Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

NÁHUM PRÓFÉTA KÖNYVE

Az Úr Asszíria ellen
1 Ninive terhe; az elkosi Náhum látásának
könyve.
2. Buzgón szeretõ és bosszúálló Isten
az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal;
bosszút áll az Úr az Õ ellenségein, és
haragot tartó az Õ gyûlölõi ellen.
3. Hosszútûrõ az Úr és nagyhatalmú,
és nem hagy büntetlenül. Szélvészben
és viharban van azÚrnak útja, és lábainak
pora a felhõ. 2Móz. 19,16. 34,6. 7. Zsolt. 103,8.
4.Megfeddi a tengert és kiapasztja azt,
ésminden folyamot kiszáraszt. Elfonnyad
a Básán és a Kármel, és a Libanon virága
elfonnyad. Józs. 3,15.
5. A hegyek reszketnek elõtte, és a halmok
szétmállanak. Tekintetétõl megrendül
a föld, és a világ, és minden, ami rajta
él. 2Sám. 22,8.
6. Ki állhatna meg haragja elõtt, és ki
bírhatná ki búsulásának tüzét? Heve szétfoly,
mint a láng, és a kõszálak is szétporlanak
tõle.
7. Jó az Úr, erõsség a szorongatás
idején, és Õ ismeri a benne bízókat.
Zsolt. 1,6. Ján. 10,14. 2Tim. 2,19.
8. De gáttörõ árvízként pusztít annak
helyén, és gyûlölõit sötétség üldözi.
Ámós 8,8.
9.Mit koholtok az Úr ellen? Elpusztít Õ,
nem lészen kétszer veszedelem.
10. Ha annyira összefonódnak is, mint
a tüskebokrok, és olyan ázottak is, mint
az italuk: megemésztetnek, mint a teljesen
megszáradt tarló.
11. Belõled származott, aki gonoszt
koholt az Úr ellen, aki álnokságot tanácsolt.
NÁHUM PRÓFÉTA KÖNYVE
NÁHUM KÖNYVE 1. 2. 3. 897
12. Így szól az Úr: Ha teljes erõben és
sokan vannak is, mégis levágatnak és
elenyésznek. Megaláztalak téged, de
nem foglak többé megalázni.
13.Mostmár leveszemrólad az õ igáját,
és bilincseidet leszaggatom. Ésa. 9,4. 10,27.
14. Felõled pedig azt rendeli az Úr:
Nevednek ne támadjon többé magva;
isteneid házából kivesztem a faragott és
öntött képeket; megásom sírodat, mert
becstelen vagy.
15. Ímé a hegyeken örömhírhozónak
lábai! Békességet hirdet. Ünnepeld Júda
ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat;
mert nem vonul át rajtad többé a
semmirekellõ; mindenestõl kiirtatott.
Ésa. 14,25. 29,7. 40,9. 52,7. Róm. 5,6--11. 10,15.
Jövendölés Ninive pusztulásáról
2 Pusztító jön fel ellened; õrizd a várat,
nézzed az utat, erõsítsd derekadat,
keményítsd meg erõdet igen.
2.Mert helyreállítja az Úr Jákób büszkeségét,
mint Izrael büszkeségét; mert
rablók rabolták ki õket, csemetéiket pedig
kivágták.
3. Vitézeinek pajzsa veres, katonáinak
ruházata bíborszínû, hadiszekere acéltûzben
ragyog fegyverkezése napján, és
a dárdákat rengetik.
4. Az utcákon robognak a szekerek,
összeütköznek a piacokon; tekintetük
mint a fáklyák, futkosnakmint a villámok.
5. Emlegeti vitézlõ hõseit; ingadoznak
lépéseikben, sietnek a kõfalra, és felállíttatik
a védõsánc.
6. A folyóvizek kapui megnyílnak, és a
palota megrendül.
7. De elvégeztetett: felfedik, elvitetik, és
szolgálói keseregnek, mint nyögõ galambok,
mellüket vervén.
8. Pedig Ninive olyan, mint a bõvizû tó,
eleitõl fogva: mégis futnak õk. Álljatok
meg, álljatok meg! De vissza se tekint
senki.
9. Raboljatok ezüstöt, raboljatok aranyat;
száma sincs a rejtett kincseknek,
gazdag minden drága edényben.
10. Feldúlva, széthányva, kifosztatva!
Szíve megolvadt, a térdek reszketnek,
fájdalom van egész derekában, és mindnyájuk
orcája elvesztette pirosságát.
11. Hol van az oroszlánok tanyája, és az
oroszlánkölyköknek ama legelõje, ahová
járt a nõstény- és hímoroszlán, az oroszlánkölyök,
és nem volt aki elriassza?
12. Az oroszlán torkig valót ragadozott
kölykeinek, és fojtogatott nõstényeinek,
és megtöltötte barlangjait zsákmánnyal,
tanyáit pedig prédával. Jel. 5,5.
13. Ímé rád török, aztmondja a Seregek
Ura, és füstté égetemszekereit.Oroszlánkölykeidet
kard emészti meg, és kiirtom
e földrõl zsákmányodat, és nemhallatszik
többé követeidnek szava.
2Kir. 18,17--25. Jer. 21,13. Ezék. 5,8.
A Ninivére jövõ büntetés oka
3 Jaj a vérszopó városnak! Mindenestõl
hazug és erõszakkal telve, és nem
szûnik rabolni.
2. Ostorcsattogás, kerékzörgés zaja;
dobogó ló, robogó szekér;
3. Törtetõ lovag, kardok villogása, dárda
villanása, sebesült tömegek, holtak
sokasága, nincs számuk az elesetteknek;
megbotlanak hulláikban.
4. A szép parázna sok paráznaságáért,
a hitetésnek mesternõje miatt, aki népeket
ejtett meg paráznaságával, és nemzetségeket
bûbájaival: Jel. 18,2. 3.
5. Ímé, rád török, azt mondja a Seregek
Ura, és orcádra fordítom ruhádnak alját,
és népeknek mutatom meg meztelenségedet,
és országoknak gyalázatodat.
Ésa. 47,2. 3. Jer. 50,31. Ezék. 26,3.
6. Rútságot hányatok rád, és gyalázattal
illetlek téged, és olyanná teszlek, mint
akit csodálnak.
7. És mind, aki meglát, elmenekül tõled,
és ezt mondja: Elpusztult Ninive!
Ki bánkódik rajta? Hol keressek néked
vigasztalókat?
8. Avagy jobb vagy-é Nó-Amonnál,
amely a folyamoknál fekszik, vizek veszik
körül; amelynek tenger a sánca, tenger a
kõfala?
9. Kús volt erõssége meg Egyiptom, és
száma sem volt annak. Puth és Líbia is
segítõid voltak; 1Móz. 10,6. 27,10.
898 NÁHUM KÖNYVE 3. — HABAKUK KÖNYVE 1.
10. De ez is számkivetésbe, fogságba jutott;
kisdedeik is falhoz verettek minden
utca sarkán; fõembereire sorsot vetettek,
és nagyjait mind bilincsekbe verték.
11. Te is megrészegedel, elfeledetté
leszel; te is keresel majd menedéket a
gyûlölködõ elõl.
12.Minden erõsséged olyan, mint a
zsenge gyümölcsû fügefa; ha megrázatnak,
az evõ szájába hullnak. Jel. 6,12. 13.
13. Ímé, a te néped asszonynép tebenned,
földednek kapui tárva kitárulnak
gyûlölõidnek, tûz emészti meg záraidat!
14.Meríts magadnak ostromhoz való
vizet, javítsd erõsségeidet; menj be a sárba,
taposd az agyagot, javítsd a téglavetõt!
15. Legott tûz emészt meg téged, fegyver
irt ki téged,megemészt,mint a szöcske;
szaporodjál bár, mint a szöcske, szaporodjál
bár mint a sáska! Jóel 1,4.
16. Többen voltak kalmáraid, mint az
égnek csillagai: a szöcske csapong és elrepül!
17. Fejedelmeid mint a sáska, vezéreid
mint a tücsökraj; hideg idõkben gyepûkben
tanyáz, napkeletkor pedig elrepül, és
helye sem tudható meg, hol volt. Jel. 9,7.
18. Szunnyadoznak pásztoraid, Asszíria
királya, feküsznek vitézlõ hõseid; néped a
hegyeken széledez, és nincsen, aki összegyûjtse.
1Kir. 22,17. Ésa. 56,10. Jer. 50,17. 51,57.
19. Nincs enyhítés a te sebedre, gyógyíthatatlan
a te nyavalyád. Akik híredet
hallják,mind tapsolnak feletted,mert kire
nem hatott volna ki a te gonoszságod
soha? Ésa. 14,8. Sof. 2,15.Mát. 27,46. 2Kor. 5,21.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 81
Tegnapi: 230
Heti: 1 574
Havi: 4 310
Össz.: 860 321

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 87.Náhum próféta könyve 1-3.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »