Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

MIKEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE

Isten megítéli Izraelt
1 Az Úr Igéje, amely lõn a moreseti
Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak,
Júda királyainak idejében, amelyet
látott Samaria és Jeruzsálemfelõl.Jer. 26,18.
2. Halljátok meg minden népek, figyelmezz
föld és annak teljessége. És az Úr
Isten legyen bizonyság ellenetek; azÚr az
Õ szent templomából! 2Pét. 1,21.
3.Mert ímé, kijön az Úr az Õ helyérõl,
és leszáll és lépdel a földnek magaslatain.
Ésa. 26,21.
4. És szétmállanak alatta a hegyek, a
völgyek pedig szétszakadoznak, mint a
viasz a tûz elõtt, mint a meredekrõl leszakadó
vizek.
5. A Jákób vétkéért lészen mindez, és
az Izrael házának bûnei miatt! Micsoda
a Jákób vétke? Avagy nem Samaria-é?
És mik a Júda magaslatai? Avagy nem
Jeruzsálem-é? Jer. 2,19.
6. De olyanná teszem Samariát, mint a
mezõben való kõrakás, szõlõpalánták helyévé;
és lezúdítom a völgybe az õ köveit,
és még fundamentumát is kimutatom.
2Kir. 19,25.
7. Faragott képei mind összetöretnek
és minden ajándékát tûz égeti meg. Minden
bálványait semmivé teszem; mert
paráznaság bérébõl gyûjtögette azokat,
azért ismét paráznaság bérévé legyenek.
A próféta siratóéneke
8. Emiatt kesergek és jajgatok; ruhátalan
és mezítelen járok. Üvöltök, mint a
sakálok, és sikongok, mint a struccmadarak.
9.Mert halálosak az õ sebei. Bizony
Júdáig ér; népem kapujáig hatol, Jeruzsálemig.
2Kir. 18,13. Ésa. 8,7. 8.
10. Gáthban hírül ne adjátok; sírván ne
sírjatok; Beth-le-Afrában porba heveredtem.
2Sám. 1,20.
11. Költözzetek el, Safirnak lakói gyalázatos
meztelenül! Nem vonult ki Saánán
lakosa; Beth-Eselnek siralma nem enged
tartózkodni.
12.Mert beteg lett Marótnak lakosa
az õ javai miatt; mert veszedelem szállt le
az Úrtól Jeruzsálemnek kapujára.
13. Gyors paripához kösd a szekeret,
Lákisnak lakója! Ki a bûnnek kezdõje
voltál a Sion leányánál. Bizony tebenned
találtatnak Izrael vétkei!
14. Azért adj válólevelet Moreset-Gátnak!
Akzib házai megcsalják Izrael királyait.
15.Még hozok én tenéked örököst,
Marésa lakosa; Adullámig hat el Izrael
dicsõsége!
16. Nyírd le, kopaszítsd meg magadat a
te gyönyörûséges fiaidért! Szélesítsdmeg
kopaszságodat, mint a keselyû; mert rabságra
vitettek el tõled! 2Kir. 17,6.
A hatalmasok kifosztják a népet
2 Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak
és akik ágyasházukban gonoszságot
cselekszenek, és végrehajtják azt,
mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van
hozzá. 1Móz. 31,29. Zsolt. 36,4. Hós. 7,6.
2.Megkívánják a mezõket és elrabolják,
és a házakat és elszedik; és nyomorgatják
a gazdát, és az õ házanépét az
embert és az õ örökségét!
3. Annakokáért ezt mondja az Úr: Ímé,
én is gonoszt gondolok e nemzetség
ellen, melybõl ki nem vonhatjátok a ti
nyakatokat és nemjártok kevélyen,mivel
gonosz idõ lészen az! Jer. 8,3.
4. Azon a napon példabeszéd támad
rólatok, és siralmat sírnak, mondván:
Odavan! Elpusztultunk! Népem örökségét
felcserélte! Miként rabolja el tõlem;
hûtlennek osztja ki mezeinket!
5. Azért nem lesz néked, aki mérõzsinórt
vessen sors szerint az Úrnak
gyülekezetében. 5Móz. 32,8.
6. Ne prófétáljatok! Prófétálnak õk. Ha
nem prófétálnak ezeknek, nem múlik el
a gyalázat!
7. Oh te, ki Jákób házának mondatol!
Hát türelmetlen-é az Úrnak Szelleme,
avagy ezek-é az Õ cselekedetei? Nem
MIKEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE
MIKEÁS KÖNYVE 2. 3. 4. 893
javára válnak-é az én cselekedeteim
annak, aki igazán jár?
5Móz. 32,45--47. Zsolt. 119,133. 147,15.
8. A minap mint egy ellenség támadt fel
az én népem; a köntösrõl a palástot letépik
a gyanútlanul járókról, a háborútól
idegenkedõkrõl.
9. Népem asszonyait kiûzitek boldogságuk
házából; kisdedeiktõl örökre elveszitek
az én dicsõségemet.
10. Keljetek fel és menjetek ki, mert ez
nem a nyugalomnak helye; a tisztátalanság
miatt, amely elveszít, éspedig borzasztó
veszedelemmel! Ésa. 52,11.
11. Ha valamely szélhámos és csaló
így hazudoznék: Prédikálok néked borról
és részegítõ italról, az volna e népnek
prófétája. 2Tim. 4,3. 4.
12.Mindenestõl egybegyûjtelek téged,
Jákób! Összetakarítom Izrael maradékát.
Összegyûjtöm õket, mint a bocrai juhokat,
mint a nyájat az õ karámja közé; hemzsegnek
majd az embersokaság miatt.
Jer. 31,10. Ezék. 33,22. Sof. 3,19.
13. Elõttük megy fel az úttörõ; kitörnek
és átmennek a kapun és kivonulnak,
és elõttük megy a Királyuk, és élükön
az Úr! Ésa. 52,12. Hós. 3,5. Luk. 4,18.
A világi és egyházi vezetõk büntetése
3 És mondám én: Halljátok, kérlek,
Jákób fejedelmei és Izrael házának
vezérei: Nem a ti tisztetek-é tudni az ítéletet?!
2. Ti, kik gyûlölitek a jót és kedvelitek
a gonoszt! Akik levonszátok róluk bõrüket
és csontjaikról az õ húsukat!
Zsolt. 14,4. 82,1--5. Jer. 5,4. 5.
3. Akik megeszik az én népemnek húsát,
és lenyúzzák róluk bõrüket, és összetörik
csontjaikat, és feldarabolják, akár
csak a fazékba, és mint húst a tálba.
4. Kiáltanak majd az Úrhoz, de nem
hallgatja meg õket; sõt elrejti akkor orcáját
elõlük, mivelhogy gonoszokká lettek
cselekedeteik. Péld. 1,28.
5. Így szól az Úr a próféták ellen, akik
elámítják az én népemet, akik, ha van mit
rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen
pedig, aki nem vet valamit szájukba,
hadat indítanak. Ésa. 56,10.Mát. 7,15.
6. Azért éjszaka száll rátok, hogy ne lássatok,
és sötétség jön rátok, hogy ne
jövendölhessetek, és a nap lemegy a próféták
felett, és elsötétül rajtuk a nappal.
Ezék. 13,23.
7. És megszégyenülnek a látók, és elpirulnak
a jövendõmondók, és elfedik
szájukat mindnyájan, mert nem lészen
felelet Istentõl. Zsolt. 74,9. Ámós 8,11.
8. Én ellenben megteljesedem az Úr
Szellemének erejével, és igaz ítélettel és
hatalommal, hogy hirdessem Jákóbnak
az õ vétkét, és Izraelnek az õ bûnét.
Ésa. 58,1. Csel. 10,38. 1Kor. 2,1. 4.
9. Halljátok ezt, kérlek, Jákób házának
fejei és Izrael házának vezérei! Akik utáljátok
az igaz ítéletet, és minden igazságot
elcsavartok;
10. Akik vérrel építitek a Siont, és Jeruzsálemet
hamissággal!
11. Kiknek fejedelmei ajándékért ítélnek,
és papjaik jutalomért tanítanak, és
prófétáik pénzért jövendölnek, és mégis
az Úrra támaszkodnak, mondván: Avagy
nincsen-é közöttünk az Úr?! Nem következik
mireánk veszedelem! Ésa. 1,23. 48,2.
Jer. 6,13. Ezék. 22,12. Júd. 11.
12. Azért miattatok mezõvé szántatik
a Sion, és kõhalommá lesz Jeruzsálem, a
templom hegye pedig erdõs heggyé.
Zsolt. 79,1. Jer. 26,18.
A Messiás királyságáról
4 És lészen: az utolsó idõben az Úr
házának hegye a hegyek fölé helyeztetik,
és felülemelkedik az a halmokon,
és népek özönlenek reá.
Ésa. 2,2. 3. Ezék. 17,22. Dán. 2,28. 44.
2. Pogányok is sokanmennek, ésmondják:
Jertek, menjünk fel az Úr hegyére
és a Jákób Istenének házához, hogy
megtanítson minket az Õ útjaira, és járjunk
az Õ ösvényein! Mert Sionból jön
ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálembõl.
Ésa. 11,10. Ján. 1,1. 6,45. Jel. 19,13.
3. És sok népek között ítéletet tesz, és
megfedd erõs nemzeteket nagy messze
földig és fegyvereiket kapákká kovácsolják,
dárdáikat pedig sarlókká; nép népre
fegyvert nem emel, és hadakozást többé
nem tanulnak. Zsolt. 72,7. Jóel 3,10.
894 MIKEÁS KÖNYVE 4. 5.
4. És mindenki nyugszik a saját szõlõje
és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti
õket, mert a Seregek Urának szája
szólott. 1Kir. 4,25. Zak. 3,10.
5.Mert minden nép a maga istenének
nevében jár, ésmi is ami Urunk Istenünk
nevében járunk örökkön örökké.
Jer. 2,11. Zak. 10,12.
6. Azon a napon, azt mondja az Úr,
összegyûjtöm a sántát, és összeszedem
az elszéledetteket, és akiket megsanyargattam.
Zsolt. 147,2. Ezék. 34,13. 37,21. Sof. 3,19.
7. És a sántát maradékká teszem, az
elszélesztettet pedig erõs nemzetté, és
az Úr uralkodik rajtuk a Sion hegyén
mostantól fogva mindörökké.
Ésa. 9,6. 24,23. Dán. 7,14. Luk. 1,33. Jel. 11,15.
8. És te nyájnak tornya, Sion leányának
vára! Eljön tehozzád és elérkezik az elõbbi
hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma.
1Móz. 35,21.
9.Miért kiáltasz hát kiáltva? Nincsen-é
közötted király? Elveszett-é a te tanácsadód,
hogy úgy elfogott a fájdalom, mint
a gyermekszülõt?!
10. Gyötrõdj és kínlódj, Sionnak leánya,
mint a gyermekszülõ! Mert ímé, kimégy
a városból, és a mezõn tanyázol, és egészen
Bábeligmész.Ott szabadíttatolmeg;
ott vált ki téged az Úr, ellenségednek kezébõl.
Ésa. 21,10. 55,8. 9.
11. Mert ímé, sok nemzetség gyûlt
össze ellened, akik ezt mondják: Legyen
szentségtelen, és legeltessük szemeinket
a Sionon! JerSir. 2,16.
12. De õk nem tudják az Úr gondolatait
és nem értik az Õ szándékát, hogy összegyûjti
õket, mint a kévét a szérûre.
13. Kelj fel és csépelj, Sionnak leánya!
Mert vassá teszem a te szarvaidat, körmeidet
pedig acéllá teszem, és széttiporsz
sok népeket, és rablott kincseiket
az Úrnak áldozom, javaikat pedig
az egész föld Urának.
Ésa. 18,7. 41,15. Jer. 51,33. Zak. 4,14. Jel. 21,24.
A Messiás uralkodása
5 Seregelj hát egybe, seregek leánya!
Ostrommal támadt ellenünk; pálcával
verjék arcul Izrael bíráját! Mát. 27,30.
2. De te, Efratának Bethleheme, bár
kicsiny vagy a Júda ezrei között: belõled
származik nékem, aki Uralkodó az
Izraelen; akinek származása eleitõl fogva,
öröktõl fogva van. 1Móz. 49,10. Zsolt. 90,2.
Péld. 8,22. Ésa. 9,6.Mát. 2,6. Ján. 1,1. 7,42.
3. Azért odaadja õket, míg a szülõ szül,
de az Õ atyjafiainak maradékai visszatérnek
Izrael fiaihoz.
4. És megáll, és legeltet az Úrnak erejével,
az Úrnak az Õ Istenének fenséges
nevével, és bátorsággal lakoznak, mert
ímé felmagasztaltatik a földnek határáig.
Zsolt. 72,8. Ésa. 9,6. 52,13. Zak. 9,10. Luk. 1,32.
5. És Õ a mi békességünk. Ha az aszszírus
eljön a mi földünkre és megtapodja
palotáinkat: állatunk ellene hét pásztort
és nyolc fejedelmi férfiút. Ef. 2,14. Kol. 1,20.
6. És megrontják Asszíria földjét fegyverrel,
Nimród földjét is az õ kapuiban; és
megszabadít az asszírustól, ha a mi földünkre
eljön és a mi határunkba lép.
7. És a Jákóbnak maradéka olyan lészen
a sok nép között, mint az Úrtól
való harmat, mint a zápor a fûnek,
mely nem emberben reménykedik, és
nem bízik embernek fiaiban. Zsolt. 110,3.
8. És a Jákób maradéka a pogányok
között, a sok nép között olyan lészen,
mint az oroszlán az erdei vadak között;
mint az oroszlánkölyök a juhoknak nyája
között, amely ha betör, tipor és tép, és
nincs, aki tõle megszabadítson.
9. Erõt vesz a te kezed szorongatóidon,
és minden ellenségeid kivágattatnak.
Hab. 3,13. 2Thess. 1,6.
10. És lészen azon a napon, azt mondja
az Úr, kivágom lovaidat közüled, és elvesztem
hadiszekereidet. Zak. 9,10.
11. És kivágom földednek városait, és
ledöntöm minden erõsségeidet.
12. És kivágomkezedbõl a bûvszereket,
és szemfényvesztõid nem lesznek néked.
13. És kivágomfaragott képeidet és bálványaidat
közüled, és nem imádod többé
kezeidnek csinálmányait. Ésa. 2,8.
14. És kiszaggatoma te berkeidet közüled
és elpusztítom a te városaidat.
15. És haraggal és hévvel állok bosszút
a pogányokon, akik nemengedelmeskedtek.
MIKEÁS KÖNYVE 6. 7. 895
A nép hálátlansága
6 Halljátok csak, amit mond az Úr!
Kelj fel, perelj a hegyekkel, és hallják
meg szódat a halmok!
2. Halljátok meg hegyek az Úr peres
dolgát, és ti, a földnek örök alapjai! Mert
pere van az Úrnak az Õ népével, és az
Izraellel is perbe száll. Hós. 12,2.
3. Én népem! Mit vétettem ellened, és
mivel fárasztottalak el téged?! Tégy vallást
ellenem! Jer. 2,5. 31.
4. Hiszen felhoztalak Egyiptom földjérõl,
és a szolgák házából megváltottalak,
és elõtted küldém Mózest, Áront
ésMáriát!
5. Én népem! Emlékezzél csak: mit
koholt Bálák, Moábnak királya, és mit
felelt néki Bálám, a Beor fia? Sittimtõl fogva
Gilgálig, hogymegismerjed az Úr igazságos
cselekedeteit.
4Móz. 22,5. 25,1. Bír. 5,11. Jel. 2,14.
6.Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-
é a magasságos Istennek? Égõáldozatokkal
menjek-é elébe, esztendõs
borjúkkal?! Ján. 6,28.
7. Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban,
vagy tízezernyi olajpatakokban? Elsõszülöttemet
adjam-é vétkemért, vagyméhem
gyümölcsét lelkemnek bûnéért?!
2Kir. 16,13. Zsolt. 50,9. 51,16. Ésa. 1,11.
Istennek tetszõ áldozat
8.Megjelentette néked, oh ember, mi
légyen a jó, és mit kíván az Úr tõled!
Csak azt, hogy igazságot cselekedjél,
szeressed az irgalmasságot, és hogy
alázatosan járj a te Isteneddel.
1Móz. 18,19. 5Móz. 10,12.
1Sám. 15,22. Ésa. 1,17. Hós. 6,6.Mát. 9,13.
9. Az Úrnak szava kiált a városnak, és a
te neved néz bölcsességre. Halljátokmeg
a vesszõt és aki rendeli azt!
10. Vannak-émég a gonosznak házában
hamissággal gyûjtött kincsek, és ösztövér
véka, amely utálatos?
11. Vajon jóváhagyom-é a hamis mértéket,
és a zsákba rejtett csalárd fontokat?
12.Mert a gazdagok megtöltöztek köztük
ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot
szólnak, és nyelvük csalárd az õ
szájukban.
13. Én is azértmegvervén, beteggé teszlek
téged; elpusztítalak a te bûneid miatt.
14. Eszel te, de meg nem elégszel, és
benned marad a te éhséged; és gyûjtesz,
de nem takarítasz, és amit megtakarítsz
is, fegyverre hányom.
15. Vetsz te, de nem aratsz; olajat sajtolsz
te, de nem kened magadat olajjal, és
mustot is, de bort nem iszol!
16.Mert azOmri parancsolataihoz szabjátok
magatokat és az Ákháb házának
minden dolgához, és azoknak tanácsán
jártok! Hogy pusztasággá tegyelek tégedet,
az õ lakosait pedig csúfsággá, és hordozzátok
népemnek gyalázatát. 1Kir. 16,25.
Kevés az igaz
7 Jaj nékem,mert olyanná lettem,mint
a letakarítottmezõ,mint amegszedett
szõlõ: egy enni való gerezd sem maradott;
pedig zsengére vágyott a lelkem!
2. Elveszett e földrõl a kegyes, és igaz
sincs az emberek között. Mindnyájan
vér után ólálkodnak, mindenki hálóval
vadássza atyjafiát. Hab. 1,15.
3. Gonoszságra készek a kezek, hogy
jól vigyék véghez; a fejedelem követelõzik,
és a bíró fizetésre vár; a fõember is
maga mondja el gonosz kívánságát, és
összeszövik azt.
4. Aki jó közöttük, olyan mint a tüske,
az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te õrállóidnak
napja, a te megítélésed eljött;
most következik el az õ zûrzavaruk.
5. Ne higgyetek a barátnak; ne bízzatok
a tanácsadóban; az öledben ülõ elõtt is
zárd be szádnak ajtaját.
6.Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány
anyja ellen támad, ameny az õ napára;
az embernek saját háznépe az ellensége.
Reménység a nyomorúság idején
7. De én az Úrra nézek, reménységgel
várom az én üdvösségem Istenét; meghallgat
engem az én Istenem!
Péld. 20,22. Ésa. 30,18. 40,31. JerSir. 3,25.
8. Ne örülj, én ellenségem! Elestem
ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben
ülnék is, az Úr az én világosságom!
Péld. 24,16. 17. Jer. 32,41. Csel. 10,38. 43.
896 MIKEÁS KÖNYVE 7. – NÁHUM KÖNYVE 1.
9. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem
ellene; mindaddig, amíg leperli
peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz
engem a világosságra, meglátom az Õ
igazságát. Ján. 8,12.
10. De meglátja ellenségem is és szégyen
borítja el, aki ezt mondja nékem:
Hol az Úr, a te Istened? Meglátják õt
az én szemeim, hogy ímé széttapostatik,
mint az utcasár.
11. Falaid megépítésének napja! E napon
távol lesz a törvény!
Róm. 3,21. 5,13. 8,2. 10,4. Gal. 2,21.
12. Azon a napon eljönnek hozzád Aszszíriából
és Egyiptom városaiból; Egyiptomtól
a folyamig, tengertõl tengerig és
hegytõl hegyig.
13. És pusztává lesz a föld az õ lakói miatt,
az õ cselekedeteik gyümölcséért.
14. Legeltesd népedet a Te vesszõddel,
a Te örökségednek nyáját, amely
magánosan lakozik az erdõben, a Kármel
közepén. Legeljenek Básánban és Gileádban,
mint a hajdankor napjain! 2Sám. 5,2.
15.Mint az Egyiptom földjérõl kijövetelednek
idején, láttatok vele csodadolgokat.
16. Látják ezt a pogányok és megszégyenülnek
minden erejükkel. Kezüket
szájukra teszik, füleik megsiketülnek;
17. Nyalják a port, mint a kígyó, mint
a föld férgei; reszketve jönnek rejtekeikbõl;
remegve folyamodnak az Úrhoz, a
mi Istenünkhöz, és félnek tõled!
18. Kicsoda olyan Isten, mint Te, aki
megbocsátja a bûnt és elengedi öröksége
maradékának vétkét?! Nem tartja
meg haragját örökké, mert gyönyörködik
az irgalmasságban! 1Kir. 8,23.
Zsolt. 89,6. 8. 103,3. 12. 130,4. Jer. 50,20.
19. Hozzánk térvén, könyörül rajtunk;
eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger
mélységébe veted minden bûnünket!
Ésa. 1,18. Csel. 5,31. 26,18. Róm. 6,6. 8,2.
20. Hûséget mutatsz a Jákóbnak, irgalmasságot
Ábrahámnak, amint megesküdtél
atyáinknak még az õsidõkben.
Róm. 11,29.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 76
Tegnapi: 184
Heti: 76
Havi: 3 920
Össz.: 872 055

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 86.Mikeás próféta könyve 1-7.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »