Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET! AKI BENNEM HISZ, ÖRÖKKÉ ÉL!

909-last-supper-large.jpg

cristo_velc3a1zquez_lou.jpg

jesus-ascension-08.jpg

Jézus az út az Atyához

1.Ne nyugtalankodjék a ti szíve−
tek: higgyetek Istenben, és higy−
gyetek énbennem.
2. Az én Atyámnak házában sok lakó−
hely van; ha pedig nem volna, meg−
mondtam volna néktek. Elmegyek,
hogy helyet készítsek néktek. 2Kor. 5,1.
3. És ha majd elmegyek és helyet
készítek néktek, ismét eljövök, és
magamhoz veszlek titeket; hogy ahol
én vagyok, ti is ott legyetek. rész 12,26.
Csel. 1,11. 1Thess. 4,17.
4. És hogy hová megyek én, tudjátok;
az utat is tudjátok. rész 13,33. 17,24.
5. Monda néki Tamás: Uram, nem
tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk
azért az utat?
6. Monda néki Jézus: Én vagyok az
út, az igazság és az élet; senki sem
mehet az Atyához, hanemha énálta−
lam. rész 1,4. 17. 6,35. 8,32. 10,9. Zsid. 9,8.
7. Ha megismertetek volna engem,
megismertétek volna az én Atyámat
is; és mostantól fogva ismeritek Őt,
és láttátok Őt. rész 8,19. Zsid. 1,3.
8. Monda néki Fülöp: Uram, mutasd
meg nékünk az Atyát, és elég nékünk!
9. Monda néki Jézus: Annyi idő óta
veletek vagyok, és mégsem ismertél
meg engem, Fülöp? Aki engem látott,
látta az Atyát; mimódon mondod azért
te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
Kol. 1,15. Zsid. 1,3.
10. Nem hiszed−é, hogy én az Atyá−
ban vagyok, és az Atya énbennem van?
A beszédeket, amelyeket én mondok
néktek, nem magamtól mondom; ha−
nem az Atya, aki énbennem lakik, Ő
cselekszi e dolgokat.
rész 5,19. 10,38. 17,21. 1Ján. 5,7.
11. Higgyetek nékem, hogy én az
Atyában vagyok, és az Atya énben−
nem van; ha pedig nem, magukért
a cselekedetekért higgyetek nékem.
12. Bizony, bizony mondom néktek:
Aki hisz énbennem, az is cselekszi
majd azokat a cselekedeteket, ame−
lyeket én cselekszem; és nagyobba−
kat is cselekszik azoknál; mert én
az én Atyámhoz megyek.
13. És akármit kértek majd az én
nevemben, megcselekszem azt, hogy
dicsőíttessék az Atya a Fiúban.
Jak. 1,5. 1Ján. 3,22. 5,14.
14. Ha valamit kértek az én nevem−
ben, én megcselekszem azt.
15. Ha engem szerettek, az én paran−
csolataimat megtartsátok. 1Ján. 5,3.


A Szent Szellem ígérete

16. És én kérem az Atyát, és más
Vigasztalót ád néktek, hogy veletek
maradjon mindörökké. Róm. 8,15.
17. Az igazságnak ama Szellemét:
akit a világ be nem fogadhat, mert
nem látja Őt és nem ismeri Őt; de
ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik,
és bennetek marad. 1Ján. 2,20. 4,4.
18. Nem hagylak titeket árván; eljö−
vök tihozzátok. 1Ján. 2,27. 4,6.
19. Még egy kevés idő és a világ nem
lát engem többé; de ti megláttok en−
gem: mert én élek, ti is élni fogtok.
20. Azon a napon megtudjátok majd
ti, hogy én az én Atyámban vagyok,
és ti énbennem, és én tibennetek.
rész 10,38. 16,16. 17,21. 1Kor. 15,20.
21. Aki ismeri az én parancsolataimat
és megtartja azokat, az szeret engem;
aki pedig engem szeret, azt szereti az
én Atyám, én is szeretem azt, és kijelen−
tem magamat annak. 1Ján. 2,5. 5,3.
22. Monda néki Júdás, nem az iskarió−
ti: Uram, mi dolog, hogy nékünk jelen−
ted ki magadat, és nem a világnak?
23. Felele Jézus és monda néki: Ha
valaki szeret engem, megtartja az én
beszédemet: és az én Atyám szereti azt,
és ahhoz megyünk, és benne lakozást
veszünk. Zsolt. 91,1. 1Kor. 3,16. 1Ján. 2,24. 4,16.
24. Aki nem szeret engem, nem tartja
meg az én beszédeimet: és az a beszéd,
amelyet hallotok, nem az enyém, ha−
nem az Atyáé, aki küldött engem.
25. Ezeket beszéltem néktek, amíg
veletek voltam. rész 7,16. Jel. 3,20. 21,3.
26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent
Szellem, akit az én nevemben küld
az Atya, Ő mindenre megtanít majd
titeket, és eszetekbe juttatja mind−
azokat, amiket mondottam néktek.
Luk. 24,49. 1Ján. 2,27.
27. Békességet hagyok néktek; az
én békességemet adom néktek: nem
úgy adom én néktek, amint a világ
adja. Ne nyugtalankodjék a ti szíve−
tek, se ne féljen! Ésa. 53,5. Fil. 4,7. Kol. 3,15.
28. Hallottátok, hogy én azt mondtam
néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok.
Ha szeretnétek engem, örvendeznétek,
hogy azt mondtam: Elmegyek az Atyá−
hoz; mert az én Atyám nagyobb nálam−
nál. 1Kor. 11,3. Gal. 4,4. Fil. 2,6−−8.
29. És most mondtam meg néktek,
mielőtt meglenne: hogy amikor majd
meglesz, higgyetek. Ésa. 9,6. 42,1. 49,1−−6.
30. Nem sokat beszélek már veletek,
mert jön a világ fejedelme: és énben−
nem nincs semmije;
2Kor. 5,21. Fil. 2,8. 1Ján. 3,5.
31. De, hogy megtudja a világ, hogy
szeretem az Atyát és úgy cselekszem,
amint az én Atyám parancsolta nékem:
Keljetek fel, menjünk el innen. Zsid. 8,5.

János Evangéliuma 14.fejezet


Jézus az igazi szőlőtő


1.Én vagyok az igazi szőlőtő, és az
én Atyám a szőlőműves.
2. Minden szőlővesszőt, amely énben−
nem gyümölcsöt nem terem, lemetsz;
mindazt pedig, amely gyümölcsöt te−
rem, megtisztítja, hogy több gyümöl−
csöt teremjen. Mát. 15,13. Zsid. 6,8.
3. Ti már tiszták vagytok ama beszéd
által, amelyet szóltam néktek. Ef. 5,26.
4. Maradjatok énbennem és én is
tibennetek. Miképpen a szőlővessző
nem teremhet gyümölcsöt magától,
hanemha a szőlőtőkén marad; akkép−
pen ti sem, hanemha énbennem marad−
tok. Ef. 2,21. 3,17. Kol. 1,23. 2,7. 1Ján. 2,6.
5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlő−
vesszők: Aki énbennem marad, én
pedig őbenne, az terem sok gyümöl−
csöt: mert nálam nélkül semmit sem
cselekedhettek. Hós. 14,8. Fil. 4,13.
6. Ha valaki nem marad énbennem,
kivettetik, mint a szőlővessző, és meg−
szárad; és egybegyűjtik ezeket és a
tűzre vetik, és megégnek. Zsid. 6,4−−6.
7. Ha énbennem maradtok, és az
én beszédeim bennetek maradnak,
kérjetek, amit csak akartok, és meg−
lesz az néktek. rész 14,13. 16,23. 1Ján. 3,22.
8. Abban dicsőíttetik meg az én
Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremje−
tek; és legyetek nékem tanítványaim.
9. Amiképpen az Atya szeretett
engem, én is úgy szerettelek titeket:
maradjatok meg ebben az én szerete−
temben. Mát. 5,16. Fil. 1,11.
10. Ha az én parancsolataimat meg−
tartjátok, megmaradtok az én szerete−
temben; amiképpen én megtartottam
az én Atyám parancsolatait, és meg−
maradok az Ő szeretetében. rész 14,23.
11. Ezeket beszéltem néktek, hogy
megmaradjon tibennetek az én örömem,
és a ti örömetek beteljék. rész 17,13.
12. Ez az én parancsolatom, hogy
szeressétek egymást, amiképpen én
szerettelek titeket. 1Thess. 4,9. 1Pét. 4,8.
13. Nincsen senkiben nagyobb szere−
tet annál, mintha valaki életét adja az ő
barátaiért. Róm. 5,7. Ef. 5,2. 1Ján. 3,11.
14. Ti az én barátaim vagytok, ha azo−
kat cselekszitek, amiket én parancsolok
néktek. rész 14,23.
15. Nem mondalak többé titeket szol−
gáknak; mert a szolga nem tudja, mit
cselekszik az ő ura; titeket pedig bará−
taimnak mondottalak; mert mindazt,
amit az én Atyámtól hallottam, tudtul
adtam néktek. Csel. 20,27.
16. Nem ti választottatok engem,
hanem én választottalak titeket, és
én rendeltelek titeket, hogy ti elmen−
jetek és gyümölcsöt teremjetek, és
a ti gyümölcsötök megmaradjon;
hogy akármit kértek az Atyától az
én nevemben, megadja néktek.
rész 14,13. 16,23. 24. Mát. 28,19. 1Ján. 4,10.
17. Ezeket parancsolom néktek, hogy
egymást szeressétek.
Róm. 13,8−−10. Jak. 2,8. 1Ján. 2,7. 3,11. 4,21.
18. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok
meg, hogy engem előbb gyűlölt nála−
tok. 1Ján. 3,1. 4,5.
19. Ha e világból volnátok, a világ
szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy
nem vagytok e világból, hanem én
választottalak ki magamnak titeket e
világból, azért gyűlöl titeket a világ.
20. Emlékezzetek meg ama beszé−
dekről, amelyeket én mondtam néktek:
Nem nagyobb a szolga az ő uránál.
Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek
majd; ha az én beszédemet megtartot−
ták, a tiéteket is megtartják majd.
21. De mindezt az én nevemért cse−
lekszik veletek, mivelhogy nem ismerik
azt, aki küldött engem. Mát. 24,9.
22. Ha nem jöttem volna és nem be−
széltem volna nékik, nem volna bűnük:
de most nincs mivel menteniük az ő
bűnüket. rész 9,41. Róm. 1,20. Jak. 4,17.
23. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én
Atyámat is. 1Ján. 2,23.
24. Ha ama cselekedeteket nem cse−
lekedtem volna közöttük, amelyeket
senki más nem cselekedett, nem volna
bűnük; de most láttak is, gyűlöltek is,
mind engem, mind az én Atyámat.
25. De azért lett így, hogy beteljesedjék
a mondás, amely megiratott az ő törvé−
nyükben: Ok nélkül gyűlöltek engem.
Zsolt. 35,19. 69,4.
26. Mikor pedig eljön majd a
Vigasztaló, akit én küldök néktek
az Atyától, az igazságnak Szelleme,
aki az Atyától származik, Ő tesz majd
énrólam bizonyságot. rész 14,26. 16,7. 13.
Csel. 1,8. 2,33. Róm. 8,14. 1Ján. 4,4. 5,6.
27. De ti is bizonyságot tesztek; mert
kezdettől fogva énvelem vagytok.
Csel. 2,32. 4,33. 1Pét. 5,1. 2Pét. 1,16.


János Evangéliuma 15.fejezet



Az igazak öröklik a földet,
a gonosznak vége pusztulás
(Dávidé.)

1. Ne bosszankodj az elvetemültek−
re, ne irigykedj a gonosztevőkre.
Zsolt. 73,3. Péld. 23,17. 24,19.
2. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű,
s mint a zöld fű, elszáradnak. Jób 20,5.
3. Bízzál az Úrban és jót cselekedjél;
így e földön laksz és biztonságban élsz.
4. Gyönyörködjél az Úrban, és meg−
adja néked szíved kívánságait.
Zsolt. 40,8. Ésa. 58,14.
5. Hagyd az Úrra a te útjaidat, és bíz−
zál benne, majd Ő teljesíti. 1Pét. 5,7.
6. Felhozza a te megigazulásodat, mint
a világosságot, és a te ítéletedet, miként
a delet. Ésa. 58,8. Mik. 7,8.
7. Csendesedj el az Úr előtt és várván
várjad Őt; ne bosszankodj arra, akinek
útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácso−
kat követ. JerSir. 3,26.
8. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a
mérgedet; ne bosszankodj, csak rosszra
vinne! Zsolt. 73,3. Róm. 12,19. Ef. 4,26.
9. Mert a gonosztevők kivágattatnak;
de akik az Urat várják, öröklik a földet.
Péld. 2,21. Ésa. 57,13. 60,21.
10. Egy kevés idő még és nincs gonosz;
nézed a helyét és nincsen ott. Zsid. 10,37.
11. A szelídek pedig öröklik a földet,
és gyönyörködnek a békesség bőségé−
ben. Zsolt. 72,2. 7. Jer. 33,6.
12. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen,
és fogait csikorgatja rá: Zsolt. 35,16.
13. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön
az ő napja. 1Sám. 26,10. 2Thess. 1,6.
14. Fegyvert vonnak a gonoszok; felvon−
ják ívüket, hogy a szegényt és szűkölkö−
dőt elejtsék, és leöljék az igazán élőket;
15. De fegyverük saját szívükbe hatol,
és ívük eltörik.
16. Jobb a kevés az igaznak, mint a sok
gonosznak az ő gazdagsága.
Péld. 15,16. 16,8. 1Tim. 6,6.
17. Mert a gonoszok karja eltörik, de
az igazakat támogatja az Úr.
18. Jól tudja az Úr a feddhetetleneknek
napjait, és hogy örökségük mindörökké
meglesz. Zsolt. 1,6. Ésa. 60,21.
19. Nem szégyenülnek meg a vesze−
delmes időben, és jóllaknak az éhség
napjaiban. Jób 5,19. 20. Zsolt. 33,19. Péld. 10,3.
20. De a gonoszok elvesznek, és az
Úrnak ellensége, mint a liget ékessége,
elmúlik, füstként múlik el.
21. Kölcsön kér a gonosz és nem fizeti
meg, de az igaz irgalmas és adakozó.
Luk. 6,35. 36.
22. Mert az Őt áldók öröklik a földet,
az Őt átkozók pedig kivágatnak. Péld. 3,33.
23. Az Úr szilárdítja meg az igaz ember
lépteit, és gyönyörködik útjaiban.
Zsolt. 40,8. 121,3. Péld. 16,9. Ésa. 58,14.
24. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr
támogatja kezével.
Péld. 24,16. Jón. 3,1. Mik. 7,8. 2Kor. 4,8. 9.
25. Ifjú voltam, meg is vénhedtem, de
nem láttam, hogy elhagyottá lett volna
az igaz, sem hogy magzatja kenyeret
kéregetett volna. Péld. 10,3.
26. Minden napon irgalmat cselekszik
és kölcsön ad, és az ő magzatja áldott.
vers 21. 5Móz. 15,8.
27. Távozz el a gonosztól és cselekedd
a jót, és megmaradsz mindörökké.
28. Mert az Úr szereti a jogosságot, és
nem hagyja el az Ő szentjeit; megőrzi őket
mindörökké, a gonoszok magvát pedig
kiirtja. Zsolt. 11,7.
29. Az igazak öröklik a földet, és mind−
végig rajta lakoznak. Péld. 2,21.
30. Bölcsességet beszél az igaznak
szája, és a nyelve ítéletet szól. Mát. 12,35.
31. Istenének törvénye van szívében,
lépései nem ingadoznak. Zsolt. 1,2.
32. Leselkedik a gonosz az igazra, és
halálra keresi azt; Zsolt. 10,8. 17,11.
33. De az Úr nem hagyja azt annak kezé−
ben, sem nem kárhoztatja, mikor meg−
ítéltetik. Zsolt. 109,31. Róm. 8,1. 2Pét. 2,9.
34. Várjad az Urat, őrizd meg az Ő
útját; és fölmagasztal téged, hogy örö−
köld a földet; és meglátod, amikor kiirtat−
nak a gonoszok. vers 9. Zsolt. 27,14.
35. Láttam elhatalmasodni a gonoszt és
szétterjeszkedett az, mint egy gazdag
lombozatú vadfa;
36. Mégis elmúlt és ímé nincsen! Keres−
tem, de nem található.
37. Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a be−
csületest, mert annak vége békesség.
Préd. 7,8. 12,13. Ésa. 32,17. 57,2. Mát. 24,13.
38. De a bűnösök mind elvesznek; a
gonosznak vége pusztulás.
39. Az igazak segítsége pedig az Úrtól
van; Ő az ő erősségük a háborúság ide−
jén. vers 19. Zsolt. 3,8. 9,9.
40. Megsegíti őket az Úr és megszaba−
dítja őket; megszabadítja őket a gono−
szoktól és megvédi őket, mert Őbenne
bíznak. 1Krón. 5,20.
Zsolt. 34,22. Ésa. 31,5. Dán. 3,17. 6,23.

38.ZSOLTÁR



DICSŐSÉG ISTENNEK!   HALLELUJA!   JÉZUS NEVÉBEN!                 ÁMEN


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 86
Tegnapi: 184
Heti: 86
Havi: 3 930
Össz.: 872 065

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 23. Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet 2009.01.02.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »