Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Látomás az új templom felõl
40 Huszonötödik esztendejében fogságunknak,
az esztendõnek kezdetén,
a hónap tizedikén, a tizennegyedik
esztendõben azután, hogy a város megveretett,
éppen ezen a napon lõn az Úr keze
énrajtam, és elvitt engem oda.
2. Isteni látásokban vitt engem Izrael
földjére, és letett engem egy igen magas
hegyre, s azon voltmint egy város épülete
dél felõl. rész 8,3. Jel. 21,10.
3. És odavitt engem, és ímé egy férfiú
volt ott, tekintetemint az ércnek tekintete,
és lenzsinór volt kezében ésmérõpálca; és
a kapuban áll vala.
Dán. 10,6. Jel. 1,13–15. 11,1. 21,15.
4. És szóla nékemaz a férfiú: Embernek
fia! Láss szemeiddel és füleiddel hallj, és
figyelmes légy mindarra, amit mutatok
néked, mert hogy ezeket megmutassam
néked, azért hozattál ide: hirdesd mindazokat,
amiket látsz, Izrael házának.
5. És ímé, kõfal volt a házon kívül köröskörül;
és a férfiú kezében amérõpálca volt
hat singnyi, a közsingben s egy tenyérben;
és méré az épület szélességét egy pálcányira
s magasságát egy pálcányira.
Ésa. 26,1.
6. És méne egy kapuhoz, mely napkeletre
néz vala, és felméne grádicsain, ésméré
a kapu küszöbét egy pálcányi szélességre,
a másik küszöböt is egy pálcányi szélességre;
EZÉKIEL KÖNYVE 39. 40.
844 EZÉKIEL KÖNYVE 40.
7. És az õrkamarát egy pálcányi hosszúságra
és egy pálcányi szélességre, és az
õrkamarák közét öt singnyire, és a kapu
küszöbét, a kapu tornáca mellett belül,
egy pálcányira. 1Krón. 9,18.
8. És méré a kapu tornácát belül egy
pálcányira.
9. Ésméré a kapu tornácát nyolc singnyire,
és gyámoszlopait két singnyire; a kapu
tornáca pedig belül volt.
10. És a napkeleti kapunak mind egyfelõl,
mind másfelõl három-három õrkamarája
volt, egy mértéke mind a háromnak,
és egy mértékük a gyámoszlopoknak is
mind egyfelõl, mind másfelõl. 1Krón. 26,12.
Neh. 13,5. Én. 1,4. 3,4. Ésa. 26,20. Jer. 35,2.
11. És méré a kapu nyílásának szélességét
tíz singre, és a kapu hosszúságát tizenhárom
singre;
12. És az õrkamarák elõtt való korlátot
egy singnyire, és egy singnyire volt e korlát
másfelõl is; mindegyik õrkamara pedig
hat singnyi volt egyfelõl és hat singnyi
másfelõl.
13. És méré a kaput az egyik õrkamara
tetejétõl amásik tetejéig; huszonöt singnyi
szélességre ott, hol ajtó ajtóval volt szemben.
Zsolt. 84,2. 100,4. Ésa. 54,2. 60,8. 9.
14. És tevé a gyámoszlopokat hatvan
singre, és a gyámoszlopokhoz nyúlik vala
a pitvar a kapunál köröskörül. Ésa. 62,9.
15. És a bejárat kapujának elejétõl a belsõ
kapu tornácának elejéig volt ötven sing.
16. És az õrkamarákon szoros ablakok
voltak, és gyámoszlopaikon is belül a kapuban
köröskörül, hasonlóképpen a tornácokon;
és voltak ablakok köröskörül belül,
és a gyámoszlopokon pálmafaragások.
17. És vitt engem a külsõ pitvarba, és
ímé, ott kamarák és kõbõl rakott pádimentom
volt készítve a pitvaron köröskörül;
harminc kamara volt a kõbõl rakott
pádimentomon. 1Kir. 6,5. 1Krón. 28,12. Jel. 11,2.
18. És a kõbõl rakott pádimentom a
kapuk mellett volt a kapuk hosszúsága
szerint: az alsó kõbõl rakott pádimentom
volt ez.
19. És méré a szélességet az alsó kapu
elejétõl fogva a belsõ pitvar külsõ elejéig
száz singnyire, a keleti és északi oldalon.
20. És a kapunak is,mely néz vala északra,
a külsõ pitvaron, megméré hosszúságát
és szélességét;
21. És õrkamarái voltak: három egyfelõl
és hárommásfelõl, és gyámoszlopai és tornáca
egy mértékben voltak az elsõ kapuval:
ötven sing a hosszúsága, és szélessége
huszonöt sing. Ján. 5,2.
22. És ablakai és tornáca és pálmafaragásai
annak a kapunak mértéke szerint voltak,
mely néz napkeletre, és hét grádicson
mennek vala fel hozzá; és tornácai, e grádicsok
elõtt voltak.
23. És a belsõ pitvarnak kapuja volt az
északi és napkeleti kapu ellenében, és
mére kaputól kapuig száz singet.
24. És vitt engem a déli útra, és ímé, egy
kapu volt ott dél felé, és megméré gyámoszlopait
és tornácát ugyanama mérték
szerint.
25. És ablakai voltak és tornácának is köröskörül,
olyanok mint amaz ablakok;
hosszúsága ötven sing, és szélessége
huszonöt sing. Ésa. 54,12.Mát. 4,16. Luk. 1,79.
26. És hét grádicsa volt feljáratának, és
tornáca azok elõtt volt; és pálmafaragásai
voltak egyik egyfelõl, a másik másfelõl
gyámoszlopain.
27. És kapuja volt a belsõ pitvarnak dél
felé, és mére kaputól kapuig dél felé száz
singet.
28. És bevitt engem a déli kapun át a
belsõ pitvarba, és megméré a déli kaput
ugyanama mértékek szerint;
29. És õrkamaráit és gyámoszlopait és
tornácát ugyanama mértékek szerint, és
ablakai voltak és tornácának is köröskörül,
hosszúsága ötven sing, és szélessége
huszonöt sing. Neh. 13,5. 12. Jer. 35,2.
30. És tornácok voltak köröskörül,
hosszúságuk huszonöt sing, és szélességük
öt sing.
31. És tornáca a külsõ pitvar felé volt, és
pálmafaragások voltak gyámoszlopain, és
nyolc grádicsa volt feljáratának. Zsolt. 92,12.
32. Vitt továbbá engem a belsõ pitvarba
kelet felé, és megméré a kaput ugyanama
mértékek szerint; Én. 7,7.
33. És õrkamaráit és gyámoszlopait és
tornácát ugyanama mértékek szerint,
845
és ablakai voltak és tornácának is köröskörül,
hosszúsága ötven sing, és szélessége
huszonöt sing.
34. És tornáca volt a külsõ pitvar felé,
és gyámoszlopain pálmafaragások voltak
mind egy-, mind másfelõl, és nyolc grádicsa
volt feljáratának.
35. És vitt engem az északi kapuhoz, és
megméré ugyanama mértékek szerint;
36.Õrkamaráit, gyámoszlopait és tornácát,
és ablakai voltak köröskörül, hosszúsága
ötven sing, és szélessége huszonöt
sing.
37. És tornáca a külsõ pitvar felé volt, és
pálmafaragások voltak gyámoszlopain
mind egyfelõl, mind másfelõl, és nyolc
grádicsa volt feljáratának.
38. És egy kamara volt, és annak ajtaja a
kapuk gyámoszlopainál; ott mossák vala
meg az egészen égõáldozatot. Zsid. 9,14.
39. És a kapu tornácában két asztal volt
egyfelõl, és másfelõl is két asztal volt, hogy
azokon öljékmeg az egészen égõáldozatot
és a bûnért való áldozatot és a vétekért
való áldozatot. 3Móz. 4,2. Ésa. 53,5. 2Kor. 5,21.
Tit. 2,14. Zsid. 10,12. 14. 1Pét. 1,18. 19. Jel. 1,5. 5,9.
40. És oldalt kívül, északra onnét, hol felmennek
a kapu ajtajához, két asztal volt, és
a kapu tornácának másik oldalán is két
asztal.
41.Négy asztal egyfelõl, és másfelõl is
négy asztal a kapu oldalán; nyolc asztal,
ezeken ölik vala az áldozatot.
42. És négy asztal volt az égõáldozatra
faragott kõbõl,másfél sing hosszú ésmásfél
sing széles és egy sing magas; ezekre
teszik a szerszámokat, melyekkel az égõáldozatot
és egyéb áldozatot ölnek.
43. És a szegek egy tenyérnyiek voltak,
odaerõsítve belül köröskörül, s az asztalokra
jöve az áldozat húsa.
44. A belsõ kapun kívül pedig volt két
kamara az énekesek számára a belsõ
pitvarban, egyik oldalt az északi kaputól,
melynek eleje dél felé volt, s a másik
oldalt a déli kaputól, melynek eleje észak
felé volt. 1Krón. 6,31. Ef. 5,19. Kol. 3,16.
45. És szóla nékem: Ez a kamara, mely
délre néz, a papoké, kik a házhoz való
szolgálatban foglalatosak; Jel. 1,6.
46. Az a kamara pedig,mely északra néz,
azoké a papoké, kik az oltárhoz való szolgálatban
foglalatosak, ezek a Sádók fiai,
kik az Úrhoz járulnak a Lévi fiai közül,
hogy szolgáljanak néki. Ef. 2,16. Kol. 4,12.
47. És megméré a pitvart; hosszúsága
száz sing és szélessége is száz sing, négyszögre;
és az oltár volt a ház elõtt.
48. És vitt engem a ház tornácába, és a
tornác gyámoszlopát megméré egyfelõl is
öt singre, másfelõl is öt singre; a kapu
szélességét pedig három singre egyfelõl
smásfelõl is három singre.
49. A tornác hosszúsága húsz sing volt
és a szélessége tizenegy sing, és tíz grádicson
mennek vala föl hozzá; és oszlopok
voltak a gyámoszlopoknál, egyik egyfelõl,
másik másfelõl. 1Kir. 6,3. 7,21.
A templom belsejének leírása
41 Ésbevittengematemplomba,ésmegméré
a gyámoszlopokat, hat sing
széles volt egyfelõl és hat sing széles másfelõl
a gyámoszlopok szélessége.
Mát. 16,18. 1Kor. 3,16. 2Kor. 6,16. Ef. 2,21. Jel. 3,12.
2. És az ajtó szélessége tíz sing volt, és az
ajtó oldalfalai öt sing egyfelõl és öt sing
másfelõl; és megméré hosszúságát is
negyven singre, szélességét pedig húsz
singre.
3. És beméne belsejébe, és megméré
az ajtó gyámoszlopait két singre, és az
ajtót hat singre, és az ajtó oldalfalait hét
singre.
4. És megméré hosszúságát húsz singre,
és szélességét húsz singre a templomfelé,
és mondá nékem: ez a szentek szentje.
5. És megméré a ház falát hat singre,
és az oldalépület szélességét négy singre
a ház körül mindenfelõl. Jel. 21,2. 3. 16. 17.
6. És az oldalkamarák, egyik kamara a
másikon, harmincan voltak háromsorban,
és a háznak azon falához nyúlának, mely
az oldalkamarák felõl volt, köröskörül,
hogy azon erõsen álljanak, de nem magába
a falba voltak erõsítve.
7. És volt kiszélesedése és megnagyobbodása
az oldalkamaráknak a magasságban
fölfelé,mivelmegnagyobbodása volt a
háznak fölfelé a magasságban köröskörül
EZÉKIEL KÖNYVE 40. 41.
846 EZÉKIEL KÖNYVE 41. 42.
a házon, ezért lõn kiszélesedése az épületnek
fölfelé. És az alsó sorrólmenének föl a
felsõhöz és a középsõhöz.
8. És láték a háznál valami magasságot
köröskörül, fundamentuma ez az oldalkamaráknak,
egy teljes pálcányi, hat singnyire
a fal tövének párkányáig. Ésa. 28,16.
9. Az oldalkamara külsõ falának szélessége
pedig öt singnyi volt. És ami üresen
maradt a ház oldalkamrái között,
10. És a kamarák közt húsz singnyi
szélesség volt a ház körül köröskörül.
11. És az oldalépületnek ajtaja az üresen
maradt hely felé volt, egyik ajtó északra és
a másik ajtó délre, és a szabadon hagyott
hely szélessége öt singnyi volt köröskörül.
12. És az épület,mely az elkülönített hely
elõtt, nyugat felé volt, hetven singnyi
széles volt, s az épület fala öt singnyi széles
köröskörül, hosszúsága pedig kilencven
sing.
13. És méré a háznak hosszát száz singre,
és az elkülönített helyet s az épületet
és falait száz sing hosszúságra;
14. És a ház és az elkülönített hely elejének
szélességét kelet felé száz singre.
15. És méré az épület hosszúságát az
elkülönített hely felé, mely ennek háta
mögött volt, és ennek folyosóit mind egyfelõl,
mind másfelõl száz singre. És magában
a templomban és a belsõ helyen és a
külsõ tornácban. Zak. 3,7.
16. A küszöbök és a szoros ablakok és
a folyosók voltak mind hármuk körül,
szemben a küszöbbel, simított fadeszkákból
köröskörül. A földtõl az ablakokig,
az ablakok pedig be voltak fedve.
17. Az ajtónak felsõ részéig és a belsõ házig
és kifelé és az egész falon köröskörül
a belsõ és külsõ helyen minden mérték
szerint. 1Móz. 3,24. 2Sám. 22,11. 2Krón. 3,10.
18. Készítve voltak továbbá kerubok és
pálmafaragások, és mindegyik pálmafaragás
két kerub között volt, és mindegyik
kerubnak két orcája volt. 1Kir. 6,29.
19. És emberarc néz vala a pálmafaragásról
egyfelõl, és oroszlánarc a másik pálmára
másfelõl. Így volt készítve az egész
házon köröskörül.
20. A földtõl fogva az ajtó felsõ részéig
kerubok és pálmafaragások voltak készítve
a falon.
21. A szenthelynek ajtófélfái négyszegûek
voltak, és a szentek szentje elõtt volt
mint egy oltárnak a formája. Jel. 8,3.
22. Fából, három sing magas és két sing
hosszú, szegletei voltak és talpa, és falai
fából voltak. És mondá nékem: Ez az asztal,
mely az Úr elõtt áll. Péld. 9,2.Mal. 1,7. 12.
23. És kettõs ajtói voltak a szenthelynek
és a szentek szentjének, 2Móz. 30,1. 8.
24. És kettõs ajtói voltak az ajtószárnyaknak,
két forgó ajtóik, kettõ az egyik ajtószárnyban
és két ajtó a másikban.
25. És készítve voltak rajtuk, a szenthely
ajtóin, kerubok és pálmák, mint készítve
voltak a falakon, és faküszöb volt a tornác
elõtt kívül;
26. És szoros ablakok és pálmák voltak
mind egy-, s mind másfelõl a tornác oldalfalain.
Így voltak a ház oldalkamarái és a
gerendák. 1Kir. 6,4.
A templom melléképületei és nagysága
42 És kivitt engem a külsõ pitvarba az
északi úton és vitt engem a kamarák
épületéhez, mely az elkülönített hely ellenében
és az épület ellenében észak felé
volt; 2Krón. 3,5. Jel. 11,2.
2. A száz sing hosszú oldal elé az északi
oldalra, és volt ötven sing a szélessége.
3. A húsz singnek ellenében, mely a
belsõ pitvarhoz tartozék, és a kõbõl rakott
pádimentom ellenében, mely a külsõ
udvarhoz tartozék, folyosó volt folyosó
ellenében három sorban.
4. És a kamarák elõtt tíz sing széles út
volt befelé, hosszúsága száz sing; és ajtaik
észak felé voltak.
5. És a felsõ kamarák rövidebbek voltak
az épület alsó és középsõ kamaráinál,
mert a folyosók elvettek belõlük.
6.Mivelhogy három sorban voltak és
nemvoltak oszlopaik,mint a pitvaroknak;
ezért lõn az alsókhoz és a középsõkhöz
képest elvéve a helybõl.
7. És egy fal, mely kívül volt, párhuzamosan
a kamarákkal a külsõ pitvar felé,
a kamarák elõtt, ötven sing hosszú volt.
847
8.Mert a kamarák hosszúsága,melyek a
külsõ pitvar felé voltak, ötven sing volt, és
ímé, a szenthely ellenében száz sing volt.
9. És e kamarák alatt volt a bejáró hely
napkelet felõl, ha beléjük a külsõ pitvarból
méne valaki.
10. A pitvar falának szélességében dél
felé az elkülönített hely és az épület elõtt
is kamarák voltak.
11. És egy út volt elõttük,melyek hasonlatosak
voltak a kamarákhoz, melyek
északra voltak, olyan hosszúságúak és
olyan szélességûek,mint ezek, ésminden
kijárásuk és elrendezésük olyan volt,mint
ezeké. És valamint amazoknak ajtói,
12. Akképpen voltak azoknak a kamaráknak
ajtói is,melyek dél felé voltak: egy
ajtó kezdetén az útnak, annak az útnak,
mely a megfelelõ fal elõtt kelet felé volt,
ha valaki hozzájuk méne.
13. És monda nékem: Az északi és a déli
kamarák, melyek az elkülönített hely elõtt
vannak, azok a szent kamarák, melyekben
a papok, kik azÚrhoz közelednek, eszik az
igen szentséges áldozatokat, ott rakják le
az igen szentséges áldozatokat, az eledeli,
a bûnért való és a vétekért való áldozatot;
mert szent az a hely. 2Móz. 30,20. 4Móz. 16,5.
14.Mikor bemennek oda a papok, ki ne
jöjjenek a szent helyrõl a külsõ pitvarba, hanem
ott rakják le ruháikat, melyekben
szolgáltak; mert szentek ezek, és más
ruhába öltözzenek, úgy közeledjenek a
nép helyéhez. 4Móz. 18,9. Neh. 13,2.
15. Ésmikor a belsõ háznakméréseit véghezvitte,
kivitt engem a napkelet felõl való
kapu útján, és megméré azt köröskörül.
16.Méré a keleti oldalt amérõpálcával ötszáz
singnyire.
17. És megfordula, és méré az északi
oldalt ötszáz singnyire a mérõpálcával.
18. Ésmegfordula a déli oldal felé, ésmére
ötszáz singet a mérõpálcával.
19. Fordula aztán a nyugati oldal felé,
ésmére ötszáz singet a mérõpálcával.
20.Mind a négy szél irányábanméré azt.
Kõfala volt köröskörül, hosszúsága ötszáz,
szélessége is ötszáz sing, hogy elválassza
a szentet a köztõl. Ésa. 60,18. Zak. 2,5.
Ján. 17,17. 2Kor. 6,17. Jel. 21,16.
Az új templom dicsõsége
43 Ésvittengemakapuhoz,ahhozakapuhoz,
amelynapkelet felénéz vala.
2. És ímé, Izrael Istenének dicsõsége jön
vala napkelet felõl, és zúgása,mint nagy víz
zúgása, és a föld világos volt az Õ dicsõségétõl.
Jel. 1,15. 18,1.
3. És a jelenés, melyet láttam, olyan volt,
mint az a jelenség,melyet akkor láttam,mikor
menék a várost elveszteni; és olyan látások
voltak,mint az a jelenés,melyet a Kébár
folyó mellett láttam. És orcámra esém.
rész 1,4. 3,23. Jer. 1,10.
4. És az Úr dicsõsége beméne a házba
a kapunak útján, mely néz napkeletre.
5. És fölemele engem a Szellem, és
bevitt engem a belsõ pitvarba, és ímé,
az Úr dicsõsége betölté a házat. 1Kir. 8,10.
6. És hallám, hogy valaki beszélget
hozzáma házból, holott ama férfiúmellettem
áll vala.
7. És mondá nékem: Embernek fia! Ezt
az én királyiszékemnek helyét és lábaim
talpainak helyét, ahol lakom Izrael fiai
között örökké, és itt az én szent nevemet
többé meg ne fertõztesse Izrael háza, õk
és királyaik paráznaságukkal és királyaik
holttesteivel, magaslataikkal, 1Krón. 28,2.
Zsolt. 68,16. 99,1. 5. Jer. 16,18. Hós. 14,8.
8.Mikor küszöbüket az én küszöböm
mellé és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé
tették, és csak a fal volt köztem és közöttük;
és bemocskolták az én szent nevemet
utálatosságaikkal, melyeket cselekedtek,
ezokáért elvesztémõket haragomban.
9.Most már eltávoztatják paráznaságukat
és királyaik holttesteit tõlem, és közöttük
lakozom mindörökké.
10. Te, embernek fia, hirdessed Izrael
házának ezt a házat, hogy piruljanak vétkeik
miatt. És mérjék utána arányosságát;
11. És ha pirulni fognak mind amiatt,
amit cselekedtek: e ház formáját és berendezését,
kijáratait és bejáratait és minden
formáit és minden rendeléseit és minden
formáit és minden törvényeit jelentsd meg
nékik és írd meg szemeik elõtt, hogy megtartsák
minden formáját és minden rendeléseit,
s azokat cselekedjék.
EZÉKIEL KÖNYVE 42. 43.
848 EZÉKIEL KÖNYVE 43. 44.
12. Ez a ház törvénye: a hegy tetején
egész határa köröskörül igen szentséges.
Ímé, ez a ház törvénye.
13. És ezek az oltár mértékei singek
szerint, egy sing tesz egy közsinget és
egy tenyért: talpa egy sing magas volt és
egy sing széles, korlátja pedig a szélén
köröskörül egy arasznyi. És ez az oltár
magassága:
14. A földön való talptól az alsó bekerítésig
két sing s szélessége egy sing, és a
kisebb bekerítéstõl a nagyobb bekerítésig
négy sing és szélessége egy sing;
15. És az Istenhegye négy sing, és az
Isten tûzhelyétõl fölfelé a szarvak egy sing.
16. És az Isten tûzhelyének hosszúsága
tizenkét sing volt tizenkét sing szélesség
mellett, négyszögben négy oldala szerint.
17. És a bekerítés tizennégy sing hosszú
volt, tizennégy sing szélesség mellett,
négy oldala szerint; és a korlát köröskörül
rajta fél sing. És talpa egy sing volt köröskörül.
És grádicsai napkeletre néztek.
18. És mondá nékem: Embernek fia, ezt
mondja az Úr Isten: Ezek az oltár rendtartásai:
azon a napon, mikor elkészül, hogy
égõáldozattal áldozzanak rajta és vért hintsenek
reá, 3Móz. 1,5.
19. Adj a papoknak, a lévitáknak, kik a
Sádók magvából valók, akik hozzám járulhatnak,
ezt mondja az Úr Isten, hogy szolgáljanak
nékem, egy fiatal bikát bûnért
való áldozatul. 2Móz. 29,10. Jer. 8,14.
20. És végy vérébõl, és tedd az oltár négy
szarvára és a bekerítés négy szegletére és
a korlátra köröskörül, és tisztísd meg azt,
és szenteld meg.
21. És vegyed a bikát,mely a bûnért való
áldozat, és égesd meg azt a háznak erre
rendelt helyén, a szenthelyen kívül.
22.Másodnap pedig vígy egy ép kecskebakot
bûnért való áldozatul, és tisztítsák
meg vele az oltárt, mint a fiatal bikával
megtisztították. Zsid. 13,11.
23.Mikor elvégzed az oltár megtisztítását,
vígy áldozatul egy ép, fiatal bikát és
egy ép kost a nyájból.
24. És áldozzál velük az Úr elõtt, és a
papok hintsenek sót reájuk, és vigyék
azokat égõáldozatul az Úrnak. 3Móz. 2,13.
25.Hét napig mindennap egy-egy bakot
hozz bûnért való áldozatul, és egy fiatal
bikát és egy kost a nyájból, mint épeket
hozzák. 2Móz. 29,10. 35. Luk. 8,33. Ef. 1,6.
26.Hét napon át szenteljék és tisztítsák
meg az oltárt és töltsék meg kezét.
27. És betöltsék e napokat; a nyolcadik
napon és azután pedig áldozzák a papok
az oltáron égõáldozataitokat és hálaadó
áldozataitokat, és én kegyelmesen fogadlak
titeket, ezt mondja az Úr Isten.Róm. 5,1.
Az új templom papjai
44 És visszavitt engem a szenthely külsõ
kapujánakútjára,melykeletrenéz vala;
és az zárva volt.
2. És monda nékem az Úr: Ez a kapu be
lesz zárva, meg nem nyílik és senki rajta
be nem megy, mert az Úr, az Izrael Istene
ment be rajta, azért be lesz zárva.
3. A fejedelem pedig, õ a fejedelem benne
üljön, hogy kenyeret egyék az Úr elõtt;
e kapu tornácának útján menjen be és
ennek útján menjen ki. rész 46,2.
1Móz. 31,54. Zak. 6,12. 1Kor. 10,18. Fil. 2,8.
4. És bevitt engem az északi kapu útján
a ház eleibe, és látám, és ímé, az Úr háza
betelék az Úr dicsõségével, és orcámra
esém. rész 43,5.
5. És monda nékem az Úr: Embernek
fia, figyelmetes légy, és lásd szemeiddel,
és füleiddel halld meg, valamiket én szólok
teveled az Úr házának minden rendtartásairól
ésminden törvényérõl, és légy
figyelmetes a háznak bejáratára a szenthelynek
minden kijáratánál.
6. És mondjad a pártosnak, Izrael házának:
Így szól az Úr Isten: Elég legyen
immár néktek minden utálatosságtok,
Izrael háza! 1Pét. 4,3.
7.Mikor idegeneket, körülmetéletlen
szívûeket és körülmetéletlen testûeket
engedtetek bemenni, hogy szenthelyemen
legyenek, hogy megfertõztessék
azt, az én házamat; mikor áldozatra fölvittétek
kenyeremet, a kövérséget és vért:
ekkor megtörtétek az én szövetségemet
minden utálatosságotokon felül;Csel. 21,28.
8. És nem voltatok foglalatosak a szentségeimhez
való szolgálatban, hanem azo849
kat tettétek foglalatosakká szolgálatomban
az én szenthelyemen, magatok helyett.
9. Így szól az Úr Isten: Senki idegen
körülmetéletlen szívû és körülmetéletlen
testû be ne menjen az én szenthelyemre,
mindazon idegenek közül, akik Izrael fiai
között vannak. Zsolt. 50,16.
10. Sõt még a léviták is, kik eltávoztak
tõlem,mikor Izrael eltévelyedék, akik eltévelyedtek
tõlem bálványaik után, viseljék
vétküket; 2Kir. 23,8.
11. És legyenek szenthelyemben szolgák
a ház kapuinak õrizetére, és legyenek
szolgák a házban: õk öljék le az égõáldozatot
és egyéb áldozatot a népnek, és õk álljanak
elõttük, hogy szolgáljanak nékik;
12.Mivelhogy szolgáltak nékik bálványaik
elõtt, és lõnek Izrael házának vétekre
csábítói: ezért emeltemföl kezemet ellenük,
ezt mondja az Úr Isten, hogy viseljék
vétküket. Zsolt. 106,26.
13. Ne közeledjenek hozzám, hogy nékem,
mint papok szolgáljanak, és hogy
minden szentségemhez járuljanak, a
szent-ségek szentségeihez; hanem viseljék
gyalázatukat és utálatosságaikat,
melyeket cselekedtek. 4Móz. 18,3. 2Kir. 23,9.
14. És teszem õket foglalatosakká a
házhoz való szolgálatban, annak minden
szolgálatánál, és mindannál, amit abban
cselekedni kell. 1Krón. 23,28. 32.
15.De azok a lévita-papok, a Sádók fiai,
akik a szenthelyemhez való szolgálatomban
foglalatosak voltak, mikor Izrael fiai
eltévelyedtek tõlem, õk járuljanak hozzám,
hogy szolgáljanak nékem és álljanak énelõttem,
hogy áldozzanak nékem kövérséggel
és vérrel, ezt mondja az Úr Isten.
5Móz. 10,8. 1Sám. 2,35.
16.Õk járjanak be az én szenthelyembe,
és járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak
nékem, és legyenek foglalatosak
az én szolgálatomban. Mal. 2,7.
17. És mikor a belsõ pitvar kapuihoz be
akarnak menni, len ruhába öltözzenek,
és gyapjú ne legyen rajtuk, ha a belsõ pitvar
kapuiban és a házban szolgálnak.
18. Len süveg legyen fejükön, és len
alsónadrág derekukon; ne övezkedjenek
izzadásig.
19.Mikor pedig kimennek a külsõ pitvarba,
a külsõ udvarba a néphez, vessék le
ruháikat, amelyekben szolgáltak, és tegyék
le azokat a szent kamarákban, és öltözzenekmás
ruhákba, hogymeg ne szenteljék
a népet ruháikkal. 2Móz. 29,37.
20. És fejüket kopaszra ne nyírják, de
nagy hajat se neveljenek, hanem hajukat
megegyengessék. Ésa. 28,7.
21. És senki a papok közül bort ne igyék,
mikor a belsõ udvarba bemennek.
3Móz. 10,9.
22. És özvegyet vagy eltaszítottat feleségülmaguknak
ne vegyenek, hanemszüzeket
Izrael házának magvából; de olyan özvegyet,
ki papnak özvegye, elvehetnek.
23. És az én népemet tanítsák, hogy mi
a különbség szent és köz között, és a tisztátalan
és tiszta között való különbséget
ismertessék meg velük. 1Kir. 3,9.Mal. 3,18.
24. És peres ügyben õk álljanak elõ ítélni,
az én törvényeim szerint ítéljék meg
azt; és tanításaimat s rendeléseimet megtartsákminden
ünnepemen, és az én szombataimat
megszenteljék. rész 22,26.
5Móz. 17,8. 1Tim. 4,12.
25. És holt emberhez be ne menjen,
hogy magát beszennyezze, csak atyjáért
és anyjáért és fiáért és leányáért és fiútestvéréért
és leánytestvéréért, kinekmég férje
nem volt, fertõztetheti meg magát.
26. És megtisztulása után számláljanak
néki hét napot. 4Móz. 6,10.
27. És amely napon bemegy a szenthelyre,
a belsõ pitvarba, hogy szolgáljon a
szenthelyen, mutassa be bûnért való áldozatát,
ezt mondja az Úr Isten.
28. És lészen nékik örökségük: Én vagyok
az õ örökségük, és birtokot ne adjatok
nékik Izraelben: Én vagyok az õ birtokuk.
4Móz. 18,20. 5Móz. 10,9.
29. Az ételáldozat és a bûnért és vétekért
való áldozat, ez legyen élésük, és
valami Izraelben Istennek szenteltetik,
minden az övék legyen. 3Móz. 6,18. 7,6.
30. És minden elsõ termés zsengéje mindenbõl,
és minden, mit áldozatra visztek
mindenbõl, tudniillik minden áldozatotokból,
legyen a papoké, és lisztjeitek zsengé-
EZÉKIEL KÖNYVE 44.
850 EZÉKIEL KÖNYVE 44. 45.
jét adjátok a papnak, hogy áldás nyugodjék
házadon. 4Móz. 15,20. Péld. 3,9.Mal. 3,10.
31. Semmi döglöttet és vadtól szaggatottat,
akármadár, akár egyéb állat legyen, ne
egyenek a papok. 3Móz. 22,8.
Szent terület kijelölése
45 És mikor a földet sorsvetéssel elosztjátok
örökségül, adjatok áldozatot
azÚrnak, szent részt a földbõl; hoszszúsága
legyen huszonötezer és szélessége
tízezer sing, szent legyen az egész határában
köröskörül.
2. Ebbõl legyen a szenthelyé ötszáz sing,
ötszáz singgel mérve egy négyszög minden
oldalát, és mellette ötven sing tágasság
legyen minden oldalon.
3. És ebbõl a megmért helybõl mérj ki
huszonötezer sing hosszúságot és tízezer
sing szélességet, és ebben lesz a szenthely,
mint igen szent hely.
4. Szent rész ez a földbõl; legyen a papoké,
a szenthely szolgáié, akik idejárulnak
szolgálni az Urat; és legyen ez nékik házaik
helye, és szent hely a szenthely számára.
5. És huszonötezer sing hosszában és
tízezer sing széltében legyen a lévitáké, a
ház szolgáié tulajdonukul, húszkamarául,
6. És a város tulajdonául adjatok ötezer
sing szélességet és huszonötezer sing
hosszúságot a szent áldozat mentén; az
egész Izrael házáért legyen ez.
7. És a fejedelemtulajdona lészen a szent
áldozatnak és a város tulajdonánakmind a
két oldalán a szent áldozat elõtt és a város
tulajdona elõtt a napnyugati oldalon nyugatra
és a napkeleti oldalon keletre, és
hosszúsága olyan lesz,mint a részek közül
egyé, a napnyugati határtól a napkeleti határig.
8. Földje legyen az néki, tulajdona Izraelben;
és többé ne sanyargassák fejedelmeim
az én népemet, hanem adják át a többi
földet Izrael házának az õ nemzetségei
szerint. Jer. 22,17.
Áldozati rendtartás
9. Ezt mondja az Úr Isten: Legyen elég
már néktek, Izrael fejedelmei! A törvénytelenséget
és erõszaktételt távoztassátok
el, és cselekedjetek törvény szerint és
igazságot. Vegyétek le népemrõl sarcolástokat,
ezt mondja az Úr Isten.
Jer. 22,3. Zak. 8,16.
10. Igaz mérõserpenyõitek legyenek és
igaz éfátok és igaz báthotok: 3Móz. 19,35.
Péld. 16,11. Ámós 8,4--6. Mik. 6,10. 11.
11. Az éfa és a báth egy mértékûek
legyenek, úgyhogy a hómernek tizedét
fogadja be a báth, és a hómernek tizede
legyen az éfa, a hómerhez kellmértéküket
igazítani.
12. És a sekelnek húsz gérája legyen;
húsz sekel, huszonöt sekel, tizenöt sekel
legyen a mina nálatok.
Mát. 20,28. Ján. 10,18. Gal. 2,20. Tit. 2,14.
13. Ez az áldozat, melyet fel kell vinnetek:
egy hómer búzából egy hatodrész éfa,
és egy hómer árpából is az éfa hatodrészét
adjátok.
14. És az olajból rendelt rész egy báth
olajból: a báth tizede a kórból, tíz báthból,
egy hómerbõl, mert tíz báth egy hómer.
15. És egy darab a nyájból, kétszáz darab
után Izrael bõvizû földjérõl ételáldozatra és
égõáldozatra és hálaadó áldozatokra, az õ
megszentelésükre, eztmondja azÚr Isten.
16. A földnek egész népe köteles legyen
erre az áldozatra a fejedelem részére Izraelben.
17. A fejedelem tiszte pedig lészen, hogy
vigyen egészen égõáldozatokat és ételáldozatot
és italáldozatot az ünnepeken és az
újholdak napján és a szombatokon, Izrael
házának minden ünnepein: õ teljesítse a
bûnért való áldozatot és az ételáldozatot és
az egészen égõáldozatot és a hálaadó áldozatokat,
hogy megszentelje Izrael házát.
Ján. 6,51. 2Kor. 5,21. Gal. 3,13. Kol. 1,20. 1Pét. 2,24.
18. Ezt mondja az Úr Isten: az elsõ hónapban,
a hónap elsején végy egy fiatal,
hibátlan bikát és tisztítsd meg a szenthelyet.
Luk. 16,16. 1Pét. 3,18.
19. És vegyen a pap a bûnért való áldozat
vérébõl, és hintse a ház ajtófélfáira és
az oltár bekerítésének négy szegletére és
a belsõ pitvar kapufélfáira.
20. És így cselekedjél a hónap hetedik
napján a tudatlanságból vétkezõért és a
vigyázatlanságért, és így tisztítsátok meg
a házat. 3Móz. 4,27.
851
21. Az elsõ hónapban, a hónap tizennegyedik
napján legyen a ti páskátok; a hét
napos ünnepen kovásztalan kenyeret
egyetek. 2Móz. 12,18.
3Móz. 23,5. 6. 4Móz. 9,2. 3. 5Móz. 16,1.
22. És a fejedelemazon a napon áldozzék
õmagáért és a föld egész népéért egy bikával,
bûnért való áldozatul. 3Móz. 4,14.
Mát. 20,28. 1Pét. 2,24.
23. És az ünnep hét napján tegyen egészen
égõáldozatot azÚrnak hét bikával és
hét kossal, épekkel, naponként hét napon
át, és bûnért való áldozatot egy kecskebakkal
naponként;
3Móz. 23,8. 4Móz. 28,15. 29,5.
24. És ételáldozatul tegyen egy éfát a
bika mellé és egy éfát a kos mellé, és az
olajból egy hínt az éfához.
25. A hetedik hónapban, a hónap tizenötödik
napján, az ünnepen hasonlóképen
cselekedjék hét napon át: a bûnért való
áldozattal, az egészen égõáldozattal, az
ételáldozattal és az olajjal. 3Móz. 23,33.
A fejedelem áldozatai
46 Eztmondja az Úr Isten: A belsõ pitvar
kapuja,melykeletrenéz,zárvalegyena
dologtevõhatnapon,szombatnaponpedignyissákki,
ésújholdnapjánisnyissákki.Zsid. 4,9.
10. 2. És a fejedelem jöjjön be a kapu tornácának
útján kívülrõl, és álljon a kapu félfája
mellé, ésmikor a papokmegáldozzák az õ
égõáldozatát és hálaadóáldozatait, õ leborulva
imádkozzék a kapu küszöbén, azután
menjen ki, a kaput pedig ne zárják be
estvéig. Mát. 25,10.
3. És leborulva imádkozzék az ország
népe ugyanannak a kapunak bejáratánál a
szombatokon és az újholdnak napjain az
Úr elõtt. Zsolt. 100,4. Luk. 1,10.
4. Az égõáldozat pedig, melyet a fejedelem
vigyen az Úrnak szombatnapon, hat
ép bárány és egy ép kos legyen;
4Móz. 28,5. 9. 12.
5. És az ételáldozat: egy éfa a kos mellé;
és a bárányok mellé ételáldozatul, amit
keze adhat, s az olajból egy hín az éfához.
6. Az újhold napján pedig egy ép, fiatal
bika és hat bárány és egy kos, mind épek
legyenek.
7. És a bikamellé egy éfát és a kosmellé
egy éfát tegyen ételáldozatul; és a bárányok
mellé azt, ami kezétõl telik, s az olajból
egy hínt az éfához.
8. És mikor bemegy a fejedelem, a kapu
tornácának útján menjen be, és ezen az
úton menjen ki.
9.Mikor pedig a föld népe megyen be
az Úr eleibe az ünnepeken, aki az északi
kapu útjánment be, hogy leborulva imádkozzék,
a déli kapu útján menjen ki; aki
pedig a déli kapu útján ment be, az az
északi kapu útján menjen ki; ne térjen
vissza azon kapu útjához, amelyen bement,
hanem az annak ellenében valón
menjen ki. 2Móz. 23,14--17.
5Móz. 16,16. Zsolt. 84,7.Mik. 6,6.
10. A fejedelem pedig, mikor bemennek,
közöttük menjen be, és mikor kimennek,
együtt menjen ki velük.
11. És az ünnepeken és a szent egybegyûléseken
legyen az ételáldozat egy éfa
egy bikamellé és egy éfa a kosmellé, és a
bárányokmellé, amit keze adhat, s az olajból
egy hín az éfához.
12. Továbbá, mikor a fejedelem szabad
akaratból tesz égõáldozatot, vagy hálaadó
áldozatokat, szabad akaratból az Úrnak,
nyissák ki néki a kaput, mely napkeletre
néz, és õ vigye égõáldozatát és hálaadó
áldozatait, mint ahogy szombatnapon
szokta tenni, és azutánmenjen ki, és zárják
be a kaput kimenése után. rész 44,1–3.
Mát. 20,28. Ján. 10,18. Gal. 2,20. Tit. 2,14.
13. És egy esztendõs ép bárányt áldozz
égõáldozatul naponként azÚrnak;minden
reggel áldozz azzal.
2Móz. 29,38. 4Móz. 28,3. Zsolt. 55,17. 92,2.
14. És ételáldozatot tégy hozzá minden
reggel: egy hatodrész éfát, és az olajból a
hín harmadrészét a lisztmegnedvesítésére,
ételáldozatul azÚrnak; örökre állandó rendelések
ezek.
15.Hozzátok azért a bárányt és az ételáldozatot
és az olajat minden reggel állandó
égõáldozatul.
A fejedelem birtokának öröklési rendje
16. Ezt mondja az Úr Isten: Ha a fejedelem
ajándékot ad valamelyik fiának a
EZÉKIEL KÖNYVE 45. 46.
852 EZÉKIEL KÖNYVE 46. 47.
maga örökségébõl, az az õ fiaié legyen
tulajdonul örökségképpen.
17.De ha örökségébõl valamelyik szolgájának
ad ajándékot, az a szabadság esztendejéig
lesz azé, azután visszaszáll a fejedelemre;
csak az õ öröksége lesz az õ fiaié.
3Móz. 25,10.
18. És a fejedelem el ne vegyen a nép
örökségébõl, hogy nyomorgatással kivesse
õket tulajdonukból; amaga tulajdonából
adjon örökséget fiainak, hogy az én népem
közül senki el ne széledjen amaga tulajdonából.
Zsolt. 78,72.
Az áldozati konyhák
19. És bevitt engem ahhoz a bejárathoz,
mely a kapu mellett oldalaslag volt, a kamarákhoz,
a papok szenthelyéhez, melyek
északra néznek, és ímé, ott egy hely volt
leghátul nyugatra.
20. És monda nékem: Ez a hely, ahol a
papok fõzzék a vétekért és a bûnért való
áldozatot, és ahol süssék az ételáldozatot,
hogy ne kelljen kivinniük a külsõ pitvarba
a nép megszentelésére. 2Krón. 35,13.
21. És kivitt engem a külsõ pitvarba, és
elhordoza engem a pitvar négy szegletén,
és ímé, a pitvarmindegyik szegletében egyegy
pitvar volt.
22. A pitvarnak négy szegletében zárt
pitvarok voltak, negyven sing hosszúságúak
és harminc sing szélesek; egy mértéke
volt a négy szegleten való pitvaroknak.
23. És falazások voltak bennük köröskörül
mind a négy körül, és a falazások alatt
konyhák voltak csinálva köröskörül.
24. És monda nékem: Ez a fõzõház, ahol
fõzzék a háznak szolgái a nép véresáldozatát.
Róm. 12,1. 15,16. Zsid. 13,16.
A templomból forrás fakad
47 És visszatéríte engem a ház ajtajához,
és ímé, víz jön vala ki a ház
küszöbe alól napkelet felé, mert a ház
eleje kelet felé volt, és a víz aláfoly vala a
ház jobb oldala alól az oltártól délre.
Zsolt. 46,4. Ésa. 30,25. 55,1.
Jóel 3,18. Zak. 13,1. 14,8. Jel. 22,1.
2. És kivitt engem az északi kapu útján,
és elhordoza engem a kívül való úton a
külsõ kapuhoz, mely napkeletre néz, és
ímé, a víz ott forr vala ki a jobb oldal alól.
3.Mikor kiméne az a férfiú napkelet felé,
mérõzsinórral a kezében, mére ezer singet;
és átvitt engema vízen, a víz bokáig ér
vala. Zak. 2,1. Jel. 11,1.
4. Ésmére ismét ezret, és átvitt engema
vízen, a víz pedig térdig ér vala. És mére
ismét ezret és átvitt engem s a víz derékig
ér vala.
5. És mére még ezret, s volt olyan folyó,
hogy át nem meheték rajta, mert magas
volt a víz, megúszni való víz, folyó, mely
meg nem lábolható.
6. És monda nékem: Láttad-é, embernek
fia? És visszavezete engem a folyó
partján.
7. És mikor visszatértem, ímé, a folyó
partján igen sok fa volt mindkét felõl.
Zsolt. 1,3. 92,12. Ésa. 41,19. Jel. 22,2.
8. És mondá nékem: Ez a víz a keleti
tájékra folyik ki, és a lapácra megyen alá,
és a tengerbe megyen be, a tengerbe
szakad, és meggyógyul a víz.
Zak. 2,11.Mal. 1,11. Jel. 17,15.
9. És lészen, hogy minden élõ állat,
amely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen,
élni fog; és a halaknak nagy bõségük
lészen, mert ez a víz bement oda, és azok
meggyógyulnak, és él minden, valahova e
folyó bement. 1Kor. 15,45.
10. És lészen, hogy halászok állanak rajta
Éngeditõl Énegláimig: varsák kivetõ
helye lészen; nemük szerint lesznek benne
a halak,mint a nagy tenger halai, nagy
bõséggel. 4Móz. 34,6.Mát. 4,19. 13,47. 48.
11.Mocsarai és tócsái pedig nem
gyógyulnak meg, só helyei lesznek.
12. És a folyómellett,mind a két partján
mindenféle ennivaló gyümölcs fája növekedik
fel; leveleik el nem hervadnak és
gyümölcseik el nem fogynak; havonként
új meg új gyümölcsöt teremnek, mert
vizük onnét a szenthelybõl foly ki; és
gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra
valók. Ésa. 61,3. Jel. 2,7. 22,2.
Az új ország határai
13. És monda az Úr Isten: Ez a határ,
amely szerint örökségül osszátok elmaga853
tok közt a földet Izrael tizenkét törzsöke
szerint, Józsefnek két örökséget.
1Móz. 48,5. 1Krón. 5,1.
14. És vegyétek azt örökségül mindnyájan
egyenlõen, mivelhogy fölemeltem
kezemet, hogy atyáitoknak adomazt, tehát
essék néktek az a föld örökségül.
1Móz. 12,7. 13,15. 15,7. 17,8. 26,3. 28,13.
15. És ez legyen a föld határa, észak felé
a nagy tengertõl, Hetlónon át Sedádnak
menve: 4Móz. 34,7. 8.
16. Hamát, Berótha, Szibraim, mely
Damaskus határa és Hamát határa közt
van, a középsõ Hásér, mely Havrán határán
van. 2Sám. 8,8. Ámós 6,2. 14.
17. Így legyen a határ a tengertõl Hacarénónig
Damaskus határán és azontúl
északra, és Hamát határán: ez az északi
oldal.
18. És a keleti oldalon: Havrán és
Damaskus és Gileád között és Izrael földje
között a Jordán legyen; ama határtól a
keleti tengerig mérjétek: ez a keleti oldal.
4Móz. 34,9.
19. És a déli oldalon dél felé: Támártól a
versengések vizéig Kádesben, azután a
folyó felé a nagy tengerig: ez a déli oldal
dél felé. rész 48,28.
4Móz. 20,13. 5Móz. 32,51. Zsolt. 81,7.
20. És a nyugati oldal: a nagy tenger, ama
határtól fogva addig, ahol egyenesen
Hamátba menni: ez a nyugati oldal.
21. És osszátok el ezt a földet magatok
közt Izrael nemzetségei szerint.
22. És legyen, hogy sorsvetéssel osszátok
el azt magatok közt és a jövevények
közt, akik közöttetek lakoznak, akik közöttetek
fiakat nemzettek, és úgy tartsátok
õket, mint aki ott született az Izrael fiai
között: veletek együtt sorsvetéssel legyen
örökségük Izrael nemzetségei között.
4Móz. 26,55. Ésa. 22,15--19.
Csel. 2,5. 11,18. 15,9. Róm. 10,12. Gal. 3,28.
Ef. 2,12--14. 3,6. Kol. 3,11. Jel. 7,9. 10.
23. És úgy legyen, hogy amely nemzetséggel
lakozik a jövevény, ott adjátok ki az
õ örökségét. Ezt mondja az Úr Isten.
Az ország felosztása
48 Ezek a nemzetségek nevei: az északi
határon a Hetlóntól Hamáthig
vezetõ útmenténHacar-énonigDamaskus
határán, észak felé, Hamát mentén, és
pedig legyen az övé a keleti és nyugati
oldal: Dán, egy rész; Józs. 19,40--48.
2. És Dán határa mellett a keleti oldaltól
a nyugati oldalig: Áser, egy rész;
3. És Áser határa mellett a keleti oldaltól
a nyugati oldalig: Nafthali, egy rész;
4. És Nafthali határa mellett a keleti
oldaltól a nyugati oldalig: Manasse, egy
rész; Józs. 13,29--31.
5. És Manasse határa mellett a keleti
oldaltól a nyugati oldalig: Efraim, egy rész;
Józs. 16,5--10. 17,8--10.
6. És Efraimhatáramellett a keleti oldaltól
a nyugati oldalig: Rúben, egy rész;
7. És Rúben határa mellett a keleti oldaltól
a nyugati oldalig: Júda, egy rész;
8. És Júda határamellett a keleti oldaltól
a nyugati oldalig legyen a szent áldozat,
melyet az Úrnak szenteltek: huszonötezer
sing széles és olyan hosszú, mint egy-egy
rész a keleti oldaltól a nyugati oldalig; és a
szenthely annak közepette legyen;
Ésa. 12,6. 33,20--22.
9. A szent áldozat,melyet az Úrnak szenteltek,
huszonötezer sing hosszú és tízezer
sing széles legyen;
10. És ezeké legyen ez a szent áldozat: a
papoké északra huszonötezer sing és
nyugatra tízezer sing szélesség és keletre
tízezer sing szélesség és délre huszonötezer
sing hosszúság, és az Úr szenthelye
annak közepette legyen:
11. A papoké, akik megszenteltettek a
Sádók fiai közül, akik szolgálatomban foglalatosak
voltak, akik nem tévelyedtek el,
mikor Izrael fiai eltévelyedtek, mint ahogy
eltévelyedtek a léviták.
12.Övék legyen ez, mint egy áldozati
rész a föld áldozatából, mint igen szentséges,
a léviták határán. 1Kor. 9,14.
13. A lévitáké pedig legyen a papok határa
mentén huszonötezer sing hosszúság
és tízezer szélesség; az egész hosszúság
legyen huszonötezer és a szélesség tízezer.
14. És semmit abból el ne adjanak, se el
ne cseréljék, semásra át ne szálljon a földnek
e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett.
2Móz. 22,29. 3Móz. 27,10. 33.
EZÉKIEL KÖNYVE 47. 48.
854 EZÉKIEL KÖNYVE 48.
15. És az ötezer sing, mely a szélességben
megmaradt a huszonötezernek mentén,
közhely a város számára, mint lakóhely
és tágasság, és legyen a város annak
a közepében. 5Móz. 20,5. 6.
16. És ezek legyenek annak méretei: az
északi oldalon négyezerötszáz sing és a
déli oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon
négyezerötszáz és a nyugati oldalon
négyezerötszáz. Jel. 21,16.
17. És a város alatt legyen tágasság észak
felé kétszázötven sing és dél felé kétszázötven
és keletre kétszázötven és nyugatra
kétszázötven.
18. Ami pedig megmaradt a hosszaságban
a szent áldozatmentén, tízezer keletre
és tízezer nyugatra, az ottmaradjon a szent
áldozatmentén, és legyen annak termése a
város szántóvetõinek eledele.
19. És aki szántóvetõ a városban, mûvelje
azt Izraelnek minden nemzetségébõl.
Jel. 7,5.
20. Az egész huszonötezer sing szent
áldozatot huszonötezer sing négyszögben
adjátok szent ajándékul a város tulajdonával
együtt. 4Móz. 24,5. Ésa. 33,20. Jel. 21,16.
21. Ami pedig megmaradt, a fejedelemé
lészen; a szent áldozatnak és a város
tulajdonának mind a két oldalán, szemben
a huszonötezer sing szent áldozattal
a keleti határig és nyugat felé szemben a
huszonötezer singgel egészen a nyugati
határig lészen, a kiosztott részekmentén,
a fejedelemé; és legyen a szent áldozat és
a ház szenthelye annak közepette.
Józs. 18,1. Ésa. 2,2. 11,10. 60,7.
Hós. 1,11. Agg. 2,7. 9. Mát. 11,28.
Ján. 12,32. Róm. 15,9. 12. Jel. 2,1. 21,3. 22,3.
22. És a léviták tulajdonától és a város
tulajdonától fogva, mely közepében van
annak, ami a fejedelemé, a Júda határa és
Benjámin határa között a fejedelemé legyen.
23. És a többi nemzetségek: a keleti
oldaltól a nyugati oldalig: Benjámin, egy
rész.
24. És Benjámin határán a keleti oldaltól
a nyugati oldalig: Simeon, egy rész.
25. És Simeon határán a keleti oldaltól a
nyugati oldalig: Issakhár, egy rész.
26. És Issakhár határán a keleti oldaltól
a nyugati oldalig: Zebulon, egy rész.
27. És Zebulon határán a keleti oldaltól
a nyugati oldalig: Gád, egy rész.
28. ÉsGád határán a déli oldalon dél felé,
legyen a határ Támártól a versengések
vizéigKádesben, a patak felé a nagy tengerig.
rész 47,19. 4Móz. 20,1.
Józs. 15,47. 2Krón. 20,2. Zsolt. 106,32.
29.Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül
elosszatok Izrael nemzetségei közt, és
ezek azoknak részei, eztmondja azÚr Isten.
A szent város
terjedelme és kapuinak nevei
30. És ezek a város külsõ részei: az északi
oldalon négyezerötszáz sing mérték.
31. És a város kapui, Izrael nemzetségeinek
nevei szerint, három kapu északra:
Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi
kapuja egy. Ésa. 60,8. Jel. 21,12.
32. És a keleti oldalon négyezerötszáz
sing és három kapu: József kapuja egy,
Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.
33. És a déli oldalon is négyezerötszáz
singmérték és háromkapu: Simeon kapuja
egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja
egy.
34. A nyugati oldalon négyezerötszáz
sing háromkapuval: Gád kapuja egy, Áser
kapuja egy, Nafthali kapuja egy:
35. Köröskörül tizennyolcezer sing; és a
város neve ama naptól fogva: Ott lakik
az Úr! Zsolt. 72,8. 98,3. Ésa. 2,2. 49,19. Jer. 33,16.
Jóel 3,21.Mal. 1,11. Ef. 2,22. Jel. 21,3. 22,3.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 33
Tegnapi: 184
Heti: 33
Havi: 3 877
Össz.: 872 012

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 78.Ezékiel próféta könyve 40-48.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »