Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

Dániel álomlátása
a négy világbirodalomról
7 Belsazárnak, a babiloni királynak
elsõ esztendejében álmot láta Dániel
és fejének látásait az õ ágyában. Az álmot
akkor följegyzé; a dolog velejét elmondá.
2. Szóla Dániel, és monda: Látám az én
látásomban éjszaka, s ímé, az égnek négy
szele háborút támaszta a nagy tengeren;
3. És négy nagy állat jöve fel a tengerbõl,
egyik különbözõ a másiktól. Jel. 13,1.
4. Az elsõ olyan,mint az oroszlán, és sas
szárnyai voltak. Nézém, míg szárnyai kitépettek,
és felemelteték a földrõl, ésmint
valami ember, lábra állíttaték és emberi
szív adaték néki.
5Móz. 28,49. Jer. 4,7. 13. Ezék. 17,3. Hab. 1,8.
5. És ímé, más állat, a második, hasonló
a medvéhez, és kele egyik oldalára, és
három oldalborda volt szájában fogai
között, és így szólának néki: Kelj fel és
egyél sok húst!
6. Ezután látám, és ímé, egy másik,
olyan mint a párduc, és négy madárszárnya
volt a hátán; és négy feje volt az állatnak,
és hatalom adaték néki.
7. Ezek után látám éjszakai látásokban,
és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú
és rendkívül erõs; nagy vasfogai voltak,
falt és zúzott és a maradékot lábaival
összetaposta, és ez különbözék mindazoktól
az állatoktól, amelyek elõtte voltak,
és tíz szarva volt néki. Jel. 12,3. 13,1.
8.Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé,
másik kicsiny szarv növekedék ki azok
között, és három az elébbi szarvak közül
kiszakasztaték õelõtte, és ímé, emberszemekhez
hasonló szemek voltak ebben
a szarvban, és nagyokat szóló száj.
9. Nézém, míg királyiszékek tétetének,
és az Öregkorú leüle, ruhája hófehér, és
fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke
tüzes láng, ennek kerekei égõ tûz;
Zsolt. 90,2. Ezék. 1,15. 1Kor. 15,24. Jel. 1,14. 20,4.
10. Tûzfolyam foly és jön vala ki az Õ
színe felõl; ezerszer ezren szolgálának
néki, és tízezerszer tízezren állának
elõtte; ítélõk ülének le, és könyvek nyittatának
meg. 1Kir. 22,19. Zsolt. 68,17. Jel. 5,11--14.
11. Nézém akkor a nagyzó beszédek
hangja miatt, amelyeket a szarv szóla; nézém,
mígmegöleték az az állat, és az õ teste
elvesze, és tûzbe vettetékmegégetésre.
12. A többi állatoktól is elvéteték az õ
hatalmuk; de ideig-óráig tartó élet adaték
nékik.
13. Látám éjszakai látásokban, és ímé
az égnek felhõiben mint valami Emberfia
jöve; és méne az Öregkorúhoz, és
eleibe vitték Õt.Ezék. 1,26.Mát. 24,30. Jel. 1,7. 14,14.
14. És ada néki hatalmat, dicsõséget és
királyságot, és minden nép, nemzet és
nyelv néki szolgála; az Õ hatalma örökkévaló
hatalom, amely el nem múlik, és az
Õ királysága meg nem rontatik. Zsolt. 2,6.
Mát. 11,27. Ján. 3,35. Zsid. 12,28. Jel. 1,6.11,15.
15.Megrendülék én, Dániel, az én szellememben
ezek miatt, és fejem látásai
megháborítának engem. 1Kor. 15,27. Ef. 1,22.
16. Odamenék egyhez az ott állók közül,
és bizonyosat kérék tõle mindezek felõl,
és szóla nékem, és e dolognak értelmét
tudatá velem: Mik. 4,7.Mát. 28,18. Fil. 2,9--11.
DÁNIEL KÖNYVE 7. 8. 865
17. Ezek a nagy állatok,mik négyen voltak,
négy király, akik támadnak e földön.
18. De a Magasságos szentjei veszik
majd a királyságot, és bírják a királyságot
örökké és örökkön örökké. Zsolt. 149,5--9.
Ésa. 60,12. Róm. 8,17. 2Tim. 2,11. 1Pét. 2,9.
19. Akkor bizonyosat kívánék tudni a
negyedik állat felõl, amely különbözék
mindamazoktól, és rendkívül rettenetes
volt; vasfogai és érckörmei voltak, falt és
zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta.
Jel. 2,26. 20,4. 22,5.
20. A tíz szarv felõl is, amelyek a fején
voltak, és afelõl, amely utóbb növekedék
és három esék ki elõle; és ennek a szarvnak
szemei voltak és nagyokat szóló szája;
termete is nagyobb a társaiénál.
21. Látám, hogy ez a szarv hadakozék
a szentek ellen, és legyõzé õket. Jel. 11,7.
22.Mígnem eljöve az Öregkorú, és az
ítélet adaték a Magasságos szentjeinek;
és az idõ eljöve, és birtokba vették a királyságot
a szentek. 2Thess. 2,8. Jel. 1,6. 20,4.
23. Így szóla: A negyedik állat negyedik
ország lesz e földön, amely különb lesz
minden országnál, és megeszi az egész
földet, és eltapodja és szétzúzza azt.
24. A tíz szarv pedig ez: Ebbõl az országból
tíz király támad, és más támad
utánuk, és az különb lesz mint az elõbbiek,
és háromkirályt fogmegalázni. Jel. 17,12.
25. És sokat szól a Felséges ellen és a
Magasságos szentjeit pusztítja, és véli,
hogy megváltoztatja az idõket és a törvényt;
és az õ kezébe adatnak ideig, idõkig
és fél idõig. Ésa. 37,23. Jel. 12,14. 13,7.
26. De ítélõk ülnek és az õ hatalmát elveszik,
hogy kiírtassék és végleg elveszszen.
27. A birodalom pedig és a hatalom
és az egész ég alatt lévõ országok nagysága
átadatik a Magasságos szentjei
népének; az Õ királysága örökkévaló
királyság, és minden hatalmasság néki
szolgál és engedelmeskedik.
Ésa. 60,12. Luk. 1,33. Jel. 11,15.
28. Itt vége lett a beszédnek. Engem,
Dánielt pedig az én gondolataim igen
megrettentének és az én ábrázatomelváltozék
rajtam; de e beszédet megtartám
szívemben. Luk. 2,19.
Dániel második látomása
8 Belsazár király uralkodásának harmadik
esztendejében látomás jelenékmeg
nékem,Dánielnek, annak utána,
amely elõször jelent meg nékem.
2. És láték látomásban; és mikor láték,
Susán várában voltam, amely Elám tartományában
van; és láték látomásban, és
ímé az Ulai folyam mellett valék.
1Móz. 10,22. Neh. 1,1.
3. És felemelémszemeimet és látám, és
ímé egy kos állt a folyamelõtt, és két szarva
volt; és az a két szarv magas volt, de
egyik a másiknál magasabb, és a magasabb
késõbb növekedék.
4. Látámazt a kost szarvaival öklelkezni
napnyugat, észak és dél felé; és semmi
állat sem állhata meg elõtte, és senki sem
szabadíthata meg kezébõl, és tetszése
szerint cselekedék, és naggyá lett.
5. És míg én szemlélém, ímé, egy kecskebak
jöve napnyugat felõl az egész föld
színére, és nem is illeté a földet; és ennek
a baknak tekintélyes szarva volt az õ
szemei között.
6. Ésméne a kétszarvú koshoz, amelyet
láték állani a folyam elõtt; és feléje futa
erejének indulatában.
7. És látáma koshoz érni; és néki dühödött
és leüté a kost, és letöré két szarvát,
és nem volt erõ a kosban megállani elõtte,
és leüté a földre ésmegtapodá, és nem
volt a kosnak senkije, aki õt megmentse
annak kezébõl.
8. A kecskebak pedig igen naggyá lett;
de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy
szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv
növe az égnek négy szele felé.
9. És azok közül egybõl egy kis szarv
támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre
és a kívánatos föld felé.
Zsolt. 48,2. 1Kor. 15,24. Jel. 20,4.
10. És megnöve mind az ég seregéig;
és a földre vete némelyeket ama seregbõl
és a csillagokból, és azokat megtapodá.
11. És a seregnek Fejedelméig növekedék,
és elvette tõle a mindennapi áldozatot,
és elhányattaték az Õ szentségének
helye.
2Móz. 29,38. 4Móz. 28,3. Józs. 5,14. Jer. 48,26.
866 DÁNIEL KÖNYVE 8. 9.
12. És sereg rendeltetett a mindennapi
áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti
az igazságot, és cselekszik, és jószerencséje
van. Ésa. 59,14.
13. És hallék egy szentet szólni; ésmonda
egyik szent annak, aki szól vala: Meddig
tart e látomás a mindennapi áldozat
és a pusztító vétek felõl? S a szent hely és
a sereg meddig tapostatik? 1Pét. 1,12.
14. És monda nékem: Kétezer és háromszáz
estéig és reggelig, azután a
szenthelyet megtisztítják és helyreállítják.
rész 9,26.
A látomás értelme
15. És lõn, hogymikor én,Dániel, látám
e látomást és keresém az értelmét: ímé
elõmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak.
Ezék. 1,26. 1Pét. 1,10.
16. És emberi szót hallék az Ulai közén;
kiálta pedig és monda: Gábriel, értesd
meg azzal a látást! rész 9,21. Luk. 1,19.
17. És odajöve, ahol én állék, és amint
jöve, megrettenék és orcámra esém, és
monda nékem: Értsdmeg, embernek fia!
Mert az utolsó idõre szól ez a látomás.
18. És mikor szóla velem, ájultan esém
orcámmal a földre; de megillete engem
és helyemre állíta;
19. És monda: Ímé, én megmondom
néked, mi lesz a haragnak végén. Mert a
végsõ idõre szól.
20. Az a kétszarvú kos, melyet láttál,
Médiának és Perzsiának királya.
21. A szõrös kecskebak Görögország
királya, a nagy szarv pedig, amely szemei
között volt, az az elsõ király.
22. Hogy pedig az letöretteték, és négy
álla helyébe: négy ország támad abból a
nemzetbõl, de nem annak erejével.
23. És ezek országai után, mikor elfogynak
a gonoszok, támad egy kemény orcájú,
ravaszságokhoz értõ király. 5Móz. 28,50.
24. És annak nagy ereje lesz, noha nem
a maga ereje által, és csodálatosképpen
pusztít és jószerencsével halad és cselekszik,
és elpusztítja az erõseket és a szenteknek
népét. Jel. 17,13.
25. És a maga eszén jár, és szerencsés
lesz az álnokság az õ kezében, és szívében
felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat;
sõt a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad,
de kéz nélkül rontatik meg. Jel. 19,19.
26. És az estérõl és reggelrõl való látomás,
amely megmondatott, igazság; te
azonban pecsételd be a látomást, mert
sok napra való. Ezék. 12,27. Jel. 22,10.
27. És én, Dániel, elájulék és beteg valék
néhány napig, de felkelék és a király
dolgát végezém; és álmélkodám ezen a
látáson, és senki sem értette. rész 2,48.
Dániel imája Izrael népéért
9 Dáriusnak, az Asvérus fiának elsõ
esztendejében, aki a médiabeliek
nemzetségébõl volt, aki királlyá tétetett
a káldeusok országán;
2. Uralkodásának elsõ esztendejében
én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben
az esztendõk számát, amelyrõl az Úr Igéje
lõn Jeremiás prófétához, hogy hetven
esztendõnek kell eltelni Jeruzsálemomladékain.
2Krón. 36,21. Jer. 25,11. 29,10.
3. És orcámat az Úr Istenhez emelém,
hogy keressem Õt imádsággal, könyörgéssel,
böjtöléssel, zsákban és hamuban.
4. És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez,
és vallást tevék, és mondám:
Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes
Isten, aki megtartja a szövetséget és a
kegyességet azoknak, akik Õt szeretik
és teljesítik az Õ parancsolatait.
5. Vétkeztünk és gonoszságot mûveltünk,
hitetlenül cselekedtünk és pártot
ütöttünk ellened, és eltávoztunk a Te parancsolataidtól
és ítéleteidtõl. 5Móz. 23,5.
Zsolt. 106,6. Jer. 31,30. 33. Ezék. 18,19--22.
6. És nem hallgatánk a Te szolgáidra,
a prófétákra, akik a Te nevedben szóltak
a mi királyainknak, fejedelmeinknek,
atyáinknak és az ország egész népének.
2Krón. 36,15. 16. Jer. 44,9--21.
7. Tiéd Uram az igazság, miénk pedig
orcánk pirulása, amint ez ma van Júda
férfiain, Jeruzsálem lakosain és az egész
Izraelen, a közel és távol valókon, mindama
földeken, amelyekre kivetetted õket
az õ gonoszságuk miatt, amellyel vétkeztek
ellened. Ezsdr. 9,15.
Neh. 9,33. Zsolt. 51,4. 119,137. Jer. 12,1.
DÁNIEL KÖNYVE 9. 867
8.Miénk, oh Uram, orcánk pirulása, a
mi királyainké, fejedelmeinké és atyáinké,
akik vétkeztünk ellened.
9. A mi Urunké, Istenünké az irgalmasság
és a bocsánat, mert pártot ütöttünk
ellene; Neh. 9,17. Zsolt. 130,4. 7.
10. És nem hallgattunk az Úrnak, a mi
Istenünknek szavára, hogy járjunk az Õ
törvényeiben, amelyeket elõnkbe adott,
az Õ szolgái, a próféták által.
11. És az egész Izrael áthágta a Te törvényedet,
és elhajlottak, hogy ne hallgassanak
a Te szódra. Ezért reánk szakad az
átok és eskü, amely meg van írvaMózesnek,
az Isten szolgájának törvényében;
mert vétkeztünk ellene!
5Móz. 27,15–26. Ésa. 1,5. 6. Jer. 8,10.
12. És teljesíté az Õ szavait, amelyeket
szóla ellenünk és a mi bíráink ellen, akik
minket ítéltek, hogy nagy veszedelmet
hoz reánk; mert nem történt olyan az
egész ég alatt, amilyen történt Jeruzsálemben.
JerSir. 2,17.Mát. 5,18.
13. Amint írva van a Mózes törvényében,
az a veszedelem mind reánk jöve!
És az Úrnak, ami Istenünknek színe elõtt
nem esedeztünk, hogy megtértünk volna
a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna
a Te igazságodra.
14. Azért készen tartotta az Úr a veszedelmet,
és azt reánk hozá: mert igaz az
Úr, a mi Istenünk minden cselekedetében,
melyeket cselekszik; mert nem
hallgattunk az Õ szavára.
15.Most azért, oh mi Urunk, Istenünk!
Aki kihoztad a Te népedet Egyiptomföldjébõl
hatalmas kézzel, és nevet szereztél
magadnak, mint ma is van: vétkeztünk,
gonoszul cselekedtünk!
16. Uram, a Te igazságod teljessége szerint
forduljon el, kérlek, a Te haragod és
búsulásod a Te városodtól, Jeruzsálemtõl,
a Te szentséges hegyedtõl, mert a mi
bûneinkért és ami atyáink hamisságaiért
gyalázatára van Jeruzsálemés a Te néped
mindeneknek mi körülöttünk.
Ésa. 43,25. 26. Jer. 50,20.
17. És most hallgasd meg, oh Istenünk,
a Te szolgádnak könyörgését és
esedezéseit, és világosítsdmeg az Úrért
a Te orcádat a Te szent helyeden, amely
elpusztíttatott. Ján. 16,24.
18. Hajtsad, én Istenem, a Te füledet
hozzánk és hallgass meg; nyisd meg
szemeidet és tekintsd meg a mi pusztulásunkat
és a várost, amely a Te nevedrõl
neveztetik; mert nem a mi igazságunkban,
hanem a Te nagy irgalmasságodban
bízva terjesztjük elõdbe a mi
esedezéseinket. Zsolt. 103,3. Ésa. 37,17.
19. Uram, hallgass meg! Uram, légy
kegyelmes! Uram, légy figyelmetes, és
cselekeddmeg, ne késedelmezz tennen
magadért, oh én Istenem; mert a Te
nevedrõl neveztetik a Te városod és a
Te néped.
Isteni kijelentés a hetven hétrõl
20. És még szólék és imádkozám, és
vallást tettem az én bûnömrõl, és az én
népemnek, az Izraelnek bûnérõl; és esedezésemet
az Úr elé, az én Istenem elé
terjesztémaz én Istenemnek szent hegyéért.
Ésa. 43,25. 26. Csel. 5,31. 26,18. 1Ján. 1,9.
21. És még az imádságot mondom vala,
mikor ama férfiú, Gábriel, akit elébb a
látomásban láttam, sebességgel repülvén,
megillete engem az esti áldozat idején.
22. És értésemre adta, és szólt nékem
és monda: Dániel, most jöttem ki, hogy
értelemre tanítsalak.
23. A te esedezésed kezdetén egy szózat
támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem;
mert te kedves vagy: vedd
eszedbe azért a szózatot, és értsd meg
a látomást! Mát. 24,15. 1Ján. 5,14. 15.
24. Hetven hét szabatott a te népedre
és szent városodra, hogy vége szakadjon
a gonoszságnak és bepecsételtessék a
bûn, és hogy eltöröltessék a hamisság
és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék
a látomás és a próféták, és
felkenettessék a szentek Szentje.
Ésa. 53,10. Jel. 14,6.
25. Tudd meg azért és vedd eszedbe:
A Jeruzsálem újraépíttetése felõl való
szózat keletkezésétõl a Messiás-fejedelemig
hét hét és hatvankét hét van és újra
megépíttetnek az utcák és a kerítések,
mégpedig viszontagságos idõkben.
Neh. 2,11. Ésa. 55,4. Ján. 1,41. 4,25.
868 DÁNIEL KÖNYVE 9. 10.
26. A hatvankét hétmúlva pedig kiirtatik
aMessiás és senkije semlesz. És a várost
és a szenthelyet elpusztítja a következõ
fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön
által, és végig tart a háború, elhatároztatott
a pusztulás. Ésa. 53,8.Mát. 22,7. 24,2.
Luk. 23,46. 24,26. Ján. 19,30. Csel. 8,32. 1Pét. 2,21.
27. És egy héten át sokakkal megerõsíti
a szövetséget, de a hét felén véget vet a
véresáldozatnak és az ételáldozatnak, és
utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az
enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra
szakad. Ésa. 42,6.Mát. 24,15.
Dánielhez mennyei követ jön
10 Círusnak, Perzsia királyának harmadik
esztendejében egy Ige jelenteték
Dánielnek, aki Baltazárnak nevezteték;
igaz az Ige és nagy bajról való;
és figyele az Igére és megérté a látomást.
2. Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam
három egész hétig.
3. Kívánatos étket nem ettem, hús és
bor nemment az én számba, és soha sem
kentem meg magamat, míg el nem telék
az egész három hét.
4. És az elsõ hónapnak huszonnegyedik
napján, ímé én a nagy folyóvíznek, azaz
a Hiddekelnek partján valék.
5. És felemelém szemeimet, és látám,
és ímé: egy férfiú, gyolcsba öltözve, és
dereka ufázi arannyal övezve. Jel. 1,13.
6. És teste olyan mint a társiskõ, és
orcája olyan mint a villám, és szemei
olyanok mint az égõ szövétnekek, karjai
és lábatája mint az izzó ércnek színe, és
az õ beszédének szava olyan,mint a sokaság
zúgása. Jel. 1,14. 15. 2,18. 19,12.
7. És egyedül én, Dániel láttam e látomást,
a férfiak pedig, akik velem voltak,
nem látták a látomást; hanem nagy rettenés
szálla reájuk, és elfutának, hogy elrejtõzzenek.
8. És én egyedül hagyattam, és látám
ezt a nagy látomást, és semmi erõ sem
maradt bennem, és orcám eltorzult, és
odalett minden erõm. Mát. 17,1. 2. 6.
9. És hallám az õ beszédének szavát; és
mikor hallám az õ beszédének szavát, én
ájultan orcámra esém, éspedig orcámmal
a földre. Én. 5,2.
10. És ímé, egy kéz illete engem, és felsegített
térdeimre és tenyereimre;
11. És monda nékem: Dániel, kedves
férfiú! Értsd meg a beszédeket, amelyeket
én szólok néked, és állj helyedre,
mert most tehozzád küldettem! És mikor
e szót szólá velem, felállék reszketve.
12. És monda nékem: Ne félj Dániel,
mert az elsõ naptól fogva, hogy szívedet
adtad megértésre és sanyargatásra a te
Istened elõtt, meghallgattattak a te beszédeid,
és én a te beszédeid miatt jöttem.
Luk. 2,10. Csel. 10,4. Jel. 1,17.
13. De Perzsiának fejedelme ellenem
állott huszonegy napig, és ímé Mihály,
egyike az elõkelõ fejedelmeknek, eljöve
segítségemre, és én ottmaradék a perzsa
királyoknál; Júd. 9. Jel. 12,7. 8.
14. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam,
ami a te népedre az utolsó idõkben következik:
mert a látomás azokra a napokra
szól. rész 2,28. 9,24–27.
15. S mikor ilyen szavakkal szólt velem,
orcámmal a földre esémésmegnémulék.
16. És ímé, olyan valaki, mint egy emberfia,
megilleté ajkaimat ésmegnyitáma
számat és szólék és mondám annak, aki
elõttem álla: Uram, a látomás miatt reám
fordulának az én fájdalmaim, annyira,
hogy semmi erõm nincsen. Ésa. 6,7. Jer. 1,9.
17. És mi módon szólhat ezzel az én
urammal ennek az én uramnak szolgája?
Hiszen bennem attól fogva nem álla meg
az erõ, és lélegzet sem marada bennem.
18. És ismét illete engem az emberhez
hasonló, és megerõsíte engem.
19. Ésmonda: Ne félj, te kedves férfiú;
békesség néked, légy erõs és bizony
erõs! És mikor szóla velem, megerõsödém,
és mondék: Szóljon az én uram,
mert megerõsítél engem. Ésa. 41,10. 43,1.
20. És monda: Tudod-é, miért jöttem
hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek
a perzsa fejedelem ellen; és ha én kimegyek,
ímé Görögország fejedelme jön
elõ! Ésa. 37,36. Csel. 12,23.
21. De megjelentem néked, ami fel van
jegyezve az igazság írásában; és senki sincsen,
aki énvelemtartana ezek ellenében,
hanem csakMihály, a ti fejedelmetek.
DÁNIEL KÖNYVE 11. 869
A perzsa birodalom vége,
Nagy Sándor uralma
11 Én is a méd Dáriusz elsõ esztendejében
mellette állék, hogy õt
támogassam és segítségére legyek.
rész 5,30. 31. 9,1.
2. És most igazságot jelentek néked:
Ímé, még három király támad Perzsiában,
és a negyedik meggazdagul nagy
gazdagsággal mindenki felett, és mikor
hatalomhoz jut az õ gazdagsága által,mindent
megmozdít Görögország ellen.
3. És támad egy erõs király és uralkodik
nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik.
rész 7,6. 8,5.
4. De alighogy támadt, elrontatik az õ
királysága és elosztatik az égnek négy
tája szerint, de nem száll az õ maradékira,
és nem az õ hatalma szerint, amellyel
õ uralkodott, mert szétszaggattatik az õ
birodalma, és másoknak adatik ezeken
kívül. rész 8,8. 22. Jer. 49,36. Zak. 2,6. Jel. 7,1.
Az utódállamok versengése
5. És elhatalmasodik a déli király, de
az õ vezérei közül is egyik, és ez hatalmat
vesz rajta és uralkodik, nagy uralkodás
lesz az õ uralkodása.
6. És esztendõk múlva szövetkeznek,
és a déli király leánya az északi királyhoz
megy, hogy békéltessen, de a kar erejét
meg nemtarthatja, és õ semállmeg, sem
az õ karja, hanem kiszolgáltatják õt és az
õ kísérõit és az õ nemzõjét és azt, aki õt
egy ideig gyámolította.
7. De támad helyébe az õ gyökerének
csemetéje közül, aki a had ellen jön majd,
és tör az északi király erõsségeire, és azokat
megszállja és beveszi.
8. És azoknak isteneit is bálványaikkal
és drága arany- és ezüstedényeikkel
együtt fogságba viszi Egyiptomba, és
néhány esztendeig erõsebb lesz, mint
az északi király.
9. Ez ugyan bemegy a déli király országába,
de visszatér az õ földjére.
10. De az õ fiai fegyverkeznek és sok
nagy sereget gyûjtenek, és hirtelen jön és
beözönlik, és átmegy és visszatér, és hadakoznak
mind az õ erõsségéig. Ésa. 8,8.
11. És felháborodik a déli király, és
kimegy és megütközik vele, az északi
királlyal, és az nagy sokaságot állít fel,
de ez a sokaság annak a kezébe adatik.
12. És amint a sokaság elfogatott: felfuvalkodik
annak szíve, és sok ezret letipor;
mégsem lesz hatalmas. Péld. 16,18.
13.Mert az északi király visszatér, és
az elõbbinél nagyobb sokaságot állít;
néhány esztendõ múlva nagy sereggel
és nagy készlettel jön bizony.
14. És azokban az idõkben sokan támadnak
a déli király ellen, a te néped
erõszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék
a látomást, de elhullanak.
15.Mert eljön észak királya, és töltést
emel és beveszi az erõsített várost; és
délnek seregei meg nem állnak, sem az
õ válogatott népe, és semmi erõ nem bír
ellene állni. Zsolt. 33,16. Jer. 6,6.
16. És az, aki reátört, a maga tetszése
szerint cselekszik, és senki sem lesz, aki
ellene álljon, és megállapodik a dicsõ földön,
és megsemmisül az az õ kezétõl.
Józs. 1,5.
17. Azután maga elé tûzi, hogy bemegy
az õ egész országának erejével, és békés
szándékot mutat, és leányasszonyt ad néki
feleségül, hogy megrontsa, de az nem
áll meg és nem tart vele. rész 9,26.
18. És fordítja orcáját a szigetekre, és
sokat elfoglal; de az õ gyalázatosságának
véget vet egy vezér, amellett, hogy megfizet
néki az õ gyalázatosságáért.
19. És fordítja orcáját a maga országának
erõsségeire, és meghanyatlik, elesik
és nem találtatik meg. Zsolt. 37,36.
20. Ennek helyébe jön az, aki adószedõt
jártat végig az ország dicsõ földjén, de
rövid idõn megrontatik, noha nem haraggal,
sem viadalban.
IV. Antiokhosz erõszakos uralma
21. És ennek helyébe egy utálatos áll,
akire nem teszik az ország ékességét;
hanem alattomban jön, és hízelkedéssel
jut az országhoz.
22. És a beözönlõ seregek elárasztatnak
az õ orcája elõtt ésmegtöretnek;még egy
szövetséges fejedelem is.
870 DÁNIEL KÖNYVE 11.
23.Mert a vele való megbarátkozás óta
csalárdul cselekszik ellene, és reátör és
gyõzedelmet vesz rajta kevés néppel.
24. Alattomban még az ország gazdag
részeibe is behatol, és azt cselekszi, amit
nemcselekedtek semaz õ atyái, semaz õ
atyáinak atyái: zsákmányt, prédát és gazdagságot
tékozol elõlük, és az erõsségek
ellen is cselt kohol, de csak egy ideig.
25. És felindítja az õ erejét és szívét a
déli király ellen nagy sereggel, és a déli
király is hadra készül nagy sereggel és
igen erõssel, de meg nem állhat, mert
cselt koholtak ellene.
26. És akik az õ ételét eszik,megrontják
õt, és az õ serege elszéled, és sokan elhullanak
seb miatt. Mik. 7,5.
27. De ennek a két királynak szíve is
gonoszt forral, és egy asztalnál hazugságot
szólnak egymásnak; de siker nélkül,
mert a vég még bizonyos idõre elmarad.
28. Azért visszatér az õ földjére nagy
gazdagsággal; de az õ szíve a szent szövetség
ellen van, és ellene tesz, és újra
visszatér az õ földjére.
29. Bizonyos idõben megjön, és délre
megy: de nem lesz utolszor úgy, mint
elõször volt.
30.Mert kitteus hajók jönnek ellene és
megijed, és visszatér és dühöng a szent
szövetség ellen és cselekszik ellene; viszszatér
és ügyel azokra, akik elhagyják a
szent szövetséget. 4Móz. 24,24. Jer. 2,10.
31. És seregek állanak fel az õ részérõl,
ésmegfertõztetik a szenthelyet, az erõsséget,
és megszüntetik a mindennapi áldozatot,
és felteszik a pusztító utálatosságot.
32. És akik gonoszul cselekszenek a
szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja
hízelkedésekkel; ellenben az a nép,
aki ismeri Istenét, az felbátorodik és
cselekszik. 1Krón. 28,9.
33. És a nép értelmesei sokakat oktatnak,
de hullanak fegyver és tûz miatt,
fogság és rablás miatt napokig. Mal. 2,7.
34. Smiközben elhullanak,megsegíttetnek
kicsiny segítséggel, és sokan csatlakoznak
hozzájuk képmutató beszédekkel.
35. És elhullanak az értelmesek közül
is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak
és megfehéríttessenek a vég
idejéig; mert a rendelt idõ még hátra van.
5Móz. 8,16. Péld. 17,3. Zak. 13,9.Mal. 3,2. 3.
36. És a király a maga tetszése szerint
cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja
magát minden isten felett, és az
istenek Istene ellen is vakmerõn szól, és
növekedik,mígnembetelik a harag,mert
ami elhatároztatott, az végre is hajtatik.
2Thess. 2,4. Jel. 13,5.
37. Nem gondol atyáinak isteneivel,
nem gondol az asszonyok kedvencével,
és egy istennel sem; hanem mindennek
fölibe magasztalja magát. Ésa. 14,13.
38. De ahelyett tiszteli az erõdök istenét
annak helyén; és azt az istent, akit nem
ismertek az õ atyái, tiszteli arannyal,
ezüsttel, drágakövekkel és becses ajándékokkal.
39. És az erõdített városokban így tesz
az idegen istenek nevében: aki hódol,
annak dicsõségét megsokasítja és sokak
felett ad nékik hatalmat; a földet elosztja
jutalom gyanánt.
Jövõbeni háború
Szíria és Egyiptom között
40. De a vég idején összetûz vele a déli
király, és mint a forgószél, úgy megy reá
az északi király szekerekkel, lovasokkal
és sok hajóval, és betör az országokba,
elözönli és végigjárja azokat.
41. És bemegy a dicsõ földre, és sokan
elesnek; de ezek megszabadulnak az õ
kezébõl: Edóm, Moáb és az Ammon fiainak
színe-java.
42. És kezeit az országokra veti, és
Egyiptomföldjemeg nemmenekedhetik.
43. És ura lesz Egyiptom arany- és
ezüst-kincseinek és minden drágalátos
javainak; líbiabeliek és szerecsenek is
lesznek az õ kíséretében.
44. De megriasztják õt napkeletrõl és
északról való hírek, és kivonul nagy
haraggal, hogy elveszítsen és megöljön
sokakat.
45. És felvonja az õ sátor-palotáját a
tengerek és a dicsõ szent hegy között;
és végére jut, és senki sem segít rajta.
Zsolt. 48,2. Jóel 2,20. Jel. 19,20.
DÁNIEL KÖNYVE 12. — HÓSEÁS KÖNYVE 1. 871
A próbatétel vége és a feltámadás
12 És abban az idõben felkélMihály,
a nagy fejedelem, aki a te néped
fiaiért áll, mert nyomorúságos idõ lesz,
amilyen nem volt attól fogva, hogy nép
kezdett lenni,mind ezideig. És abban az
idõben megszabadul a te néped; aki
csak beírva találtatik a könyvben.
2Móz. 32,32.
Mát. 21,21. Luk. 10,20. Róm. 11,26. Jel. 16,18.
2. És sokan azok közül, akik alusznak
a föld porában, felserkennek, némelyek
örök életre, némelyek pedig gyalázatra
és örökkévaló utálatosságra. Mát. 25,26.
3. Az értelmesek pedig fénylenek,
mint az égnek fényessége; és akik sokakat
a megigazulásra visznek, miként a
csillagok, örökkön örökké. Péld. 11,30.
Mát. 13,43. Ján. 4,35. 1Kor. 15,41. Jak. 5,20.
4. Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket,
és pecsételd be a könyvet a végsõ
idõig: tudakozzákmajd sokan, és nagyobbá
lesz a tudás.
5. És széttekinték én, Dániel, és ímé
másik kettõ álla ott, egyik a folyóvíz partján
innét, a másik túl a folyóvíz partján.
6. És mondá egyik a gyolcsba öltözött
férfiúnak, aki a folyóvíz felett volt: Mikor
lesz végük e csodadolgoknak? 1Pét. 1,12.
7. És hallám a gyolcsba öltözött férfiút,
aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelé
az õ jobb kezét és bal kezét az ég felé,
és megesküvék az örökké Élõre, hogy
ideig, idõkig és fél idõig, és mikor elvégezik
a szent nép erejének rontását,
mindezek elvégeztetnek.
Luk. 21,24. Jel. 10,7. 12,14.
8. Én pedig hallám ezt, de nem értém,
és mondám: Uram, mi lesz ezeknek
vége?
9. És monda: Menj el Dániel, mert be
vannak zárva és pecsételve e beszédek
a vég idejéig.
10. Megtisztulnak, megfehérednek
és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek
pedig istentelenül cselekszenek,
és az istentelenek közül senki sem érti;
de az értelmesek értik.
Zak. 13,9. Ján. 7,17. 8,47.
11. És az idõtõl fogva, hogy elvétetik a
mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító
utálatosság, ezerkétszáz és kilencven
nap lesz.
12. Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz
és harmincöt napot.
13. Te pedig menj el a vég felé; és majd
nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak
végén. Zsolt. 1,5. Ésa. 57,2. Jel. 14,13.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 156
Tegnapi: 255
Heti: 1 419
Havi: 4 155
Össz.: 860 166

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 80.Dániel próféta könyve 7-12.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »