Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÓEL PRÓFÉTA KÖNYVE

Erõs és megszámlálhatatlan nép
1 Az Úrnak Igéje, amely lõn Jóelhez,
a Petuel fiához. Zsid. 1,1. 2Pét. 1,21.
2. Vének! Halljátok meg ezt, és hallgassátok
meg, e földnek minden lakói!
Történt-é ilyen a ti idõtökben, vagy a ti
atyáitoknak idejében? Jer. 30,7.
3. Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és
a ti fiaitok az õ fiaiknak, és azoknak fiai
a következõ nemzetségnek. Zsolt. 78,4.
4. Amit a sáska meghagyott, megette a
szöcske; és amit a szöcske meghagyott,
megette a cserebogár; és amit a cserebogár
meghagyott, megette a hernyó.
5. Serkenjetek fel részegek és sírjatok,
és jajgassatok mind, ti borivók a mustért,
mert elvétetett az a ti szátoktól, Ésa. 32,10.
6.Mert egy nép jött fel az én földemre,
erõs és megszámlálhatatlan; fogai, mint
az oroszlán fogai, és agyarai, mint a nõstény
oroszláné. Péld. 30,25. Jel. 9,8.
JÓEL PRÓFÉTA KÖNYVE
880 JÓEL KÖNYVE 1. 2.
7. Pusztává tette szõlõmet; összetörte
fügefáimat, mezítelenre hántotta és széjjelhányta;
fehérlenek annak ágai. Ésa. 5,6.
8. Keseregj, mint a szûz, aki gyászba
öltözik az õ ifjúsága férjéért. Péld. 2,17.
9. Kifogyott az étel- és italáldozat az Úrnak
házából; gyászolnak a papok, az Úrnak
szolgái.
10. Elpusztíttatott a mezõ, gyászol a
föld; mert elpusztíttatott a gabona; kiszáradt
a must; kiapadt az olaj. Ésa. 24,7.
11. Szégyenüljetek meg, ti szántóvetõk;
jajgassatok szõlõmûvesek: a búzáért és az
árpáért; mert elveszett a mezõ aratása!
Jer. 12,11. 14,3.
12. Elszáradt a szõlõtõ; a fügefa elhervadt;
a gránátfa, a datolyafa és az almafa,
amezõnekminden gyümölcsfája kiaszott.
Bizony kiszáradott az öröm az emberek
közül. Ésa. 9,3. 24,11. Jer. 48,33.
Felhívás a bûnbánatra
13. Öltsetek gyászt és sírjatok, ti papok!
Jajgassatok, ti oltár szolgái; jöjjetek és
háljatok gyászruhákban, Istenem szolgái;
mert megvonatott az étel- és italáldozat
Isteneteknek házától. Jer. 4,8.
14. Szenteljetek böjtöt, hirdessetek
gyûlést; gyûjtsétek egybe a véneket,
a földnek minden lakosát az Úrnak,
a ti Isteneteknek házába, és kiáltsatok
az Úrhoz. 3Móz. 23,36. 2Krón. 20,3. 13.
15. Jaj ez a nap! Bizony közel van az
Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy jön
el aMindenhatótól. Jer. 30,7.
16. Hát nem szemünk láttára irtatott-é
ki az élelem, az öröm és vigasság Istenünk
házából?! 5Móz. 16,11.
17. Elsenyvedtek a magvak barázdáik
alatt, elpusztultak a gabonás házak, összedõltek
a csûrök; mert kiaszott a gabona.
18.Mint nyög a barom! Megháborodtak
a marhacsordák, mert nincs legelõjük;
bûnhõdnek még a juhnyájak is!
19. Hozzád kiáltok Uram, mert tûz
emésztette meg a puszta virágait, és láng
perzselte le a mezõ minden fáját.
20. A mezõ vadai is hozzád esengenek,
mert kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tûz
emésztette meg a puszta virágait.
1Kir. 17,7. Zsolt. 104,21. 147,9.
Tovább rajzolja a sáskacsapást
2 Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok
az én szent hegyemen! Rémüljenekmeg
e földminden lakói;mert eljön
az Úrnak napja; mert közel van az.
2. Sötétségnek és homálynak napja;
felhõnek és borulatnak napja; mint a hegyekre
ráterülõ alkonyat! Nagy és hatalmas
nép, amilyen nem volt öröktõl fogva
és nem is lesz utána többé, nemzetségrõl
nemzetségre.Ám. 5,18. Abd. 15. Sof. 1,14.
3. Elõtte tûz emészt, utána láng lobog;
elõtte a föld olyan, mint az Éden kertje,
utána pedig kietlen pusztaság; meg sem
menekülhet tõle semmi. Zak. 7,14.
4. Amilyen a lovak alakja, olyan annak
alakja, és száguldoznak, mint a lovasok.
5. Rohannak a hegyek tetején, mintha
hadi szekerek robognának; mintha tarlót
emésztõ láng ropogna; amilyen az ütközetre
kész hatalmas nép.
6. Elrémülnek tõle a népek; minden
orca elsápad. Jer. 8,21.
7. Száguldoznak, mint a hõsök, felhágnak
a kõfalakra, mint a bajnokok; mindegyik
a maga útján halad, nem bontják
meg soraikat. Péld. 30,27.
8. Egymást nem szorongatják; mindegyik
a maga útján halad; néki rohannak
a fegyvernek, és nem esik seb rajtuk.
9. Betörnek a városba, futkároznak a
kõfalon, felhágnak a házakra, betörnek
az ablakokon, mint a tolvaj.
10. Reszket elõttük a föld, és megrendülnek
az egek; a nap és hold elsötétednek,
a csillagok is bevonják fényüket.
11. És megzendül az Úrnak szava az
Õ serege elõtt, mert felette nagy az Õ
tábora; mert hatalmas az Õ rendeletének
végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak
napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki
azt?
Intés megtérésre
12. De még most is így szól az Úr: Térjetek
meg hozzám teljes szívetek szerint;
böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.
13. És szíveteket szaggassátok meg,
ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz,
a ti Istenetekhez; mert könyörülõ
JÓEL KÖNYVE 2. 3. 881
és irgalmas Õ; késedelmes a haragra
és nagy kegyelmû, és bánkódik a gonosz
miatt. 2Móz. 34,6. Ésa. 66,2. Jón. 4,2.
14. Ki tudja, hátha visszatér és megbánja,
és áldást hagy maga után; étel- és italáldozatot
az Úrnak, a ti Isteneteknek?!
Józs. 14,12. Ésa. 65,8. Sof. 2,3. Agg. 2,19.
15. Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek
böjtöt, hirdessetek gyûlést! 2Kir. 10,20.
16. Gyûjtsétek össze a népet, szenteljétek
meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a
véneket, gyûjtsétek össze a kisdedeket és
a csecsszopókat; menjen ki a võlegény az
õ ágyasházából és a menyasszony is az õ
szobájából. 2Móz. 19,10. 2Krón. 20,13. 1Kor. 7,5.
17. A tornác és az oltár között sírjanak
a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy
kegyelmes, oh Uram, a Te népedhez,
és ne bocsásd szidalomra a Te örökségedet,
hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok.
Miért mondanák a népek között:
Hol az õ Istenük? 2Móz. 32,11.
Jer. 9,17. 18. JerSir. 2,19.Mát. 23,35.
18. Erre buzgó lõn az Úrnak szeretete
az Õ földje iránt, és kegyelmezett az Õ
népének. 5Móz. 32,36.
Zsolt. 103,13. Ésa. 60,10. Zak. 1,14. 8,2.
19. És választ adott az Úr, és mondá
az Õ népének: Ímé, adok néktek gabonát,
bort és olajat, hogy megelégedtek vele,
és nem adlak többé titeket szidalomra a
pogányok között. Mal. 3,10.
20. Az északi népet is elûzömtõletek, és
puszta és sivatag vidékre vetemazt; elejét
a keleti tengerbe, hátulját a nyugati tengerbe,
és bûze magasra száll; felszáll büdössége,
mert nagy dolgokat cselekedett.
21. Ne félj, te föld! Örülj és vigadozz,
mert nagy dolgokat cselekszik az Úr!
22. Ne féljetek, ti mezei vadak! Mert
zöldülnek a pusztának virágai; mert a fa
megtermi gyümölcsét; a füge és szõlõ is
kitárják gazdagságukat. Zak. 8,12. 1Ján. 4,14.
23. Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek
és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben;
mert megadja néktek az esõt igazság
szerint, és korai és kései esõt hullat
néktek az elsõ hónapban.
3Móz. 26,4. Ésa. 61,10. Zak. 10,7. Jak. 5,7.
24. Ésmegtelnek a csûrök gabonával, és
bõven öntik a sajtók a mustot és az olajat.
25. És kipótolom néktek az esztendõket,
amelyeket tönkre tett a szöcske, a
cserebogár, a hernyó és a sáska; az én
nagy seregem, melyet rátok küldöttem.
Zsolt. 23,3. 51,12. Jer. 30,17.
26. És esztek bõven és megelégesztek,
és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek
nevét, aki csodálatosan cselekedett
veletek, és soha többé nem pironkodik
az én népem. Ján. 6,51.
27. És megtudjátok, hogy az Izrael között
vagyok én, és hogy én vagyok az Úr,
a ti Istenetek és nincs más! És soha
többé nem pironkodik az én népem.
28. És lészen azután, hogy kiöntöm
Szellememet minden testre, és prófétálnak
a ti fiaitok és leányaitok; véneitek
álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat
látnak. Ésa. 44,3. 54,13. Ján. 7,39. Csel. 2,17.
29. Sõt még a szolgákra és szolgálóleányokra
is kiöntöm azokban a napokban
az én Szellememet. 1Kor. 12,13. Gal. 3,28.
30. És csodajeleket mutatok az égen és
a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.
Mát. 24,29.Márk 13,24. Csel. 2,19.
31. A nap sötétséggé válik, a hold pedig
vérré, minekelõtte eljön az Úrnak nagy
és rettenetes napja. Csel. 2,20. Jel. 6,12. 13.
32. De mindaz, aki az Úrnak nevét
hívja segítségül, megmenekül; mert a
Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a
szabadulás, amint megígérte az Úr, és a
megmaradtak közt lesznek azok, akiket
elhív az Úr. Ésa. 11,11. 46,13. Jer. 33,3. Abd. 17.
Csel. 2,21. Róm. 9,27. 10,13. 11,5. 26.
Isten megítéli az Õ népe ellenségeit
3 Mert ímé, azokon a napokon és
abban az idõben, amikor megfordítom
Júda és Jeruzsálem fogságát:
2. Egybegyûjtöm akkor mind a pogányokat,
és levezetem õket a Josafát völgyébe,
és perbe szállok ott velük, az én
népemért és örökségemért, az Izraelért,
amelyet szétszórtak a pogányok közé, és
megosztoztak az én földemen; 2Krón. 20,26.
3. Népemre pedig sorsot vetettek; a fiút
szajháért adták oda, a leányt pedig borért
cserélték el, hogy ihassanak. Abd. 11.
4. Sõt néktek is mi közötök velem,
Tírusz, Szidón és Filiszteának egész
környéke?! Vajon bosszút állani jöttök-é
reám? Ha bosszút akarnátok rajtam állani,
nagy hirtelen fejetekre fordítomvissza
bosszútokat! 5Móz. 32,35.

5.Mivelhogy elraboltátok ezüstömet és
aranyomat, és legszebb kincsemet templomaitokba
vittétek;
6. És a Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok
a jávánok fiainak, hogy messze
vessétek õket határaiktól:
7. Ímé, kiindítom õket a helybõl, ahova
eladtátok õket, és fejetekre fordítom viszsza
bosszútokat.
8. És adom a ti fiaitokat és leányaitokat
a Júda fiainak kezébe; azok pedig eladják
õket a sabeusoknak, a messze lakó népnek;
mert ezt végezte az Úr. Ezék. 23,42.
9. Hirdessétek ezt a pogányok között;
készüljetek harcra; indítsátok fel a hõsöket.
Járuljanak elé, jöjjenek fel mindnyájan
a hadakozó férfiak!
10. Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká,
kaszáitokat dárdákká; mondja a
gyenge is: Erõs vagyok! Ésa. 2,4. Zak. 12,8.
11. Siessetek és jöjjetek el ti népek
mindenfelõl, és seregeljetek egybe! Ide
vezesd Uram a Te hõseidet!
12. Serkenjenek fel és jöjjenek fel a
népek a Josafát völgyébe; mert ott ülök
törvényt, hogy megítéljek minden népeket.
2Krón. 20,26. Zsolt. 96,13.Mik. 4,3.
13. Eresszétek néki a sarlót, mert megérett
az aratnivaló! Jertek el, tapossatok,
mert megsokasult az õ gonoszságuk!
Ésa. 63,3. Jer. 51,33. Jel. 14,15.
14. Tömegek, tömegek! Az ítélet völgyében!
Mert közel van az Úrnak napja
az ítélet völgyében!
15. A nap és hold elsötétednek; a csillagok
bevonják fényüket;
16. Az Úr pedig megharsan a Sionról
ésmegzendül Jeruzsálembõl, ésmegrendülnek
az egek és a föld; de az Úr az Õ
népének oltalma és az Izrael fiainak
erõssége! Ésa. 51,5. 6.
17. És megtudjátok, hogy én vagyok
az Úr, a ti Istenetek, aki a Sionon lakozom,
az én szent hegyemen. És szentté
lészen Jeruzsálem, és idegenek nem
vonulnak át többé rajta.
Zsolt. 132,13. Abd. 16. Zak. 8,3. Jel. 21,27.
Júda békéje
18. És majd azon a napon a hegyek
musttal csepegnek és a halmok tejjel
folynak, és a Júda minden medre bõ
vízzel ömledez, és forrás fakad az Úrnak
házából, és megöntözi a Sittim völgyét.
Zsolt. 46,4. Ezék. 47,1. Zak. 14,8. Jel. 22,1.
19. Egyiptom pusztasággá lesz, Edóm
pedig kietlen sivataggá; a Júda fiain való
erõszakosságért, mert ártatlan vért ontottak
azoknak földjén.
20. De a Júda örökké megmarad;
Jeruzsálemis nemzetségrõl nemzetségre.
Zsolt. 125,1.
21. És kitisztítom vérükbõl, amelybõl
még ki nemtisztítottam, és a Sion lesz az
Úr lakóhelye! Csel. 20,28. Róm. 5,9. Ef. 1,7.
Zsid. 9,12. 10,19. 1Pét. 1,19. 1Ján. 1,7. Jel. 1,5.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 72
Tegnapi: 230
Heti: 1 565
Havi: 4 301
Össz.: 860 312

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 82.Jóel próféta könyve 1-3.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »