Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÓNÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

A próféta engedetlensége és büntetése
1 És lõn az Úrnak szava Jónáshoz, az
Amittai fiához, mondván: 2Kir. 14,25.
2. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba,
és kiálts ellene,mert gonoszságuk felhatolt
elémbe! 1Móz. 10,11. 18,20. Jak. 5,4.
3. És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna
az Úr elõl. Leméne azért Jáfóba, és
talála ott egy hajót, amely méne Tarsisba,
és megadván a hajóbért, beszálla abba,
hogy Tarsisba menne velük az Úr színe
elõl. 1Móz. 4,16. Józs. 19,46. Ésa. 23,1. Csel. 9,36.
4. Az Úr pedig nagy szelet bocsáta a
tengerre, és nagy vihar lett a tengeren,
és a hajó már-már töredezik vala.
5.Megfélemlének azért a hajósok és
kiáltának, mindenki az õ istenéhez, és
a hajóban lévõ holmit a tengerbe hányták,
hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig
leméne a hajó aljába, és lefeküdt és
elaludt.
6. De hozzáméne a kormányos mester,
és mondá néki: Mi lelt, te nagy alvó? Kelj
fel, kiálts a te Istenedhez; hát ha gondol
velünk az Isten, és nem veszünk el!
7. Egymásnak pedig ezt mondták: Jertek,
vessünk sorsot, hogymegtudhassuk,
mi miatt van rajtunk e veszedelem? És
sorsot vetének, és a sors Jónásra esék.
8.Mondták azért néki: Kérünk, beszéld
el nékünk, mi miatt van rajtunk e veszedelem?
Mi a te foglalkozásod és honnan
jössz?Melyik a te hazád és miféle népbõl
való vagy te? Józs. 7,19. 1Sám. 10,20.
9. És monda nékik: Héber vagyok én,
és az Urat, az egek Istenét félem én, aki
a tengert és a szárazt teremtette.
10. És megfélemlének az emberek
nagy félelemmel, és azt mondták néki:
Mit cselekedtél?Mertmegtudták azok az
emberek, hogy az Úr színe elõl fut,mivelhogy
elbeszélé nékik.
11.Mondák azután néki: Mit cselekedjünk
veled, hogy a tengermegcsendesedjék
ellenünk? Mert a tenger háborgása
növekedék.
12. Õ pedig monda nékik: Fogjatok
meg és vessetek engem a tengerbe, és
megcsendesedik a tenger ellenetek;mert
tudom én, hogy miattam van ez a nagy
vihar rajtatok. Préd. 9,18.
13. És erõlködtek azok az emberek,
hogy visszajussanak a szárazra; de nem
tudtak, mert a tenger háborgása növekedék
ellenük. Péld. 21,30.
14. Kiáltának azért az Úrhoz, és azt
mondták: Kérünk Uram, kérünk, ne
vesszünk el ez ember életéért, és ne háríts
reánk ártatlan vért; mert Te, Uram,
úgy cselekedtél, amint akartad! 5Móz. 21,8.
15. És felragadák Jónást és beveték õt
a tengerbe, és megszûnék a tenger az õ
háborgásától.
16. Azok az emberek pedig nagy félelemmel
félék az Urat, és áldozattal áldozának
az Úrnak, és fogadásokat fogadának.
17. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt,
hogy elnyelje Jónást. És lõn Jónás a halnak
gyomrában három nap és három éjjel.
Mát. 12,40. 16,4.
Jónás imája és megmenekülése
2 És könyörge Jónás az Úrnak, az õ
Istenének a halnak gyomrából.
2. És mondá: Nyomorúságomban az
Úrhoz kiálték és meghallgata engem;
a Seol torkából sikolték és meghallád
az én szómat.
3.Mert mélységbe vetettél engem, tenger
közepébe, és körülfogott engema víz;
örvényeid és habjaid mind átmentek rajtam!
Zsolt. 88,6.
4. És én mondám: Elvettettem a Te
szemeid elõl; vajha láthatnám még szentséged
templomát! 1Kir. 8,38. Zsolt. 5,7. 31,22.
5. Körülvettek engem a vizek, mély ár
kerített be engem, hínár szövõdött fejemre.
Zsolt. 40,12. 69,1.
6. A hegyek alapjáig süllyedtemalá; bezáródtak
a föld závárjai felettem örökre!
Mindazáltal kiemelted éltemet a múlásból,
oh Uram, Istenem! Zsolt. 16,10.
JÓNÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
JÓNÁS KÖNYVE 2. 3. 4. 891
7.Mikor elcsüggedt bennem az én
lelkem, megemlékeztem az Úrról, és
bejutott az én könyörgésem hozzád, a
Te szentséged templomába. Zsolt. 18,6.
8. Akik hiú bálványokra ügyelnek, elhagyják
boldogságukat; Zsolt. 31,6. 144,8.
9. De én hálaadó szóval áldozom néked;
megadom, amit fogadtam. Az Úré
a szabadítás. Zsolt. 116,17. Zsid. 13,15.
10. És szóla az Úr a halnak, és kiveté
Jónást a szárazra. Mát. 8,9.
Jónás prédikálására Ninive megtér
3 És lõn az Úrnak szava Jónáshoz
másodszor is, mondván:
Zsolt. 37,24. Péld. 24,16.
2. Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba,
és hirdesd néki azt a beszédet, amit én
parancsolok néked.
3. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe
az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy
városa volt Istennek, háromnapi járóföld.
4. És kezde Jónás bemenni a városba
egynapi járóra, és kiálta és monda: Még
negyven nap, és elpusztul Ninive!
5. A niniveiek pedig hittek Istenben,
és böjtöt hirdettek, és nagyjaiktól fogva
kicsinyeikig zsákba öltöztek.
Mát. 12,41. Luk. 11,32.
6. És eljuta a beszéd Ninive királyához,
és felkele királyi székébõl, és levetette
magáról az õ királyi ruháját, és zsákba
borítkozék, és üle a porba.
7. És kiáltának és szólának Ninivében,
a királynak és fõembereinek akaratából,
mondván: Emberek és barmok, ökrök
és juhok: semmit meg ne kóstoljanak, ne
legeljenek és vizet se igyanak! Jóel 2,15.
8. Hanem öltözzenek zsákba az emberek
és barmok, és kiáltsanak az Istenhez
erõsen, és térjen meg mindenki az õ
gonosz útjáról és az erõszakosságból,
amely az õ kezükben van! Ésa. 1,16.
9. Ki tudja? Talán visszatér és megengesztelõdik
az Isten és elfordul haragjának
búsulásától, és nem veszünk el!
10. És látá Isten az õ cselekedeteiket,
hogy megtértek az õ gonosz útjukról: és
megbáná az Isten azt a gonoszt, amelyrõl
mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem
hajtá végre. Jer. 18,8. Ámós 7,3.
Irgalmas és kegyelmes Isten vagy,
nagy türelmû és nagy irgalmasságú
4 És igen rossznak látszék ez Jónás
elõtt, és megharaguvék. Mát. 20,15.
2. Könyörge azért az Úrhoz, és mondá:
Kérlek, Uram! Avagy nem ez volt-é az én
mondásom, mikor még az én hazámban
voltam? Azért siettem, hogy Tarsisba futnék,
mert tudtam, hogy Te irgalmas és
kegyelmes Isten vagy, nagy türelmû és
nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is
bánkódó. 2Móz. 34,6.
4Móz. 14,18. Zsolt. 86,5. 15. Jóel 2,13.
3.Most azért Uram, vedd el, kérlek,
az én életemet tõlem, mert jobb meghalnom,
mintsem élnem! 1Kir. 19,4.
4. Az Úr pedig mondá: Avagy méltán
haragszol-é?
5.Majd kiméne Jónás a városból, és üle
a város keleti része felõl, és csinála ott
magának hajlékot, és üle az alatt az
árnyékban, amíg megláthatná, mi lészen
a városból?
6. Az Úr Isten pedig egy tököt rendele,
és felnõve az Jónás fölé, hogy árnyékot
tartson feje fölött és megoltalmazza õt a
hévség bántásától. És nagy örömmel örvendezék
Jónás a tök miatt.
7. De másnapra férget rendele az Isten
hajnalköltekor, és megszúrá az a tököt,
és elszárada.
8. És lõn napköltekor, hogy tikkasztó
keleti szelet rendele Isten, és a nap rátûzött
a Jónás fejére, és õ elbágyada. Kíváná
azért magának a halált, és monda: Jobb
halnom, mint élnem!
9. És monda az Isten Jónásnak: Avagy
méltán haragszol-é a tök miatt? És monda:
Méltán haragszom, mindhalálig!
Zsolt. 121,6.
10. Az Úr pedig monda: Te szánod a
tököt, amelyért nemfáradtál és amelyet
nem neveltél, amely egy éjjel támadt és
más éjjel elveszett:
11. Én pedig ne szánjam Ninivét, a
nagy várost, amelyben több van tizenkétszer
tízezer embernél, akik nem
tudnak különbséget tenni jobb és
balkezük között, és barom is sok van?!
rész 1,2. 3,2.
5Móz. 1,39. Zsolt. 36,6. Ésa. 7,16. Ezék. 33,11.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 84
Tegnapi: 230
Heti: 1 577
Havi: 4 313
Össz.: 860 324

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 85.Jónás próféta könyve 1-4.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »