Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ÁMÓS PRÓFÉTA KÖNYVE

Fenyegetések Izrael szomszédai ellen
1 Ámós beszédei, aki a tékoabeli pásztorok
között volt, azokról, amiket
Izrael felõl látott Uzziásnak, Júda királyának
idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának,
Izrael királyának idejében, két esztendõvel
a földindulás elõtt. 2Sám. 14,2.
Zsolt. 78,70. Ésa. 1,1. Hós. 1,1. Zak. 14,5.
2. És mondá: A Sionról megharsan az
Úr és Jeruzsálembõl megzendül, és elhervadnak
a pásztorok legelõi, és megszárad
a Kármel teteje. Jóel 3,16.
3. Így szól az Úr: Három bûne miatt
Damaszkusznak, sõt négy miatt, nem
fordítom el, mert vascséplõkkel cséplették
meg a Gileádot. 2Kir. 10,33. Ésa. 8,4.

4. Tüzet vetek azért Hazáel házára, és
az emészti meg a Ben-Hadad palotáit.
2Kir. 6,24. Jer. 49,27. 51,30.
5. És összetöröm Damaszkusz zárját,
és kivágom a lakót Avennek völgyébõl
és a királyi pálca tartóját Beth-édenbõl,
és Arámnak népe Kirbe fogva vitetik, ezt
mondja az Úr. 2Kir. 16,9.
6. Így szól az Úr: Három bûne miatt
Gázának, sõt négymiatt, nemfordítomel,
mert az egész népet rabságra vitték, hogy
az edomitáknak adják el õket.
2Krón. 28,18. Jer. 47,1. 5.
7. Tüzet vetek azért Gáza kõfalára, és
az emészti meg az õ palotáit.
2Kir. 18,8. Zsolt. 31,14. Sof. 2,4.
8. És kivágom a lakót Asdódból, és a
királyi pálca tartóját Askelonból, és
Akronra is majd rávetem kezemet és a
filiszteusok maradéka elvész, azt mondja
az én Uram, az Úr. Zsolt. 81,4. Ezék. 25,16.
9. Így szól az Úr: Három bûne miatt
Tírusznak, sõt négy miatt, nem fordítom
el, mert az egész rabnépet Edómnak
adták át, és nem emlékeztek meg a testvéri
szövetségrõl. Ésa. 23,1--8.
10. Tüzet vetek azért Tírusz kõfalára,
és az emészti meg az õ palotáit.
11. Így szól az Úr: Három bûne miatt
Edómnak, sõt négy miatt, nem fordítom
el, mert fegyverrel ûzte saját atyjafiát, és
elfojtá szívében az irgalmasságot, és
haragja szüntelen tépett, és dühösködését
mindvégig fenntartotta. Ésa. 21,11.
12. Tüzet vetek azért Témánra, és az
emészti majd meg Bocra palotáit.
Jer. 49,20.
13. Így szól az Úr: Három bûne miatt
Ammon fiainak, sõt négy miatt, nem
fordítom el; mert széthasogatták Gileád
terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék
az õ határukat.
Jer. 49,1. Ezék. 25,2. Abd. 9. 10. Sof. 2,8. 9.
14. Tüzet vetek azért Rabba kõfalára,
és az emésztimeg az õ palotáit; harci kiáltással
a háború napján, pusztító viharral
a szélvésznek napján.
5Móz. 3,11. 1Krón. 20,1. Ezék. 21,27.
15. És számkivetésbe megy az õ királyuk;
õ maga és vele fejedelmei is, ezt
mondja az Úr!
Így szól az Úr
2 Így szól az Úr: Három bûne miatt
a Moábnak, sõt négy miatt, nem fordítom
el; mert mésszé égette Edóm királyának
csontjait!
2Kir. 3,26. 27. Ezék. 25,8. Sof. 2,8.
2. Tüzet vetek azért Moábra, és az
emésztimeg Kerijjoth palotáit, ésmeghal
Moáb a zajban, hadi lárma közt, a kürt
zengése közben.
3. Kivágom a bírót közüle, és minden
fejedelmét megölöm vele egyetemben,
ezt mondja az Úr.
4. Így szól az Úr: Három bûne miatt a
Júdának, sõt négymiatt, nemfordítomel;
mert megvetették az Úrnak törvényét és
nem tartották meg rendeléseit. Eltévelyítették
õket az õ hazugságaik, amelyeket
az õ atyáik követtek. 3Móz. 26,14. Neh. 1,7.
Ésa. 9,15. 16. 28,15. Jer. 9,14. 16,19. Ezék. 20,13.
Dán. 9,11. Csel. 5,31. 26,18. Róm. 1,25. Zsid. 2,18.
5. Tüzet vetek azért Júdára, és az emészti
meg Jeruzsálem palotáit.
6. Így szól az Úr: Három bûne miatt az
Izraelnek, sõt négy miatt, nem fordítom
el; mert pénzért adták el az igazat, a
szegényt pedig egy öltõ saruért.
2Kir. 17,7--18. 18,12. Ésa. 29,21.
7. Akik a föld porát áhítják a szegények
fejére, és a nyomorultak útját elfordítják.
Fiú és az atyja egy leányhoz járnak, hogy
megfertõztessék az én szent nevemet.
Ésa. 10,2. Ezék. 22,11. 36,20. Róm. 2,24.
8. Zálogos ruhákon nyújtózkodnakminden
oltár mellett, és az elítéltek borát
isszák az õ istenük házában.
2Móz. 22,26. 1Kor. 10,21.
9. Pedig én irtottam ki elõlük az emoreusokat,
akik magasak voltak, mint a
cédrusok, erõsek, mint a cserfák. Mégis
kiirtottam gyümölcsét felül és gyökerét
alul. 4Móz. 21,24.
10. És én hoztalak fel Egyiptom földjérõl,
és negyven esztendeig én hordoztalak
a pusztában titeket, hogy bírjátok az
emoreusok földjét.
11. És prófétákat támasztottam a ti
fiaitok közül és nazirokat ifjaitok közül.
Nem így van-é vajon, Izrael fiai? Ezt
mondja az Úr. Bír. 13,5.
ÁMÓS KÖNYVE 2. 3. 4.
12. De a nazirokat borral itattátok, és
a prófétákra ráparancsoltatok, mondván:
Ne prófétáljatok! Ésa. 30,10.
13. Ímé, én is lenyomlak titeket, ott ahol
vagytok, mint a cséplõ szekér lenyomja a
kévékkel teli szérût.
14. Elvész azért a futás a gyorstól, és
nem erõsíti meg az erõst az õ ereje, és a
hõs sem menekedhetik.
15. Nem állja meg helyét az íjhordozó
sem, nem menekülhet el még a gyorslábú
sem, és a lovon ülõ sem menekedhetik.
16. És a bátor szívû is a hõsök között
meztelenül fut el azon a napon, ezt mondja
az Úr.
A próféta küldetése a választott néphez
3 Halljátok meg e beszédet, melyet
az Úr szól felõletek, Izrael fiai; mindama
nemzetség felõl, amelyet felhoztam
Egyiptom földjérõl, ezt mondván:
2. Csak titeket választottalak magamnak
e földnek minden nemzetségei
közül; azért büntetlek meg titeket minden
gonoszságtokért. Luk. 12,47.
3. Vajon járnak-é ketten együtt, ha
meg nem egyeztek egymással?
5Móz. 32,30. Ésa. 60,22. Préd. 4,9.Mát. 18,19.
4. Ordít-é az oroszlán az erdõben, ha
nincs mit ragadoznia? Hallatja-é hangját
barlangjából a kölyökoroszlán, ha semmit
nem fogott?!
5. Tõrbe esik-é a madár a földön, ha
nincs tõr vetve néki? Felpattan-é a tõr
a földrõl, ha fogni nem fogott?
6. Ha megharsan a kürt a városban,
nem riad-é meg a nép? Vajon lehet-é baj a
városban, amit nem az Úr szerezne?
7.Mert semmit sem cselekszik az én
Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát
az Õ szolgáinak, a prófétáknak.
1Móz. 6,13. 18,17. 5Móz. 29,29.
Zsolt. 25,14. Péld. 3,32. Ezék. 33,3. Ján. 15,15.
8. Ordít az oroszlán: Ki ne rettegne? Az
én Uram, az Úr szólt: Ki ne prófétálna?
9. Adjatok hírt Asdód palotáiban és az
Egyiptom földjén való palotákban, és így
szóljatok: Gyûljetek össze Samariának hegyein,
és lássátokmeg benne a sok háborgást,
és az elnyomottakat az õ keblében.
10.Mert nem tudnak igazán cselekedni,
azt mondja az Úr, õk, akik halomra
gyûjtik az erõszakosságot és zsarolást az
õ palotáikban.
11. Annakokáért ezt mondja az Úr Isten:
Ellenség jön és körülveszi e földet;
ledönti hatalmadat és feldúlatnak a te
palotáid. Zsolt. 14,4.
12. Ezt mondja az Úr: Amint a pásztor
az oroszlán szájából csak a két lábszárt
menti meg, vagy a fül hegyét; akképpen
menekülnek meg Izrael fiai, akik Samariában
pamlag szegletében ülnek és a
nyugágynak selymén.
13. Halljátok meg és adjátok tudtára a
Jákób házának, azt mondja az Úr Isten,
a Seregek Istene,
14. Hogy amely napon megbüntetem
Izraelt az õ vétkeiért, Béth-El oltáraiért
is büntetek, és letöretnek az oltár szarvai,
és a földre omlanak.
15. És ledöntöm a téli házat a nyári
házzal együtt, és elpusztulnak az elefántcsontházak
is, megsemmisülnek a nagy
házak, ezt mondja az Úr.
Fenyegetés Izrael vezetõi ellen
4 Halljátok meg e beszédet Básánnak
borjai, akik Samaria hegyén vagytok;
akik nyomorgatjátok a szegényeket,megrontjátok
az ügyefogyottakat, akik azt
mondják az õ uruknak: Hozd elõ, hadd
igyunk!
2.Megesküdt az Úr Isten az Õ szentségére,
hogy ímé napok következnek
reátok, amikor szigonyokkal visznek el
titeket, és a ti maradékotokat halászó
horgokkal. Zsolt. 89,35.
3. És a fal résein mentek ki, mindegyikõtök
egyenest; és a Hermonra ûzettek
fel, ezt mondja az Úr.
4.Menjetek Béth-Elbe és vétkezzetek,
szaporítsátok a vétkeket Gilgálban. Vigyétek
fel reggelente áldozataitokat, és harmadnaponként
tizedeiteket.
4Móz. 28,3. 5Móz. 14,28. Ezék. 20,39. Hós. 4,15.
5. Kovászosból gyújtsatok hálaáldozatot;
ajánljatok önkéntes áldozatokat, híreszteljétek;
mert így szeretitek, Izrael
fiai, azt mondja az Úr Isten. 5Móz. 12,6.
884
ÁMÓS KÖNYVE 4. 5. 885
6. De én is bocsátottam rátok fogak
tisztaságát minden városaitokban és kenyérszükséget
minden helységeitekben,
és mégsem tértetek vissza hozzám, ezt
mondja az Úr. 1Kir. 17,1. Jer. 5,3. Agg. 2,17.
7. De én is megvontam tõletek az esõt,
három hónappal az aratás elõtt, és esõt
adtam egy városra, más városra pedig
nem adtam esõt. Az egyik rész esõt
kapott, az a rész pedig, amelyre nemesett
esõ, megszáradott.
8. És két-három város tántorgott egyegy
városba, vizet inni, de meg nem
elégíttettek; és mégsem tértetek vissza
hozzám, ezt mondja az Úr.
9.Megvertelek titeket szárazsággal és
ragyával; kerteiteknek, szõlõiteknek,
fügefáitoknak és olajfáitoknak nagy részétmegette
a sáska; ésmégsemtértetek
viszsza hozzám, ezt mondja az Úr.
10. Döghalált bocsátottam rátok, mint
Egyiptomra; fegyverrel öltem ifjaitokat,
fogságra vitettem lovaitokat; és táborotok
bûzét egész orrotokig emeltem, és mégsem
tértetek vissza hozzám, ezt mondja
az Úr.
11. Felforgattam közületek többeket,
amint felforgatta Isten Szodomát és
Gomorrát, és olyanokká lettetek, mint a
tûzbõl kikapott üszök; és mégsem tértetek
vissza hozzám, ezt mondja az Úr.
Ésa. 13,19. Zak. 3,2.
12. Azért hát ekképpen cselekszem
veled Izrael! Minthogy pedig ekképpen
cselekszem veled, készülj Istened elé, oh
Izrael! Ezék. 13,5.
13.Mert ímé, aki hegyeket alkotott és
a szelet teremtette, és aki megjelenti az
embernek az õ gondolatát, aki a hajnalt
sötétséggé változtatja és a föld magaslatain
lépdel: az Úr Õ, a Seregeknek Istene
az Õ neve. 5Móz. 32,13.
Zsolt. 139,2. Ésa. 47,4. Jer. 10,16. Dán. 2,28.
A próféta elsiratja Izraelt
5 Halljátok meg e beszédet, amelyet
síródalként szólok rólatok, Izraelnek
háza!
2. Elesett, nem kel fel többé Izraelnek
szüze; végigterült az õ földjén, és nincs,
aki felemelné.
3. Bizony így szól az Úr Isten: Amely
város ezerrel indult ki, százzal marad
csak meg; amely pedig százzal indult ki,
tízzel marad csak meg Izrael házául.
4. Bizony így szól az Úr az Izrael házához:
Engem keressetek, és éltek!
2Krón. 15,2. Ésa. 55,3. Csel. 5,31. 26,18.
5. És ne keressétek Béth-Elt; Gilgálba
se menjetek; Beér-Sebába se menjetek
át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El
pedig semmivé lesz.
6. Keressétek az Urat, és éltek, különben
reátör, mint a tûz, a József házára
és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, aki
megoltsa. Ésa. 55,7.
7. Akik ürömmé változtatják az ítéletet
és az igazságot földre tiporják.
8. Aki a Fiastyúkot és a Kaszáscsillagot
teremtette; aki reggellé változtatja a homályt
és a nappalt éjszakává sötétíti; aki
hívja a tenger vizeit és kiönti azokat a földnek
színére: Úr az Õ neve. Jób 38,31. 34.
9. Aki pusztulással sújtja a hatalmasokat,
és pusztulás száll az erõsségekre.
10. Gyûlölik azt, aki feddõzik a kapuban,
és utálják azt, aki feddhetetlenül beszél.
11. Annakokáért, mivelhogy tiportátok
a szegényt és gabona ajándékot vesztek
tõle: bár faragott kõbõl építtetek házakat,
de nem lakoztok azokban, bár gyönyörûséges
szõlõket plántáltok, de nem isztok
azoknak borából. Mik. 6,15. Sof. 1,13.
12.Mert tudom, hogy sok a ti bûnötök,
és nagyok a ti vétkeitek! Igazak nyomorgatói,
váltságdíjszedõk vagytok; s elnyomják
a szegényeket a kapuban! Ésa. 29,21.
13. Azért hallgat az eszes ebben az idõben,
mert gonosz idõ ez.
14. Keressétek a jót és ne a gonoszt,
hogy éljetek, és akkor veletek lesz az
Úr, a Seregek Istene, amint mondjátok.
Mik. 3,11.Mát. 7,7.
15. Gyûlöljétek a gonoszt és szeressétek
a jót; állítsátok vissza a kapuban az
igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a
Seregek Istene a József maradékának.
2Móz. 32,30. Zsolt. 97,10. Jóel 2,13. 14. Róm. 12,9.
16. Azt mondja azért az Úr, a Seregek
Istene, az én Uram: Minden térségen
siralom lesz és minden utcán ezt mondÁMÓS
KÖNYVE 5. 6.
ják: Jaj, jaj! S a szántóvetõt is gyászra hívják,
s a sírni tudókat siralomra; Jer. 9,17.
17. És minden szõlõben siralom lesz,
mert átmegyek közötted, ezt mondja az
Úr. 2Móz. 12,12.
18. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak
napját! Mire való néktek az Úrnak napja?
Sötétség az és nem világosság. Ésa. 5,19.
Jer. 17,15. Ezék. 12,22. Jóel 1,15. 2Pét. 3,4.
19.Mintha valaki oroszlán elõl szaladna,
és medve bukkanna rá; vagy pedig
bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná,
és kígyó marná meg.
20. Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja
és nem világosság?! Sötétség lesz az, s
még hajnalfénye sem lesz.
21. Gyûlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket,
és nem gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben.
rész 4,4. 8,10.
3Móz. 26,21. Ésa. 1,11. 14,12.
22.Még ha égõáldozatokkal áldoztok is
nékem, sõt ételáldozataitokat sem kedvelem;
kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek.
23. Távoztasd el tõlem énekeid zaját,
hárfáid pengését sem hallgathatom.
24. Hanem folyjon az ítélet, mint a víz,
és az igazság, mint a bõvizû patak.
Jer. 22,3. Ezék. 45,9. Hós. 6,6.Mik. 6,8.
25. Járultatok-é hozzámvéresáldozatokkal
s ételáldozatokkal a pusztában negyven
éven át, oh Izrael háza?!
5Móz. 32,17. Csel. 7,42.
26.Majd viszitek hát Szikkútot, a ti királyotokat
és Kijjunt, a ti képeiteket, a ti
isteneitek csillagát, amelyet ti csináltatok
magatoknak.
27. És Damaszkuszon túlra számûzlek
titeket, azt mondja az Úr, akinek neve
Seregeknek Istene.
A kevélység büntetése
6 Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek
a Sionon, és akik elbizakodnak Samaria
hegyén; akik a népek elejének elei,
és akikhez jön az Izraelnek háza!
2Móz. 19,5. Zsolt. 123,4. Ésa. 31,1. 32,9. Luk. 6,24.
2.Menjetek át Kalnéba, és nézzetek
szét; onnan pedig menjetek a nagy Hamátba,
és szálljatok le a filiszteusok
Gáthjába; vajon jobbak-é azok, mint ezek
az országok, és vajon szélesebb-é azoknak
határa a ti határotoknál?
1Móz. 10,10. 2Kir. 18,34. Ésa. 10,9. Náh. 3,8.
3. Akik a veszedelem napját messze
gondoljátok, és az erõszaknak széket
emeltek; Zsolt. 94,20. Ésa. 56,12. Ezék. 12,27.
4. Akik elefántcsont pamlagon hevernek,
és az õ nyoszolyáikban elnyújtózkodnak,
és a nyáj legjavából és a kihízlalt
borjakból lakmároznak;
5. Akik hárfa mellett dalolgatnak, és
azt hiszik, hogy hangszereik a Dávidéi;
Ésa. 5,12.
6. Akik a bort serlegekkel isszák, és
színolajjal kenegetõznek, és nem búsulnak
a József romlásán:
7.Most azért is õk vitetnek el a számûzöttek
élén, és vége szakad a nyújtózkodók
dáridózásának.
8.Megesküdt az Úr Isten az Õ életére;
ezt mondja az Úr, a Seregek Istene:
Utálom a Jákób kevélységét és gyûlölöm
az õ palotáit; azért prédára vetema várost
mindenestõl.
9. És ha egy házban tíz ember maradna
is meg, még az is meghal;
10. S mikor felemeli õt az õ barátja és
megégetõje, hogy kivigye a holttetemeket
a házból, azt mondja annak, aki a ház
belsejében lesz: Van-é még valaki veled?
Az pedig azt mondja: Nincs, és ezt is
mondja: Csitt! Mert nem szabad említeni
az Úrnak nevét!
11.Mert ímé, parancsol az Úr és megveri
a nagy házat repedezésekkel, és a
kicsiny házat hasadozásokkal.
12. Vajon futhatnak-é a lovak a sziklán?
Felszánthatja-é azt valaki ökrökön? Hogy
az igaz ítéletet bürökké tettétek, az igazság
gyümölcsét pedig ürömmé?!
Ésa. 59,13. 14.
13. Akik örültök a hiábavaló dolognak,
és akik ezt mondjátok: Nem a magunk
erejével szereztünk-é magunknak a szarvakat?
14. Ímé, bizony népet indítok ellened,
oh Izrael háza, azt mondja az Úr, a
Seregek Istene, és az sanyargat titeket
a hámáti úttól az Arába patakjáig.
886
ÁMÓS KÖNYVE 7. 8. 887
Ámós látomásai
7 Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten;
Ímé, teremte sáskát a sarjúfakadás
kezdetén, és ímé sarjú volt a királyi kaszálás
után!
2. És lõn, hogy amint felemésztette a
földnek füvét, azt mondám: Uram, Isten!
Légy kegyelmes, kérlek! Hogyan állhasson
meg Jákób, hiszen kicsiny?!
3.Megengesztelõdék az Úr e dologban:
Nem lesz meg! Mondá az Úr.
4. Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten:
Ímé, tüzet híva elõ ítéletre az Úr Isten,
és megemészté az a nagy mélységet, és
megemészté az országot.
5. De mondám: Uram, Isten! Hagyd
abba, kérlek! Hogyan állhatna meg
Jákób; hiszen kicsiny?!
6. Megengesztelõdék az Úr e dologban:
Ez sem lészen meg, mondá az Úr
Isten!
7. Ily dolgot láttatott velem: Ímé, ott
állott az Úr egy függõleges kõfalon, és a
kezében függõón volt.
8. És monda nékem az Úr: Mit látsz
Ámós? Én pedig mondám: Függõónt.
Ésmondá az Úr: Ímé, függõónt helyezek
népem, Izrael közé, és nem bocsátok
meg néki többé.
9. Bizony elpusztulnak Izsáknakmagaslatai,
és romba dõlnek Izrael szent helyei;
és fegyverrel támadok a Jeroboám háza
ellen.
Ámós büntetést hirdet Amáziásnak
10. És elkülde Amáziás, Béth-El papja
Jeroboámhoz, Izrael királyához, ezt üzenvén:
Pártot ütött ellened Ámós az Izrael
házában; nem tûrheti az ország az õ mindenféle
beszédét.
11.Mert így beszél Ámós: Fegyver által
hal meg Jeroboám, az Izrael pedig fogságba
vitetik az õ földjérõl!
12. Ámósnak pedig így szólt Amáziás:
Menj el, próféta! Fuss el a Júda földjére;
ott egyed kenyered és ottan prófétálj!
13. Béth-Elben pedig ne prófétálj többé;
mert a király szenthelye és az ország
székháza ez!
14. És felele Ámós, és mondá Amáziásnak:
Nem vagyok próféta, sem prófétának
fia; barompásztor vagyok és vad
fügét szedek; 2Kir. 2,5.
15. De elhívott engem az Úr a nyáj
mellõl, és mondá nékem az Úr: Menj el
és prófétálj az én népemnek, az Izraelnek!
16.Most azért halld meg az Úr beszédét!
Te azt mondod: Ne prófétálj az Izrael
ellen, és ne szólj az Izsák háza ellen!
17. Azért így szól az Úr: Feleséged paráznává
lesz a városban; fiaid és leányaid
fegyver által hullnak el; földedet felosztják
kötéllel, és te magad tisztátalan földön
halsz meg; az Izrael pedig fogságba
vitetik az õ földjérõl. JerSir. 5,11.
Példázat a kosár érett gyümölcsrõl
8 Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten:
Ímé, egy kosár érett gyümölcs.
2. És mondá: Mit látsz Ámós? És mondám:
Egy kosár érett gyümölcsöt. És
mondá az Úr nékem: Eljött vége az én
népemnek, az Izraelnek; nem bocsátok
meg néki többé!
3. Azon a napon jajjá változnak a templomi
énekek, így szól az Úr Isten, és temérdek
lesz a hulla; szó nélkül hányák mindenüvé.
4. Halljátok meg ezt ti, kik a szegényre
törtök, és e föld szegényeinek kipusztítására.
5.Mondván: Mikor múlik el az újhold,
hogy gabonát árulhassunk? És a szombat,
hogy megnyithassuk a gabonás
házat? Hogy megkisebbítsük a vékát, és
megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel
csalhassunk?! Neh. 13,15.Mik. 6,10.
6. Hogymegvegyük a szegényeket pénzen,
és a szûkölködõt egy öltõ saruért,
és eladhassuk a gabona hulladékát?!
7.Megesküdt az Úr a Jákób büszkeségére:
Soha el nem felejtem semmi cselekedetüket!
Zsolt. 68,34.
8. Ne rendüljön-é meg emiatt a föld?
És ne búsuljon-é annak minden lakosa?!
Bizony felindul egészen, mint a folyam,
és dagad és apad, mint Egyiptom folyója.
Hós. 4,3.
9. És lészen azon a napon, azt mondja
az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben,
és besötétítem a földet fényes nappal.
Jób 5,14. Ésa. 13,10. Jer. 15,9.Mik. 3,6.
ÁMÓS KÖNYVE 8. 9.
10. Ünnepeiteket búra változtatom;
és minden dalotokat szomorú énekké!
Gyászruhát borítok minden derékra, és
kopaszságot minden fejre, és olyanná
teszem, mint aki egyetlen fiát siratja; a
vége pedig, mint a keserûség napja!
Ésa. 15,2. Jer. 6,26. Zak. 12,10.
11. Ímé, napok jönnek, azt mondja az
Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre;
nem kenyér után való éhséget, sem víz
után való szomjúságot, hanem az Úr
beszédének hallgatása után.
1Sám. 3,1. Zsolt. 74,9. Ezék. 7,26.Mik. 3,6.
12. És vándorolni fognak tengertõl
tengerig és északtól fogva napkeletig.
Futkosnak, hogy keressék az Úrnak
beszédét, de nem találják meg.
13. Azon a napon elepednek a deli szûzek,
meg az ifjak is, a szomjúság miatt!
14. Akik Samaria bûnére esküsznek,
és ezt mondják: Él a te istened, oh Dán:
és él a te utad, oh Beérseba! Bizony elhullanak
és nem kelnek fel többé!
Az ítélet elõl nincs menekvés
9 Látám az Urat állani az oltáron, és
mondá: Üsd meg az oszlop fejét,
hadd rendüljenek meg a küszöbök, és
döntsd azokat mindnyájuk fejére. A megmaradókat
pedig fegyverrel ölöm meg.
Nem fog elfutni közülük a futó, és nem
menekül meg közülük a menekülõ.
2. Ha a Seolba ássák is be magukat,
kezem onnan is kiragadja õket; és ha az
égbe hágnának is fel, onnan is levonszom
õket! Zsolt. 139,8. Abd. 4.
3. És ha a Kármel tetején rejtõznének is
el, onnan is elõkeresem és elhozom õket;
és ha szemeimelõl a tenger fenekére bújnának
is, ott is parancsolok a kígyónak és
megmarja õket. Jer. 23,24.
4. És ha fogságba mennek is ellenségeik
elõtt, ott is parancsolok a fegyvernek
ésmegöli õket; és reájuk fordítomszemeimet,
vesztükre és nem javukra.
5.Mert az Úr, a Seregek Ura az, aki
megérinti a földet és elolvad az, és jajgat
annak minden lakója, és feldagad egészen,
mint a folyam, meg elapad, mint
Egyiptom folyója.
Zsolt. 104,32. Ésa. 64,1.Mik. 1,4.
6. Aki fenn az égben építé az Õ boltozatát,
és annak íveit a földre alapítá; aki
elõhívja a tenger vizeit s kiönti azokat a
földnek színére: az Úr az Õ neve.
rész 4,13. 5,27. Zsolt. 104,3. 13.
7. Nemolyanok vagytok-é ti elõttem, oh
Izrael fiai,mint a kusiták fiai?! Eztmondja
az Úr. Nem én hoztam-é ki Izraelt Egyiptom
földjérõl, és a filiszteusokat Kaftorból,
és a szíriabelieket Kirbõl?!
5Móz. 2,23. Jer. 47,4.
8. Ímé, az Úr Isten szemmel tartja a
bûnös országot, és eltörlöm azt a földnek
színérõl. Mindazáltal mégsem pusztítom
el egészen a Jákóbnak házát, ezt mondja
az Úr! Jer. 30,11.
9.Mert ímé, én parancsolok és szétrázom
Izrael házát minden népek között,
amint a rostával rázogatnak; de nem esik
a földre egy szemecske sem.
10. Fegyver által halnak meg az én
népemnek minden bûnösei, akik azt
mondják: Nem ér el minket és nem jön
reánk a veszedelem.
11. Azon a napon felemelem a Dávid
leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit,
és felemelem omladékait, és megépítem
azt, mint volt hajdanán.
Csel. 15,16--18.
12.Hogy örökségképpen bírják azEdóm
maradékát és mindama népeket, akik az
én nevemrõl neveztetnek, ezt mondja az
Úr, aki megcselekszi ezt! 4Móz. 24,18. Abd. 19.
13. Ímé, napok jönnek, ezt mondja az
Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szõlõtaposó
a magvetõt. És a hegyek musttal
csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak.
3Móz. 26,5. Jóel 3,18.
14. És hazahozom a fogságból az én
népemet, az Izraelt, és fölépítik az elpusztult
városokat, és lakoznak bennük.
Szõlõket plántálnak és isszák azok borát,
és kerteket csinálnak és eszik azoknak
gyümölcsét. Zsolt. 53,6. Ésa. 60,4. 61,4.
65,21. Jer. 30,3. 8. Ezék. 36,33--36.
15. És elplántálom õket az õ földjükbe;
és nem szaggattatnak ki többé az õ földjükbõl,
amelyet adtam nékik, azt mondja
az Úr, a te Istened!
Ésa. 60,21. Ezék. 34,28. 37,25. Jóel 3,20.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 184
Heti: 66
Havi: 3 910
Össz.: 872 045

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 83.Ámós próféta könyve 1-9.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »