Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.


HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Izrael bálványozása és büntetése
1 Az Úr Igéje, amely lõn Hóseáshoz,
a Beeri fiához, Uzziás, Jótám, Ákház,
Ezékiás, júdabeli királyok idejében, és
Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának
idejében. 1Pét. 1,21.
2. Amikor beszélni kezde az Úr Hóseással,
monda az Úr Hóseásnak: Menj, végy
magadnak parázna feleséget és parázna
gyermekeket; mert paráználkodván paráználkodik
e föld, nemkövetvén az Urat.
3. Elméne tehát és elvevé Gómert, Diblajim
leányát; és az teherbe esék, és fiút
szült néki.
4. És mondá az Úr néki: Nevezd õt Jezréelnek,
mert még egy kis idõ, és megbüntetem
a Jehu házát a Jezréel vére
miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát.
2Kir. 10,11. 15,8--10. 17,6.
5. És azon a napon lészen az, hogy eltöröm
az Izrael ívét a Jezréel völgyében.
6. Ismét teherbe esék, és leányt szült.
És mondá néki az Úr: Nevezd õt Ló-
Rukhámáhnak; mert nem kegyelmezek
többé az Izrael házának, hogy akármiképpen
könyörülnék rajtuk. Csel. 5,31. 28,18.
7. De a Júda házának megkegyelmezek,
és megtartom õket az Úr, az
õ Istenük által; de nem tartom meg
õket ív, vagy kard, vagy háború által,
sem lovak és lovasok által.
2Kir. 19,29--35. Zak. 4,6.
HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
872 HÓSEÁS KÖNYVE 1. 2.
8.Mikor elválasztá Ló-Rukhámáht, ismét
teherbe esék, és fiút szüle.
9. Ésmondá az Úr:Nevezd õt Ló-Amminak;
mert ti nem vagytok az én népem,
s én sem leszek a tiétek.
10. Demégis annyi lesz az Izrael fiainak
száma,mint a tenger fövenye, amelymeg
nem mérettethetik és meg nem számláltathatik;
és lészen, hogy ahol az mondatott
nékik: Nem vagytok az én népem, ez
mondatik nékik: Élõ Istennek fiai!
Ésa. 63,16. 64,8. Ján. 1,12.
Róm. 8,16. 17. 9,26. 27. 1Pét. 2,10. 1Ján. 3,1.
11. És összegyûlnek Júda fiai és Izrael
fiai együvé, és egy fejedelmet választanak,
és feljönnek az országból, mert
nagy lesz a Jezréel napja!
Ésa. 11,11--13. Jer. 3,18. 50,4. Ezék. 34,23. 37,15–28.
Isten perbe száll népével
2 Mondjátok atyátokfiainak: Ammi!
És a ti húgaitoknak: Rukhámáh!
2. Pereljetek anyátokkal, pereljetek,
mert nemfeleségemõ, és én semvagyok
néki férje, hogy tüntesse el az õ bujaságát
arcáról, és az õ paráznaságát emlõi közül;
Ésa. 50,1. Ezék. 16,25.
3. Különben meztelenre vetkõztetem õt
és olyanná teszem, amilyen volt születése
napján, és a pusztához teszemhasonlatossá,
és olyanná változtatom õt, amilyen a
kiaszott föld, és megölöm õt szomjúsággal.
Jer. 13,22. 14,3. Ezék. 19,13. Ámós 8,11.
4. Sõt fiain semkönyörülök,mert paráznaságnak
fiai õk is. Ján. 8,41.
5.Mert paráználkodott az õ anyjuk;
gyalázatba merült, aki õket szülte; mert
ezt mondotta: Elmegyek szeretõim után,
akik megadják kenyeremet, vizemet,
gyapjúmat és lenemet, olajomat és italomat.
Jer. 44,17. Ezék. 23,5.
6. Azért ímé tövissel rekesztem el utadat,
és sövényt fonok eleibe, hogy ne találja
meg ösvényeit.
7. És szaladgál majd szeretõi után, de
nem éri el õket; és mikor keresi õket és
nem találja meg azokat, azt mondja majd:
Elmegyek hát és visszatérek elõbbi férjemhez:
mert jobb dolgom volt akkor,
hogynem mint mostan: Luk. 15,18.
8.Mert nem vette eszébe, hogy én
adtam néki a búzát, a mustot és az olajat,
és én sokasítottammeg ezüstjét és az aranyat,
amit õk a Baálra költöttek.
5Móz. 22,22. Bír. 9,6. 7. Péld. 31,11. Ésa. 1,3.
9. Azért visszaveszem búzámat a maga
idejében és mustomat is az õ divatjában,
és elragadomgyapjúmat és lenemet, amelyekmeztelensége
befedésére lettek volna.
10. És most feltárom az õ gyalázatát
szeretõi elõtt, és senki sem szabadítja õt
ki az én kezembõl.
11. És megszüntetem minden örömét,
ünnepét, újholdját, szombatját és minden
ünnepe napját.
Ésa. 24,7. Jer. 7,34. 16,9. Ámós 5,21. 8,10.
12. És elpusztítom szõlejét és fügefáját,
amelyekrõl ezt mondta: Ez az én bérem,
amit az én szeretõim adtak nékem, és
erdõvé teszem azokat, és a mezei vad
emészti meg õket. Ésa. 5,5.
13. És megbüntetem õt a Baálok napjaiért,
amelyeken füstölve áldozott azoknak,
és felrakta gyûrûjét és nyakláncát, és elment
szeretõi után, rólam pedig elfeledkezett,
ezt mondja az Úr. Bír. 3,7. Ezék. 23,40.
14. Azért ímé csalogatom õt, és elviszem
õt a pusztába, és szívére beszélek.
Ezék 20,35.
15. És onnan adom meg néki az õ
szõlõjét és az Akor völgyét a reménység
ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint
ifjúságának idején és mint Egyiptomból
lett feljövetelének napján.
2Móz. 15,1. Józs. 7,26. Ésa. 65,10. Jer. 2,1--3.
16. És azon a napon, ezt mondja az
Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem,
és nem hívsz engem többé így: Baálom.
17. És kiveszítem az õ szájából a Baálok
neveit, hogy azoknak neve se említtessék
többé. 2Móz. 23,13. Józs. 23,7. Zsolt. 16,4.
18. És azon a napon szövetséget szerzek
nékik a mezei vadakkal, az égi madarakkal
és a föld férgével, és az ívet, kardot
és háborút eltörlöm e földrõl, és bátorságos
lakozást adok nékik. 3Móz. 26,5.
Jób 5,23. Ésa. 2,4. 11,6. Jer. 23,6. Zak. 9,10.
19. És eljegyezlek téged magamnak
örökre, éspedig igazsággal és ítélettel,
kegyelemmel és irgalommal jegyezlek
el. Ésa. 32,18. Ezék. 34,25.
HÓSEÁS KÖNYVE 2. 3. 4. 873
20. Bizony, hittel jegyezlek el téged
magamnak, és megismered az Urat.
Ésa. 54,13. Jer. 31,33. Ján. 17,3.
21. És azon a napon meghallgatom, azt
mondja az Úr, meghallgatom az egeket,
azok pedig meghallgatják a földet;
Ésa. 55,10. Zak. 8,12. 10,9.Mát. 3,10. 11.
22. A föld pedig meghallgatja a búzát és
a mustot és az olajat; azok pedig meghallgatják
Jezréelt.
23. És bevetem õt magamnak a földbe,
és megkegyelmezek Ló-Rukhámának,
és azt mondom Ló-Amminak: Én népem
vagy te; õ pedig ezt mondja: Én Istenem!
Zak. 13,9. Róm. 9,25. Ef. 2,11--22. 1Pét. 2,10.
Isten népének
megtérése az utolsó napokban
3 Ésmondá azÚr nékem:Menj el újra,
szeress egy asszonyt, akit szeret az
õ társa és mégis házasságtörõ; amint az
Úr is szereti Izrael fiait, bár õk idegen istenekhez
fordulnak, és szeretik a szõlõskalácsokat.
Jer. 3,20.
2. És megszerzém azt magamnak tizenöt
ezüstön és egy hómer árpán és egy
letek árpán.
3. És mondám néki: Sok ideig ülsz nálam;
nem paráználkodol és nem leszel
férfié; én is így leszek teirántad. 5 M ó z .
21,13.
4.Mert az Izrael fiai is sok ideig maradnak
király nélkül, fejedelem nélkül, áldozat
nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül
és theráfok nélkül. 2Móz. 28,6.
5. Azután megtérnek Izrael fiai és
keresik az Urat, az õ Istenüket, és Dávidot,
az õ királyukat, és remegve folyamodnak
az Úrhoz és az Õ jóságához az
utolsó idõkben.
Ésa. 2,2. Jer. 30,9. 50,4. Ezék. 34,24.Mik. 4,1.
Feddi Izrael bûneit
4 Halljátok meg az Úrnak beszédét
Izrael fiai, mert pere van az Úrnak
a földnek lakóival, mert nincs igazság
és nincsen szeretet és nincsen Istennek
ismerete a földön. Ésa. 1,18. Jer. 4,22.Mik. 6,2.
2. Hamisan esküsznek és hazudnak és
gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak,
betörnek és egyik vér a másikat éri.
3. Azért búsul a föld és elerõtlenül minden,
ami azon lakik, a mezõ vada és az ég
madara egyaránt, bizony a tenger halai
is elveszíttetnek. Ésa. 24,4. 33,9. Sof. 1,3.
4. Mindazáltal senki se perlekedjék,
és senki se feddõzzék! Hiszen a te néped
olyan, mint azok, akik a pappal civódnak.
5Móz. 17,12.
5. De elesel nappal, és elesik veled a
próféta is éjjel; anyádat is elveszítem.
6. Elvész az én népem, mivelhogy
tudomány nélkül való. Mivelhogy te
megvetetted a tudományt, én is megvetlek
téged, hogy papom ne légy.
És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényérõl,
elfeledkezem én is a te fiaidról.
Ésa. 5,13. Ezék. 22,26.
7.Mennél számosabbak lettek, annál
inkább vétkeztek ellenem; de gyalázatra
fordítom dicsõségüket!
8. Népem vétkébõl élõsködnek õk és
bûneik után áhítozik a szívük.
9. De úgy jár a pap is, mint a nép; megbüntetem
õket az õ útjaikért, és megfizetek
néki cselekedeteiért.
10. Esznek majd, de meg nem elégszenek;
fajtalankodnak, de nem szaporodnak,
mert megszûntek az Úrra vigyázni.
Ésa. 65,13. Agg. 1,6.
11. Paráznaság, bor és must elveszi az
észt!
12. Népem az õ bálványát kérdezi, és
az õ pálcája mond néki jövendõt; mert a
fajtalanság szelleme megtéveszt, és paráználkodnak
az õ Istenük megett.
Ésa. 44,20. Jer. 2,27. Jel. 17,2.
13. A hegyek tetején áldoznak és a halmokon
füstölnek: a cserfa, a nyárfa és a
tölgyfa alatt,mert kedves annak az árnyéka.
Ezért paráználkodnak a ti leányaitok,
és házasságtörõk a timenyeitek. Róm. 1,28.
14. Nem büntetem meg leányaitokat,
hogy paráználkodnak, menyeiteket sem,
hogy házasságtörõk, mert õk maguk is
félremennek a paráznákkal és áldoznak a
kurvákkal. De az értelmetlen nép elbukik.
5Móz. 23,18.
15. Ha te paráználkodol is Izrael, csak
a Júda ne vétkezzék! És ne járjatok Gilgálba,
és ne menjetek fel Beth-Avenbe!
És ne esküdjetek így: Él az Úr! 1Kir. 12,29.
874 HÓSEÁS KÖNYVE 4. 5. 6.
16.Mert szilajkodik Izrael mint a szilaj
üszõ; most tágas földön legelteti õket az
Úr, mint a bárányt.
17. Bálványokkal szövetkezett Efraim;
hagyd hát magára! Mát. 15,14.
18. Ivásuk elfajult, untalan paráználkodnak;
igen szeretik pajzsaik a gyalázatot.
19. Szárnyaihoz köti õt a szélvész, és
megszégyenülnek áldozataik miatt.
Ésa. 1,29. Jer. 51,1.
Fenyegetés mindkét királyság ellen
5 Halljátok meg ezt, ti papok! Figyeljetek,
Izrael háza! Hallgassatok ide
királynak háza; hiszen reátok vonatkozik
az ítélet, mert tõrré lettetek Micpának,
és kiterített hálóvá a Táboron.
2. Szertelen a hitehagyottak öldöklése,
de én mindnyájuk fenyítéke leszek.
Ésa. 29,15.
3. Jól ismerem én Efraimot, és Izrael
nincs elrejtve elõlem; hiszen most is
paráználkodol Efraim! Megfertõztetett
az Izrael. Zsolt. 90,8. Ámós 3,2.
4. Nemengedik õket az õ cselekedeteik
megtérni az õ Istenükhöz, mert paráznaság
szelleme van közöttük, és nem ismerik
az Urat.
5. Izrael ellen az õ büszkesége tesz
tanúbizonyságot, Izrael és Efraim bûneik
miatt vesznek el; velük együtt Júda is
elvész. rész 7,10.
6. Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni
az Urat, de nem találják; eltávozott
az õtõlük. Ján. 7,34.
7. Hûtlenül cselekedtek az Úr ellen,
mert idegen fiakat nemzettek; most azért
megemészti õket az újhold, örökségeikkel
egyben. Ésa. 48,8. Zak. 11,8.
8. Fújjátok meg a kürtöt Gibeában,
a tárogatót Rámában; rivalgjatok Beth-
Avenben: Utánad Benjámin. Józs. 7,2.
9. Efraim pusztává lesz a büntetés napján;
Izrael törzsei ellen kijelentettem a
változhatatlan ítéletet.
10. Júda fejedelmei olyanok, mint a
határrontók; kiontom rájuk az én haragomat,
mint a vizet. 5Móz. 19,14.
11. Efraim el van nyomva, összetörve
az ítélettõl, mert tetszett néki követni az
emberi rendelést! 1Kir. 12,28.
12. Én pedig olyanná lettem Efraimnak,
mint a moly, és a Júda házának, mint a
rothadás.
13. Látta ugyan Efraim a maga betegségét,
Júda is amaga sebét, és EfraimAsszíriához
folyamodott és küldött Járéb királyhoz;
de az nemtud titeketmeggyógyítani,
és nem veszi le rólatok a sebet.
14.Mert olyan leszek Efraimnak, mint
az oroszlán, és Júda házának, mint az
oroszlánkölyök. Én, én szaggatom szét;
elmegyek, felkapom, és nem lesz, aki
megszabadítsa!
15. Elmegyek, visszatérek helyemre,
mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és
keresni fogják az én orcámat. Nyomorúságukban
keresnek majd engem!
Zsolt. 27,8. 34,14.
Isten fenyítése megtérésre vezet
6 Jertek, térjünk vissza az Úrhoz,mert
Õ szaggatott meg és Õ gyógyít meg
minket; megsebesített, de bekötöz minket!
Ésa. 1,18. Csel. 10,43.
2.Megelevenít minket két nap múlva,
a harmadik napon feltámaszt minket,
hogy éljünk az Õ színe elõtt.
Zsolt. 71,20. Luk. 24,46. Csel. 10,40. 1Kor. 15,4.
3. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni
az Urat. Az Õ kijövetele bizonyos,
mint a hajnal, és eljön hozzánk,
mint az esõ, mint a kései esõ, amely
megáztatja a földet.
Zsolt. 72,6. Ésa. 54,13. Jóel 2,23. Jak. 5,7.
4.Mit cselekedjem veled Efraim? Mit
cselekedjem veled Júda? Hiszen szeretetetek
olyan, mint a reggeli felhõ és mint
a korán múló harmat. Mát. 23,37.
5. Azért vertem meg a próféták által
ésmegölömõket az én számnak beszédeivel.
Bizony, a Te ítéleteid olyanok, mint
a kelõ nap. Jer. 1,10. Zsid. 4,12.
6. Mert szeretetet kívánok én és
nem áldozatot: az Istennek ismeretét
inkább, mintsem égõáldozatokat.
Ésa. 1,12.Mát. 9,13. 12,7. Ján. 17,3.
7. De õk, mint Ádám, áthágták a szövetséget;
ott cselekedtek hûtlenül ellenem.
HÓSEÁS KÖNYVE 6. 7. 8. 875
8. Gileád a gonosztevõk városa, vérrel
van bemocskolva.
9. És miképpen tolvajok leselkednek,
úgy tesz a papok szövetkezete; gyilkolnak
a sikemi úton; bizony, gonosz dolgokat
cselekszenek.
10. Rettenetes dolgokat látok Izrael házában.
Ott van Efraim paráználkodása;
meg van fertõztetve Izrael.
11. Júda! A te számodra is készített
aratást, mikor fordítok az én népemnek
fogságán. Zsolt. 126,1.
Panasz Izrael ellen
7 Amikor gyógyítani akarnám Izraelt,
akkor tudódik ki Efraim vétke és
Samaria gonoszsága; mert csalárdul cselekszenek,
tolvaj tör be, és rabló fosztogat
az utcán.
2. És eszükbe semveszik, hogy emlékezem
minden gonoszságukra. Most körülvették
õket az õ cselekedeteik, amelyek
színem elõtt vannak. Zsolt. 25,7. 90,8. Péld. 5,22.
3. Gonoszságukkal gyönyörködtetik a
királyt, és hazugságaikkal a fejedelmeket.
Mik. 7,3. Róm. 1,32.
4.Mindnyájan házasságtörõk; olyanok,
mint a kemence, amelyet befût a sütõ;
szünetel a tüzeléssel, a tészta bekovászolásától
annak megkeléséig.
5. Királyunk napján a fejedelmek beteggé
lesznek a bor hevétõl; csúfolóknak
nyújtja az õ kezét.
6.Mert, mint a kemence, közelednek
álnokságukban az õ szívükkel. Egész éjszaka
alszik az õ sütõjük; reggel ég, mint
a lángoló tûz.
7.Mindnyájan tüzesek, mint a sütõ kemence,
és megemésztik bíráikat. Királyaik
mind elhullottak. Nincs köztük senki,
aki hozzám kiáltana.
2Kir. 15,10. Ésa. 9,13. 64,7.
8. Efraim összekeveredett a népekkel.
Olyanná lett az Efraim, mint a meg nem
fordított pogácsa. Zsolt. 106,35.
9. Idegenek emésztik erejét, de õ nem
veszi észre. Õsz hajjal is hintve van már,
és azt sem veszi észre.
rész 8,7. Ésa. 1,7. 42,25.
10. Izrael ellen az õ büszkesége tesz tanúbizonyságot,
és mégsem térnek vissza
az Úrhoz, az õ Istenükhöz, és nem keresik
Õt mindennek dacára sem.
11. És olyan lett Efraim, mint az együgyû
galamb: balgatag! Egyiptomhoz kiáltanak,
Asszíriához folyamodnak.
12. De amint mennek, kiterjesztem
hálómat ellenük; levonszom õket, mint
az ég madarát; megbüntetem õket az õ
gyülekezetüknek adott kijelentés szerint.
3Móz. 26,14. 5Móz. 28,15.
13. Jaj nékik, mert eltávoztak tõlem!
Pusztulás reájuk, mert vétkeztek ellenem.
Én ugyan megszabadítanám õket;
de õk hazugságot szólnak ellenem!
2Móz. 18,8.Mik. 6,4.
14. És nem kiáltanak hozzám szívükbõl,
hanem ordítoznak ágyasházaikban;
a búza és a must miatt gyûlnek egybe;
ellenem fordulnak. Ésa. 29,13.
15. Pedig én tanítottam õket, én erõsítettemmeg
karjukat, és õkmégis gonoszt
gondolnak ellenem.
16.Megtérnek, de nem a magasságos
Istenhez. Olyanok, mint a csalárd kézív.
Fegyvertõl hullnak el fejedelmeik, az õ
nyelvüknek mérge miatt. Ez lesz gyalázatuk
Egyiptom földjén. Zsolt. 73,9.
Ellenség fog a bálványozó népre törni
8 Szádhoz a kürtöt!Mint a sas, úgy jön
az Úr házára! Mert megszegték az
én szövetségemet, és vétkeztek az én törvényem
ellen! 5Móz. 28,49. Jer. 4,13. Hab. 1,8.
2. Kiáltanak hozzám: Én Istenem! Mi,
az Izrael, ismerünk téged! Mát. 7,21. Tit. 1,16.
3.Megvetette Izrael a jót, kergesse hát
az ellenség.
4. Királyt emeltek õk; de nem énáltalam;
fejedelmet választottak, de tudtomon
kívül. Ezüstjükbõl és aranyukból bálványokat
formáltak; csak azért, hogy semmivé
legyen. 1Kir. 12,20. 2Kir. 15,23. 25.
5.Megutálta a te borjúdat, oh Samaria!
Haragomfelgerjedt ellenük.Meddig nem
lehetnek még tiszták? Zsolt. 19,13. Jer. 13,27.
6.Mert ez is Izraelbõl való! Kézmûves
csinálta azt, és nem Isten az. Bizony forgáccsá
lesz Samaria borjúja! Ésa. 40,19.
876 HÓSEÁS KÖNYVE 8. 9.
7.Mert szelet vetnek és vihart aratnak.
Nem indul szárba; termése nem ad lisztet;
ha adna is, idegenek nyelik be azt.
8. Elnyeletett Izrael! Olyan immár a
népek közt,mint az edény, amelyen nincs
gyönyörûség.
9.Mert õk Asszíriához folyamodnak;
Efraim magában bolygó vadszamár; szeretõket
bérelnek. 2Kir. 15,19.
10. De ha bérelnek is a pogányok közt,
most összegyûjtöm õket, és kezdenek
majd lefogyni a fejedelmek királyának terhétõl.
Ezék. 26,7.
11.Mivel megszaporította Efraim az
oltárokat a bûnre, bûnre vezették õt
az oltárok.
12. Ha tízezer törvényt írnék is elébe,
idegennek tekintenék azokat. Józs. 21,14.
13. Nékem szánt áldozatképpen húst
vágnak és esznek; az Úr nem tekint azokra
kedvesen. Immár megemlékezik az õ
álnokságukról, és megbünteti az õ vétkeiket;
Egyiptomba fognak õk visszatérni.
Jer. 14,10. Csel. 5,31. 1Kor. 4,5.
14.Most Izrael elfeledkezett az õ Alkotójáról
és palotákat épített; Júda megerõsített
városokat szaporított. De én tüzet
bocsátok városaira, és az emészti meg az
õ erõsségeit. 5Móz. 32,18. Ésa. 29,23.
Isten megbünteti hûtlen népét
9 Ne örvendezz Izrael oly vígan, mint
a pogányok; mert paráználkodással
elszakadtál a te Istenedtõl, és szeretted
a bûnbért minden búzaszérûn.
2. Szérû és sajtó nem tartja el õket; hiányozni
fog abból a must.
3. Nem maradnak az Úr földjén, hanem
Egyiptomba tér vissza Efraim; Asszíriában
tisztátalant esznek.
3Móz. 25,23. Jer. 2,7. Ezék. 4,13.
4. Nem áldoznak az Úrnak borral; és
nem lesznek kedvesek elõtte. Áldozataik
olyanok lesznek, mint a gyásztornak kenyere;
mindnyájan, akik abból esznek,
megfertõztetnek, mert kenyerük csak
étvágyuknak szolgál; nem jut be az Úr
házába. 5Móz. 26,14.
5.Mit cselekedtek majd az ünnepnek
napján, az Úr ünnepnapján?
6.Mert ímé elbujdosnak a pusztulás
miatt; Egyiptom gyûjti be, Móf temeti el
õket. Ezüstkincsüket a csalán örökli; tövis
lesz sátoraikban.
7. Elérkeztek a számadásnak napjai;
elérkeztek a megtorlásnak napjai; megtudja
majd Izrael! Bolond a próféta, õrült
a szellemnek embere a te vétked sokasága
miatt és mert akkora a gyûlölség.
8. Efraimszétnéz az én Istenemmellett.
A prófétának minden útjaira háló vettetett;
gyûlölség van Istenének házában.
Ésa. 52,8. Jer. 6,17. Ezék. 33,7.
9.Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban;
de megemlékezik álnokságaikról, és
megbünteti az õ gonoszságukat.
rész 10,9. Bír. 19,22. 25.
10.Mint szõlõfürtöket a pusztában, úgy
találtam Izraelt; mint a fügefa elsõ termésének
zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat;
de bementek Baál-Peorhoz és a gyalázatosnak
adták magukat, és utálatossá
váltak, mint amit szerettek.
4Móz. 25,3. 5Móz. 32,10. Zsolt. 106,28.
11. Efraim! Elszáll dicsõségük, mint a
madár! Nem lesz szülés, sem terhesség,
sem fogamzás!
12.Mert még ha felnevelnék is fiaikat,
mégis gyermektelenekké teszem õket;
sõt még nékik is jaj, ha elfordulok tõlük.
1Sám. 28,15.
13. Efraim, amint néztem, mint Tírusz
van plántálva a mezõben; de Efraimnak
mégis az öldöklõhöz kell kihoznia az õ
fiait. Jer. 21,13.
14. Adj nékik, oh Uram! Mit adj? Adj
nékik meddõ méhet és kiszáradt emlõket.
Luk. 23,29.
15. Minden gonoszságuk Gilgálban
van, mert ott gyûlöltem meg õket. Cselekedeteik
gonoszsága miatt kiûzöm õket
házamból; nem szeretem õket többé;
fejedelmeik mindnyájan pártütõk.
rész 4,15. 12,11. Ésa. 1,23.
16.Meg van verve Efraim, gyökerük
elszáradt! Nem teremnek gyümölcsöt.
Még ha nemzenének is, megölöm méhüknek
szerelmes magzatait.
17. Elveti õket az én Istenem,mert nem
hallgattak reá, és bujdosókká lesznek a
pogányok között.
HÓSEÁS KÖNYVE 10. 11. 877
Igazság nélkül nincs boldogság
10 Buja szõlõtõ az Izrael, amely termi
az õ gyümölcseit. Gyümölcsének
sokasága szerint sokasította meg
oltárait, földjének jósága szerint jó sok
oszlopot állított fel.
2. Csalárd a szívük; de most meglakolnak!
Õ maga töri le oltáraikat; elpusztítja
bálványaikat. 1Kir. 18,21.
3. Bizony mondják most: Nincsen királyunk,
mert nemféljük azUrat, és a király
mit segíthet rajtunk?!
4. Össze-vissza beszéltek; hamisan esküdtek;
szövetséget kötöttek; de mint a
bürök a mezõ barázdáin, úgy sarjadzik
ki az ítélet.
5. Beth-Aven borjúi miatt aggódnak
Samaria lakói. Bizony megsiratja azt az õ
népe, és papjai is remegnekmiatta, annak
dicsõsége miatt; mert eltávozott az attól.
1Kir. 12,28.
6. Azt magát is Asszíriába vonszolják
ajándékul Járeb királynak. Szégyent vall
Efraim, és megszégyenül Izrael az õ tanácsa
miatt.
7. Elveszett Samaria! Az õ királya, mint
forgács a víz színén!
8. És Aven magaslatai, az Izrael vétke,
lerontatnak. Tövis és bogácskóró növi be
oltáraikat, ésmondjákmajd a hegyeknek:
Borítsatok be minket! A halmoknak pedig:
Omoljatok reánk!
5Móz. 9,21. Ésa. 2,19. Luk. 23,30. Jel. 6,16.
9. Gibea napjaitól fogva vétkeztél, oh
Izrael! Ott maradtak; nem érte õket Gibeában
a harc a gonoszság fiai ellen.
10.Megfenyítem hát õket kedvemre!
Népek gyülekeznek ellenük, amikor
megkötöztetnek kettõs gazságukért.
5Móz. 28,63. Jer. 16,16.
11. Efraimszoktatott üszõ, amely szeret
nyomtatni; de én rámegyek az õ szép
nyakára: igába fogom Efraimot; Júda
szántani fog, Jákób boronál néki.
rész 4,16. Jer. 50,11.Mik. 4,13.
12. Vessetek magatoknak igazságra;
arassatok kegyelem szerint! Szántsatok
magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek
az Urat, mígnem eljön, hogy
igazság esõjét adja néktek. rész 6,3.
Zsolt. 105,4. Péld. 11,18. Ésa. 55,6. Jer. 4,3.
13. Istentelenséget szántottatok, álnokságot
arattatok. Eszitek a hazugság gyümölcsét,
mert bíztál a te utadban és vitézeidnek
sokaságában! Péld. 22,8. Gal. 6,7. 8.
14. Azért zendülés támad a te néped között,
és minden te erõsséged elpusztíttatik,
amiképpen elpusztította Salman Beth-
Arbelt a harcnak napján; az anya gyermekeivel
együtt földhöz veretik.
15. Így cselekszik veletek Beth-El, a ti
nagy gonoszságtokért; hajnalra bizony
elvész Izrael királya!
Isten buzgó könyörülete
11 Mikor még gyermek volt Izrael,
megszerettemõt, és Egyiptomból
hívtam ki az én fiamat.
2Móz. 4,22. 23.Mát. 2,15.
2. Amint hívták õket, úgymentek el elõlük:
a Baáloknak áldoztak és a bálványoknak
füstöltek. 2Kir. 17,16.
3. Pedig én tanítottam járni Efraimot; õ
vette õket karjaira, de õk nem ismerték
el, hogy én gyógyítottam meg õket.
2Móz. 15,26. 5Móz. 32,10. Ésa. 46,3.
4. Emberi kötelékekkel vontam õket,
szeretetnek köteleivel, és olyan voltam
hozzájuk, mint akik leemelik szájukról
az igát, és ételt adtam nyájasan eleikbe.
Zsolt. 78,25. Jer. 31,3. Róm. 5,5.
5. Nem tér vissza Egyiptom földjére;
hanem Asszíria lesz az õ királya, mert
nem akarnak megtérni.
6. És fegyver száll az õ városaira, és
elpusztítja az õ zárait, és felemészti õket
az õ szándékaik miatt.
7.Mert az én népem átalkodottan hajlandó
elfordulni tõlem. Ha hívogatják is
õt a magasságos Istenhez, senki nem
indul meg rajta.
8. Miképpen adnálak oda Efraim,
szolgáltatnálak ki Izrael!? Miként adnálak
oda, mint Admát, tennélek olyanná,
amilyen Seboim?! Megesett bennem az
én szívem; fellángolt minden szánalmam!
1Móz. 19,24. Jer. 9,7. 31,20. Luk. 19,41.
9. Nem végzem el haragomnak hevét;
nem fordulok vissza Efraim vesztére;
mert Isten vagyok én és nem ember,
a Szent teközötted, és nem haraggal
jövök én. 4Móz. 23,19. Ésa. 55,8. 9.
878 HÓSEÁS KÖNYVE 11. 12. 13.
10. Az Urat fogják követni. Ordít, mint
az oroszlán; ha Õ ordít, remegve gyûlnek
össze fiak napnyugat felõl.
11. Rettegve jönnek elõ, mint a madár,
Egyiptomból, és mint a galamb, Asszíriának
földjébõl; és letelepítem õket házaikba,
ezt mondja az Úr!
12. Körülvett engem Efraim hazugsággal,
az Izrael háza pedig csalárdsággal;
de Júda uralkodik még az Istennel és
a hûséges Szenttel.
Jákób példakép népe számára
12 Széllel táplálkozik Efraim és fut a
keleti szél után.Mindennap szaporítja
a hazugságot és a sanyargatást,
és szövetséget szereznek az asszírussal
és Egyiptomba visznek olajat.
2Kir. 17,4. Ésa. 30,6. 57,9.
2. Pere van az Úrnak a Júdával is, és
megbünteti Jákóbot az õ útjai szerint.
Cselekedetei szerint fizet meg néki.
3. Anyja méhében sarkon fogta bátyját,
és mikor erõs volt, küzdött az Istennel.
1Móz. 25,26. 32,24–28.
4. Küzdött az angyallal és legyõzte; sírt
és könyörgött néki. Béthelben találta
meg Õt, és ott beszélt velünk. 1Móz. 28,11.
5. Bizony az Úr, a Seregeknek Istene;
az Úr az Õ neve. 2Móz. 3,15.
6. Térj hát vissza a te Istenedhez;
õrizd meg az irgalmasságot és az igaz
ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben.
Csel. 5,31. 26,18.
7. Kánaánita õ! Hamis mértékek vannak
kezében; szeret mást megcsalni.
Péld. 11,1. Ámós 8,5.
8. És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony
meggazdagodtam; vagyont szerzettem
magamnak. Semmi szerzeményemben
nem találnak rajtam álnokságot, amely
bûn volna!
9. De én vagyok az Úr, a te Istened
Egyiptom földjétõl kezdve. Újra sátorok
lakójává teszlek téged, mint az ünneplés
napjain.
10.Mert én szólottam a prófétákhoz;
én sokasítottam meg a látásokat, és
én szólottam hasonlatokban a próféták
által. 2Kir. 17,13. Jer. 7,25.
11. Ha Gileád a gonoszság városa,
bizony semmivé lesznek! Gilgálban ökrökkel
áldoznak; de oltáraik is olyanokká
lesznek, mint a kõrakások a mezõ barázdáin.
Ámós 4,4.
12. Jákób Arám földjére bujdosott, és
egy asszonyért szolgált az Izrael, és egy
asszonyért pásztorkodott.
1Móz. 28,5. 29,20. 28. 5Móz. 26,5.
13. És próféta által hozta fel azÚr Izraelt
Egyiptomból, és próféta által tartatott
meg.
2Móz. 12,50. Zsolt. 77,20. Ésa. 63,11.Mik. 6,4.
14. Gonoszul ingerelte Efraim az Istent;
de rajta szárasztja a sok vért, és gyalázatosságát
megfizeti néki az õ Ura.
Efraim hûtlensége és büntetése
13 Efraim szólott, lett rettegés; nagygyá
lett Izraelben, de vétkezett a
Baállal, és meghalt. Péld. 18,12.
2.Most is sokasítják bûneiket és csinálnak
maguknak öntött képeket az õ ezüstjükbõl,
bálványokat az õ eszük szerint.
Képfaragók csinálmánya mindaz! Róluk
mondják: Emberek, akik áldoznak, borjúkat
csókolnak!
3. Azért olyanná lesznek, mint a reggeli
felhõ és mint a harmat, amely korán eltûnik;
mint a szérûrõl elsodort polyva és
mint a kéménynek füstje. Dán. 2,35.
4. Pedig én vagyok az Úr, a te Istened
Egyiptom földjétõl fogva. Nem ismerhetsz
más Istent kívülem, és rajtam
kívül nincs Megváltó!
Ésa. 43,11. 45,21. 22. Csel. 4,12. 1Tim. 2,5.
5. Én ismertelek téged a pusztában,
az eltikkadt földön. 5Móz. 2,7. 32,10. Jer. 5,7.
6. Amint legeltek: elteltek; elteltek és
szívük felfuvalkodék: azért hát elfelejtkeztek
rólam.
7. De olyan is leszek hozzájuk, mint az
oroszlán; mint a párduc, úgy lesekedem
az úton.
8. Rájuk rohanok,mint a kölykétõlmegfosztott
medve, és széttépem szívük borítóját,
és felfalom ott õket, mint egy nõstény
oroszlán. A mezei vad szaggatja szét
õket!
9. Romlásodra lett Izrael, hogy ellenem
törekedtél, a te segítõd ellen.
HÓSEÁS KÖNYVE 13. 14. — JÓEL KÖNYVE 1. 879
10. Hol van hát a te királyod, hol van,
hogy megoltalmazzon minden városodban?
És bíráid, akik felõl ezt mondád:
Adj nékem királyt és fejedelmeket!
5Móz. 32,38. 1Sám. 8,5.
11. Adtam néked királyt haragomban,
és elvettem az én búsulásomban!
12. Egybe van kötve Efraim álnoksága;
eltéve az õ bûne! 5Móz. 32,34. Róm. 2,5.
13. A szülõasszony kínjai lepik meg õt;
oktalan fiú õ,mert a kellõ idõben nemjön
ki anyjának méhébõl. Ésa. 63,11.
14.Megváltom õket a Seol hatalmából!
Megmentem õket a haláltól! Hol
van a te veszedelmed, oh halál?! Hol van
a te romlásod, oh Seol?! Megbánás elrejtetett
énelõlem.
Ésa. 25,8. Róm. 11,28. 1Kor. 15,55. 2Kor. 5,21.
15.Mert bár a testvérek közt õ a legvirágzóbb:
feljön a keleti szél, az Úr szele
támad fel a pusztából; kiszárad kútfeje,
elapad forrása: az rabolja kiminden drága
kincseinek tárházát.
1Móz. 47,6. Jer. 4,11. 12. Ezék. 17,10. 19,12.
16.Meglakol Samaria, mert dacolt az
õ Istenével. Fegyver által hullanak el;
csecsemõik földhöz veretnek, és terhes
asszonyaik ketté vágatnak.
Izrael megtérése és felvirágzása
14 Térj vissza hát Izrael az Úrhoz,
a te Istenedhez, mert elbuktál
álnokságod miatt! Jóel 2,13.
2. Vigyetek veletek beszédeket, és térjetek
vissza az Úrhoz! Mondjátok néki:
Végy el minden álnokságot! És fogadd
el azt, ami jó, és ajkaink tulkaival áldozunk
néked. Jóel 2,17. Róm. 8,26. Zsid. 13,15.
3. Asszíria nem segít meg minket; lóra
sem ülünk, és nem mondjuk többé kezeink
csinálmányának: Istenünk! Mert nálad
talál kegyelmet az árva.
4. Kigyógyítom õket hûtlenségükbõl;
szeretem õket ingyen kegyelembõl,
mert elfordult tõlük az én haragom.
5. Olyanná leszek Izraelnek, mint a
harmat. Virágozni fog, mint a liliom, és
gyökeret ver, mint a Libanon. Csel. 5,31.
6. Kiterjednek az õ ágai, és olyan lesz
az õ ékessége,mint az olajfáé, illata pedig,
mint a Libanoné. Zsolt. 52,8. 128,3.
7. Visszatérnek az õ árnyékában lakók,
és felelevenednek, mint a búzamag, és
virágoznak, mint a szõlõtõ; híre olyan
lesz, mint Libanon boráé.
8. Efraim így szól: Mi közöm nékem
többé a bálványokhoz?! Én meghallgatom
és figyelek reá. Olyan vagyok, mint
a zöldellõ ciprusfa! Tõlem származik a
te gyümölcsöd! Jer. 31,18. Ján. 15,4. Jak. 1,17.
9. Kicsoda a bölcs, hogy értse ezeket?
Kicsoda az értelmes, hogy eszébe vegye
ezeket?! Bizony igazak az Úrnak útjai,
és az igazak járnak azokon, az istentelenek
pedig elesnek rajtuk. Zsolt. 107,43.
Péld. 10,29. Sof. 3,5.Mát. 11,29. Ján. 18,37.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 160
Tegnapi: 255
Heti: 1 423
Havi: 4 159
Össz.: 860 170

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 81.Hóseás próféta könyve 1-14.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »