Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ISTEN   SZERETETE

jezus_a_szeretet.jpg

nativity.jpg


Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

János Evangéliuma 17:3.

http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/szeretet-ara- djon...-bekesseg-csalad-egyutt-ls2rfwBocpSnDBQB

 

A nagy parancsolat, A KIRÁLYI TÖRVÉNY

Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
 Ez az első és nagy parancsolat.
A második pedig hasonlatos
ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
E két parancsolat az alapja az
egész törvénynek és a prófétai beszédeknek.

Máté Evangéliuma 22: 37-40.


A SZERETET dicsérete

Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.  És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs énbennem, semmi vagyok.  És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs énbennem, semmi hasznom abból.

 A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed
haragra, nem tartja számon a gonoszt,
 Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;
 Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

 A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
De mikor eljön a teljesség, a rész szerint valók eltöröltetnek.
 Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá
lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most rész szerint van bennem az ismeret,
akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem.
 Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között
pedig legnagyobb a szeretet.

Pál levele a korinthusbeliekhez I.  13:1-13.


JÉZUS a testben megjelent KRISZTUS

Szeretteim, ne higgyetek minden
szellemnek, hanem vizsgáljátok
meg a szellemeket, ha Istentől vannak−é;
mert sok hamis próféta jött ki a világba.

Erről ismeritek meg az Isten Szelle−
mét: minden szellem, amely Jézust
testben megjelent Krisztusnak vallja,
az Istentől van.

És valamely szellem nem vallja
Jézust testben megjelent Krisztusnak,
nincs az Istentől: és az az antikrisztus
szelleme, amelyről hallottátok, hogy
eljön; és most e világban van már.

Legyőztétek a világot


Ti az Istentől vagytok fiacskáim,
és legyőztétek azokat; mert nagyobb
Ő, aki bennetek van, mint az, aki e
világban van.

Azok a világból valók; azért a világ
szerint beszélnek, és a világ hallgat
rájuk.
 Mi az Istentől vagyunk: aki ismeri
az Istent, hallgat reánk, aki nincs az
Istentől, nem hallgat reánk. Erről is−
merjük meg az igazság Szellemét és
a tévelygés szellemét.


Az Ő szeretete teljessé lett bennünk


 Szeretteim, szeressük egymást:
mert a szeretet az Istentől van; és
mindaz, aki szeret, az Istentől szüle−
tett, és ismeri az Istent.

 Aki nem szeret, nem ismerte meg
az Istent; mert az Isten szeretet.
 Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten
szeretete bennünk, hogy az Ő egyszü−
lött Fiát elküldte az Isten e világba,
hogy éljünk általa.
 Nem abban van a szeretet,
hogy mi szerettük az Istent, hanem
hogy Ő szeretett minket, és elküldte
az Ő Fiát engesztelő áldozatul a
mi bűneinkért. 

Szeretteim, ha így szeretett min−
ket az Isten, nekünk is szeretnünk
kell egymást.

Az Istent soha senki nem látta:
Ha szeretjük egymást, az Isten ben−
nünk marad, és az Ő szeretete teljessé
lett bennünk: 

 Erről ismerjük meg, hogy Őben−
ne maradunk és Ő mibennünk; mert
a maga Szelleméből adott minékünk.

 És mi láttuk és bizonyságot te−
szünk, hogy az Atya elküldte a Fiút
 a világ üdvözítőjéül.


Vallástétel Jézusról

Aki megvallja, hogy Jézus az
Istennek Fia, az Isten megmarad
abban, és ő is az Istenben.


 És mi megismertük és elhittük
az Istennek irántunk való szeretetét.
Az Isten szeretet; és aki a szeretetben
marad, az Istenben marad, és az Isten
is őbenne.


A teljes szeretet kiűzi a félelmet

Azzal lett teljessé a szeretet kö−
zöttünk, hogy bizodalmunk van az
ítélet napjához, mert amint Ő van,
úgy vagyunk mi is e világban.

A szeretetben nincs félelem; sőt
a teljes szeretet kiűzi a félelmet,
mert
a félelem gyötrelemmel jár; aki pedig
fél, nem lett teljessé a szeretetben.
 Mi szeressük Őt; mert Ő előbb
szeretett minket!

Ha azt mondja valaki, hogy: Szere−
tem az Istent, és gyűlöli a maga atyja−
fiát, hazug az, mert aki nem szereti a
maga atyjafiát, akit lát, hogyan szerethe−
ti az Istent, akit nem lát?
21. Az a parancsolatunk is van tőle,
hogy aki szereti az Istent, szeresse a
maga atyjafiát is.

János apostol I.levele 4:1-21.Istentől születni hit által


 Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus
a Krisztus, az Istentől született;
és mindenki, aki szereti a szülőt, azt is
szereti, aki attól született.
Abból ismerjük meg, hogy szeret−
jük az Isten gyermekeit, hogyha az
Istent szeretjük és az Ő parancsolatait
megtartjuk. 

Mert az az Isten szeretete, hogy
megtartjuk az Ő parancsolatait; az
Ő parancsolatai pedig nem nehezek.

A mi hitünk legyőzte a világot


 Mert mindaz, ami az Istentől
született, legyőzi a világot; és az a
győzedelem, amely legyőzte a világot,
a mi hitünk.
Ki az, aki legyőzi a világot, ha
nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten
Fia?!


Isten bizonyságtétele az Ő Fiáról


Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus
a Krisztus; nemcsak a vízzel, hanem
a vízzel és a vérrel. És a Szellem az,
aki bizonyságot tesz, mert a Szellem
az igazság.
Mert hárman vannak, akik bi−
zonyságot tesznek a mennyben: az
Atya, az Ige és a Szent Szellem; és
ez a három egy.
 És hárman vannak, akik bizony−
ságot tesznek a földön: a Szellem,
a víz és a vér; és ez a három is egy.

Ha elfogadjuk az emberek bizony−
ságtételét, az Isten bizonyságtétele
nagyobb: mert az Isten bizonyság−
tétele az, amellyel bizonyságot tett
az Ő Fiáról.

 Aki hisz az Isten Fiában, bizony−
ságtétele van önmagában. Aki nem
hisz az Istennek, hazuggá tette Őt,
mert nem hitt abban a bizonyságtétel−
ben, amellyel Isten bizonyságot tett az
Ő Fiáról.
 És ez az a bizonyságtétel, hogy
örök életet adott nékünk az Isten;
és ez az élet az Ő Fiában van.
Akié a Fiú, azé az élet;
akiben
nincs meg az Isten Fia, az élet sincs
meg abban.
Ezeket írtam néktek, akik hisz−
tek az Isten Fiának nevében, hogy
tudjátok meg, hogy örök életetek
van, és hogy higgyetek az Isten Fiá−
nak nevében. 

Megvan nekünk, amit kértünk tőle


 És ez az a bizodalom, amellyel
Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk
valamit az Ő akarata szerint, meg−
hallgat minket.
És ha tudjuk, hogy meghallgat
minket, akármit kérünk, tudjuk,
hogy megvan nekünk, amit kértünk
tőle.

Isten életet ad a vétkezőnek


 Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia
vétkezik, de nem halálos bűnt, könyö−
rögjön, és az Isten életet ad annak,

aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van
halálos bűn; nem az ilyenért mondom,
hogy könyörögjön. 

Minden igazságtalanság bűn; de
van nem halálos bűn is.
Tudjuk, hogy valaki Istentől szüle−
tett, nem vétkezik; hanem aki Istentől
született, megőrzi magát, és a gonosz
nem illeti őt.
Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és
az egész világ a gonoszságban vesztegel.
De tudjuk azt is, hogy az Isten
Fia eljött, és értelmet adott nékünk
arra, hogy megismerjük az Igazat,
és hogy mi az Igazban, az Ő Fiában,
a Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az
igaz Isten és az örök élet.

Fiacskáim, oltalmazzátok meg
magatokat a bálványoktól. Ámen!

János apostol I.levele 5:1-21.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 118
Tegnapi: 184
Heti: 118
Havi: 3 962
Össz.: 872 097

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 24. A Szeretet legyőzte a világot. Ámen. 2009.01.03.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »