Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Egyiptom ellen
29 A tizedik esztendõben, a tizedik hónapban,
a hónap tizenkettedikén
lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:
2. Embernek fia! Vesd tekintetedet a
fáraóra, Egyiptom királyára, és prófétálj
ellene és egész Egyiptom ellen.
Ésa. 19,1. Jer. 25,19. 46,2. 25. Jóel 3,19.
3. Szólj és mondjad: Így szól az Úr Isten:
Ímé, én ellened megyek, fáraó, Egyiptom
királya, te nagy krokodil, aki fekszik folyói
közepette, aki ezt mondja: Enyém az én
folyóm, és én teremtettem magamnak.
Zsolt. 74,13. 14. Ésa. 27,1. 51,9. Jer. 44,30.
831
4. És horgokat vetek szádba, és azt
cselekszem, hogy folyóid halai odaragadjanak
pikkelyeidhez, és kivonlak folyóid
közepébõl, és folyóid minden halait,
melyek odaragadnak pikkelyeidhez.
2Kir. 19,28. Ésa. 37,29.
5. És kivetlek a pusztába téged és folyóid
minden halát; a mezõ színére esel; egybe
nem szedetel s nem gyûjtetel; a földi
vadaknak s az égi madaraknak adlak eledelül.
Jer. 7,33. 8,2. 16,4.
6. És megtudják mindnyájan Egyiptom
lakói, hogy én vagyok azÚr.Mivelhogy õk
nádszálbot valának Izrael házának;
2Kir. 18,21. Ésa. 36,6.
7.Melyet ha megfognak kezükkel, öszszetörsz,
s felhasítod egész vállukat, és ha
reád támaszkodnak, összeroppansz, s
megrázod egész derekukat;
8. Ezokáért így szól az Úr Isten: Ímé,
hozok ellened fegyvert, és kivágok belõled
embert és barmot.
9. És legyen Egyiptom földje pusztasággá
és sivataggá, és megtudják, hogy én
vagyok az Úr. Mivelhogy azt mondja: A
folyó enyém, és én teremtettem; Péld. 16,18.
10. Ezokáért ímé, én ellened megyek,
és folyóid ellen, és teszem Egyiptom földjét
nagy pusztaságok pusztaságává Migdoltól
fogva Siénéig, és Szerecsenország
határáig. 2Móz. 14,2. Jer. 44,1.
11.Ne menjen át azon emberi láb, se
baromi láb nemenjen át rajta, és ne lakják
negyven esztendeig.
12. És adomEgyiptomföldjét pusztaságra
az elpusztult földek között, s városai
lesznek az elpusztult városok közt pusztaságban
negyven esztendeig, és eloszlatom
az egyiptomiakat a nemzetek közé,
s szétszórom õket a tartományokba.
13.Mert így szól az Úr Isten: Negyven
esztendõ múlva egybegyûjtöm az egyiptomiakat
a népek közül, kik közé szétszórattak.
Ésa. 19,23.
14. És visszahozom Egyiptom foglyait s
visszaviszem õket Pathrós földjére, az õ
eredetük földjére, és ott lesznek alacsony
királyság.
15. A többi királyságokhoz képest alacsony
lészen s többé nem emeli magát a
nemzetek fölé; és megkevesbítem õket,
hogy el ne tapodják a nemzeteket.
16. És nem lesz többé Izrael házának
bizodalma, mely vétekre emlékeztessen
engem, midõn feléje hajlanak, és megtudják,
hogy én vagyok az Úr Isten. Ésa. 30,2.
17. És lõn a huszonhetedik esztendõben,
az elsõ hónapban, a hónap elsején, lõn az
Úr beszéde hozzám, mondván:
18. Embernek fia! Nabukodonozor Babilon
királya nagy fáradsággal fárasztotta
seregét Tírusz ellen:minden fõmegkopaszult
és minden váll feltört; de jutalma
nem lõn néki és seregének Tíruszból a
fáradságért, amellyel miatta fáradott.
Jer. 27,6.
19. Ennekokáért így szól az Úr Isten:
Ímé, én Nabukodonozornak a babiloni királynak
adom Egyiptom földjét, és elviszi
gazdagságát, s elragadja ragadományát, s
elprédálja prédáját, és ez lesz jutalma seregének.
20. Fizetésül, amelyért fáradott, adom
néki Egyiptom földjét, mert értem cselekedtek,
ezt mondja az Úr Isten. Ésa. 45,3.
21. Azon a napon szarvat sarjasztok Izrael
házának, és a te szádat megnyitom
közöttük, és megtudják, hogy én vagyok
az Úr. 1Sám. 2,10. Zsolt. 92,10. 132,17. Luk. 21,15.
Ítélet jön Egyiptomra
30 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Prófétálj és mondd:
Így szól az Úr Isten: Jajgassatok! Jaj
annak a napnak! Ésa. 13,6.
3.Mert közel egy nap és közel az Úrnak
napja, felhõnek napja, a pogányok ideje
lesz az. Jóel 2,1.
4. És bemegy a fegyver Egyiptomba, és
lesz reszketés Szerecsenországban,mikor
hullanak a sebesültek Egyiptomban, és
elviszik gazdagságát, s elrontatnak fundamentumai.
Jer. 50,15.
5. A szerecsenek s a líbiaiak s a lídiaiak
és az egész gyülevész és Kúb és a szövetség
földjének fiai velük együtt fegyver
miatt hullnak el. Jer. 25,20.
6. Így szól azÚr:És elessenek, akikEgyiptomot
támogatják, és alászálljon erõsségé-
EZÉKIEL KÖNYVE 29. 30.
832 EZÉKIEL KÖNYVE 30. 31.
nek kevélysége: Migdoltól fogva Siénéig
fegyvermiatt hullanak el benne, eztmondja
az Úr Isten.
7. És elpusztulnak elpusztult tartományok
között, és városai elpusztult városoknak
közepette lesznek.
8. És megtudják, hogy én vagyok az Úr,
mikor tüzet vetek Egyiptomra, és összetörik
minden segítõje.
9. Azon a napon követek mennek ki
elõttemhajókon a bátorságban lakó Szerecsenország
elrémítésére, s lészen rettegés
bennük Egyiptom ama napján; mert ímé
jön! Zsolt. 48,6. Ésa. 18,1. 2.
10. Ezt mondja az Úr Isten: És megszüntetem
Egyiptom lármáját Nabukodonozor,
babiloni király keze által.
11.Õés az õ népe õvele együtt, a nemzetek
legkegyetlenebbjei, elhozatnak a föld
elvesztésére, és kivonják fegyverüket
Egyiptom ellen, és betöltik a földet megölettekkel.
12. És a folyóvizeket kiszárasztom, és
eladom a földet gonoszok kezébe, és
elpusztítom a földet s teljességét idegenek
keze által, én, az Úr szólottam. Ésa. 19,4.
13. Így szól az Úr Isten: És elvesztem a
bálványokat és megszüntetem a bálványképeket
Nófból s a fejedelmet Egyiptom
földjérõl, nem lészen többé, és bocsátok
félelmet Egyiptom földjére.
Ésa. 19,16. Zak. 10,11. 13,2. 1Kor. 8,4.
14. És elpusztítom Pathróst, s vetek
tüzet Zoánra, és teszek ítéleteket Nóban.
Zsolt. 78,12.
15. És kiöntöm haragomat Sinre, Egyiptom
erõsségére, és kivágom a sokaságot
Nóból.
16. És vetek tüzet Egyiptomra, kínok
közt vergõdik Sin, és Nó megtörik és
Nófba betörnek fényes nappal.
17. Aven és Fibéseth ifjai fegyver miatt
hullanak el, és õk maguk fogságra mennek.
1Móz. 41,45.
18. És Tehafneheszben megsötétedik a
nap, mikor ott összetöröm Egyiptom
pálcáját, és megszûnik benne erejének
kevélysége, õt magát felhõ takarja el, és
leányai fogságra mennek. Jer. 2,16. 46,14.
19. És cselekszem ítéleteket Egyiptomban,
és megtudják, hogy én vagyok az Úr.
20. És lõn a tizenegyedik esztendõben,
az elsõ hónapban, a hónap hetedikén, lõn
az Úr beszéde hozzám,mondván:
21. Embernek fia! A fáraónak, Egyiptom
királyának karját eltörtem, és ímé be
nem kötötték, hogy megorvosolják, hogy
tegyenek körülkötést reá, hogy megerõsödjék
fegyverfogásra.
Zsolt. 10,15. 37,17. Jer. 46,11. 48,25.
22. Ennekokáért így szól az Úr Isten:
Ímé, a fáraó ellen megyek, Egyiptomnak
királya ellen, és eltörömmind a két karját,
azt, amely még erõs, és azt, amely már
eltörött, s elejtetem vele kezébõl a fegyvert.
2Kir. 24,7. Zsolt. 37,17.
23. És eloszlatom az egyiptombelieket
a nemzetek közé, és szétszórom õket a
tartományokba.
24. És megerõsítem Babilon királyának
karjait, és adom az én fegyveremet kezébe,
és eltöröma fáraó karjait, és nyögni fog
elõtte, mint a megsebesültek szoktak.
25.Megerõsítem azért Babilon királyának
karjait, a fáraó karjai pedig leessenek,
hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr,
mikor adom fegyveremet Babilon királyának
kezébe, hogy azt kinyújtsa Egyiptomnak
földje ellen. Jer. 44,30.
26. És eloszlatom az egyiptomiakat a
nemzetek közé, és szétszórom õket a
tartományokba, hogy megtudják, hogy én
vagyok az Úr.
Asszíria intõ példa Egyiptomnak
31 És lõn a tizenegyedik esztendõben,
a harmadik hónapban, a hónap
elsején, lõn az Úr szava hozzám,mondván:
2. Embernek fia! Szólj a fáraónak, Egyiptomkirályának
és az õ sokaságának:Kihez
vagy hasonló a te nagyságodban?
3. Ímé, Assúr cédrus vala a Libánonon,
szép ágakkal és sûrû gallyaival árnyékot
tartó s magas növésû, melynek felhõkig
ért a teteje. Náh. 3,18.
4. Víz nevelte naggyá, a mélység vizei
tettékmagassá, folyóikkal körüljárták ültetése
földjét, s csak folyásaikat bocsáták a
mezõ egyéb fáihoz.
833
5. Ennek okáért magasabb lett növése a
mezõ minden fájánál: s megsokasulának
ágai, s hosszúra növekedének gallyai a sok
víztõl,midõn kiterjeszté azokat. Ésa. 10,7--11.
6. Az õ ágain csinál vala fészket minden
égi madár, és gallyai alatt fiadzott a mezõ
minden vada, s árnyékában lakik vala
sokmindenféle nép. Dán 4,12.
7. És széppé lett magasságával, hosszan
kiterjedt ágaival,mert gyökere sok víz felé
nyúlik vala.
8. Acédrusok el nemtakarták õt az Isten
kertjében, a ciprusok nemvoltak hasonlók
ágaihoz, s a platánoknak nemvoltak olyan
gallyai, mint néki; Isten kertjében egy fa
semvolt hasonló hozzá az õ szépségében.
1Móz. 2,8.
9. Széppé tettem õt az õ sok ágaival,
úgyhogy irigykedett rá Éden minden fája
az Isten kertjében. Zsolt. 75,6.
10. Ennekokáért így szól az Úr Isten:
Mivelhogy magasra növekedtél, és fölemelé
tetejét a felhõk közé, és szíve felfuvalkodott
az õ magasságában;
Péld. 18,12. Dán. 5,20.
11. Azért adom õt a nemzetek urának
kezébe, bánjék el vele, gonoszságáért
kiûztem õt.
12. És kivágták õt az idegenek, a nemzetek
legkegyetlenebbjei, és leterítették. A
hegyekre és minden völgyekbe hullottak
ágai, és összetörtek gallyai a föld minden
mélységében, és leszállt árnyékából a föld
minden népe, és ott hagyták õt.
13. Ledõlt törzsökén lakik vala minden
égi madár, és ágaihoz gyûl vala a mezõ
minden vada; Ésa. 18,6.
14. Azért, hogy magasra ne növekedjék
egy víz mellett való fa se, és föl ne emelje
tetejét a felhõk közé; hogy ne bízzék önmagában
kevélyen senki a vízivók közül;
mert mindnyájan halálra adattak a mélység
országába az emberek fiai közt azokhoz,
akik sírgödörbe szálltak. Zsolt. 82,7.
15. Így szól az Úr Isten: Azon a napon,
amelyen sírba aláméne, gyászba öltöztetém
miatta a mélység vizeit, és megtartóztatám
folyóikat, úgyhogy a sok víz elzáraték,
s meggyászoltatám õt a Libánonnal,
és a mezõ minden fája elepede miatta.
16. Zuhanásának hangja miatt megreszkettetém
a nemzeteket, mikor leszállítám
õt a sírba együtt velük, kik sírgödörbe
szállnak; és vigasztalást vett a mélység
országában Éden minden fája, a Libánon
szépsége és java, minden vízivó.
Ésa. 14,8. 15.
17. Ezek is alászállottak vele a sírba azokhoz,
akik fegyverrel ölettek meg, s akik
mint segítõtársai árnyékában ülének a
nemzetek között. JerSir. 4,20.
18. Kihez vagy hát hasonló dicsõségben
és nagyságban Éden fái közt!? Hiszen le
fogsz szállíttatni Éden fáival a mélység országába;
körülmetéletlenek közt fekszel
együtt a fegyverrelmegölettekkel. A fáraó
ez és minden sokasága, ezt mondja az Úr
Isten. Zsolt. 52,7.
Siratóének Egyiptom felett
32 És lõn a tizenkettedik esztendõben,
a tizenkettedik hónapban, a hónap
elsején, lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:
2. Embernek fia! Kezdj gyászéneket a
fáraóról, Egyiptom királyáról, és mondjad
néki: Nemzetek fiatal oroszlánja, elvesztél;
hiszen te olyan voltál, mint a krokodil
a tengerekben, mert kijöttél folyóidon és
megháborítád lábaiddal a vizeket és felzavartad
folyóikat. Ésa. 27,1.
3. Így szól az Úr Isten: Ezért kivetemrád
hálómat sok nép serege által, és kihúznak
téged varsámban.
4. És leterítlek a földre, amezõség színére
vetlek, és reád szállítom az ég minden
madarát, s megelégítem belõled az egész
föld vadait. 1Sám. 17,46.
5. S vetem húsodat a hegyekre, és betöltöm
a völgyeket rothadásoddal.
6. És megitatom áradásod földjét véredbõl
mind a hegyekig, s a mélységek megtelnek
belõled.
7. És mikor eloltalak, beborítom az eget,
s csillagait besötétítem, a napot felhõbe borítom,
és a hold nemfényeskedik fényével.
Ésa. 13,10. Jóel 2,31. Ámós 8,9.Mát. 24,29. Jel. 6,12.
8.Minden világító testet megsötétítek
miattad az égen, és bocsátok sötétséget
földedre, ezt mondja az Úr Isten.
EZÉKIEL KÖNYVE 31. 32.
834 EZÉKIEL KÖNYVE 32.
9. És megszomorítom sok nép szívét, ha
elhíresztelem romlásodat a nemzetek között,
a földeken, amelyeket nem ismersz.
10. És cselekszem, hogy elborzadjanak
miattad a sok népek, s királyaik rémüljenek
el rémüléssel miattad, mikor villogtatom
fegyveremet elõttük, s remegni fognak
minden szempillantásban, mindenki
az õ életéért, zuhanásod napján.
11.Mert így szól az Úr Isten: A babiloni
király fegyvere jön reád. Jer. 46,26.
12. Vitézeknek fegyvereivel hullatom el
sokaságodat, õk a népek legkegyetlenebbjei
mindnyájan; és elpusztítják Egyiptom
kevélységét, és elvész minden sokasága.
13. És elvesztem minden barmát a sok
vizek mellõl, és nem zavarja fel azokat
többé ember lába, sem barmok körme
azokat föl nem zavarja.
14. Akkor meghiggasztom vizeiket, és
folyóikat, olajként folyatom, eztmondja az
Úr Isten,
15.Mikor Egyiptom földjét pusztasággá
teszem, és kipusztul a föld teljességébõl,
mert megverek minden rajta lakót, hogy
megtudják, hogy én vagyok az Úr.
2Móz. 7,5. Zsolt. 9,16.
16. Gyászének ez és sírva énekeljék; a
népek leányai énekeljék sírva; Egyiptomról
ésminden sokaságáról énekeljék sírva,
ezt mondja az Úr Isten.
2Sám. 1,17. 2Krón. 35,25.
Egyiptom is a népek temetõjébe kerül
17. És lõn a tizenkettedik esztendõben,
a hónap tizenötödikén, lõn az Úr beszéde
hozzám, mondván:
18. Embernek fia! Sírj Egyiptom sokaságán,
és szállítsd alá õt te és a hatalmas
nemzetek leányai a mélységek országába
azokhoz, kik sírgödörbe szálltak.
19. Kinél nem voltál volna kedvesebb?
Szállj alá, hadd fektessenek a körülmetéletlenek
mellé!
20. A fegyverrel megölettek közt essenek
el! A fegyver átadatott; húzzátok lefelé
õt és minden sokaságát!
21. Szólni fognak felõle a vitézek hatalmasai
a sír közepébõl együtt az õ segítõivel:
alászállottak, hogy itt feküdjenek a körülmetéletlenek,
mint fegyverrel megöltek!
Ésa. 1,31. 14,9. 10.
22. Itt van Assúr és egész sokasága,
körülötte sírjai, mindnyájan megölettek,
kik fegyver miatt hullottak el,
23. Akinek sírjai a sírgödör legmélyén
vannak és sokasága az õ sírja körül van,
mindnyájan megölettek, fegyver miatt elestek,
kik félelmére voltak az élõk földjének.
Ésa. 14,15. Náh. 3,1. 7.
24. Itt van Elám és egész sokasága az õ
sírja körül, mindnyájan megölettek, kik
fegyver miatt hulltak el, kik alászálltak körülmetéletlenül
a mélységek országába,
kik félelmére voltak az élõk földjének, és
viselik gyalázatukat azokmellett, kik sírgödörbe
szálltak. Jer. 49,34.
25. A megölettek között vetettek néki
ágyat minden sokaságával, körülötte vannak
ennek sírjai,mindnyájan körülmetéletlenek,
fegyverrel megölettek, mert félelmére
voltak az élõk földjének, és viselik
gyalázatukat azokmellett, akik sírgödörbe
szálltak; a megölettek közé vetették õket!
2Sám. 3,31.
26. Itt vanMések-Tubál és minden sokasága,
körülötte vannak ennek sírjai, mindnyájan
körülmetéletlenek, fegyverrel megölettek,
mert félelmére voltak az élõk földjének.
1Móz. 10,2.
27. És nem feküsznek együtt az erõsekkel,
kik elestek a körülmetéletlenek közül,
kik hadiszerszámaikkal szálltak alá a sírba
s kiknek az õ fegyvereiket fejük alá tették;
mert lõn az õ vétkük csontjaikon, mivelhogy
félelmére voltak a vitézeknek az élõk
földjén. Ésa. 14,18.
28. Te is a körülmetéletlenek közt rontatolmeg,
és fekszel a fegyverrelmegölettek
mellett.
29. Itt van Edóm királyaival és minden
fejedelmével, kik vettettek erõsségükben
a fegyverrelmegöltekhez, õk a körülmetéletlenekkel
feküsznek s azokkal, akik sírgödörbe
szálltak.
30. Ott vannak észak uralkodói mindnyájan,
ésminden szidóni, akik alászálltak
a megölettekkel, rettenetes voltukban,
erõsségükben megszégyenülve; és feküsznek
körülmetéletlenül a fegyverrel
835
megölettek mellett, és viselik gyalázatukat
a sírgödörbe szálltak között.
31. Ezeket látni fogja a fáraó, és megvigasztalódik
minden sokasága felõl;
fegyverrel ölettek meg a fáraó és minden
õ serege, ezt mondja az Úr Isten,
32.Mert félelmére adtam õt az élõk földjének;
ezért ott vetnek ágyat néki a körülmetéletlenek
között, a fegyverrel megölettekmellett,
a fáraónak ésminden sokaságának,
ezt mondja az Úr Isten.
Az õrállók kötelességérõl
33 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Szólj néped fiaihoz és
mondjad nékik: Mikor fegyvert hozok
valamely földre, és a föld népe választ egy
férfit õmaguk közül, és õt õrállójukká
teszik: rész 3,11.
2Sám. 18,24. 2Kir. 9,17. Ésa. 21,8. Hós. 9,8.
3. És õ látja jönni a fegyvert a földre, és
megfújja a trombitát, és meginti a népet;
4.Ha valaki hallja a trombitaszót, de
nem hajt az intésre, s aztán a fegyver eljön
és õt utoléri: az õ vére az õ fején lesz.
5.Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott
az intésre, tehát az õ vére õrajta lesz;
és ha hajtott az intésre, megmentette életét.
6.Ha pedig az õrálló látja a fegyvert
jönni, s nem fújja meg a trombitát, és a
nép nem kap intést, és eljön a fegyver s
utolér közülük valakit, ez a maga vétke
miatt éretett utol, de vérét az õrálló kezébõl
kérem elõ. Ésa. 56,10.
7. És te, embernek fia, õrállóul adtalak
téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz
a számból, megintsed õket az én nevemben.
rész 3,17. Hab. 2,1.
8.Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen,
halálnak halálával halsz meg; és te
nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent
az õ útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal
meg, de vérét a te kezedbõl kívánommeg.
Péld. 8,36. Ésa. 3,11.
9.De ha te megintetted a hitetlent az õ
útja felõl, hogy térjen meg róla, de nem
tért meg útjáról, õ vétke miatt meghal, de
te megmentetted az életedet. Luk. 12,47.
10. Te pedig, embernek fia, mondjad
Izrael házának: Ezt mondjátok, mondván:
Bizony a mi bûneink és vétkeink rajtunk
vannak, és bennük mi megrothadunk,
mimódon éljünk azért? Ésa. 49,14.
11.Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja
az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a
hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen
megtérjen útjáról és éljen. Térjetek
meg, térjetek meg gonosz útjaitokról!
Hiszen miért halnátok meg, oh Izrael
háza! 2Sám. 14,14. 2Pét. 3,9.
12. Te pedig, embernek fia, szólj néped
fiaihoz: Az igaznak igazságameg nemmenti
õt a napon, amelyen vétkezik, és a hitetlen
hitetlensége által el nem esik a napon,
melyen megtér hitetlenségébõl, és az igaz
nem élhet az õ igazsága által a napon, melyen
vétkezik. 2Krón. 7,14.
13.Mikor ezt mondom az igazról: Élvén
éljen; és õ bízván igazságában, gonoszságot
cselekszik: semmi igazsága emlékezetbe
nem jön, és gonoszsága miatt,
melyet cselekedett, meghal. Luk. 18,9.
14. S ha mondom a hitetlennek: Halállal
halszmeg; és õmegtér bûnébõl és törvény
szerint s igazságot cselekszik; Mik. 6,8.
15. Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat
megtérít, az életnek parancsolataiban jár,
többé nem cselekedvén gonoszságot:
élvén él, és meg nem hal. 2Móz. 22,1.
3Móz. 18,5. 4Móz. 5,6. 7.Mát. 19,17. Luk. 19,8.
16. Semmi õ vétke, mellyel vétkezett,
emlékezetbe nemjön néki; törvény szerint
és igazságot cselekedett, élvén él.
Zsolt. 103,3. 12. Ésa. 1,18. Jer. 33,8.Mik. 7,19.
Csel. 10,43. Róm. 11,27. 1Tim. 1,15. 2Tim. 1,10.
17. És eztmondják néped fiai: Nemigazságos
az Úrnak útja, holott az õ útjuk nem
igazságos.
18.Mikor az igaz elfordul az õ igazságától
s gonoszságot cselekszik, meghal amiatt.
19. Ésmikor a hitetlen elfordul az õ hitetlenségétõl
és törvény szerint s igazságot
cselekszik, él amiatt.
20. És azt mondjátok: Nem igazságos az
Úrnak útja: mindeniteket az õ útja szerint
ítélem meg, Izrael háza.
21. És lõn fogságunknak tizenkettedik
esztendejében, a tizedik hónapban, a hónap
ötödikén, jöve hozzám egy menekült
EZÉKIEL KÖNYVE 32. 33.
836 EZÉKIEL KÖNYVE 33. 34.
Jeruzsálembõl, mondván: Megvétetett a
város! 2Kir. 25,4.
22. És az Úrnak keze lõn énrajtam este
a menekült eljötte elõtt, és megnyitá számat,
mikorra az hozzám jöve reggel, és
megnyilatkozék szám, s nem valék néma
többé.
23. És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
24. Embernek fia! Azok, kik amaz elpusztított
helyeket lakják Izrael földjén, ezt
mondják, mondván: Egyetlen egy volt
Ábrahám, mikor örökségül kapta a földet,
mi pedig sokan vagyunk, nékünk a föld
örökségül adatott.
Ésa. 51,2.Mik. 3,11.Mát. 3,9. Ján. 8,39. Csel. 7,5.
25. Ezokáértmondjad nékik: Eztmondja
azÚr Isten:Véreset esztek, és szemeiteket
bálványaitokra emelitek, és vért ontotok;
és a földet örökségül kapnátok? 1Móz. 9,4.
26. Fegyveretekben bíztatok, utálatosságot
cselekedtetek, ésmindenitek az õ felebarátja
feleségét tisztátalanná tette; és a
földet örökségül kapnátok?
27. Ezt mondjad nékik: Így szól az Úr
Isten: Élek én, hogy akik az elpusztult
helyeken vannak, fegyvermiatt hullnak el;
és aki a mezõnek színén, azt a vadaknak
adtam eledelül, és akik az erõsségekben
és a barlangokban vannak, döghalállal halnak
meg. Bír. 6,2. 1Sám. 13,6.
28. És teszem a földet pusztaságok pusztaságává,
s megszûnik erõsségének kevélysége,
és puszták lesznek Izrael hegyei,
mert nem lesz, aki átmenjen rajtuk.
29. Ésmegtudják, hogy én vagyok azÚr,
mikor a földet pusztaságok pusztaságává
teszem mindenféle utálatosságukért, melyeket
cselekedtek.
30. És te, embernek fia, néped fiai beszélgetnek
felõled a falakmellett s a házaknak
ajtaiban; és egyik amásikkal szól,mindenki
az õ atyjafiával, mondván: Jertek,
kérlek, és halljátok: Micsoda beszéd az,
amely az Úrtól jön ki? Ésa. 29,13.
31. És eljönnek hozzád, ahogy a nép
össze szokott jönni, s odaülnek elõdbe,
mint az én népem, és hallgatják beszédedet,
de nem cselekszik, hanem szerelmeskedõ
énekként veszik azokat ajkukra,
szívük pedig nyereség után jár.
32. És ímé, te olyan vagy nékik, mint
valamely szerelmeskedõ ének, szép hangú,
s mint valamely jó hegedûs; csak hallják
beszédedet, de nem cselekszik azokat.
Jak. 1,22.
33.De ha beteljesednek,mert ímé beteljesednek,
megtudják, hogy próféta volt
közöttük.
Jövendölés a hûtlen pásztorok ellen
34 És lõn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Prófétálj Izrael pásztorai
felõl, prófétálj ésmondjad nékik, a pásztoroknak:
Így szól az Úr Isten: Jaj Izrael
pásztorainak, akik önmagukat legeltették!
Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a
pásztoroknak? Jer. 23,1. 4. Zak. 11,1--9. 17.
3. A tejet megettétek, és a gyapjúval
ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a
nyájat nem legeltettétek. Ésa. 56,11.Mik. 3,3.
4. A gyöngéket nem erõsítettétek, és a
beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet
nem kötözgettétek, s az elûzöttet viszsza
nem hoztátok és az elveszettet meg
nem kerestétek, hanem keményen és
kegyetlenül uralkodtatok rajtuk; Zak. 11,16.
Luk. 15,4. 2Tim. 2,24. 1Pét. 5,3.
5. Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és
mindenféle mezei vadak eledelévé lettek,
és szétszóródtak; Ésa. 56,9.Mát. 9,36. 1Pét. 2,25.
6. Tévelygett nyájam minden hegyen s
minden magas halmon, és az egész föld
színén szétszóródott az én nyájam, s nem
volt, aki keresné, sem aki tudakozódnék
utána. Jer. 50,6.
7. Annakokáért, ti pásztorok, halljátok
meg az Úr beszédét:
8. Élek én, eztmondja az Úr Isten,mivelhogy
az én nyájam ragadománnyá lett, és
az én nyájam mindenféle mezei vadak eledelévé
lett, pásztor hiányában, és nem keresték
az én pásztoraim az én nyájamat,
hanem legeltették a pásztorok önmagukat,
és az én nyájamat nem legeltették;
Ján. 21,17. Csel. 20,28. Róm. 16,17. 18.
9. Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok
meg az Úr beszédét:
10. Így szól az Úr Isten: Ímé, megyek a
pásztorok ellen, és elõkéremnyájamat az õ
837
kezükbõl, s megszüntetem õket a nyáj legeltetésétõl,
és nemlegeltetik többé a pásztorok
önmagukat, s kiragadom juhaimat
szájukból, hogy ne legyenek nékik ételül.
Zsolt. 72,12--14. Jer. 21,13. 52,24--27. Zsid. 13,17.
11.Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én
magam keresem meg nyájamat, és
magam tudakozódom utána.
12.Miképpen a pásztor tudakozódik
nyája után, amely napon ott áll elszéledt
juhai között; így tudakozódom nyájam
után, és kiszabadítom õket minden helyrõl,
ahova szétszóródtak a felhõnek s borúnak
napján. Jóel 2,2. Ján. 10,14. 15.
13. És kihozom õket a népek közül s
egybegyûjtöm a földekrõl, és beviszem
õket az õ földjükre, és legeltetem õket
Izrael hegyein, a mélységekben s a föld
minden lakóhelyén.
Ésa. 65,9. 10. Jer. 23,3. 36,24.
14. Jó legelõn legeltetem õket, és Izrael
magasságos hegyein leszen akluk, ott
feküsznek jó akolban, s kövér legelõn
legelnek Izrael hegyein.
Zsolt. 23,1. 2. Jer. 33,12. Ján. 10,9. 10.
15. Én magam legeltetem nyájamat,
s én nyugosztom meg õket, ezt mondja
az Úr Isten;
16. Az elveszettet megkeresem, s az
elûzöttet visszahozom, s a megtöröttet
kötözgetem, s a beteget megerõsítem;
a kövéret és keményszívût elvesztem, és
legeltetem õket igazsággal. Ésa. 40,11.
Mik. 4,6.Mát. 18,11.Márk 2,17. Luk. 5,32. 19,10.
17. Ti pedig, én juhaim, így szól az Úr
Isten, ímé én ítéletet teszek juh és juh
között, a kosok és bakok közt.
Zak. 10,3.Mát. 25,32.
18. Avagy kevés-é néktek, hogy a jó legelõt
legelitek, hogy még legelõitek maradékát
lábaitokkal eltapodjátok? És hogy a víz
tisztáját isszátok, hogy még a maradékát
lábaitokkal felzavarjátok? Mát. 23,13.
19. És az én juhaim a ti lábaitok tapodását
legelik, s lábaitok zavarását isszák!
20. Annakokáért így szól az Úr Isten
hozzájuk: Ímé én, én teszek ítéletet kövér
és ösztövér juh között,
21.Mivelhogy oldallal és vállal eltaszíttok
és szarvaitokkal elökleltek minden
erõtlent, míg szétszórván, azokat kiûzitek;
22.És megtartom az én juhaimat, hogy
többé ne legyenek zsákmányul, és ítéletet
teszek juh és juh között.
23.És állítok föléjük egyetlenegy Pásztort,
hogy legeltesse õket: az én szolgámat,
Dávidot, Õ legelteti õket, s Õ lesz
nékik Pásztoruk. Ésa. 40,11. Jer. 23,4. 30,9.
Hós. 3,5. Ján. 10,11. Zsid. 13,20. 1Pét. 2,25.
24. Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenük,
és az én szolgám, Dávid, fejedelem
közöttük. Én, az Úr mondottam.
1Móz. 17,7. 2Móz. 29,45. Luk. 1,32.
25. És szerzek õvelük békességnek
szövetségét, és megszüntetem a gonosz
vadakat a földrõl, hogy bátorságosan lakhassanak
a pusztában és alhassanak az erdõkben.
3Móz. 26,6. Ésa. 11,6. Jer. 23,6. Hós. 2,18.
26. És adok reájuk és az én magaslatom
környékére áldást, és bocsátom az
esõt idejében; áldott esõk lesznek.
1Móz. 12,2. 3Móz. 26,4.
Zsolt. 68,9. Ésa. 56,7. Zak. 8,13.Mal. 3,10.
27. A mezõ fája megadja gyümölcsét s a
föld megadja termését, és lesznek földjükön
bátorságosan, és megtudják, hogy én
vagyok az Úr, mikor eltöröm jármuk keresztfáit,
és kimentem õket azok kezébõl,
kik õket szolgasorban tartják.
Zsolt. 85,12. Ésa. 4,2. Jer. 2,20. 25,14.
28. És nem lesznek többé prédául a
pogányoknak, s a föld vadai nem eszik
meg õket; és laknak bátorságosan, s nem
lesz, aki felijessze õket. rész 36,4.
29. És támasztok nékik drága plántaföldet,
hogy többémeg ne emésztessenek
éhség miatt a földön, s ne viseljék többé
a pogányok gyalázatát; Ésa. 11,1.
30. És megismerik, hogy én, az Úr, az
õ Istenük, velük vagyok, és õk népem,
Izrael háza, ezt mondja az Úr Isten;
31. Ti pedig az én juhaim, legelõm nyája
vagytok, emberek vagytok, én pedig
Istenetek, ezt mondja az Úr Isten.
Zsolt. 100,3. Ján. 10,11. 2Tim. 1,12.

Jövendölés Edóm ellen
35 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Vesd tekintetedet Seir
hegyére, és prófétálj ellene.
Jer. 49,7. Ámós 1,11. Abd. 10.
EZÉKIEL KÖNYVE 34. 35.
838 EZÉKIEL KÖNYVE 35. 36.
3. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr
Isten: Ímé, én ellenedmegyek, Seir hegye,
és kinyújtomkezemet reád, s teszlek pusztaságok
pusztaságává.
4. Városaidat pusztaságra vetem, és te
pusztulásra jutsz, és megtudod, hogy én
vagyok az Úr.
5.Mivelhogy örökkévaló gyûlölséget
tartasz, és odaadtad Izrael fiait a fegyver
kezébe veszedelmük idején, az utolsó vétek
idején; Zsolt. 137,7.Dán. 9,24.
6. Ennekokáért élek én, ezt mondja az
Úr Isten, hogy vérré teszlek téged, és vér
kergessen téged. Te nem gyûlölted a vért,
a vér kergessen hát téged.
Zsolt. 109,17. Ésa. 63,3.
7. És teszem Seir hegyét pusztaságok
pusztaságává, és kiirtom belõle az átmenõt
és visszatérõt.
8. És betöltöm hegyeit megölettjeivel;
halmaid és völgyeid ésmindenmélységed:
fegyverrel megölettek hullanak beléjük.
9.Örök pusztasággá teszlek, és városaidat
ne lakják, és megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr. Jer. 49,17.Mal. 1,3. 4.
10.Mivelhogy ezt mondod: Az a két
nemzet és az a két föld enyém lesz és
örökségül bírjuk, holott az Úr ott volt;
Zsolt. 83,4.
11. Annakokáért élek én, ezt mondja az
Úr Isten, hogy a te haragod és fölgerjedésed
szerint cselekszem veled, amellyel te
cselekedtél irántuk való gyûlölségedbõl;
ésmegjelentemmagamat közöttük,mikor
megítéllek. Ésa. 26,9.Mát. 7,2.
12. És megtudod, hogy én, az Úr, meghallottam
minden szidalmadat, melyeket
Izrael hegyei ellen mondtál, mondván:
Elpusztultak, nékünk adattak ételül;
Zsolt. 9,16.
13. Így kérkedtetek ellenem szátokkal,
s szórtátok ellenem beszédeiteket: én
meghallottam! 1Sám. 2,3. Ésa. 10,13. Jel. 13,6.
14. Így szól az Úr Isten: Az egész föld
örömére pusztulást hozok rád. Ésa. 65,13.
15. Amint te örültél Izrael háza örökségén
azért, hogy elpusztult, úgy cselekszem
veled; pusztává légy Seir hegye és mind
egészen Edóm, és megtudják, hogy én
vagyok az Úr! Abd. 15.
Izrael megváltása
36 És te, embernek fia, prófétálj Izrael hegyei
felõl, és mondjad: Izrael hegyei,
halljátokmegazÚrbeszédét,
2. Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt
mondja az ellenség reátok:Haha! És az õsi
magasságok a mi örökségünk lettek.
3. Ennekokáért prófétálj, és mondjad:
Ezt mondja az Úr Isten: Azért, mert pusztítanak,
és kívánnak titeket mindenfelõl,
hogy legyetek öröksége a pogányokmaradékának,
és az emberek rágalmazó ajkáranyelvére
kerültetek; 1Kir. 9,7. JerSir. 2,15.
4. Ezokáért, Izrael hegyei, halljátok meg
az Úr Isten beszédét! Így szól az Úr Isten a
hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek
és völgyeknek, és az elpusztult romoknak
és az elhagyott városoknak, melyek
ragadományra és csúfolásra lettek a
pogányok maradékának köröskörül.
5. Azért ezt mondja az Úr Isten: Bizony,
féltõ szerelmem tüzében beszéltem a pogányok
maradékai és egész Edóm ellen,
kikmaguknak vették az én földemet örökségül
teljes szívüknek örömével és teljes
megvetésével, hogy azt néptelenül zsákmányukká
tegyék; 5Móz. 4,24.
6. Ezokáért prófétálj Izrael földjérõl, és
mondjad a hegyeknek és halmoknak, a
mélységeknek és a völgyeknek: Így szól
az Úr Isten: Ímé, féltõ szerelmemben és
búsulásomban beszélek, mivelhogy a pogányok
gyalázását viseltétek; Zsolt. 123,3. 4.
7. Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten:
Én fölemelemkezemet! Bizonyára a pogányok,
kik körülöttetek vannak, õk viseljék
gyalázatukat.
8. Ti pedig, Izrael hegyei, neveljétek ágaitokat
és hozzátok gyümölcsötöket az én
népemnek, Izraelnek, mert közel vannak,
hogy hazajöjjenek.
9.Mert ímé, én hozzátok hajlok és
hozzátok fordulok, és megmûvelnek és
bevetnek titeket. Hós. 2,21--23.
10. És megsokasítom rajtatok az embereket,
Izrael házát egészen, és lakják a
városokat, és a romokat megépítik.
11. Ésmegsokasítomrajtatok az embereket
és barmokat, hogy sokasodjanak
és szaporodjanak, és lakatom õket rajta839
tok, mint régi idõtökben, és több jóval
leszek hozzátok, mint elsõ napjaitokban,
s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
Ésa. 58,12. 61,4. Jer. 31,27. 33,12. Jóel 3,17.
12. És járatok rajtatok embereket, az én
népemet, Izraelt, és bírjanak téged, s te
légy nékik örökségül, s többé nem teszed
õket gyermektelenné. Jer. 15,7. Abd. 17.
13. Így szól azÚr Isten:Mivelhogymondják
néktek: Emberevõ vagy és gyermektelenné
teszed népedet; 4Móz. 13,32.
14. Ennekokáért embert nem eszel
többé, és népedet gyermektelenné nem
teszed többé, ezt mondja az Úr Isten.
15. És többé nem hallatom ellened a
pogányok gyalázását, és a népek szidalmát
többé nem viseled, és nemzetedet többé
gyermektelenné nem teszed, ezt mondja
az Úr Isten.
16. És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
17. Embernek fia! Mikor Izrael háza a
maga földjén lakott, beszennyezte azt életével
és cselekedeteivel;mint a havi betegség
tisztátalansága, olyan volt élete elõttem.
3Móz. 15,19. Jer. 2,7.
18. És kiöntém haragomat reájuk a vérért,
amelyet ontottak a földre, és bálványaikkal
bemocskolták azt.
19. És eloszlatám õket a pogányok közé,
és szétszóratának a tartományokba, életük
és cselekedeteik szerint ítéltem meg õket.
20. És bemenvén a pogányokhoz, akikhez
menének, beszennyezték az én szent
nevemet, mikor ezt mondták róluk: Az Úr
népe ezek, és az Õ földjérõl jöttek ki!
Ésa. 52,5. Róm. 2,24.
21. Ekkor könyörültem szent nevemért,
melyet beszennyezett Izrael háza a
pogányok között, akikhez menének.
22. Ennekokáért mondjad Izrael házának:
Ezt mondja az Úr Isten: Nem érettetek
cselekszem, Izrael háza, hanem az
én szent nevemért, melyet ti beszenynyeztetek
a pogányok között, akik közé
menétek. 5Móz. 9,5. Zsolt. 106,8.
23. És megszentelem az én nagy nevemet,
mely tisztátalanná lett a pogányok
között, melyet ti mocskoltatok be köztük;
ésmegtudják a pogányok, hogy én vagyok
az Úr, ezt mondja az Úr Isten, mikor megszentelem
magamat rajtatok az õ szemük
láttára.
24. És fölveszlek titeket a pogányok
közül, s egybegyûjtelek titeket minden
tartományból, és beviszlek titeket a ti
földetekre.
25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy
megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól
és minden bálványaitoktól megtisztítlak
titeket.
Ésa. 52,15. Jer. 33,8. Ján. 15,3. Ef. 5,26. 1Ján. 1,7.
26. És adok néktek új szívet, és új
szellemet adok belétek, és elveszem a
kõszívet testetekbõl, és adok néktek
hússzívet. Jer. 31,33. 32,39. Róm. 2,29.1Kor. 15,20.
2Kor. 5,17. Gal. 6,15. Tit. 3,5. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
27. És az én Szellememet adom belétek,
és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban
járjatok és az én törvényeimet
megõrizzétek és betöltsétek.
Ésa. 44,3. Ján. 4,14. 7,38. 39. 20,22. Csel. 2,4.
Róm. 8,9. 1Kor. 3,16. 6,19. 2Kor. 6,16. Gal. 4,4.
28.És laktok azon a földön, melyet
adtam atyáitoknak, és lesztek nékem
népem s én leszek néktek Istenetek.
Jer. 30,22.
29. És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól,
és elõhívom a gabonát és
megsokasítom azt, és nem adok reátok
éhséget. Zsolt. 105,16.Mát. 12,1.
30. Ésmegsokasítoma fa gyümölcsét és
amezõ termését, hogy többé ne viseljétek
az éhségnek gyalázatját a pogányok között.
31. És megemlékeztek a ti gonosz útjaitokról
és cselekedeteitekrõl, melyek nem
voltak jók, és megutáljátok magatokat
vétkeitek és utálatosságaitok miatt.
32. Nem tiérettetek cselekszem, ezt
mondja az Úr Isten, tudtotokra legyen!
Piruljatok és szégyenüljetek meg útjaitok
miatt, Izrael háza! Ef. 2,8. 9. Tit. 3,5.
33. Ezt mondja az Úr Isten: Azon a napon,
melyen megtisztítlak titeket minden
vétketektõl, azt cselekszem, hogy lakják a
városokat, és a romok megépíttetnek.
Róm. 8,30--32.
34. És az elpusztult földet mûvelik, ahelyett,
hogy pusztán hevertminden átmenõ
szemeláttára; 2Krón. 36,21. Jer. 25,9.
EZÉKIEL KÖNYVE 36.
840 EZÉKIEL KÖNYVE 36. 37.
35. És ezek mondják: Ez a föld, ez az
elpusztult, olyanná lett, mint az Éden kertje,
és a rommá lett s elpusztult s lerontott
városokat megerõsítve lakják. Ésa. 51,3.
36. És megtudják a pogányok, akik
körülöttetek megmaradtak, hogy én, az
Úr építettem meg a lerontottakat s plántáltam
be a pusztaságot. Én, az Úr mondtam
és megcselekedtem. Zsolt. 58,11.
37. Így szól az Úr Isten: Még arra nézve
is kérni hagyom magamat Izrael házának,
hogy cselekedjem õvelük: Megsokasítom
õket, mint a nyájat, emberekkel.
Ésa. 45,11. 19.
38.Mint az áldozatra szentelt juhok, mint
a Jeruzsálem juhai az õ ünnepein, így
lesznek a rommá lett városok teljesek
emberek nyájával; ésmegtudják, hogy én
vagyok az Úr. Róm. 12,1.
Izrael feltámadása
37 Lõn énrajtam az Úrnak keze, és kivitt
engemazÚrSzellemeáltal,ésletettengem
a völgynek közepette, mely csontokkal
volt rakva. Luk. 4,1.
2. És átvitt engem azok mellett köröskörül,
és ímé, felette sok volt a völgy
színén, és ímé, igen megszáradtak.
3. És monda nékem: Embernek fia!
Vajon megélednek-é ezek a csontok?
És mondék: Uram Isten, te tudod!
4. És monda nékem: Prófétálj e csontok
felõl és mondjad nékik: Ti megszáradt
csontok, halljátok meg az Úr beszédét!
5. Így szól azÚr Isten ezeknek a csontoknak:
Ímé, én bocsátok tibelétek szellemet,
hogy megéledjetek. Zsolt. 104,30.
6. És adok reátok inakat, és hozok reátok
húst, és bõrrel beborítlak titeket, és adok
belétek szellemet, hogy megéledjetek, és
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
7. És én prófétálék, amint parancsolva
volt nékem. És mikor prófétálnék, lõn zúgás
és ímé zörgés, és egybemenének a
csontok, mindegyik csont az õ csontjához.
8. És látám, és ímé inak voltak rajtuk, és
hús növekedett, és felül bõr borította be
õket; de szellem nem volt még bennük.
9. És monda nékem: Prófétálj a szellemnek,
prófétálj embernek fia, és mondjad
a szellemnek: Ezt mondja az Úr Isten: A
négy szelek felõl jöjj elõ szellem, és lehelj
ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!
Ésa. 55,11. Ján. 5,21. Csel. 2,2. Róm. 10,17.
10. És prófétálék amint parancsolá. És
beléjük méne a szellem, s megéledének, s
állának lábaikra, felette igen nagy sereg.
11. És monda nékem: Embernek fia!
Ezek a csontok az Izrael egész háza. Ímé,
ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink
és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
Zsolt. 141,7. Ésa. 49,14.
12. Annakokáért prófétálj, és mondjad
nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom
a ti sírjaitokat és kihozlak titeket
sírjaitokból, én népem, s beviszlek titeket
Izrael földjére. rész 36,24. Ezsdr. 1,1.
Ésa. 26,19. Hós. 1,11. 13,14. Ámós 9,14.
13. És megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, mikor megnyitom sírjaitokat és kihozlak
titeket sírjaitokból, én népem!
14. És adom az én Szellememet belétek,
hogy megéledjetek, és leteszlek titeket
a ti földetekre, és megtudjátok, hogy
én, az Úr, szóltam és megcselekedtem,
ezt mondja az Úr Isten. Róm. 8,11.
Izrael újraegyesülése
15. És lõn az Úr beszéde hozzám,mondván:
16. És te, embernek fia, végy magadnak
fát, és írd ezt reá: Júdáé és Izrael fiaié, az õ
társaié; és végy egy másik fát, és írd ezt
reá: Józsefé, Efraim fája és az egész Izrael
házáé, az õ társaié. 4Móz. 17,2. 2Krón. 15,9.
17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy eggyé legyenek
kezedben.
18. És ha mondják néked a te néped fiai,
mondván: Avagy nem jelented-é meg nékünk,
mit akarsz ezekkel?
19. Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten:
Ímé, én fölveszem a József fáját, mely
Efraim kezében van, és Izrael nemzetségeit,
az õ társait, és teszemõket õhozzá, a
Júda fájához, és összeteszem õket egy
fává, hogy eggyé legyenek az én kezemben.
Zak. 10,6.
20. És ha e fák, amelyekre írsz, kezedben
lesznek szemük láttára:
841
21. Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten:
Ímé, én fölveszemIzrael fiait a pogányok
közül, akik közé mentek, és egybegyûjtöm
õket mindenfelõl, és beviszem õket
az õ földjükre.
22. És egy néppé teszem õket azon a
földön, Izraelnek hegyein, és egyetlenegy
király lesz mindnyájuk királya, és nem
lesznek többé két néppé, és ezután nem
oszolnak többé két királyságra.
Ésa. 11,13. Jer. 3,18. 50,4. Hós. 1,11. Ján. 10,16.
23. És többé meg nem fertõztetik magukat
bálványaikkal és utálatosságaikkal és
minden bûneikkel; és megtartom õket
minden oly lakóhelyüktõl, amelyekben
vétkeztek, és megtisztítom õket, és lesznek
nékem népem és én leszek nékik
Istenük. rész 36,25.
24. És az én szolgám, Dávid lesz a király
õrajtuk, s egy pásztora lesz mindnyájuknak;
és az én törvényeim szerint
járnak, s parancsolataimat megõrzik és
megcselekszik. rész 34,23. Ésa. 40,11.
Jer. 23,5. 30,9. Hós. 3,5. Luk. 1,32. Ján. 10,16.
25. És laknak a földön,melyet adtamvolt
az én szolgámnak, Jákóbnak, amelyen laktak
a ti atyáitok; és laknak azon õk és fiaik
és fiaiknak fiai mindörökké, és az én szolgám,
Dávid az õ fejedelmük örökké.
Ésa. 60,21. Jóel 3,20. Ámós 9,15. Ján. 12,34.
26. És szerzek velük békességnek szövetségét,
örökkévaló szövetség lesz ez
velük; elültetem és megsokasítom õket,
és az én szenthelyemet közéjük helyezem
örökké. Zsolt. 89,3. Ésa. 55,3.
Jer. 32,40. Hós. 2,18. 2Kor. 6,16.
27. És az én lakhelyem velük lesz,
és leszek nékik Istenük és õk nékem
népem. 3Móz. 26,11. Ján. 1,14.
28. És megtudják a pogányok, hogy én
vagyok az Úr, aki megszentelem Izraelt,
mikor szenthelyem közöttük lesz mindörökké.

Góg népe Izrael földjére támad
38 És lõn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
2. Embernek fia! Vesd tekintetedet Góg
ellen, és Mágóg földjén, Rós, Mések és
Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felõle.
rész 32,26. Jel. 20,8.
3. És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten:
Ímé, én ellened megyek Góg, Rós,Mések
és Tubál fejedelme.
4. És elcsalogatlak, és horgokat vetek
szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet,
lovakat és lovagokat, kik mindnyájan
teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy
sokaságot, nagy és kis pajzzsal, fegyvert
viselõk mindnyájan; 2Kir. 19,28. Ésa. 43,17.
5. Perzsák, szerecsenek, líbiaiak vannak
velük, mindnyájan pajzzsal és sisakkal;
6. Továbbá Gómer és minden serege,
Tógarma háza messze északról minden
seregével, sok nép van veled. 1Móz. 10,2.
7. Készülj hozzá és készítsd elõ magadat
te és minden sokaságod, kik tehozzád
gyûltek, és légy nekik vezérük. Ésa. 8,9.
8. Sok idõ múlva kirendeltetel: esztendõk
végével bejössz a földre, mely a fegyvertõl
már megnyugodott, melynek lakói
sok nép közül gyûjtettek egybe Izrael hegyeire,
melyek szüntelen való pusztulásban
voltak; és e nemzetség a népek közül
hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan
mindnyája; 5Móz. 4,30. Ésa. 29,6. Jer. 23,6.
9. És feljössz, bemégy mint a szélvész,
és leszel mint a felleg, hogy beborítsd a
földet, te és minden sereged s a sok nép
veled. Ésa. 28,2. Jer. 4,13.
10. Így szól az Úr Isten: És lészen abban
az idõben, hogy tanácsok támadnak szívedben,
és gondolsz gondolatot.
11. És mondasz: Felmegyek a nyílt földre,
jövök azokra, kik nyugalomban vannak
s bátorságosan laknak; kik laknak
mindnyájan kõfalkerítés nélkül, sem zárjuk,
sem kapujuk nincs nékik; Jer. 49,31.
12. Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj,
hogy fordítsd kezedet a már népes
pusztaságok ellen s a nép ellen, amely a
pogányok közül gyûjtetett egybe, mely
jószágot és gazdagságot szerez s lakozik
a földnek köldökén. Bír. 9,37.
13. Séba ésDedán és Társis kalmárai és
minden fiatal oroszlánja ezt mondják
néked: Nemde te zsákmányt vetni jöttél?
Nemde prédát prédálni gyûjtötted egybe
sokaságodat? Hogy elvigy ezüstöt és aranyat,
magadhoz végy jószágot s gazdagságot,
hogy nagy zsákmányt vess.
EZÉKIEL KÖNYVE 37. 38.
842 EZÉKIEL KÖNYVE 38. 39.
14. Annakokáért prófétálj, embernek fia,
ésmondd eztGógnak: Így szól azÚr Isten:
Avagy abban az idõben, mikor az én
népem, Izrael bátorságosan lakik, nem
tudod-é meg? Ésa. 4,1. Jer. 23,6. Zak. 12,5.
15. És eljössz helyedrõl, amessze északról
te és sok nép veled, lovon ülõk mindnyájan,
nagy sokaság és hatalmas sereg.
16. És feljössz az én népem, Izrael ellen,
mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az
utolsó idõkben lészen ez, és hozlak téged
az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek
engem, mikor megszentelem
magamat rajtad az õ szemük láttára, Góg!
17. Így szól az Úr Isten: Te vagy-é hát,
akirõl szólottam a régi napokban az én
szolgáim, Izrael prófétái által, kik prófétáltak
azokban a napokban esztendõkön át,
hogy téged õreájuk hozlak?
18. És lészen azon a napon, amely napon
Góg eljön Izrael földje ellen, ezt mondja az
Úr Isten: Felszáll haragom orromban.
19. És féltõ szerelmemben, búsulásom
tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy
földindulás lesz Izrael földjén. Zsolt. 89,46.
Jóel 3,16. Agg. 2,6. 7. Zsid. 12,29. Jel. 16,18.
20. És megremegnek elõttem a tenger
halai és az ég madarai és a mezõ vadai és
a földön csúszómászó mindenféle állatok
és minden ember a föld színén; és leszakadnak
a hegyek, és leesnek a meredek
kõsziklák, és minden fal a földre hull.
21. És elõhívom ellene minden hegyem
felõl a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten;
egyiknek fegyvere a másik ellen lészen.
Bír. 7,22. Zsolt. 105,16. Hós. 9,3.
22. És törvénykezem vele döghalállal és
vérrel; és ömlõ záporesõt, jégesõ köveit,
tüzet és kénkövet, mint esõt bocsátok reá
és seregére s a sok népre, amely vele lesz.
23. És nagynak s szentnek mutatom,
és megjelentem magamat a pogányok
sokasága elõtt, hogy megtudják, hogy én
vagyok az Úr!
Góg népe megsemmisül
39 És te, embernek fia, prófétálj Góg
ellen, és mondjad: Így szól az Úr
Isten: Ímé, én ellened megyek Góg, Rós,
Mések és Tubál fejedelme! rész 38,2.
2. És elcsalogatlak és vezetgetlek, és
felhozlak messze északról, és beviszlek
Izrael hegyeire.
3. És kiütöm kézívedet bal kezedbõl, és
nyilaidat jobb kezedbõl kiejtem.
4. Izrael hegyein esel el te és minden
sereged és a népek,melyek veled lesznek;
a ragadozómadaraknak,minden szárnyas
állatnak és a mezei vadaknak adtalak eledelül.
rész 33,27.
5. A mezõ színén esel el, mert én szóltam,
ezt mondja az Úr Isten.
6. És bocsátok tüzetMágógra és azokra,
akik a szigeteken bátorságosan laknak,
hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.
Zsolt. 72,10. Ésa. 66,19. Ámós 1,4.
7. És az én szent nevemetmegismertetem
az én népem, Izrael között, s többé
nem hagyom beszennyezni szent nevemet;
és megtudják a pogányok, hogy
én, az Úr, szent vagyok Izraelben!
rész 38,16. 3Móz. 18,21.
8. Ímé, eljött és meglett, ezt mondja az
Úr Isten; ez az a nap, amelyrõl szólottam.
9. És kimennek Izrael városainak lakói,
és feltüzelik és felégetik a fegyvereket s a
kis és nagy pajzsokat, a kézívet és a nyilakat
és a kézbeli pálcákat és dárdákat, és
tüzelnek velük hét esztendeig. Jel. 16,17.
10. És fát nem hordanak a mezõrõl, sem
az erdõkrõl nem vágnak, hanem a fegyverekbõl
tüzelnek, és zsákmányt vetnek zsákmányolóikban,
s prédálóikat elprédálják,
ezt mondja az Úr Isten. Ésa. 14,2.
11. És lészen azon a napon, hogy adok
Gógnak helyet, hol temetõje legyen Izraelben,
a vándorok völgyét keletre a tengertõl,
ez fogja bezárni e vándor népséget; és
ott temetik el Gógot és minden gyülevészét,
és nevezikGóg gyülevésze völgyének.
12. És eltemeti õket Izrael háza, hogy a
földet megtisztítsa, hét álló hónapig.
13. És temetni fog az ország egész népe,
s lészen ez nékik dicsõségükre a napon,
melyenmegdicsõítemmagamat, eztmondja
az Úr Isten. rész 28,22. Zsolt. 126,3.
14. És választanak embereket, kik a földet
szüntelen bejárják, temetgetvén ama
vándor népséget, azokat, kik még a föld
843
színén maradtak, hogy azt megtisztítsák.
Hét hónap múlva indulnak keresni.
15. És bejárják e járók a földet, és ha ki
embertetemet lát, jelt állít melléje, míg a
temetgetõk eltemetik azt a Góg gyülevésze
völgyében.
16. És egy városnak is Hamóna lesz a
neve, és megtisztítják a földet.
17. És te, embernek fia, így szól az Isten,
mondjad a madaraknak, minden szárnyas
állatnak és minden mezei vadnak: Gyûljetek
egybe és jöjjetek el, seregeljetek egybe
mindenfelõl az én áldozatomra, mert én
nagy áldozatot szerzek néktek Izrael hegyein,
és egyetek húst és igyatok vért!
Ésa. 18,6. Jer. 12,9.
18. Vitézek húsát egyétek, s a föld fejedelmeinek
vérét igyátok, kosok, bárányok
és bakok, bikák, Básánban hízottak mindnyájan;
5Móz. 32,14. Zsolt. 22,12. Jel. 19,18.
19. S egyetek kövérséget jóllakásig, és
igyatok vért megrészegedésig az én áldozatomból,
amelyet szerzek néktek;
20. És lakjatok jól az én asztalomnál lovakból
és paripákból, vitézekbõl és minden
hadakozó férfiakból, eztmondja az Úr
Isten. Zsolt. 76,6.
Izrael kegyelmet és békességet nyer
21. És megmutatom az én dicsõségemet
a pogányok között, ésmeglátjákmindazok
a pogányok az én ítéletemet, melyet cselekedtem,
és az én kezemet, melyet rájuk
vetettem. 2Móz. 7,4.
22. És megtudja Izrael háza, hogy én
vagyok az Úr, az õ Istenük, attól a naptól
fogva és azután.
23. És megtudják a pogányok, hogy az õ
vétke miatt vitetett fogságra Izrael háza,
mivelhogy elpártolt tõlem, s én elrejtettem
orcámat tõle; azért adtam õt ellenségei
kezébe, és hullottak el fegyver miatt mindnyájan.
5Móz. 31,17. Ésa. 59,2. Csel. 5,31.
24. Az õ tisztátalanságuk s bûneik szerint
cselekedtemvelük, és elrejtettemorcámat
tõlük.
25. Azért így szól az Úr Isten:Most már
hazahozomJákób foglyait, ésmegkegyelmezek
Izrael egész házának, s féltõ szerelemre
gyulladok szent nevemért.
26. És elfelejtik gyalázatukat ésminden
vétküket, mellyel vétkeztek ellenem,
mikor laknak földjükön bátorságosan,
és õket senki sem rettegteti. Dán. 9,16.
27.Mikor visszahozom õket a népek
közül, és egybegyûjtöm õket ellenségeik
földjeirõl, akkor megszentelem magamat
bennük sok nép szemeláttára.
28. Ésmegtudják, hogy én vagyok azÚr,
az õ Istenük, ki fogságra vittem õket a pogányok
közé, majd egybegyûjtém õket
földjükre, és senkit közülük többé ott nem
hagyok.
29. És többé el nem rejtem orcámat
tõlük, mivelhogy kiöntöttem Szellememet
Izrael házára, ezt mondja az Úr
Isten. Ésa. 54,8. Jóel 2,28. Zak. 12,10. Csel. 2,17.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 28
Tegnapi: 184
Heti: 28
Havi: 3 872
Össz.: 872 007

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 76.Ezékiel próféta könyve 29-39.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »