani,
életeket elveszteni, hogy nyerekedhessenek
nyereséggel. Ésa. 1,23.
28. És prófétái mázolnak nékik mázzal:
hiábavalóságot látnak s jövendölnek
hazugságot nékik, mondván: Így szól az
Úr Isten! Holott az Úr nem beszélt.
29. A föld népe nyomorgatást cselekszik
és ragadományt ragadoz, a szûkölködõt
és szegényt sanyargatja, s a jövevényt
törvénytelen nyomorgatja. Jer. 5,26.
30. És keresék közülük valakit, aki
falat falazna, és állana a törésen énelõmbe
az országért, hogy el ne pusztítsam
azt; de senkit nem találék.
1Móz. 18,23. 2Krón. 16,9. Zsolt. 34,15. 106,23.
Ésa. 59,16. 62,6. 63,5. Jer. 5,1. 14. 1Ján. 5,14. 15.
31. Ennekokáért kiontám haragomat
reájuk, megemésztém õket búsulásom
tüzével, útjukat fejükhöz verém, aztmondja
az Úr Isten.
Izrael és Júda paráználkodása
23 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Volt két asszony, egy
anyának leányai. Jer. 3,7.
3. És paráználkodának Egyiptomban,
ifjúságukban paráználkodtak; ott szorongatták
emlõjüket, ott nyomogatták szûzi
keblüket. 3Móz. 17,7. Józs. 24,14.
4. És nevük: Oholá a nagyobbik, és
húga Oholibá; és lõnek enyimekké, és
szülének fiakat és leányokat. Ami pedig
a nevüket illeti: Samaria az Oholá és
Jeruzsálem az Oholibá. 1Kir. 8,29.
EZÉKIEL KÖNYVE 22. 23.
824 EZÉKIEL KÖNYVE 23.
5. És paráználkodék Oholá oldalamon,
és fölgerjedt szeretõihez, a közeli asszíriabeliekhez.
6. Kik kék bíborba öltözöttek, helytartók
és fejedelmek, kívánatos ifjak mindnyájan,
lovagok, lovakon ülõk.
7. És nékik adtamagát paráznaságaiban
Asszíria válogatott ifjainak; és mindazoknál,
kikhez felgerjede, az õ bálványaikkal
bemocskolta magát.
8. De az egyiptombeliektõl való paráznaságait
is el nemhagyá,mert vele háltak
ifjúságában, s õk nyomogatták szûzi kebelét,
és kiöntötték õreá paráznaságukat.
9. Ennekokáért adtam õt szeretõinek
kezébe, Asszíria fiainak kezébe, kikhez
fölgerjedett. 2Kir. 17,23. 18,9.
10. Azok feltakarták szemérmét, fiait és
leányait elvitték s magát fegyverrel ölték
meg, úgyhogy híre-neve lett az asszonyoknál,
s ítéletet cselekedének rajta.
11. És látá húga, Oholibá, és még gonoszabbul
folytatá bujálkodását amannál, és
paráznaságait nénje paráználkodásainál.
12. Asszíria fiaihoz fölgerjedt, közeli
helytartókhoz s fejedelmekhez, teljes
szépségben öltözõkhöz, lovagokhoz, lovakon
ülõkhöz, kik mind kívánatos ifjak.
13. És látám, hogy beszennyeztemagát:
egy az útjuk kettõjüknek.
14. És még szaporítá paráznaságait, és
láta férfiakat bevésve a falon, a káldeusok
képeit, bevésve vörös festékkel,
15. Kik övet viseltek derekukon, csomós
süvegeket fejükön, olyanok mind,
mint a szekérrõl harcolók, hasonlók
Bábel fiaihoz, kiknek szülõföldje Káldea;
16. És fölgerjedt hozzájuk szemei nézésében,
s bocsáta követeket hozzájuk
Káldeába.
17. És eljövének õhozzá Bábel fiai a
szerelemágyasházába, s bemocskolták õt
paráznaságukkal, úgyhogy tisztátalan lett
miattuk; s ekkor megundorodott tõlük.
18. Ésmikor feltakarta paráznaságait és
szemérmét, megundorodtam tõle, amint
az õ nénjétõl megundorodtam vala.
19. És megsokasítá paráznaságait, megemlékezvén
ifjúságának napjairól, mikor
Egyiptom földjén paráználkodott;
20. És fölgerjede azok bujálkodóihoz,
kiknek teste olyan,mint a szamarak teste,
és folyásuk, mint lovak folyása.
21. És megemlékezél ifjúságod fajtalankodására,
mikor õk, az egyiptomiak,
nyomogatták kebledet, hogy szorongassák
ifjúságod emlõit.
Az Isten iránti hûtlenség büntetése
22. EnnekokáértOholibá, így szól az Úr
Isten: Ímé, én feltámasztom a te szeretõidet
ellened, kiktõl pedig megundorodtál,
s reád hozom õket mindenfelõl.
23. Babilon fiait és minden káldeabelit,
Pekódot és Soát és Koát, Asszíriaminden
fiát õvelük, kívánatos ifjakat, helytartókat
s fejedelmeket, mindnyájukat, szekérrõl
harcolókat s elõkelõket, és lovakon ülõket,
mindnyájukat.
24. És jönnek reád szekereknek és kerekeknek
tömegével s népek sokaságával,
nagy és kis pajzzsal és sisakkal körülvesznek
téged mindenfelõl, s adok nékik
hatalmat az ítéletre, s megítélnek téged
az õ ítéletük szerint. Jer. 47,3. Náh. 3,2.
25. És megmutatom rajtad féltõ szerelmemet,
s cselekszenek veled kegyetlenül;
orrodat s füleidet elmetélik, s maradékod
fegyver miatt hull el; õk fiaidat és
leányaidat elviszik, s maradékodat tûz
emészti meg.
26. S megfosztanak ruháidtól, és elveszik
ékességeidet.
27. És véget vetek fajtalanságodnak s
Egyiptom földjérõl való paráznaságodnak,
s nem emeled föl szemeidet rájuk,
s Egyiptomra nem emlékezel többé.
28.Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én
adlak téged azoknak kezébe, akiket
gyûlölsz, azoknak kezébe, akiktõl megundorodtál.
Jer. 21,7.Mik. 5,10.
29. És gyûlölséggel cselekszenek veled,
és mindent, amit kerestél, elvesznek
tõled, és mezítelen s ruhátalan hagynak,
hogy feltakartassék paráznaságaid szemérme,
és fajtalanságod s paráználkodásaid
hozták ezeket reád.
30.Mivelhogy paráználkodtál a pogányok
után, mert beszennyezted magad
azok bálványaival.
825
31.Nénéd útján jártál, azért az õ poharát
adom kezedbe.
Zsolt. 11,6. 75,8. Jer. 25,15. Dán. 9,12.
32. Így szól az Úr Isten: Nénéd poharát
megiszod, mely mély és széles; lészen
nevetségedre s csúfoltatásodra, hogy sok
fér bele.
33. Részegséggel és bánattal megtelsz;
pusztaság és elpusztulás pohara a te
nénéd, Samaria pohara!
34.Meg kell innod azt s fenékig hajtanod;
és cserepein rágódni fogsz, emlõidet
megszaggatod azokon, mert én szólottam,
ezt mondja az Úr Isten.
Zsolt. 75,8. Ésa. 51,17.
35. Ennekokáért ezt mondja az Úr
Isten: Mivelhogy elfelejtkeztél énrólam s
hátadmögé vetettél engem, te is hordozd
fajtalanságodat és paráznaságaidat.
1Kir. 14,9. Neh. 9,26. Jer. 2,32. 3,21. 13,25.
36. És monda az Úr nékem: Embernek
fia! Avagy nem ítéled-é Oholát és Oholibát?
Hirdesd nékik utálatosságaikat.
37.Mert házasságot törtek, és vér van
kezeiken, és bálványaikkal törtek házasságot,
és fiaikat is, akiket szültek vala nékem,
tûzben nékik áldozák azok eledeléül.
38. Sõt ezt is cselekedték velem: tisztátalanná
tették az én szent helyemet azon
a napon, és szombatjaimat megszentségteleníték.
39. És mikor megölték fiaikat az õ
bálványaiknak, bemenének az én szenthelyembe
azon a napon, hogy megszentségtelenítsék,
és ímé, így cselekedtek az
én házamban. 2Kir. 21,4.
40. Sõt elküldöttek messzünnen jövõ
emberekhez, kikhez követség küldetett,
és ímé eljövének, akiknek kedvéért megmosódál,
kendõzéd szemeidet, és fölékesítéd
magad ékességgel;
2Kir. 9,30. Ruth 3,3. Ésa. 57,9. Jer. 4,30.
41. És ültél pompás kerevetre, s terített
asztal vala az elõtt, és az én füstölõszeremet
és olajomat arra tetted;
Péld. 7,17. Hós. 2,8. Ámós 6,4.
42. És lõn ott örvendezõ sokaságnak
zaja. És küldöttek az emberek sokaságából
való férfiakhoz, hozatának ivótársakat
a pusztából; és ezek adának karpereceket
az õ kezeikre és ékes koronát fejükre.
43. És mondék: Még az elaggott is
házasságot tör? Most már paráznaságod
fog paráználkodni, és úgy lett.
44. És bemenének hozzá, mint ahogy
a parázna asszonyhoz bemennek; így
mentek be Oholához és Oholibához, e
fajtalan asszonyokhoz.
45. És igaz férfiak, ezek ítélik meg õket
a házasságtörõk, és vérontók ítéletével,
mert házasságtörõk és vér van kezeiken.
46.Mert így szól az Úr Isten: Hozzanak
rájuk gyülekezetet, és adják õket bántalmazásra
és ragadományra.
47. És kövezze meg õket a gyülekezet,
és vagdalják össze õket fegyvereikkel;
fiaikat és leányaikat öljék meg, és házaikat
tûzzel égessék meg. 2Krón. 36,17.
48. És megszüntetem a fajtalanságot a
földrõl, és tanul minden asszony, és nem
cselekszenek a ti fajtalanságotok szerint.
49. És reátok vetik fajtalanságotokat, s
bálványaitok vétkeit viselitek, és megtudjátok,
hogy én vagyok az Úr Isten.
Példázat a rozsdás fazékról
24 És lõn azÚr beszéde hozzáma ki-lencedik
esztendõben, a tizedik hónapban,
a hónapnak tizedikén, mondván:
2. Embernek fia! Írd fel magadnak e
nap nevét, éppen ezen napét: Babilon
királya éppen ezen a napon jött Jeruzsálemre!
2Kir. 25,1. Jer. 39,1. 52,4.
3. És mondj példabeszédet a pártos
házra, és mondjad nékik: Ezt mondja
az Úr Isten: Tedd föl a fazekat, tedd föl,
és tölts vizet is bele. Jer. 1,13.
4. Gyûjtsd össze a bele való darabokat,
minden jó darabot, combot, lapockát;
válogatott csontokkal töltsd meg.
5. Végy válogatott juhokat, és tégymáglyát
a csontoknak is a fazék alá; forrald
erõsen, még csontjai is fõjenek benne.
6. Ezokáért így szól az Úr Isten: Jaj a
vérontó városnak, a fazéknak, amelynek
rozsdája benne van, és rozsdája nem
ment le róla! Darabról darabra szedd ki,
ami benne van: nem esett sors reá.
7.Mert vére ott van közepében, kopasz
sziklára ontotta, nem a földre öntötte,
hogy por fedje be. 5Móz. 12,16.
EZÉKIEL KÖNYVE 23. 24.
826 EZÉKIEL KÖNYVE 24. 25.
8. Hogy haragomat felindítsam és
bosszút álljak, kopasz sziklára ontottam
vérét, hogy be ne fedeztessék.
Jer. 16,17.Mát. 7,2.
9. Azért így szól az Úr Isten: Jaj a vérontó
városnak! Én is nagy máglyát rakok!
Náh. 3,1. Hab. 2,12.
10. Bõven rakd a fát, gyújtsd meg a
tüzet, fõzd meg jól a húst, forrald a levet,
és a csontok szétfõjenek.
11. És állítsd üresen az õ szenére, hogy
meghevüljön s megtüzesedjék érce, és
megolvadjon benne tisztátalansága, megemésztessék
rozsdája.
12. A fáradozásokat kifárasztotta, és
nem ment le róla az õ sok rozsdája, tûzbe
hát rozsdájával! Mal. 2,17.
13. A te tisztátalanságodban fajtalanság
van, mivelhogy tisztogattalak, de meg nem
tisztultál, azért tisztátalanságodból többé
meg nem tisztulsz, míg meg nem nyugtatom
haragomat rajtad.
14. Én, az Úr szólottam; jönni fog ésmegcselekszem,
el nem engedem s nem kedvezek
és nem könyörülök: a te útjaid és
cselekedeteid szerint ítélnek meg téged,
ezt mondja az Úr Isten. 1Sám. 15,29.
15. És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
16. Embernek fia! Ímé, én elveszem
tõled szemeidnek gyönyörûségét hirtelen
halállal, és ne sírj és ne jajgass, se könynyed
ne hulljon.
17. Fohászkodj csöndesen, halottakért
való sírást ne tégy, fejékességedet kösd fel,
és saruidat vedd lábaidra, s ne fedezd be
bajuszodat, és az emberek kenyerét ne
egyed. 3Móz. 10,6. 21,10. Jer. 16,5.
18. És szólék reggel a néphez, és estére
meghala feleségem, és úgy cselekedém
reggel, amint meg volt hagyva nékem.
19. És mondá nékem a nép: Avagy nem
jelented-é meg nékünk, mit jelentenek
ezek nékünk, hogy te így cselekszel?
20. Ésmondék nékik:AzÚr beszéde volt
hozzám, mondván:
21.Mondd meg az Izrael házának: Ezt
mondja az Úr Isten: Ímé, én beszennyezem
szent helyemet, a ti erõsségteknek
kevélységét, szemeitek gyönyörûségét,
lelketek kívánságát, és fiaitok és leányaitok,
akiket hátrahagytatok, fegyver miatt
hullnak el. Zsolt. 27,4. Jer. 7,4.
22. És úgy cselekedtek, amint én cselekedtem:
bajuszotokat be nem fedezitek,
s az emberek kenyerét nem eszitek,
23. S fejékességtek fejeteken, és saruitok
lábaitokon lesznek; nem sírtok s nem
jajgattok, hanem megrothadtok vétkeitekben,
s nyögve fohászkodtok egymáshoz.
24. És lészen néktek Ezékiel csodajelül:
amint õ cselekedett, egészen úgy cselekedtek
ti is, mikor ez eljön; és megtudjátok,
hogy én vagyok az Úr Isten.
Ésa. 20,3. Jer. 17,5. Ján. 13,19. 14,29.
25. És te, embernek fia, bizonyára azon a
napon,mikor elveszemtõlük erõsségüket,
dicsõségük örömét, szemeik gyönyörûségét
és lelkük kívánságát, fiaikat és leányaikat:
26. Azon a napon, aki megmenekült, eljön
hozzád, hogy hírt mondjon néked.
27. Azon a napon megnyílik szád ott a
megmenekült elõtt, és szólasz és tovább
nem maradsz néma; s leszel nékik csodajelül,
ésmegtudják, hogy én vagyok az Úr.
Jövendölés az ammoniták ellen
25 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Vesd tekintetedet Ammon
fiaira, és prófétálj ellenük! Jer. 49,1. 2.
3. És mondjad Ammon fiainak: Halljátok
az Úr Isten beszédét! Így szól az Úr Isten:
Mivelhogy ezt mondod: Haha! Az én
szenthelyemre, hogy megfertõztetett; és
Izrael földjére, hogy elpusztíttatott; és Júda
házára, hogy fogságba mentek:
Péld. 17,5. Ámós 1,13. Sof. 2,9.
4. Ezokáért ímé adlak téged kelet fiainak
örökségül, hogy felüssék sátraikat benned,
s felállassák benned lakóhelyeiket,
õk eszik meg gyümölcsödet, s õk isszák
meg tejedet. 1Móz. 45,18.
5. És teszem Rabbát tevék legelõjévé,
és Ammon fiait nyájak fekvõhelyévé, s
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!
Ésa. 32,14. Sof. 2,14.
6.Mert így szól az Úr Isten: Mivelhogy
tapsolsz kezeddel és tombolsz lábaddal
827
és örülsz teljes megvetéssel Izrael földje
felett:
7. Ennekokáért ímé kinyújtomkezemet
reád, s adlak ragadományul a népeknek,
és kiváglak a népségek közül, és elvesztlek
a tartományok közül, eltöröllek, hogy
megtudjad, hogy én vagyok az Úr.
Jövendölés a moábiták ellen
8. Azt mondja az Úr Isten: Mivelhogy
Moáb és Seir ezt mondta: Ímé, Júda háza
is olyan, mint a többi népek:
Ésa. 15,1. Jer. 48,1. Ámós 2,1.
9. Ezokáért ímémegnyitomMoáb oldalát
a városok felõl, az õ városai felõl mindenfelõl,
az ország ékességét Beth-Hajesimóthot,
Baál-Meont és Kirjátaim felé,
10.Megnyitom kelet fiainak, Ammon
fiaival együtt adom örökségül, hogy emlékezetben
se legyenek többé Ammon
fiai a népek között;
11.Moáb fölött is ítéletet tartok: hogy
megtudják, hogy én vagyok az Úr.
Jövendölés az edomiták ellen
12. Így szól azÚr Isten:Mivelhogy Edóm
kegyetlen bosszúállást cselekedett Júda
házán, és vétkezve vétkezett, hogy boszszút
állott rajta: 2Krón. 28,17.
Zsolt. 137,7. Jer. 49,7. Ámós 1,11. Abd. 10.
13. Azért, így szól az Úr Isten, kinyújtom
az én kezemet Edómra, és kivágok belõle
embert és barmot, és teszem õt pusztasággá
Temántól fogva, ésDedánig fegyver
miatt hulljanak el.
14. És bosszúmat állomEdómon népemnek,
Izraelnek keze által és cselekszenek
Edómmal az én búsulásom és haragom
szerint, smegismerik bosszúállásomat, ezt
mondja az Úr Isten. Ésa. 11,14.
Jövendölés a filiszteusok ellen
15. Így szól az Úr Isten: Mivelhogy a
filiszteusok bosszúból cselekedtek s kegyetlen
bosszút álltak szívükben megvetéssel,
hogy elpusztítsák Izraelt örök
gyûlölséggel: Jer. 25,20. Jóel 3,4. Ámós 1,6.
16. Ezokáért ezt mondja az Úr Isten:
Ímé, én kinyújtom kezemet a filiszteusokra,
és kivágom a keréteusokat, és elvesztem
a tenger partján lakók maradékát;
17. És cselekszem rajtuk nagy bosszúállásokat
fenyítõ haragomban, hogy megtudják,
hogy én vagyok az Úr, ha bosszúmat
állom rajtuk. Zsolt. 9,16. Ésa. 26,11.
Prófétál Tírusz elpusztulása felõl
26 És lõn a tizenegyedik esztendõben,
a hónap elsején, lõn az Úrnak beszéde
hozzám, mondván:
2. Embernek fia! Mivelhogy ezt mondá
Tírusz Jeruzsálemre:Haha! Eltört a népek
kapuja, felém fordulva nyitva van; én megtelek,
ha õ elpusztul; Ésa. 23,1. Jer. 25,22.
JerSir. 1,1. Jóel 3,4--6. Ámós 1,9. Zak. 9,2.
3. Ezokáért így szól az Úr Isten: Ímé én,
Tírusz, tereád megyek, és hozok fel ellened
sok nemzetet, miként a tenger fölhozza
hullámait.
4. És elhányják Tírusz kõfalait és lerontják
tornyait, s levonszommég porát is róla,
s kopasz sziklává teszem õt.
5.Hálók kivetõ helye lesz a tenger közepén,
mert én szólottam, ezt mondja az Úr
Isten, s legyen a nemzetek ragadománya.
6. És leányai, kik a mezõségen vannak,
fegyverrel ölettessenek meg, hogy megtudják,
hogy én vagyok az Úr.
7.Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én
hozom Tírusz ellen Nabukodonozort,
Babilon királyát északról, a királyok királyát;
lovakkal, szekerekkel, lovagokkal,
sereggel és sok néppel. Ezsdr. 7,12. Dán. 2,37.
8. Leányaidat ott amezõségen fegyverrel
öli meg, és állat ellened tornyot, és tölt ellened
sáncot, és emel ellened pajzsfedelet.
9. És faltörõ kosával ütteti kõfalaidat, s
tornyaidat lerontja fegyvereivel.
10. Lovainak sokasága miatt belep téged
poruk; a lovagoknak, kerekeknek és szekereknek
robogása miatt megrendülnek
kõfalaid, mikor bemegy kapuidon, amint
be szoktak menni a megtörött városba.
11. Lovainak körmeivel tapodja meg
minden utcádat, népedet fegyverrel öli
meg, s erõsséged oszlopai a földre dõlnek.
12. És prédára hányják gazdagságodat,
és elragadozzák árúidat, és letörik kõfalaidat,
s gyönyörûséges házaidat lerontják,
és köveidet és fáidat, s még porodat is a
víz közepére hányják.
EZÉKIEL KÖNYVE 25. 26.
828 EZÉKIEL KÖNYVE 26. 27.
13. És megszüntetem éneklésed hangosságát,
és citeráid zengése nem hallatik
többé. Ésa. 14,11. 23,16.
14. És kopasz sziklává teszlek; hálók kivetõ
helye leszel, hogy többé meg ne építsenek;
mert én, az Úr szóltam, eztmondja
az Úr Isten.
15. Így szól az Úr Isten Tírusznak: Bizonyára
a te romlásod zuhanásától, mikor a
sebesültek nyögnek, mikor a tebenned
valók öltön-ölettetnek, megrendülnek a
szigetek. Jer. 49,21.
16. És leszáll királyiszékérõl a tenger
minden fejedelme, és elvetik köntöseiket,
s hímes ruháikat levetik: rettegésekbe
öltöznek, a földön ülnek és rettegnek
minden szempillantásban, s elborzadnak
miattad. Jób 2,13. Ésa. 23,8. Jón. 3,6.
17. És gyászéneket kezdenek rólad, és
eztmondják néked:Mimódon veszél el te,
akit laknak a tengerekrõl, te híres-neves
város,mely hatalmas vala a tengeren, õ és
lakosai, akik félelmükre valának minden
mellettük lakozóknak! Ésa. 23,4. Jel. 18,9.
18. Ímé, rettegnek a szigetek zuhanásod
napján, és megfélemlenek a tengerben
való szigetek ilyen véged miatt.
19.Mert azt mondja az Úr Isten: Mikor
én téged elpusztult várossá teszlek, mint
amely városokat nem laknak; mikor a
mélység árját felhozom reád, hogy beborítsanak
a sok vizek;
20. Akkor levonszlak téged azokkal, kik
sírgödörbe szállanak, a hajdan népéhez;
és lakatlak téged a mélységek országában,
a hajdan pusztaságaiban, együtt
azokkal, akik sírgödörbe szálltak, hogy
többé senki ne lakjék benned. És hamegmutattam
dicsõségemet az élõknek földjén:
Ésa. 14,15. Zak. 2,8. Luk. 10,15.
21. Rémségesen cselekszem veled és
nem leszel; s keresni fognak, de többé
örökké meg nem találnak, ezt mondja az
Úr Isten. Zsolt. 37,36. Jer. 51,64.
Gyászének Tírusz felett
27 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Te pedig, embernek fia, kezdj gyászéneket
Tíruszról.
3. És mondjad Tírusznak: Ki lakol a tenger
révhelyein, ki a népek között kereskedik
sok sziget felé, így szól az Úr Isten: Oh
Tírusz, te ezt mondtad: Én tökéletes szépségben
vagyok. Ésa. 23,3.
4. A tengerek szívében vannak határaid,
építõid tökéletessé tették szépségedet.
5. Senir ciprusaiból építették mindkét oldaladat,
cédrust hoztak a Libánonról, hogy
árbócfát csináljanak néked.
6. Básán cserfáiból csinálták evezõidet;
evezõpadjaidat a ciprusiak szigeteirõl való
sudár cédrusba foglalt elefántcsontból
csinálták. Jer. 2,10.
7. Egyiptomi hímes fehér gyolcs volt
vitorlád, hogy legyen zászlód; Elisának
szigeteirõl való kék és piros bíbor volt
sátrad borítékja. 1Móz. 10,4. 1Krón. 1,7.
8. Szidón és Arvad lakói voltak evezõid;
a te bölcseid, oh Tírusz, kik benned valának,
azok voltak kormányosaid.
9. Gebal vénei és bölcsei voltak benned,
kik hasadékaidat javítgaták; a tenger minden
hajója és hajósa volt benned, hogy
kicseréljék áruidat. Józs. 13,5. 1Kir. 5,18.
10. Perzsák és lídiaiak és líbiaiak voltak
seregedben hadakozó férfiaid, pajzsot és
sisakot függesztettek fel benned, amik
ékessé tettek. Jer. 46,9.
11. Arvad fiai és sereged voltak kõfalaidon
köröskörül, és kemény vitézek voltak
tornyaidban; pajzsaikat felfüggesztették
kõfalaidon köröskörül, mik tökéletessé
tették szépségedet.
12. Társis volt a te kereskedõtársad, sok
különféle gazdagságamiatt: ezüstöt, vasat,
ónt és ólmot adtak õk áruidért. 2Krón. 20,36.
13. Jáván, Tubál és Mések, ezek a te
kalmáraid; rabszolgákat és rézedényeket
adtak cserébe áruidért. Jóel 3,6. Jel. 18,13.
14. Tógarma házából lovakat és lovagokat
és öszvéreket adtak néked árukul.
15.Dédán fiai a te kalmáraid, sok sziget
kereskedése van hatalmad alatt, elefántcsont
szarukat és ébenfát hoztak néked
adóba. 1Móz. 10,7.
16. Arám a te kereskedõtársad mestermûveid
sokasága miatt; gránátot, bíbort,
hímes ruhákat, fehér gyolcsot, korálokat
és rubint adtak õk áruidért.
829
17. Júda és Izrael földje, ezek a te kalmáraid;
búzát Minnithbõl és édes süteményt
és mézet és olajat és balzsamot adtak
csereáruidért. Bír. 11,33. 1Kir. 5,9. Csel. 12,20.
18. Damaszkusz a te kereskedõtársad
mestermûveid sokaságában, sok különféle
gazdagságod miatt Helbon borával és
hófehér gyapjúval.
19. Vedán és Jáván Uzálból adtak áruidért:
kovácsolt vasat, kásiát és jó illatú
nádat, ezeket csereáruidért.
20.Dédán a te kalmárod, lovagláshoz
való nyeregtakarókkal. 1Móz. 25,3.
21. Arábia és Kédár fejedelmei, õk mindnyájan
hatalmad alatt kereskedének; bárányokkal,
kosokkal és bakokkal kereskedének
veled. 1Móz. 25,13. Ésa. 60,7.
22. Sába és Raema kalmárai a te kalmáraid;
mindenféle drága fûszereket és
mindenféle drágaköveket és aranyat adtak
õk áruidért. 1Kir. 10,1. Zsolt. 72,10. Ésa. 60,6.
23. Hárán és Kanne és Eden, Sába
kalmárai, Asszíria és Kilmad mind a te
kereskedõtársad. 1Móz. 11,31. 2Kir. 19,12.
24. Ezek a te kalmáraid tökéletes árúkkal,
bíbor és hímes köntösökkel és drága
ruháknak kötelekkel egybekötött és cédrusfából
csinált szekrényeivel, a te sokadalmadban.
25. Társis hajói hordozták árúidat, és
megteltél, és felette igen híressé lettél
a tengerek szívében. Ésa. 2,16.
26.Nagy vizekre vittek téged a te evezõid,
a keleti szél összetört téged a tengerek
szívében. Zsolt. 48,7.
27. Gazdagságod és áruid, csereáruid,
hajósaid és kormányosaid, hasadékaid
javítgatói és csereáruid árusai és minden
hadakozó férfiaid, akik benned vannak,
ésminden benned való sokaság, beleesnek
a tengerek szívébe zuhanásod napján.
28. Kormányosaid kiáltásának hangjára
megrendülnek a mezõségek.
29. És kiszállnak hajóikból mindnyájan,
kik az evezõt fogják, hajósok és a tengernek
minden kormányosai a szárazföldre
lépnek. Jel. 18,17.
30. És hallatják fölötted hangjukat, s
keservesen kiáltanak, s port hintenek
fejükre, hamuban fetrengenek. Jób 2,12.
31. És kopaszra nyiratkoznak miattad,
és zsákba övezkednek, és sírnak feletted a
szív keserûségében keserves sírással.
32. És kezdenek fölötted fájdalmukban
gyászéneket, és így énekelnek rólad: Ki
volt olyan, mint Tírusz? Mely most mint
temetõ a tenger közepette!
33.Mikor kimennek vala áruid a tengerekbõl,
sok népet megelégítél; gazdagságod
és csereáruid sokaságával meggazdagítád
a földnek királyait.
34.Most összeomlottál a tengerekrõl le a
vizek mélységébe, csereáruid és egész
sokaságod benned elsüllyedt.
35. A szigetek minden lakosai elborzadnak
miattad, s királyaik iszonyodva megiszonyodnak,
orcáik rángatóznak.
36. A népek közt való kereskedõk
fütyülnek feletted. Rémségessé lettél, s
többé örökké nem leszel! Jer. 18,16.
Tírusz fejedelme ellen
28 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia!Mondjad Tírus fejedelmének:
Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy
felfuvalkodott szíved és ezt mondtad:
Isten vagyok én, Isten székében ülök
a tengerek szívében, holott csak ember
vagy és nem Isten, mégis olyanná tetted
szíved, mint az Isten szíve, Péld. 18,12.
Ésa. 14,13. 31,3. Jer. 49,16. 2Thess. 2,4.
3. Lám, hát bölcsebb volnál te Dánielnél!
Semmi elrejtett dolog nem homályos
néked! Zak. 9,2. 3.
4. Bölcsességeddel és értelmeddel
gyûjtöttél magadnak gazdagságot, s
gyûjtöttél aranyat s ezüstöt kincses házaidba.
5. Bölcsességednek nagy voltával kereskedésed
közben megsokasítád gazdagságodat,
és felfuvalkodott szíved gazdagságod
miatt. 5Móz. 8,12--14. Zsolt. 62,10.
6. Ezokáért így szól az Úr Isten: Mivel
olyanná tetted szíved, mint az Isten szíve:
Dán. 7,25. 11,36. Csel. 12,22. 2Thess. 2,4.
7. Azért ímé, hozok reád idegeneket, a
nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonják
fegyvereiket bölcsességed szépsége ellen,
és bemocskolják fényességedet.
EZÉKIEL KÖNYVE 27. 28.
830 EZÉKIEL KÖNYVE 28. 29.
8. A sírgödörbe szállítanak alá, s meghalsz
a megölettek halálával a tengerek
szívében.
9. Vajon mondván mondod-é megölõd
elõtt: Isten vagyok én? Holott ember vagy
és nem Isten a téged átütõnek kezében!
10. Körülmetéletlenek halálával halsz
meg, idegeneknek keze által.Mert én szóltam,
ezt mondja az Úr Isten.
rész 31,18. 1Sám. 17,26. 36.
11. És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
12. Embernek fia! Kezdj gyászéneket
Tírusz királyáról, és mondd néki: Így szól
azÚr Isten: Te voltál az arányosság pecsétgyûrûje,
teljes bölcsességgel, tökéletes
szépségben.
13. Édenben, Isten kertjében voltál;
rakva voltál mindenféle drágakövekkel:
karniollal, topázzal és jáspissal, társiskõvel
és onixszal, berillussal, zafírral,
gránáttal és smaragddal; és karikáid
mesterkézzel és mélyedéseid aranyból
készültek ama napon, melyen teremtetél.
1Móz. 2,8. Ésa. 51,3.
14. Felkent oltalmazó kerub voltál; és
úgy állattalak téged, hogy Isten szent
hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál.
rész 20,40. 2Móz. 25,20. Ésa. 14,13.
15. Feddhetetlen voltál útjaidban attól a
naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság
nem találtaték benned. Ésa. 14,12.
16. Kereskedésed bõsége miatt bensõd
erõszakossággal telt meg és vétkezél;
azért levetélek téged az Isten hegyérõl,
és elvesztélek, te oltalmazó kerub, a tüzes
kövek közül.
17. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt;
megrontottad bölcsességedet fényességedben;
a földre vetettelek királyok elõtt,
adtalak szemük gyönyörûségére.
2Pét. 2,6. Júd. 7.
18. Vétkeid sokaságával kereskedésed
hamisságában megfertõztetted szenthelyeidet;
azért tüzet hoztam ki bensõdbõl,
ez emésztett meg téged; és hamuvá tettelek
a földön mindenek láttára, akik reád
néznek. Ámós 1,10.
19.Mindnyájan, akik ismertek a népek
közt, elborzadnak miattad; rémségessé
lettél, s többé örökké nem leszel!
20. És lõn az Úr beszéde hozzám,mondván:
21. Embernek fia! Vesd tekintetedet
Szidónra, és prófétálj ellene.
Ésa. 23,4. 12. Jer. 25,22. 27,3.
22. És mondjad: Így szól az Úr Isten:
Ímé, én ellenedmegyek, Szidón, ésmegdicsõítem
magamat közepetted, hogy megtudják,
hogy én vagyok az Úr, mikor ítéleteket
cselekszem benne, és megszentelem
magamat benne. 2Móz. 14,4.
23. És bocsátok reá döghalált és vért
utcáira, és sebesültek hullanak el benne
fegyver miatt, mely reájön mindenfelõl;
hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.
24. És ne legyen többé Izrael házának
szúró tövise és fájdalomszerzõ tüskéje
mindazok között, kik körülöttük vannak,
kik õket megvetik, és tudják meg, hogy én
vagyok az Úr. 4Móz. 33,55. Józs. 23,13.
Izrael bátorságos nyugodalma
25. Így szól az Úr Isten: Mikor egybegyûjtöm
Izrael házát a népek közül, kik
közé szétszórattak, akkor megszentelem
magamat rajtuk a pogányok szemeláttára,
és laknak az õ földjükön, melyet adtam
Jákóbnak, az én szolgámnak.
Zsolt. 106,45. Ésa. 11,12. Jer. 32,37. Hós. 1,11.
26. És laknak azon bátorsággal, és
házakat építenek s szõlõket plántálnak,
és laknak bátorsággal, mikor ítéleteket
cselekedtem mindazokon, kik õket megvetik
vala körülöttük, hogy megtudják,
hogy én vagyok az Úr, az õ Istenük.
Ésa. 65,21. Jer. 31,5. Ámós 9,14.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 160
Tegnapi: 255
Heti: 1 423
Havi: 4 159
Össz.: 860 170

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 75.Ezékiel próféta könyve 17-28.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »